Novéna k sviatku Krista Kráľa

DEŇ 1

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach a mohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2,20)

Sprítomniť Kristovo kráľovstvo znamená vstúpiť do vzťahu s Ním a dať náš slobodný súhlas, aby nás mohol postupne premieňať. Naša schopnosť sprítomniť Krista je zakorenená v skutočnosti, že môže a chce byť prítomný vo mne a skrze mňa v iných.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 2

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16)

Otec poslal Ježiša Krista, aby vykúpil ľudstvo. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je kráľom jaslí, tŕňovej koruny … kráľom, ktorý prišiel slúžiť, aby dal svoj život za lásku. Ježiš Kristus je Apoštolom Kráľovstva, ktorý sa stretáva s ľuďmi, zjavuje im lásku svojho srdca, zhromažďuje ich a robí z nich apoštolov a kresťanských vodcov, posiela a sprevádza ich, keď spolupracujú na evanjelizácii ľudí a spoločnosti.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 3

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

„Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.“ (Lk 24,15)

Kristus, ten, ktorý je poslaný, apoštol Otca, ide na stretnutie s ľuďmi a aby ustanovil Kráľovstvo v našich srdciach a vo svete. Nachádza nás vo všetkých okolnostiach našej existencie, v našich najhlbších zážitkoch. Je to Kráľ, ktorý nás hľadá, ktorý sa ujíma iniciatívy a ktorý nás neustále volá. V našich životoch nie je nič, čo by nevzal do svojich rúk.

Prežiť Kristovo tajomstvo znamená nechať sa ním nájsť a stretávať sa s inými.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 4

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

„ Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 12-13)

Ježiš Kristus, náš priateľ a Pán, vládne z kríža. Tam nám zjavuje lásku, ktorá horí v jeho srdci a smäd, ktorým ho musíme milovať. Jeho bezpodmienečná, slobodná a vykúpiteľná láska nás vyzýva, aby sme otvorili svoje vlastné srdcia a prijali ju. Pozýva nás milovať Ho a milovať to, čo miluje On. Pozýva nás, aby sme Ho milovali.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 5

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

 „.. aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,21)

Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme sa zveľaďovali jeho Kráľovstvo. Láska, ktorá horí v srdci Kristovom, je láska, ktorá nás zhromažďuje v spoločenstve a pozýva nás, aby sme v ňom zostali. Láska, ktorá z nás robí bratov a sestry v Ňom.

Žiť tajomstvo Kristovo znamená byť zhromaždení v jeho mene, aby sme jeho Kráľovstvo nachádzali medzi všetkými ľuďmi.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 6

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt25, 40)

Ježiš Kristus nás svojím životom učí, čo znamená byť Kráľom podľa kritérií Kráľovstva svojho Otca. Ukazuje nám, že skutočné kraľovanie spočíva v svedectve pravdy, v službe našim bratom a sestrám, v slobodnom podriadení sa Otcovej vôli a v odovzdaní nášho života pre lásku. Učí nás, že cesta blahoslavenstiev vedie ku Kráľovstvu a že na konci života budeme súdení z lásky.

Žiť tajomstvo Krista, ktorý nás formuje ako apoštolov, znamená zostať zjednotený s Ním, aby sme sa naučili myslieť tak, ako myslí On, cítiť, ako On cíti, a milovať tak, ako miluje On.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 7

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

“ A znova im povedal: ‚Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.‘“ (Jn 20, 21)

Ježiš chce, aby sme mali účasť na tajomstvách jeho Kráľovstva … a pozýva nás spolu s ostatnými, aby sme ho vytvárali tu a teraz. Chce ísť von, aby cez nás spoznal ľudí dneška, ukázal im svoju lásku a zachránil ich.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 8

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

 „ A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)

Ježiš nás nikdy neopúšťa. Poslal nám Ducha Svätého, dal nám svoju Matku a zostal prítomný v sviatostiach. Kráča s nami po vnútorných a vonkajších cestách našej existencie, ale pritom nám necháva slobodu. Nevnucuje nám svoju prítomnosť, len ju musíme uznať a prijať.

Aby Kristovo tajomstvo bolo sprítomnené, musí hľadať jeho spoločnosť a sprevádzať ostatných na ich ceste.

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

 

DEŇ 9

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, Kráľ vesmíru, chceme otvoriť našu dušu v tejto novéne, ktorú ti obetujeme, a premýšľať a srdcom uvažovať nad tajomstvami tvojho života ako Apoštola Kráľovstva. Prosíme Ťa, aby si na príhovor Panny Márie ustanovil svoju vládu v našich srdciach amohli sa s Tebou spojiť, aby sme tak sprítomnili Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí a spoločnosti.

 „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium“ (Mk 16, 15)

Naša schopnosť sprítomniť Krista je založená na skutočnosti, že môže a chce byť prítomný v nás a skrze nás. Urobme z nášho života tajomstvo Krista Kráľa, nechajme ho konať v nás svoje dielo, aby sme mohli byť nástrojmi Jeho lásky a aby „Boh mohol byť všetko vo všetkom.“ (1Kor 15, 28).

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby si v ňom panoval, sprítomni svoje tajomstvo vo mne a premeň môj život, aby si skrze mňa mohol pokračovať vo svojom poslaní.

Kristus, náš Kráľ, príď kráľovstvo Tvoje!

Zdroj: regnumchristi.org, Obrázok: Katolícke noviny

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *