Novéna za duše v očistci od sv. Alfonza Liguori

Svätý Alfonz Mária Liguori: Kresťanská povinnosť pomáhať dušiam v očistci
Modlitba odporúčania duší z očistca Bohu, aby mohol zmierniť ich veľké bolesti, ktorými trpia, a aby ich mohol čoskoro priviesť do svojej slávy, je pre nášho Pána najviac potešujúca a pre nás bohatá na milosti. Tieto požehnané duše, ktoré sú jeho večnými spoločníkmi, sú vďačné za tých, cez ktorých získali oslobodenie z väzenia očistca, alebo zmiernenie ich trápení. Preto, keď prídu do neba, určite si spomenú na všetkých tých, ktorí sa za nich modlili. Boh im ukazuje dar našej modlitby za nich, aby sa oni mohli modliť za nás. Je pravdou, že tieto požehnané duše sa nemôžu modliť samé za seba, pretože trpia za svoje hriechy. Sú veľmi drahé Bohu, môžu sa modliť za nás – za putujúcu cirkev a získavať pre nás mnohé milosti od Boha. Keď si Svätá Katarína z Bologne prosila o nejakú milosť, obrátila sa na duše v očistci a jej modlitby boli okamžite vypočuté. Vyhlásila, že keď sa modlila k týmto dušiam, získala veľa milostí. Milostí, ktoré sú nám udelené na príhovor duší z očista, je nespočetné množstvo.

Novéna za duše v očistci od svätého Alfonza Mária Liguori

Úvodná modlitba: Modlitba k nášmu trpiacemu Spasiteľovi za duše v očistci.
Ó, najsladší Ježišu, pre krvavý pot, keď si trpel v Getsemanskej záhrade, zmiluj sa nad týmito požehnanými dušami, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas krutého bičovania, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas najbolestnejšieho korunovania tŕňmi, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježiš, pre trápenie, ktorým si prešiel, keď si niesol kríž na Kalváriu, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas krutého ukrižovania, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre bolesti, ktoré si pretrpel počas agónie na kríži, zmiluj sa nad nimi.
Ó, najsladší Ježišu, pre nesmiernu bolesť, ktorú si pretrpel v momente, keď si odovzdal svojho ducha, zmiluj sa nad nimi.
(Odporúčajte sa dušiam v očistci a vyslovte svoj úmysel)
Milosrdné duše, prihováram sa k Vám v modlitbe. Vy, ktoré ste tak drahé Bohu a ste v očistci uchránené od straty Boha, modlite sa za mňa, biedneho hriešnika, ktorému hrozí nebezpečenstvo zatratenia a straty Boha navždy. Amen.

Prvý deň
Ježiš, môj Spasiteľ, tak často som si zaslúžil, aby som bol uvrhnutý do pekla. Aké by bolo hrozné moje utrpenie, keby som bol teraz zatratený a musel by som prijať myšlienku, že ja sám som si spôsobil toto zatratenie. Ďakujem Ti za trpezlivosť, ktorú so mnou máš. Môj Bože, milujem ťa nad všetky stvorené veci a zo srdca ľutujem, že som ťa urazil, pretože Ty si nekonečná dobrota. Radšej zomriem, než by som ďalej konal zlo. Daj mi milosť vytrvať. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Druhý deň
Beda ti, nešťastný človek, toľko rokov si už strávil na zemi a nezískal si nič, iba peklo! Vzdávam ti vďaky, Pane, za to, že si mi daroval tento čas, aby som činil pokánie za svoje hriechy. Môj dobrý Bože, mrzí ma, že som ťa urazil. Pošli mi pomoc, aby som využil tento čas, ktorý mi zostal, v službe tvojej láske. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Tretí deň
Môj Bože! Pretože ty si nekonečná dobrota, milujem ťa nadovšetko a celým srdcom ľutujem všetky svoje zlé skutky, ktorými som ti spôsobil bolesť. Daj mi milosť svätej vytrvalosti. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Štvrtý deň
Môj Bože! Pretože ty si nekonečná dobrota, ľutujem z celého srdca, že som ťa svojimi hriechmi urazil. Radšej nech zomriem, ako by som ti mal ublížiť. Daj mi svätú vytrvalosť. Zmiluj sa nad nami a nad dušami, ktoré horia v očisťujúcom ohni a milujú ťa celým svojím srdcom. Ó, Mária, Božia matka, pomôž im svojimi mocnými modlitbami.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Piaty deň
Beda ti, nešťastný človeče, keby ťa Pán, uvrhol do pekla, pretože z tohto žalára večnej bolesti niet vyslobodenia. Milujem ťa nadovšetko, ó nekonečný Bože a úprimne ľutujem, že ťa stále zrádzam. Daj mi milosť svätej vytrvalosti. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Šiesty deň
Môj Božský Vykupiteľ, ty si zomrel za mňa na kríži a tak často si sa spojil so mnou vo svätom prijímaní a ja som ti to často oplatil len nevďačnosťou. Teraz ťa však milujem nad všetky stvorené veci. Ó, najvyšší Bože, zmáha ma veľký smútok kvôli mojim zlým skutkom. Radšej nech zomriem, ako by som mal zotrvať v konaní zla. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Siedmy deň
Bože, Otec milosrdenstva, vypočuj ich najvrúcnejšiu túžbu. Pošli im svojho svätého anjela, aby im oznámil, že si stále ich Otcom a sú s tebou zmierení skrze utrpenie a smrť tvojho syna Ježiša Krista, a že nadišiel okamih ich vyslobodenia.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Ôsmy deň
Ó, môj Bože! Aj ja som jedným z tých nevďačných ľudí, ktorý napriek tomu, že dostal toľko milostí, opovrhol tvojou láskou a zaslúžil si peklo. Ale tvoja nekonečná dobrota ma doteraz chránila. Preto ťa milujem ťa nad všetky pozemské veci, a je mi ľúto, že som ťa urazil. Radšej nech zomriem, ako by som mal zotrvať v konaní zla. Maj milosrdenstvo s nami i s dušami trpiacimi v očistci. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Deviaty deň
Môj Bože! Ako som len mohol toľko rokov žiť bez teba a tvojej svätej milosti! Ó, nekonečná dobrota, ako dlho si trpel kvôli mne! Odteraz ťa chcem milovať nadovšetko. Je mi hlboko ľúto, že som ťa urazil. Radšej nech zomriem, ako by som mal znova zhrešiť. Daj mi milosť svätej vytrvalosti a nedovoľ, aby som znova upadol do hriechu. Maj milosrdenstvo s dušami trpiacimi v čistci. Modlím sa, aby si zmiernil ich bolesti, skrátil čas ich utrpenia, rýchlo ich zavolal do neba, aby ťa videli z tváre do tváre a naveky ťa mohli milovať. Mária, Matka Božia, príď im na pomoc svojím mocným príhovorom a modli sa za nás, ktorí sme stále v nebezpečenstve večného zatratenia.
Modlitba: Otče náš, Zdravas‘ Mária a úvodná modlitba.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *