Deviatnik k sv. Veronike Giuliani

Tento deviatnik sa môžeme modliť deväť po sebe nasledujúcich dní od 30. júna v úcte k sviatku sv. Veroniky 9. júla. Kedykoľvek, vždy, keď chceme vyjadriť osobnú úctu k sv. Veronike, alebo ak chceme Pána prosiť o nejakú konkrétnu milosť na jej orodovanie, ak sa chceme poďakovať za prijaté milosti. Jedinou podmienkou platnosti deviatnika je, aby bol vykonaný s odhodlaním, vytrvalosťou a bez prerušenia deväť po sebe nasledujúcich dní.

Niekoľko odporúčaní k modlitbe deviatnika

Ako učí svätá matka Cirkev, duchovný život, nábožné cvičenia a prejavy zbožnosti sú úzko spojené so sviatostným životom a sú o to viac účinné a plodné, čím viac zodpovedáme Pánovej milosti. Je teda potrebné, aby sme sa utiekali k sviatosti zmierenia a prosili Boha o odpustenie našich hriechov, aby sme sa zúčastňovali svätej omše (ak sa dá, aj každý deň) a pristupovali k svätému prijímaniu, prameňu a vrcholu celého kresťanského života. Okrem toho sa každý deň deviatnika odporúča:

1. Chváliť, dobrorečiť a ďakovať Najsvätejšej Trojici: Bohu Otcovi za dar stvorenia, Bohu Synovi za dar vykúpenia a Bohu Duchu Svätému za dar posvätenia
2. Odpúšťať stále a všetkým
3. Usilovne a vytrvalo žiť život osobnej, rodinnej a spoločnej modlitby
4. Konať skutky dobročinnej lásky
5. Odovzdať sa do Božej vôle.

Takýmto spôsobom žijeme autentický kresťanský život a odvolávame sa na prvotný zdroj Božej milosti, udržujeme sa vo vernosti Bohu, zakúšame jeho dobrodenia a prijímame všetko to požehnanie a potechu, ktoré živia náš každodenný život.

Deviatnik k svätej Veronike je veľmi účinný, ak je vykonávaný s pevnou vierou. Môžeme sa ho modliť na prekonanie ťažkých chvíľ, chorôb, úzkosti, morálnej biedy, rodinných problémov, za manželstvo v kríze, keď sme nezamestnaní, za to, aby nás Boh osvecoval v najťažších rozhodnutiach, za uzdravenie, potešenie i za akúkoľvek pomoc v menších i väčších ťažkostiach každodenného života. Môžeme sa ho však modliť aj ako poďakovanie za veľké milosti, ktoré neprestajne prijímame z Pánových rúk.

Úvodné modlitby na každý deň deviatnika

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Vzývame Otca prostredníctvom Krista, nášho Pána, aby nám dal Ducha Svätého. Duch Svätý je vnútorným učiteľom, ktorý nás učí modliť sa. Preto nás Cirkev pobáda, aby sme ho každý deň vzývali, najmä na začiatku a na konci akejkoľvek dôležitej činnosti.

Vzývanie Ducha Svätého

Duchu Svätý, príď z neba

a vyšli nám zo seba

žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných,

Darca darov sľúbených,

svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší,

ó, hosť duše najsladší,

ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,

v sparne si ovlaženie,

v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,

naplň myseľ aj srdce

ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti

človek žije v hriešnosti,

nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,

zavlaž, čo je znavené,

uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,

zohrej, čo je skrehnuté,

naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,

s dôverou ťa prosiacim,

svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,

daj smrť dobrú blaženú,

daj nám radosť trvalú.

Amen.

Veni, Creator Spiritus

Príď, Duchu Svätý, tvorivý

príď svojich verných navštíviť,

naplň nám srdcia milosťou,

ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,

dar Boží z neba nám daný,

zdroj živý, láska, oheň v nej

i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,

prst Boží v dielach stvorených,

ty, prisľúbenie Otcovo,

dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,

do sŕdc vlej lásku ohnivú,

keď telo klesá v slabosti,

vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,

svoj pokoj daj nám v každý čas,

nech vždy pod tvojím vedením

vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.

Amen.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,

jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.

Zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

1. deň

Svätá Veronika „ŽIVOT OTVORENÝ BOŽIEMU ZÁMERU“

(Úvodné modlitby..)

„Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15,14-16)

Pocítila som zvláštne volanie. Zdalo sa mi, že sa náš Pán postavil k bráne môjho srdca a viackrát mi povedal: „Otvor mi! Otvor mi!“ Toto volanie ma napĺňalo nesmiernou radosťou. Obrátila som sa k svojmu Pánovi a povedala som mu, že pre neho táto brána nie je nikdy zatvorená a že nech vstúpi, lebo som to už nemohla ustáť. Dal mi pochopiť, že chcel vstúpiť, ale len pod podmienkou, že bude sám a že bude môcť všetko riadiť. Keď som počula toto pozvanie a videla som, s akou láskou sa vie Boh zmocniť duše, pocítila som, ako silno mi búši srdce, ktoré mi išlo vyskočiť z hrude, a zatúžila som, aby Pán vošiel do neho navždy.

Hoci som robievala rôzne manuálne činnosti, z času na čas mi prichádzali návaly a uzobrania duše, a ocitala som sa celá v samotnom Bohu. Tento samotný Boh mi dával akési svetlá do duše a dával mi pocítiť, že si ju praje celkom slobodnú. Zároveň sa zdalo, že ju takou robí a že sa to duši páči. (D I, 183)

(krátka chvíľa ticha)

Znovuzrodení láskou Otca k novému životu, volajme spoločne: „Nech sa v nás deje tvoja vôľa, Pane!“

Aby kresťania tvorili verný ľud pod vedením Ducha Svätého.
Aby mladí ľudia objavili krásu úplného darovania sa v nasledovaní Ježiša Krista.
Aby boli rodiny spoločenstvom lásky zjednoteným okolo Ježišovej prítomnosti.

Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu.

Modlime sa:

Bože, ktorý si chcel vybrať svätú Veroniku na veľké divy tvojej milosti, na jej orodovanie udeľ nám milosť, aby sme boli otvorení tvojmu plánu lásky, aby bol náš život na chválu tvojej slávy. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

2. deň

Svätá Veronika „ZAPLAVENÁ BOŽOU LÁSKOU“

(Úvodné modlitby..)

„Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,31-32.35.37-39)

Išla som do kostola, urobila som si duchovné sväté prijímanie a pocítila som v srdci akúsi Božiu lásku, ktorá ma zvierala. Nemohla som si nájsť miesto! Išla som do záhrady. Ako som tam šla, pociťovala som, ako sa moje vnútro stravuje túžbou po Bohu. Pozrela som sa na nebo a povedala som: „Nebesia, otvorte sa, aby som uvidela svojho Boha, svoju lásku!“ Pri tých slovách som sa cítila ako blčiaci oheň…

Boh sa ozval a povedal mi: „Hľadáš ma na nebi, a ja som tu, s tebou, s tebou celkom zjednotený. Túžiš ma prijať, zjednotiť sa so mnou, a ja celý horím túžbou po zjednotení s tebou.“

Tieto slová vo mne znova obnovili tú bolesť, ktorú som v srdci cítila. Nemohla som viac zostať ticho. V záhradnej kaplnke som k Bohu hlasno volala a zdalo sa mi, že som hovorila takéto alebo podobné slová: „Ó, Láska, ktorú stvorenia tak málo poznajú! Ó, Láska, daj, aby som ťa poznala, aby som ťa milovala a bola jedno s Tebou!“ (D II, 1100-1101)

(krátka chvíľa ticha)

Zakorenení v láske prosme Boha Otca a volajme: „Pane, vyslyš nás!“

Aby v Cirkvi nechýbali svätí pastieri, ktorí by viedli im zverené stádo na pastviny večného života.
Aby sa všetky národy otvorili stretnutiu s Otcom, ktorý sa v Ježišovi zjavil ako láska, ktorá odpúšťa.
Aby živá skúsenosť veľkej Božej lásky zmenila náš život a oslobodila nás od pochybností a strachu.

Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu.

Modlime sa:

Bože, ktorý si nás povolal do tvojho obdivuhodného svetla a chcel si, aby bol náš život, tak ako život svätej Veroniky, neustálym hľadaním teba; daj nám odvahu zbaviť sa všetkého, čo nám bráni prijímať tvoje svetlo do našich duší. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

3. deň

Svätá Veronika „EUCHARISTICKÁ DUŠA“

(Úvodné modlitby..)

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6,32-35)

Ježiš mi vravel: „Som tvojím ženíchom. Povedz mi: Po čom túžiš?“ A ja som odvetila: „Vždy konať tvoju vôľu a nikdy sa od teba neodlúčiť. Och, ako rada by som sa tebou živila, ak by som mohla, aj v každom okamihu, avšak aspoň každé ráno! Keďže to nemôžem telesne, príď do môjho srdca duchovne.“

Ako som to vravela, Pán mi dal pochopiť, že keď prichádzame k prameňu, lepšie povedané k nesmiernemu moru Najsvätejšej Sviatosti, ak prichádzame s vierou, láskou a čistotou, naša duša sa stýka s Bohom a správa sa ako ryba uprostred mora. Bože, moja duša sa nachádza uprostred tohto božského mora. Kam sa obzrie, kde sa nachádza, kam ide… všetko je Boh. A Boh takto obohacuje naše duše svojimi milosťami a darmi, ktoré na každom svätom prijímaní posúvajú obrovskými krokmi našu dušu po ceste dokonalosti (D I, 938).

(krátka chvíľa ticha)

Pán chce s nami zostať až do konca sveta. S vďačným srdcom volajme: „Nasýť nás sebou, Pane!“

Aby každý človek hľadajúci šťastie objavil v Eucharistii pravý pokrm pre svoj hlad po láske.
Aby sme v živom Chlebe, ktorý zostúpil z neba, dokázali rozpoznať živú a pravú prítomnosť Boha, ktorý sa stal človekom z lásky k nám.
Aby sa v srdciach veriacich nikdy neuhasil hlad a smäd po Bohu.

Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu.

Modlime sa:

Nebeský Otče, ktorý si nám chcel zanechať svojho Syna ako spoločníka na ceste, podľa príkladu svätej Veroniky daj, aby Eucharistia bola pre nás stredobodom života a prameňom každej milosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

4. deň

Svätá Veronika „RADOSTNÝ SVEDOK KRESŤANSKEJ NÁDEJE“

(Úvodné modlitby..)

Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení. (Mk 6,46-51)

Ježiš mi povedal: „Ja som to; nepochybuj. Poď! Nestaraj sa o nič, napreduj, buď pokojná, pretože som to ja, ktorý v tebe konám.“ Pozval ma, aby som si odpočinula v jeho Srdci. Pridŕžal mi hlavu na svojej hrudi. Tu osvetlil moju ničotu a povedal mi: „Zvíťazíš a budeš víťaziť vždy, keď sa pohrúžiš do poznávania seba samej. Tu ťa chcem mať.“ Ako mi to vravel, osvetlil seba a potom mňa. To svetlo, čo som mala zo seba, z mojej ničoty, nechávalo moju myseľ zostávať vo všetkom a pre všetko odovzdanú v samotnom Bohu. To svetlo, čo som mala od Boha, mi dávalo poznať, že nedokážem nič, že nie som nič a že nechcem nič. Iba Boh bol mojou jedinou myšlienkou, pri ňom som sa zastavovala, v neho som dúfala. V ňom som nachádzala všetku svoju spokojnosť! (D II,53-54)

(krátka chvíľa ticha)

V novom objavovaní kresťanskej spásy modlime sa s dôverou: Pane, urob nás svojimi svedkami!

Aby všetci misionári vedeli niesť radostné posolstvo spásy až na kraj zeme.
Aby tí, čo sú skúšaní a v bolesti pociťovali Kristovu povzbudzujúcu prítomnosť.
Aby sme sa v často zmietanom mori nášho života vždy dokázali primknúť ku Kristovmu srdcu, ktorý nám dnes opakuje: Odvahu, to som ja! Nebojte sa!

Otče náš. Zdravas´ Mária. Sláva Otcu.

Modlime sa:

Všemohúci Bože, daj, aby nám Ježiš Kristus, pravé slnko, neustále svietil na tejto zemi. Urob aj nás, tak ako Veroniku, radostnými svedkami kresťanskej nádeje. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

 

5. deň

Svätá Veronika „OHEŇ LÁSKY K BOHU A K BRATOM“

(Úvodné modlitby..)

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

Musíme zanechať všetko, aby sme čisto objali pravú lásku. Pravá láska nás nikdy nenechá nečinnými! Naše skutky sú ničím, nestoja za nič, ale sú veľmi cenné, ak ich spojíme s Ježišovými skutkami. Nech nikdy nenastane chvíľa, kedy by sme prestali takto konať. Takýmto spôsobom budú naše skutky prerozdelené celému svetu.  Pravá láska ma drží v bdelosti, povzbudzuje ma v námahách, pozdvihuje moju myseľ k Bohu, pomáha mi zabúdať na seba. Zdá sa tiež, že spomínaná čnosť je taká silná a má takú účinnosť, že umlčí aj ľudskú slabosť. Keď konám nejaký skutok lásky a cítim sa slabá, cítim, ako mi pribúda síl. Ak ma trápi nejaká bolesť, cítim, že sa uzdravujem. Ak sa cítim znechutená pre nejakú vec, ihneď sa vracia pokoj. Ak pociťujem melanchóliu, vracia sa radostnosť. Láska je teda tou, ktorá napráva každú chybu. (D II, 886-887)

(krátka chvíľa ticha)

Boh je láska a na konci života budeme súdení z lásky. Vzývajme jeho milosrdenstvo: Pane, zapáľ v nás oheň tvojej lásky.

Aby sa cesta k plnej jednote kresťanov uskutočňovala v srdciach veriacich, oživovaných duchom Kristovej lásky.
Aby bol svet premenený gestami úprimnej lásky.
Aby národy vo vojne spoznali, že sú bratmi, synmi toho istého Otca.

Otče náš. Zdravas´ Mária. Sláva Otcu.

Modlime sa:

Bože, ty si nekonečná láska! Veronike si dal nastúpiť do „školy pravej lásky“. Daj, aby sme prijímali nové prikázanie, ktoré nám Ježiš zanechal, aby svet uveril, že si ho ty poslal. On je Boh a žije a kraľuje s tebou v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

6. deň

Svätá Veronika „DCÉRA CIRKVI“

(Úvodné modlitby)

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Zverila som Panne Márii potreby svätej Cirkvi a pápeža. Pochopila som, že je v nej veľa súženia a veľké omyly proti svätej viere. Úpenlivo som sa modlila a ponúkla som sa trpieť akúkoľvek nepríjemnosť za obrátenie neveriacich, za vytrvalosť kresťanov vo svätej viere a za to, aby sme všetci spoznali veľkú milosť v tom, že sme sa zrodili v lone svätej Cirkvi. Tiež som jej zverila všetkých predstavených, najmä nášho biskupa, a prosila som Pannu Máriu, aby stála pri ňom vo všetkých jeho potrebách a podľa jeho zámerov. (D IV, 165).

(krátka chvíľa ticha)

Cirkev je veľkou Božou rodinou, v ktorej nás Kristus robí navzájom bratmi. S vďačným srdcom sa modlime: Posväcuj, Otče, svoj ľud!

Aby Cirkev žiarila svetu ako nepoškvrnená Nevesta Božieho Slova.
Aby bol Svätý Otec vždy podporovaný vo svojej úlohe upevňovania bratov vo viere.
Aby každý veriaci ponúkol vlastné prirodzené dary a charizmy pre dobro mystického Kristovho tela.

Otče náš. Zdravas´ Mária. Sláva Otcu.

Modlime sa:

Otče, ktorý v Kristovi Spasiteľovi neustále obohacuješ svoju Cirkev novým ovocím svätosti, urob aj nás živými údmi Kristovho tela, ktorým je Cirkev, tak, ako si urobil svätou aj Veroniku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

7. deň

Svätá Veronika „ŠÍRITEĽKA POKOJA“

(Úvodné modlitby..)

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (Jn 14,23-27)

Dnes večer som pred mojím Ukrižovaným takto povedala: „Môj preláskavý ženích, teraz ti nebudem hovoriť jazykom, ale tvojimi ranami, ktoré ťa žiadajú o pokoj pre všetky národy a o pravé poznanie urážok namierených voči tebe, môjmu najvyššiemu Dobru.“

Môj Ježišu, ponúkam ti otvorené srdce, ktoré ti vraví: Som tvoje a hovorím tvojou láskou.“ Ó, hriešnici, ó, hriešnice…všetci a všetky pristúpte k Ježišovmu Srdcu. Pristúpte k očisteniu jeho Predrahou Krvou. Je tu na tomto kríži, za našu lásku. Hor´ sa, pristúpte! Nemeškajte! Volajú vás zaľúbené hlasy. Nie sú to jazyky, ale samotné rany Ježiša.

Ježišove rany vás očakávajú nie preto, aby nad vami vyriekli odsúdenie, ale aby vás znovu včlenili do jeho milosti a odpustili vám mnohé urážky, ktoré ste mu spôsobili. Hor´ sa, poďte! Obráťte sa k Ježišovi. Očakáva vás s otvorenou náručou, aby vás objal… (D II, 16-17).

(krátka chvíľa ticha)

Na to, aby sme sa mohli volať Božími deťmi, musíme sa stať šíriteľmi pokoja. S vierou prosme: Otče, daj, aby sme počúvali hlas tvojho Syna!

Aby predstavení národov vo všetkých situáciách hľadali cestu dialógu a rešpektovania ľudských práv.
Aby tí, ktorí sú obeťami násilia a nespravodlivosti nachádzali v Bohu cestu k pravej slobode a pokoju.
Aby sme vo svete zmietanom rozdeleniami a svármi dokázali svojím životom šíriť posolstvo zmierenia a lásky.

Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu

Modlime sa:

Otče, v prebodnutom srdci Krista si zmieril rozdelené a trpiace ľudstvo. V tom srdci svätá Veronika našla prameň spásy. Daj, aby každý človek, obnovený darom Ducha, našiel cestu pokoja a zmierenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

8. deň

Svätá Veronika „UČENÍČKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY“

(Úvodné modlitby..)

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. (Zjv 12,1-3.4-6)

Rozmýšľala som o veľkej láske, ktorú Boh prináša do našich duší… Ocitla som sa na priestrannom a krásnom mieste. V strede sa nachádzal prekrásny trón, na ktorom sedela veľká Božia Matka. Jej výzor, jej krásu nedokážem vyrozprávať. Žiarila viac ako slnko. Materiálne slnko sa zdá byť temnotou voči tomu svetlu! Mala zlatý odev, pokrytý nádhernými drahokamami. Na každom drahokame boli tieto slová: Matka lásky. Mala na rukách Dieťa Ježiša, ktorý bol taký krásny a pôvabný, že sa zmocňoval môjho srdca. Zaraz sa objavili mnohí svätí a sväté a veľký počet anjelov, ktorí s prekrásnou harmóniou volali „Príď, nevesta Kristova!“ (D I, 794)

(krátka chvíľa ticha)

Mária je plná milosti. Volajme jej materinský príhovor slovami: Nech nás stále sprevádza tvoja Matka, Pane.

Aby zasvätené duše znovuobjavili krásu daru nerozdeleného srdca.
Aby všetky ženy prijali materstvo ako najväčší Boží dar.
Aby spoločnosť rástla a rozvíjala sa na neodmysliteľných princípoch rodiny a života.

Otče náš, Zdravas ´ Mária, Sláva Otcu.

Modlime sa:

Otče, ktorý si si vyvolil Máriu za dcéru, matku a nevestu, a zveril si jej ako učeníčku svätú Veroniku; daj, aby sme podľa jej príkladu uchovávali a rozjímali v srdci o tvojich slovách, ktoré si svetlom našich krokov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

9. deň

Svätá Veronika „NEVESTA UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA“

(Úvodné modlitby..)

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Mt 16,21-25)

Aký drahý je kríž! Sú to dary, ktoré Boh dáva tým, ktorých najviac miluje. Neexistuje vhodnejší prostriedok na získanie Božej lásky ako kríž. Niet vzácnejšej veci ako utrpenie. Niet cennejšej radosti ako kríž. Človek sa ním páči Bohu a koná jeho svätú vôľu. Čo viac si môžeme priať? Duša, ktorá miluje Ukrižovaného, sa nemá tešiť v ničom inom ako v kríži. Je v ňom všetko naše uspokojenie a pocta. Tu majú pokojne odpočívať všetky naše city a túžby. Tu sa majú zachytiť, osláviť a uctiť všetky naše zmysly.

Áno, ku krížu pozývam všetky svoje zmysly. Ak je kríž taký cenný a ak je prostriedkom nášho zjednotenia s Bohom, čo iné by nás malo tešiť? Mal pravdu môj svätý Pavol, keď povedal, že sa chváli krížom (porov. Gal 6,14).

Aký je drahý! Aký je cenný! Napriek tomu nechápeme tejto reči a nerozumieme tomuto skrytému pokladu čistého utrpenia a nahého kríža. (D IV, 150)

(krátka chvíľa ticha)

Prosme Boha o milosť objavenia vykupiteľskej hodnoty Kristovho kríža a volajme: Pre veľkonočné tajomstvo vypočuj nás, Pane.

Aby každý kresťan prijal skutočnosť, že je znakom protirečenia vo svete.
Aby krv mučeníkov našich čias bola semenom nových kresťanov.
Aby sme sa vedeli priblížiť k tým, ktorí sa potácajú pod váhou kríža.

Otče náš, Zdravas´ Mária, Sláva Otcu.

Modlime sa:

Svätá Veronika urobila z kríža zmysel a stredobod vlastnej existencie. Otče, daj, aby sme mohli nasledovať Krista, tvojho Syna, tak, že budeme strácať náš život pre evanjelium. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, ktorý si vo svojej láske vybral svätú Veroniku, tvoju vernú služobnicu, aby si v jej duchu a na jej tele uskutočnil zázraky tvojej milosti a zveril jej v tvojej Cirkvi úlohu príhovoru a zadosťučinenia tým, že si ju pripojil k umučeniu tvojho Syna, daj nám, ktorí sa zverujeme do jej ochrany, milosti, o ktoré ťa prosíme. Amen.

Zdroj: Modlitba.sk, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *