Pane, ty si Mesiáš, Syn živého Boha (Mt 16, 16)

Dobrý Ježišu,
kľačím pred tebou prítomným v Eucharistii a v hlbokej pokore sa ti klaniam. Velebím ťa a ďakujem ti za poznanie a vieru v teba, za nádej, ktorú mi dávaš, za lásku, akú k tebe cítim. Túžim sa modliť slovom tvojho evanjelia, v ktorom sa spytuješ svojich apoštolov: Za koho ma považujú ľudia? Za koho ma pokladáte? Peter ti odpovedal: Ty si Kristus, Syn Boha živého.
Ježišu, obraciaš sa teraz na mňa a spytuješ sa ma celkom tak ako kedysi apoštolov: Za koho ma pokladajú ľudia tvojej doby?
Č ti, Pane, odpovedať? Ako ti odpoviem?
Pane, ty, ktorý vieš všetko, vieš lepšie ako ja, aký vzťah majú k tebe ľudia mojej doby. Ak ti mám na to odpovedať, tak preto, aby som si sám uvedomil, v akej situácii sa nachádzam. Modlím sa, Ježišu, k tebe za dnešných ľudí. Za tých, ktorí sa k tebe hlásia. Za tých, ktorí ťa vyznávajú ako Pána svojho života. Za tých, ktorí boli pokrstení, ale dnes už nemajú o teba nijaký záujem. Za tých, ktorí ti zasvätili svoj život. Za kňazov a rehoľníkov. Za zasvätených laikov vo svete. Za tých, ktorých si povolal, aby boli tvojimi svedkami. Za tých, ktorí si svedomito plnia svoje povinnosti, i za tých, ktorí sú nezodpovední a premrhávajú zverené talenty.
Modlím sa za tých, ktorí sa ti spreneverili alebo zradili svoje povolanie.
Modlím sa za otcov a matky, ktorí svojim deťom hovoria o tebe, dávajú im náboženskú výchovu a svedčia o tebe svojím životom modlitby a lásky.
Modlím sa za rodičov, ktorí sa nemodlia a ktorí svojim deťom o tebe nehovoria, lebo ťa nepoznajú alebo ti už neveria, alebo sa stali ľahostajní vo viere.
Modlím sa za matky a otcov, ktorí bránia deťom prichádzať k tebe, vysmievajú sa im, ak uverili, a ponižujú ich.
Modlím sa za matky a otcov, ktorých deti odmietajú veriť v teba, vyznávať ťa a milovať.
Prosím za synov a dcéry modliacich sa za svojich rodičov, ktorí sa vzdialili od teba.
Modlím sa za konvertitov, ktorí ťa našli a objavili v tebe svojho Boha a Pána svojho života, pravdy a lásky. Posilňuj ich v ich ťažkých začiatkoch
sprevádzaj svedectvom lásky skutočných kresťanov.
Modlím sa za celú Cirkev, aby bola v dnešnom svete opravdivým znamením tvojej lásky a odvážne ťa všade ohlasovala, vyznávala a svedčila o tebe.
Prosím za ľudí našej doby, ktorí sa odvrátili od teba, aby si im dal milosť znovu ťa nájsť ako Pána a Spasiteľa svojho života.
Dobrý Ježišu,
ty mi však kladieš otázku celkom osobne: Za koho ma pokladáš ty sám?
Za koho ťa, Ježišu, pokladám? Kým si pre mňa? Predovšetkým ti ďakujem za túto otázku.
Ďakujem ti, lebo mi ňou dávaš príležitosť lepšie si uvedomiť, kým si pre mňa, uvedomiť si, ako ťa v skutočnosti vnímam. Ďakujem ti za príležitosť, v ktorej si môžem v osobnom stretnutí s tebou ozrejmiť, obnoviť, prehĺbiť a premodliť svoj vzťah k tebe, no rovnako nanovo spoznať a prežiť tvoj vzťah ku mne.
Čím je daný a čím je určovaný môj vzťah k tebe? Je určovaný predovšetkým poznaním tvojej lásky ku mne? Je určovaný tvojím slovom evanjelia, ktoré mi adresuješ v evanjeliu?
Tvoja otázka, Ježišu, je pre mňa príležitosťou obrátiť sa k tebe s prosbou:
Pomôž mi, prosím, čím lepšie ťa poznať, vrúcnejšie milovať a vernejšie nasledovať.
Ježišu, naplň ma svojím Duchom, aby moja viera v teba bola naplno žitá, opravdivá a živá. Aby bola činorodá v láske, presvedčivá v konaní, účinkom strhujúca, aby to bola viera, ktorá sa prejavuje každodenným životom.
Ježišu,
hovor ku mne a neprestávaj ku mne hovoriť, aby som bol schopný stále ťa živo vnímať, aby moja viera a vyznanie teba boli oslavou a chválou tvojej nekonečnej velebnosti.
Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo poznať a vyznať ťa môžem iba vďaka milosti a svetlu, ktoré dáva tvoj Otec. Prosím, nech mi tvoj a môj Otec zjavuje pravdu o tebe. Nech ma uschopní ísť za tebou, počúvať ťa, milovať, vyznávať, zostať ti verným až do smrti a zachovať si svoju prvotnú lásku k tebe.
Ježišu, očisti ma vo vzťahu k tebe od všetkého, čo je neosobné, nepravdivé, umelé, neúprimné, falošné, pokrytecké alebo plytké.
Ježišu, daruj mi milosť vyznávať ťa ako svojho Pána a Boha, aby som mohol spolu so svätým Petrom zvolať: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.
Nech si s apoštolom Tomášom kľaknem pred teba a vyznám: Pán môj a Boh môj!
Nech spolu s Martou hovorím: Áno, Pane, ja som uveril, že ty si Boží Mesiáš, ktorý mal prísť na svet.
Nech je vo mne, Ježišu, vrúcna túžba po tebe, aby som stále cítil, že nemám ku komu ísť, lebo ty jediný máš slová večného života.
Ježišu, ty sám mi dávaj deň čo deň odpoveď na otázky, ktoré mi kladieš, lebo viem, že nimi mi dávaš opravdivý, skutočný život.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *