Adorácia s meditáciami o rodine

Dnes sa ťa Ježiš tu pred všetkými s veľkou láskou pýta: „Čo chceš aby som ti urobil?“(ticho)

Povedz mu o svojich ťažkostiach, problémoch, radostiach, o tom čo ťa dnes tak veľmi nahnevalo, o tom ako  si  sa dnes potešil keď si zbadal, že svieti slnko,i o tom aký si šťastný, že si práve v tejto chvíli tu, pred samým Ježišom. Poďakuj za tvoju rodinu, za to že v nej môžeš žiť, za všetkých jej členov, pretože mať rodinu je dnes veľkým darom. Povedz mu o čom snívaš, po čom túžiš, on ťa pozná a vie o tebe všetko, tak mu hlavne poďakuj, že napriek všetkým tvojím chybám ťa miluje nekonečnou láskou.

„Čo chceš aby som ti urobil?“ ( ticho)

  
Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. Iste, človek sa môže – ako nám hovorí Pán – stať prameňom, z ktorého tečú prúdy živej vody. Ale aby sa stal takým prameňom, on sám musí piť, stále znova, z toho prvotného, pôvodného prameňa, ktorým je Ježiš Kristus, z ktorého prebodnutého srdca prúdi Božia láska. Tak skús mu dnes odovzdať svoje srdce, so všetkým, čo v ňom máš….


 „Mária“

Všimli ste si už niekedy, ako sa nás pokúša svet presvedčiť, že nič nie je dosť dobré? Ak sme v práci nespokojní, mali by sme jednoducho odísť a začať pracovať inde. Ak svoju prácu máme radi, stále by sme mali hľadať ešte lepšie príležitosti. Ak máme problémy v manželstve, treba ho vyhlásiť za neplatné a ísť si hľadať inú manželku/manžela či životného partnera. Takýto prístup a postoj má však háčik v tom, že ním nikdy nedosiahneme pokoj. Lebo v skutočnosti hľadáme niečo, čo nenájdeme na celej zemi – dokonalosť.
Preto pozrime na Matku Pána, Matku všetkých Božích detí ani ona nenašla dokonalosť. Musela znášať podozrievanie ľudí okolo seba, keď otehotnela, a svoje dieťa musela porodiť v maštali. Spolu so svätým Jozefom určite neboli najbohatším párom v Nazarete a po jeho smrti to bolo ešte horšie. Z Máriiných slov však vidíme, že bola taká vďačná, ako len človek dokáže byť. A to preto, lebo bola vďačná za všetko to úžasné, čo skrze ňu Boh konal. Jednoduchým súhlasom s Božím plánom sa mohla podieľať na spáse celého ľudského pokolenia!
Ak sa na niekoho hneváš alebo si nešťastný z nejakej situácie, či ťa nedávno niekto zranil, ver, že Ježiš je stále s tebou a ponúka ti Božiu múdrosť – a čo je ešte dôležitejšie, ponúka ti miesto vo svojom večnom kráľovstve. Popros ho, aby ti ukázal svoj pohľad na tvoju situáciu – iste bude plný nádeje!

Panna Mária prežívala neobyčajným spôsobom aj modlitbu. Modlila sa hĺbavo a intenzívne, s veľkou pokorou a úctou zachovávala Božie slovo vo svojom srdci..
Bola tou „najpôvabnejšou“ ženou, akú svet videl. Trpezlivá, láskyplná, štedrá a milujúca, kráčala životom a vyžarovala lásku a Boží pokoj. Bola krásna svojím zovňajškom, no ešte viac svojím vnútorným postojom, ktorý bol len prirodzeným dôsledkom priamej spolupráce s Božou milosťou, ktorou prekypovalo jej srdce.
A čo ty? Zdá sa ti nemožné žiť tak, ako žila Mária? Dá sa to. Denne, aj dnes, práve tu a teraz vylieva na teba Boh veľa milostí a chce ťa nimi naplniť. Nerozmýšľajme teraz nad tým, čo treba pre to urobiť, no vážme si a tešme sa zo všetkého, čo Kristus pre nás vykonal a stále koná. Nebráňme tomu, aby jeho milosť prenikla do nášho srdca, do našich myšlienok, slov a skutkov. Zoberme si našu Matku Máriu za príklad do každého dňa a prosme ju o silu, vždy ochotne, bez reptania a s láskou plniť vôľu Pána ako to robila ona.

Pane Ježišu, pomôž mi otvoriť sa na pôsobenie tvojej milosti. Túžim pre teba žiť a milovať ťa s takým čistým srdcom, ako Mária. Príď, Duchu Svätý, a obdar ma, prosím, svojou milosťou.


„Jozef“

Jozef bol vždy chlap na svojom mieste, ochotný do bodky splniť Božiu vôľu, avšak vysvetliť si ju vedel iba svojím ľudským rozumom. Do tejto preťažkej situácie prichádza v pravý čas zjavenie od Boha: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu“ (Mt 1, 20). Zmätok vystriedalo jasné poznanie, úzkosť sa rozplynula a v jeho srdci zavládol pokoj a istota. Tu vidíme, ako Boh vedie tých, ktorí kráčajú po správnych chodníkoch a ktorí, bez ohľadu na okolnosti, dôverujú jeho múdrosti a sile.
Nech Božie slovo, určené Jozefovi, znie v každom z nás. Nebojme sa prijať poslanie, ktoré nám Boh dáva, on totiž s naším životom dokáže neuveriteľné veci, len mu plne dôverujme.
Boh sa každému zjavuje iným spôsobom, aj tebe. Chce ti tak pomôcť, aby si ho lepšie spoznal. Chce ti už vopred ukázať slávne dedičstvo, ktoré ti pripravil. Volá ťa tvoj Pán, mocný Boh, tak uznaj, že väčšej cti už niet! Viera, akú mal Jozef, je čistým Božím darom. Jozefov príbeh nám tak jasne a po všetkých stránkach osvetľuje zázračnú a neprekonateľnú Božiu milosť. Boh si Jozefa vyvolil a povolal ho, aby sa stal manželom Márie a pestúnom Mesiáša, a dal mu úžasnú milosť dovŕšiť svoje povolanie a zodpovedne zaujať svoje miesto pri plnení Božieho plánu.
Pri rozjímaní nad Máriou a Jozefom zisťujeme, že aj my sme „v zajatí“ Božej milosti. Len vďaka nej prišiel Boží Syn slobodne na túto zem, aby s nami zdieľal naše človečenstvo. Iba Božou milosťou sme podobne ako Mária a Jozef schopní vložiť svoj život do Ježišových rúk. Jej pôsobením sa otvárajú nebesia a my môžeme zakusovať Otcovu spásonosnú lásku. Boh pre nás toľko urobil! Ako máme na to reagovať? Nasledovaním Ježišovho príkladu vo viere, v dôvere a v poslušnosti, dokonca i vtedy, keď nás Boh volá k náročnej úlohe. Boh nikdy neustane vo svojom milosrdenstve a v rozdávaní hojných milostí.

  Z celej sily ti chcem dôverovať, môj nebeský Otče. Len tebe patrí moja vďaka, česť a chvála. Prežiar ma svetlom svojho zjavenia a naplň ma, prosím, pokojom a ochotou byť ako svätý Jozef a poslušne prijímať tvoje volanie.
Ďakujem ti, Otče, že ma povolávaš žiť tvojím životom skrze tvojho Syna a že v neho verím. Otče, ty najlepšie vieš, aká slabá dokáže byť moja viera a ako zvyknem zakolísať, keď ti mám odpovedať. Otče, verím, no pomôž mojej nevere!

 

Sv. Rodina

V dnešnej dobe je ťažké žiť ako Svätá rodina. Tento svet nepraje a ani zďaleka nepodporuje hodnoty a myšlienky kresťanstva. Všedný život sa neuveriteľne zrýchlil, kladie nesmierne nároky na rodiny a je čím ďalej ťažšie a ťažšie žiť plnohodnotný kresťanský manželský život. Mnoho rodín musí denne zdolávať nemalé finančné problémy, aby vôbec prežili. Neprekvapuje, keď nás v takej chvíli prepadne zúfalstvo a beznádej. Isté však je, že zúfalstvo nikdy nie je rozumná reakcia!
Ježiš mohol prísť na svet akýmkoľvek spôsobom, no vybral si práve rodinu. Vidíme, akú úžasnú úctu má rodina v jeho očiach? Tú tvoju nevynímajúc! Nech sa boríte s akýmikoľvek starosťami, Ježiš o nich vie a stojí verne pri vás. Túži sa vás dotýkať, priniesť vám pokoj a chce vás a vaše deti viesť a chrániť na ceste životom. Verte, že miluje vaše deti viac, než vy! Len mu plne dôverujte a uvidíte, že vás a vašu rodinu nikdy nesklame.

  Zoberte si preto práve vy, dnešní Jozefovia a Márie veľký príklad v plnení Božej vôle bez reptania a zbytočných slov.Zoberte si príklad v ich výchove k deťom. Možno si poviete mali len jedno dieťa, a čo to je, keď ja mám štyri, doba bola vtedy iná….ale keby ste si tak predstavili seba v ich úlohe, čo od nich žiadal Boh, keby sa k vám, matky zjavil anjel a oznámil Božie dieťa ako by ste sa zachovali? A vy otcovia, keby vás Boh postavil pred hotovú vec, že sa staneme otcom Božieho Syna, hneď by vám prebehlo mysľou, ja toho nemôžem byť hodný, jednoducho dnes sa to nedá, dnes to nie je v móde. Hoci títo svätci žili iba v skromnom príbytku, nemali toho veľa, no vo všetkom sa spoliehali na Boha. Keď si tak predstavíme rodiny dneška, zdá sa nám to ako vymyslený príbeh. Rodiny potrebujú predovšetkým veľkú lásku, lásku Boha, ktorá sa postará o všetko.Veď Jozef a Mária sú jasný príklad myšlienky: „Kto má Boha, má všetko!“ Dávajme teda dôraz na tieto hodnoty človeka, obohacujme nimi svoje deti, dávajme im skutočné príklady, nie príklady ľudí, ktorí hanobia peniaze, žijú nemravným životom a myslia si, že sú králi zeme. Veď človekovi stačí tak málo. Tak sa pozrime do svojich sŕdc a objavme to skutočné, lásku Boha, jeho nekonečnú lásku k nám a to vnášajme do svojich rodín, a môžme si byť istí, že dnešná doba nebude poznačená rozvodmi, potratmi a neúctou k človeku. Preto poďakujme za všetko čo pre nás nehodných hriešnikov robí Boh, že nám vždy dáva záruku, aby náš život bol plnohodnotný.


Drahý Ježišu, daj nám, prosím, svoju múdrosť a milosť. Chráň naše deti. Pomôž rodinám stať sa svätými podľa vzoru tvojej rodiny.

Svedectvo Matky Terezy

Navzájom sa prijímať

Prijímajte sa navzájom a usmievajte sa na seba. Nie je to vždy ľahké. Stáva sa mi, že mám čo robiť, aby som sa usmievala na sestry v spoločenstve. V takýchto chvíľach sa potrebujeme modliť. Musíme urobiť miesto Ježišovi v nás, lebo to je podmienka toho, aby sme boli schopní dávať ho iným.
Ak si osvojíte umenie prijímať sa navzájom, budete sa väčšmi podobať Kristovi, lebo jeho srdce je samá blahosklonnosť a myslí vždy na iných. Ježiš prišiel medzi ľudí robiť dobro. Podobne aj jeho matka v Káne myslela na potreby iných a chcela, aby ich poznal aj Ježiš.
Ježiš nám prikazoval, aby sme boli jeho žiakmi, aby sme boli mierni a pokorní srdcom. Ak budeme mierni a pokorní srdcom, budeme sa navzájom milovať, tak, ako on miluje nás.
Celý svet pociťuje veľký smäd po láske. Pokúste sa preto zaviesť modlitbu do svojich rodín, prineste modlitbu svojim deťom. Naučte ich modliť sa. Lebo dieťa, ktoré sa modlí je šťastné dieťa. Rodina, ktorá sa modlí je rodina zjednotená. A aby ste ostali zjednotení, milujte sa navzájom, tak ako Boh miluje vás a vy viete že vás miluje nežne.
Je veľmi dôležité, aby deti počuli rodičov rozprávať o Bohu. Je potrebné, aby sa deti mohli pýtať na Boha.
Raz sa mi stalo, že som dala modlitbu jednému neveriacemu, priniesol ju domov a jeho deti sa začali modliť. Pri ďalšom stretnutí mi ten človek povedal: „Matka Tereza, neviete si predstaviť, ako vaša modlitba a váš obrázok rozvírili celú moju rodinu! Deti chcú vedieť, kto je Boh. Chcú vedieť, prečo tak rozprávate a ako to robíte.“
Deti sa pozorovaním rodičov naučia, ako majú žiť a čo je dôležité, ako prežiť svoj život.

Bohu môžeme povedať: 
Pane môj, milujem ťa,
Bože môj, prosím ťa o odpustenie,
Bože môj, dôverujem ti.
Pomáhaj nám, aby sme sa navzájom milovali tak ako nás miluješ ty.


  Božie dieťa

„Ak nebudete ako deti nevojdete do nebeského kráľovstva….“ S otvorenou náručou víta každého, kto je ako malé dieťa. A čím sa deti vyznačujú? Sú čisté, nevinné a bezvýhradne dôverujú. Bez pochybností veria, že sa o nich niekto postará, a tak sa s veľkou ochotou odovzdávajú tomu, kto ich vedie.
S rovnakou zanietenosťou a láskou, s akou Ježiš hovoril o malých deťoch, vystupuje veľmi ostro proti každému, kto sa pokúša zneužiť nevinnosť týchto maličkých. Ide až tak ďaleko, že by zanechal deväťdesiatdeväť „odrastených“, len aby pohľadal jedno stratené dieťa. Až takíto sú mu vzácni! A takí by mali byť aj pre nás.
V dnešnom svete, ktorý si voľká v rafinovanosti a ospevuje svoju múdrosť, sú deti v oveľa väčšom nebezpečenstve než kedykoľvek predtým. Ak prežijú potrebný čas v matkinom lone, budú čeliť náporu rôznych myšlienkových prúdov a ponúk sveta, ktoré sa budú pokúšať urýchliť ich dospievanie – a obrať ich o jednoduchosť a nevinnosť ich mladosti.

Aj my dospelí sa stretávame s podobnými pokušeniami zaujať „zrelý“ postoj k životu, ktorý však necháva len veľmi malý priestor pre nevinnosť viery. Nie preto, že by nás chcel nejako vyčleniť, ale preto, lebo bez srdca malého dieťaťa len s obrovskými ťažkosťami rozpoznáme príťažlivosť Ježiša a života, ktorý nám ponúka. Slovom, do jeho kráľovstva nevojdeme, lebo to ani nebudeme chcieť.
Je výzvou chrániť sa bezcitnosti a presýtenosti tohto sveta a pozvaním objavovať slobodu, ktorá vyplýva z nevinnej, pokornej dôvery Ježišovi. Čo si dnes vyberieš?
Pasca pre našu pýchu a zúfalstvo sa vždy jasne črtá vo všetkom, čo sa týka našich detí. Ako ľahko sa spoliehame na ich múdrosť, inteligenciu, dosiahnuté úspechy, ba aj prirodzené dary –  no však ako ťažko sa obviníme, keď sa im nedarí alebo keď sa odvrátia od Pána! Avšak rozhodujúce nie je to, ako dobre sa o nich staráme, pretože konečnú zodpovednosť za svoj výber ponesú oni. Ak si vyberú dobre, povzbudzujme ich a chváľme Boha. Ak si nevybrali celkom dobre, rešpektujme ich slobodu, odovzdajme ich Bohu a dôverujme, že on ich nikdy neopustí.

Drahý Ježišu, ty poznáš moje srdce. Voveď ma dnes, prosím, do svojho kráľovstva. Viem, že zlyhávam mnohorakým spôsobom, no ty príď so svojím milosrdenstvom a obnov moju nevinnosť a dôveru. Príď, Pane, a konaj vo mne.


Záver

Náš nebeský Otec s nami vždy ráta vo svojom dokonalom pláne a má s nami svoje zámery. My sa však často až nezdravo upneme na niečo, čo nás trápi, alebo čo sme urobili. Neponárajme sa do problémov, hriechov a ťažkostí. Vždy sme oveľa cennejší, ako všetky naše problémy dokopy. A prečo? Lebo sme a vždy budeme milované deti nášho milujúceho Boha Otca. Toto je tá najpodstatnejšia pravda, ktorá nás oslobodí od strachu a dá nám prežívať radosť z talentov a darov, ktoré nám Boh už daroval a ešte chce darovať.
Jednoducho sa raduj, že si tým, kým si. Si Božie dieťa. V Otcových očiach si jedinečný a vzácny, vyvolil si ťa a miloval ešte pred stvorením sveta. Si právoplatný člen Božej rodiny a ako takému ti prislúcha všetka dôstojnosť a úcta. Nikto a nič ti nemôže vziať tvoje miesto v Božom dome, nikto a nič nepresvedčí Boha, aby sa ťa vzdal, alebo aby ťa zavrhol a opustil. Radujme sa teda aj dnes, že sme tým, kým sme, a aj z toho, kým sa staneme!


Nečakaj iba na nejakú veľkú životnú príležitosť urobiť niečo veľkolepé pre Boha. Skús jednoducho prežiť to, čo sa dnes udialo na jeho česť a slávu. Či už to bolo niečo jednotvárne, ubíjajúce, či radostné, je to presne to, čo chce, aby si mu odovzdal. Nech sa tento deň, tato chvíľa stane tvojím „áno“ Bohu.

  Modlitba za rodinu

Bože, od ktorého pochádza
každé otcovstvo na nebi aj na zemi,
daj, aby sa každá ľudská rodina
stala pravým chrámom života a lásky.
Daj, aby tvoja milosť
viedla mysle a činy manželov
k dobru ich rodín
a všetkých rodín na svete.
Daj, aby mladé generácie nachádzali
v rodine silnú oporu pre svoju ľudskosť
a svoj vzrast v pravde a láske.
Daj, aby láska
posilnená milosťou sviatosti manželstva
sa ukázala silnejšia ako akákoľvek slabosť
a akákoľvek kríza, cez ktorú prechádzajú naše rodiny.
Napokon ťa prosíme, daj,
aby Cirkev medzi všetkými národmi sveta
mohla plodne plniť svoju misiu v rodine
a prostredníctvom rodiny.
Amen

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *