Život Cirkvi vo svete 29/2021

Obsah

Nové motu proprio pápeža mení pravidlá pre predkoncilovú liturgiu

Kardinál Burke poukazuje na slabiny ‚Traditionis custodes’

Kardinál Müller: Namiesto toho, aby nabral pach oviec pastier ovce zmláti

Kardinál Zen a bolestné ‘Traditionis custodes’

New Orleans: Arcibiskup ukazuje ako sa naďalej starať o veriacich!

Varšavský biskup pozastavil slúženie tradičných omší!

Najstarší kardinál sa dožíva 98 rokov

Arcibiskup Georg Gänswein sa dožíva 65 rokov

Matka a syn v tej istej reholi!

„Úzka brána Evanjelia sa nezreformuje – zostáva úzka “

Nemecko: Veriaci bagrista riskoval život pre záchranu ľudí

Generálny sekretár BK USA prekvapivo odstúpil

Nórsko: Luteráni a „obrad zmeny mena“transgenderovej osoby

Viedeň: Dóm sv. Štefana dostane vlastné očkovacie centrum

Bizardné, kúlové, alebo rozhorčujúce?

Kňazské bratstvo sv. Petra“ prijalo nové motu proprio so zadivením!

Biskupi majú byť strážcami liturgie svätej omše

Francúzsko: Ostrá kritika motu propria od ateistického filozofa

Biskup zatopeného Liège: Zažíváme Noemovu zkušenost

Premiérka Nového Zélandu: ‘SME VÁŠ JEDINÝ ZDROJ PRAVDY!’

Rusko proti výnosu Európskeho súdu uznať homosexuálne zväzky

Všetkými uctievaný svätý Charbel, mocný príhovorca, pomocník v núdzi, verím v tvoj príhovor u Boha, osvieť ma a pomôž mi. Uč ma tomu, čo je Bohu milé. Svätý Charbel, ktorého neporušené telo vyžaruje vôňu neba, ponáhľaj sa mi na pomoc a vypros mi u Boha potrebné milosti.
Sv. Charbel, mučeník rehoľného života, ktorý si okúsil utrpenie, a ktorého náš Pán, Ježiš, urobil svojím priateľom, úplne ti dôverujem.
Sv. Charbel, keď ťa vidím kľačiaceho na podlahe z rákosia, postiaceho sa, pokorujúceho sa, alebo v extáze pred Pánom, moja dôvera a viera v teba vzrastá.
Milovaný brat Charbel, ktorý žiariš ako jasná hviezda na cirkevnom nebi, osvieť moju cestu a posilni moju nádej. Vypros mi všetko potrebné pre moju spásu u ukrižovaného Ježiša, ktorého neustále oslavuješ.
Nekonečne dobrotivý Bože, ktorý si oslávil sv. Charbela milosťou konať zázraky, zmiluj sa nado mnou a udeľ mi na jeho príhovor to, o čo ťa vrúcne prosím. Trojjediný Bože, moje hriechy bránia tomu, aby ma zasiahla Tvoja milosť. Daj mi milosť robiť pokánie. Navráť radosť môjmu smutnému srdcu Ty, ktorý si pôvodcom všetkej milosti, Tebe patrí vďaka a chvála.
Najdrahší Ježišu, udeľ mi milosť žiť podľa Tvojich prikázaní a podľa tvojho Evanjelia, lebo tebe patrí sláva naveky. Amen.
Sv. Charbel, vzor trpezlivosti a mlčania, oroduj za mňa.
Sv. Charbel, hviezda, ktorá ukazuje cestu blúdiacim, oroduj za mňa.
Sv. Charbel, korunovaný slávou, oroduj za mňa.

* * * * * * *

Nové motu proprio pápeža mení pravidlá pre predkoncilovú liturgiu

Vatikán,16. júla 2021 (TK KBS) 027 704 – Pápež zverejnil motu proprio, ktorým nanovo definuje spôsoby používania predkoncilového misála. Pápež je znepokojený a cíti nutnosť zasiahnuť. Skupiny spojené so starobylou liturgiou nesmú vylučovať legitimitu liturgickej reformy, nariadenia II. vatikánskeho koncilu a pápežského magistéria.
Pápež František sa po konzultácii so svetovými biskupmi rozhodol zmeniť pravidlá používania misála z roku 1962, ktoré jeho predchodca Benedikt XVI. pred 14 rokmi liberalizoval ako „mimoriadny rímsky rítus“. Vydal motu proprio „Traditionis Custodes“ o používaní rímskej liturgie v podobe pred rokom 1970 a pripojil k nemu list, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia. Tu sú hlavné novinky:
Pod autoritou miestnych biskupov
Zodpovednosť za úpravu slávenia podľa predkoncilového obradu sa vracia biskupovi – moderátorovi diecézneho liturgického života: „Je v jeho výlučnej kompetencii povoliť používanie Missale Romanum z roku 1962 v diecéze podľa pokynov Apoštolskej stolice“. Biskup musí zabezpečiť, aby skupiny, ktoré už slávia podľa starého misála, „nevylučovali platnosť a legitimitu liturgickej reformy, nariadenia II. vatikánskeho koncilu a magistéria pápežov“.
Ďalšie obmedzenia
Sväté omše podľa starého obradu sa už nebudú konať vo farských kostoloch, kostol a dni slávenia určí biskup. Čítania budú „v miestnom jazyku“ s použitím prekladov schválených biskupskými konferenciami. Celebrantom musí byť kňaz poverený biskupom. Biskup je tiež zodpovedný za overenie, či je vhodné zachovať slávenie podľa starého misála a overuje jeho „účinnú užitočnosť pre duchovný rast“. Je totiž nutné, aby kňaz, ktorý má na starosti liturgiu, mal na srdci nielen dôstojné slávenie liturgie, ale aj pastoračnú a duchovnú starostlivosť o veriacich. Biskup tiež „bude dbať na to, aby nepovoľoval zakladanie nových skupín“.
Kňazi vysvätení po zverejnení dnešného motu proprio, ktorí majú v úmysle používať predkoncilový misál, „musia odovzdať formálnu žiadosť diecéznemu biskupovi, ktorý sa pred udelením povolenia poradí s Apoštolskou stolicou“. Tí, ktorí tak už robia, musia požiadať diecézneho biskupa o povolenie k jeho ďalšiemu používaniu. Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, „zriadenej pápežskou komisiou Ecclesia Dei“, budú spadať pod jurisdikciu Kongregácie pre rehoľníkov. Na dodržiavanie týchto nových ustanovení budú dohliadať Kongregácia pre Boží kult a Kongregácia pre rehoľníkov.
Pápežov sprievodný list biskupom celého sveta
V sprievodnom liste k dokumentu pápež František vysvetľuje, že ústupky, ktoré stanovili jeho predchodcovia pre používanie starého misála boli motivované predovšetkým „snahou podporiť prekonanie schizmy vyvolanej hnutím vedeným biskupom Lefebvrom”. Žiadosť adresovaná biskupom, aby veľkoryso prijali „oprávnené ašpirácie“ veriacich, ktorí žiadali o používaní tohto misála, „mala teda ekleziálny dôvod, totiž obnovenie jednoty Cirkvi“. František poznamenal, že „mnohí v cirkvi si túto možnosť vykladali ako možnosť voľne používať Rímsky misál promulgovaný svätým Piom V., čo viedlo k jeho paralelnému používaniu s Rímskym misálom promulgovaným svätým Pavlom VI.“.
Ústupky viedli ku zostrovaniu rozdielov
Pápež pripomína, že rozhodnutie Benedikta XVI. motom proprio „Summorum Pontificum“ (2007) bolo podporené „presvedčením, že takéto opatrenie nespochybní jedno zo zásadných rozhodnutí II. vatikánskeho koncilu, a nepodkopú tak jeho autoritu“. Pred 14 rokmi pápež Ratzinger vyhlásil, že obavy z rozdelenia farských spoločenstiev sú neopodstatnené, pretože, ako napísal, „obe formy používania rímskeho obradu sa môžu vzájomne obohacovať“. Prieskum, ktorý nedávno medzi biskupmi vykonala Kongregácia pre náuku viery, však priniesol odpovede, ktoré odhaľujú, ako píše František, „situáciu, ktorá ma trápi a znepokojuje, a utvrdzuje ma v nutnosti zasiahnuť“, keď sa „vážne prehliada túžba po jednote“ a ústupky ponúkané s veľkorysosťou sa využívajú „k zväčšovaniu vzdialeností, zostrovaniu rozdielov a vytváraniu protikladov, ktoré zraňujú cirkev a bránia jej v ceste, a vystavujú ju tak riziku rozdelenia“.
Odmietanie koncilu je proti Duchu Svätému
Pápež v liste konštatoval, že je zarmútený zneužívaním liturgického slávenia „na jednej i druhej strane“, ale tiež že je zarmútený „inštrumentálnym používaním Missale Romanum z roku 1962, ktoré sa stále viac vyznačuje rastúcim odmietaním nielen liturgickej reformy, ale aj II. vatikánskeho koncilu s nepodloženým a neudržateľným tvrdením, že zradil tradíciu a ‚pravú Cirkev‘ „. Pochybovať o koncile, vysvetľuje František, „znamená pochybovať o samotných úmysloch Otcov, ktorí na ekumenickom koncile slávnostne uplatnili svoju kolegiálnu moc cum Petro et sub Petro, a nakoniec pochybovať o samom Duchu Svätom, ktorý vedie Cirkev“.
František nakoniec pridáva posledný dôvod svojho rozhodnutia zmeniť ústupky z minulosti: „Zo slov a postojov mnohých ľudí je stále viac zrejmé, že existuje úzky vzťah medzi výberom slávenia podľa liturgických kníh pred Druhým vatikánskym koncilom a odmietaním Cirkvi a jej inštitúcií v mene toho, čo považujú za ‚pravú Cirkev‘. Je to správanie, ktoré je v rozpore so spoločenstvom a živí snahu o rozdelenie … proti ktorému apoštol Pavol tvrdo reagoval. Práve preto, aby som bránil jednotu Kristovho tela, som nútený odvolať povolenia, ktoré udelili moji predchodcovia.“

Kardinál Burke poukazuje na slabiny ‚Traditionis custodes’

Na prieskum pápeža o drastickom obmedzení mimoriadneho obradu omše reagovalo len 30 percent biskupov – viac ako polovica pozitívne alebo neutrálne.

Rím, 21.7.2021 (kath.net/jg) 027 703 – Motu proprio pápeža „Traditionis custodes“ (TC) obsahuje viaceré slabé miesta, ako povedal americký kardinál Raymond Burke, emeritný prefekt Apoštolskej signatúry pre National Catholic Register. Kardinál sa vyslovil, že nechápe, „ako má byť nový rímsky misál jedinou výrazovou formou lex orandi rímskeho obradu“:
„Mimoriadna forma omše je živou formou rímskeho obradu a nikdy tým neprestala byť. Nechápem, prečo motu proprio vstupuje okamžite do platnosti, hoci výnos obsahuje mnohé prvky, ktoré sa musia vzhľadom na ich používanie študovať.“
Kardinál má dlhoročné skúsenosti – je kňazom od r. 1975 – a zatiaľ nikde nebadal pápežom opísané závažné negatívne skúsenosti, ako povedal.
„Sú nejakí veriaci, ktorí sa pridŕžajú omylov, vo všeobecnosti však majú všetci spojení s usus antiquior hlbokú lásku k Cirkvi a jej pastierom. V nijakom prípade by sa nepridržiavali schismatickej alebo sedesvakantnej ideológie,“ zdôraznil kardinál.
„Prípady odporujúce náuke a disciplíne Cirkvi by mali riešiť individuálne pastieri Cirkvi – biskupi alebo pápež. Je mi ľúto tvrdého tónu v TC, ktorý cítiť voči veriacim spojeným s mimoriadnym obradom omše. Modlím sa, aby sa títo veriaci nedali tým odradiť, ale s pomocou Božej milosti si dokázali udržať svoju lásku k Cirkvi.“
Málo reakcií na prieskum Vatikánu
Podľa správy katolíckych novín The Remnant iba asi 30 percent biskupov reagovalo na prieskum, ktorý robil Vatikán v r. 2020 k realizácii „Summorum Pontificum“. Viac ako polovica odpovedí bola pozitívnych, či neutrálnych. Výsledky prieskumu sa v TC uvádzajú ako dôvod na potrebné obmedzenie tradičnej omše.
„Vzhľadom na drastické kroky je iba správne uverejniť presnú správu o výsledku prieskumu. Tak by sa dala posúdiť jeho spoľahlivosť,“ povedal kardinál Burke.

Veľké sklamanie
Pre Josepha Shawa, predsedu „Latin Mass Society“ (Spoločnosti latinskej omše) vo Veľkej Británii je TC „zdrvujúci dokument, ktorý prekonal naše najhoršie očakávania“.
„Pápež František vytvoril situáciu, ktorá je neschodnou cestou, pretože mimoriadna forma rímskeho obradu bola vypudená z farských kostolov. Dokument je veľkým sklamaním pre mnohých kňazov i laikov. Sv. pápež Ján Pavol II. aj pápež Benedikt XVI. videli v mimoriadnej forme obohatenie, “ povedal Shaw.
Luigi Casalini, vydavateľ „Messa in Latino“, bol prvý, ktorý informoval o možnom obmedzení mimoriadnej formy omše. Zrušenie „Summorum Pontificum“ je „bezpríkladným násilím bez lásky k blížnemu“, ako sa vyjadril.

Kardinál Müller: Namiesto toho, aby nabral pach oviec pastier ovce zmláti

Komentár kardinála G. L. Müllera k motu proprio Traditionis custodes

Vatikán, 19.7.2021 (kath.net/The Catholic Thing) 027 702 – Úmyslom motu proria Traditionis custodes je zabezpečiť či znovu nastoliť jednotu Cirkvi. Ako prostriedok slúži totálne zjednotenie rímskeho obradu Ritus Romanus vo forme misálu Pavla VI. (vrátane jeho doterajších variant). Preto sa drasticky obmedzuje slávenie svätej omše v mimoriadnom rímskom obrade pápeža Benedikta XVI. skrze Summorum pontificum (2007) a na základe misálu Pia V. (1570) až Jána XXIII. (1962). Jasným úmyslom je, odsúdiť ho natrvalo na vymretie.
V „Liste biskupom celého sveta“ sa pápež František pokúša prezentovať motívy, ktoré ho ako najvyššiu autoritu Cirkvi pohli k potlačeniu liturgie mimoriadneho obradu. Predkladá subjektívne impulzy, no bola by potrebná aj zreteľná a logická teologická argumentácia. Pápežská autorita totiž nepozostáva prednostne vo vyžadovaní poslušnosti veriacich podriadením vôle, ale oveľa viac v tom, aby sa im umožnil aj presvedčený súhlas rozumu. Už sv. Pavol bol taký zdvorilý voči vzdorovitým Korinťanom, že povedal: „Ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov darom jazykov,“ (1 Kor 14, 19). Tento rozpor medzi dobrým úmyslom a nedostatočným vysvetlením vzniká vždy tam, kde sa námietky kompetentných chápu ako prekážky úmyslu ich predstaveného a preto sa s múdrym predvídaním vynechajú. Potešiteľné je odvolanie sa na Druhý vatikánsky koncil, no treba si všimnúť presnosť používania jeho výpovedí. Nesprávne pripisovaný citát sv. Augustína – že je z Lumen gentium (21).
„Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi „telom“, ale nie „srdcom“ (Lumen Gentium 14) sa vzťahuje na plné členstvo katolíkov v Cirkvi. Spočíva vo viditeľnom začlenení do Kristovho Tela (vyznanie viery, sviatosti a spoločenstvo s hierarchiou) a príslušnosti podľa srdca – t. j. v Duchu Svätom. Nemyslí sa však poslušnosť voči pápežovi a biskupom v disciplíne sviatostí, ale posväcujúca milosť, ktorá nás plne včleňuje do neviditeľnej Cirkvi ako spoločenstvo života s trojjediným Bohom.
Jednota vo vyznaní zjavenej pravdy a slávenie tajomstiev milosti v siedmych sviatostiach si totiž vôbec nevyžaduje sterilnú jednotnosť vonkajšej liturgickej podoby na podobu stále rovnakých filiálok hotelových reťazcov. Jednota veriacich je zakorenená v Bohu silou viery, nádeje a lásky a nemá nič do činenia s uniformovanosťou, s jednotným vojenským krokom a úplne rovnakým zmýšľaním ako v ére technologických gigantov Big-Tech.
Aj po Tridentskom koncile bola istá (hudobná, celebračná, regionálna) mnohorakosť liturgického stvárnenia omše. Úmyslom Pia V. nebolo potláčať mnohorakosť obradov, ale nešváry, ktoré u protestantov viedli k ničivému nepochopeniu omšovej obety, charakteru obety a reálnej prítomnosti Krista. V misáli Pavla VI. sa prelamuje ritualistická (rubricistická) homogenizácia, práve preto, aby sa prekonalo mechanické stvárnenie v prospech vnútornej a vonkajšej aktívnej účasti všetkých veriacich vo vlastnom jazyku a kultúre. Jednota latinského obradu však mala zostať zachovaná rovnakým liturgickým základom a presnou orientáciou latinským originálom. To je zodpovednosť voči jednote kultu, ktorú Cirkev nesmie zvaliť na biskupské konferencie. Preklad normatívnych textov misálu Pavla VI. či dokonca biblických textov, ktorých obsah zatemňuje, či si dokonca trúfa verba Domini vylepšovať (ako napr. „pro multis“ pri konsekrácii alebo „et ne nos inducas in tentationem“ v Pater noster), odporuje viac pravde viery, ako slávenie svätej omše podľa misálu Jána XXIII.
„Právo riadiť posvätnú liturgiu má jedine cirkevná autorita, ktorou je Apoštolská stolica a podľa právnej normy biskup.
(Sacrosanctum concilium 22 § 1).
Ak pápež v Traditionis Custodes právom upozorňuje tradicionalistov na bezvýhradne uznanie II. vatikánskeho koncilu, tak sa ani nesmie prezentovať v Annuario Pontificio (2021) náuku koncilu, že rímsky biskup „je nástupcom sv. Petra a viditeľná hlava Cirkvi“ (LG 18) ako „historický titul“ zo zdanlivej skromnosti a dogmaticky ju znejasňovať.
Ustanovenia motu proprio „Traditionis custodes“ sú disciplinárnej a nie dogmatickej povahy a každý budúci pápež ich môže modifikovať. S pápežom treba v jeho starosti o jednotu Cirkvi v zjavenej viere však súhlasiť, ak slávenie svätej omše podľa misálu 1962 je výrazom odporu voči autorite koncilu v náuke viery a morálky, a v liturgickom a pastoračnom poriadku ju relativizuje či dokonca popiera.
Katolíckym sa nemôže nazývať nikto, kto chce zájsť za koncil ako do doby „pravej Cirkvi“, alebo ako k medzistupňu k „novej Cirkvi“. Vôľa pápeža Františka previesť tzv. „tradicionalistov“ cez misál Pavla VI. naspäť k jednote sa bude merať jeho rozhodnosťou, s ktorou zruší aj nespočetné ba až bohorúhavé „progresivistické“ zneužívania koncilom obnovenej liturgie.
Spohanšťovanie katolíckej liturgie, ktorá v podstate nie je ničím iným ako uctievaním trojjediného Boha mytologizáciou prírody, zbožšťovaním životného prostredia a klímy ako bolo divadlo s pačamamou – to bolo pre obnovu dôstojnej a pravovernej liturgie katolíckej viery skôr kontraproduktívne. Nikto však nemôže zatvárať oči pred faktom, že dokonca aj kňazi a laici, ktorí slávia omšu podľa misála Pavla VI., sú už vykričaní ako tradicionalisti.
Náuky koncilu o jedinečnosti vykúpenia v Kristovi, náuky ako plná realizácia Kristovej Cirkvi v Katolíckej cirkvi, vnútorná podstata katolíckej liturgie ako uctievania Boha a sprostredkovanie milosti, zjavenie a jeho prítomnosť vo Svätom písme a apoštolskej tradícii, neomylnosť učiteľského úradu, primát pápeža, sviatostnosť Cirkvi, dôstojnosť kňazského úradu, svätosť a nerozlučiteľnosť manželstva – to všetko už väčšina nemeckých biskupov v otvorenom odpore voči koncilu hereticky popiera! A pri všetkej tej show nadšenia pre pápeža Františka sa jeho autorita daná Kristom ako nástupcovi sv. Petra prehliada. Vieroučné vyjadrenia Kongregácie pre náuku viery o nemožnosti žehnať mimomanželský a homosexuálny sexuálny styk biskupi, kňazi i teológovia neuznali a zosmiešňujú to ako podivné nápady tých v kúrii.
Tu je však ohrozená jednota Cirkvi v zjavenej viere, čo pripomína rozmery protestantskej odluky od Ríma v 16. storočí!
Vzhľadom na disproporciu v úsilí brániť masívnym útokom na jednotu Cirkvi nemeckou „synodálnou cestou“ a tvrdý zásah proti prívržencom starého obradu omše sa natíska obraz hasičov, ktorí namiesto prudko horiaceho domu zachraňujú malú stodolu povedľa. Bez najmenšej empatie sa prehliada náboženské cítenie často mladých účastníkov svätých omší podľa misála Jána XXIII. (1962). Namiesto toho, aby nabral pach oviec, pastier tu svojou palicou ovce prudko mláti.
Čo si zaslúži mimoriadnu pozornosť v Traditionis custodes je potreba použitia axiómy „lex orandi-lex credendi“. V 8. kapitole išlo o antipelagiánsky „indiculus“, aby sa „sviatosti kňazských modlitieb odovzdaných apoštolmi na celom svete a v celej Katolíckej cirkvi slávili jednotne, aby pravidlo modlitby bolo pravidlom viery“ (DH 246). Tým sa myslí substancia sviatostí v znakoch a slovách, ale nie liturgický obrad, ktorých bolo aj v patristickej dobe viacero.
Nemožno teda proste vyhlásiť súčasný posledný misál za jedinú platnú normu katolíckej viery bez rozlišovania:
„Liturgia totiž pozostáva z nemennej časti, pretože je z Božieho ustanovenia a z častí podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými“ (Sacrosanctum concilium 21).
Meniace sa liturgické obrady nepredstavujú inú vieru, ale svedčia o jedinej a tej istej apoštolskej viere Cirkvi v jej rôznych výrazoch. To pápež potvrdil tým, že slávenie staršej formy obradu za istých podmienok pripúšťa. Právom poukazuje na ústredný rímsky kánon novších misálov ako jadra rímskeho obradu. Ten zaručuje do očí bijúcu kontinuitu rímskej liturgie v jej podstate, organickom vývoji a vnútornej jednote. Od priaznivcov staršej liturgie musíme nepochybne očakávať uznanie novšej liturgie rovnako, ako od prívržencov misálu Pavla VI., uznanie, že svätá omša Jána XXIII. je pravou a platnou katolíckou liturgiou a obsahuje tiež substanciu Kristom ustanovenej Eucharistie a teda existuje a môže existovať iba „jediná svätá omša všetkých čias“.
Trocha viac znalostí katolíckej dogmatiky a histórie liturgie by mohlo pôsobiť proti nešťastnému rozdeleniu a aj biskupov uchrániť od pokušenia autoritatívne, bez lásky a zadubene postupovať proti prívržencom staršieho obradu omše. Biskupi sú totiž ustanovení Duchom Svätým:
„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou (Sk 20, 28)
Oni nie sú vonkajšími zástupcami centrály so šancami postupu v kariére. Dobrého pastiera spoznáme podľa toho, že sa radšej stará o spásu duší ako o to, aby sa servilne odporúčal vyšším miestam:
„Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy“ (1 Petr 5, 1-4). …
Dúfajme, že kongregácie pre rehoľníkov a Boží kult neprepadnú s novou kompetenciou opojeniu mocou a nebudú sa nazdávať, že musia viesť ťaženie proti spoločenstvách staršieho obradu s pochabým názorom, že tak Cirkvi urobia láskavosť a podporia vernosť koncilu.
Ak má Traditionis custodes slúžiť jednote Cirkvi, tak môže ísť iba o jednotu vo viere, „kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna“ (porovn. Ef 4, 12-15) – jednote v pravde a láske.

Kardinál Zen a bolestné ‘Traditionis custodes’

Problémom nie je ‘Akému obradu dám prednosť?’, ale: ‘Prečo už nechodím na omšu?’

Rím, 22.7.2021, (kath.net/as) 027 701 – Už v júni sa kardinál Jozef Zen, emeritný arcibiskup Hongkongu (89) vyjadril k vtedy veľmi diskutovanému obmedzeniu alebo zrušeniu dokumentu pápeža Benedikta XVI. „Summorum Pontificum“. Čo vtedy podľa kardinála vyvolávalo starosti, teraz sa bolestne realizovalo.
„Mnohí sa nemôžu a nechcú uspokojiť s dokumentom, ktorý čiastočne nemá úroveň a prosia biskupov a pápeža o rozvahu. K nim patria mimo teologických problémov predovšetkým celkom konkrétni mladí katolíci, ktorí našli svoj domov v tradičnej latinskej omši,“ uvádza kardinál Zen.
Kardinál potom upresňuje podstatné body a otázky k „najtvrdšiemu textu, aký bol v ostatnom storočí vo vatikánskych priestoroch skoncipovaný“ a píše:
„Dôkladné“ prieskumy, ktoré údajne viedli k rozhodnutiu vydať motu propriu, mňa nedosiahli. Dokument obsahuje mnohé tendenčné zovšeobecnenia, ktoré zraňujú srdcia mnohých dobrých ľudí. Je plný neodôvodnených, zraňujúcich zovšeobecňovaní. Údajný konzultačný proces bol zmanipulovaný. Dokument míňa pravý problém: Vatikán sa nemá pýtať ‚Akému obradu dávaš prednosť?‘ ale ‚Prečo nechodíš na omšu?‘ Koreňom odpadu od viery, ktorý prežívame, je relativizmus, alebo viera, že teraz možno všetko zmeniť.“

New Orleans: Arcibiskup ukazuje ako sa naďalej starať o veriacich!

New Orleans, 21.7.2021 (kath.net/jg) – 027 700
„Chcel by som naliehavo zdôrazniť, že mojou prioritou je pastorácia ľudí v arcidiecéze, zvlášť v tomto prípade tých, ktorí nachádzajú duchovný pokrm v mimoriadnej forme svätej omše.“ Píše to arcibiskup Gregory Aymond, arcibiskup z New Orleansu, v otvorenom liste kňazom a diakonom svojej arcidiecézy.
Arcibiskup Aymond reagoval listom hneď 16. júla – v deň vydania motu proprio pápeža „Traditionis custodes“.
Napísal, že sa neustále radí s pastiermi na farách, ktorí tieto omše slávia, s príslušnými miestami arcibiskupstva aj s cirkevnými právnikmi. V budúcich týždňoch sa má diskutovať o realizovaní motu propria a stanoviť pravidlá. Arcibiskup Aymond všetkých spojených s tradičnou omšou o svojej podpore:
„Vaše duchovné potreby budú v Arcidiecéze New Orleans naďalej zohľadňované!“ prisľúbil arcibiskup doslova.

Poľsko: Varšavský biskup pozastavil slúženie tradičných omší !

Varšava, 20. 7. 2021 (Christianitas.sk) 027 699 – V pohotovej reakcii na nové motu proprio pápeža Františka, ktoré od piatku 16. júla obmedzilo možnosti slúženia tradičnej svätej omše, pozastavil okamžite aj biskup poľskej diecézy Varšava-Praga, Romuald Kamiński všetky tradičné omše, slúžené na území jeho diecézy.
Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia vydal komuniké, v ktorom sa odvolal na nové motu proprio pápeža Františka. Uviedol, že v rámci diecézy sa doteraz slúžili viaceré tradičné sv. omše a preto chce veriacim oznámiť, aké rozhodnutia urobil na základe nových pravidiel.
V prvom rade pozastavil slúženie svätých omší, kým neurčí „vhodné miesto“, pretože „pápež František najskôr zaviazal biskupov, aby určili vhodné miesto, kde sa bude pokračovať v Eucharistii podľa misálu sv. Jána XXIII.“ Predtým ako určí „vhodné miesto“, sa chce poradiť s farármi, na miestach, kde sa doteraz slúžila tradičná sv. omša a „ubezpečiť sa, že nejde o komunity, v ktorých sa podkopáva magistérium pápežov, predpisy II. vatikánskeho koncilu a rešpektuje sa legitimita liturgickej reformy.“ Po konzultácii s farármi sa rozhodne a označí miesto (v texte je použitý singulár) v diecéze, kde by sa mohli sláviť tradičné sväté omše. Môžeme však predpokladať aj takú možnosť, že pokiaľ biskup v spolupráci s miestnymi správcami farností vyhodnotia veriacich, zo svojho pohľadu, ako problémových, tak nebude žiadne „vhodné miesto“ určené.
Po druhé píše biskup v komuniké, že podľa nového motu proprio „Od 16. júla 2021 kňazi stratili právo sláviť mimoriadny obrad. Preto by mali napísať miestnemu ordinárovi žiadosť o možnosť slávenia mimoriadneho obradu.“ Musia však spĺňať podmienky stanovené v motu proprio.
Po tretie: čerstvo vysvätení kňazi, ktorí by mali záujem o slúženie tradičnej sv. omše si musia podať žiadosť biskupovi, ktorý ju následne odošle do Ríma na posúdenie.
Komuniké sa končí vyhlásením:
„Kým nebude označené miesto, kde sa bude sláviť Eucharistia podľa Rímskeho misála z roku 1962 a kým nebude ustanovený presbyter, ktorý sa bude starať o túto skupinu, sú v diecéze Varšava-Praga pozastavené všetky liturgie podľa mimoriadnej formy rímskeho obradu.“
Postup varšavského biskupa by mohol byť označený ako ukážkový a pravdepodobne plne zodpovedajúci predstave pápeža Františka. Časové limity na ustanovenie „vhodného miesta“, ani na ustanovenie „presbytera“ neboli stanovené. Veriaci môžu potenciálne čakať na nájdenie „vhodných“ daností mesiace, alebo možno aj roky. Pokiaľ budú vyhodnotení ako problémoví, a dnes sa do tohto veľmi širokého pojmu zmestí skutočne mnoho tém, počnúc postojom ku covidu a končiac ochotou k ekumenizmu, nemusia sa dočkať nikdy. Dokument síce uvádza ako podmienku bezproblémovosti súčinnosť s magistériom pápežov a II. vatikánskym koncilom, avšak posledné roky nás stále viac a viac presviedčajú, že vlastne ani presne nevieme, kde sa končí magistérium a „duch koncilu“. Ekológia, všeľudské bratstvo, ekumenizmus, alebo dokonca popieranie očkovania? Čo všetko môže byť vyhodnotené ako odpor voči magistériu? Na to nám dá možno odpoveď už blízka doba. BM

Najstarší kardinál sa dožíva 98 rokov

Rím, 22.07.2021 (KAP) 027 698 – Najstarší kardinál Katolíckej cirkvi, francúzsky teológ a Albert Vanhoye SJ sa 24. júla dožíva 98 rokov. O tri dni neskôr, 27. júla sa posunie na zozname najdlhšie žijúcich kardinálov na 11. miesto a predbehne tak svojho talianskeho spolubrata rehoľníka Paola Dezzu (1901-1999), bývalého pápežského delegáta Rehole jezuitov.
Kardinál Vanhoye bol pol storočia členom Pápežského biblického inštitútu v Ríme. V prvom konzistóriu pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) dostal tento biblista v r. 2006 za svoje zásluhy v teologickej oblasti prekvapujúco hodnosť kardinála ako jeden z mála kňazov.
Narodil sa 24. júla 1923 v severofrancúzskom Hazebroucku a zažil už ôsmych pápežov. Po štúdiách na parížskej Sorbonni a rôznych jezuitských vysokých školách prišiel v 50. rokoch do biblického výskumného inštitútu Vatikánu. V r. 1961 promoval, o dva roky sa v inštitúte stal profesorom a prednášal tam až do emeritovania v r. 1993.

V r. 1990 po šiestich rokoch pôsobenia na poste rektora, bol menovaný pápežom za sekretára Biblickej komisie a túto funkciu vykonával do r. 2001. V r. 1990 ho kardinál Joseph Ratzinger menoval za poradcu Kongregácie pre náuku viery. V r. 2008 viedol pôstne exercície pápeža. V r. 2016 bol povýšený na kardinála – kňaza.
Spolu s Albertom Vanhoyem je v kolégiu šesť francúzskych kardinálov z toho štyria mladší ako 80 rokov – teda s právom voliť pápeža.

* * * * * * *

Arcibiskup Georg Gänswein sa dožíva 65 rokov

Vatikán, 23.07.2021 (KAP) 027 697 – Arcibiskup Georg Gänswein oslávi 30. júla v úzkom kruhu v Ríme 65. narodeniny. Pre biskupov nijaký mimoriadny deň – oni idú do dôchodku vo veku 75 rokov. No súčasne sa cíti ako mnohí dôchodcovia v tomto veku – „ako prepadnutie do prázdna“. „Pritom si ľudia v mojom veku želajú rozhodne ešte nové perspektívy,“ hovorí v rozhovore.

„Svätý Otec, poraďte mi: Čo mám robiť?“, pýtal sa arcibiskup Gänswein v polovici januára 2020 pápeža. Vtedy bol celosvetový rozruch okolo knihy kardinála Roberta Saraha o kňazskom úrade. K nej prispel aj Benedikt XVI. Vykladalo sa to často ako odmietnutie úvah jeho nástupcu o „viri probati“ najmä zo strany francúzskeho vydavateľstva, ale diskutovalo sa aj o úlohe arcibiskupa Gänsweina. Odpoveď pápeža udrela Gänsweina ako rana: Má zostať okamžite doma, a už nemusí chodiť na prefektúru. „Chcel by som, aby ste mali viac času pre Benedikta.“ Napriek viacerým otázkam František pri tom zostal. Gänswein je naďalej formálne prefektom Pápežského domu, no má sa starať výlučne o emeritného pápeža. Gänswein sa cíti potrestaný za niečo, čo mu nadrobili iní. František úmysel trestu popiera – chcel ho iba po tom rozruchu stiahnuť z frontu.
„Boli to ťažké mesiace,“ priznáva sa arcibiskup. „V tomto bode zostáva pre mňa František záhadou. Tá vec bola síce možno nešikovná, ale ja som neurobil nič nesprávne.“
A po vyčerpaní z prepracovania na jeseň 2017 mu to udrelo na aj obličky – na jeseň musel do nemocnice.
Teraz robí arcibiskup Georg Gänswein už opäť ten vitálny dojem, na ktorí boli ľudia u „Don Giorgia“ zvyknutí:
„Pokúšam sa už ďalej sa netrápiť svojou situáciou, a robím, čo je mojím poslaním.“
Arcibiskup Gänswein je v Ríme už 26 rokov. Mladý muž z Čierneho lesa, ktorý sa stal kňazom, aby bol v domovine farárom, je dnes súkromným sekretárom a oporou emeritného pápeža.
Bol diakonom v Mosbachu pri rieke Neckar, dva roky kaplánom v Oberkirchu a šesť rokov študoval cirkevné právo v Mníchove.
V r. 1993 sa stal sekretárom arcibiskupa Oskara Saiera. Keďže nuncius v Nemecku naliehal, že z Arcibiskupstva Freiburg ešte nikdy nebol kňaz vo Vatikáne, tak sa Gänswein stal prvým.
Pôsobil v Kongregácii pre Boží kult a v r. 1995 spracovával žiadosti o laicizáciu kňazov, ktorí sa chceli oženiť, ako aj akty o nedokonanom manželstve. Arcibiskup spomína:
„Bolo to strašné, toľké stroskotané životy.“
Po roku ho kardinál Ratzinger menoval do oddelenia náuky. „Tam sa tematicky dosť vyžadovalo.“
V r. 2003 dúfal kardinál Ratzinger, že Ján Pavol II. ho konečne pustí do dôchodku. Keďže jeho sekretár odišiel do Rady pre laikov, povolal si Gänsweina za jeho nástupcu.
„Malo to byť dočasné, no ako je známe, také dočasné veci trvajú najdlhšie,“ usmieva sa arcibiskup.
S voľbou pápeža Benedikta XVI. prešiel do Apoštolského paláca. V decembri 2012 ho Benedikt XVI. menoval za prefekta Pápežského domu a tak bol zodpovedný za oficiálne termíny pápeža. Benediktovo odstúpenie – to bol pre Gänsweina šok.

Arcibiskup Gänswein je muž, ktorý často otvorene povie, čo si myslí. Takže sa pravidelne vyjadruje o dianí v Cirkvi aj v Nemecku. Pritom často narazí na tamojší cirkevný mainstream. Jeho postoj k Františkovi je lojálny, v malom kruhu vyjadruje však aj v niečom kritiku a v inom uznanie.
V súčasnosti sa jeho denný program orientuje na 94-ročného Benedikta. Tu a tam cestuje na prednášky, kňazské vysviacky. V auguste však ide konečne na dovolenku a v rodnom Čiernom lese potom dodatočne oslávi s rodinou a priateľmi 65. narodeniny.

Matka a syn v tej istej reholi!

Rím, 22.7.2021 (kath.net/aleteia/mk) 027 696 – Matka brazílskeho kňaza sa stala rehoľníčkou v rovnakej reholi ako jej syn – v Inštitúte vteleného slova, ktorý bol založený v r. 1984 v Argentíne. Páter Jonas Magno de Oliveira hovorí o nezvyčajnej histórii seba a svojej matky:
„Už vo veku ôsmych rokov som začal cítiť volanie k zasvätenému životu vzbudeného horlivosťou a starostlivosťou nášho farára. Moja matka toto povolanie podporovala, viedla ma v kresťanských cnostiach, ale nenaliehala na mňa.“
Počas duchovných cvičení matky v seminári rehole, posilňovali rehoľníci 13-ročného Jonasa na jeho duchovnej ceste. Keď vstúpil do seminára, bolo jeho jedinou starosťou – ako jedináčka – že matka zostane doma osamelá. No služobníčky Pána a Panny Márie – ženská vetva rehole – pozvali matku, aby žila s nimi a ako zdravotná sestra pomáhala núdznym.
Teraz žijú matka a syn v Taliansku, ona ako kontemplatívna rehoľníčka, on od mája 2020 ako kňaz. Jeho posolstvo svetu znie:
„Keď sa hovorí o duchovných povolaniach, väčšina ľudí povie, môj otec, alebo moja matka boli proti tomu … no u mňa to tak nebolo. Teraz obaja nasledujeme Krista na tej istej ceste, v tom istom povolaní, s tou istou charizmou.“

„Úzka brána Evanjelia sa nezreformuje – zostáva úzka “

Brazília, 19.7.2021 (kath.net/pl) 027 695
„Ježiš nám hovorí, že brána je ‚úzka‘, ale otvorená pre všetkých. To si vyžaduje úsilie a umŕtvenie vlastnej sebalásky. No úzka brána Evanjelia sa nestala zreformovateľnou!“ pripomína brazílsky kňaz Wellington José de Castro MS, z Arcidecézy Campo Grande, na sociálnych sieťach. Podľa príspevku z portugalskej verzie spravodajského portálu „Aleteia“ kňaz ďalej píše:
Tri odporúčania
Brána nebola zreformovaná – zostáva úzka. Dnes nám Pán dáva tri odporúčania:
Prvé: Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine … (Mt 7,6). Kontrasty, v ktorých sa „to pravé“ spája s „perlami“ a „tým svätým“ a „psy“ a „svine“ sa poja s tým nečistým.
Sv. Ján Zlatoústy nás učí, že „naši nepriatelia sú od prírody ako my – ale nie vo viere“. Hoci pozemské dobrá sú poskytované dôstojným aj nedôstojným ľuďom rovnako, pri duchovných milostiach to tak nie je. Tie zostávajú výsostným právom tých, ktorí sú Bohu verní. Správne rozdeľovanie duchovných dobier predpokladá horlivosť pre sväté veci.
Druhé je tzv. „zlaté pravidlo“ (porovn. Mt 7,12), ktoré obsahuje všetko, čo odporúčal zákon i proroci, ako konáre jedného jediného stromu. Láska k blížnemu predpokladá lásku k Bohu:
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci!“
Ak robíte blížnemu to, čo chcete aj od neho, znamená to transparentnosť konania voči druhému s uznaním jeho Božej podoby, jeho dôstojnosti. Prečo si želáme dobro? Najhlbší uznávaný identifikačný prostriedok je spojenie so Stvoriteľom. Keďže dobro je pre nás jediným prostriedkom k životu v plnosti, jeho neprítomnosť v našom vzťahu k blížnemu je nepredstaviteľná. Niet nijakého miesta pre dobro tam, kde vládne lož a zlo.
Úzka brána
Pápež Benedikt XVI. sa raz opýtal: „Čo znamená táto ‚úzka brána‘? Prečo do nej mnohí nemôžu vojsť? Je to priechod vyhradený niekoľkým vyvoleným?“ Nie! Kristovo posolstvo „nás oslovuje v tom zmysle, že každý môže vstúpiť do života. Priechod je ‚úzky‘, ale otvorený pre všetkých. Je ‚úzky‘, pretože je náročný, vyžaduje úsilie, zriekanie sa, umŕtvovanie egoizmu“.
Modlime sa k Pánovi, ktorý nám svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním vydobyl univerzálnu spásu, aby nám pomohol dostať sa cez tú bránu, aby nás naučil odovzdávať sa jeden druhému a aby nás jedného dňa všetkých zhromaždil na hostinu večného života.

Nemecko: Veriaci bagrista riskoval život pre záchranu ľudí

Hubert Schilles pre nemecký denník:
„Viete, ja som veriaci človek. Predtým, ako som sa tam odviezol, dvakrát som sa prežehnal a povedal som Pánovi: ,Ty, Pane, musíš vedieť, čo sa stane.‘ A už som nemal strach ani na sekundu!“
Euskirchen 20.7.2021 (kath.net) 027 694 – V Severnom Porýní – Vestfálsku je v Euskirchene priehrada nad údolím „Steinbach-Talsperre“. Počas hroznej katastrofy záplav priehrada vydržala a to v neposlednom rade aj preto, lebo Hubert Schilles so svojím bagrom vo veľkom nebezpečí ohrozenia vlastného života udržiaval odtok vody voľný. A to priamo na vonkajšej strane ohrozenej priehrady 18 metrov pod hladinou vody.
V interview pre „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ porozprával, že ako riaditeľ regionálneho hĺbkového stavebného podniku nechcel nikoho vystaviť riziku a preto sám nasadol na bager a prevzal túto úlohu!
„Sám som si uvedomoval, čo robím, no nechcem, aby ma teraz oslavovali – každý iný by to urobil tiež.“
Keby sa priehrada bola pretrhla, nemal by pre masy rútiacej sa vody nijakú šancu na prežitie. No jeho zásahom tieklo asi 6000 litrov vody za sekundu a priehrada sa tak mohla úspešne odľahčiť.“

Generálny sekretár BK USA prekvapivo odstúpil

Washington D.C. 22.7.2021 (kath.net) 027 693 – Mons. Jeffrey Burrill, generálny sekretár Biskupskej konferencie USA, oznámil v utorok odstúpenie. Robí to po tom, čo katolícke investigatívne médium „The Pillar“ uverejnilo pikantné dôkazy, že bol pravidelným hosťom barov homosexuálov a používal aplikáciu na ich kontakty. Ako zvlášť problematické je, že súčasne mal hlavný dohľad nad reakciou katolíckej cirkvi na najnovšiu vlnu škandálov zneužívania. Informovali o tom noviny „Washington Post“ aj BBC a ďalšie médiá.
„The Pillar“ dostal od homosexuálnej siete predtým prístup k technickým údajom o Burillovom správaní ako najvyššie postaveného člena BK USA, ktorý nie je biskupom.
Predseda BK USA arcibiskup Jose Gomez z Los Angeles, informoval v utorok členov biskupskej konferencie:
„Zarmútený vám oznamujem, že Mons. Jeffrey Burrill odstúpil z postu generálneho sekretára BK. V pondelok nás upozornili na správy v médiách o jeho možnom nevhodnom správaní. To, čo nám oznámili, neobsahuje nijaké také jeho správanie voči maloletým. Aby však nerušil prácu BK monsignore okamžite odstúpil.“ Dočasne prevezme jeho úlohy zástupca generálneho sekretára Michael Fuller.
Po tom, čo „The Pillar“ minulý týždeň BK USA neverejne o tom informoval, chcel nechať biskupom čas na reakciu. Pracovníci „The Pillaru“ ponúkli, že sa neverejne stretnú so zástupcami BK. Tá však požiadala o písomné otázky a čas na rozmyslenie. „Pillar“ s tým súhlasil, ako uvádza. V utorok boli potom biskupi informovaní o odstúpení Burilla.
Kňaz Thomas Berg, profesor morálnej teológie na Seminári sv. Jozefa v Yonkersi v New Yorku, pre „The Pillar“ povedal, že využívanie aplikácií kontaktov gejov „Hookup“ je v rozpore so zdržanlivosťou a čistotou duchovných:
„V zmysle kánonického práva a tradície Cirkvi sú duchovní zaviazaní zachovať úplnú a večnú zdržanlivosť ako vzor a obraz nášho manželstvu podobného vzťahu Cirkvi a Krista. Už len keď sa duchovný zapojí do aplikácie, aby aktívne hľadal sexuálneho partnera, je to dramatické zlyhanie a veľký škandál. Keď sa ukáže, že seminarista pravidelne a eklatantne zlyháva v zdržanlivosti, je iba na krôčik vzdialený od sexuálneho zneužívania. Tento problém sa zostruje tým, keď dokonca duchovný na cirkevnom poste žije dvojaký život. To takmer vždy pôsobí na život iných ľudí, pretože sklamanie produkuje ďalšie sklamanie!“
Burill bol zvolený v novembri 2020 na päť rokov. Predtým bol podsekretárom a členom komisie biskupov na spracovanie prípadov zneužívania v r. 2018. Vysvätený bol v r. 1998. Bol farárom a vysokoškolským kaplánom a neskôr profesorom na Pápežskom severoamerickom seminári v Ríme …

Nórsko: Luteráni a „obrad zmeny mena“ transgenderovej osoby

Oslo, 21.7.2021 (LifeSiteNews) 027 692 – Luteránska cirkev nedávno „slávila“ vo svojom pohlaví zmäteného muža – čo bolo prvou takou udalosťou v krajine. Elin Stillingen (49) je muž, ktorý je presvedčený, že je žena a legálne zmenil svoje meno a pohlavie. Podľa Associated Press sa v stredovekom kostole Hoff Church v Osle, „slávil“ 17. júla obrad zmeny jeho mena. Pred tým povedal
Stillingen pre nórsku televíziu TV2:
„Som členom Nórskej cirkvi a chcem sa dostať von z uzamknutosti v komôrke ako kresťan, takže tento obrad je pre mňa dôležitý.“
Tak ako katolícke Sväté písmo – „Ako muža a ženu ich stvoril“ – hovorí dokonca aj luteránska verzia Biblie, s trocha odlišnou formuláciou: „Urobil ho na podobu Boha a stvoril ich ako muža a ženu a požehnal ich.“
Napriek tomu luteránsky pastor Stein Ovesen spolu a Nadáciou Stensveen – nórskou organizáciou aktivistov LBGT – zorganizoval toto „slávenie“.

„Viem, že toľkí sú vďační, že sa táto udalosť uskutočnila, pretože to hlboko zasahuje životov týchto ľudí,“ vyhlásil Ovesen. No tiež pripustil, že sú ľudia, ktorí sa stavajú proti tomu.
„V konzervatívnom krídle nájdete kňazov, ktorí majú hlbokú starosť pre to, čo my dnes robíme. Ale pre mňa je to dôležitý akt, ktorý vyjadruje milosť a otvorenosť, ktorú mi Boh ukazuje.“
Po ceremónii Stillingen vyhlásil: „Mám taký správny pocit. Som veľmi veľmi šťastný.“

Viedeň: Dóm sv. Štefana dostane vlastné očkovacie centrum

Viedeň, 21.07.2021 (KAP) 027 691 – Známy najviac navštevovaný Boží dom Rakúska sa stane očkovacím centrom – teda prinajmenšom Kaplnka sv. Barbary. Ako informoval denník „Kurier“ v utorok, kardinál Christoph Schönborn dal súhlas, aby „Robotnícky zväz samaritánov“ z poverenia viedenskej Rady pre zdravie tam mohol od augusta očkovať. Podrobnosti ako otváracie hodiny treba ešte určiť, „a musí sa zabezpečiť, aby vakcinácia nerušila sväté omše“, ako napísal denník.

Okrem očkovania v Kaplnke sv. Barbory, ktorá sa nachádza v severnej veži chrámu, sa má v Katedrále sv. Štefana zriadiť aj centrum registrácie a čakáreň po očkovaní. Prihlásenie na očkovanie nebude potrebné a očkovať dospelých sa bude vakcínou Johnson & Johnson a mladších ako 18 rokov vakcínou Pfizer-Biontech. Za hodinu môže byť zaočkovaných 20 osôb.
Idea prišla od mestského radcu pre zdravotníctvo Petra Hackera, ako povedal dómsky farár Toni Faber pre APA a cirkevné autority s tým rýchlo súhlasili. „To je úžasná vec,“ ako sa nadšene farár vyjadril.
Arcibiskup Schönborn už predtým v medzináboženskom liste vyzval k informáciách o možnostiach očkovania a viackrát očkovanie propagoval.
„Dóm sme zvolili, pretože sa nachádza na veľmi frekventovanom mieste v srdci Viedne,“ povedal Hackerov hovorca pre „Kurier“. „A nekonvenčné miesto prispeje k tomu, aby sa téma očkovania udržala vo vedomí ľudí a zvýšila sa tak ich klesajúca ochota dať sa zaočkovať. Aj cirkev sa tak môže otvoriť novej klientele!“ ako vyhlásil farár Faber.

Bizardné, kúlové, alebo rozhorčujúce?

Komentár: Christian Spaemann

Viedeň, 22.7.2021 (kath.net) 027 690 – Na prvý pohľad sa pre mnohých správa z Kathpressu číta ako cool! Očkovanie vo viedenskom Dóme sv. Štefana, prínos k zvýšeniu ochoty dať sa zaočkovať, otváranie novej klientely pre cirkev … To, čo predstavení katolíckej cirkvi vo Viedni tu iniciujú vyvoláva však niektoré otázky.
Kde spočíva špeciálne obsahové prepojenie medzi sakrálnym priestorom chrámu – a zvlášť dómu – so zdravotným opatrením, ktoré by sa mohlo rovnako realizovaťaj na každom inom mieste?
Čím myslia, že by sa to mohlo otvoriť pre „novú klientelu“? Čo sa myslí pod pojmom „nová klientela“? Aké sprievodné opatrenia sa plánujú, aby sa u príslušných ľudí vzbudil záujem aj o kresťanskú vieru?
Poznámka: V súčasnosti je v Rakúsku aj v mnohých iných krajinách očkovacia kampaň veľmi sporná. Stále viac sa občanov priamo, či nepriamo núti dať sa očkovať. Pre mnohých je rovnováha medzi štátnym poručníctvom, možným úžitkom širokej zaočkovanosti a občianskymi právami citlivo narušená. Medzinárodní vedci v medicíne považujú vzhľadom na vedecké údaje za oprávnené iba individuálne začokovanie ohrozených osôb na základe informovaného dobrovoľného rozhodnutia. Poukazujú aj na farmaceuticko-vedecko-politický komplex záujmov. Dokumentovaných dôkazov skorumpovaného konania týchto komplexov je celý legión.
Na akom základe poznania a legitímnosti prišli predstavení katolíckej cirkvi vo Viedni k tomu, aby sa okrem svojej dogmatickej a morálnej kompetencie v tejto aj medzi kresťanmi spornej situácii, ktorá sa týka zdravia a práv slobody občanov, svojím konaním postavili na jednu stranu? Uvedomujú si predstavení katolíckej cirkvi vo Viedni, že stále viac praktizujúcich veriacich, teda ľudí z jadra ich klientely, z Cirkvi vystupujú? Zamysleli sa už raz nad tým, v čom to spočíva? Nepovažujú za možné, že sa presne od týchto ľudí môžu niečo naučiť?

**************

Kňazské bratstvo sv. Petra“ prijalo nové motu proprio so zadivením!

Fribourg, 20.7.2021 (kath.net) 027 689 – „Kňazské bratstvo sv. Petra vydalo v utorok oficiálne komuniké k motu proprio pápeža Františka Traditionis Custodes:
„Kňazské bratstvo sv. Petra, ktorého cieľom je posväcovanie kňazov nasledovaním liturgických reforiem druhého vatikánskeho koncilu, prijalo motu proprio pápeža Františka Traditionis Custodes so zadivením.
Kňazské bratstvo sv. Petra, založené podľa smerníc motu propria Ecclesia Dei Adflicta sv. Jána Pavla II. (2. júla 1988) a kánonicky uznané, sa vždy priznávalo k celému učiteľskému úradu Cirkvi a vernosti voči pápežovi a nástupcom apoštolov a vykonáva svoju službu so súhlasom diecéznych biskupov. Vo konštitúciách sa odvoláva na náuky Druhého vatikánskeho koncilu a vždy sa pokúšalo byť súčasťou toho, čo emeritný pápež Benedikt XVI. v r. 2005 nazval „hermeneutikou reformy so zachovaním kontinuity Cirkvi (Príhovor k Rímskej kúrii 22. decembra 2005).
Preto sme hlboko zarmútení motívmi, ktoré sa uvádzajú na obmedzenie používania misálu sv. Jána XXIII., ktorý stojí v centre našej charizmy.
Bratstvo sv. Petra sa v nijakom prípade nespoznáva v uvedenej kritike.
Je podivuhodné, že sa nespomínajú mnohé plody pozorované v apoštolátoch spojených s misálom sv. Jána XXIII., ani radosť veriacich, ktorí majú z tejto liturgickej formy veľký úžitok. Mnohí ľudia vďaka tejto liturgii objavili svoju vieru, alebo sa k viere vrátili! Nemožno prehliadať, že z týchto často mladých a kvitnúcich farností vyšli mnohé kresťanské rodiny aj kňazské a rehoľné povolania.
V tejto súvislosti by sme chceli potvrdiť našu nezlomnú vernosť Petrovmu nástupcovi a na druhej strane vyjadriť, že zostaneme verní svojím konštitúciám a svojej charizme a chceme naďalej slúžiť svojim veriacim, ako sme to robili od svojho založenia. Dúfame, že môžeme rátať s porozumením biskupov, ktorých autoritu sme vždy rešpektovali a ku ktorým sme sa vždy správali lojálne.
S dôverou v príhovor Božej Matky a nášho patróna sv. Petra chceme túto skúšku prijať vo viere a vernosti.

Biskupi majú byť strážcami liturgie svätej omše

Nemecký teológ Helmut Hoping vidí motu proprio o tradičnej omši ako bolestné pre kňazov, ktorí ju slávia ako napr. „Bratstvo sv. Petra“, aj pre veriacich. Reštriktívny postup biskupov môže mať opačný účinok – že sa stiahnu k tradicionalistom!

Kolín, 19.7.2021 (KAP) 027 688 – Pápež František vykazuje podľa názoru nemeckého liturgika Helmuta Hopinga obrad tzv. starej svätej omše kvázi do múzea. Svojím motu proprio, podľa ktorého už iba v r. 1970 reformovaná forma svätej omše je legitímnym výrazom rímskeho obradu František odvolal rozlišovanie dvoch foriem rímskeho obradu Benedikta XVI. ako nelegitímne. Hoping to povedal pre katolícky kolínsky internetový portál „domradio.de“ v nedeľu. Výnosom „Traditionis custodes“ (Strážcovia pravdy) pápež prísne obmedzuje možnosti poskytnuté jeho predchodcom. Hoping k tomu vyhlásil:
„Výnos Benedikta XVI. z r. 2007 Summorum Pontificum je mŕtvy. Kladiem si otázku, čím ešte teraz je slávenie tridentskej svätej omše, ak nie súčasťou rímskeho obradu. Podľa najnovšieho motu proprio smie iba miestny biskup vo svojej diecéze povoliť používanie misálu pápeža Jána XXIII. z r. 1962. Iba on sám určuje kostoly a dni v týždni pre slávenie starého obradu omše. Okrem on toho poveruje aj kňaza, ktorý smie s veriacimi tieto omše slúžiť. František odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že tento obrad sa stáva nástrojom opozície vo Druhému vatikánskemu koncilu (1962-1965).
„Nádej Benedikta XVI. v zmierenie skupín v Cirkvi s rozdielnymi liturgickými preferenciami takto stroskotala,“ kritizuje Hoping. „Prieskum, na ktorý sa František odvoláva, nebol doteraz zverejnený! A aj obvinenie voči katolíckej cirkvi napr. v Nemecku je nespravodlivé voči diecéznym kňazom, voči „Bratstvu sv. Petra“ aj voči veriacim spojeným s tradičnou svätou omšou.“ Krátkodobých zmien praxe sa liturgik neobáva:
„Tí, ktorí slávili omšu v starej forme, to budú robiť aj naďalej. Ak by sa však biskupi voči tejto forme omše stavali reštriktívne, tak sa tieto skupiny katolíkov stiahnu, či dokonca prejdú ku ‚Kňazskému bratstvu sv. Pia X.‘“
Hoping súčasne biskupov vyzýva, aby pápežom požadovanú funkciu strážcov realizovali aj voči nešvárom a zneužívaniam liturgie novej riadnej svätej omše. Tie zmeny, ktoré niektorí kňazi do svätej omše už vniesli a pripustili, je tiež forma klerikalizmu!

Francúzsko: Ostrá kritika motu propria od ateistického filozofa

Vo Francúzsku veľmi známy filozof Onfray v denníku FIGARO: „Benedikt XVI. chcel schizmu s tradicionalistami prekonať, František ju znova vytvorí s jezuitskou zámienkou spájania …

Paríž-Vatikán , 20.7.21 (kath.net/pl) 027 687 – „Je známe, že som ateista, ale život Katolíckej cirkvi ma zaujíma, lebo pulzujúce srdce našej židovsko-kresťanskej civilizácie tradície uvádza do veľmi zlého stavu. Aj keď Boh nepatrí do môjho sveta, je môj svet predsa takým, ktorý Boha umožnil.“
Aj keď si niektorí hlúpo myslia, že Francúzsko začalo s vyhlásením ľudských práv a že Rusko vzniklo v r. 1917, tak „kresťanstvo predsa sformovalo civilizáciu, ktorá je moja vlastná a o ktorej si myslím, že ju môžem milovať a musím brániť bez viny a bez ospravedlňovania sa za moje chyby bez toho, že budem po spovedi, ľútosti a na kolenách čakať na spásu. Je šialené, ako niektorí, ktorí kresťanstvom pohŕdajú sa priam správajú, akoby sa ono ani nestalo!“
Píše to populárny filozof a spisovateľ Michel Onfray v komentári k pápežovmu Traditiones custodes pre denník „Figaro“. A pokračuje:
„Benedikt XVI. bol filozof a pápež, ktorý bol vzdelaný v nemeckej hermeneutike a fenomenológii. Čítal aj katolíckych francúzskych autorov v origináli. Jeho Ježiš Nazaretský (2012) zapadá do histórie nemeckého idealizmu, zvlášť hegelianizmu, o ktorom hovorievame, že je ‚od pravice‘, aby sme ho odlíšili od ‚ľavice‘, ktorá viedla k Marxovi. Od takej teologickej úrovne je pápež František veľmi vzdialený. Ale on prináša jezuitskú prešibanosť, ktorá ho viedla zvoliť si meno toho, ktorý bol od intríg a predsiení moci, ktorú jezuiti tak milujú, vzdialený na tak veľmi na protichodnú stranu, ako je len možné. – t. j. meno sv. Františka Assiského. Vyštudovaný chemik Jorge Mario Bergoglio pochádza z peronizmu, Jozef Ratzinger, vyštudovaný teológ, z antinacizmu.“
V očiach filozofa Onfraya bola najdôležitejším činom pápeža Benedikta XVI. prednáška v Regensburgu 12. septembra 2006. Na univerzite, kde bol predtým profesorom, vtedy „teraz pôsobil ako pápež“ a vysvetlil svoj úsudok o „úplne protichodnom vzťahu kresťanstva a islamu“ na základe textov, najmä výkladom viery a rozumu, ale aj otázkou násilia vo všeobecnosti a džihádu zvlášť“. „Hovorím ‚texty‘, lebo mu o to išlo – on prezentoval naozaj osobný výklad dialógu, ktorý sa konal na začiatku 15. storočia medzi byzantským cisárom Manuelom II. Palaeologom a jeho perzským učencom. Pozvanie rozmýšľať o tejto otázke sa považovalo za globálnu urážku islamu …“
„Rozhodnutie pápeža Františka, zrušiť Benediktove povolenie latinskej, tridentskej omše tým, ktorí si to želajú, je odôvodnené snahou chrániť jednotu a náuku koncilu. „Benedikt XVI. v Summorum Pontificum „svätú omšu Pia V. liberalizoval. V Traditionis custodes František túto liberalizáciu vymazáva. Benedikt XVI. chcel prekonať schizmu s tradicionalistami, František ju znova vyvolá samozrejme so zámienkou, že takto odlúčené znova spojí.“
„Po koncile počet duchovných povolaní drasticky klesol. No rehoľníci, ktorí pestovali latinský obrad omše, nepocítili nijaké straty záujmu – namiesto toho si naplnili semináre!“ píše Onfray a dodáva: „Má pápež František radšej kostoly, ktoré sú s jeho ideami prázdne, akoby mali byť plné s ideami Benedikta XVI.?
Či nie je rozdelenie funkcia pripísaná diablovi? Keby som mal katolícku vieru, nevyhol by som sa pomysleniu na List sv. Jána (1 Joh 4,3).
Génius kresťanstva predsa spočíva v tom – ako dokazujú rôzne koncily rozhodujúce o povolení či nepovolení zobrazovania Krista – že umožňuje civilizáciu alegórie, toho symbolického a metafory. Židovský génius sa nachádza v hermeneutike, kresťanský vo vysvetľovaní podobenstiev. Židia vynašli hermeneutiku pre najmúdrejších, pre rabínov, čitateľov Kabaly. Kresťania vytvárajú populárnu hermeneutiku pre veriacich, ktorým sa rozprávajú príbehy odkrývajúce svätú históriu. Naša civilizácia obrazu, vysvetľujúceho rozumu, filozofie oddelenej od teológie pochádza z toho sveta.“
„Preto je latinská omša dedičstvom genealogického veku našej civilizácie. Ona je historicky a duchovne odvodená z dlhej tradície obradov, slávení, modlitieb, ktoré všetky sú vykryštalizované v jednej forme a ponúkajú tak ‚celkový výkon – celkové umelecké dielo‘, aby som použil pojem z estetiky nemeckého romantizmu.
Pre tých, ktorí veria v Boha, je latinská omša v porovnaní s modernou omšou často poznačenou zneužívaním liturgie tým, čím je rímska bazilika v časoch sv. Augustína v porovnaní s viacúčelovou halou ohyzdného sídliska v predmestí Paríža Aubervilliers (zničeného modernými zásahmi), kde márne hľadáme to sväté a transcendentné. Akú spiritualitu by sme tam asi tak našli?“

****************

Biskup zatopeného Liège: Zažíváme Noemovu zkušenost 027 686

Procházíme zkušeností biblické potopy, je třeba vyvodit z ní rovněž duchovní poselství, hledat souvislosti v Božím Slově, v modlitbě a v duchovním životě, říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas biskup Jean-Pierre Delville z belgického Liège, které bylo v těchto dnech zasaženo devastující povodní. Podle první bilance přišlo o život nejméně dvacet lidí.
Biskup mluví o nesmírném otřesu, jaký prožili obyvatelé jeho diecéze. Stotisícové město Verviers se celé ocitlo pod vodou a také v Liège zůstalo mnoho rodin bez střechy nad hlavou. Diecéze se snaží pomoci vyplaveným lidem, zpřístupňuje pro ně své prostory.
„V této chvíli se snažím především předat všem poselství, které povzbuzuje k vytrvání v naději. Později bude čas také na duchovní reflexi,” říká biskup Delville.
„Zažili jsme skutečně to, co se popisuje v Bibli, když je řeč o potopě. Jako by na nás dopadl hněv nebes, jako tehdy, když se Bůh rozhněval na zkaženost civilizace v Noemově době. Říká se přece, že tyto výkyvy klimatu jsou částečně způsobené neopatrností člověka a nekontrolovaným rozvojem techniky. Na druhé straně neseme také odpovědnost za prevenci. Už patnáct dní meteorologové varovali před přívalovými dešti a říkali, že je nutné vypoštět přehrady. Nikdo to ale neudělal, voda nebyla vypuštěna včas. Je za tím tedy také nedbalost, neopatrnost, nedostatek odpovědnosti a prozíravosti. Naše společnost se musí zamyslet nad tím, jak hospodařit se zemí, mořem a klimatem. Jinak se ocitneme v situaci ještě horší.
Jak se poučit do budoucna? – Je třeba odpovědnosti a modlitby, osvícené Písmem svatým, která nám ozřejmuje naši odpovědnost. Důležité je také, abychom měli v modlitbě důvěru v Boha. Abychom nespoléhali pouze na vlastní síly a dobrou vůli, neuzavírali se před světlem Božího Slova. Jsem přesvědčen, že z těchto tragických události se vynořuje také duchovní poselství. Musíme čerpat důvěru ze své víry, z evangelia, které nám dává orientaci v situacích tohoto druhu, ve chvíli soumraku a přívalu. Pokud nechceme reagovat nekontrolovaným způsobem, musíme hledat souvislosti v Božím slově, modlitbě a v duchovním životě.” (job)
Premiérka Nového Zélandu: ‘MY SME VÁŠ JEDINÝ ZDROJ PRAVDY!’

‘ZAPAMÄTAJTE SI – AK TO NEPOČUJETE OD NÁS, NIE JE TO PRAVDA!’

Nový Zéland, 16.7.2021 (LifeSiteNews) 027 685 – Technologické giganty Big Tech a dokonca aj vlády si už uzurpujú cenzúru v otázkach ohľadom covidu-19, výkonu kontroly populácie aj v tom, že sú jediným zdrojom pravdy!
To sú v podstate výroky, ktoré vyslovila premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová (40) dňa 19. marca 2020, keď komentovala „konšpiračné teórie“ na sociálnych médiách vzhľadom na lockdowny. Začala slovami:
„Už niekoľko dní to pozorujem na sociálnych médiách, no nie som osobne schopná vyvrátiť každú jednu fámu, hoci ma to veľmi pokúša. My vám budeme poskytovať najaktuálnejšie informácie denne. Môžete nám dôverovať ako zdroju týchto informácií! Generálnemu riaditeľovi pre odbor zdravia a ministerstvu zdravotníctva môžete tiež dôverovať. Informácie na objasnenie fám, môžete získať v každom čase na stránke covid19.govt.nz, inak odmietajte všetko iné!“
Ardernová dodala, že vláda a ministri sú poslami pravdy a Novozélandčania nemajú dôverovať nikomu okrem vlády!
„My budeme stále vaším jediným zdrojom pravdy. My vám budeme poskytovať pravidelné informácie, Podelíme sa s vami o všetky informácie. Všetko ostatné čo uvidíte, bude nedôveryhodné ako zrnká soli. Vláda urobí pre vás všetko a ochráni vás. “
Ľudí ešte vyzvala, aby neprepadali panike pri nových reštrikciách. …

Rusko proti výnosu Európskeho súdu uznať homosexuálne zväzky

Moskva, 16. júl 2021 (LifeSiteNews) 027 684 – Rusko kritizovalo výnos Európskeho súdu pre ľudské práva (ECHR), ktorý tlačí na krajinu, aby uznala „manželstvo“ párov rovnakého pohlavia.
Súd uviedol, že odpor Ruska v tejto oblasti porušuje článok 8 Európskej konvencie ľudských práv, ktorý zahrňuje „právo na rodinný život“ a článok 14, ktorý zakazuje diskrimináciu.
Súd v Štrasbourgu aplikuje tieto články v ostatných rokoch na zväzky rovnakého pohlavia napriek predchádzajúcim opačným rozsudkom aj napriek tomu, že v texte Konvencie ľudských práv niet ani zmienky o homosexualite.
Žalobu prípadu „Fedotova a iní versus Rusko“, podali niekoľkí ruskí homosexuáli, ktorých žiadosť o sobáš bola odmietnutá, ako uvádza Európsky súd. Výnos súdu o. i. hovorí:

„Rusko má povinnosť úcty k žiadateľom a ich súkromnému i rodinnému životu a má im zabezpečiť legálny rámec, aby ich vzťah mohol byť uznaný a chránený domácimi zákonmi. Opatrenia, ktoré by účinne zrovnoprávnili zväzky rovnakých pohlaví s heterosexuálnym manželstvom, by neboli v rozpore s prevažujúcim tradičným chápaním manželstva v Rusku. Najvhodnejšia forma ich registrácie zostáva v kompetencii príslušného štátu.“

Rusko rozsudok odmietlo a vyhlásilo, že manželstvo v krajine zostáva výlučne medzi mužom a ženou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zdôraznil:
„Sobáše rovnakých pohlaví v Rusku nie sú dovolené ústavou, ktorá bola tento rok upravená s dodatkom: ‚Inštitúcia manželstva je zväzok medzi mužom a ženou.‘“
„Znenie ústavy je absolútne jednoznačné a je aj veľa nejednoznačných občanov Ruska, ktorý tento jednoznačný postoj podporujú! Netreba preto hľadať nijaký kompromis formy ich registrácie“ vyhlásil Peskov podľa agentúry Reuters. …

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *