Deviatnik k Fatimskej Panne Márii

Každému rozjímaniu predchádza nasledujúca modlitba: Modlitba pred rozjímaním:

Všemohúci Bože, darca každého dobra, vzdávam Ti vďaky za všetky tie milosti, ktorými si obdaril blahoslavenú Pannu Máriu, a za všetky dobrodenia,
ktoré nám udeľuješ na jej orodovanie.
Preto i teraz v mene tejto blahoslavenej Panny s poníženým srdcom utiekam sa k Tebe
a pokorne prosím: daj mi svoju milosť,
aby som toto deň mohol(a) vykonať
na tvoju slávu a na úžitok mojej spásy.
Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

I. deň
MÁRIINO NEPOŠKVRNENÉ SRDCE
Uvažujme nad tým, ako pre slávnu Pannu Máriu bolo jej nepoškvrnené Srdce, teda jej neporušená čistota, prameňom a základom všetkej jej slávy. Pre túto svoju čistotu bola hodná stať sa Božou Rodičkou.
Máriino Srdce je také čisté, že nie poškvrnené je ani najmenším hriechom, že sa jej nedotkol ani len tieň prvotného hriechu. Je také čisté, že v ňom niet ani najmenšej náklonnosti na hriech.
Túto neporušenosť jej srdca môžeme pripodobniť k neporušenosti Ježišovho Srdca, pretože Máriino Srdce je podobne ako Srdce Ježišovo čisté od každého hriechu, iba s tým rozdielom, že Ježišovo Srdce bolo nepoškvrnené v podstate svojej prirodzenosti a Srdce Máriino len pomocou milosti.
A teraz rozjímajme nad sebou a Márinno Srdce nech nám slúži ako obraz, v ktorom by sme mohli vidieť svoje vlastné srdce.
Utiekaj sa k tomuto Nepoškvrnenému Srdcu Matky a na jeho príhovor ťa Boh určite vyslyší: „Odlož náklonnosť k zlému a v Márii nájdeš Matku.“

Modlitba

Najčistejšie Srdce Panny Márie,
úprimne ťa prosíme,
očišť naše nečisté srdcia
a vlej do nich odpor voči každému hriechu. Blažené Máriino Srdce,
neporušené ani dedičným hriechom, vypros nám od Boha milosť
vyhýbať sa všetkým osobným
no najmä smrteľným hriechom. Amen.

II. deň
MÁRIINO NAJSVÄTEJŠIE SRDCE
Rozjímajme o svätosti Srdca Blahoslavenej Panny. Toto Srde je po Srdci Ježišovom najdokonalejšie a najsvätejšie. Je chrámom všetkej svätosti, pretože presahuje aj svätosť anjelov, aj svätosť ľudí.
Pre túto dokonalú svätosť spočíva na ňom Božie zaľúbenie a Boh neodmietne žiadnu jej prosbu, pretože práve svätosť dodáva silu jej prosbám.
Preto nás Cirkev učí prosiť Máriu slovami: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych“ a je presvedčená, že orodovanie Pánovej Matky nám viac vyprosí u Boha ako prosby anjelov a svätých, hoci aj ich prosby sú silné, zvlášť v niektorých jednotlivých prípadoch.
V minulosti bývali chrámy miestami bezpečia, kde nešťastníci a hriešnici hľadali svoje útočisko a na nich nesmela siahnuť ani svetská vrchnosť.
Aj my máme svoje útočisko v Srdci Panny Márie ako v chráme svätosti, preto sa utiekajme k nemu a v ňom hľadajme potešenie i pomoc. Nikdy ho nenájdeme zatvorené, pretože Mária nikomu neodoprie lásku svojho Srdca.

Modlitba

Najsvätejšie Srdce blahoslavenej Panny Márie, prihováraj sa za nás u Boha.
Svojou svätosťou prikry naše slabosti,
aby sme to, čo nemôžeme dosiahnuť pre svoje hriechy, dostali na tvoje orodovanie. Amen.

III. deň
MÁRIINO NAJPOSLUŠNEJŠIE SRDCE
Uvažujme, akým poslušným a poníženým srdcom slúži Panna Mária Bohu. Jeho príkazy vždy splnila, hoci sa na ňu mnohé nevzťahovali a nebola povinná ich zachovávať, napríklad hoci bola nepoškvrnená, podrobila sa zákonu očisťovania ako iné ženy.
Jej ponížené Srdce bolo také poslušné, že sa pre Boha podrobila aj ľudom. Akú ťažkú cestu vykonala so svätým Jozefom, svojím ženíchom, do Betlehema, len aby poslúchla svetského, pohanského panovníka.
Takto poslušné a ponížené by malo byť aj naše srdce; najprv Bohu, potom ľudom, ktorých Boh nad nami ustanovil, najmä rodičov, cirkevným a svetským vrchnostiam, učiteľom, nadriadeným, a vôbec všetkým zákonným predstaveným. Týchto všetkých máme poslúchať vo všetkom, čo neodporuje Božiemu zákonu, nehľadiac na ich poklesky a chyby. Buďme teda poslušní. V predstavených ctime samého Ježiša Krista a poslušnosť bude ľahšou. Buďme si istí, že ten, z ktorého moci panujú králi a mocnári, nadmieru odplatí našu poslušnosť a trpezlivosť.

Modlitba

Najposlušnejšie Máriino Srdce, pomôž nám meniť naše srdcia, ak sú zlé alebo neposlušné, a vypros nám poslušnosť vždy ochotne plniť Božie i ľudské zákony, ktoré chránia dobro. Amen.

IV. deň
MÁRIINO NAJPONÍŽENEJŠIE SRDCE
Pozrime sa na najkrajšiu čnosť Panny Márie, na poníženosť jej Srdca a rozjímajme o nej. Poníženosťou sa stala tým, čo na nej obdivuje celý svet. Poníženosť ju povýšila na hodnosť Božej Matky. Poníženosť bola základom, na ktorom sa upevnila jej láska.
Boh veľmi miluje toho, kto je ponížený. Boh nachádza záľubu v tom, keď môže povýšiť ponížených. No my, hoci cítime našu duchovnú chudobu a nedostatok opravdivých čností, predsa sa nechceme ponížiť. Sväté písmo nás však učí, že „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Jak 4, 6). Mária so svojím poníženým Srdcom je pre nás zdrojom inšpirácie. Potrebujeme jej mocné orodovanie, potrebujeme sa utiekať k jej Nepoškvrnenému Srdcu . Ona je práve vo svojej poníženosti pripravená znížiť sa k nám a vypočuť naše prosby.
Modlitba, ktorá pochádza z jej poníženého Srdca, pristupuje k Božiemu trónu, a nevzdiali sa odtiaľ, kým nevyprosí Božiu milosť. Keď Mária pokorne prosí za hriešne duše, jej najmilší Syn nemôže odoprieť prosbu jej materinského srdca.
Preto sa s dôverou obracajme na ňu a prosme o milosti, aby jej ponížené Srdce, ktoré sa za nás prihovára, pomohlo nám v našich potrebách.

Modlitba

Najponíženejšie Máriino Srdce,
ty svojou poníženosťou všetko vymôžeš u Boha; prosím ťa, vypros nám opravdivú poníženosť srdca, ktorá by nám zostala
až do poslednej hodiny nášho života. Amen.

V. deň
MÁRIINO TRPEZLIVÉ SRDCE
Uvažujme, s akým trpezlivým srdcom znášala preblahoslavená Panna všetky úzkosti a trápenia pozemského života. Trpela nie za seba, lebo jej život nikdy nebol ani najmenším hriechom poškvrnený. Trpela preto, aby mohla byť našou Matkou tak, ako bola Matkou Vykupiteľa. Trpela vďačne, lebo chcela byť vo všetkom podobná svojmu božskému Synovu. Chcela mať účasť aj na jeho utrpení. Trpela dobrovoľne a s pokojom v srdci, pričom bola pripravená znášať akékoľvek utrpenie.
Naše srdcia sa často búria, sú plné nepokoja a netrpezlivosti. Pohliadnime však na najtrpezlivejšie Máriino Srdce a učme sa od neho trpezlivosti. Toto najnevinnejšie a najsvätejšie Srdce muselo znášať tie najhroznejšie trápenia. My sme obťažení hriechmi a všemožne sa vyhýbame akémukoľvek utrpeniu. Chráňme sa netrpezlivosti, lebo nebeské kráľovstvo môžeme dosiahnuť jedine cestou kríža. Musíme si uvedomiť, že nie všetky kríže a trápenia sú také hrozné, za aké ich pokladáme. Trápenia sú vlastne dobré, „lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna“ (Hebr 12, 6).
Veď inak by Boh nedopustil utrpenie na svojho Syna, na jeho najsvätejšiu Matku a svätých. Preto ďakujme Bohu, že dopúšťa na nás aj trápenie. Zamilujme si prostriedky, v ktorých môžeme objavovať veľkosť Božej lásky a jeho blízkosť. Kríž a utrpenie sa môžu stať našimi najväčšími dobrodincami, ktorí nás ochraňujú od pekelného ohňa, dávajú nám príležitosť na konanie dobrých skutkov, pomáhajú nám dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Môžeme teda pokladať rozličné trápenia za svojich nepriateľov?

Modlitba

Blahoslavená Panna Mária, pokorne prichádzame k tebe, zvelebujeme tvoje trpezlivé Srdce, a prosíme ťa,
vypros nám u svojho Syna Ježia milosť,
aby sme vedeli s trpezlivým srdcom znášať trápenia pozemského života
a s láskou niesť svoj každodenný kríž. Amen.

VI. deň
BOHA MILUJÚCE MÁRIINO SRDCE
Pohliadnime na preblahoslavenú Pannu a rozjímajme nad jej obdivuhodnou láskou k Bohu, ktorou horelo jej Nepoškvrnené Srdce. Boh, ktorý stvoril toto Srdce, aby ho milovalo nad všetky tvorby na svete, hneď pri jeho stvorení urobil ho schopné takej lásky, aké srdcia iných ľudí nie sú schopné.
Panna Mária v čase, keď vo svojom živote počala Ježiša, spoznala v ňom svojho najmilostivejšieho Stvoriteľa a už vtedy sa k nemu obrátila s najväčšou vnútornou láskou. Je naozaj obdivuhodné, ako zázračne rástla táto láska v srdci Panny Márie a ako sa prejavovala v každodenných skutkoch počas celého života.
Hľadiac na Máriinu lásku musí si položiť otázku aj každý z nás: Ako milujem Boha? – Nech prameň lásky, akým horelo Máriino Srdce, je aj pre nás inšpiráciou a roznieti v nás oheň lásky k nášmu Stvoriteľovi. Naše srdcia sú chladné k ľudom a často aj k samému Bohu. Nemilujeme toho, ktorý je nadovšetko hodný našej lásky; ktorý nás miloval už vtedy, keď sme ho my ešte nemohli milovať, ktorý nás od nášho narodenia až podnes obdarúva nespočetnými milosťami a dobrodeniami svojej lásky.
Prečo sme takí skúpi na lásku k Bohu? Nik na svete nám ju tak neodplatí ako sám Pán.

Modlitba
Milujúce Máriino Srdce, horiace plameňom lásky k Bohu, prosíme ťa, obmäkči naše necitlivé a zatvrdené srdcia a vynahraď Bohu našu nedostatočnú lásku. Zapáľ nám srdcia ohňom takej lásky, akou budeme spolu s tebou milovať nášho Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa. Amen.

VII. deň
ĽUDÍ MILUJÚCE MÁRIINO SRDCE
Uvedomujme si, akou veľkou láskou k ľudom horí Srdce Panny Márie! Mária neraz dala príklad tejto svojej lásky. Vydáva sa na cestu, nedbá na jej ťažkosti, ponáhľa sa cez vrchy a doliny do mesta k Hebronu k svojim príbuzným. Tam strávi tri mesiace v službe svojej príbuznej, Alžbete.
Na svadbe v Káne vidiac, že sa minulo víno pre hostí, pohnutá milosrdenstvom prosí svojho Syna o pomoc.
Jej láska objíma všetkých a nevynecháva ani tých najväčších hriešnikov.
Hoci jej milujúce srdce už neprebýva na zemi, nič sme tým nestratili. Ba naopak, získali sme. Lebo keby Mária stále žila na zemi, jej Srdce by bolo prospešné len tým ľudom, ktorí by mali možnosť stretnúť sa ňou. Ale keď je prenesený do neba, je všetkým rovnako blízka, rovnako nás vidí, chápe, cíti s nami, a tak sa stáva najbližšou všeobecnou Matkou celému kresťanstvu, ba celému ľudstvu.
Akým veľkým potešením je náš pohľad na láskyplné Srdce Panny Márie! Toto materinské Srdce stále žije a miluje nás. Je najbližšie k Bohu, prameňu všetkého dobrého, a preto nám môže rýchlo a účinne pomáhať v biede.
Ako svieti slnko na oblohe, tak z neba svieti Máriino Srdce na všetkých ľudí, ohrieva nás lúčmi svojej lásky.
Spravodliví aj hriešnici dosiahnu na jej príhovor mnohé Božie dary. A my, nemali by sme jej preukazovať dôveru a lásku

Modlitba

Milovania najhodnejšie Máriino Srdce,
ty si po Bohu naša jediná nádej.
Prosíme ťa, vypros nám od Pána
trpezlivé, pokorné, láskavé, zmierlivé, dobrotivé a blížnych milujúce srdce. Amen.

VIII. deň
MÁRIINO PEVNÉ A VYTRVALÉ SRDCE
Pozrime na Pannu Máriu a rozmýšľajme o stálosti jej srdca. Myslime na to, ako bolo po celý jej život celkom zasvätené Bohu.
Každá Máriina čnosť bola pevná a stála. Takou bola vo viere, lebo neochvejne verila, že Ježiš je všemohúcim Bohom. V tejto viere jej neprekážalo, že ho v Betleheme položila do jasieľ ako chudobné a celkom opustené dieťa, že ho musela niesť do Egypta, aby sa vyhol vražedným rukám Herodesa, ba ani to, keď ho videla ukrižovaného ako zločinca.
Pevná a stála bola jej nájde. Pri umučení a smrti Pána Ježiša aj apoštoli a učeníci pochybovali, či by naozaj Kristus vstal z mŕtvych (Lk, 24, 21), ale ona si bola istá nádejou a pevná ako skala medzi vlnami rozbúreného mora.
Pevná a stála bola jej láska. Veď bez strachu sprevádzala Pána Ježiša po krížovej ceste na Kalváriu a postavila sa pod kríž, na ktorom umieral jej milovaný Syn.
Pevná a stála bola jej poslušnosť, poníženosť a vôbec všetky jej čnosti.
A my? Poznáme túto kresťanskú čnosť? Môžeme dokázať, že s verným srdcom konáme skutky lásky na Božiu chválu a na spásu nás i našich blížnych? Máme odvahu pevne sa postaviť voči všetkým ťažkostiam? Pamätajme na to, že neraz bol jediný hrdinský skutok základom i počiatkom svätosti mnohých svätcov.
Určite sme mali mnoho príležitostí na vykonanie dobra, ale nie všetky sme využili, pretože raz nám chýbala ochota, inokedy odvaha. Aj pri mnohých predsavzatiach rýchlo poľavíme, pretože nemáme pevné a stále srdce, ochotné prinášať obety.

Modlitba
Ó, pevné a vytrvalé Srdce našej Matky,
pomôž nám prekonať každú našu slabosť
a daj nám silu,
aby sme zvíťazili nad každým hnevom
a trpkosťou v problémoch a úzkostiach života. Amen.

IX. deň
MÁRIINO VERNÉ SRDCE

Máriino Srdce nám predstavuje tú najstálejšiu a najúprimnejšiu vernosť. Uvažujme teda o vernosti Máriinho Srdca, obdivujme ho, ale aj nasledujme.
Keď Ježiša pri ukrižovaní opustili aj najvernejší učeníci a najlepší priatelia, ostalo mu verné len jediné srdce, Srdce jeho Matky Márie. Ona ho sprevádzala až pod kríž. A ani tam ho neopustila, ale stála pri ňom aj vtedy, keď umieral. A keď z kríža zložili jeho telo, prijala ho do svojho náručia.
Porovnajme svoje srdce so Srdcom Máriiným a uvažujme nad svojou vernosťou Bohu. Môžeme uvažovať, aký škaredý je hriech nevernosti, no o to je krajšia a šľachetnejšia cnosť vernosti. A predsa musíme so žiaľom priznať, že nám ľudom nič nie je také prirodzené ako nevernosť, najmä nevernosť voči Bohu. Chvíľku sa k nemu približujeme a zas sa od neho vzďaľujeme. Niekedy by sme chceli byť hneď a zaraz najzbožnejšími. Inokedy sa zas dopúšťame najväčších ústupkov.
Pri spovedi sľubujeme, že budeme viesť príkladný život, že v úzkostiach a biedach budeme trpezliví, vyslovujeme tie najkrajšie sľuby a predsavzatia. Ale ako dlho nám vydržia?
Splníme všetko, čo si zaumienime? Kto nám pomôže z tejto nevernosti? Jediným riešením je utiekať sa k Ježišovi, ku ktorému nás privádza verné Srdce jeho najsvätejšej Matky.
Preto prosme Spasiteľa: Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Daruj nám srdce, ktoré by sa vždy a všade verne pridržiavalo teba a tvojich prikázaní.
O to ťa prosíme v mene milostivého a najvernejšieho Srdca tvojej Matky.

Modlitba

Najvernejšie Máriino Srdce,
neopúšťaj nás, svoje krehké a neverné deti, ktoré sa teraz utiekajú k tebe.
Ó, presladká Božia Matka,
prosíme, prijmi nás do svojho Srdca,
od ktorého nás ani svet, ani peklo,
ani pokušenie, ani bieda nemôžu odlúčiť. Ochraňuj nás od nestálosti,
aby sme ti ostali verní navždy. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *