Novéna k svätému Pátrovi Piovi

PRVÝ DEŇ

Pocit osamelosti

ÚVOD

Ant .
Ježiš vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Alebo:

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku Tebe.

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku Tebe.
Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch.
Kedykoľvek Ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj. – R.
Cestou mi sily podlomil a skrátil moje dni. –
Hovorím: „Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.“ – R.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volal Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bedlite so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ (Mt 26,36 – 40)

ÚVAHA

Hovorí sa, že ak sa o bolesť podelíme s niekým blízkym, bude sa nám znášať ľahšie. Určite je v tom kus pravdy. Ako často však vo svojom utrpení nenachádzame nikoho, kto by chcel alebo vedel so mnou spolucítiť. Nedokážem azda nikomu skutočne odhaliť to, čo cítim?
Svätý Páter Pio, ľudia tvojmu utrpeniu nerozumeli ani nemohli rozumieť. Vedel si, že tvojimi jedinými dôverníkmi môžu byť najsvätejšie srdcia Ježiša a Márie, ktoré vytrpeli viac než celé ľudstvo a s ktorými si bol ustavične zjednotený.
Nauč aj mňa v utrpení nepočítať príliš s útechou ľudí z môjho okolia, ale s vierou prichádzať k Ježišovi a Márii, pretože mi vždy dokonale rozumejú, dokonca aj bez slov. S dôverou sa obraciam aj na teba, ktorý si toľko vytrpel, prihováraj sa za mňa a požehnávaj ma.

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

Svätý Páter Pio, oroduj za nás.

Verný vnuknutiam Ducha Svätého,

Milovník pokory a chudoby Ježiša Krista,

Horlivý kňaz Ježiša Krista,

Verný nasledovník sv. Františka z Assisi,

Nositeľ znakov Spasiteľovho umučenia na svojom tele,

Obdarený nadprirodzenými darmi,

Ozdoba františkánskej rehole,

Nositeľ dobra a pokoja pre svet,

Vyvolený nástroj svätosti a milosti,

Neúnavný zmierovateľ hriešnikov s Bohom,

Postrach zlých duchov,

Dobyvateľ sŕdc jednoduchosťou a silou Božieho slova,

Učiaci viac príkladom ako slovom,

Vzor lásky k Bohu a k blížnemu,

Stretávajúci Krista v každom človekovi,

Opatrovateľ trpiacich,

Potecha nešťastných,

Trpezlivý v znášaní pokorení,

Statočný uprostred ťažkostí,

Vzor františkánskej chudoby,

Vzor kňazskej čistoty,

Muž dokonalej poslušnosti,

Milovník skrytého života,

Muž modlitby, sústredenia a rozjímania,

Učiteľ modlitby všetkých, ktorí sa vinú ku Kristovi,

Náš mocný orodovník u Boha,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Páter Pio.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, ty si povolal svätého Pátra Pia na život v chudobe a pokore, aby sa tak pripodobnil tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi; prosíme ťa, daj, aby sme, napodobňujúc jeho príklad, s jeho pomocou nasledovali tvojho Syna a zjednotili sa s tebou v plnosti radosti a lásky. Amen.

ZAKONČENIE

Svätý Páter Pio, patril si k ľuďom, ktorí na zemi veľa vytrpeli, preto dokonale rozumieš trpiacim.
Teraz už vieš, akým jasom večnej slávy sa v nebi skvie aj najmenšie pozemské utrpenie, znášané (a možno viac: obetované Bohu) z lásky.
Ďakujem ti, že ma počas deviatich dní sprevádzaš v mojich úvahách a modlitbách; že mi vyprosuješ toľko milostí, za ktoré som nesmierne vďačný; že teraz o čosi lepšie rozumiem slovám Pána Ježiša: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Keď sa stretneme v nebi, poďakujem sa ti ešte vrúcnejšie.
Sprevádzaj ma na ceste, ktorá mi ešte ostáva. Uč ma mať oči čoraz viac otvorené pre potreby blížnych. Možno vykúpenie mnohých z nich Boh urobil závislým od mojich duchovných obiet, od môjho každodenného kríža.
Pomôž mi tu na zemi dosiahnuť štít svätosti a dobre využívať všetky životné skúšky, a tak po smrti už nepodstúpiť očistcové muky.
Nech je zvelebený Boh vo všetkom, čo robíš a ešte urobíš pre mňa a pre Cirkev. Amen.

DRUHÝ DEŇ

Sťažnosti na okolie

ÚVAHA

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.
Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ (Jn 5,2 – 7)

ÚVAHA

V chorobe môže na mňa doliehať čoraz silnejší pocit bezradnosti, keď sa presviedčam, že aj vykonávanie najjednoduchších činností ma stojí veľa námahy. Zdravých ľudí to rozčuľuje, upodozrievajú chorého z lenivosti, z predstierania slabosti s cieľom upriamiť na seba pozornosť alebo vynútiť si súcit. A tak tvrdia alebo si v duchu myslia, že nemajú toľko času, síl či možností, ako sa chorému zdá.
Svätý Páter Pio, ako si to dokázala prekonať? Bol si čoraz slabší, museli ťa podopierať a nakoniec voziť na vozíku. Aj za najmenšiu službu si prejavoval takú veľkú vďačnosť, že vždy bolo dosť ľudí pripravených poskytnúť ti pomoc za tvoj láskavý pohľad či úsmev.
Je to odkaz aj pre mňa? Pomôž mi s pokorným a otvoreným srdcom prijímať každú láskavosť, ktorú mi preukážu moji blížni, vedieť si ju vážiť a pociťovať vďačnosť za každé dobro. Vtedy nebude mať ku mne prístup duch zatrpknutosti a nespokojnosti.

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

TRETÍ DEŇ

Sústredenosť na vlastné utrpenie

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Bratia, neochabujme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky. (2 Kor 4,16 – 18)
Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. (Kol 1,24)

ÚVAHA

Každé utrpenie, fyzické či duševné, akoby sa pokúšalo upriamiť na seba moju pozornosť, pohltiť ma v sebe, odlúčiť ma od ľudí i záujmov, naplniť ma strachom z budúcnosti: Stane sa azda onedlho toto bremeno pre mňa priťažké? Nie je to útok zlého ducha, ktorý zväčšuje môj strach?
Svätý Páter Pio, ako si dokázal nielen nesústrediť sa na svoje utrpenie, hoci sa podobalo Kristovmu, ale aj odvracať od neho pozornosť iných? Utrpenie si zakrýval úsmevom, schovával si rany, nedovolil si, aby ich fotografovali, vyhýbal si sa sláve.
Myslím, že viem. Viedla ťa k tomu hlboká pokora a stále zjednotenie s ukrižovaným Ježišom a s jeho mukami. Nie je to aj moja cesta? Nemám aj ja vo svojom utrpení uvažovať aspoň o niektorom zastavení krížovej cesty, o niektorom tajomstve bolestného ruženca, prečítať si úryvok z evanjelia?

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

ŠTVRTÝ DEŇ

Pokušenie obviňovať Boha

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Milovaní, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorými svietite ako svetlá na svete. (Flp 2,12 – 15)

ÚVAHA

Nebol som vari stvorený na to, aby som bol šťastný? Zrazu prišlo nešťastie v podobe veľkého utrpenia! Kde je teraz Boh, môj Otec, Láska, ten, ktorý nemôže byť ľahostajný k mojim nepríjemným a bolestným zážitkom? Dôvera, ktorú do neho vkladám, sa začína otriasať, podkopáva ju aj diabol, aj ľudia, Jóbovi priatelia!
Svätý Páter Pio, nepodliehali aj na teba podobné otázky, či skôr diablove pokušenia? Ty si však vo všetkých životných situáciách a v každom utrpení, nech už prišlo zo strany tela, sveta alebo diabla, tak silno opieral o Boha, že všetko vyzeralo znesiteľné a pekelný protivník narážal na múr tvojho hlbokého pokoja. Kto dokáže nasledovať tvoju dôveru vkladanú v Boha?
Nauč to aj mňa, upevni vo mne presvedčenie, že všetko sa deje pod milostivým Božím pohľadom, ktorý nikdy nedovolí, aby na jeho slabé dieťa doľahla príliš ťažká skúška. On jediný pozná tajomstvá môjho pozemského i večného života. Chcem teda v utrpení opakovať silnú strelnú modlitbu, ktorú kázal napísať pod obraz svojho milosrdenstva: Ježišu, dôverujem v teba!

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

PIATY DEŇ

Prečo musím práve ja toľko trpieť?

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Keď Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.
Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
„On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (Mt 8,14 – 17)

ÚVAHA

„Vidíš, Boh ťa potrestal za tvoje počínanie! Varoval som ťa! Takúto príručku si potreboval.“ Takéto a podobné slová, neraz len vyčítané z myšlienok, zraňujú, pretože mnohí trpia nevinne a, naopak, mnohí ťažko hrešia a vôbec netrpia!
Svätý Páter Pio, ty si dobre vedel, že Boh si ťa vyvolil, aby si trpel za iných. Keď mal k tebe prísť veľký hriešnik, už vopred si vo svojich ranách cítil bolesť spôsobenú jeho hriechmi. Ako veľmi si sa v tomto utrpení zjednocoval s Kristom, o ktorom Izaiáš predpovedal, že bude niesť naše bolesti a bude strýznený pre naše neprávosti.
Možno si za svoje hriechy zaslúžim prísny trest; ten však môže byť zmiernený, dokonca úplne odpustený, ak všetky svoje utrpenia obetujem za obrátenie hriešnikov a za duše v očistci. Pomôž mi, svätý Páter Pio, takto pozerať na všetko, čo mám každodenne znášať.

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

ŠIESTY DEŇ

Za každú cenu ujsť od utrpenia

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježiš vyšiel z večeradla a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. (LK 22,39 – 43a)

ÚVAHA

Prostriedky proti bolesti, zaoberanie sa niečím príjemným s cieľom zabudnúť na bolesť, ponorenie sa do spánku, zmena polohy tela, príjemná masáž a azda ešte niečo iné…
Svätý Páter Pio, ako si dokázal neuspokojiť sa s mukami, ktoré ti spôsobovali rany podobné Kristovým ranám, ale zmohol si sa na vyhľadávanie ďalších utrpení v podobe rôznych umŕtvovaní?! Ach áno, rozumiem, ty si viac myslel na iných ako na seba. Všetko vysvetľuje tvoja veľká láska!
Nauč aj mňa prerážať pancier vlastného trpiaceho ja, myseľ i srdce upriamovať na tých, ktorí by išli do pekla, keby zomreli v stave smrteľného hriechu. Dokonca aj jediný okamih môjho dobrovoľného utrpenia môže stačiť na ich záchranu od strašných večných múk. Obetujem ho teda Bohu! Potom ďalší, možno dokonca celý deň, týždeň, mesiac… Nech sa v mojej duši rozrastá Kristovo: „Žíznim…“ Žíznim po dušiach!

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

SIEDMY DEŇ

Pokušenie mrhať čas spojený s chorobou

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
Kristus teda trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. ( 1 Pt 3, 18; 4,1 – 2)

ÚVAHA

Pri návštevách chorých v nemocniciach sa možno čudujeme, akými malichernými vecami sa zaoberajú, ako dokážu celé dni hrať karty, rozprávať nevyberané vtipy alebo tupo hľadieť do stropu, a nasmerovanie mysle na krásne a šľachetné veci naráža u nich na odpor. Tomuto pokušeniu však podliehame všetci. Oslabenie tela často vplýva na oslabenie duše, na duševné zlenivenie. Je to útek pred namáhaním mysle.
Svätý Páter Pio, ty si nemal čas na seba, iba ak v noci za cenu spánku a oddychu. Vlastne ani ten čas nebol „pre teba“ – obetoval si ho Bohu a ľuďom modlitbou, čítaním listov, duchom si putoval po svete, ktorý ťa potreboval. Spaľoval si sa do konca – ako svieca, ktorú dobrý Boh zapálil pre nás.
Nauč ma takto otvárať sa Bohu i ľuďom, vážiť si každú minútu na zemi, pretože ju znova nájdem vo večnosti. Ak milujeme blížnych, staráme sa o nich a ich osud, nemôže nám prekážať ani ťažká choroba: ruky zvierajú ruženec, oči smerujú k Svätému písmu, ak už zoslabli, takmer vždy môžeme nájsť niekoho, kto nám bude nahlas čítať a sám tiež bude mať z toho úžitok. Chorý môže tiež na svoje okolie vyžarovať dobrotu, apoštolovať, potešovať a posilňovať iných, získavať zásluhy pre nebo.

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

OSMY DEŇ

Smútok trpiaceho môže byť prejavom choroby duše

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. ( 1 Pt 4,12 – 16)

ÚVAHA

Pán Ježiš hovoril, že sú ľudia, ktorí so zamračenou tvárou všetkým ukazujú, ako sa postia, hoci práve vtedy by sa mali radovať, aby ich obeta bola milá nebeskému Otcovi. Zachovanie takejto duševnej pohody však nie je jednoduché, pretože je potrebné s vďačnosťou prijímať všetko, čo Boh dáva. My namiesto toho smutným výrazom tváre voláme: Zbav ma toho a daj mi niečo iné!
Svätý Páter Pio, niektorí ľudia sa pri pohľade na tvoju pokojnú tvár pýtali, či ťa rany skutočne nebolia?! Len teplomery nevydržali tvoje vnútorné napätie – od vysokej teploty praskali! Ako si to dokázal? Odkiaľ si čerpal toľko humoru, ktorý vidíme v tvojich vyjadreniach, rozprávaní, na tvojich fotografiách? Môžeme sa domnievať, že z tvojho hlbokého zjednotenia s Bohom.
Samozrejme, čím rozhodnejšie Boh niekoho pozýva na ťažkú Golgotu, tým viac mu dáva osvieženie a posilu na Tábore – hore potechy a milostí, ktoré iní ľudia nepoznajú. Tak to urobil aj s troma apoštolmi a rovnako to túži spraviť aj so mnou. A tak hore srdcia! Posila určite príde v najvhodnejšej chvíli.

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE

(ako v prvý deň)

DEVIATY DEŇ

Najťažšia choroba je hriech

ÚVOD

(ako v prvý deň)

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Bratia, je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5,14 – 15)

ÚVAHA

Často sa príliš znepokojujeme zlým stavom svojho tela a vynakladáme obrovské úsilie, aby sme ho zachránili či posilnili. Menej nás znepokojuje náš duchovný stav, hoci bolesť dobrého svedomia zaťaženého hriechom musí byť veľmi silná! Tu nepomôžu žiadne lieky proti bolesti a na utíšenie svedomia, pretože chorobu len zhoršujú. Treba sa obrátiť na božského lekára.
Svätý Páter Pio, len Boh vie, koľko ľudí pritiahla k tebe zvedavosť, sláva neobyčajných Božích darov, nádej na uzdravenie z choroby. Ty si však zachraňoval najprv choré duše, slúžiac im celé dni v spovednici, čo umožňovalo Bohu uzdravovať telesné choroby, ale len tým, ktorým to bolo užitočné pre dušu.
Hoci si už v nebi, poznáš stav mojej duše a určite mi chceš pomôcť, pretože ma miluješ láskou čerpanou priamo z Božieho srdca.
K najťažším chorobám duše patrí nedostatok odpustenia krivditeľom, a to bez ohľadu na to, či ešte žijú, alebo už zomreli. Týka sa to azda aj mňa? Nenosím ešte v srdci dávne urážky? Poznáš moje srdce, pomôž mi úplne ho otvoriť pre Boha a jeho milosti; čo najdokonalejšie sa očistiť v Baránkovej krvi vo sviatosti zmierenia; s veľkou láskou prijímať božského lekára v Oltárnej sviatosti. Ako veľmi túžim po úplnom uzdravení!

LITÁNIE K SV. PÁTROVI PIOVI

ZAKONČENIE
(ako v prvý deň)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *