Život Cirkvi vo svete 37-38 * 2013

Obsah

 

Pápež sa v dlhom interview vyjadruje k horúcim témam

Nemecký biskup: Zrušenie celibátu by nemalo nijakú cenu

Biskup Kapellari: Alternatívy k povinnému celibátu „nedomyslené“

Tretina Američanov vidí v konflikte v Sýrii znamenia konca časov

Ako bude vyzerať budúcnosť Ruska?

Záštita nad deťmi pokračuje! Rusko chce vytvoriť “migračnú bariéru” pre pedofilov

Pápež o znovu zosobášených rozvedených

Boh a štát – medzi laicitou a laicizmom

Rakúsko: Heretici v salzburskom diecéznom dome

Nemecko: Cirkev sa obáva o spovedné tajomstvo

Argentína: Sestra pápeža sa odobrala na kliniku

Nemecko: Protesty proti ‚Pochodu za život‘ sa množia

 „Odstúpenie“ Bertoneho zo sklamania?

Bielorusko: Kňaz obvinený z velezrady

Vatikán pripúšťa zmenu celibátu 

Ochrana života v EÚ: Milión podpisov pre „One of us“!

V Nemecku horia kostoly: Kde zostávajú reakcie ľudí?

 

Pápež novým biskupom: Byť sídelnými a nie „letiskovými biskupmi“

 

Príhovor pápeža k novým biskupom v plnom znení!

 

Vatikán, 20.9.2013 (RV-CZ) 016 309 – Petrov nástupca sa stretol so skupinou biskupov, ktorí boli menovaní počas uplynulého roku a ktorí sa v Ríme zúčastňujú každoročného sympózia pre nových biskupov. V príhovore k 115 biskupom latinského i rôznych východných obradov pápež František hovoril o pastierskom poslaní, pri čom odkázal na Druhý vatikánsky koncil, ktorý hovorí o biskupovi ako o „viditeľnom princípe a základe jednoty“ (Lumen gentium, 23), a citoval prvý Petrov list: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda“ (1 Pt 5,2-3). „Tieto slová sv. Petra, nech sú vytesané v našom srdci,“ povedal  Svätý Otec. „Sme pastieri nie sami od seba, ale od Pána a nie preto, aby sme slúžili sebe, ale stádu, ktoré nám bolo zverené, a slúžili mu až k položeniu života ako Kristus, Dobrý Pastier.“ Pápež František potom podal syntetický nástin pastierskej služby v troch pokynoch:

 

1. veľkodušne prijímať, 2. putovať spolu so stádom a 3. zostávať so stádom:

 

„1. Veľkodušne prijímať. Vaše srdce má byť také veľké, aby dokázalo prijímať všetkých mužov s ženy, ktorých behom dňa stretnete a ktorých pôjdete hľadať, ak sa vydáte na cestu do farností a ďalších komunít svojej diecézy. Už teraz sa pýtajte: tí ktorí zaklopú u dvier vášho domu, aký ho nájdu? Či ho nájdu otvorený skrze vaši dobrotu a disponibilitu, či zakúsia Božie otcovstvo a pochopia, že Cirkev je dobrou matkou, ktorá vždy prijíma a miluje.

2. Putovať so stádom. Prijímať veľkodušne a putovať. Prijímať všetkých a so všetkými putovať. Biskup je na ceste so stádom a v ňom. To znamená, že sa dávate na cestu s veriacimi a so všetkými, ktorí sa na vás obrátia, budete s nimi zdieľať radosti a nádeje, ťažkosti a utrpenia ako bratia a priatelia, ale ešte viac ako otcovia, ktorí sú schopní počúvať, chápať, pomáhať a nasmerovať. Spoločné putovanie si vyžaduje lásku a našou službou je amoris officium – služba lásky, ako hovoril svätý Augustín (In. Io. Ev. tract. 123,5).

 

a. Pri tomto putovaní musíte chovať sympatie ku svojím kňazom. Vaši kňazi sú prvými blížnymi, kňaz je pre biskupa prvým blížnym. Milujte týchto blížnych. Sú neodmysliteľnými spolupracovníkmi, u ktorých treba hľadať radu i pomoc a o ktorých sa máte starať ako otcovia, bratia a priatelia. Medzi prvé úlohy, ktoré máte, patrí duchovná starostlivosť o presbyterát, ale nezabúdajte na ľudské potreby každého kňaza, zvlášť v delikátnych a dôležitých chvíľach ich služby a ich života. Nikdy nie je stratený čas ten, ktorý strávite s kňazmi! Prijať ich, keď o to žiadajú; nenechať bez odpovede telefonát. Mnohokrát som od kňazov, keď som im dával duchovné cvičenia, počul – ale neviem, či je to pravda: „Volal som biskupovi a sekretár mi niekoľkokrát odpovedal, že biskup nemá čas, že ma nemôže prijať a tak niekoľko mesiacov po sebe…“ Neviem, či to bola pravda, ale ak nejaký kňaz volá biskupovi, tak ten istý deň alebo aspoň nasledujúci musí nasledovať odpoveď: „Vraj si volal, čo sa deje? Teraz nemôžem, ale uvidíme, čo sa dá urobiť.“ A hľadať spoločný dátum. Ale prosím vás, nech je cítiť, že odpovedá otec! Inak si kňaz pomyslí: „Veď jeho to ani nezaujíma … Jedná ako vedúci úradu a nie ako otec.“ Na to prosím pamätajte! Bolo by preto dobré dať si predsavzatie, že na neprijatý hovor kňaza najneskôr na budúci deň musím odpovedať a potom hľadať čas na stretnutie.

 

b. Ďalej: prítomnosť v diecéze. V homílii pri omši so svätením olejov na tohoročný Zelený štvrtok som povedal, že pastieri musia byť „cítiť ovcami“. Buďte pastieri, ktorí sú cítiť ovcami a sú medzi svojím ľudom ako Dobrý Pastier Ježiš. Vaša prítomnosť nie je druhoradá, je neodmysliteľná. Prítomnosť! Sám ľud ju požaduje a chce vidieť svojho biskupa, ako ide s ním a je mu nablízku. Potrebuje to k životu a dýchaniu. Neuzavierajte sa! Zostupujte medzi veriacich aj do periférií svojich diecéz a do všetkých existencionálnych periférií, kde je trápenie, samota i degradácia ľudstva. Byť pastoračne prítomným, znamená putovať spolu s Božím ľudom, kráčať vpredu a ukazovať cestu, kráčať uprostred a posilňovať tak jednotu, a kráčať vzadu, aby nikto nezaostával, ale predovšetkým sledovať inštinkt Božieho ľudu pri hľadaní nových ciest. Biskup, ktorý žije medzi veriacimi, má uši pripravené počúvať „to, čo Duch hovorí cirkvám“ (Zj 2,7) a „hlas oviec“ tiež prostredníctvom tých diecéznych organizmov, ktorých úlohou je radiť biskupovi a viesť oddaný a konštruktívny dialóg. Nie je možné, aby nejaký biskup takéto diecézne organizmy nemal: kňazskú radu, konzultantov, pastoračnú radu, ekonomickú radu. Práve to znamená byť medzi ľudom! Táto pastoračná prítomnosť vám umožní dôkladne poznať miestnu kultúru, spôsoby a zvyklosti, bohatstvo prítomnej svätosti. Ponoriť sa do vlastného stáda!

 

c. Tu by som rád pripojil: štýlom služby má byť pokora a povedal by som aj určitá striedmosť a vecnosť. Nebuďme, prosím vás, muži s „kniežacou psychológiou“! Ambicióznymi mužmi, ktorí sú ženíchom jednej cirkvi, ale už sa obzerajú po druhej, bohatšej. To by bolo škandálne! Keď príde penitent a povie ti: „Som ženatý, žijem s manželkou, ale stále sa dívam po inej žene, ktorá je krajšia, je to hriech?“ Evanjelium hovorí, že je to hriech cudzoložstva. Existuje však duchovné cudzoložstvo? Povedzte! (smiech, potlesk) Neobzerať sa preto po inej krajšej, dôležitejšej alebo bohatšej [diecéze]. Dbajte na to, aby ste nepodľahli duchu karierizmu! To je rakovina! Nie len slovom, ale tiež a predovšetkým konkrétnym svedectvom života sme učiteľmi a vychovávateľmi svojho ľudu. Zvesť viery si žiada, aby sme prispôsobili život tomu, čo učí. Poslanie a život sú neoddeliteľné (Pastores dabo vobis, 31). Denne si treba si klásť otázku: zodpovedá môj život tomu, čo učím?

 

Prijímať, putovať a za tretie zostávať so stádom. Mám na mysli stále sídlo, čo má dva presné aspekty: „zostávať“ v diecéze a zostávať v „tejto“ diecéze, ako som už povedal, bez hľadania zmeny alebo povýšenia. Ako pastieri skutočne nemôžeme poznať svoje stádo, putovať pred ním, uprostred neho a za ním, starať sa o neho učením, udeľovaním sviatostí a svedectvom života, pokiaľ nezostávame v diecéze. A v tom je Trident veľmi aktuálny: stálosť sídla. Naša doba umožňuje cestovať a pohybovať sa veľmi ľahko z jedného miesta na druhé. Je dobou rýchlych vzťahov, dobou internetu. Avšak starý zákon o stálom sídle nevyšiel z módy! Pre dobré pastoračné vedenie je stále sídlo nutné (Direktorium Apostolorum Successores, 61). Existuje iste tiež starostlivosť o iné cirkvi a o všeobecnú Cirkev, čo si môže vymáhať aj určitú absenciu v diecéze, ale má to byť na krátku a nevyhnutnú dobu a nemá to byť zvykom. Stále sídlo nie je iba požiadavkou potrebnou pre správnu organizáciu, nie je iba funkčnou záležitosťou, ale má teologický dôvod. Ste ženíchmi svojej komunity, s ktorou ste hlboko spojení. Prosím vás teda, aby ste zostávali u svojho ľudu. Zostávať a nedávať pohoršení ako „letiskoví biskupi“! Buďte pohostinnými pastiermi, ktorí putujú so svojím ľudom sympaticky, milosrdne, s jemnocitom a otcovskou pevnosťou, s pokorou a diskrétnosťou, a ktorí sú schopní vidieť aj také svoje obmedzenia a mať dobrú dávku zmyslu pre humor. A to je milosť, o ktorú musíme prosiť. My všetci musíme prosiť o túto milosť: „Daj mi, Pane, zmysel pre humor“. Dokázať sa najprv smiať sami sebe a potom trochu i tomu ostatnému. Zostávajte so svojím stádom.

Drahí spolubratia, až sa vrátite do svojich diecéz, pozdravujte odo mňa všetkých, zvlášť kňazov, zasvätené osoby, seminaristov, všetkých veriacich a tých, ktorí najviac potrebujú Pánovu blízkosť. Prítomnosť dvoch sýrskych biskupov medzi nami nás opäť núti prosiť spoločne Boha o dar pokoja: pre Sýrii, pre Blízky Východ a pre celý svet. A prosím vás, nezabudnite sa modliť aj za mňa. Ja sa modlím za vás.“ –zg-

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18865

 

 

Pápež sa v dlhom interview vyjadruje k horúcim témam

 

V rozhovore s jezuitom Spadarom sa František vyslovil za sústredenie sa pri hlásaní viery na to podstatné – „Nemôžeme sa zaoberať iba otázkou potratu, homosexuálnych manželstiev, metódami antikoncepcie: To nejde.“

 

Vatikán, 19.9.2013 (KAP) 016 308 – Rádio Vatikán a jezuitský časopis v mnohých jazykoch – medzi nimi aj „Stimmen der Zeit“ (Hlasy doby – Mníchov) – uverejnili vo štvrtok 29 stránkové, 6 hodín trvajúce interview pápeža Františka, v ktorom sa úžasne otvorene vyjadruje aj k „horúcim témam“ v Cirkvi. Interview s pápežom viedol šéfredaktor talianskeho jezuitského časopisu „Civilta Cattolica“, páter Antonio Spadaro SJ.

 

„Nemôžeme sa zaoberať iba otázkou potratu, homosexuálnych manželstiev, metódami antikoncepcie: To nejde. Veľa som o týchto veciach nehovoril, to mi vyčítali. Ale keď sa o tom hovorí, treba sledovať aj kontext.  Veď mimochodom poznáme názory Cirkvi a ja som synom Cirkvi. Ale netreba donekonečna o tom hovoriť,“ povedal pápež.

Vyslovil sa aj proti morálnemu odsudzovaniu homosexuálov v Katolíckej cirkvi. Povedal, že ako arcibiskup Buenos Aires dostával listy od homosexuálov, ktorí sa cítili byť Cirkvou odsudzovaní. Nesmie existovať nijaké „duchovné miešanie sa do osobného života“, ako povedal František. Náboženstvo má síce právo „vyjadrovať vlastné presvedčenie v službe človeku“, Boh však urobil ľudí v stvorení „slobodných“. Pápež súčasne potvrdil svoju vernosť morálnej náuke Katolíckej cirkvi.

Cirkev sa však musí znova sústrediť na to podstatné, a to je hlásanie viery. To treba uviesť do „novej rovnováhy“ s výpoveďami k morálnym otázkam. V inom prípade „sa rozpadne aj morálna budova Cirkvi ako domček z karát“.

František okrem toho poukázal na to, že svojím vyjadrením k homosexualite počas letu z Ria de Janeiro koncom júla iba potvrdil, čo stojí v Katechizme. Pápež František vtedy spôsobil rozruch výpoveďou, že homosexuálnu osobu, ktorá je dobrej vôle a hľadá Boha, nemožno odsudzovať. Dodal, že raz sa ho pýtali, či schvaľuje homosexualitu. Na to sa toho človeka  opýtal, či Boh na homosexuálnu osobu hľadí s láskou, alebo či ju odsudzuje a odvrhuje. František zdôraznil, že v centre musí vždy stáť ľudská osoba.

 

Vatikánske orgány nie sú „miesta cenzúry“

František sa v interview vyslovil aj za silnejšie postavenie biskupských konferencií voči Vatikánu. Povedal, že je „pôsobivé“ vidieť žaloby na nedostatok pravovernosti, ktoré do Ríma prichádzajú. Orgány v kúrii však nesmú byť nijakými „miestami cenzúry“. Je lepšie, ak takéto prípady vyšetria „na mieste“. Vatikánske orgány sú „zariadenia služby a nie „autonómne“, ako zdôraznil František. Musia vystupovať ako sprostredkovatelia a miestnym cirkvám alebo biskupským konferenciám pomáhať.

 

Postavenie ženy v  Cirkvi

Právo spoluúčasti žien v Katolíckej cirkvi by sa podľa názoru pápeža malo takisto rozšíriť. „Priestor výraznej ženskej prítomnosti v Cirkvi sa musí ďalej rozšíriť,“ ako povedal. Katolícka cirkev dnes stojí pred výzvou, premýšľať nad „špecifickým miestom ženy“ v Cirkvi. To platí „práve aj tam, kde sa v rôznych oblastiach Cirkvi realizuje autorita“.

Pápež potom naznačil, že väčšia úloha žien neznamená automaticky prístup k vysviackam. Zdôraznil, že nesmieme zabúdať na to, že ženy majú inú štruktúru osobnosti ako muži. Potom doslova varoval pred „mužskosťou v rúchu“. Vysvetlil, že napríklad Božia Matka Mária je síce dôležitejšia ako jednotliví biskupi, ale netreba zamieňať funkciu a dôstojnosť úradu. Pápež potom znova vyzval k vypracovaniu „dôkladnej teológie ženy“, aby sa ďalej objasnila funkcia ženy v rámci Katolíckej cirkvi.

 

„Bol som autoritatívny, ale nikdy nie jedným z tých ‚pravičiarov’“

Podľa vlastných slov, pápež nikdy nepatril k pravému krídlu v Katolíckej cirkvi. Jeho „autoritatívny a rýchly spôsob“ robiť rozhodnutia, mu počas  obdobia keď bol rehoľným predstaveným jezuitov, síce spôsoboval „vážne problémy a priniesol mi aj obvinenie, že som ultra-konzervatívny“. No aj keď iste nebol svätcom, nikdy nebol jedným z tých ‚pravičiarov‘.

Pápež potom priznal, že jeho štýl vedenia mal spočiatku veľa nedostatkov. Postaviť ho ako iba 36-ročného do vedenia rehole v Argentíne, označil ako „bláznovstvo“. V tom čase, ako priznal, prekonával „veľkú vnútornú krízu“. Dnešný pápež viedol argentínsku provinciu jezuitov v rokoch 1973 až 1980. –zg-

 

Nemecký biskup: Zrušenie celibátu by nemalo nijakú cenu

 

Eichstätt, 19.9.2013 (kath.net/KNA/red) 016 307 – Diecézny biskup nemeckého Eichstättu, Gregor Maria Hanke, sa postavil na obranu povinnosti katolíckych kňazov žiť v celibáte. «V tejto chvíli nevidím nijaký naliehavý argument na zrušenie celibátu», povedal Hanke v stredu na tlačovej konferencii v Eichstätte. Nebola by s tým, podľa neho, spojená «nijaká nadhodnota». „Príklad evanjelickej a anglikánskej cirkvi nás učí, že povolenie duchovným ženiť sa neodstraňuje automaticky nedostatok kňazov. Nesmieme preto v iste možnom odvrátení sa od celibátu vidieť «čarovný prútik na zvýšenie počtu kňazov».

Biskup Hanke sa postavil proti tomu, aby sa na celibát hľadelo predovšetkým ako na záťaž a nie ako na hodnotu a dodal: „Pretože ten nám kladie pred oči nádej do budúcnosti – nádej na plné spoločenstvo s Bohom ako ukazovateľ cesty.“ Biskup potom pripustil, že už aj ženatého muža vysvätil za kňaza a vysvetlil, že «výnimky sú vždy».

 

Pietro Parolin o celibáte a jednote Cirkvi

Dezignovaný vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin nedávno povedal: „Treba zohľadniť námahu Cirkvi pri zriadení celibátu. Nikto nemôže jednoducho povedať, že je súčasťou minulosti. Je to veľká výzva pre pápeža, pretože on je služobníkom jednoty. Pri všetkých rozhodnutiach sa musí myslieť na jednotu Cirkvi, nesmú spôsobovať rozkol. Preto môžeme o veciach, ktoré nie sú definované ako dogmy viery, hovoriť, uvažovať a ďalej ich prehlbovať, môžeme premýšľať o zmenách, ale vždy s ohľadom na jednotu a všetko s pohľadom na Božiu vôľu. Nejde o to, čo ja chcem, ale čo Boh chce pre svoju Cirkev.“ –zg-

 

Biskup Kapellari: Alternatívy k povinnému celibátu „nedomyslené“

 

 

 

Graz, 18.9.2013 (KAP) 016 306 – Za diferencovaný prístup k diskutovanej téme povinný celibát kňazov sa vyslovil rakúsky diecézny biskup z Grazu Egon Kapellari.

„Nijaká pre Cirkev zvlášť dôležitá téma sa nesmie spájať s nejakým tabu v myslení alebo vyslovení názoru,“ povedal biskup Kapellari v rámci Týždňa farárov, ktorý sa v týchto dňoch koná na zámku Seggau.

„Požiadavky zmien sa však v mnohých prípadoch nedomyslia do konca. Ich nediferencované splnenie by pravdepodobne narobilo veľa škody,“ varoval biskup na tradičnom podujatí ďalšieho vzdelávania zhromaždeného kléru Steiermarku.

„Nedostatok kňazov je v Rakúsku síce menej závažný ako v iných krajinách, ale domáce štruktúry cirkevného života si vyžadujú oveľa väčší počet kňazov (…), ako máme dnes alebo budeme mať zajtra.“ To vedie k napätiam, ktoré podľa biskupa neslobodno potláčať a „ktoré môžeme riešiť iba spoločne s laikmi a so svetovou Cirkvou.“ Harmóniu v tomto ohľade „však ešte roky očakávať nemôžeme“, vyslovil biskup bez ilúzií, „ale rozpory v minulých rokoch a s nimi spojené zranenia neboli, ako veľmi dúfam, márne, ale v niečom dokonca plodné“. Zvlášť pápež František tu podľa biskupa prispel k niektorým „uvoľneniam kŕčovitosti“.

O povinnom celibáte rímskokatolíckych kňazov sa nedávno diferencovane vyjadril dezignovaný vatikánsky štátny sekretár, arcibiskup Pietro Parolin. Biskup Kapellari vyjadril vďačnosť, aj keď kňazi, ktorých sa táto téma týka, „sa nevyjadrujú nekriticky jednostranne proti povinnému celibátu“. Alternatívy k tomu nevidí Kapellari však „v nijakom prípade domyslené do konca, celkový pohľad je tu nevyhnutný.“ Odpor aj proti „požiadavkám, ktoré sa zdajú byť médiami masívne zabezpečené“ môže byť rozhodne prorocký. Posledným kritériom je príkaz cirkevného práva „Suprema lex est salus animarum“ – Najvyšším zákonom je spása duší“. …  Do štvrtka trvajúci Týždeň farárov na zámku Seggau je venovaný téme: „Otázka Boha v našej dobe“. Referentom je renomovaný nemecký teológ Prof. Jürgen Werbick, nástupca Johanna Baptistu Metza ako vedúceho Katedry fundamentálnej teológie v Münsteri. Na sympóziu hovoril na tému „Kríza Boha“ a výzvy z toho vyplývajúce. Ale pripomenul aj „šance a zvádzania z cesty“, čo sa týka obrazu Boha. –zg-

 

Tretina Američanov vidí v konflikte v Sýrii znamenia konca časov

 

Washington, 18.9.2013 (kath.net/idea) 016 305 – Každý tretí Američan si myslí, že pretrvávajúca občianska vojna v Sýrii má niečo do činenia s koncom časov, o ktorom podáva správu Biblia. Ukázal to telefonický prieskum baptistického inštitútu LifeWay-Institut (Nashville/Tennessee) medzi 1001 občanmi, ako informovali americké internetové noviny „Christian Post“ vo Washingtone. Podľa toho 32 percent opýtaných súhlasilo s výpoveďou: „Myslím si, že boje v Sýrii sú súčasťou prorockých výpovedí v Knihe zjavenia.“ Až 26 percent opýtaných súhlasilo s vetou: „Myslím si, že vojenská intervencia USA v Sýrii by mohla viesť k bitke Harmagedon.“ V Zjavení sv. Jána (16,16) sa zhromažďujú všetky mocnosti sveta k poslednému boju zla proti dobru v „Harmagedone“ (po hebrejsky Hora Megiddo). Asi 18 percent opýtaných vyhlásilo, že verí, že svet sa skončí ešte počas ich života.

 

Sýria: Viac ako 100 000 mŕtvych za dva roky

Prezidenta inštitútu LifeWay, Eda Stetzera, tieto výsledky prekvapili. Vojenské zásahy USA v Bosne alebo Afganistane totiž takéto reakcie nevyvolali. Avšak Sýria má zvláštny význam, keďže mestá ako Damask sa spomínajú už v Biblii. Od začiatku bojov v krajine pred dvomi rokmi prišlo o život už viac ako 100 000 ľudí. Ako prieskum ďalej ukázal, spájajú boje v Sýrii s biblickými správami viac ženy (36%), ako muži (28%). A kresťania, ktorí navštevujú nedeľné bohoslužby raz, dva razy do mesiaca, vidia v súčasných udalostiach skôr naplnenie biblických proroctiev ako iní. Z kresťanov, ktorí sa označujú ako evangelikáli alebo znova narodení, vidí až 58 percent paralely medzi správami v Knihe zjavenia a udalosťami v Sýrii. –zg-

 

Ako bude vyzerať budúcnosť Ruska?

 

Proroctvo z Fatimy sa naplní a všetky modlitby, ktoré sa vyslovili za Rusko, budú vypočuté, hovorí Alan Ames

 

Perth, 18.9.2013 (kath.net) 016 304

 

Aktuálne udalosti vo svete mi pripomínajú moju návštevu v Rusku v r. 1996. Interview so mnou pre rozhlas v Moskve tam urobil Arkadij Rovner. Bola to hodinová relácia s účasťou poslucháčov. Hovoril som asi 30 minút o tom, čo Boh vykonal v mojom živote a odpovedal som na otázky poslucháčov. Na dva telefonáty som doteraz nezabudol: Prvý bol od starej ženy, ktorá povedala, že svoju vnučku vzala do kostola v Moskve. Dievčatko bolo úplne vzrušené a starej mame povedalo, že vidí Ježiša a že on sa s ním rozpráva. Stará mama sa ma pýtala, čo má robiť a čo to všetko znamená. Odpovedal som jej, že nemusí mať nijaký strach, pretože Pán Ježiš s láskou vychádza v ústrety tomuto dievčatku, aj celému Rusku, aby ho pritiahol  k sebe. Okrem toho som jej odporúčal, aby konzultovala kňaza a trávila viac času v kostole.

Ďalší poslucháč položil otázku ako vyzerá budúcnosť Ruska. Odpovedal som, vedený Duchom Svätým, že budúcnosť bude nádherná, pretože Rusko sa  priblíži k Pánovi Ježišovi a stane sa horiacim svetlom, ktoré privedie k Bohu mnohých. Potom som povedal, že Rusko sa stane baštou viery vo svete, zatiahnutom zlom a temnotou a že proroctvo z Fatimy sa naplní a všetky modlitby, ktoré sa za Rusko vyslovili, budú vypočuté.

Dnes, keď nad týmto interview premýšľam, vidím, ako sa tieto slová plnia, pretože kresťanstvo v Rusku sa naďalej rozrastá. Ruský prezident sa zdá byť medzi hlavami štátov tým, ktorý sa zasadzuje za kresťanstvo a často hovorí o Bohu. Už v minulosti som mnohým ľuďom hovoril o skutkoch a slovách Vladimíra Putina. Vykonal si napríklad púť do Petrohradu, kde bol vystavený opasok Božej Matky a verejne ho pobozkal. Potom požiadal ženy Ruska, aby si už nedávali robiť potraty. Inokedy, keď hovoril na moskovskej univerzite, povedal študentom, že to najlepšie, čo vo svojom živote môžu urobiť, je žiť tak ako žil sv. František z Assisi. Putin sa okrem toho často zúčastňuje na pravoslávnej liturgii. A je proti tomu, aby sa malé deti učili o homosexualite a uvádzali sa do nej.

Prirodzene, že nie je dokonalý a robí veľa chýb, pretože je človek, ktorý má slabosti, no napriek tomu všetkému sa zasadzuje za Krista a za kresťanov tým, že sa pokúša zabrániť tomu, aby kresťanov v Sýrii kruto pozabíjali –  niečo, čo mnohí iní poprední politici ignorujú.

Ďakujem Bohu a našej Matke Márii, že v ňom a skrze Rusko vidíme pôsobenie Božej milosti, pretože Boh svet požehnáva, ako potvrdenie proroctva z Fatimy. Modlime sa všetci za to, aby vodcovia tohto sveta sa stali pravými nádobami Božej milosti a zasadzovali sa za pokoj, lásku, rovnoprávnosť, morálku a predovšetkým za Ježiša Krista, nášho Pána.
Božia láska nech je s vami! Alan Ames

Alan Ames (foto) mal v r. 1992 hlbokú mystickú skúsenosť s Bohom a prežil obrátenie. Odvtedy putuje po svete a koná modlitbové dni so svätou omšou a vkladaním rúk. Tento Angličan žijúci v Austrálii je ženatý a má dve deti. Patrí medzi najznámejších katolíckych prednášateľov v anglicky hovoriacich krajinách a od roku 2000 prichádza pravidelne aj do nemecky hovoriacich krajín. Zúčastnil sa aktívne aj na Svetových dňoch mládeže v Ríme a navštívil aj Svätú zem. Tento jeho druh novej evanjelizácie Boh požehnáva početnými uzdraveniami a obráteniami. Má stáleho duchovného vodcu a všetky modlitbové dni sa konajú s povolením, ktoré vydal jeho biskup Mons. Barry Hickey z austrálskeho Perthu, a konajú sa podľa pravidiel, ktoré biskup určil – svätá omša, adorácia, prednáška, vkladanie rúk. –zg-

 

Záštita nad deťmi pokračuje! Rusko chce vytvoriť “migračnú bariéru” pre pedofilov

 

Rusko, 18.9.2013 (RT/HSP) 016 303

 

Rusko chce aktívne chrániť maloletých

Ruská MP navrhla zákaz vydávania víz pre každého, kto bol za ostatných 50 rokov odsúdený za trestný čin v súvislosti s pedofíliou, vrátane tých, ktorí vyrábali detskú pornografiu alebo zapojili neplnoletých do tohto biznisu.

Poslanec Štátnej duny Alexander Sidyakin predložil pozmeňovací návrh k zákonu o vstupe do Ruskej federácie a odchodu z nej. Cieľom je vytvorenie „migračnej bariéry“ proti šíreniu sexuálnej turistiky, ktorá sa týka detí.

Návrh zákona navrhuje zákaz vstupu pre cudzincov, ktorí boli za posledných 50 rokov odsúdení za trestné činy súvisiace s pedofíliou. Návrh zahŕňa aj tých, ktorí sa zapojili do detskej pornografie alebo kohokoľvek kto „zaplietol deti do zobrazení pornografického charakteru“.

Súčasný návrh neobsahuje žiadne podrobnosti o tom, ako určiť spoluúčasť žiadateľov o víza a návštevníkov odsúdených za trestný čin. Problémom tiež môže byť, že v súčasnej dobe neexistuje žiadna medzinárodná databáza o týchto ľuďoch.

 

Za opakované súdenie z pedofílie hrozí doživotné väzenie

Sidyakin sa pre tlačovú agentúru RIA Novosti vyjadril, že jeho iniciatíva získala podporu od splnomocnenca pre práva detí, Pavela Astachova.

Rusko zaviedlo termín pedofília do trestného zákona v roku 2012, kedy parlament schválil prezidentský návrh sprísňujúci tresty pre tých, ktorí páchajú sexuálne zločiny voči deťom.

Podľa nového zákona ľudia, ktorí sú opakovane odsúdení za sexuálne zločiny v súvislosti s deťmi, by mohli byť odsúdení na doživotné väzenie. Zákon by tiež umožňoval požiadať o chemickú kastráciu výmenou za miernejší trest.

Rôzni ruskí politici navrhli zaviesť trest smrti pre pedofilov, ale k takému kroku zatiaľ nedospeli. Verejná mienka však poukazuje na to, že takýto návrh by mal značnú podporu.

Pri nedávnom incidente vyšli do ulíc v odľahlej sibírskej oblasti Jakutska stovky ľudí s požiadavkou prísnejších trestov pre niekoľkých mužov  podozrivých zo znásilnenia 4-ročného dievčatka. Protestujúci podpísali petíciu so snahou zaviesť trest smrti pre pedofilov. Samotný primátor hlavného mesta Jakutsk, bol medzi tými, čo dokument podpísali. –zf-

 

Pápež o znovu zosobášených rozvedených

 

Vatikán, 17.9.2013 (KAP) 016 302 – Diskusia o znovu zosobášených rozvedených v Katolíckej cirkvi sa podľa slov pápeža Františka nesmie zredukovať iba na otázku, „či smú pristupovať k svätému prijímaniu, alebo nie“. Kto k téme pristupuje takýmto spôsobom, „nechápe, v čom spočíva pravý problém“, ako povedal pápež v pondelok kňazom Rímskej diecézy v Lateránskej bazilike. Ide o „vážny problém zodpovednosti Cirkvi voči rodinám, ktoré v tejto situácii žijú,“ povedal František. Súčasne zdôraznil, že Cirkev „musí v tejto chvíli niečo podniknúť, aby sa vyriešili problémy nulity manželstva“. Pápež potvrdil, že prístup k znovu zosobášeným rozvedeným bude predmetom, ktorým sa bude zaoberať komisia kardinálov, ktorá sa zíde po prvý raz počiatkom októbra vo Vatikáne.

Povedal to už pri lete do Ríma z Ria de Janeiro koncom júla. František v Lateránskej bazilike v pondelok tiež oznámil, že ďalšia synoda biskupov sa bude zaoberať touto témou. Na lete do Ríma pápež pripomenul, že na tému znovu zosobášených rozvedených sa musí hľadieť v širšej súvislosti manželskej pastorácie a dodal: „Myslím si, že toto je čas milosrdenstva.“ … –zg-

 

Boh a štát – medzi laicitou a laicizmom

Plenárne zasadnutie CCEE 2013 sa koná 3. až 6. októbra v Bratislave

 

Sankt Gallen, 17.9.2013 (CCEE) 016 301 – Na pozvanie bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, sa bude každoročné plenárne zasadnutie Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) tento rok konať v Bratislave pri príležitosti 1150. jubilea príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda do krajiny. Hlavná téma zasadnutia biskupov bude znieť:

„Boh a štát – medzi laicitou a laicizmom“. 

CCEE je celoeurópska organizácia, ktorá združuje predsedov 33 biskupských konferencií v Európe, ako aj arcibiskupov Luxemburgu, Monackého kniežatstva a Maronitskej arcieparchie na Cypre, eparchu z Mukačeva a biskupa z Kišiňova v Moldavsku.

Počas štyroch dní budú vysokí predstavitelia Katolíckej cirkvi v Európe za pomoci expertov diskutovať o sociálnych a duchovných aspektoch výziev, ktoré stoja pred dnešnou Európou. Centrálnou témou stretnutia v Bratislave bude priestor daný k dispozícii náboženstvu, a teda aj úloha Cirkvi v spoločnosti európskych krajín, ktoré sa pohybujú medzi laicitou a laicizmom. Tému uvedie profesorka histórie Emília Hrabovec: jej úlohou je predstaviť výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila v rámci jednotlivých biskupských konferencií. Biskupi sa potom budú zaoberať aj ďalšími témami: evanjelizáciou sekularizovaného sveta, výhradou vo svedomí a činnosťou Európskej únie a Rady Európy.

Na stránke www.ccee.eu (v sekcii featured today) je k dispozícii kompletný program stretnutia.

Na zasadaniach sa zúčastní prefekt Kongregácie pre biskupov, kardinál Marc Ouellet a apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana. Do Bratislavy príde aj generálny sekretár Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM), Mons. William Shomali, pomocný biskup latinského patriarchátu v Jeruzaleme, Jeho Blaženosť Ignace Youssif III. Younan, patriarcha sýrskej Antiochie a tiež zástupca Biskupskej konferencie Kazachstanu.

S biskupmi sa v Bratislave stretne aj predseda vlády SR Róbert Fico a viacerí predstavitelia slovenských štátnych a cirkevných inštitúcií.

Vo štvrtok 3. októbra o 21.30 hod. v chráme Sv. Jána z Mathy (tzv. Trojička) sa uskutoční modlitbová vigília za Svätú zem a kresťanov žijúcich na Strednom východe.

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia pri otvorení zasadania sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra v hoteli Falkensteiner (Pilárikova ulica 5, Bratislava) o 12.30 hod. Zúčastnia sa na nej: kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu – Budapešti a predseda CCEE; Mons. Józef Michalik, arcibiskup Przemyslu a podpredseda CCEE, ako aj Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. K dispozícii bude slovensko-taliansky a taliansko-nemecký simultánny preklad.

V priebehu dní stretnutia možno dohodnúť rozhovory (počas prestávok) a televízne zábery z pracovných zasadaní s tlačovým zástupcom CCEE, Thierry Bonaventurom a hovorcom Konferencie biskupov Slovenska, Jozefom Kováčikom (email: [email protected]/ mobil +421-910955970).

Ďalší program spolu s brífingom a tlačovým spravodajstvom pre žurnalistov, ktorí majú záujem o stretnutí informovať, bude zverejnený v najbližšej dobe.

Stretnutie sa bude odohrávať za zatvorenými dverami.

 

Rakúsko: Heretici v salzburskom diecéznom dome

 

Salzburg, 17.9.2013 (kath.net) 016 300 – Pripomeňme si: Ešte v r. 2005 salzburský arcibiskup Alois Kothgasser zakázal protirímskemu hnutiu „Wir sind Kirche“ (My sme Cirkev), prezentovať v dómskom kníhkupectve tzv. „List stáda“. Arcibiskup Kothgasser vtedy doslova povedal: „Kto chce nasledovať Krista, musí zostať aj u Petra, a kto chce zostať u Petra, ten je aj pri Cirkvi.“ O niekoľko rokov neskôr je očividne všetko inak. Teraz môže zjavne protirímska skupina „Wir sind Kirche“ bez problémov vystupovať v diecéznom Dome vzdelávania sv. Virgila a organizovať tam študijný deň. Organizátorom je „Laická iniciatíva“ spolu s „Wir sind Kirche“.

Herber Kohlmaier z „Iniciatívy Laikov“ v r. 2008 mimochodom poprel podstatné náuky Cirkvi o Eucharistii. Doslova vtedy napísal:

„Nič iné ako predstava čoskoro vystúpiaceho ‚kresťanského‘ vysvetľovača nám dáva neveriť, že krutou popravou na kríži sa vykonala vykupujúca alebo z viny oslobodzujúca obeta. Prijať takéto rozhodnutie Trojice je priam bohorúhavé. Veď Otec by sa tak stal vrahom a Syn samovrahom. Úplne odhliadnuc od toho, že na zlobe sveta sa v tej temnej hodine vôbec nič nezmenilo. Ježiš volal k svojmu Otcovi, prečo ho opustil. To, že jeho dielo je dokonané, povedal zrejme iba v zbožnej fantázii sv. Jána.“

Ďalej Kohlmaier tvrdí: „Túto budovu treba zrenovovať, aby sa pozvoľne nezhumpľovala. Komôrka s omšovou obetou by sa pritom musela stať historickým výstavným priestorom. Keď pri slávení Eucharistie kňaz ukazuje Kristovo telo, už by nemal hovoriť: „Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta“. Kto to má vôbec ešte chápať? Ale skôr: „V Ježišovi nám Boh ukázal nekonečnú lásku a dobrotu.“ A ľud by nemal odpovedať: „Pane, nie som hodný“, ale: „Pane buď s nami, sprevádzaj nás, daj nám svoju spásu a svoje požehnanie.“

 

V protiklade s tým Katolícka cirkev okrem iného v Katechizme celkom jasne hovorí o omšovej obete – 1330:

Pamiatka Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Svätá obeta, lebo sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa obetu Cirkvi alebo aj obeta svätej omše, ´obeta chvály´ (Hebr 13,15) duchovná obeta, čistá a svätá obeta, lebo završuje a prevyšuje všetky obety Starej zmluvy. Svätá a božská liturgia, lebo celá liturgia Cirkvi má svoj stredobod a najplnšie sa prejavuje v slávení tejto sviatosti. V takom istom zmysle sa volá aj slávením svätých tajomstiev.  Hovoríme aj o Najsvätejšej sviatosti, lebo je ´sviatosťou sviatostí´. Týmto pomenovaním sa označujú aj eucharistické spôsoby uchovávané vo svätostánku.

 

Podujatie koncom novembra v Dome vzdelávania sv. Virgila vyvolalo už protesty u arcibiskupa Aloisa Kothgassera. Rektorom Domu vzdelávania sv. Virgila je mimochodom dómsky dekan Hans-Walter Vavrovsky. Radí sa medzi „Ratzingerových žiakov“. Kath.net požiadal arcibiskupa Kothgassera o stanovisko a budeme o tom ďalej informovať.  –zg-

 

Nemecko: Cirkev sa obáva o spovedné tajomstvo

 

Erfurt, 17.9.2013 (kath.net/KNA) 016 299 – Katolícka cirkev vo východnej  časti Nemecka žiadala úpravu zákona o úlohách polície v Thüringene. Ochrana spovedného tajomstva v ňom nie je dostatočne zaručená, ako kritizoval v pondelok vedúci Katolíckeho centra v Erfurte, Winfried Weinrich. V politickom živote oblasti Thüringenu zastupuje diecézy Erfurt, Drážďany-Meißen a Fulda.

«Spovedné tajomstvo je absolútne a z nijakého dôvodu a za nijakých okolností sa nesmie porušiť», vyhlásil Weinrich. „Dôvera v to, že obsah spovede sa nedozvie tretia osoba je základom zvláštneho vzťahu dôvery medzi kňazom a kajúcnikom. Spovedné tajomstvo a pastoračný rozhovor sa môže týkať priestorov kostola, nemocníc, domovov seniorov ako aj telefonickej pastorácie. Zákonodarca musí zabezpečiť, že polícia to bude rešpektovať, keď zhromažďuje údaje,“ žiadal Weinrich. –zg-

 

Argentína: Sestra pápeža sa odobrala na kliniku

 

Buenos Aires, 17.9.2013 (kath.net/KAP) 016 298 – Mária Elena Bergogliová (66), sestra pápeža Františka (76), je podľa médií v nemocnici. Rodina podľa argentínskeho denníka «La Nacion» z utorka potvrdila, že sa odobrala na kliniku Modelo de Moron v Buenos Aires. Išla tam údajne iba na zdravotnú prehliadku, nie je to «nič vážne». Predtým sa však hovorilo o vážnom ochorení.

Mladšia sestra pápeža je podľa médií silná fajčiarka. Noviny «Cronica» citovali nemenovaný zdroj, že Bergogliová bola v ostatnom čase «nervózna a dosť v strese». Mária Elena Bergogliová je jediná ešte žijúca sestra pápeža a jeho najbližšia príbuzná. Ich ďalší traja súrodenci Alberto, Oscar a Marta už zomreli. –zg-

 

Nemecko: Protesty proti ‚Pochodu za život‘ sa množia

 

Ľavicoví kritici obviňujú protivníkov potratu z „fundamentalistického náhľadu na svet“

 

Berlín, 16.9.2013 (kath.net/idea) 016 297 – Protesty proti každoročnému „Pochodu za život“ sa v Nemecku množia. Dňa 21. septembra chcú kresťania v Berlíne demonštrovať za lepšiu ochranu ľudského života. Tento tichý pochod sa začne vyhlásením pred Úradom kancelára a ukončia ho ekumenickou bohoslužbou. Organizuje ho Spolkový zväz – Právo na život.

Proti pochodu sa postavilo „Združenie za sexuálne sebaurčenie“ zložené z ľavicových, humanistických a feministických skupín, ako aj homosexuálnych organizácií. Podporuje ho aj Berlínsky krajinský zväz pracovnej skupiny sociálnodemokratických žien i viacerí poslanci Socialistickej strany Nemecka, SPD. K nim patrí aj podpredsedníčka spolkovej frakcie, Dagmar Zieglerová, a hovorkyňa frakcie pre rodinu, seniorov, ženy a mládež, Caren Marksová. Podľa názoru zväzu zástancovia práva na život predstavujú „reakcionársky, kresťansko-fundamentalistický náhľad na svet, v ktorom sa ukončenie tehotenstva prezentuje ako ‚prenatálne usmrtenie dieťaťa’. K požiadavkám zväzu patrí aj neobmedzený prístup k legálnemu ukončeniu tehotenstva.

 

Senátor CDU gratuluje potratovej organizácii

„Nový vplyv kresťanských fundamentalistov“

 

Zväz sa chce 21. septembra prezentovať vlastným zhromaždením pred Brandenburskou bránou. Okrem toho plánuje „kreatívne akcie“ proti „Pochodu za život“. Minulý rok členovia zväzu sa pokúšali narúšať pochod píšťalami a nadávkami. Vo vzdelávacom centre Urania sa má 18. septembra konať diskusia o „novom vplyve kresťanských fundamentalistov“. Nadácia „Deutsche Klassenlotterie“ k tomu poskytne prostriedky. Spoluorganizátorom je organizácia pre plánovanie rodičovstva, blízka spolku „ProFamilia“, s názvom „Balance“, ktorá ročne vykoná 1000 potratov. K 20-ročnej existencii centra zaželal berlínsky senátor pre zdravie a sociálne veci, politik Kresťanskodemokratickej únie – CDU – Mario Czaja, „veľa síl a veľa zdaru“.

 

Predseda Spolkového zväzu – Právo na život, Martin Lohmann (Bonn), kritiku odmietol slovami:

„Kto ‚predáva’ tehotnej žene potrat ako údajné ukončenie tehotenstva bez následkov a problémov, neberie skutočne vážne jej dôstojnosť ako ženy ani dôstojnosť nenarodeného dieťaťa.“ Skupina, ktorá eklatantným spôsobom perverzne mení slobodu matky „pre deti“ na oslobodenie „od detí“ a pritom vymaže dôstojnosť nenarodeného dieťaťa, ignoruje ľudskú dôstojnosť. Je „viac ako nebezpečné, ak silnejší tým najslabším a ‚neželaným’ ľuďom upierajú na začiatku ich života ľudskú dôstojnosť“.

Pochod za život podporujú okrem iných: apoštolský nuncius v Berlíne, arcibiskup Jean-Claude Périsset, aj viacerí katolícki biskupi a evanjelickí predstavitelia. –zg-

 

„Odstúpenie“ Bertoneho zo sklamania?

 

Vatikán, 16.9.2013 (kath.net/CWN/jg) 016 296 – Kardinál Tarcisio Bertone „odstúpil“ zo svojho postu štátneho sekretára skôr, ako sa očakávalo. Vyjadril sa, že je sklamaný, že ho predstavitelia Vatikánu výraznejšie nebránili proti kritike, ako informuje agentúra „Catholic News Agency“ (CNA) s odvolaním sa na anonymné zdroje.

Odstúpenie Bertoneho sa očakávalo v septembri alebo v októbri, ako uviedla CNA. Štátny sekretár však pápežovi už 15. augusta pri obede v Castel Gandolfe oznámil, že chce odstúpiť. Tento Bertoneho krok oznámili 31. augusta. Kardinál Bertone však zostane v úrade ešte do 15. októbra. Pápež František sa mu chce verejne poďakovať „za jeho vernú a veľkodušnú službu“, ako sa uvádzalo vo vyhlásení.

Podľa anonymného zdroja citovaného CNA kardinál Bertone je na svojich vatikánskych kolegov namrzený. Údajne sa vyjadril, že nereagovali na hlasy, ktoré vatikánsky Štátny sekretariát pod jeho vedením obviňovali z korupcie a nekompetentnosti. –zg-

 

Bielorusko: Kňaz obvinený z velezrady

 

Minsk, 16.9.2013 (kath.net/KNA) 016 295 – Za údajné zapojenie do špionážnej aféry hrozí v Bielorusku katolíckemu kňazovi dlhoročné väzenie. Podľa informácií Konferencie biskupov Bieloruska zo štvrtka, farár Wladzislaw Lazar je štátnymi orgánmi obvinený z velezrady. Údajne mal osobe obvinenej zo špionáže odovzdať peniaze a cenné predmety.

Katolícka cirkev krajiny doteraz potvrdila iba zatknutie Lazara, no neuviedla nijaké dôvody jeho viac ako trojmesačnej vyšetrovacej väzby v minskom väzení.

Apoštolský nuncius v Bielorusku, arcibiskup Claudio Gugerotti, Lazara v najbližšej dobe navštívi, ako oznámili biskupi po plenárnom zasadnutí v Minsku. Na svoje otázky k tomuto prípadu adresované úradom dostali odpoveď až po dlhom čase čakania. Biskupská konferencia vyzvala veriacich, aby sa modlili za vyriešenie tohto «bolestného problému». Súčasne vyhlásila, že vládne miesta ubezpečili, že obvinenia farára nemajú vplyv na «klímu dôvery» medzi Minskom a Svätým stolcom.

Opoziční politici a bojovníci za ľudské práva už celé týždne požadujú prepustenie kňaza Lazara. Podľa údajov Kresťanskodemokratickej strany, ktorá nie je v parlamente, doteraz už 5000 občanov podpísalo takúto výzvu. Bieloruská organizácia «Za slobodu» zbiera peniaze na právnika pre kňaza.

Autoritatívne vládnuci prezident Alexander Lukašenko sám zverejnil obvinenia zo špionáže. Koncom júla však len povedal, že pracovník bieloruských bezpečnostných síl bol nedávno zatknutý, pretože s pomocou katolíckej cirkvi vykonával špionáž pre zahraničný štát. Bieloruské orgány doteraz pre médiá oficiálne nepotvrdili zatknutie Lazara – údajného pomocníka špióna – ani neuviedli dôvody jeho vyšetrovacej väzby.

Z 10 miliónov Bielorusov je asi 1,5 milióna katolíkov. Po pravoslávnej cirkvi je to druhé najväčšie vyznanie v tejto bývalej sovietskej republike. –zg-

 

Vatikán pripúšťa zmenu celibátu

 

Budúci štátny sekretár Parolin pripustil diskusiu o celibáte, keďže nie je otázkou viery. Zmenu pripustil aj František.

Agentúrnu správu sme nahradili článkom SME.

 

Vatikán – Bratislava, 12.9.2013 (SME) 016 294 – Keď argentínsky katolícky kňaz Jerónimo Podestá stretol v 60. rokoch Cleliu Lurovú, slobodnú matku šiestich detí, a začal s ňou vzťah, bol z toho jeden z najväčších škandálov Cirkvi v tom období. Na rozdiel od iných kňazov, ktorí napriek sľubu celibátu mali partnerky, sa totiž rozhodol neschovávať sa. Naopak, od Vatikánu žiadal, aby uznal právo kňazov nájsť si životné partnerky.

Dnes sa 87­-ročná Lurová a jej manžel stali tvárami kampane proti celibátu, výsledkom však bolo len to, že pápež Pavol VI. zdôraznil neodvolateľnosť celibátu. Neskôr pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. odmietali o celibáte diskutovať čo i len v akademickej rovine. Nechceli vraj zbytočnými spormi zneistiť veriacich.

 

František to zmení

Celibát

–          Nespomína sa v Biblii, no cirkev ho vyžadovala už v prvých storočiach po Kristovi. Napriek tomu ho nedodržali ani mnohí pápeži.

–          Jeho zástancovia tvrdia, že kňaz by mal byť plne oddaný Bohu.

–          Podľa kritikov išlo cirkvi o to, aby sa nedelil jej majetok.

„Myslím si, že časom bude celibát u kňazov dobrovoľný. Som si istý, že František to navrhne počas svojho pontifikátu,“ vyhlásila v apríli pre Fox News Lurová, ktorá sa s pontifikom pozná a tvrdí, že v posledných dvanástich rokoch jej osobne telefonoval každú nedeľu. Zdá sa, že jej slová sa môžu naplniť.

František totiž nedávno vybral za nového štátneho sekretára, čo je druhá najvyššia funkcia vo Vatikáne, Pietra Parolina. A ten v rozhovore pre médiá vo Venezuele, kde ešte do polovice októbra doslúži vo funkcii pápežského nuncia, vyhlásil, že celibát nie je dogma, teda zákon božského pôvodu, a možno o ňom diskutovať.

„O témach, ktoré nie sú určované vierou, sa môže diskutovať aj navrhovať určité zmeny, ale vždy v prospech jednoty a s Božou vôľou,“ vyhlásil.

Pred rokom sa podobne vyjadril aj František. Ešte ako kardinál Jorge Bergoglio povedal, že zákon o celibáte katolíckych kňazov sa môže zmeniť, aj keď podľa neho sa za tisíc rokov skôr osvedčil.

„Je to otázka disciplíny, nie viery,“ napísal v minuloročnej knihe Na nebi a na Zemi.

Podľa biskupov nič nové

Ako príklad spomenul katolícke cirkvi východného obradu, ktoré majú v niektorých prípadoch celibát u kňazov len ako možnosť. Kňazom sa môže stať aj ženatý muž. Katolícka cirkev medzi seba vpustila už aj niekoľkých ženatých bývalých anglikánskych kňazov.

Teológ Robert Gahl z hnutia Opus Dei však pripomína, že žiadne katolícke tradície neumožňujú, aby sa muž ženil po tom, ako sa stane kňazom.

„Toto vytvorilo rozdelené srdce, oslabený záväzok voči Bohu a išlo by to presne proti tomu, o čom František hovoril, teda že kňazi sa majú vzdať pozemských pôžitkov a šíriť slovo Božie,“ cituje ho Fox News.

O celibáte sa nehovorí priamo v Biblii, no výzvy na to, aby sa kňazi vzdali partneriek a nemali deti, sa prvýkrát objavili už v roku 304. Do kánonického práva sa celibát definitívne dostal až po Druhom lateránskom koncile v roku 1139, ktorý zakázal kňazom ženiť sa.

Napriek tomu desaťtisíce kňazov opustili cirkev, aby sa oženili, mnohí ďalší (najmä v Afrike a v Latinskej Amerike) zostávajú kňazmi a partnerku s deťmi držia v tajnosti. Práve tento „dvojaký život“ pápež František vo svojich dielach ostro kritizuje.

Podľa Konferencie biskupov Slovenska sa Parolinovým výrokom nič nemení.

„Dezignovaný štátny sekretár nepovedal nič nové, len to, čo Cirkev hovorí už storočia,“ povedal pre SME hovorca biskupov Jozef Kováčik.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6932388/vatikan-pripusta-zmenu-celibatu.html#ixzz2ekwpsJwu

 

Ochrana života v EÚ: Milión podpisov pre „One of us“!

 

Viedeň, 12.9.2013 (KAP) 016 293 – Občianska iniciatíva v EÚ „One of us“ – „Jeden z nás“ zozbierala už milión podpisov, ako oznámili organizátori vo štvrtok. Táto iniciatíva žiada, aby sa nijaké peniaze EÚ nepoužívali na projekty alebo iniciatívy, pri ktorých sa ničia ľudské životy. Platí to napríklad pre embryonálny výskum kmeňových buniek, klonovanie ľudí alebo rozvojové programy, ktoré majú za cieľ potrat ako prostriedok plánovania rodiny.

V zmysle Lisabonskej zmluvy môžu takto občania EÚ po prvý raz realizovať iniciatívu na úrovni celej Európskej únie. Na to je potrebných milión podpisov, aby sa Komisia a parlament EÚ museli požiadavkou zaoberať. Ďalšou požiadavkou je, aby sa v najmenej siedmych krajinách dosiahol určitý minimálny počet hlasov na jej podporu – napríklad v Rakúsku je to 14 500 hlasov, v Nemecku asi 75 000. Jedenásť krajín tento limit už dosiahlo:

Francúzsko, Holandsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko.

V Rakúsku sa doteraz dosiahlo viac ako 30 000 podpisov. Dr. Gudrun Kuglerová, organizátorka „One of Us“, vo štvrtok pre „Kathpress“ zdôraznila, že predbežné výsledky musia byť podnetom pre ďalšie intenzívne zbieranie podpisov. „Napriek mnohých prekážkam sme dosiahli míľnik pre celú Európu. Teraz zostáva ďalší cieľ – dosiahnuť 1,2 miliónov hlasov, aby sa vyrovnali očakávané neplatné hlasy,“ povedala Dr. Kuglerová.

V nedeľu, 22. septembra, sa má v celej Európe ešte raz zvlášť na túto iniciatívu upozorňovať a predovšetkým zbierať podpisy po bohoslužbách. Ako Dr. Kuglerová zdôraznila, iniciatíva presahuje vyznania – okrem katolíkov zbierajú podpisy aj evanjelici a pravoslávni.

Najprominentnejším katolíckym podporovateľom iniciatívy je pápež František, ktorý sa v príhovore v lete priamo k nej vyjadril. Rakúski katolícki biskupi v júni po plenárnom zasadnutí vyzvali veriacich k podpisom vo vyhlásení.

Iniciatívu „One of us“ možno podpísať ešte do 1. novembra. –zg-

 

V Nemecku horia kostoly: Kde zostávajú reakcie ľudí?

 

Dolné Sasko, 12.9.2013 (kath.net/idea) 016 292 – V Dolnom Sasku podpálili v jednom mesiaci až tri evanjelické kostoly. Ak by to boli mešity či synagógy – pred čím nech nás chráni Boh aj človek – prudké reakcie v celom Nemecku aj v zahraničí by boli rozsiahle. No teraz je všetko relatívne pokojné. Prečo?

 

Podpaľačstvo nie je nijaký žart

V noci na 30. júla takmer úplne vyhorel luteránsky Kostol Willehadi v Garbsene pri Hannoveri, 5. augusta bola v plameňoch brána kostola  reformovanej cirkvi v Hamelne a 31. augusta bol požiarom vážne poškodený baptistický Kostol pokoja v Braunschweigu. Ani v jednom prípade ešte páchateľov nechytili, preto nechceme vyslovovať predčasné obvinenia. Zodpovední v cirkvi predpokladajú, že podpaľačmi boli mladí chuligáni, ktorí si z toho robili pochybné potešenie. Ale bolo aj mnoho ďalších prípadov: v plameňoch sa ocitli smetné kontajnery ba aj detské kočíky. V Garbsene dve bandy mladistvých zneisťujú štvrť „Auf der Horst“. A to nie sú nijaké žarty.

 

Porušovaná náboženská sloboda

Pri všetkej starosti o spoločenské spolunažívanie nesmieme zatvárať oči pred klíčiacim násilím a výtržníctvom mladistvých „z emigračného prostredia“ a je jedno, z ktorej svetovej strany pochádzajú, alebo aké majú náboženstvo. Pri všetkej starosti z toho, že si pravicoví extrémisti prihrievajú polievočku nad plameňmi kostolov – teraz treba veci jasne pomenovať. Krajinské a slobodné cirkvi v Dolnom Sasku by sa mali spoločne prihlásiť o slovo. Pretože tu sa nielen vážne poškodzujú budovy, tu sa porušuje aj náboženská sloboda. Nesmieme pripustiť, aby si v Nemecku kresťania, židia, moslimovia či prívrženci iných náboženstiev museli dať chrániť svoje kultovné miesta políciou, ako je to žiaľ v niektorých krajinách ako v Egypte, Nigérii či v  Indonézii. –zg-

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *