Plody Ducha svätého

Úvod: 

Pane, chceme Ťa doprevádzať na krížovej ceste a všímať si pri nej ovocie tvojho Ducha, ktoré si nám získal. Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom. (Iz 11,1n) Bratia, ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.  Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému. (Gal 5,18-26)

1. Zastavenie vernosti

Všetkých si sklamal, Ježišu: Herodesa, Piláta, predstaviteľov svojho národa a nakoniec apoštolov. Všetci čakali iného Mesiáša a jeho pôsobenie si predstavovali tiež inak. Ty si zostal verný poslaniu od svojho Otca a za to si sa dostal k súdu! I pre mňa je niekedy ťažké veriť, že si vo mne prítomný, že si vo mne autorom každého okamžiku môjho života. Je pre mňa ťažké veriť, že si prítomný v mojich blížnych, že si môj brat. Prosím Ťa o vieru v Teba a vernosť Tebe. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. (1Jan 1,9)

2. Zastavenie prezieravosti

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby (1Kor 1,18) Pane, Ty si na začiatku krížovej cesty a ničíš tu „múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných“, aby si nás priviedol k pravému prameňu múdrosti- bázne Božej. Hľadanie tvojej vôle- to je prezieravosť. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. (Rim 8,5)

3. Zastavenie pokoja

Verím, že sa dá zvládať s pokojom i ťažká situácia, pokiaľ nieje komplikovaná. Dokážem ešte pochopiť, Pane, že i kríž je možné niesť, keď to ide bez problémov. Udivuje ma však, že si zostal tak pokojný a pokojný i pri páde a to hneď na začiatku cesty. Mňa by to prinajmenšom rozčúlilo a poriadne by som vynadal tomu, kto mi nastavil nohu, alebo sa hneval aspoň sám na seba, že som si nedal väčší pozor, a to si myslím, že som plný tvojho pokoje. Nech vám v srdci vládne Kristov pokoj: to je predsa cieľ vášho povolania, ktoré vás zhromaždilo v jednom tele.(Kol 3,15)

4. Zastavenie tichosti

Ovocie Božieho Ducha je tiež tichosť, veď čo je spojené s večnosťou, nemožno vystihnúť v
čase. Tak ako žiariš v temnote nevedomosti svetlom viery, tak vedieš s Máriou rozhovor v tichosti. Nemluví se, jste pouze cele přítomni. Často se setkáváme s utrpením druhých a nemůžeme k tomu nic říci- nemáme! Náš úkol je být přítomen. Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jak 1,20n)

5. Zastavení trpělivosti

Vypadá to, Pane, jako by Šimon musel mít trpělivost s Tebou. Vojáci ho sice přinutili, aby Ti pomohl, ale on kvůli tomu musel změnit svůj plán a snad i směr své cesty. Ztratil také dobrou pověst- on „dobrý člověk“ má pomáhat nějakému zločinci.“ Je to však tvoje trpělivost se Šimonem a se všemi jemu podobnými, protože Ty, Ježíši, na každého z nás už od věčnosti trpělivě čekáš. Svlečte se sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který jde cestou pravého poznání a obnovuje se k podobě se svým stvořitelem.
(Kol 3,9n)


6. Zastavení vděčnosti

Pane, Ty nepřehlédneš žádné dobro, protože je příležitostí pro hluboké sjednocení v Bohu, který je dobrý. Každý dobrý čin je přiznání se k Tobě, proto mu vtiskuješ svou pečeť – svou tvář. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. (Kol 3,15)

7. Zastavení pokory

Po překonání počátečních obtíží začala tvoje cesta, Pane, slibně ubíhat. Najednou však znovu padáš. Tím ses dostal do role, kterou Ti přisoudil Satan a z jeho pokoušení i první lidé. Člověk chce být jako Bůh a Ty- Bůh- se ve svém pádu ztotožňuješ s prachem země. Je pro mne tvrdé a nepříjemné opakovat v životě pokořující situaci, ale tolik potřebné. Nesmím a ani nechci si vysnívat pokoru, naopak chci přijímat skutečnost takovou, jaká je. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou duši. (Mt 11,29)

8. Zastavení opatrnosti

Jak je dobrý lidský soucit, vždyť Ty, Pane, jsi ho sám chtěl a stvořil, jak je dobrý, ale zároveň i nebezpečný, neboť může odvrátit náš pohled upřený na Tebe, abychom se zadívali na sebe. Dej nám opatrnost v blížících se nebezpečích, abychom se jimi přibližovali k Tobě. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. (Mt 10,16)

9. Zastavení vytrvalosti

Co by bylo platné, Ježíši, kdybys spásu světa začal, šel vytrvale, pokorně a klidně, ale kdybys ji nedokončil. A co by to bylo platné, kdybych já svou cestu k dokonalosti dobře začal, nadšeně v ní pokračoval, ale kdybych ji nedokončil. Je třeba povstat i z posledního pádu a vytrvat! Prosím Tě o milost, abych byl vytrvalý v uskutečňování dobrých předsevzetí na cestě za Tebou. Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, všechno, co by nás mohlo
rozptylovat, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. (Žid 12,1)

10. Zastavení čistoty

Kdo to může pochopit, pochop. Někteří nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. (Mt 19,11n) Pane, děkuji Ti, že jsi nás stvořil normální, že Ti máme co dát. Jediný důvod celibátu je Ježíš Kristus. A přesto se na kněze dívají jako na blázna nebo pochybují o jeho čistotě. Kdo to může pochopit, pochop. (Mt 19,11) Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. (Lk 23,34n)

11. Zastavení statečnosti

Žádný člověk by nebyl schopen za své urážky usmířit Boha, to jedině mohl bohočlověk Ježíš Kristus, který se pro naší spásu rozhodl. Zde na Kalvárii jsi na jedné straně Ty, Ježíši, odhodlaný k té nejpotupnější smrti a na druhé straně člověk – já, který Tě chce mučit. Tady své dílo dokončuješ. Chci, Pane, následovat tvou statečnost a statečnost všech tvých svědků krve- mučedníků a mučednic. Dávám Ti své ruce a nohy, sebe celého, ukřižuj mne láskou, abych já Tě znovu neukřižoval svou zlobou. Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene a jazyka, lidu a národa a udělal jsi z nás našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí. (Zj 5,9n)

12. Zastavení poslušnosti

Kristova moc spasit lidi pramení z poslušnosti Bohu. Veškerá Kristova moc na nebi i na zemi je založena na poslušnosti. Každá moc na zemi má základ v poslušnosti. I moc kněze proměňovat a odpouštět hříchy je ukotvena v poslušnosti. Kristus se naučil poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Stal se poslušný až k smrti a to k smrti na kříži. (Žid 5,8)


13. Zastavení spravedlnosti

Tvoje mrtvé tělo, Kriste, sundali s kříže a položili do klína Panny Marie. Svou smrtí jsi nekonečně usmířil Boží spravedlnost. Zde pod křížem končí i Mariina bolestná cesta. Naplňují se slova, která jí předpověděl stařec Simeon v chrámě: „Tvou duší pronikne meč.“ (Lk 2,35) Maria se stala spoluvykupitelkou nás všech. Spolu s Marií, Pane, obětuji nebeskému
Otci tvé tělo, spolu s Marií obětují sám sebe a prosím, ať se stanu tvým nástrojem. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. (Iz 53,11)

14. Zastavení pokoje

Lidský pokoj je pasívní. Říkáme: Dej mi pokoj! Božský pokoj je naopak aktivní. Prosíme vás, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojení svazkem pokoje. (Ef 4,1-3)

Závěr:
Pane, děkujeme Ti za tvou křížovou cestu. Chceme z ní čerpat milosti pro naši každodenní cestu.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *