Krížová cesta od Božej služobnice Luisy Piccarrety

Krížová cesta podľa hodín utrpenia nášho Pána Ježiša Krista od Božej služobnice Luisy Piccarrety

,,Bol by som veľmi rád, keby sa aspoň jedna duša v každom meste alebo dedine oddala rozjímaniu hodín môjho utrpenia. Ja sám by som potom prebýval v každom meste a v každej dedine…“

 

Prvé zastavenie

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Pilát nariaďuje davu, aby stíchol. Chce pritiahnuť pozornosť ľudí. S odporom berie oba cípy tvojho purpurového plášťa a roztvára ho, aby všetci videli aký je doráňaný. Nahlas vraví: ,, Ecce homo! Hľa človek! Ak urobil niečo zlé, trpel už dosť, ba Viac než dosť. Už oľutoval, že som ho dal zbičovať. Prepustíme ho teda.“

Pri Pilátových slovách zavládne v nebi, na zemi i v podsvetí hlboké ticho.

Hneď potom sa akoby jednohlasne ozve ohlušujúci rev davu: ,,Ukrižuj ho! Chceme jeho smrť! Za každú cenu! “Pilát, ktorý si už nevie rady, zo strachu , že bude pozbavený svojho úradu, dáva si priniesť misu s vodou a umýva si ruky, pričom hovorí: ,,Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivého.“ Ježišu, keď ťa žalobcovia vidia odsúdeného, prepuknú v jasot, tlieskajú, pískajú a hulákajú.

Môj Ježišu, prinášaš zadosťučinenie za nositeľov moci , ktorí zo strachu pred ľuďmi a zo strachu pre svoje postavenie šliapu po svätých prikázaniach, nedbajú o úpadok celých národov, uprednostňujú bezbožných a odsudzujú nevinných.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

Druhé zastavenie

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Vojaci prinášajú kríž, ktorý s toľko túžbou očakávaš. Hľadíš naň s láskou a odhodlaným krokom sa k nemu blížiš, objímaš ho a bozkávaš. Opätovne sa naň dívaš a premeriavaš jeho dĺžku a šírku. V ňom určuješ podiel, ktorý zamýšľaš dať všetkým ľuďom. Podiel dostatočný na to, aby si ich učinil dedičmi nebeského kráľovstva. Nemôžeš už viac zadržať svoju lásku, ktorou miluješ duše. Preto znova pobozkáš kríža a vravíš:

,,Vytúžený kríž, konečne ťa môžem objať. Doteraz si čakal, zatiaľ čo moje kroky viedli neustále k Tebe. Presvätý kríž, stolica múdrosti, do neba vkladám celé svoje bytie, do teba vkladám všetky moje deti. Jedine ty budeš učiť pravej svätosti. Jedine ty budeš utvárať cnostných hrdinov, bojovníkov, mučeníkov, svätcov. Prekrásny kríž, ty si mojím trónom. A pretože musím opustiť túto zem, ty tu zostaneš namiesto mňa. Tebe dávam do dedičstva všetky duše. Uchovaj mi ich, zachráň mi ich, Tebe ich zverujem.“

Môj Ježišu, kým toto hovoríš, nechávaš si na plecia položiť kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Tretie zastavenie

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti…

Môj najtrpezlivejší Ježišu, vidím, ako robíš prvé kroky pod nesmerným bremenom kríža. Pozrieš sa na mňa a ja spoznávam, že prinášaš zadosťučinenie za tých, ktorí nenesú svoj vlastný kríž s odovzdanosťou, ale zlorečia a cítia hnev, siahajú na život sebe alebo usmrcujú iných. A ty vyprosuješ všetkým lásku a odovzdanosť krížu, ktorý na nich spočíva.

Tvoja bolesť je taká veľká, cítiš sa priveľmi oslabený ťarchou kríža. Sotva urobíš prvé kroky, padáš na zem a narazíš na kamene.  Tŕne sa ešte hlbšie vtlačia do tvojej hlavy, rany sa otvárajú a nanovo krvácajú. A pretože nemáš silu vstať, nahnevaní vojaci sa snažia kopancami a údermi postaviť ťa na nohy.

Láska moja ležiaca na zemi, dovoľ, aby som ti pomohla vstať, aby som ťa pobozkala, utrela ti krv a spolu s tebou prinášala zadosťučinenie za tých, ktorí hrešia z nevedomosti, krehkosti a slabosti. Prosím ťa udeľ týmto dušiam svoju milosť, aby povstali zo svojho pádu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Štvrté zastavenie 

Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Môj Ježišu, pohybuješ hlavou, aby si odstránil  z očí krv, ktorá ich napĺňa. S úzkosťou sa rozhliadaš. Tu uzrieš svoju Matku, ako sa prediera davom.  Chce ťa za každú cenu vidieť, objať ťa a rozlúčiť sa s tebou. Ale bolesť ťa ešte viac prenikne, keď ju zbadáš smrteľne bledú a keď vidíš, ako sa do nej vtláčajú všetky tvoje utrpenia. Ak je i napriek tomu nažive, je to zázrak tvojej všemohúcnosti. Ideš jej v ústrety, no ledva si vymeníte pohľady. Ó, preveľká bolesť dvoch sŕdc! Vojaci zadajú váš úmysel. Údermi a strkaním zabránia aby sa matka mohla rozlúčiť so synom.

Potom tvoja bolestná Matka urobí v duchu to, čo je bránia urobiť navonok: duchovne vstupuje do tvojho srdca, vôľu Všemohúceho   prijíma za svoju zjednocuje sa s tebou vo všetkých tvojich utrpeniach a plní si povinnosti matky. Jej láska ťa posilňuje, poskytuje ti úľavu od bolesti. Do tvojich rán vlieva balzam svojej bolestnej lásky. Spolu s tebou a s tvojou Matkou konám zadosťučinenie za všetky hriešne stretnutia a ta tých, ktorí sa vystavujú príležitostiam hrešiť a zostávajú zviazaní hriechom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Piate zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

 Celý sa trasieš. Pod neutíchajúcimi údermi a nárazmi vnikajú tŕne čoraz hlbšie do tvojej hlavy. Kríž sa ti svojou ťažkou váhou vtláča do ramena, až spôsobí takú hlbokú ranu, že obnaží kosti. Zdá sa mi, že pri každom kroku umieraš a nedokážeš ísť ďalej. Ale tvoja láska, ktorá zmôže všetko ti dáva silu.

Nepriatelia zo strachu , aby si neskonal pod ťarchou kríža, prinútia Šimona z Cyrény, aby ti ho pomohol niesť. Robí to s reptaním a nedobrovoľne, nie z lásky , ale z donútenia. V tvojom srdci tak nachádza ozvenu všetok nárek trpiacich, chýbajúca odovzdanosť, hnev, rebélia a pohŕdanie utrpením.

Môj Ježišu, keď s Tebou prinášam zadosťučinenie, prosím ťa, vezmi ma do svojho náručia a pritisni si ma tak silno, aby nebolo  takej  bolesti , na ktorej by som nemala účasť a aby  som sa cez bolesť premenila v teba, aby som ťa utešila, keď ťa mnohé duše opúšťajú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Šieste zastavenie

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Môj utrápený Ježišu, hlboko sklonený sa s námahou potácaš. Zrazu vidím, že sa zastavuješ a rozhliadaš sa . Čo sa deje? Ach, to je Veronika, ktorá ti bez strachu a odvážne utiera zakrvavenú tvár, a ty ju do nej vtláčaš ako prejav vďačnosti.

Môj veľkodušný Ježišu, aj ja ťa chcem utrieť, ale nie šatkou. Ponúkam ti samu seba, aby som ťa utešila. Chcem vstúpiť do tvojho vnútra a darovať ti Ježišu, úder srdca za úder, dych za dych, lásku za lásku, túžbu za túžbu . Daj, nech vo všetkom , čo vidím, čoho sa dotýkam a čo cítim, vždy vidím teba . dotýkam sa a cítim teba. Nech je tvoj najsvätejší obraz a tvoje presväté meno navždy vtlačené do každej čiastky môjho úbohého bytia.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Siedme zastavenie

Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

 Pri druhom páde pod krížom zastonáš. Hoci sa vojaci boja, že by si v dôsledku toľkého mučenia a príliš veľkej straty krvi mohol zomrieť, napriek tomu sa im údermi a kopancami podarí postaviť ťa opäť na nohy. Tak prinášaš zadosť učinenie za opakované pády do hriechu, a za ťažké hriechy, ktoré páchajú všetky spoločenské vrstvy. Prosíš za zarytých hriešnikov, plačeš krvavé slzy za ich obrátenie.

Tvoji nepriatelia, ktorí sa zlovestne pozerali na Veronikin skutok, ťa opäť bijú a ženú ďalej.

Aj ja ti chcem utrieť slzy a prosiť ťa o odpustenie a odčiniť všetky tie chvíle , keď sme nemali túžbu páčiť sa ti, keď sme nehľadeli na teba, aby sme spoznali, čo si od nás praješ, čo máme robiť a kam máme nasmerovať naše kroky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Osme zastavenie

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Po niekoľkých krokoch opäť zastaneš. Tvoja láska nepozná odpočinok ani pod ťarchou toľkých bolestí. Keď vidíš zúbožené ženy, ktoré ťa oplakávajú vidiac tvoje utrpenie, zabúdaš na seba a utešuješ ich slovami: ,,Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“

Aké vznešené ponaučenia! Aké ľúbezné sú tvoje slová! Ó, Ježišu, namiesto toho, aby si vnímal vlastné utrpenie, s neopakovateľnou láskou myslíš len na oslavu Otca. S tebou prinášam zadosťučinenie za všetky nedostatky lásky a prosím ťa o milosť, aby som aj ja zabudla na seba a nepamätala už nanič iné len na teba.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Deviate zastavenie

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

 Keď tvoji nepriatelia počujú, že sa prihováraš ženám, zúria. Ťahajú ťa za povrazy, ženú ťa toľkou zlosťou, že opäť padáš na zem a udieraš sa o kameň. Dolieha na Teba ťarcha kríža. Cítiš sa na pokraji smrti. Tvárou sa dotýkaš zeme a tvoje ústa sa farbia krvou. Ale tvoji nepriatelia ťa chcú opäť postaviť na nohy, ťahajú za povrazy, dvíhajú ťa za vlasy, kopú do teba….márne! Môj Ježišu, aké utrpenie! Srdce mi puká od bolesti.

Vojaci ťa vlečú na Golgotu. Cestou uzmieruješ všetky urážky, ktorých sa Ti dostáva od zasvätených duší. Ich váha je taká veľká , že akokoľvek sa snažíš postaviť sa, nedarí sa ti to. Vojaci do teba kopu a vláčia ťa po zemi. Konečne dosiahneš Kalváriu, zanechávajúc všade stopy svojej presvätej krvi.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Desiate zastavenie

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Tu na teba čakajú nové útrapy. Vojaci ťa znovu vyzliekajú a strhávajú ti z tela šaty a tŕňovú korunu z hlavy. Pri tomto surovom zaobchádzaní stonáš od bolesti , keď ti spolu s tŕňovou korunou a so šatami trhajú aj prilepené kusy tvojho doráňaného tela. Rany sa opäť otvárajú, krv  v prúdoch   steká až na zem. Tvoje muky sú také veľké, že vyzeráš viac mŕtvy ako živý.

Hľadíš na mňa zakaleným , napoly vyhasnutým zrakom . a akoby si mi hovoril: ,,Dieťa moje, koľko ma len stoja duše! Na tomto mieste ich všetky očakávam, aby som ich spasil. Keď zo mňa strhávajú šaty, prinášam zadosťučinenie za tých , ktorí nosia prepychové a vyzývavé oblečenie. Odčiňujem hriechy proti skromnosti a za tých, ktorí sú natoľko naviazaní na svoje bohatstvo, slávu a pôžitok , že si z nich vytvorili boha svojho srdca.“

Môj obnažený Ježišu, prinášam spolu s tebou zadosťučinenie, prosím ťa, aby si ma zbavil všetkého, čo ma vzďaľuje od teba, a nedopusť aby do môjho srdca vstúpila čo i len jedna hriešna náklonnosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Jedenáste zastavenie

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Ježišu, pozeráš na kríž, ktorý ti pripravujú tvoji nepriatelia. Počujem ako vravíš: ,,Presvätý kríž, v tebe všetko zavŕšim. Príď a utíš vo mne planúcu túžbu, ktorá ma stravuje-darovať život dušiam. Ó, kríž, je pravda, že si mojím bojiskom, ale zároveň mojím víťazstvom a dokonalým triumfom.“

Vystieraš sa na kríž a s veľkou láskou z neho hľadíš na svojich katov, ktorí už majú pripravené kladivo a klince. Nesmierne surovo ťa  uchopia ruky, klince priložia na dlaň a hlboko ho pribijú. Od toľkej bolesti sa celý chveješ. Môj Ježišu, teraz ti položia jednu nohu na druhú a tupým klinom ich prerážajú. Môj ukrižovaný Ježišu, vidím ťa celého zmáčaného krvou, ako neprestajne prosíš za duše.

Klaniam sa ti a ďakujem ti za nás všetkých. Môj Ježišu, pre tvoje bolestné umučenie, ktoré si podstúpil, keď ťa pribíjali na kríž, ťa prosím, aby si otvoril nebo pre všetkých ľudí a požehnal všetky stvorenia.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Dvanáste zastavenie

Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Moje ukrižované Dobro, vidím, že ešte otváraš svoje oči. Tvojmu pohľadu nič neunikne, so všetkými sa lúčiš a všetkým odpúšťaš. Ešte raz zozbieraš všetky svoje sily a zvoláš  mocným hlasom: ,,Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha .“ Nakláňaš hlavu a vydýchneš.

Vidím, že môj predrahý Ježiš mi aj po smrti chce povedať., že ma miluje. Preto vojak, vedený vyššou mocou, aby sa uistil, že si mŕtvy, kopijou prerazí bok. A ty, láska moja , vylievaš posledné kvapky krvi a vody. Čo všetko mi odkrýva táto rana , spôsobená nie bolesťou ale láskou! Hoci tvoje ústa onemeli, tvoje srdce mi vraví: ,,Dieťa moje, keď som už všetko daroval, chcel som, aby kopija otvorila v mojom srdci útočisko pre všetky duše. Moje otvorené srdce sa bude prihovárať všetkým bez prestania: ,Poďte ku mne, keď chcete byť spasení. V tomto srdci nájdete svätosť, útechu v súženiach, posilu v slabosti, pokoj v pochybnostiach a spoločnosť v opustenosti. Toto srdce je stredobodom všetkého, tu sú obsiahnuté sviatosti, tu je moja Cirkev, život mojej Cirkvi a život všetkých duší.“ 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Trináste zastavenie

Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Vidím učeníkov, ako sa náhlia sňať ťa z kríža. Prvá, ktorá ťa prijíma do svojho lona, je tvoja bolestná Matka. Do svojho náručia nežne kladie tvoju zranenú hlavu. Drahá Matka, vidím tvoju utrápenú tváre, ako v slzách hľadíš na dokaličené telo tvojho Ježiša. Mám súcit s tebou v tejto nesmiernej bolesti , ktorú si cítila keď si videla mŕtveho, tŕním korunovaného Ježiša  , doráňaného od toľkých úderov   a klincov, keď sa pozerala na jeho oči, ktoré ťa už nevidia, uši, ktoré už nepočujú, tvoj hlas. Ústa. Ktoré sa ti už neprihovárajú. Ruky, ktoré ťa viac neobjímajú a nohy, ktoré už nebudú kráčať vedľa teba.

Moja drahá Matka, je pravda, že prevyšuješ v láske a nežnosti, keď sa dotýkaš môjho Ježiša. Budem sa snažiť čo najdokonalejšie ťa napodobňovať, aby sme spolu vytiahli tŕne, ktoré mu doráňali hlavu. Spájam sa s tvojou poklonou, ktorú prinášaš v hlbokej pokore a nábožnosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

 

Štrnáste zastavenie

Pána Ježiša  pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti… 

Bolestná matka, si pripravená priniesť poslednú obetu, pochovať syna Ježiša. Odovzdaná do vôle nebies ho sprevádzaš na poslednej ceste a vlastnými rukami ho kladieš do hrobu. Kým ukladáš mŕtve telo dávaš mu posledné zbohom a posledný bozk, puká ti srdce premožené bolesťou. Moja bolesť prebodnutá matka , spolu s tebou sa aj ja lúčim s Ježišom. Plačky chcem stáť po tvojom boku , aby som ťa utešila pri každom tvojom bolestnom vzdychu a darovala ti pohľad plný súcitu. Zotriem ti všetky slzy. A keď vidím, ako ťa opúšťajú slzy , podopriem ťa v mojom náručí.

Vložme do Ježiša osud všetkých duší, aby ich potom opäť našiel pri zmŕtvychvstaní. Drahá Matka, tým, že si ich ukryla do jeho rán, žiadna z nich sa nestratí.   

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami…

Túto krížovú cestu si môžete objednať aj ako brožúrku na: Víťazstvo Srdca

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *