Život Cirkvi vo svete 36/2021

Obsah

Pápež sa modlí, aby krajiny prijali Afgancov

Prípravný dokument a Vademecum pre konzultačnú fázu Synody

Vatikánska Synoda o synodalite

Kardinál Erdő predstavil Eucharistický kongres

Kardinál Bo: Eucharistia je aj výkrik po spravodlivosti

Benedikt XVI. zažíva, ako sa jeho dielo zmierenia ničí.

Kňaz: „Kultúra smrti“ proti katolíckej kultúre na univerzite

Joe Biden: Vakcína povinná už aj pre súkromný sektor!

Národy počúvajte signály: „Synodálny ateizmus“ mašíruje

Bez Božej ochrany pláne by sme boli skutočne v kríze!

„Ďalšia kríza istotne príde“

Medzi afganskými utečencami sú teroristi

Švajčiarsko: V niektorých diecézach sa črtá odluka od Cirkvi!

Kanada: Pastorovi hrozia 4 roky za bohoslužby!

Vitajte doma, pán biskup Goodall!

Nevinní ako hady a múdri ako holubice

Satanisti sa ponáhľajú Bidenovi na pomoc s potratmi v Texase

Biden chce okamžite obmedziť texaský zákon ochrany nenarodených

Texas: „Zákon o bijúcom srdiečku“ je lúčom nádeje v USA!

Španielsko: Biskup odstúpil kvôli autorke satanských kníh

„Aj moslimovia majú nárok na pravdu“

Známy spovedník: „Je charakterom diabla, že naháňa strach“

Pri svätej omši videla sr. Faustína na kríži Ježiša, ktorý jej povedal:

„Apoštolka moja, maj veľkú lásku k tým, ktorí ti spôsobujú utrpenie. To, že máš lásku, spoznáš tak, keď po protivenstvách nestrácaš pokoj, ale modlíš sa za tých, od ktorých si zakúsila utrpenie a želala si im dobro!“

Pane daj, aby sa Cirkev obrodila v láske, aby bola čitateľným znamením tvojho milosrdenstva. Modlime sa za našu vlasť, za našu vládu, za Cirkev, za pápeža Františka, za našich biskupov a kňazov.

* * * * * * *

Pápež sa modlí, aby krajiny prijali Afgancov

Vatikán, 5.9.2021 (RV) 027 856 – Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. septembra pápež František vystríhal pred tzv. hluchotou srdca. Zdôraznil: „Ak budeme venovať čas evanjeliu, nájdeme tajomstvo nášho duchovného zdravia“. Svätý Otec po požehnaní spomenul aj svoju blížiacu sa apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko. …
V súvislosti s náročnou situáciou Afgancov vyslovil pápež tieto slová:
„V týchto nepokojných časoch, keď Afganci hľadajú útočisko, sa modlím za tých najzraniteľnejších z nich; modlím sa, aby mnohé krajiny prijali a chránili tých, ktorí hľadajú nový život. Modlím sa aj za vnútorne vysídlené osoby, aby sa im dostalo pomoci a ochrany, ktorú potrebujú. Nech sa mladým Afgancom dostane vzdelania, ktoré je základným predpokladom ľudského rozvoja a nech všetci Afganci, či už doma, v tranzitnej krajine alebo v hostiteľskej krajine, žijú dôstojne v mieri a bratstve so svojimi susedmi.“

Viac na

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/papez-pri-anjel-pana-uzdravenie-srdca-zacina-pocuvanim.html

Prípravný dokument a Vademecum pre konzultačnú fázu Synody

Vatikán, 7.9.2021 (RV) 027 855 – Generálny sekretariát synody biskupov v utorok 7. septembra zverejnil dva dokumenty, ktoré majú usmerňovať priebeh blížiacej sa Synody na tému synodality Cirkvi: Prípravný dokument a Vademecum. Oba texty predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne.
Spomínaná synoda bude slávnostne otvorená 9. – 10. októbra vRíme a 17. októbra v jednotlivých cirkvách. Skončí sa zasadaním biskupov vo Vatikáne v roku 2023 na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.
V Tlačovom stredisku Svätej stolice dokumenty novinárom predstavili generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech, dvojica podsekretárov Synody a dvaja z jej poradcov – konzultorov.
Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-09/zverejnili-pripravny-dokument-a-vademecum-pre-prvu-fazu-synody.html

Vatikánska Synoda o synodalite

Bude konzultovať aj odpadnutých katolíkov a nekresťanov

Vatikán, 8.9.2021 (LifeSiteNews) 027 754 – Vatikán informoval, že rozhodujúci proces dvojročnej Synody o synodalite bude založený aj na počúvaní ľudí, ktorý opustili praktizovanie viery a na medzináboženskom dialógu.
Na tlačovej konferencii 7. septembra kardinál Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov prezentoval Vademecum a Prípravný dokument synody. Slávnostne ju otvoria 9. – 10. októbra v Ríme a 17. októbra v jednotlivých cirkvách. Skončí sa zasadaním biskupov vo Vatikáne v roku 2023 na tému:
„Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.
Zakladá sa na koncepcii synodality Druhého vatikánskeho koncilu a koncepcii „počúvania Božieho ľudu“. …
Stály diakon Nick Donnelly pre LifeSiteNews povedal, že v dokumentoch je aj „zásadná chyba, pre ktorú hrozí ďalšie „Božie dopustenie“ – a síce nepochopenie sensus fidelium.
Diecéznym biskupom Vatikán pripomína ich službu -„byť pastiermi, učiteľmi a kňazmi posvätného kultu, … pravými strážcami, vykladačmi a svedkami viery Cirkvi“ a Vademecum upriamuje pozornosť na to, že „kľúčovou úlohou biskupa je načúvať bez predsudkov“. Biskupi majú dodať výsledky diskusií do apríla 2022. Tie budú tvoriť pracovný dokument Instrumentum laboris. Ten sa prediskutuje na kontinentálnych stretnutiach konferencií biskupov v Európe, Severnej a Latinskej Amerike, Afrike, Ázii, Oceánii a na Strednom Východe.
Proces sa uzavrie v októbri 2023 Synodou biskupov v Ríme, kde biskupi schvália druhú verziu Instrumentum laboris.

Vademecum: Synoda musí načúvať aj nepraktizujúcim katolíkom a nekatolíkom

„Pápež František vyzýva Cirkev znovu objavovať hlbokú synodálnu povahu, ktorá znamená proces pokorného spoločného učenia sa tomu, ako nás Boh pozýva byť Cirkvou v treťom tisícročí“. Obnova a dialóg sú hlavné témy dokumentu Vademecum, ktorý cituje hlavné slová pápeža o synodalite:
„Synodalita predstavuje cestu, na ktorej môže byť Cirkev obnovená účinkovaním Ducha Svätého s načúvaním, čo Boh hovorí svojmu ľudu.“ František vyhlásil, že téma synodality je rozhodujúca pre život a poslanie Cirkvi. Synoda založená na ekumenickom dialógu a načúvaní nepraktizujúcim katolíkom sa opisuje ako reakcia na „obnova Cirkvi navrhovaná Druhým vatikánskym koncilom“.
V tomto zmysle je synodalita „cestou celého Božieho ľudu“. Taký proces znamená aj otvorenie hierarchickej štruktúry Cirkvi, aby bola viac centrom dialógu a menej školou s inštrukciami. Náuka o autorite pápeža a biskupov je v dialógu so sensus fidelium.
Viacročný proces má prebiehať s otázkami: „Ako toto spoločné putovanie na ceste“ dnes prebieha na rôznych úrovniach – od miestnej po univerzálnu – a ako umožňuje Cirkvi hlásať Evanjelium? K akým krokom nás Duch pozýva, aby sme rástli ako synodálna Cirkev? Také otázky treba zodpovedať skúmaním Písma a Tradície Cirkvi a Vademecum pripomína, že to treba robiť aj načúvaním „najmä ľudí na okraji s rozlišovaním znamení doby“.
Tento prvok sa často opakuje a Vademecum pokračuje:
„Bez ohľadu na miestne okolnosti diecézna kontaktná osoba sa povzbudzuje, aby sa zamerala na maximum inklúzie a participácie, aby dosiahla čo možno najväčší počet ľudí a zvlášť tých na periférii, ktorí sú často vylúčení a zabudnutí.
Dokument výrazne upozorňuje, že proces načúvania musí zahrnúť aj „katolíkov, ktorí zriedka praktizujú vieru, alebo ju nepraktizujú vôbec. Akt rozlišovania znamená aj „načúvanie ľuďom, ktorí vieru opustili, ľuďom s inými tradíciami viery, ľuďom bez náboženskej viery atď.“
„Nikto – bez ohľadu na náboženskú vieru – by nemal byť vylúčený zo zdieľania jeho perspektív a skúseností, pokiaľ chce pomôcť Cirkvi na synodálnej ceste hľadania tohto, čo je dobré a pravdivé.“ Dokument ďalej podčiarkuje „pokušenie nehľadieť za viditeľné hranice Cirkvi“ ako problém, ktorému sa treba vyhýbať.
Okrem veľkého dôrazu na „načúvanie a dialóg“ sú plánované ciele synody: „zdieľanie … obrátenie… byť inkluzívny … spoločné putovanie… medzináboženský dialóg…“ ako aj oslovenie „vírusu stačím si sám“ a „pohromy klerikalizmu“.

Prípravný dokument: Synoda o synodalite a II. vatikánsky koncil

Prípravný dokument cituje z dokumentov II. vatikánskeho koncilu a oceňuje, že Synoda o synodalite sa objavuje v čase „poznačenom epochálnymi zmenami v spoločnosti a rozhodujúcou premenou v živote Cirkvi, čo nemožno ignorovať“.
Dokument hovorí aj o liturgických zmenách pápeža najmä o jeho ustanovení lektoriek a akolytiek ako vítaný proces potrebnej zmeny. Cituje pápežove slová, že „význam cesty, ku ktorej sme povolaní, je predovšetkým objavovanie tváre a formy synodálnej Cirkvi, kde sa každý musí niečo učiť.“ …
„Spoločné putovanie“ treba chápať dvomi spôsobmi. Prvý skúma, aký vzťah majú členovia Cirkvi k sebe a k „bratom a sestrám iných kresťanských vyznaní“. Druhý sa zameriava na vzťah, „dialóg a možné spoločné iniciatívy s inými náboženstvami, hnutiami a dokonca aj s politickými, finančnými alebo ľudovými hnutiami“.

Synodálne dokumenty, zásadná chyba a riziko hlásania falošného posolstva

„V jadre výzvy Vademecumu ku konzultácii so všetkými aj s nekatolíkmi a neveriacimi o budúcnosti Cirkvi je zásadnou chybou, ktorá hrozí vyvolať ďalšie „Božie dopustenie“.
Jeho spotvorenej prezentácii definície sensus fidelium z Lumen Gentium (12) chýba najzákladnejší prvok potrebný na jeho pravú aplikáciu – poslušnosť z viery. Vynechaný úsek LG 12 sa týka dôležitosti toho, aby Boží ľud zachovával vernú a úctivú poslušnosť, s ktorou prijíma nielen slová ľudí, ale pravé Božie slovo:
Týmto zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje Duch pravdy, Boží ľud pod vedením posvätného učiteľského úradu – ktorý verne poslúchajúc prijíma nie ako ľudské slovo, ale naozaj ako slovo Božie (porov. 1 Sol 2, 13) – neochvejne sa pridŕža viery, raz navždy odovzdanej svätým (porov. Júd 3), hlbšie do nej preniká správnym úsudkom a plnšie ju uvádza do života. …
Avšak mimoriadne dary netreba opovážlivo vyhľadávať ani od nich trúfalo očakávať úspech apoštolských podujatí. Súdiť o ich pravosti a správnom používaní prislúcha len tým, ktorí sú predstavení v Cirkvi a ktorým zvlášť patrí úloha neuhášať Ducha, ale všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré (porov. 1 Sol 5, 12 a 19 – 21).

Podľa tohto dokumentu ľudia, ktorí opustili praktizovanie viery, ľudia iných tradícií a ľudia neveriaci nemôžu mať účasť na vyjadrovaní sensus fidelium“. „Spotvorením významu sensus fidelium je taká konzultácia falošná a je svetským posolstvom a nie Kristovým Evanjeliom.
Už v máji Prof. Dr. Peter Kwasniewski varoval pred nebezpečím moderného chápania synodality a vyhlásil:
„Vidíme kontinuálne vnáranie sa do byrokracie, podriaďovanie sa modernej mentalite vlády a správy ako lieku na všetky zlá, ktoré Cirkev zamestnávajú, takže sa zameriava na svoj pupok, zatiaľ čo skutočná evanjelizácia chradne a kostolné lavice zostávajú prázdne.“

Kardinál Erdő predstavil Eucharistický kongres

Budapešť, 4.9.2021 (RV) 027 853 – Od 5. do 12. septembra sa v maďarskom hlavnom meste uskutočňuje 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý vyvrcholí svätou omšou slávenou pápežom Františkom. Podujatie, ktoré sa malo pôvodne sláviť minulý rok, no bolo preložené kvôli pandémii, má za motto úryvok zo Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene“. V Ostrihome sa už 2. septembra začal predprogram: trojdňový medzinárodný teologický kongres.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-09/rozhovor-kardinal-erdo-predstavuje-eucharisticky-kongres.html

Kardinál Bo: Eucharistia je aj výkrik po spravodlivosti

Budapešť, 9.9.2021 (kath.net/KAP) 027 852 – Kardinál Charles Bo (72) z Myanmaru ocenil Eucharistický kongres ako silné svedectvo živej a pulzujúcej viery.
„Naše jazyky môžu byť rozdielne. Ale my sme spojení v Ježišovom posolstve,“ povedal arcibiskup z Yangonu v stredu vo veľtržnom centre Budapešti ma kongrese. Pripomenul výzvy chudoby, pandémie alebo konfliktov ako v jeho vlasti a povedal: „Som pevne presvedčený, že tento kongres je východiskom pre celosvetové uzdravenie.“
Kardinál Bo je aj predsedom Federácie ázijských biskupských konferencií (FABC).
Kardinál potom zdôraznil význam Eucharistie pre veriacich.

„Účinky covidu olúpili mnohých od nedeľného svätého prijímania ako prameňa a vrcholu duchovného života. Chápanie Eucharistie však tento bod presahuje. V zmysle spojenia eucharistickej zbožnosti a charitatívnej činnposti je potrebná globálna Eucharistia spoločných zdrojov, hospodárska a ekologická spravodlivosť – svet, v ktorom víťazí Božia spravodlivosť. Eucharistia je prorocký výkrik z miliónov oltárov – výkrik po spravodlivosti, po vojne proti chudobe, proti hladu, proti utláčaniu slabých.“
Kardinál Bo v katechéze vyzdvihol „trpezlivosť ako životnú a Eucharistiu ako sviatosť Božskej trpezlivosti“:
„Kto má trpezlivosť mení každú výzvu na šancu zmeniť život. Trpezlivosť je aj jediná cesta, ako môže svet žiť v pokoji. V histórii boli mnohí nespútaní, impulzívni, netrpezliví vodcovia, ktorí uviedli svet do katastrofy.“

Myanmar potrebuje uzdravenie
Kardinál Bo potom poprosil o modlitby za ľud Myanmaru, ktorý je konfrontovaný konfliktmi, covidom, zrútením sa systému v krajine a klimatickými katastrofami. „Aj katolíci v krajine veľmi trpia, útočí sa na kostoly, mnohí naši ľudia sú utečencami vo vlastnej krajine. Náš národ potrebuje uzdravenie,“ zdôraznil arcibiskup Yangonu.
Myanmar je väčšinovo budhistická krajina. Radikálni mnísi vyvolávajú už roky nenávistnú kampaň voči moslimskej menšine.
Od puču 1. februára vedie junta ozbrojenými milíciami vojnu proti menšinám najmä katolíkom v provinciách Karen, Kachin a Chin, kde žije do 80 percent kresťanov.

Benedikt XVI. zažíva, ako sa jeho dielo zmierenia ničí.

Paríž, 10.9.2021 (kath.net/rn) 027 851 – „Rím porušuje slova dané pápežom Benediktom XVI. s brutalitou a neústupnosťou veľmi vzdialenou od oslavovaného bratstva a pohostinstva.“ Takými silnými slovami sa viaceré katolícke skupiny, ktoré si veľmi cenia tradičnú svätú omšu, tento týždeň vyjadrili k pápežovmu dokumentu „Traditionis Custodes“. V otvorenom liste, ktorý podpísali združenia o. i. Pútnicke cesty Notre-Dame de Chrétiente/Paris-Chartres, Renesanční katolíci, Paix Liturgique, Le Salon Beige, Chrétiente Solidarité, SOS Chrétiens d’Orient. Františka vyzývajú, aby dokument stiahol. Obviňujú ho, že slovo dané pápežom Benediktom XVI. neústupne porušuje a píšu:
„Podľa výslovného želania pápeža Františka má slávenie tradičnej svätej omše v Cirkvi zmiznúť.“
Títo katolíci si kladú otázku, aké škody narobia veriaci, ktorí sa chcú iba modliť, ako to robili ich predkovia po stáročia a píšu:
„Nesmieme vedieť, že tridentská svätá omša obracia mnohé duše, priťahuje mladých horlivých veriacich, vzbudzuje mnohé duchovné povolania, priniesla semináre, rehoľné spoločenstvá a kláštory, že je chrbtovou kosťou mnohých škôl, mládežníckych skupín, katechetických aktivít, exercícií a pútí? Emeritný pápež zažíva, ako sa jeho dielo zmierenia ešte za jeho života ničí. Drastické obmedzenie povolenia omší vyvolá nedôveru a pochybnosti a privedie trýznivú liturgickú vojnu pre kresťanský ľud. Nemožno pripustiť, aby sa veriacim tento poklad upieral. My ani vlastným deťom tento privilegovaný prostriedok na odovzdávanie viery neuprieme. “

* * * * * * *

Kňaz: „Kultúra smrti“ proti katolíckej kultúre na univerzite

Katolíckeho kňaza Dávida Palmera Univerzita v britskom Nottinghame ako univerzitného kaplána odmietla pre jeho ochranu života vyjadrenú v médiách!

Nottingham, 8.9.2021 (kath.net/pl) 027 850 – Ak odmietneme na Univerzite v Nottinghame jej kultúru smrti zameranú proti katolíckej kultúre je udivujúce, kto človeka podporí:
„Sú medzi nimi mnohí, ktorí sú ďaleko od podporovania Katolíckej cirkvi, no ktorí si vážia slobodu názoru a slobodu viery! My sme jednotnejší ako si myslíme.“
Toto zaznamenal katolícky kňaz Dávid Palmer na Twitteri. Kňaza Palmera štátna univerzita v Nottinghame pre jeho vyjadrenia k potratu a eutanázii odmietla prijať za univerzitného kaplána.
Kňaz je členom Osobného ordinariátu Panny Márie z Walsinghamu, ktorý založil Benedikt XVI. pre bývalých anglikánov. Sám je absolventom Nottinghamskej univerzity. Za univerzitného kaplána ho menoval biskup Nottinghamskej diecézy, Mons. Patrick McKinney pre dve univerzity – Nottingham Trent University menovanie prijala. Univerzita Nottinghamu Dávida Palmera 17. júna pozvala na rozhovor, ako informovala „Catholic News Agency“ (CNA). Po rozhovore vyjadrila univerzita biskupovi svoje pochybnosti a po ďalšom rozhovore kňaza odmietla.
Kritika univerzity sa odvolala na Palmerove vyjadrenia o eutanázii a potrate. Palmer označil asistovanú samovraždu povolenú v Británii od mája ako „zákon, ktorý zdravotníctvu umožňuje usmrcovať ohrozených ľudí“ a dodal: „A to sa zaviedlo práve po roku lockdownu, keď sa tak veľmi snažili ohrozených chrániť.“
V diskusii o svätom prijímaní pre amerického prezidenta Joe Bidena napriek jeho podpore potratov Palmer označil potrat slovami „detičky idú na porážku“. Palmer pre CNA ešte dodal, že oba názory iba odzrkadľujú katolícku vieru!
Aj to univerzita kritizovala a povedala mu, že je v poriadku, ak má osobne taký názor, ale robí si starosti, ako to vyjadruje na verejnosti!
Dávid Palmer ďalej povedal:
„Iné kresťanské vyznania, ani židovské, či moslimské náboženstvo nemajú prekážky pri menovaniach, takže v katolíckom postoji, ktorý vedie ľudí k úcte voči svätosti ľudského života, sa cíti diskriminovaný. A nie je ani tajomstvom, že treba rátať s tým, že sa katolícky kňaz proti eutanázii vyjadrí, pretože to učí Katolícka cirkev. To, že sa práve na vlastné kresťanské dedičstvo takto útočí, je o to udivujúcejšie, že všetky veľké univerzity Európy od Oxfordu cez Cambridge a iné v Európe založila Katolícka cirkev! No dnes už očividne nie je dovolené vyjadrovať katolícky postoj 1,4 miliardy ľudí na svete na Nottinghamskej univerzite.“
Kňaz ďalej upozornil, že univerzita by mala byť miestom mnohorakosti a to znamená mnohorakosť postojov. V nijakom prípade to neznamená, že všetci majú mať rovnaký názor. Palmer ešte dodal, že mnohí ľudia sa na neho obracajú so starosťami o slobodu názoru a prejavu.

„Keď prijmeme Ježiša, zmení sa srdce na nebeské kráľovstvo“

Z prednášky Eucharistického kongresu v Budapešti

Budapešť, 9.9.2021 (kath.net/IEC) 027 849 – V utorok mal na Eucharistickom kongrese v Budapešti prednášku svedok viery Jean-Luc Moens – matematik a bývalý moderátor Medzinárodnej služby charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi na tému „Eucharistia a Duch Svätý“. Je to otec siedmych detí a starý otec 11 vnúčat.
Tento svedok viery uviedol, že niet sviatostí bez Ducha Svätého, ktorého nový príchod si vyžaduje jeho vzývanie. Vkladanie rúk, ktoré nám pripomína uzdravujúceho Ježiša, prichádza pri birmovaní, vysviacke kňaza či biskupa, aj pri vysluhovaní sviatosti manželstva.
Prirodzene, že je aj v spojení s Oltárnou sviatosťou! Moens tu prezentoval aj scénu pri svätej omši v Lurdoch. Bolo na nej možné vidieť, že počas epiklézy Hostia vystupovala nahor nad hlavy veriacich! Moens poznamenal, že tento prípad ešte stále nie je uznaný ako eucharistický zázrak. Publikum však upozornil, že podľa východných cirkví sa premenenie koná počas epiklézy. Vzhľadom na katolícku liturgiu zdôraznil, že tá obsahuje aj druhú epiklézu, ktorá znie: „Prosíme ťa, daj nám účasť ba Kristovom Tele a Krvi, aby sme boli jedno skrze Ducha Svätého.“
„Podobne ako Cirkev, kde mnohí veriaci tvoria spoločenstvo, tak aj Hostia obsahuje mnohé pšeničné zrnká, z ktorých sa pečie chlieb. Tak budeme aj my jedno v nebi. Mám veľkú chuť tam ísť! A vy?“ pýtal sa Moens.
„Duch Svätý nás robí jedným telom, zhromažďuje nás, aby sme mohli prežívať sväté prijímanie – predizbu neba. Eucharistia a Duch Svätý idú spoločne,“ povedal Moens a uviedol príklady: Sv. Katarína Sienská videla v zjavení plamene na oltári, dokonca aj Hostia sa trocha rozžeravila. Citoval aj sv. Jána Zlatoústeho: ‚Počas svätej omše kňaz nič nerobí, iba v ňom vypukne milosť duše.‘ Sv. Ján Damascénsky zasa povedal: ‚Pri premenení pristáva Duch Svätý a na to možno hľadieť ako paralelu ku vteleniu.‘
Aj sv. Ján Pavol II. povedal, že so svätým prijímaním prijímame aj Ducha Svätého. Každé sväté prijímanie je aj Turícami a keď prijmeme Ježiša, premení sa naše srdce na nebeské kráľovstvo!“
„Ako je možné, že svätá omša nepriťahuje mnohých katolíkov?“ kládol si otázku svedok viery Moens a odpovedal si: „Mnohí veriaci nevedú príkladný život a to zaháňa iných ľudí! No v ranej Cirkvi nebolo nič iné ako Eucharistia.“
Ďalej povedal, že kvôli pandémii sa štyri mesiace neslávili verejné sväté omše. Po prvej vlne sa však nevrátili mnohí do kostola, ale naďalej sledovali omše v televízii. Veriaci musia byť otvorenejší voči sviatostiam, ktoré nie sú nijaké magické rituály. Aby to fungovalo, na to treba našu spoluprácu. Potrebujeme synergiu medzi Všemohúcim a ľudskou slobodou nezávisle od vysluhovateľa sviatosti. Keď sa obrátime, začne sviatosť fungovať. …
Pri svätej omši symbolizuje Kristovo Telo dve veci: prememená Hostia a naše spoločenstvo. Aj tí členovia spoločenstva, na ktorých sa hneváme, dostanú niečo od Ducha Svätého!
Moens si spomínal aj na detstvo: Bol vzpierajúce sa dieťa, lebo ho nútili ísť na omšu. Ale na konci omše mal dobrú náladu a cítil: „Tu sa iste niečo stalo!“ …
„Keď Duch Svätý začne v nás pracovať, nebude nás chcieť zastrašiť, ale bude sa správať ako gentleman. To znamená, že naša modlitba a náš vzťah k blížnym sa pomaly bude meniť. …
„Eucharistia – to sú trvalé Turíce. Každé sväté prijímanie je modlitba a vyliatie Duch Svätého. Prvý krok je osobné obrátenie, ľútosť. Druhý krok je dobre počúvať Božie slovo, kde Boh ku mne hovorí cez kňaza. Pri obetovaní sa stávame kňazmi všeobecného kňazstva a môžeme sa aj sami obetovať. Aby Duch Svätý k nám prišiel, musíme byť úplne otvorení.“ … Za prednášku zožal Moens veľký potlesk.

Joe Biden: Vakcína povinná už aj pre súkromný sektor!

Zasiahne to aj desiatky miliónov Američanov v súkromnom podnikaní

Washington, D.C. 9.9.2021 (LifeSiteNews) 027 848 – Americký prezident Joe Biden 9. septembra vyhlásil svoje požiadavky na zaočkovanie národa, čo sa dotkne viac ako 100 miliónov Američanov vrátane desiatok miliónov v súkromnom sektore.
Biden v prejave v Bielom dome prezentoval svoje exekutívne výnosy a direktívy s cieľom „zvýšiť zaočkovanosť pracovnej sily v celej Amerike“.
Bezprecedentným obratom v rétorike o očkovaní Biden vyhlásil, že federálna vláda sa bude usilovať zaviesť vakcináciu v celej oblasti priemyslu a obchodu v podnikoch s viac ako 100 zamestnancami.
„Dnes vyhlasujem, že ministerstvo práce pripravuje k tomu núdzový výnos, aby sa vo všetkých podnikoch nad 100 zamestnancov teda asi u vyše 80 miliónov pracovníkov zabezpečila plná zaočkovanosť alebo aj negatívny test každý týždeň.
Toto nie je o slobode alebo vašej osobnej voľbe! Toto je o ochrane seba a tých okolo vás!“
Porušenie tejto povinnosti by mohlo viesť k pokute až 14 000 dolárov! Biden dodal, že podpísal exekutívne príkazy o povinnom zaočkovaní všetkých federálnych zamestnancov, čo je asi 2,1 milióna vládnych zamestnancov a milióny v súkromnom sektore, ktorí pracujú pre vládu. Ak sa do konca novembra nezaočkujú, riskujú, že stratia prácu! Týka sa to však aj 17 miliónov pracovníkov v zdravotníctve aj 300 000 učiteľov vo vládnom programe vzdelávania.
“Ak chcete pracovať pre federálnu vládu, dajte sa zaočkovať. Ak chcete pracovať v oblasti obchodu pre vládu, zaočkujte svoje pracovné sily,“ varoval Biden. „Vcelku sa môj plán vakcinácie dotkne 100 miliónov Američanov – dve tretiny všetkých pracujúcich. …“

„Bidenove povinné vakcíny sú útokom na súkromné podnikanie“ vyhlásil texaský guvernér Greg Abbott vo štvrtok. „Texas už pracuje na zastavení tohto presadzovania moci silou!“
Podobne sa vyslovil aj guvernér štátu Nebraska Pete Ricketts.
Predstaviteľ Floridy Anthony Sabatini zašiel ešte ďalej:
„Florida musí zvolať špeciálne zasadnutie, aby sa anulovalo Bidenovo povinné očkovanie! Každý federálny úradník, ktorý sa pokúsi aplikovať tieto príkazy Bidena, by mal byť na mieste zatknutý pokus a stíhaný floridským zákonom!“ …

Národy počúvajte signály: „Synodálny ateizmus“ mašíruje

Komentár: Franz Norbert Otterbeck

Kolín, 8.9.2021 (kath.net) 027 847 – Biskupovi Georgovi Bätzingovi, predsedovi Biskupskej konferencie Nemecka, to nedá. Prípravu na synodu vo Vatikáne komentuje nasledovne:
„Synodálna cesta, ktorou kráča pápež František s celou Cirkvou a synodálna cesta v Nemecku sú dve cesty, ktoré majú spoločný cieľ: Radostné posolstvo Evanjelia urobiť dnes medzi znameniami doby viditeľným, aby ho bolo možné žiť. Ide o posilnenie vo viere, o obnovu Cirkvi a znovu získanie dôvery a vierohodnosti. Obe cesty sa navzájom dopĺňajú. (…) Túto dynamiku vítam.“
Zaujímavé. Čo však myslí biskup tou dynamikou? Zrejme to zjavné napätie medzi „dvomi cestami“, ktoré tento komentár chce odstrániť týmto zvláštnym definovaním. Veľké napätia nastali aj po vydaní dokumentov ktoré sa majú presadiť v synodálnych fórach „nemeckej cirkvi“.
Prax nemeckej „extra cesty“ sa neorientuje ani v najmenšom koncepciou, ktorú uverejnil vatikánsky synodálny sekretariát 7. september.
Kto číta prípravný dokument v origináli, nemôže napriek niektorým progresívnym prvkom vôbec prísť na myšlienku, že „celosvetová“ synodálna cesta, ktorú chce pápež, je čo len najvzdialenejšie podobná nemeckej inscenácii! Preto sa aj Bätzingov údajný spoločný cieľ upadá na najnižšiu možnú úroveň: „Radostné posolstvo Evanjelia urobiť dnes viditeľným, aby ho bolo možné žiť. Táto Bätzingova fráza je ako mnohoúčelová zbraň, ktorá je bez obsahu, ktorý by bolo možné sprostredkovať mimo konfesionálne viazaného cirkevnými daňami financovaného voľnočasového parku cirkevných zamestnancov. Bude to asi tak, že Georg Bätzing príležitostne, napríklad na dovolenke, ešte konzumuje literatúru, ktorá nepochádza z jeho pera. Ale zjavne všade objavuje iba – celkom nadšene – svoj obraz v zrkadle, ako narcis v mláčke. Zvrátená dogmatika: ‚Znamenia doby‘ sú nezvrátiteľne neomylne definované. Ich „analýza“ je pre nemeckých biskupov pevne stanovená už asi od r. 1971, keď sa začala ‚Spoločná synoda‘ vo Würzburgu bez diecéz NDR. Čo bolo vtedy správne, nemôže byť predsa dnes nesprávne? Inak by diecézni mocnári dneška alebo ich podporovatelia neboli vtedajšími mocnármi v ich pozícii podporení! Pre veľkú väčšinu týchto dynamikov dneška bolo podmienkou postupu v kariére absolútne schválenie vtedajšej analýzy. Ako veľmi sa svet za ostatných 50 rokov zmenil, to hrá sotva nejakú úlohu, keď sa pohybujeme iba v cirkevných domoch a hovoríme iba s cirkevnými zamestnancami a vášnivo sme si naštudovali stále rovnaký žargón v cirkevnej komunikácii. Ibaže priestor pôsobenia sa stále viac zužuje!
No závery synody z pohnutých 70. rokov poznali stále ešte teologicky podložený jazyk, nevyhýbali sa ešte úplne učiteľskému úradu Cirkvi a neredukovali ešte vieru na prostriedok na posilnenie srdca bez duchovnej výživnej hodnoty. Keď Bätzing vytiahne „posilnenie vo viere“ (nie viery!), tak nás musí zachvátiť strach. Je známe že takéto credo možno zhrnúť slovami: „verím sebe“. Viera, ktorá sa už kognitívne sotva učí, odhliadnuc od vyššie spomenutej frázy z Evanjelia, je zacielená už len na „posilnenie“ sebaistoty, že som z Božej vôle na dobrej ceste …! Boh, o ktorom sa tu hovorí, bude asi maličký ako škrečok v kufríku biskupa. „Boh ide s nami na všetkých cestách.“ To môže byť myslené správne, teda katolícky. No môže to byť aj jednoduchý volebný boj s pomocou záchrany utečencov na mori, ako to nedávno televízia ZDF z Palerma prenášala: Záchranca z evanjelickej cirkvi Heinz Strohm (SPD) rád prezentuje svojho „dobrého boha“ ako príjemný pocit, že on historicky a politicky oslavuje tú správnu stranu. „Národy, počúvajte tie signály …“
Biskup Bätzing by tu komentoval: Túto dynamiku vítam! To je dynamika ducha sveta, ktorá nás stále ženie vpred, pretože treba „zmenu“! Ak sa však svet zatne a „znamenia doby“ biskupskej prognózy vysmeje, tak ešte stále je tu možnosť presadzovať „zmenu“ v Cirkvi. Pretože tam ju možno predsa prikázať do tej miery, do akej siaha rameno cirkevného zamestnávateľa.
Zmenu vlastne akým smerom? „Aby bolo možné radostné pososltvo Evanjelia pod znamením doby zviditeľniť a žiť.“ Vyjadrené jasne: Aby sa proste veci zmenili! Ale je to „nové“ aj lepšie? Teda nie „Len ver!“ ale ‚Len sa nám zver!‘ Teda slovné zvraty namiesto namiesto Božieho slova, slovné hračky namiesto sviatostí. ‚Ježišovo posolstvo‘ bolo však samým Ježišom Kristom. Alebo nie?
Vlastná dynamika ‚národného synodalizmu‘ sa už blíži ku kritickej hraničnej hodnote, na ktorej sa to reformné zhromaždenie premieňa na neskrývaný ateizmus! Hovorí sa tak výlučne a totálne o Cirkvi ako o „budúcej Cirkvi“, ako o „Cirkvi ktorá sa buduje“, kde sa Boh Ježiš Kristus v Duchu Svätom sa stáva vedľajšou postavou v dráme, ktorá sa môže nepozorovane aj stratiť. Samoúčelná cirkev však nemôže byť pravou Kristovou Cirkvou. Tak nejak veriaca väčšina tých synodálnych „otcov“ zrejme asi ešte bude. Kto dostáva plat od biskupa, nebude vyhlasovať, že už len občas medituje, ale už sa nemodlí k Bohu. Morálno- terapeutický deizmus má svoje duchovné „prednosti“ voči tradičnému náboženstvu bývalého kresťanského Západu. Tak možno ešte nenútenejšie adresovať svoje požiadavky „k politike cirkvi“, nábožensky ich podložiť a sami sa vymaniť z Božieho Desatora a to dokonca plní hrdosti. …
Nemecká „cirkev budúcnosti“ bude cirkvou, v ktorej sa z času na čas zhromaždí tých zopár zamestnancov, ktorí v nej zostali, aby si navzájom potvrdili svoje šľachetné zmýšľanie a skvelý postoj tak, že sa riadne pustia do temnej, pobožnostkárskej minulosti.
Prešedivelí hlavní „dynamici“ na odpočinku tým niekoľkým poslucháčom ešte sotva dokážu vysvetliť, že v ich detstve sa ešte konali nedeľné sväté omše, na ktorých sa zúčastnili rodiny – ľudia všetkých generácií, ba dokonca na veľké sviatky či na pútiach boli plné kostoly. Možno potom emeritnému Bätzingovi vo vysokom veku ujde malý vzdych a nádych ľútosti: „Ach áno, a potom sme nastúpili na synodálnu cestu do ekleziogénneho ateizmu …“ Bolo to pekné náboženstvo. Bola to láskyplná Cirkev. No potom zaznelo „Všetko musí von! Záverečný výpredaj u biskupskej KBN aj laického združenia ZdK.“

Bez Božej ochrany pláne by sme boli skutočne v kríze!

Ježiš, zobuď sa! Je tu nový vírus! Povedz im, aby vypli televízor!

„Aj keď sa strach zo smrti okolo nás veľmi šíri, Ježiš v loďke spí.“
Bez vedomia ochrany v Božom pláne by sme boli skutočne v kríze!

Komentár: Michael Koder

Viedeň, 7.9.2021 (kath.net/mk) 027 846 – Je kríza. Stále ešte, alebo už zasa. Finančná kríza, utečenecká kríza, covidová kríza a stále viac aj klimatická kríza. Ekumenická rada cirkví v Rakúsku nedávno naliehavo žiadala zosilnené opatrenia na ochranu klímy. Treba vraj konať na všetkých úrovniach. Cirkvi apelujú na každého jednotlivca, aby preveril vlastné správanie pri konzume, mobilite, spotrebe energií a napomínajú k „rozsiahlej solidarite“.
Už ani nevieme v koľkých súčasných krízach sa nachádzame. Jednotlivé krízy splývajú do trvalej krízy a čo je zlé, mnohí ľudia si zvykli na to, že si pokojný život už ani nedokážu predstaviť. Zvlášť na tzv. „covidovej kríze“ sa zviditeľnilo, že mnohí spoločenskí tvorcovia mienky sa držia každej hocijako pochybnej teórie a domnienky, aby masovú paniku naďalej rozdúchavali a krízu tak udržiavali. Či to plánovali ľudia, alebo jednoducho lesť Zlého, je na zváženie. Strach sa v každom prípade vyvinul priam na omamný prostriedok novopohanského náboženstva, stal sa neohraničenou „ópiovou rezervou“ pre ľud.
Vo všetkých uvedených „krízach“ sú fakty, ktoré treba brať vážne a primerane na ne reagovať. Priam inflačne používané slovo „kríza“ však treba používať veľmi obozretne. Treba zohľadniť, že niektorí po moci dychtiví politici dokážu svoj hlad nasýtiť práve skrze vyvolanú „krízu“, keď potom môžu určovať iba núdzové práva ľudu a získavať mimoriadne plné moci. Okrem toho kríza tendenčne vyženie do výšky priazeň voličov, pretože istý „silný muž“ dokázal krajinu (zdanlivo) bezpečne a dobre previesť cez búrku. Nie všetci politici sú v tomto zmysle morálne skorumpovaní. Ale nesmieme sa ani dať oklamať zdaním.
Solidarita je ďalší pojem, ktorý sa v ostatnej dobe nadmieru rozširuje a jej význam sa riedi. Každý bude so mnou súhlasiť, že musia existovať nejaké hranice. Keď v Indii zmlátia kresťanského pastora, nikto nebude žiadať, aby sme nastúpili do lietadla, aby sme stáli pri jeho rodine, aj keby bola na mieste izolovaná. Práve také hranice solidarity však duch času, ako sa zdá, neuznáva. Tento princíp sa dnes skôr zneužíva, aby sa nám vyvolali pocity viny a ospravedlnili sa neexistujúce morálne povinnosti. My sme údajne spoluzodpovední za každé zlo v „ľudskej rodine“ a máme vraj povinnosť konať! No tak to nie je. Práve Cirkev by tu mala upresniť svoju sociálnu náuku a pojmu solidarita dať jasný obsah a význam.
Bez vedomia ochrany v Božom pláne by sme boli skutočne v kríze! To chce aj Ježiš objasniť svojim učeníkom, ktorých v búrke na mori zachvátila panika, keď on spal. „A povedal im: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40). Nesmieme sa nechať strhnúť pocitom trvalého mimoriadneho stavu, my si môžeme povedať: Táto alebo oná kríza sa dnes pre mňa skončila! Ako napr.:
Vírus síce nemožno odstrániť zo sveta a my si budeme ešte dlho lámať hlavy, mať starosť a možno aj bolesť, ale toto nie je ten vlastný nepriateľ, ktorého sa musíme báť!
„Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle,“ (Mt 10, 28) . Robme to teda tak ako Ježiš, pokojne si znova ľahnime.

Medzi afganskými utečencami sú teroristi

Berlín, 7.9.2021 (Christianitas) 027 845 – Úniky informácií pri overovaní afganských utečencov zaznamenali, že do Nemecka sa dostalo už minimálne 20 ľudí „známych bezpečnostným úradom“ zo zločineckých alebo teroristických kruhov.
Nemecký minister vnútra Horst Seehofer informácie potvrdil a dodal, že o týchto ľuďoch sa nedá tvrdiť, že pred prevzatím moci Talibanom spolupracovali s Nemeckom ako jeho spojenci. Denník Die Welt uviedol, že pri ich odchode z Kábulu nebolo vykonané žiadne dôkladné overenie ich totožnosti.
Ich totožnosť bola overená až v Nemecku a hovorca ministerstva vnútra uviedol, že: „Dvaja zločinci boli už prevezení do väzenia na základe zatykačov.“ Čo sa však bude diať s ďalšími 18 odhalenými, to ministerstvo vnútra neuviedlo. Pritom na územie Nemecka, ktoré je jednou z najviac emigrantmi zahltených krajín, prišlo z Afganistanu viac ako 4 000 Afgancov a ďalších 403 ľudí, ktorí síce majú nemecké občianstvo, čo však nič nevypovedá o ich pôvode.
Klasický model neúnavného migranta, ktorý si je vedomý toho, ako mu bude v Európe dobre (aj vo väzení) je jeden zo zadržaných, Sardar Muhammed, ktorý už v Nemecku žil, bol odsúdený za dlhoročné sexuálne zneužívanie svojej dcéry a bol deportovaný do Afganistanu, údajne, aby si tam odsedel posledné mesiace trestu. Nepoškodený sa vrátil do Nemecka a zrejme bude naďalej využívať finančné príspevky nemeckých daňových poplatníkov. Denník Die Welt duchaplne dodáva: „Ako sa Sardarovi Muhammedovi podarilo dostať do lietadla Bundeswehru, zatiaľ nie je možné vysvetliť.“
Rovnako si nikto netrúfa odhadnúť, koľko teroristov a moslimských fanatikov sa bude nachádzať v migračnej vlne, ktorú z globálnej krištáľovej gule už veštia ľavicoví a liberálni zlepšovatelia sveta. Médiá sa už plnia dojímavými historkami o utečencoch a toto citové vydieranie, ignorujúce zodpovednosť za bezpečnosť vlastných občanov sa opäť v nastupujúcej sezóne stane zrejme hitom mediálnej branže.
No a pokiaľ sa nejaký „psychicky narušený mladík“ dopustí nejakej drobnej vraždy na európskom obyvateľstve, tak ho zavrú do komfortného nemeckého väzenia a pošlú po rokoch vzornej starostlivosti do rodnej krajiny. Tam potom nastúpi do lietadla Bundeswehru a… BM

Švajčiarsko: V niektorých diecézach sa črtá odluka od Cirkvi!

Baden, 7.9.2021 (kath.net) 027 844 – Energickým listom Biskupskej konferencii Švajčiarska vyjadrilo katolícke ľudové hnutie „Pro Ecclesia“ svoju starosť z vývoja v katolíckej cirkvi Švajčiarska a napísalo:
„Situácia v rímskokatolíckej cirkvi v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska je zmätená a poznačená hlbokou krízou viery. Katolícka cirkev je vo verejnosti prítomná predovšetkým katolíkmi, ktorí vyjadrujú svoju frustráciu z cirkvi a kritizujú nešváry. Také správy sa šíria zvlášť aj cez biskupské mediálne centrum kath.ch. Biskupi sa na verejnosti opakovane kriticky vyjadrujú k inštrukciám z Vatikánu a často ich otvorene odmietajú. V niektorých diecézach sa už viditeľne ukazuje odtrhnutie od všeobecnej Cirkvi. Vystúpenia z katolíckej krajinskej cirkvi sa neustále množia a neskrátené katolícke hlásanie viery už sotva možno nájsť!

Kanada: Pastorovi hrozia 4 roky za bohoslužby!

Pastorovi poľského pôvodu to pripomína komunizmus!
Alberta, 7.9.2021 (kath.net/LifeNews/jg) 027 843 – V máji bol pastor Artur Pawlowski z cirkvi „Street Church“ v kanadskej Alberte zatknutý a obžalovaný za organizovanie ilegálneho zhromažďovania. Pastor Pawlowski iba slávil bohoslužbu a tým porušil vtedajší lockdown pre covid. V prípade odsúdenia mu teraz hrozia až 4 roky väzenia.
Artur Pawlowski vyrastal v Poľsku za vlády komunistov. Vývoj politiky v čase covidu v Kanade mu stále viac pripomína jeho skúsenosti z tej doby, ako otvorene povedal v interview pre The Daily Wire z 23. augusta. Aj vtedy boli kňazi a pastori zatýkaní. Kto mal iný názor ako vláda, ale keď to vyjadroval iba v súkromnej sfére, mohol byť zatknutý, mučený a na viaceré roky uvrhnutý do väzenia, ako povedal a dodal:
„Asi 50 000 komunistov ovládalo národ 36 miliónov Poliakov. Dnes sa v Kanade obmedzujú základné práva občanov podobným spôsobom a to krok za krokom!“

Vitajte doma, pán biskup Goodall!

Znova jeden anglikánsky biskup zložil úrad a prestúpil do Katolíckej cirkvi!

Londýn, 6.9.2021 (kath.net) 027 842 – V Anglicku znova jeden anglikánsky biskup zložil svoj úrad, aby prestúpil do Katolíckej cirkvi. Biskup Jonathan Goodall (foto) sa stáva katolíkom. Oznámil to 3. septembra anglikánsky prímas Justin Welby, ktorý biskupa Goodalla v r. 2013 sám vysvätil za biskupa. Budúci člen Katolíckej cirkvi vyhlásil, že svoje rozhodnutie urobil po dlhej fáze modlitieb.

Nevinní ako hady a múdri ako holubice

Americkí predstavitelia cirkví a zrada s vakcínou

USA, 6.9.2021 (LIfeSiteNews) 027 841 – Joshua Charles (The Stream) urobil svetu a Cirkvi službu, keď vyšiel na verejnosť so svojou skúsenosťou v Bielom dome týkajúcou sa súvislosti potratu s vakcínou proti covidu. Rád by som na jeho článku vysvetlil, čo sa možno z toho naučiť – najmä ako neriadiť Cirkev alebo ako nešíriť Evanjelium.
Po úniku z čínskych laboratórií Čína zastavila domácu dopravu a odsúdila chorých ľudí, aby zomierali doma. Ale komunistická strana rozhodla, že Čína nebude trpieť sama. Tak naďalej posielala lety s infikovanými ľuďmi z Wuhanu do celého sveta v masívnom biologickom útoku ako v Pearl Harbour, ktorý vojenskí historici raz ocenia s krutým obdivom. Z hľadiska rozmachu moci červenej Číny to bolo „brilantné“. Kresťania zomierali sami a spaľovali ich ako opustených domácich miláčikov. …
S chorobou sa šírila panika. Lacní čínski robotníci preniesli covid až do Talianska, kde nemocnice na jar 2020 úplne skolabovali. Tisíce starých ľudí zomierali sami bez rodiny a sviatostí. A médiá rozpútali hystériu.
Demokrati v USA sa od odsudzovania Trumpovho „xenofóbneho“ zákazu cestovania dostali až po požadovanie totálnych lockdownov a plánovania „veľkého resetu“ a k útokom na právo na súkromný majetok aj na politickú slobodu. Tam kde nízke počty úmrtí neposkytovali dostatočnú zámienku na „naliehavú“ potrebu úplnej právomoci guvernérov a radikálne opatrenia kvôli „bezpečnosti“, okamžite zasiahli štátni úradníci a zatvorili stovky pacientov na covid v opatrovateľských domovoch – nastalo akési hrôzostrašné ticho a šírila sa iba panika. To sa však nestalo v nijakom americkom štáte, kde vládli republikáni! Takže to bolo koordinované a úmyselné! Zakazovali kresťanské pohreby a tisíce Američanov umierali ako opustené zvieratká …

Veľmi príhodný vírus
Demokrati si už vyrátali, ako využiť covid politicky, ako zlikvidovať Trumpove hospodárstvo, ako oprávniť masívnu cenzúru médií a sociálnych sietí a ulúpiť voľby v r. 2020 hlasovaním poštou. … V každom prípade hlavný poradca Joe Bidena v oblasti covidu Ezekiel Emanuel, jasne povedal, že nikto nemusí žiť viac ako 70 rokov!!! A jeho brat Rahm je zasa známy vetou: „Nikdy nenechaj krízu nevyužitú!“ …
Americkí katolícki biskupi, ako ukazuje Joshua Charles, urobili správnu vec – spočiatku. Napochodovali pred Biely dom a trvali na tom, že každá vakcína má byť vyprodukované bez použitia buniek vytrhnutých z telíčok potratených detí!

Migrácia nad všetko
No katolícki biskupi si nevyvinuli dobrý vzťah s Trumpom. Pápež František ( Pope Francis ) ho otvorene nenávidel, haniac ho, že jeho postoj k migrantom nie je kresťanský. …
Biskupi stratili 40 percent domácich katolíkov, ktorí odpadli od viery a kostolné lavice aspoň na pár rokov zaplnili migranti, kým aj oni neopustia Cirkev… A potom ich zaplnia ďalší migranti. Americká katolícka cirkev sa zmenila z duchovnej archy na letiskovú halu s otáčavými dverami. A biskupi viac hanili Trumpa pre jeho migračnú politiku, ako by oceňovali jeho veľké pokroky v ochrane života! …
A tak Biely dom nebral slová biskupov o ochrane života príliš vážne. Nie natoľko vážne, aby upozorňoval ľudí na nevhodný postup farma-firiem, ktoré sa ponáhľali rutinne využívať bunky potratených detí a etika bola utlmená!
Opovrhnutí Bielym domom sa biskupi otočili a … neurobili nič! A to bol ich fatálny omyl a súčasne hrubá nedbalosť, ba zločin. V politike také veci nerobíte, ak vás majú brať vážne! …
Biskupi sa zvinuli ako lacný stan v búrke aj so zvyškom hnutia pro-life. A to je naozaj úžasný spôsob ako dosiahnuť, že vás už nikdy nebudú brať vážne. …
Z nadprirodzeného hľadiska však kapitulácia pri vakcíne bola niečím oveľa horším. Celé desaťročia sme volali po zákonoch, ktoré by zakázali ženám dať potratiť svoje „nevhodné“ deti. … A biskupi teraz konajú súhlasne s feministkami. …
Ak odmietneme potratom poškvrnenú vakcínu, mohli by sme napríklad umrieť na covid teda ide nám o kožu. Pri voľbe či odmietnuť túto nemorálnu vakcínu musím uvažovať aj o tom. A tiež o fakte, že už nebudem môcť letieť ani len do môjho rodného kraja. A je pravdepodobné, že budeme trpieť aj inak napr. v zamestnaní, na školách.
Vláda USA plánuje mnohé opatrenia proti nezaočkovaným ako Joe Biden jasne vyhlasuje! Zastaví sa štátne financovanie cirkevných orgánov, ak odmietnu očkovanie spomínanými vakcínami?

Kľačať pred svetom
Nevieme, čo bude, lebo naši biskupi a vodcovia zrazu schvaľujú vakcínu, ktorú kedysi zatratili po prvom pacnutí od sveta. A väčšina kresťanov ich nasleduje ako svine rútiace sa z útesu. Aká potupa!
Ježiš nám predpovedal, že svet nás bude nenávidieť, ako nenávidel jeho. Nikdy nám však nepovedal, aby sme si získavali – naozaj získavali od sveta jeho … opovrhovanie!

Satanisti sa ponáhľajú Bidenovi na pomoc s potratmi v Texase

„Katolík“ Joe Biden má nového partnera spolupráce – tzv. „Satanský chrám“!!!
USA, 7.9.2021 (kath.net/rn) 027 840 – Americký prezident Joe Biden dostáva teraz podporu svojej angažovanosti za usmrcovanie nenarodených detí v Texase a to od satanistov! Satanistické združenie tzv. „Satanský chrám“, ktorý sa oficiálne prezentuje ako „cirkev“, chce umožniť potraty v Texase zadnými dvierkami tým, že ich vyhlási za „náboženský rituál“! Pritom by táto skupina chcela používať potratové prostriedky Mifepristone a Misoprostol.

Biden chce okamžite zrušiť texaský zákon ochrany nenarodených

Washington, D.C. 3.9.2021 (LifeSiteNews) 027 839 – Americký prezident Joe Biden povedal reportérom 3. septembra, že nariadil ministerstvu spravodlivosti, aby našli spôsoby ako zablokovať takmer totálny zákaz potratov v americkom štáte Texas! Ten schválili v Texase 1. septembra. Biden, ktorý sa opakovane vyslovoval o sebe, že je „oddaný katolík“, tiež prezradil, že neverí, že ľudský život sa začína počatím! Teraz požiadal federálnu vládu USA, aby preverila možnosť ako obmedziť či zakázať nový zákon v Texase nazývaný „zákonom bijúceho srdiečka“ a vyhlásil:
„Ja som a stále budem silným podporovateľom rozsudku Najvyššieho súdu USA v prípade ‚Roe versus Wade‘.“
Tento rozsudok z r. 1973 vlastne zaviedol legálny potrat v celom USA!

Texas: „Zákon o bijúcom srdiečku“ je lúčom nádeje v USA!

Washington, D.C. 2.9.2021 (LifeSiteNews) 027 838 – Texas zaznamenal historické víťazstvo ochrancov nenarodených detí, keď po dlhom boji 1. septembra slávili záchranu množstva životov v zmysle tohto zákona. Označili to za najväčší deň svojho hnutia.
Texaský „zákon bijúceho srdiečka“ ako ho nazvali, oprávňuje súdiť každého lekára, ktorý spácha potrat, keď už možno zachytiť bijúce srdiečko plodu – všeobecne v šiestom týždni tehotenstva. Ale aj takého, kto sa pred potratom nestará o to, aby to zistil. …
Veľmi dobrá správa je, že Najvyšší súd piatimi hlasmi proti štyrom odmietol zrušiť platnosť zákona, ktorý podstatne obmedzuje výkon potratov!
Hrozné je, že potratárske monštrá v klinike vo Fort Worthe sa poponáhľali ešte rýchlo zavraždiť 67 detičiek pred vstúpením zákona do platnosti!!! … Potratová orranizácia Planned Parenthood však vyhlásila, že jej potratári zastavili páchanie potratov! A toto sa ešte nestalo v nijakom štáte, ktorý obmedzil potraty! …

Španielsko: Biskup odstúpil kvôli autorke satanských kníh

Madrid, 7.9.2021 (kath.net) 027 837 – Dôvodom odstúpenia španielskeho biskupa Xaviera Novella bol podľa španielskych médií očividne vzťah so ženou. V oficiálnom žargóne Vatikánu sa hovorilo o „osobných dôvodoch“.
Táto rozvedená žena a matka dvoch detí je v Španielsku známa ako autorka satanských a erotických románov. Biskup teraz býva s touto ženou v katalánskom meste Manresa.

„Aj moslimovia majú nárok na pravdu“

O potrebe misií v našich dňoch. Naše posolstvo sa musí týkať jadra našej viery: lásky, milosrdenstva a odpúšťania. Tieto tri témy moslimov priťahujú.

Interview poskytla Nadia Piccareta, moslimská konvertitka pre časopis VISION2000

Viedeň, 3.9.2021 (kath.net/VISION2000.at) 027 836
V Rakúsku žijeme v podstate už v nekresťanskom prostredí stále viac poznačenom pribúdajúcimi spoluobčanmi moslimami. Mnohí z nich nepokryte priznávajú, že je ich úsilím importovať svoju kultúru do Európy. Tejto výzve sa musíme postaviť a rozvinúť nový misionársky zápal. Ako na to a ako samozrejme to patrí k tomu, že sme kresťanmi, ukazuje konvertitka z islamu. Celkom všeobecne načrtáva, aké smerovanie musia dnes misie mať.

Je podľa vašich skúseností zmysluplné otvorene hovoriť s našimi moslimskými spoluobčanmi o Ježišovi?
Nadia Piccareta: Keď sme stretli Krista, tak sa o neho jednoducho chceme deliť s inými! Kristus zmenil priebeh môjho životného príbehu. Stala som sa Božím dieťaťom. Pochopila som, že Kristove prísľuby sú určené každému z nás a že on je Pravda. Preto sa cítim zaviazaná evanjelizovať všetkých, hlásať, že naše reči sú nadarmo, ak On nevstal z mŕtvych. Hovorí nám to sv. Pavol. Preto je pre mňa niečím samozrejmým, že sa obraciam na moslimov. Aj oni majú právo spoznať pravdu – hovorím to ako konvertitka. Kde to len ide, musíme túto príležitosť využiť, veď niet väčšieho šťastia, ako hlásať lásku. Ak sa opýtate moslima v čo verí, tak povie: „Verím v Alaha, všemocného.“ My kresťania vieme, že Boh je láska a že poslal svojho Syna, aby nás zachránil. My sme súčasťou histórie, my sme Božie deti. To je predsa niečo úplne iné a ja za to Bohu ďakujem!

Treba byť na to zvlášť vzdelaný?
Piccareta: Hneď po krste sa ma farár opýtal, či by som chcela byť katechétkou. Nič som o tom nevedela, len som sa pripravovala na krst. Keď však prijmeme túto sviatosť, dostávame aj milosť urobiť to plodným. S kresťanskou vierou prijímame všetko, aby sme mohli ísť k Ježišovi do školy. Čítala som niekoľko kníh, no predovšetkým som sa učila konaním. Zatiaľ čo vyučujem, učím sa aj ja sama. Na prehĺbenie viery musím absolvovať trojročné štúdium katechétov v Toulone. Už 15 rokov hlásam evanjelium ako katechétka, z toho šesť rokov na základných súkromných školách. Vo farnosti pripravujem deti na birmovanie. S manželom sa angažujeme aj v oblasti prípravy na manželstvo. Napísala som aj knižku pre deti o spovedi.

Akým nástrahám sa treba vyhýbať pri evanjelizácii moslimov?
Piccareta: Nesmie sa kritizovať proroka, ani hovoriť o sociálno-politických aspektoch islamu ako o zahaľovaní a šatke. Islam je veľmi zložitý a plný vecí, čo si odporujú. Mala by som ešte dodať – vyhýbajme sa moralizovaniu. Moslimovia sú často vo svojej viere uväznení a to zabraňuje uvažovaniu. Pomyslime na to, že islam znamená „podriadenie sa“.
My prinášame Dobrú zvesť všetkým. Naše posolstvo sa musí týkať jadra našej viery: lásky, milosrdenstva a odpúšťania. Tieto tri témy moslimov priťahujú. Aby sme ich dosiahli, môžeme im jednoducho povedať, že aj my sa modlíme, pretože moslim je modliaci sa človek. Modlí sa päťkrát denne. Aj my sa modlíme, postíme sa a delíme sa s inými. To je pre moslima niečo celkom nové, lebo on nevie, že kresťan sa modlí! Ja sama som sa obrátila po tom, čo ma priateľka pozvala na modlitby chvál pri príležitosti narodenia sv. Terézie z Lisieux. Vtedy som prvý raz objavila, že kresťania sa modlia! Možno hovoriť aj o Márii. Aj ju nájdeme v Koráne menom Maryam. Moslimovia ju veľmi milujú. Musíme ich pozvať do mariánskych svätýň na Rue du Bac, do Lurdov, do Notre-Dame-des-Victoires. Mária tam čaká.

Môže hlásanie Ježiša vyvolať reakcie násilia?
Piccareta: Ak neprovokujeme a nie sme arogantní – prečo by sa mali stať násilnými? Jednoducho vyzdvihneme osobu Ježiša Krista, ktorý pre nás prišiel na svet. Môžeme hovoriť o jeho dobrých skutkoch, o jeho dobrote, o znameniach, ktoré pre nás vykonal. Účinnejšie ako podobenstvá sú slová ako: „Radujte sa bez prestania a modlite sa bez prestania“ alebo „Ja som cesta, pravda a život, nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa.“
Tieto slová sú pre moslima ako aj pre ateistu bezprostredne zrozumiteľné. Čo sa mňa týka, zasiahla ma nasledovná veta: „Boh tak miloval svet, že poslal svojho jediného Syna …“ Stretnúť sa s Kristom je nádherné. Musíme pokrstených zobudiť, všetkých pokrstených pozývať, aby hlásali Krista!

Je prednostnou úlohou katolíkov evanjelizovať svojich moslimských spoluobčanov?
Piccareta: Pápež František hovorí o radosti z Evanjelia, ktorá musí vyžarovať z tváre každého kresťana. A to sa začína naším osobným obrátením. Musíme si to vyprosovať, ako hovorí Ježiš. A modliť sa ako sv. Pavol.

Prečo niektorí majú viditeľnú vieru a iní zostávajú zdržanliví?
Piccareta: To neviem. Ale viem, že keď evanjelizujeme, tak evanjelizujeme aj seba samých. nemusíme mať nijaký strach, pretože Duch Svätý je s nami. Mimochodom ani sv. Pavol sa neuspokojil s tým, že skrze Ananiáša mu bol znova darovaný zrak a že bol potom pokrstený. Jeho obrátenie bolo úplné, až keď začal evanjelizovať.

Myslíte si, že sa moslimovia v súčasnej takej napätej situácii môžu obrátiť?
Všetci máme okolo seba moslimov, ateistov, ľudí, ktorí ešte nikdy nepočuli niečo o Ježišovi. Musíme ho hlásať na pracovisku, vo farnosti, na ulici. Spontánne svedectvá – to funguje zvlášť dobre. Len minulý týždeň mala pokladníčka v supermarkete medailu s umrlčou hlavou na krku. Povedala som jej: „Ježiš by bol lepší.“ Odpovedala mi, že nevie, kto to je! Vysvetlila som jej to a povedala jej, že sa modlím a som veriaca. … Potom som jej dala zázračnú medailu a ona povedala, že ju bude nosiť. Nemám tušenie, či to urobila, ale už aspoň niečo počula o Ježišovi!

Známy spovedník: „Je charakterom diabla, že naháňa strach“

„Spoveď je salónom krásy Rímskokatolíckej cirkvi. Práve tam, kde je hriech obrovský, tam je milosrdenstvo ešte väčšie! … Zlý sa prejavuje, aby nám nahnal strach. Preto je vo Svätom písme 365 krát napísané: „Neboj sa, iba ver.“ Ak je duša slabá, potom je veľké nebezpečie, že duša bude ovplyvnená aj démonickými silami.
A na záver: Ten, kto je vaším spovedníkom a sedí pred vami, je sám tiež hriešnik. Ak by tento človek nebol hriešnikom, tak by nemal nijaké pochopenie.“

Interview vo VISION2000 s vyhľadávaným rakúskym spovedníkom v Kláštore Heiligenkreuz pri Viedni – pátrom Bernhardom Vošickym, OCist

Viedeň, 4.9.2021 (kath.net/VISION2000) 027 835 – Práve v týchto časoch pandémie sa mnohí ľudia cítia vystresovaní. Psychoterapeuti majú konjunktúru. Ale iba málo ľudí zablúdi ku kňazovi, aby tam zložili svoje bremená. Prax spovedí na Západe už dlho mizne. A pritom ako oslobodzujúco pôsobí dobrá spoveď! V tomto interview sa o tom porozprávame so známym spovedníkom pátrom cisterciánom Bernhardom Vošickym.

Prečo vlastne existuje spoveď?
Páter Bernhard Vošicky, OCist: Boh nám dal Desatoro a ľudia sa stále znova od prikázaní odkláňajú. Z tohto odklonu vzniká hriech. Hriech je odklonom od toho, čo Boh chce a čo od nás požaduje. Desať prikázaní, ktoré dostal Mojžiš v Starom zákone na Sinaji – to sú minimálne požiadavky Boha, aby sme svoj život mohli správne utvárať. Ak sa tieto minimálne požiadavky nedodržia, hovoríme o hriechu. A tento hriech sa musí vyznať – teda pripustiť. Musím si priznať, že som sa od Boha odlúčil. A potom je zmierenie a opätovné spojenie s Bohom možné. (…)

Ako je to so spovedným tajomstvom?
Páter Vošicky: Najprísnejšie tajomstvo, aké na zemi existuje je tzv. „sigillum“, spovedná pečať alebo spovedné tajomstvo. To sa musí na každý prípad zachovať. To nesmie nikto porušiť. V ostatnej dobe bolo veľa diskusií o tom, či sa nemusí pri zneužívaní detí niečo povedať, ak sa páchateľ spovedá. Ale táto spovedná pečať samozrejme nesmie byť porušená! (…)

Musí ma kňaz rozhrešiť z mojich hriechov?
Páter Vošicky: Rozhrešenie možno odmietnuť – tak to je vo Svätom písme. Ježiš Kristus túto sviatosť ustanovil a je zaujímavé, že až po vzkriesení. Vzkriesený Pán Ježiš Kristus dýchol na apoštolov a povedal: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy budú mu odpustené a komu ich zadržíte budú zadržané. “ Kňazi preto dokážu posúdiť či môžu hriechy rozhrešiť alebo nie. Sú momenty, keď si jasne uvedomím, že tu nie je pravá vôľa k obráteniu, k obnove života, keď tu nie je pravá ľútosť z lásky. Rozhodujúce pri spovedi je pokorné, kajúce, zdrvené srdce – inak nemôžem kajúcnika z hriechov rozhrešiť. A ani keď kajúcnik tvrdohlavo zotrváva v hriechu.

Kedy bola spoveď dobrá?
Páter Vošicky: Keď je svedomie odbremenené – v pravom zmysle slova – keď zhodí bremená a kajúcnik odchádza bez záťaže. To znamená že sa cíti vnútorne uvoľnený, oslobodený. Z mnohých spovedí je to zreteľne citeľné, keď ľudia hovoria – teraz som o 100 kíl ľahší, o roky mladší. Vždy hovorím, že spoveď je salónom krásy Rímskokatolíckej cirkvi. žena, ktorá sa dobre vyspovedala je potom mladšia a krajšia – odľahčená. To možno cítiť v úsmeve, v mimike. Slzy a bolesť ľútosti sú preč a keď je táto trauma preč, tak je to naozaj uľahčenie. Humorne by sme mohli povedať – keď je bežný odpad, plast aj starý papier odhodený a správne deponovaný, tak sa človeku uľaví a človek je šťastný.

A čo keď sa necíti uľahčenie?
Páter Vošicky: Vtedy je potrebné pomodliť sa modlitby posväcovania. To je kapitola, ktorá sa v ostatnej dobe nanovo prepisuje a vznikajú aj nové vedecké publikácie. Je zaujímavé, že aj Druhý vatikánsky koncil a Katechizmus Katolíckej cirkvi hovoria o spovedi a pomazaní chorých ako o sviatostiach uzdravovania. Tu spoznávame akcent, spočívajúci na sviatosti. Má byť uzdravené to, čo je zranené. „Skrze jeho rany sme uzdravovaní.“ Naše rany a bolesti smieme vložiť do Pánových rán. Tam sa vyliečia a zostanú iba jazvičky. Áno tam sa všetko dokonca oslávi. Kristus to vezme nahor k Otcovi, kde sa všetko oslávi a premení.

Ako často by sme sa mali spovedať?
Páter Vošicky: To je rozdielne. Sú ľudia, ktorí majú veľkú zodpovednosť. O niektorých sa hovorí, že sa denne spovedali napr. pápeži. Ak mám zodpovednosť za viac ako miliardu katolíkov Cirkvi a musím robiť rozhodnutia, tak sú to väčšie nároky na moje svedomie ako u priemerného kresťana. A potom je tu bežné obyvateľstvo. Mnohí chodia na spoveď v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v prvý piatok v mesiaci alebo v čase okolo neho – teda mesačná spoveď. Sú aj ľudia, ktorí chodia na spoveď štvrťročne – Vianoce, Veľká noc, Nanebovstúpenie Panny Márie a raz medzi tým. Cirkev hovorí aspoň raz do roka a vtedy je to najlepšie na Veľkú noc.

Počuli ste pri spovediach už všetko?
Páter Vošicky: Stále znova zisťujem, že všetko som ešte nepočul! Často si myslím: čo len všetko existuje a žiaľ Bohu aj otrasné veci! Môj spolubrat páter Karl Wallner často radí – choďte k pátrovi Bernhardovi, ten sa nedesí ničoho. Áno, človeka nesmie nič desiť. Ale to pekné je, že my nezažívame iba to desivé a strašné v hriechu, ale celkom bezprostredne aj krásu milosti, Božieho milosrdenstva. Práve tam, kde je hriech obrovský, tam je milosrdenstvo ešte väčšie! Preto je to vždy niečo veľké, pretože Božia sláva o to viac vyžaruje. (…)

Ako robiť pokánie?
Páter Vošicky: Slovo pokánie možno preložiť ako opätovnú nápravu – latinsky „reparatio“ – oprava. Možno to preložiť aj slovom zmierenie – teda niečo pre iného napraviť na uzmierenie. Svoje chyby môžem oľutovať, vyznať a potom sa ich pokúsiť napraviť. Tento pokus o nápravu je pokánie. Vlastne by sme mali povedať: Tohto človeka ste veľmi zranili, pokúste sa to znovu napraviť tým, že sa za neho častejšie budete modliť, ako za svoje deti, svoju manželku. … Možno tiež obetujete svätú omšu za nich, pokúste sa to napraviť skutkami lásky. Niekedy udeľujem v Pôstnom období aj „pôst jazyka“ – teda menej hovoriť a ak, tak iba to dobré. To veľmi účinkuje. To, čo sa mnohými rečami zničí, možno láskyplným mlčaním znova napraviť. Najkrajšie je, ak po hádke kajúcnik vystrie ruku a zmieri sa s tým druhým.

Ako sa dobre pripraviť na spoveď?
Páter Vošicky: Najlepšie spytovanie svedomia je 1. List Korinťanom 13: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. …“
Ak potom slovo láska nahradím svojím menom, zistím, či ešte v tejto láske žijem, alebo nie. Tu vždy prídem na to: Kde stojím ja? Veď Ježiš hovorí: „Zostávajte v mojej láske“… Toto zostávanie potom možno dobre preveriť. To nazývam spytovanie svedomia. Môžem si prirodzene zobrať aj Desatoro alebo spytovanie svedomia z modlitebnej knižky. (…)

Už ste niekoho odkázali na terapeuta?
Páter Vošicky: Stále znova – keď cítim, že by tu mohla byť psychická choroba pýtam sa: „Chodíte na terapie?“ A počujem: „Áno, chodím k psychiatrovi a mám túto diagnózu …“ Lekár lieči chorobu, my kňazi však hľadíme na to, aby bola duša oslobodená od hriechu a aj od Zlého. A tu sme už pri samostatnej kapitole: Oslobodzovať od zlého nepriateľa. Nesmieme zabúdať, že je tu diabol a sú tu démoni, ktorí majú záujem na tom, aby sa duša od Boha stále viac odlúčila. Mocnosti temnoty ovplyvňujú dušu človeka. A ak je duša slabá ako pri psychickej chorobe, potom je tu veľmi veľké nebezpečie, že duša bude ovplyvnená aj démonickými silami. Potom je potrebné uzdravenie kňazom aj terapeutom. Kňaz môže mocnosti temnoty zatlačiť exorcizmom, cirkevnou modlitbou oslobodenia a na ochranu pred Zlým.

Naháňajú stretnutia so Zlým strach aj vám?
Páter Vošicky: Je to charakter diabla, že nám naháňa strach. Zlý sa prejaví, aby nás zastrašoval a nahnal nám strach a hrôzu. Preto nájdeme vo Svätom písme 365 krát slová: „Neboj sa. len ver!“ Viera a dôvera v Boha musia byť väčšie ako strach. Ale že zažijeme nejaké tie momenty strachu, je pochopiteľné. Keď sa ozve hlasný rev alebo sa vykríkne niečo tvrdé, keď je niekto obťažovaný alebo až posadnutý, tak sa stáva, že sú tu nadprirodzené sily, ktoré robia obrovský rachot a lietajú po miestnosti predmety – že sa pritom človek preľakne, je logické.

Čo by ste chceli povedať na záver?
Páter Vošicky: Každého by som chcel povzbudiť, aby chodil na spoveď. A ešte niečo dôležité: Ten, kto je vaším spovedníkom a sedí pred vami je sám tiež hriešnik. Ak by tento človek nebol hriešnikom, tak by nemal nijaké pochopenie. Ale pretože je sám hriešny, pretože sám vie, že duch je ochotný, ale telo slabé, má pochopenie pre hriešnika a dokáže sa dobre do neho vcítiť.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *