Aký je postoj Cirkvi k mágii?

Uvediem niekoľko zdrojov, z ktorých je zrejmý postoj Cirkvi voči mágii a podobným veciam:

Biblia

Biblia na mnohých miestach výslovne hovorí o mágii, čarovaní, veštení a astrológii ako o zvrátenosti, ošklivosti pred Božou tvárou, ktorá vyvoláva Boží hnev. Týka sa to aj nosenia amuletov, ako na to doplatili bojovníci z čias Júdu Makabejského, ktorí zahynuli a u ktorých sa našli tieto predmety.

Otcovia Cirkvi

Rannokresťanký spis Didaché z prelomu prvého a druhého storočia hovorí: „Dieťa moje, vyhýbaj sa každému zlu a všetkého podobného… Dieťa moje, nepýtaj sa veštcov vo veštiarniach na budúcnosť. Vedie to k modloslužbe. Nepoužívaj zariekadlá, ani pýtanie sa hviezd, ani kúzla. Nechci to ani poznať. Z toho všetkého sa rodí modloslužba“ (čl. 3). 
„Cesta smrti je táto – predovšetkým je zlá a plná prekliatia: vraždy, cudzoložstvá, žiadosti, smilstvá, krádeže, modlárstvo, kúzelníctvo…“(čl. 5) 
Cirkevný spisovateľ Tertulián napísal: „„O astrológoch, čarodejoch a podvodníkoch všetkého druhu sa nesmie ani hovoriť. Nedávno jeden astrológ, ktorý prehlasuje, že je kresťan, mal tú drzosť, že obhajoval svoje remeslo! Preto sa musí pripomenúť, aspoň stručne, jemu a všetkým podobným, že urážajú Boha, keď dávajú hviezdy pod ochranu bôžikov a robia na nich závislý osud ľudí. Astrológia a mágia sú hanebné výmysly zlých duchov“ (De idololatria, IX, 1). 
Sv. Cyril Jeruzalemský (zomrel niekedy v rokoch 386-387 po Kr.) v  Mystagogických katechézach pre krstencov píše toto: „Služba diablovi je… vzdávanie úcty neoduševnelým modlám, zapaľovanie lámp alebo prinášanie kadidlovej obeti pri prameňoch alebo riekach. Ako k tomu niektorí došli oklamaní snami alebo démonmi, domnievajúc sa, že nájdu vyliečenie telesných trápení. Neobracaj sa tam. Tiež vykladači vtáčích znamení, veštenie, prorokovanie, alebo amulety či písanie na lístie, mágia alebo nejaké iné zlé umenie a všetky takéto sú službou diablovi. Strež sa takýchto vecí.“ 5

Katechizmus Katolíckej Cirkvi

Katechizmus Katolíckej cirkvi o povere hovorí: „Povera je vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré ono ukladá. Môže vyplývať aj na kult, ktorý vzdávame pravému Bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, ináč oprávneným alebo potrebným praktikám. Pripisovať účinnosť modlitieb alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke bez ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú, znamená upadnúť do povery“ (KKC 2111). Alebo ešte jednoduchšie, ako to katechizmus zhrňuje: „Povera je vybočenie kultu, ktorý vzdávame pravému Bohu. Prejavuje sa najmä v modloslužbe, ako aj v rozličných formách veštenia a mágie“ (KKC 2138).
„Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva , ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov“.
Katechizmus katolíckej cirkvi sa okrem toho vyjadruje aj k ďalším praktikám, ktoré s touto oblasťou súvisia: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť (por. Dt 18, 1; Jer 29, 8). Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti (okultné – pozn. autora). Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“ (čl. 2116). „Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku“ (KKC, č. 2117).

List toskánskych biskupov

„Mágia v akejkoľvek forme predstavuje jav, ktorý nemá objektívne nič spoločné so skutočným a pravým náboženstvom a uctievaním Boha. Naopak je jeho nepriateľkou a odporkyňou. Právom súčasná veda (alebo zdravý ľudský rozum vôbec) považuje mágiu za formu iracionality – tak vzhľadom k mimologickým ponímaniam, na ktoré sa odvoláva, ako aj s ohľadom na prostriedky, na ktoré sa spolieha, alebo na ciele, za ktorými ide.“ 6

Určiť presný rok vzniku tohto spisu je veľmi ťažké. Bádatelia sa v názoroch líšia, ale ich odhady sa pohybujú medzi rokmi 80-150 po Kr.

Cit. v VARCL L., DRÁPAL D., SOKOL J., Spisy apoštolských otců, Kalich, Praha 1986, s. 15.

Cit. v www.fatym.com.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , Jas, Zvolen 2001, s. 19.

Tamže, s. 33-34.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , Jas, Zvolen 2001, s. 11.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *