Litánie ku všetkým svätým

I. Prosba k Bohu

-A-

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

-alebo B-

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

II. Vzývanie svätých

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna panien – oroduj za nás.

Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.

Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám – oroduj za nás.

Svätý Mojžiš – oroduj za nás.

Svätý Eliáš – oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.

Svätý Jozef – oroduj za nás.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.

Apoštoli a učeníci

Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.

Svätý Ondrej – oroduj za nás.

Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.

Svätý Tomáš – oroduj za nás.

Svätý Matúš – oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.

Svätý Lukáš – oroduj za nás.

Svätý Marek – oroduj za nás.

Svätý Barnabáš – oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.

Mučeníci

Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Justín – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás.

Svätý Cyprián – oroduj za nás.

Svätý Bonifác – oroduj za nás.

Svätý Vojtech – oroduj za nás.

Svätý Stanislav – oroduj za nás.

Svätý Tomáš Becket (beket) – oroduj za nás.

Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.

Svätí Ján Fischer (fišer) a Tomáš More (mór) – orodujte za nás.

Svätý Pavol Miki – oroduj za nás.

Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.

Svätí Izák Jogues (žog) a Ján de Brébeuf (breböf) – orodujte za nás.

Svätý Peter Chanel (šanel) – oroduj za nás.

Svätý Karol Lwanga – oroduj za nás.

Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.

Svätá Agnesa – oroduj za nás.

Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.

Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.

Svätý Ambróz – oroduj za nás.

Svätý Hieronym – oroduj za nás.

Svätý Augustín – oroduj za nás.

Svätý Atanáz – oroduj za nás.

Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.

Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.

Svätý Martin – oroduj za nás.

Svätý Patrik – oroduj za nás.

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.

Svätý Karol Borromeo – oroduj za nás.

Svätý František Saleský – oroduj za nás.

Svätý Pius Desiaty – oroduj za nás.

Kňazi a rehoľníci

Svätý Anton – oroduj za nás.

Svätý Benedikt – oroduj za nás.

Svätý Gorazd – oroduj za nás.

Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.

Svätý Bernard – oroduj za nás.

Svätí František a Dominik – orodujte za nás.

Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.

Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.

Svätý František Xaverský – oroduj za nás.

Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.

Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.

Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.

Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.

Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.

Svätá Ružena Limská – oroduj za nás.

Laici

Svätý Ľudovít – oroduj za nás.

Svätá Monika – oroduj za nás.

Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sveté – orodujte za nás.

III. Vzývanie Krista

A

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.

Alebo B

Kriste, Syn živého Boha – zmiluj sa nad nami.

Ty si prišiel na tento svet – zmiluj sa nad nami.

Ty si visel na kríži – zmiluj sa nad nami.

Ty si pre nás podstúpil smrť – zmiluj sa nad nami.

Ty si ležal v hrobe – zmiluj sa nad nami.

Ty si vstal z mŕtvych – zmiluj sa nad nami.

Ty si vystúpil do neba – zmiluj sa nad nami.

Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom – zmiluj sa nad nami.

Ty sedíš po pravici Otca – zmiluj sa nad nami.

Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych – zmiluj sa nad nami.

IV. Prosby za rozličné potreby

A

Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Alebo B

Buď nám, Pane, milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

C (vždy sa hovoria)

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zjednoť všetkých veriacich v Krista – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

V. Záver

A

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

B

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:
Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:

Milosrdný Bože, Ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *