Mohli by ste nám povedať niečo o šamanizme a aký je postoj Cirkvi k nemu?

Šamanizmus je náboženský systém, ktorý označuje predovšetkým náboženské kulty severoázijských, uralsko-altajských a arktických národov. Jeho názov je odvodený od slova „šaman“, doslova „ten, kto vie“, čo je u ázijských prírodných národov označenie pre náboženského špecialistu, inými slovami pre čarodejníka. Šamanizmus v rozličných obmenách môžeme nájsť aj u mnohých ďalších národov, najmä v Ázii (Indonézia), Oceánii a u severoamerických indiánskych kmeňov.
Šaman (muž alebo žena) je človek, ktorý má isté zvláštne, najčastejšie parapsychické, vrodené schopnosti. Verí sa, že prostredníctvom zmeneného stavu vedomia alebo „vystúpením z tela“ (v extáze alebo tranze) vchádza do transcendentného sveta a opäť sa z neho vracia, aby priniesol informácie a poznanie potrebné na riešenie problémov alebo na liečenie v našom reálnom svete. Je akoby vyslancom vo svete duchov, zástupcom a obhajcom proti činnosti „vyšších“ zlých duchov, pričom sa však nevylučuje aj možnosť spôsobiť niekomu škodu. Táto komunikácia s transcendentným svetom sa podľa nich zakladá na tom, že človek má časť duše, ktorá je slobodná, môže sa od neho oddeliť a vstúpiť do inej reality.
Šaman do tohoto „iného“ sveta vstupuje spolu s duchovnými pomocníkmi, ktorí sa mu zjavujú v podobe ľudí alebo zvierat. Za tým účelom si hľadá a vyberá ducha, ktorý by ho ovládol a viedol. Najčastejším dôvodom jeho misie je choroba nejakého človeka, ktorého sa snaží vyliečiť. Podľa klasickej predstavy prírodných národov je totiž príčinou choroby to, že nejaký duch zviedol dušu človeka a úlohou šamana je vrátiť ju späť do jeho tela.
Možno sa pýtate, ako sa šaman dostane do zmeneného stavu vedomia, ktorý je potrebný pre takúto púť. Používajú sa na to rozličné prostriedky. Najčastejšie tomu napomáha monotónny zvuk bubna, hrkálok alebo iných hudobných nástrojov. Ďalej to môže byť tanec, spev a rozličné psychotropné látky.
So šamanizmom úzko súvisí animizmus, manizmus a mágia. Jednotlivé prvky týchto prírodných náboženstiev sú v ňom výrazne zastúpené. Totiž, vládne tam presvedčenie, typické pre animizmus, že celá príroda – stromy, slnko, voda, vietor i zvieratá majú ducha, s ktorým sa dá komunikovať. Vzývaním týchto duchov je vraj možné nakloniť si ich a získať nejaký konkrétny osoh. Manizmus je v šamanizme zastúpený veľkou úctou k predkom, ktorých sa priamo vzýva aj ako pomoc pri riešení problémov.
V posledných dvoch storočiach sa začala venovať šamanizmu väčšia pozornosť aj zo strany rozličných bádateľov. V Amerike vznikla „Nadácia pre šamanské štúdie“ (FFC) zaoberajúca sa výskumom a použitím tradičných šamanských techník, najmä liečiteľských. Jej úlohou je predovšetkým chrániť šamanizmus tam, kde sa ešte zachoval vo svojej originalite, prípadne napomáhať pri jeho opätovnom oživení. Na to slúži nadácii rozsiahla medzinárodná sieť inštitútov a oblastných združení. Na Slovensku vykonáva svoju činnosť najmä v spolupráci s občianskym združením pod názvom „Centrum pre štúdium šamanizmu“. Uskutočňuje sa to formou rozličných kurzov a seminárov, na ktorých sú ľudia aj po praktickej stránke zasväcovaní do tajov šamanizmu. Mnohí čitatelia ho mohli spoznať aj cez knihy Carlosa Castanedu alebo časopis „Šamanizmus“.

Pre kresťanov je šamanizmus neprijateľný z viacerých dôvodov:

•  Vzťah k Bohu nahrádzajú rozliční duchovia

•  Duchovia sa vzývajú ako pomoc pri riešení problémov

•  Človek sa pre získanie nejakého dobra otvára pre ovládnutie duchmi

•  Za určitých okolností je možné niekomu aj poškodiť

•  Kontakt s „druhým svetom“ sa navodzuje pomocou psychotropných látok

V prvom prípade ide o to, že Boh prakticky stráca svoj význam. Ak niečo potrebujem – modlím sa k duchom a nie k Bohu. Ide tu vlastne o porušenie prvého Božieho prikázania: Nebudeš mať iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
Boh na viacerých miestach Sv. Písma zakazuje ľuďom obracať sa s radou k duchom, pretože vie, že diabol zneužíva túto zvedavosť človeka, aby ho klamal a zviedol (porov. Lv 19, 31; 20, 6-7; Dt 18, 10-12b, pozri aj KKC 2116-2117).
V šamanizme môžu za istých okolností spôsobiť tranz aj duchovia, prípadne sám šaman si vyberá niektorých duchov za pomocníkov a necháva sa nimi ovládnuť. V podstate tu ide o dobrovoľný súhlas s posadnutím zo strany duchov, ktorí určite nie sú anjeli poslaní od Boha. A o dôsledkoch takéhoto rozhodnutia snáď netreba veľa hovoriť.
Ďalej šaman môže niekedy aj poškodiť alebo ublížiť, hoci sa to týka nepriateľa. V tom prípade sa uplatňuje princíp čiernej mágie, ktorá je diabolská. Boh alebo dobrí anjeli nikomu nebudú škodiť a ubližovať. Takýto skutok je vždy prehrešením sa proti láske voči blížnemu, aj keď sa jedná o toho, kto spôsobil niečo zlé.
Nakoniec je treba spomenúť aj používanie psychotropných látok na navodenie zmeneného stavu vedomia. Medzi ne patrí aj užívanie halucinogénnych húb, napr. lysohlávok alebo muchotrávok, ďalej peyotl (výťažky z kaktusa rastúceho v Mexiku), ale aj marihuany a prírodných drog (napríklad durman (datura)). Verím, že o ich škodlivosti nielen na duchovný život a charakter človeka, ale aj na psychické a fyzické zdravie, nemusím nikoho zvlášť presviedčať.
Ako ale pomôcť ľuďom, ktorí sa dostali do tohoto prúdu? Nie je možné dať na to jednoznačnú odpoveď. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne. Treba rátať aj so zvlášť komplikovanými prípadmi.
V prvom rade je potrebné vyslovene sa zrieknuť všetkých šamanských praktík a duchov, a tiež odstrániť knihy a predmety, ktoré s ním nejako súvisia. Samozrejme, že je potrebné prerušiť aj kontakty na skupiny, kde sa praktizuje.
Keďže šamanizmus sa dotýka predovšetkým duchovnej roviny človeka, je potrebné všetko vyznať vo sviatosti zmierenia a začať intenzívny duchovný a sviatostný život. Je potrebné otvoriť sa osobnému vzťahu s Bohom a úplne sa odovzdať Duchu Svätému, pretože vlastnou silou nie je možné zabrániť, aby sa nevrátili predošlé stavy a duchovia, pre ktorých sa dotyčný kedysi otváral. Ak poznáme niekoho takého vo svojom okolí, umožnime mu zažiť silu a moc Božej lásky, ktorá je strhujúcejšia a mocnejšia, ako všetky drogy alebo pomocní duchovia v šamanizme.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *