Správne užívanie majetku znamená obrátenie

Nie bohatstvo samo osebe je nespravodlivé, ale jeho egoistické užívanie, konštatuje páter Raniero Cantalamessa OFM Cap., kazateľ Pápežského domu k evanjeliu 31. cezročnej nedele o mýtnikovi Zachejovi.

Zachej, poď rýchlo dolu!
Evanjelium nám predkladá čarovný príbeh Zacheja. Ježiš prichádza do Jericha. Nie je to po prvý raz, čo sa tam vydáva, a tento raz po ceste uzdravil aj istého slepca (porovn. Lk 18,35ff). To vysvetľuje, prečo toľkí ľudia očakávajú jeho príchod. Zachej, „hlavný mýtnik“, bol „veľmi bohatý“. Aby Ježiša mohol lepšie vidieť, vylezie na strom, ktorý stojí vedľa cesty lemovanej masou ľudí. Pri vstupe do Jericha ešte dnes ukazujú starú morušu, na ktorú mal vyliezť Zachej).
„Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: ´Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!´ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: ´Vošiel k hriešnemu človekovi!´“
Táto epizóda slúži na to, aby sa ešte raz zdôraznila pozornosť, ktorú Ježiš venuje maličkým, vyvrhnutým a ponižovaným. Spoluobčania Zachejom pohŕdajú, pretože sa kompromitoval peniazmi a politickou mocou a možno aj preto, že bol malého vzrastu. Pre nich nie je Zachej ničím iným ako „hriešnikom“. Ježiš naproti tomu ho navštevuje v jeho dome, opúšťa dav svojich obdivovateľov, ktorý ho v Jerichu prijal, a ide iba k Zachejovi. Koná ako Dobrý pastier, ktorý opúšťa 99 ovečiek, aby hľadal tú stú, ktorá zablúdila.
Aj konanie a slová Zacheja obsahujú poučenie. Týka sa postoja, aký musíme zaujať voči bohatstvu a voči chudobným. Z tohto hľadiska treba na príbeh o Zachejovi hľadieť z pohľadu oboch úsekov evanjelia pred ním, ktoré rozprávajú o bohatom farizejovi a o bohatom mladíkovi.
Bohatý farizej odmietol chudobným dokonca aj odrobinky, ktoré padajú z jeho stola – Zachej rozdáva polovicu svojho majetku chudobným. Farizej spotrebováva svoje statky iba pre seba a pre svojich bohatých priateľov, ktorí mu za to môžu niečo poskytnúť – ten druhý používa svoje majetky aj pre blaho iných.
Pozornosť sa upriamuje, ako vidíme, na zaobchádzanie s majetkom. Bohatstvo je nespravodlivé, keď sa hromadí a pritom sa odoberá najslabším, aby sa používalo na vlastný nemierny luxus. Bohatstvo prestáva byť nespravodlivé, keď je výnosom vlastnej práce a keď sa zasadzuje na úžitok aj iným a pre spoločenstvo.
Aj porovnanie s epizódou o bohatom mladíkovi je poučné. Mladému bohatému mužovi Ježiš hovorí, aby všetko čo vlastní, predal, a aby výnos rozdal chudobným (Lk 18,22). U Zacheja sa uspokojí so sľubom, že prenechá polovicu svojho majetku chudobným. Zachej zostáva inými slovami „bohatý“. Je hlavným mýtnikom mesta Jericho a tak má monopol na niektoré produkty, ktoré vtedy veľmi hľadala dokonca aj Kleopatra v Egypte. Jeho povolanie mu preto dovoľuje zostať bohatým aj po tom, čo sa vzdá polovice svojho majetku.
To napráva falošný dojem, ktorý by sme mohli nadobudnúť na základe iných výpovedí evanjelia. Nie je to bohatstvo samo o sebe, čo Ježiš odsudzuje, ale jeho nespravodlivé užívanie. Aj bohatý môže nájsť spásu! Zachej je toho novým dôkazom.
Boh dokáže urobiť ten zázrak, že obráti a spasí bohatého, bez toho, že by mu dal nutne upadnúť do chudoby. To je nádej, ktorú Ježiš nikdy nepopieral. Skôr ju živil a neváhal – hoci bol taký chudobný – stýkať sa s niektorými bohatými občanmi aj vysoko postavenými stotníkmi.
Iste, on sa nikdy nelíškal bohatým, a nikdy nevyhľadával ich priazeň, tým, že by oslaboval požiadavky evanjelia, keď bol v ich spoločnosti. Naopak! Skôr ako Zachej mohol vnímať slová: „Dnes prišla spása do tohoto domu,“ musel urobiť odvážne rozhodnutie: dať chudobným polovicu svojich peňazí i svojho nahromadeného majetku a vrátiť štvornásobok toho, čo žiadal od ľudí navyše.
Príbeh Zacheja sa takto javí ako zrkadlo evanjeliového obrátenia, ktoré je vždy v tej istej chvíli aj obrátením k Bohu a k bratom.
Raniero Cantalamessa
pápežský kazateľ, kapucín Rím, 2. 11. 2007
31. cezroč. nedeľa: Múd 11, 22 – 12, 2 Ž 145, 1-2. 8-11. 13-14 2 Sol 1, 11 – 2, 2 Lk 19, 1-10

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *