Litánie k nášmu Pánovi, Kristovi Kňazovi a Obete

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Ježišu, Kňaz a Obeta,

Ježišu, Kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho,

Ježišu, Kňaz, teba poslal Boh ohlasovať chudobným radostnú zvesť,

Ježišu, Kňaz, ty si pri Poslednej večeri ustanovil spôsob ustavičnej obety,

Ježišu, Kňaz, ty žiješ stále, aby si sa prihováral za nás,

Ježišu, Veľkňaz, ktorého Otec pomazal mocou Ducha Svätého,

Ježišu, Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí,

Ježišu, Veľkňaz ustanovený pre ľudí,

Ježišu, Veľkňaz nášho vyznania,

Ježišu, Veľkňaz väčšej slávy od Mojžiša,

Ježišu, Veľkňaz pravého stánku,

Ježišu, Veľkňaz budúcich darov,

Ježišu, Veľkňaz svätý, nevinný a nepoškvrnený,

Ježišu, Veľkňaz verný a milosrdný,

Ježišu, Veľkňaz Boha a zapálený horlivosťou za duše,

Ježišu, veľkňaz dokonalý vekov,

Ježišu, Veľkňaz, ty si vlastnou krvou prenikol nebesia,

Ježišu, Veľkňaz, ty si pre nás otvoril novú cestu,

Ježišu, veľkňaz, ty nás miluješ a obmyl si nás svojou krvou od hriechov,

Ježišu, Veľkňaz, ty si vydal Bohu seba samého ako dar a obetu,

Ježišu, Obeta Boha a ľudí,

Ježišu, Obeta svätá a nepoškvrnená,

Ježišu, Obeta zmierenia,

Ježišu, Obeta pokojná,

Ježišu, Obeta zmierenia a chvály,

Ježišu, Obeta obnovy a pokoja,

Ježišu, Obeta, v ktorej máme dôveru a prístup k Bohu,

Ježišu, Obeta žijúca na veky vekov,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od nerozvážneho vstupu do duchovného stavu, vysloboď nás, Ježišu.

Od hriechu svätokrádeže,

Od ducha nezdržanlivosti,

Od mrzkého zisku,

Od každej škvrny svätokupectva,

Od nehodného rozdeľovania cirkevných úloh,

Od lásky sveta a jeho márnosti,

Od nehodného slávenia Tvojich tajomstiev,

Pre Tvoje večné kňazstvo,

Pre sväté pomazanie, ktorým Ťa Boh Otec ustanovil za kňaza,

Pre Tvojho kňazského ducha,

Pre službu, ktorou si oslávil na zemi svojho Otca,

Pre Tvoju krvavú obetu, vykonanú raz navždy na kríži,

Pre tú istú obetu, obnovovanú každodenne na oltári,

Pre božskú moc, ktorú neviditeľne vykonávaš vo svojich kňazoch,

Zachovaj milostivo všetok kňazský stav vo svätom náboženstve, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Pošli svojmu ľudu pastierov podľa svojho Srdca,

Naplň ich duchom svojho kňazstva,

Daj, nech pery kňazov chránia poznanie,

Pošli verných robotníkov na svoju žatvu,

Rozmnožuj verných správcov svojich tajomstiev,

Udeľ im vytrvalosť v službe konať tvoju vôľu,

Daj im v službe láskavosť, v konaní múdrosť a v modlitbe vytrvalosť,

Napomáhaj všade prostredníctvom nich úctu k najsvätejšej Sviatosti,

Prijmi do svojej radosti tých, čo Ti verne slúžili,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

Ježišu, Kňaz, uslyš nás.

Ježišu, Kňaz, vyslyš nás.

Modlime sa:

Bože, posväcovateľ a strážca svojej Cirkvi, vzbudzuj v nej skrze svojho Ducha súcich a verných správcov svätých tajomstiev, aby svojou službou a príkladom viedli kresťanský ľud cestou spásy pod tvojou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

Bože, ty si učeníkom, ktorí ti slúžili a postili sa, prikázal oddeliť Šavla a Barnabáša na dielo, na ktoré si ich povolal, pomáhaj teraz svojej prosiacej Cirkvi, a pretože poznáš naše srdcia, ukáž, ktorých si si vyvolil na službu. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *