NOVÉNA ZA NÁJDENIE ZAMESTNANIA

arbeit

V dnešnej spoločnosti sa práca stala meradlom hodnoty človeka. Zvyčajne súdime ľudí podľa práce, ktorú konajú a zvyčajne je to prvá vec, na ktorú sa pýtame, keď sa s niekým zoznamujeme. „Kde pracuješ? Čo robíš?“ Kvôli tomu „nemať prácu“ môže viesť k znechuteniu, stratu sebadôvery a veľkému hnevu.

Máme túžbu naplniť svoje záväzky, platiť dlhy a zabezpečiť tých, ktorých milujeme. Je ešte ďalší dôvod prečo si hľadať prácu; okrem toho, že nám dáva zmysel žiť, práca nám dovolí spolupracovať na stvoriteľskom diele Boha, ktorý „v siedmy deň skončil svoje diela, ktoré urobil.“ (Gn 2, 2) Ak priblížime našu potrebu pracovať s otvorenosťou na objavovanie božieho plánu s nami, hľadanie v nás môže začať proces premeny. Začneme vidieť seba samých ako spolutvorcov s Bohom a môžeme sa k nemu priblížiť tam, kde sme aj počas toho, ako hľadáme prácu.

 

DENNE…

Deväť po sebe nasledujúcich dní si vyhraďme čas v tichu na uvažovanie nad pravým zmyslom života. Nadpis každého dňa je témou pre ten-ktorý deň. Pokúste sa zamerať na meditáciu biblických myšlienok ponúkaných na každý deň vo  svetle témy a majte na mysli aj svoje vlastné potreby a túžby.

Pripomeňte si, že ste v Božej prítomnosti. Proste Boha o požehnanie pre seba a pre všetkých, ktorých milujete a nosíte si v srdci s ich úmyslami, za ktoré sa chcete modliť. S dôverou to predneste Bohu.

Pomodlite sa úvodnú modlitbu a potom rozjímajte nad citátmi z Písma. Dovoľte, aby pomalé opakovanie Božieho slova zvlažilo vo vás všetko neúrodné a suché, znepokojené a vystrašené. Skúste otvoriť svoje srdce, aby ste počuli Pána, ako k vám hovorí o vašej situácii. Buďte pozorní na všetky neočakávané myšlienky a pocity, ktoré povstanú počas  modlitby… ponúka vám Boh cez ne konkrétne pozvanie k niečomu?

Keď sa blížite ku koncu vášho času modlitby, strávte nejaký čas v tichu znovu si pripomenúc tému dňa. Zakončite modlitbou Otče náš, Zdravas Mária Sláva Otcu a záverečnou modlitbou.

 

NOVÉNA ZA NÁJDENIE ZAMESTNANIA

(úvodná modlitba na každý deň)

Dobrý Bože, cez ľudskú prácu stále zdokonaľuješ a riadiš úžasné dielo stvorenia. Vypočuj prosby svojho ľudu a daruj každému prácu, ktorá pozdvihuje, aby sme takto viac zjednotení cez našu prácu mohli slúžiť našim bratom a sestrám. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

(záverečná modlitba na každý deň)

Ďakujeme Ti, Pane, za tieto chvíle strávené pri modlitbe za našich drahých aj za nás samých. Sme si istí, že skrze tvoju milosť nezostaneme bez dôstojnej práce. Podieľaním sa na tvojom stvorení budeme budovať tvoje kráľovstvo tu na zemi. Kráľovstvo pravého spoločenstva bratov a sestier, ktorí sú zjednotení ako tvoje deti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

 

 

 

1. DEŇ: SME BOŽÍM DIELOM

Na rozjímanie:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré…          (Gn 1, 1-2.31)

 

Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk

(Iz 64, 7)

 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.             (Jn 1, 1-3)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

2. DEŇ: BOH JE NAŠÍM SPOLOČNÍKOM V PRÁCI

Na rozjímanie:

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Jn 15,5)

 

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.          (Ž 127, 1)

 

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na Tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.            (Lk 5, 4-6)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

3. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY SME PRACOVALI NA BOŽIU SLÁVU

Na rozjímanie:

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)

 

Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.            (1Kor 10, 31)

 

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!                        (1Kor 3, 23-24)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

4. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY SME ŽILI VYVÁŽENÝM ŽIVOTOM

Na rozjímanie:

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť. Svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. (Kaz 3, 1-5.7b)

 

Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu.               (Ex 20, 9-10a).

 

Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“ alebo neschudobnel a nekradol a nepotupil meno svojho Boha.       (Prís 30, 8b-9)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

5. DEŇ: BOH TÚŽI, ABY NAŠA PRÁCA POVZNÁŠALA DRUHÝCH

Na rozjímanie:

Kto ich zachová a tak bude aj učiť (prikázania), ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.  (Mt 5, 19b)

 

A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.               (Kol 3, 17)

 

Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť, v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať.                                               (Tít 2, 7-8)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

6. DEŇ: NAŠA PRÁCA BUDUJE BOŽÍ SVET

Na rozjímanie:

Tak aj kováč sedí pri nákove, prezerá si prácu, ktorú robí zo železa. Horúčosť ohňa mu páli telo, ale odporuje peci horúcej. Úder kladiva mu ohlušuje uši, ku vzoru náradia oči upiera. Svoju myseľ sústreďuje na to, ako vyhotoviť dielo, svojou bedlivosťou ho vyzdobuje dôkladne.

Títo všetci spoliehajú sa na svoje ruky a každý z nich musí sa rozumieť svojmu remeslu. Bez nich všetkých nemožno budovať mesto. Nedovoľuje sa im bývať (v cudzine) ani cestovať. Ale ani do rady (mesta) im nepriznajú vstup, ani na sudcovskú stolicu nezasadnú… Vo svojom svetskom zamestnaní sú však pevne zbehlí, ich (jedinou) túžbou je: prevádzať svoje remeslo.     (Sir 38. 29-31.35-37.39)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

7. DEŇ: NAŠA PRÁCA NAPĹŇA BOŽÍ PLÁN

Na rozjímanie:

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!         (Ž 90, 16-17)

 

Slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.      (Ef 6, 7-8)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

8. DEŇ: ZJEDNOŤME NAŠU PRÁCU S ÚŽASNÝM BOŽÍM DIELOM

Na rozjímanie:

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? (Ž 8, 4-5)

 

Aleluja! Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

Nádherné a vznešené sú jeho diela, Jeho spravodlivosť platí naveky.       (Ž 111, 1a.2-3)

 

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

 

9. DEŇ: ODOVZDAJME SA BOHU: NAŠU PRÁCU I NAŠE BREMENÁ

Na rozjímanie:

Z jeho pliec som sňal bremeno

a z jeho rúk ťažký kôš.

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa,

za clonou búrky som ťa vypočul.                        (Ž 81, 7-8b)

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa , lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.                                              (Mt 11, 28-30)

Strelná modlitba počas dňa:

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6, 33)

 

Biblické texty sú prevzaté z: Sväté Písmo Starého i Nového Zákona, Spolok sv.Vojtecha Trnava 1996

 

Pre vlastnú potrebu vydala:
komunita školských sestier sv.Františka,
Sabinovská 151, 08001 Prešov

S láskavým dovolením prevzaté z  http://www.mojakomunita.sk/web/frantiska

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *