Život Cirkvi vo svete 28/2018

Obsah

+ Zomrel pápežský prelát prof. Štefan Vragaš

Morálny teológ: „Humanae vitae“ ďalej „rozvinúť“

Prvý UV obrázok nenarodeného dieťaťa v parlamente

Zlatko Dalič: S ružencom do futbalového finále!

Chlapec z thajskej jaskyne: Modlil som sa k Bohu!

Ultra-luxus a Ježiš

Kardinál Müller: „To bol zasa taký nemecký vlastný gól!“

Argentínsky biskup: ‚Potrat nie je právo, ale tragédia’

USA: Kňaz odsúdený za akciu na ochranu života!

Nový predstavený „Kňazského bratstva sv. Petra“

Nikaragua: Pápež berie Ortegu na zodpovednosť

Irán: Za zloženie šatky 20 rokov väzenia

Nemecko: Prvá kresťansko-moslimská škôlka

Sloboda slova: Jezuitská univerzita prehrala proces

Macron vysoko ocenil političku potratov S. Veilovú

V Nikarague napadli biskupov a apoštolského nuncia

Biskup v Altöttingu: „Kríž patrí do verejných priestorov“

Kardinál: „Kňazi nie sú vierohodní v predmanželskej príprave“

Nuncius: Cirkev sa má zaoberať zmenenými rodinami

Nemecko: „Kom¬pro¬misy urýchľujú úpadok viery

„Boj proti príčine úteku č. 1 – džihádu“

Chrániť deti pred pornografiou na internete

Praha: Kardinál kritizuje zdaňovanie reštitúcií

Teológ: Krsty utečencov citlivo sprevádzať

Macedónsko: Mnísi na Athose nechcú kompromis

Japonsko: Najstarší kostol – dedičstvo UNESCO

Pápež: Zachovať status quo Jeruzalema

Vydavateľstvo nechce vydať knihu kritickú k islamu

Duterte: „Ak Boh existuje okamžite odstúpim!“

Napísali o nás: Biskupi kritizujú rozsudok Európskeho súdu

Francúzsko: Už 20 percent novokňazov je „tradičných“

Benedikt XVI. píše o kresťansko-židovskom dialógu

Slová, ktoré potešia a povzbudia. Vďaka otec biskup!

+! Vážená pani, Mgr. Zuzana Gluchichová, srdečne Vás pozdravujem.
Pán Boh zaplať! Aj počas celého júna som Vaše hodnotné správy a zaujímavé články dostával v poriadku. Je to úžasné, že táto technika – vďaka takým obetavým ľuďom, ako ste aj Vy – umožňuje posielať toľko hodnotných správ. Nech Vám dobrotivý Pán Boh pomáha aj naďalej.
S pozdravom a požehnaním pre Vašu zaslúženú letnú dovolenku + biskup RKC SR

+ Zomrel pápežský prelát prof. Štefan Vragaš

Nitra, 9.7.2018 (RV) 022 526 – Vo veku 89 rokov zomrel v nedeľu 8. júla v Nitre Mons. Štefan Vragaš, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, jazykovedec a publicista.
Štefan Vragaš sa narodil 2. februára 1929 v Koválove, okr. Senica. Vyštudoval filológiu na Slovenskej univerzite a stal sa vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave. V túžbe po kňazstve v roku 1964 emigroval cez Rakúsko do Talianska. V Kolégiu Nepomucénum a na Lateránskej univerzite v Ríme absolvoval prípravu na kňazstvo, ktoré prijal 16. mája 1970 z rúk pápeža Pavla VI. V roku 1972 získal na Lateránskej univerzite doktorát teológie.
Ako kňaz pôsobil Štefan Vragaš v období 1972 – 1994 vo Viedenskej arcidiecéze. Popri pastoračnej službe a pomoci krajanom bol v r. 1980 – 1995 lektorom slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Od r. 1995 bol rektorom Kostola Alžbetínok v Bratislave a v r. 1997 sa stal profesorom teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde prednášal 16 rokov sociálnu náuku Cirkvi a cyrilometodskú tradíciu. Istý čas bol aj dekanom a prodekanom fakulty.
Prof. Štefan Vragaš je spoluautorom šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka, publikoval biografie Život Konštantína Cyrila a Život Metoda (1986), monografiu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991) i ďalšie tituly. Spolupracoval na vydávaní zahraničnej literatúry v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Napísal viaceré štúdie, recenzie a články do slovenských i cudzojazyčných periodík a zborníkov.
V rokoch 1976 – 1986 Štefan Vragaš prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu na rozličné teologické témy. Ešte v roku 2000 pripravil rozhlasový cyklus s názvom O význame a dôležitosti katolíckeho sociálneho učenia. Pápež Benedikt XVI. ho marci 2009 vymenoval za pápežského preláta. -jb-

* * * * * * *

Morálny teológ: „Humanae vitae“ ďalej „rozvinúť“ …

Viedeň, 12.7.2018 (KAP) 022 525 – Tradícia cirkvi vzhľadom na chápanie manželstva a sexuality má „dlhú históriu vývoja“ s mnohým zvratmi. Takže podľa presvedčenia juhotirolského morálneho teológa Martina Lintnera by bolo mysliteľné a žiadúce encykliku „Humanae vitae“ pápeža Pavla VI. ďalej „rozvíjať a vzdať sa tam ustanoveného prirodzeného plánovania rodičovstva!!! Vyplýva to z jeho knihy „Od Humanae vitae až po Amoris laetitia“, ktorú vydal pri príležitosti 50. výročia encykliky.
V knihe skúma nielen tradíciu argumentu, ktorú si Pavol VI. tak vážil, ale napríklad aj prirodzené právo či varovanie pred morálnymi následkami umelej antikoncepcie.
„Aké presvedčivé sú formy argumentácie a dôvody proti umelej úprave počatia?“ Tak znie názov hlavnej kapitoly knihy, kde Lintner zvažuje pro a contra a dochádza k záveru, že práve neskoršie úsilie pápeža Jána Pavla II. odôvodniť bezvýnimočný zákaz umelých metód a disciplinárnymi prostriedkami to súčasne „vynucovať“, v konečnom dôsledku vraj „nebolo presvedčivé“. „To všetko nezabránilo tomu, že ´Humanae vitae´ na širokej úrovni nedostalo pozitívne prijatie ani vnútorný súhlas veľmi mnohých veriacich.“ Podľa teológa prednášajúceho v Bressanone a predsedu „Medzinárodného združenia pre morálnu teológiu a sociálnu etiku“ musí Cirkev „brať úsudok veriacich vo svedomí vážne a ich úvahy ako možný zdroj morálneho náhľadu zohľadniť“.

Až koncil ocenil rozkoš
Keby sa umelá antikoncepcia považovala za morálne dovolenú, muselo by sa pripustiť, že Cirkev sa predtým mýlila – veď pápež Pavol VI. to vo vieroučnom konštatovaní zvažoval – ako to Lintner prezentoval – v osamelom rozhodnutí vo svedomí pápeža proti odporúčaniu väčšiny študijnej komisie, ktorú založil ešte Ján XXIII. a potvrdil Pavol VI. aj väčšiny ním samým menovanej biskupskej komisie. K tomuto argumentu tradície príp. autority Lintner poznamenal, že cirkevný učiteľ sv. Augustín sexuálny vzťah bez úmyslu plodenia detí zavrhoval – muž tým ponižuje svoju ženu na neviestku. „Až Druhý vatikánsky koncil vieroučne presadil ocenenie sexuálnej rozkoše ako vyjadrenia celostnej lásky manželských partnerov,“ uvádza teológ a píše: „V tejto línii leží aj Amoris laetitia pápeža Františka, v ktorej sa erotický rozmer lásky považuje za Boží dar.“
S „Humanae vitae“ sa stáročný proces vývoja náuky teda nemusí skončiť, ako vyvodzuje Lintner. „Je legitímne premýšľať o tom, či každý jednotlivý manželský akt, ale skôr manželstvo ako také, musia byť otvorené pre plodenie detí. Znemožnenie plodenia v jednotlivom akte by sa potom nemuselo automaticky postaviť na jednu rovinu s porušením jeho dôstojnosti ako výrazu lásky.“

Potrebuje cnosť zdržanlivosti určitú metódu?
No aj ďalšie argumenty v „Humanae vitae“ majú podľa Lintnera slabosti – ako argument prirodzeného práva o „prirodzenej“ nerozlučiteľnej jednote spojenia v láske a plodenia, čomu sa oponuje z teologickej, ale aj medicínskej a prírodovedeckej strany. Ján Pavol II. tomu zodpovedajúc nepovažoval za potrebné chrániť povahu sexuality ale dôstojnosť ľudskej osoby – ktorá by sa porušovala, keby došlo k výhradám v celkovom prijatí druhého skrze umelú antikoncepciu. Periodická zdržanlivosť je oproti tomu výrazom osobnej zrelosti a ohľaduplnosti, ako uvádza Ján Pavol II.
Lintner sa k tomu skepticky pýta: „Nezaznieva s poukazom na prevažujúcu žiadostivosť v kontexte prirodzenej regulácie počatia znova … to negatívne hodnotenie sexuality ako niečoho animálneho …? Či neplatia nároky, že vzdaním sa bezprostredného sexuálneho uspokojenia sa ozrejmí hodnota partnera na páry, ktoré sa rozhodnú pre iné formy regulácie počatia, ako je prirodzená? Je teda skutočne potrebné pre manželstvo nepochybne nutnú cnosť zdržanlivosti spojiť s určitou metódou?
To, že iba prirodzená regulácia počatia zodpovedá Božej vôli a on má výsostné právo nad ľudským životom komentuje Lintner poznámkou: „Priama identifikácia Božej vôle je sotva možná“ ! … !

Mnohé obavy pápeža sú aktuálne
Viac váhy prikladá teológ obavám pápeža ohľadom následkov používania umelej antikoncepcie. „Mnohé z nich sú oprávnené,“ uvádza Lintner s poukazom na ohrozenie zdravia hormónmi, na degradáciu sexuality na konzum, či na štátne diktátorské zásahy do plánovania rodín. Starosť pápeža zo šíriacej sa „mentality antikoncepcie“, ktorá sa odrazí v raste počtov potratov, však podľa teológa naproti tomu vraj „nemožno empiricky potvrdiť“. No nachádza aj „mnohé dobré argumenty“, ktoré hovoria za prirodzenú reguláciu počatia: „Obaja partneri nesú zodpovednosť, musia komunikovať a brať na seba ohľad, periodická zdržanlivosť by sa mohla postarať o širšie spektrum telenej intímnosti.“ … „Podľa toho tu podľa teológa vzniká otázka, či tieto argumenty sú dostačujúce na kategorický zákaz umelej antikoncepcie. To platí o to viac, že ustanovenie Pavla VI. sa týka aj iných tém, ako je vzťah svedomia a cirkevnej normy príp. citu Božieho ľudu pre vieru („sensus fidelium“) a autoritu učiteľského úradu – a to spôsobom, ktorý „viedol k strate dôvery mnohých veriacich“ v Cirkvi v otázkach sexuality, manželstva a rodiny“, ako uvádza teológ. –zg-

„Elita ‚Nového svetového poriadku’ ovplyvňuje Vatikán“

Rím, 12.7.2018 (kath.net/LSN) 022 524 – Ettore Gotti Tedeschi, bývalý riaditeľ Vatikánskej banky IOR, vidí v „demografickom kolapse“ Západu plán „globalistickej elity“. „Tá vedome spôsobuje krízy, aby potom mohla zaviesť „Nový svetový poriadok“, povedal taliansky bankár na konferencii vo Vatikáne.
„Zástupcovia tejto agendy rozvinuli svoj vplyv medzitým až po najvyššie úrovne Vatikánu,“ tvrdil Gotti Tedeschi a poukázal na stále sa vracajúce témy chudoby, migrácie a ničenie životného prostredia, o ktorých pápež František stále znova hovorí.
„Opatrenia na kontrolu populácie v minulých desaťročiach mali za cieľ vyvolať rad ekonomických, geopolitických a sociálnych katastrof. V týchto krízach ľudia akceptujú globálnu politickú víziu, ktorá eliminuje suverenitu národných štátov a zavádza gnostickú ochranu životného prostredia ako univerzálne náboženstvo.“
Ako predstaviteľov tejto elity menoval Gotti Tedeschi biológa a experta na rozvoj populácie Paula Ehrlicha, ekonóma Jeffreyho Sachsa a bývalého generálneho sekretára OSN Ban Ki-moona.
„Je nemysliteľné, aby tí, čo rozhodujú v USA a vo svete, nespoznali následky populačnej politiky,“ vyhlásil Gotti Tedeschi.

Rím: Experti o zmene účelu kostolov

Rím, 12.7.2018 (kath.net/KAP) 022 523 – Zmenou účelu budov kostolov sa má koncom novembra zaoberať medzinárodný kongres v Ríme. Ako oznámila Pápežská rada pre kultúru na kongrese s názvom „Boh tu už nebýva?“, má sa diskutovať o úlohe budov kostolov, ako aj o trvalo udržateľnej úlohe cirkevných kultúrnych nehnuteľností vôbec. Na konferencii 29. až 30. novembra sa majú zúčastniť experti z biskupských konferencií Európy, Severnej Ameriky a Oceánie. Podujatie organizuje Pápežská rada pre kultúru s Biskupskou konferenciou Talianska (BKT) a Pápežskou univerzitou Gregoriana.
V Taliansku vlastnia farnosti a diecézy 65 000 kostolov, ako povedal nový prezident Správy majetku Apoštolského stolca (APSA) a bývalý generálny sekretár BKT, biskup Nunzio Galantino, podľa správy vatikánskeho spravodajského portálu „Vatican News“. „K tomu sa pridávajú tie, ktoré sú vo vlastníctve štátu, alebo súkromných osôb.“
K možnému počet kostolov, ktorých sa cirkev vzdá sa však biskup Galantino vyjadriť nechcel: „Na to nie sú ešte systematické prieskumy. Riešenie predávať vstupenky do kostolov však neprichádza do úvahy,“ ako povedal.

Viedeň: Kostoly odovzdávajú pravoslávnym
Zmena funkcie kostolov je aj jednou z tém duchovne a štrukturálne nasmerovaného procesu obnovy a rozvoja Viedenskej arcidiecézy pod názvom „Sk 2,1“. Kardinál Christoph Schönborn v mesačníku „Datum“ nedávno pripomenul, že už viaceré menej používané kostoly vo Viedni sa odovzdali pravoslávnym spoločenstvám: „Vo Viedni prekvitá veľmi veľa kresťanského života, ktorý nepatrí priamo ku Katolíckej cirkvi,“ povedal viedenský arcibiskup. „To, že sa z katolíckych kostolov stávajú pravoslávne, je mi milšie, akoby tam boli nákupné centrá, alebo puby.“ -zg-

Prvý UV obrázok nenarodeného dieťaťa v parlamente

Londýn, 12.7.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 522 – David Linden zo Škótskej národnej strany „Scottish National Party“ (SNP) bol očividne prvým britským poslancom, ktorý prezentoval obrázok nenarodeného dieťatka z ultrazvuku v dolnej komore parlamentu. Urobil to nie z príležitosti debaty o potrate, alebo ochrany nenarodených, ale kvôli otázke otcovskej dovolenky. Linden ukázal obrázok svojej nenarodenej dcérky, ktorá sa príde na svet na jeseň. Chcel tým poukázať na to, že táto téma je pre neho veľmi naliehavá, pretože po jej narodení nastúpi na otcovskú dovolenku.
Organizácia na ochranu nenarodených detí „Society for the Protection of Unborn Children“ (SPUC) poukazuje na to, že v parlamentných diskusiách o otázke potratov sa len zriedka spomínajú nenarodené deti. Poslanci, ktorí túto jednostrannosť oslovia, musia rátať s nepochopením kolegov a verejnosti, ako sa uvádza v stanovisku SPUC. Na konzervatívnu poslankyňu Máriu Caulfieldovú napríklad masívne zaútočili, keď ju menovali za podpredsedníčku komisie pre otázky žien. Caulfieldová sa totiž zasadila „nielen za dôstojnosť a práva ženy, ale aj za dôstojnosť a práva nenarodeného dieťaťa“. –zg-

Zlatko Dalič: S ružencom do futbalového finále!

Chorvátsko, 12.7,2018 (kath.net) 022 521 – Chorvátsky futbalový tím v stredu víťazstvom nad Anglickom po prvý raz dosiahol finále majstrovstiev sveta vo futbale. Majstrom tohto úspechu je celkom očividne nový chorvátsky tréner Zlatko Dalič, ktorý od októbra mužstvo trénuje a už sa považuje za nový objav MS.
To, čo mimo Chorvátska málokto vie – Dalič je hlboko veriaci katolík, ktorý sa denne modlí ruženec! Aj počas zápasov ho má vždy pri sebe a sotva ho pustí z ruky. Svoj úspech pripisuje aj svojej viere:
„Za všetko, čo som vo svojom živote a vo svojej kariére dosiahol, vďačím mojej viere. Som Pánovi veľmi vďačný!“ povedal pre chorvátsky rozhlas. „Ak človek stratí nádej, tak sa musí úplne spoľahnúť na milosrdného Boha a na svoju vieru.“ –zg-

Chlapec z thajskej jaskyne: Modlil som sa k Bohu!

Thajsko, 12.7.2018 (kath.net) 022 520 – V jaskyni sa 14-ročný chlapec veľa modlil a aj jeho rodičia stále znova ďakovali Bohu za jeho záchranu. Oznámili to rodičia jedného zo zachránených chlapcov v Thajsku po prvej návšteve syna v nemocnici. Informoval o tom „Focus“.
V utorok, počas dramatickej záchrannej akcie, boli po vyše dvoch týždňoch zachránení dvanásti malí futbalisti s trénerom. Pre mnohých sa táto záchranná akcia rovná zázraku, pretože veľké časti jaskyne boli zaplavené a deti sa nachádzali vo vyše 800 metrovej hĺbke a vo vyše 4-kilometrovej vzdialenosti od vchodu do jaskyne.
Austrálski špecialisti, ktorí pri záchrane pomáhali, pre britské noviny „Guardian“ povedali, že boli iba nejaké momenty vzdialení od katastrofy, keďže už niekoľko hodín po záchrane posledného chlapca zlyhala hlavná pumpa a hladina vody sa veľmi zvýšila. V tom čase bolo v jaskyni ešte asi 100 záchrancov, ktorí ju však dokázali rýchlo opustiť.
Michael Scott, riaditeľ americkej produkčne firmy „Pure Flix Entertainment“, ohlásil, že túto drámu sfilmuje. „Odvaha a hrdinstvo, ktoré som zažil, sú neuveriteľne inšpirujúce a preto – áno – to bude ten pravý film pre nás!“ vyhlásil Scott pre „Hollywood Reporter“. „Pure Flix Entertainment“ produkuje najmä kresťanské filmy. „Nemusí to byť nevyhnutne kresťanský film, iba inšpirujúci,“ dodal Scott, ktorý sám chvíľu žil v Thajsku a bol pri záchranných prácach. Jeho manželka dobre poznala potápača, ktorý prišiel v jaskyni o život. –zg-

Ultra-luxus a Ježiš

Mníchov, 11.7.2017 (kath.net) 022 519 – Hotelier a zakladateľ hotelov Ritz-Carlton, Horst Schulze, je praktizujúci kresťan a chcel by žiť tieto hodnoty aj ako podnikateľ. Informoval o tom mediálny magazín PRO.
Svoju vieru síce „nevytrubuje do sveta“, ale „každý vie, že som kresťan“ ako hovorí. „Každého človeka stvoril Boh. Mať úctu k človeku to je pre kresťana to najväčšie. Preto nesmie nikto tvrdiť, že je lepší ako niekto iný. Keď príde hosť, tak sa k tomu hosťovi správaj, akoby to bol Ježiš.“ Túto výpoveď sv. Benedikta chce hotelier aplikovať aj vo svojich hoteloch. A ani k svojim zamestnancom sa nechce správať ako k poddaným.
Dnes už 80-ročný podnikateľ založil v r. 1983 slávnu sieť hotelov Ritz-Carlton-Hotels a bol dlho hlavou jeho predsedníctva. V r. 2002 založil ešte aj novú sieť hotelov Capella. –zg-

Kardinál Müller: „To bol zasa taký nemecký vlastný gól!“

Vatikán, 12.7.2018 (kath.net) 022 518 – „Z celej svetovej Cirkvi sa ozývali hlasy, ktoré si robili starosti z výroku Biskupskej konferencie Nemecka – že je priekopníkom a majstrom – učiteľom pre celú všeobecnú Cirkev! A tí ostatní sa cítia vodení za ručičky a ovládaní poručníkmi. To bol zasa raz taký pravý nemecký vlastný gól. V iných krajinách je ekumenická otázka rovnako naliehavá, ako napr. v USA, kde je mnohorakosť vyznaní – možno ešte viac ako u nás. Takže si my v Nemecku nemôžeme nárokovať špeciálnu cestu.“ Povedal to kardinál Gerhard Ludwig Müller v interview pre bavorské noviny „Passauer Neuesten Nachrichten“.
Kardinál si preto kladie otázku, prečo sa nezapojili kvalifikované vedomosti dogmatikov biskupa Rudolfa Voderholzera a biskupa Štefana Ostera namiesto toho, aby sa týchto dvoch pokúšali „len emocionálnymi prostriedkami opečiatkovať ako konzervatívcov a vyradiť zo všetkého“.
Okrem toho kritizoval bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery bez menovania kardinála Reinharda Marxa, že pápežom zamýšľané posilnenie miestnej cirkvi nesmie dospievať k tomu, že „predseda konferencie biskupov a jeho sekretariát bude vládnuť nad biskupmi“. „Predseda konferencia nie je ani o groš viac hodný, ako každý iný biskup a biskupi sa predsedovi nemusia zodpovedať,“ povedal kardinál Müller doslova. Ďalej kritizoval, že nie je možné, aby „sekretariát BK v Nemecku publicisticky pracoval iba pre predsedu a aby iní biskupi boli prezentovaní ako opozícia“. „A biskupská konferencia nie je ani nijakou politickou organizáciou, v ktorej sa hrá o moc – to všetko je úplne nesprávny postoj. Vedie vždy na scestie, ak sa k cirkevným témam pristupuje ako k politickým kategóriám a nie teologickým a miestne cirkvi nie sú nijaké zhromaždenia národných cirkví. Tu má svoje povinnosti aj Rím,“ povedal kardinál.
K diskusii o prijímaní pre nekatolíkov sa kardinál Müller vyjadril, že tu je potrebné vyznanie katolíckej viery s výnimkou závažných situácií ako nebezpečie smrti. „Nemožno si jednoducho v jednu nedeľu privlastniť chápanie Eucharistie a na ďalšiu nedeľu chápanie o Pánovej večeri nekatolíckych vyznaní. Môžu byť síce situácie, keď je manželský partner doma v katolíckej viere, tu by sa mohlo možno hovoriť o hraničných prípadoch. Ale nemožno všeobecne povedať, že keď sme zosobášení s katolíkom, tak už máme právo ísť na prijímanie.“
Aktuálnu kritiku pápeža a Kongregácie pre náuku viery Müller označil ako „výraz neznalosti katolíckej viery a nedostatok rešpektu k ľuďom iného vyznania“.
Svoje prepustenie z postu prefekta Kongregácie pre náuku viery označil bývalý regensburský biskup ako „veľmi nezvyčajné“. Pápež František mu k tomuto rozhodnutiu nemenoval nijaké odôvodnenie, takže mohli byť smerodajné ideologické ako aj cirkevno-politické motívy.
„Pápež Benedikt v pozdravnom liste k mojim 70. narodeninám napísal, že ma vtedy považoval za najvhodnejšieho muža v celej svetovej Cirkvi pre tento úrad prefekta. Pápež František si musí vysporiadať s vlastným svedomím, o akých spolupracovníkov sa opiera,“ povedal kardinál Müller a dodal:
„Aj pri mnohých menovaniach biskupov si kladiem otázku, prečo sa teologická kompetencia už len sotva zohľadňuje. No pri hľadaní vhodných kandidátov sa nesmieme iba pýtať: Kto sa hodí k nám a do našej siete? Správna otázka tu znie: Kto by mohol byť dobrým pastierom práve pre túto diecézu?“
Seba samého Müller nevidí v úlohe klakéra, či prikyvovača:
„Pápež je odkázaný na to, aby sa práve kolégium kardinálov vyslovovalo k veciam s teologickou odbornosťou. Nijaký človek totiž nemôže sám všetko vedieť a čím väčšia je zodpovednosť, tým viac je odkázaný na kvalifikované poradenstvo.“
Ako kardinál ďalej dodal: „František mi spočiatku napísal list, že nemiluje podlizačov, ale očakáva odo mňa, že budem brať úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery zodpovedne, aby som mu mohol radiť a povedať pravdu, aj keď mu nebude po chuti.“
Vzhľadom na pápeža Františka a jeho predchodcov Benedikta XVI. a Jána Pavla II. kardinál Müller povedal, že „každý pápež, biskup a kňaz musí byť súhlasne zladený s Kristom“. „Ak nás kvôli tomu médiá, alebo verejná mienka budú akceptovať, je to dobré. Ale ak nás preto, že verne stojíme pri Kristovi, budú kritizovať, tak sa tým nesmieme nechať iritovať!“ –zg-

Argentínsky biskup: ‚Potrat nie je právo, ale tragédia’

Buenos Aires, 11.7.2018 (kath.net/LifeNews/jg) 022 517 – Tisíce Argentínčanov sa zhromaždili 8. júla na svätú omšu pri svätyni „Panny Márie z Lujanu“, aby sa pomodlili za to, aby bol plánovaný zákon legalizovania potratu v tejto juhoamerickej krajine zamietnutý.
„Potrat nie je právo, ale tragédia,“ povedal predseda Konferencie biskupov Argentíny biskup Oscar Ojea na adresu politikov. Argentína sa nachádza v „citlivom momente“ svojej histórie, ako zdôraznil. „Ak sa zákon schváli, bude to po prvý raz v demokratickej dobe, že zákon zlegitimizuje elimináciu človeka iným človekom.“ Politikov biskup vyzval, aby hľadali nové kreatívne riešenia, aby nijaká žena nemusela ísť na potrat.
Zákon o potrate už schválila dolná komora parlamentu. V senáte sa o ňom bude diskutovať 8. augusta. Legalizácia potratu v domovine pápeža Františka by mohla mať účinky aj na iné latinskoamerické krajiny. Vo väčšine štátov kontinentu je potrat zákonne zakázaný.
Mariánska svätyňa v Lujane je najobľúbenejším pútnickým miestom Argentíny. Lujanská Panna Mária je patrónkou Argentíny. –zg-

USA: Kňaz odsúdený za akciu na ochranu života!

Washington D.C., 11.7.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 516 – Sedem dní vo väzení je „malá obeť, na získanie silnejšieho hlasu pre detičky“, povedal kňaz Stephen Imbarrato, predtým než nastúpil do väzenia.
Otec Imbarrato bol odsúdený, pretože s dvomi ochrancami života v čakárni potratovej kliniky vo Washingtone D.C. rozdával červené ruže a ženy povzbudzoval k tomu, aby sa rozhodli pre dieťa. Odsúdili ho za porušenie domovej slobody.
Proces proti trom ochrancom života sa konal 25. júna. Ich obhajoba sa opierala na argument, že sa nedovolene zdržiavali v potratovej klinike preto, lebo ženy sú tam v nebezpečenstve a dieťatká sa zabíjajú. Sudca túto argumentáciu neprijal a všetkých troch odsúdil.
Imbarrato dostal svoj trest hneď po odsúdení, pretože oznámil, že neakceptuje nijaké podmienečné riešenie a nie je ochotný zaplatiť pokutu. Tresty druhým dvom s ním odsúdeným ochrancom života vyrieknu koncom júla. –zg-

Nový predstavený „Kňazského bratstva sv. Petra“

Opfenbach, 11.7.2018 (kath.net) 022 515 – Páter Andrzej Komorowski (43) bol zvolený kapitulou za nového generálneho predstaveného „Kňazského bratstva sv. Petra“. Bratstvo to oznámilo v tlačovom vyhlásení.
Nový predstavený je zvolený na šesť rokov. Pápežská komisia Ecclesia Dei bola o voľbe informovaná a už mu blahoželala. Generálna kapitula bratstva zasadala 3. – 18. júla 2018 v medzinárodnom Kňazskom seminári Guadalupskej Panny Márie v Dentone v USA.
Poľský páter Andrzej Komorowski po štúdiu ekonómie v Poznani vstúpil v r. 1999 do medzinárodného Kňazského seminára sv. Petra vo Wigratzbade. Za kňaza ho vysvätil kardinál Jorge Medina Estévez v júni 2006. Pôsobil v rôznych apoštolátoch o. i. v Poľsku, Belgicku a Holandsku. Kapitula v r. 2012 ho zvolila za asistenta generálneho predstaveného a pôsobil aj ako generálny ekonóm. V pastorácii bol aj vo francúzskom Švajčiarsku. Ako nástupca pátra Johna Berga je páter Komorowski štvrtým generálnym predstaveným bratstva.

„Kňazské bratstvo sv. Petra – Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (FSSP) – je katolícke spoločenstvo apoštolského života. „Kňazské bratstvo sv. Petra“ založili 18. júla 1988 ako reakciu na nedovolené biskupské vysviacky arcibiskupa Marcela Lefebvrea. Pápež Ján Pavol II. ho 18. októbra 1988 schválil ako klerikálne spoločenstvo apoštolského života pápežského práva. Voľbou názvu vyjadrili svoje mimoriadne spojenie s pápežským úradom. Zakladajúcimi členmi boli kňazi Kňazského bratstva sv. Pia X. Nemecká provincia bratstva má sídlo vo Wigratzbade, v okrese Lindau pri Bodamskom jazere. –zg-

Nikaragua: Pápež berie Ortegu na zodpovednosť

Managua, 11.7.2018 (kath.net) 022 514 – V Nikarague v pondelok pri útoku vláde blízkych bitkárov na kardinála z Managuy, apoštolského nuncia arcibiskupa Valdemara Stanislava Sommertaga a viacerých biskupov, ako aj pomocného biskupa Managuy Silvia Baez, boli viacerí zranení.
Demonštranti proti vláde diktátora Ortegu a jeho ženy sa po útoku sandinistických, paramilitantných skupín stiahli do Baziliky sv. Sebastiána v Diriambe. Keď sa biskupi dozvedeli o osude tam zatvorených ľudí, odcestovali do Diriamby, aby zabránili ďalšiemu násiliu. Pred bazilikou na nich zaútočili vláde verné skupiny.
Pápež teraz na útok ostro reagoval. Ako oznámili opozičné médiá, dostal Ortega rázny list od pápeža, v ktorom o. i. píše:
„Boh vezme do rúk spravodlivosť zhora, ale ja ako jeho zástupca to urobím zo zeme.“
Pri stretoch medzi demonštrantmi a Ortegovými skupinami prišlo o život už vyše 300 ľudí. –zg-

Irán: Za zloženie šatky 20 rokov väzenia

Irán, 11.7.2018 (kath.net) 022 513 – V Iráne bola žena Shaparak Shajarizadehová odsúdená na 20 rokov väzenia za to, že otvorene protestovala proti nátlaku nosiť šatku. Dva roky z toho sú nepodmienečné. Jej zločin: Na verejnosti si zložila šatku a mávala s ňou na paličke (foto). Napísal o tom rakúsky denník „Krone“. Podľa správy tým naplnila trestný čin podnecovania k prostitúcii!
Aj jej obhajkyňu, právničku bojujúcu za ľudské práva, Nasrin Sotoudehovú zatkli. Na videu na Twitteri uviedla:
„To znamená, že mám byť na 20 rokov odsúdená na mlčanie. Skutočnosťou je, že my, iránske ženy, žijeme už 40 rokov vo väzení.“ –zg-

Nemecko: Prvá kresťansko-moslimská škôlka

Berlín, 10.7.2018 (kath.net) 022 512 – V nemeckom Dolnom Sasku otvoria v auguste prvú kresťansko-moslimskú škôlku, ako napísali noviny „Welt“. Materská škôlka má názov „Abrahámove deti“.
„Škôlka má v každodennom živote objavovať kultúrnu mnohorakosť a spracovávať rozdiely rovnako ako spoločné rysy. Budeme sláviť aj spoločné sviatky ako vďakyvzdanie z úrodu, alebo spievať spoločné piesne.“ Povedal to predseda plánovacej komisie, Martin Wrasmann, pre Evanjelickú tlačovú službu (epd). V bývalej katolíckej škôlke nájde miesto na začiatok 17 detí, o ktoré sa budú starať štyri vychovávateľky. –zg-

Trump menuje katolíka za najvyššieho sudcu

Washington D.C., 10.7.2018 (kath.net) 022 511 – Americký prezident Donald Trump menoval 9. júla katolíka Bretta Kavanaugha za nového sudcu Najvyššieho súdu USA. Kavanaugh, odvolací sudca vo Washingtone DC., je konzervatívny a ochrancovia života ho označujú ako podporovateľa ochrany života.
Kavanaugh bol právnym poradcom George W. Busha a za sudcu ho menoval už Ronald Reagan. Sarah Pitlyková, bývalá spolupracovníčka sudcu Kavanaugha a poradkyňa organizácie na ochranu života Spoločnosti sv. Tomáša Móra, opisuje Kavanaugha ako najlepšieho zo sudcov, ktorí boli v užšom Trumpovom výbere:
„Pri dôležitých témach ako ochrana náboženskej slobody a obmedzovanie možností potratu niet odvolacieho sudcu v USA, ktorý by mal väčšiu a jednoznačnejšiu kvalifikovanosť ako Kavanaugh.“
Kavanaugh sa v rôznych právnych procesoch postavil na stranu pravdy – o. i. aj proti spornému Obamovmu zákonu o zdravotnej starostlivosti a postavil sa aj na stranu Rehole malých sestier chudobných, ktoré proti zákonu žalovali. Obama chcel cirkvi donútiť, aby financovali antikoncepciu svojich zamestnancov. V inom podobnom prípade rozhodol tiež v prospech skupiny za ochranu života „Kňazi za život“.
Nedávno sa vo Washingtone D.C. zasadil za to, aby aj arcidiecéza mohla v priestore Washingtonu v metre mať náboženské reklamy.
Sudca Kavanaugh potrebuje ešte schválenie amerického senátu, kde má Trump už len veľmi tesnú väčšinu. –zg-

Sloboda slova: Jezuitská univerzita prehrala proces

Milwaukee, 10.7.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 510 – Najvyšší súd amerického štátu Wisconsin dal za pravdu profesorovi, ktorý zažaloval jezuitskú univerzitu Marquette University za neoprávnené suspendovanie. Univerzita Prof. Johna McAdamsa suspendovala, lebo v blogu bránil právo študenta kritizovať „homosexuálne manželstvo“.
Rozsudkom sa ukončil tri a polročný právny spor, ktorý sa považoval aj za hranicami štátu Wisconsin za významné rozhodovanie medzi politickou korektnosťou a slobodou slova na univerzitách.
Na základe rozsudku musí univerzita Prof. McAdams znova zamestnať so všetkými právami, ktoré mal pred suspendovaním.
V blogu v novembri 2014 sa McAdams kriticky vyjadril o docentke univerzity, ktorá istého študenta obvinila, že jeho kritika „homosexuálneho manželstva“ je urážkou homosexuálnych študentov. Niektoré názory „nie sú primerané“ a „homofóbne názory“ ona vo svojom kurze etiky netoleruje, ako vyhlásila.
Študent sa obrátil na vedenie univerzity, aby vyjadril svoj výhrady. Rozhovory boli neúspešné a tak sa obrátil na svojho vedúceho Prof. McAdamsa. Ten požiadal docentku, aby mu vysvetlila svoj pohľad na vec, lebo o prípade napíše. Odpoveď však nedostal. Prof. McAdams potom uverejnil svoje stanovisko a kritizoval docentku, že obmedzila slobodu slova študenta, ktorý svoj postoj podložil argumentami.
V decembri 2014 bol Prof. McAdams z univerzity suspendovaný bez náhrady mzdy. V septembri 2015 komisia univerzity začala prípad skúmať a v januári 2016 odporúčala, aby bol profesor na suspendovaný dva semestre.
V marci 2016 prezident Marquette University Michael Lovell, žiadal od McAdamsa, ospravedlnenie a vyjadrenie „hlbokej ľútosti“ a svoj blog mal označiť ako „bezohľadný a nezlučiteľný s poslaním a hodnotami Marquette University“. McAdams prezidentovi odpovedal, že to nenapíše a univerzitu zažaloval. Obžaloval vedenie, že ignoruje akademickú slobodu a slobodu slova. McAdams v prvej inštancii súd prehral, no odvolal sa až na najvyšší súd štátu, ktorý mu nakoniec dal za pravdu. –zg-

Macron vysoko ocenil političku potratov S. Veilovú

Macron: „Jej nasadenie vyvieralo vždy zo starosti o tých najslabších!!!
Od doby, čo Veilovej zákon vstúpil do platnosti 1. januára 1975, usmrtili vo Francúzsku potratmi asi 9 miliónov detičiek.

Paris, 10.7.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 509 – Francúzsky prezident Emanuel Macron vysoko ocenil zomrelú francúzsku feministku a političku Simone Veilovú pri jej pochovaní v Panteóne.
Simone Veilová ako ministerka zdravotníctva v r. 1974 presadila legalizáciu potratu vo Francúzsku. Zákon o „dobrovoľnom prerušení tehotenstva“ až do 10. týždňa sa dodnes označuje ako „loi Veil“ – Veilovej zákon. Od doby, čo zákon vstúpil do platnosti 1. januára 1975, usmrtili vo Francúzsku potratmi asi 9 miliónov detičiek.
„Jej nasadenie vyvieralo vždy zo starosti o tých najslabších,“ vyhlásil Macron, novopečený kanonik, o političke zosnulej v r. 2017. Ocenil Veilovej nasadenie za legalizáciu potratov. „Ona bojovala za spravodlivosť. Ona oslobodila ženy z rúk fušerov a od nátlaku zatajovať svoju hanbu a biedu,“ povedal prezident,
Iba niekoľko dní predtým bol Macron menovaný za čestného kanonika Lateránskej baziliky, biskupského chrámu pápeža! To je privilégium, ktoré viac ako 400 rokov prislúcha francúzskej hlave štátu.
Veilovej osobný osud bol zatienený tragikou holokaustu. Ako židovské dievča bola s matkou a sestrou odvlečená do koncentračného tábora nacistov. Jej matka zomrela a nacisti zavraždili aj jej otca a brata.
V r. 1979 sa Simone Veilová stala prvou predsedníčkou Európskeho parlamentu. Európska integrácia bola popri právach žien jej veľkým úsilím.
Zomrela 30. júna 2017, krátko pred 90. narodeninami. O rok a deň neskôr bola poctená najvyšším vyznamenaním, ktoré dáva Francúzsko zosnulým: posledný odpočinok v Panteóne v Paríži.
Parížsky Panteón postavili v 18. storočí ako kostol, ktorý mal byť zasvätený sv. Geneviéve, patrónke Paríža. Prvý kostol na tomto mieste postavili už v 5. storočí. Po francúzskej revolúcii a ešte pred jeho posviackou ho premenili na národný pamätník, v ktorom pochovávajú slávnych revolucionárov, politikov, generálov, vedcov a umelcov, ktorí „slúžili vlasti“. Rozhodnutie o pochovaní osoby v Panteóne robí francúzsky prezident na návrh národného zhromaždenia.
Popri spisovateľoch ako Alexandre Dumas, Victor Hugo a Èmile Zola tu odpočívajú vedci ako Pierre a Marie Curie. Pochovaní sú tu aj filozofi Jean-Jacques Rousseau a Voltaire, na ktorých sa odvolávali priekopníci francúzskej revolúcie. A posledný odpočinok tu našiel dokonca aj Lazare Carnot, zodpovedný za brutálne potlačenie vzbury katolíkov z r. 1789 vo Vendée. –zg-

V Nikarague napadli biskupov a apoštolského nuncia

Managua, 10.7.2018 (RV) 022 508 – Nikaraguou stále zmietajú nepokoje, pričom násilie sa tentoraz obrátilo aj priamo proti cirkevným predstaviteľom. V meste Diriamba boli v pondelok 9. júla vystavení fyzickým a verbálnym útokom zo strany polovojenských jednotiek traja biskupi.
Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2018-07/nikaragua-cirkev-nasilie.html

Biskup v Altöttingu: „Kríž patrí do verejných priestorov“

Homília biskupa Rudolfa Voderholzera z Regensburgu na púti v Bazilike sv. Anny v Altöttingu 8. júna 2018 aj o islamizácii

Altötting, 10.7.2018 (kath.net/pbr) 022 507 – Evanjelium: Marek 6, 1b–6):

Milé sestry a bratia! Keď ste dnes prišli na púť podunajských Nemcov (Švábov) do Altöttingu, tak nenasledujete iba milý zvyk. Altötting je pre nich aj celkom mimoriadnym miestom histórie: Hovorí o tzv. „Kniežacom dni“ v Altöttingu 10. marca 1681. Vtedy vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo Turkov z Viedne cisár Leopold I. Rakúsky uzavrel spojenectvo s mladým kniežaťom Maxom Emanuelom Bavorským. Už v r. 1683 Bavorsko potom stálo cisárovi po boku pri oslobodzovaní Viedne.
Nasledovalo osídlenie znovu dobytého územia v Panónii. A to je pôvod a to sú počiatky podunajských Nemcov.
Za veľkých obetí a s nekonečnou usilovnosťou a znalosťami si vaši predkovia vybudovali v krajinách pri Dunaji – Maďarsku, Rumunsku a oblastiach bývalej Juhoslávie svoju existenciu. Dosiahli tam blahobyt a žili kresťanskú vieru. „Die erste Generation hat den Tod, die zweite die Not, die dritte das Brot.“ – (Prvá generácia má smrť, druhá núdzu, tretia chlieb.)
Potom v polovici 19. storočia prišiel nacionalizmus a v 20. storočí uvrhli bezbožné režimy Európu a svet do hrôzy. Vojna zapríčinila vyhnanstvo, dnes hovoríme o etnickej čistke. Vo vašom prípade to pokračovalo aj po vojne. V 80. a skorých 90. rokoch tu bola ďalšia vlna vysťahovalectva. To boli tragédie pre vás a vaše rodiny, ale nielen pre vás – to bola katastrofa aj pre kresťanskú Európu ako celok.
Vyhnanci však svojou usilovnosťou a vedomosťami Nemecko po vojne pomáhali znova vybudovať. Ba viac, oni oživili aj cirkev. To je moja skúsenosť z mnohých farností v južnom Nemecku. Aj keď to nebolo jednoduché, lebo ste museli trvať na svojich tradíciách a piesňach, podarilo sa to a ja ako biskup vám zo srdca ďakujem za vašu silu viery a lásku k Cirkvi, ktorú nám opäť priniesli práve tí vyhnaní z domova – vieru, ktorá bola často zocelená a očistená skrze skúsenosti trpkej núdze, ktorej prekonanie vám umožnila práve viera.
Máte veľké zásluhy, že ste nežialili za stratenou minulosťou, ale oduševnene ste sa pustili do života v prítomnosti, no nezabudli ste na históriu, ani ste ju nepopreli – vždy ochotní k zmiereniu.
Združenia vyhnaných a ľudové spolky sú preto predestinované byť napomáhateľmi jednotnej Európy na základe kresťanskej viery. Nikto nevie viac o význame a potrebe jednotnej Európy na základe kresťanstva ako vy!
Vaši predkovia kedysi tiahli dolu Dunajom, aby osídlili krajiny a aby tvorili aj kultúrny a náboženský ochranný štít pre Európu. Keď na to hľadíme z perspektívy súčasnosti, len spoznáme, akú katastrofu znamená vývoj v 20. storočí.

Nebezpečie hroziacej islamizácie
Perspektíva súčasnosti: mnohí vidia nebezpečie hroziacej islamizácie strednej Európy nie vojenským dobývaním a obsadením, ale pre poskytovanie azylov a plodnosť moslimov. Zrejme viete, že tieto obavy nepovažujem za celkom neoprávnené, či dokonca za výplody chorej mysle. Islam je z teologickej podstaty protirečením voči kresťanstvu a preto tu môže kultúrne existovať iba popri vedľa.
Napriek tomu si myslím, že veľký znalec orientu Peter Scholl-Latour mal pravdu: Západ nemusí mať v prvom rade strach z ohrozenia zvonka, ale zvnútra – z vlastnej slabosti viery a z vlastnej nechuti veriť v budúcnosť, čo sa vyjadruje v nechuti mať potomkov, čo mnohí ľudia na iných kontinentoch môžu chápať iba ako pozvanie prísť k nám a tieto medzery zaplniť.
Milí moji, vaši predkovia, ako aj vy sami, ste svojou usilovnosťou a znalosťami a nesení živou vierou utvárali svoju domovinu a cirkev. Dnes vás prosím, robte to aj naďalej!
Motto vašej púte znie – čo som s radosťou registroval: „Žiť Božie slovo – ako Mária“. Tým sme pri evanjeliu dnešnej nedele:
Ježiš ako asi 30-ročný opustil svoj domov v Nazarete a kázal už istý čas v mestách a dedinách Galileje, hlásal Božie kráľovstvo, povolal učeníkov, uzdravoval chorých. Teraz sa vracia po prvý raz domov. Začína kázať v synagóge. Jeho spoluobčania „žasnú“ nad jeho múdrosťou. Ale tento úžas nevedie k jeho uznaniu a ku viere. Poznali ho ako „syna Márie“, ako „tesára“, ktorý žil medzi nimi a pohoršujú sa nad ním namiesto toho, aby mu uverili (porovn. Mk 6, 2–3). Dokážeme ich troška pochopiť, pretože dôverná známosť na ľudskej úrovni sťažuje povzniesť sa ponad to a otvoriť sa Božiemu rozmeru. To, že má byť tesár Božím Synom, dokážu ťažko pochopiť. Hovoria si: „Čo ten, veď s tým som sa hral už na pieskovisku. Nemožné, aby teraz mal byť niečím mimoriadnym.“
Ježiš spája túto skúsenosť s prorokmi ľudu Izrael, ktorých práve v ich domovine vôbec nepočúvali a zaraďuje sa do ich radu. V Nazarete dokáže Ježiš sotva urobiť nejaký zázrak. Jeho zázraky predsa nie sú nijakou demonštráciou moci, ale znameniami Božej lásky, ktorá sa realizuje tam, kde sa stretáva s vierou ľudí, kde Božie pôsobenie a ľudská viera spolu korešpondujú.
Mária však – na rozdiel od susedov v Nazarete – v Ježiša verila. Ona jeho slová prijala do svojho srdca, stále znova o nich uvažovala a žila ich.
Milé sestry a bratia, robme to ako ona!

„Povedz mi, pre koho sa pekne obliekaš a ja ti poviem, kto si “
Začína sa to tým, že si ctíme nedeľu. Nedeľa je dnes mnohorakým spôsobom ohrozovaná. Vládne tu úplný boj o nedeľu. Štátnou ochranou nedele sa to však nevyrieši. Musíme ju aj vnútorne napĺňať. Prosím vás, pomáhajte nachádzať dobré aktuálne a praktické formy modernej kultúry nedele. K tomu patrí v neposlednom rade kroj. Kroj, ktorý nám dnes tak nádherne predvádzate pred očami je v prvom rade „nedeľným odevom“, ako sa hovorilo v minulosti – aby sa vyzdvihol deň Pána, a sviatky. „Povedz mi, pre koho sa pekne obliekaš a ja ti poviem, kto si “– mohli by sme parafrázovať inú životnú múdrosť. Kam by sme prišli, keby sme sa pekne obliekali iba do banky a pre notára, ale v nedeľu chodili v športovom oblečení?

K základom kresťanskej Európy patrí kríž
Kríž patrí do verejných priestorov. A ja vám hovorím, že nechápem, že bavorského premiéra kritizujú dokonca z radov cirkvi za to, že nariadil zavesiť kríže vo verejných priestoroch. Kríž znamená ešte pred-štátne náboženské korene našej spoločnosti, nášho spolunažívania, je to základ, ktorý si štát nemôže dať a ktorý nemôže garantovať.
Pravdaže natrvalo nepomôže ani výnos, ak nebudú ľudia, ktorí náboženstvo kríža zvnútra žijú a milujú a v nasledovaní Ukrižovaného si udržia živú citlivosť pre slabých, vyhraničených, nenarodených, ako aj umierajúcich a pretavia to do sociálne-charitatívnej angažovanosti, ako to kresťania už vždy robili a týmto spôsobom urobili našu domovinu takú ľudskú a hodnú lásky.
A posledný bod: Púte a mariánska úcta.
Veľký znalec vašej histórie, Anton Wüst, sa raz zmysluplne vyjadril: „Podunajský Nemec dostal účasť na púťach do kolísky a z tohto rodičovského daru si urobil zmysel života.“
V púti do Altöttingu sú uchované aj púte vašej domoviny, ktoré sú väčšinou mariánskymi pútnickými miestami: Maria Snežná pri Peterwardeine, Maria Radna južne od Pätkostolia, Mariazell atď. Rudolf Grulich v knihe „Mária, Kráľovná Východu“ prezentoval všetky tie mnohé mariánske svätyne. A oni žijú ďalej, tieto púte, ako počúvam! Grulich poukazuje na to, že Máriu si uctievajú dokonca aj moslimovia – vidno to najmä v Albánsku, či v Kosove. Pútnické cesty boli a sú tepnami kresťanskej Európy – mariánske pútnické miesta sú uzlami kresťanského zosieťovania, miestami povzbudenia, útechy, miestami poklony Bohu, ku ktorému nás Mária vedie.
Prosme Pána, aby nám na príhovor Božej Matky pomohol, aby sme pochodeň viery, ktorú nám odovzdali naši predkovia, udržali horiacu a mohli ju odovzdať prichádzajúcim generáciám pre blaho našej domoviny – starej aj novej – a na Božiu slávu, ktorému buď chvála a česť na večné veky. Amen.

Kardinál: „Kňazi nie sú vierohodní v predmanželskej príprave“

Vatikán, 9.7.2018 (kath.net) 022 506 – Vyjadrenia kardinála Kevina Farrella, prefekta Pápežského dikastéria pre laikov, rodinu a život (foto), podľa ktorých kňazi nie sú vierohodní v predmanželskej príprave a preto by mali prípravu prevziať manželské páry, narážajú v Cirkvi na jasnú kritiku. Edmund Adamus, bývalý riaditeľ Inštitútu pre manželstvo a rodinu Arcidiecézy Westminster v Anglicku, pre CNA povedal:
„Počas mojej 30-ročnej služby manželstvu a rodine v Cirkvi som vždy pociťoval prínos kňaza v tejto práci ako mimoriadne hodnotný pri príprave párov na manželstvo, ako aj pri podpore manželov v ťažkej dobe.“
Ostrá kritika prišla aj od pátra Thomasa Petriho, podpredsedu Pápežského inštitútu Nepoškvrneného počatia vo Washingtone DC.:
„Máme odteraz aj hovoriť, že veľká kniha Karola Wojtylu ‚Láska a zodpovednosť‘ nemá vierohodnosť? Alebo ako majú veriaci reagovať na exhortáciu Svätého Otca „Amoris laetitia“, v ktorej ide presne o túto tému?“
Kritika prišla aj z Írska od pátra Williama Daileyho, riaditeľa Centra Notre Dame-Newmana pre vieru a rozum v Dubline. Pre CNA povedal, že „vyjadrenia kardinála podkopávajú úsilie toľkých kňazov, ktorí s láskou a odovzdanosťou pracujú na formácii manželských párov“.
Americký biskup Thomas J. Tobin sa na Twitteri pýta, či si Farrell svojimi vyjadreniami nepodkopáva vlastnú pozíciu a dodáva: „Zdá sa mi férové opýtať sa, či celibátom viazaný duchovný má dostatok ‚vierohodnosti‘ viesť dikastérium, ktoré sa zaoberá laikmi, rodinou a životom …“ –zg-

Nuncius: Cirkev sa musí zaoberať zmenenými rodinami

Pretória, 09.07.2018 (KAP/KNA) 022 505 – Pápežský nuncius v Južnej Afrike, arcibiskup Peter Wells, vyzval Cirkev k intenzívnejšej zmene myslenia o obraze rodiny 21. storočia:
„Medzitým sme všetci spoznali, že dnes existujú rôzne typy rodiny a že sa musíme ako Cirkev tomu prispôsobiť a o tieto rodiny sa starať,“ povedal americký diplomat pre juhoafrické noviny „Sunday Times“.
„Juhoafrická cirkev je tu smerodajná. Stretávame tu mnohé rodiny iba s jedným rodičom, väčšinou matkou. Kostoly sú plné matiek s deťmi. Miestna cirkev robí dobrú prácu, keď ich sprevádza,“ povedal arcibiskup.
Podľa štatistík vyrastá v Južnej Afrike každé tretie dieťa s jedným rodičom, ďalšia tretina sú siroty. Príčinou toho je popri aidsu vysoký počet rozvodov a násilie v rodinách.
Arcibiskup Wells ocenil vplyv pápeža Františka na katolícke spoločenstvo v krajine.
„V západnom svete pôsobia kostoly zvnútra ako staré a šedé. Tento dojem tu nie je, najmä nie v mestských konglomeráciach či vidieckych oblastiach. Kostoly sú plné mladých ľudí. To spočíva aj v tom, že František dal pápežstvu novú tvár. Mnohí ľudia pociťujú ako osviežujúce, že pápež je menej viazaný na protokol ako jeho predchodcovia. –zg-

Nemecko: „Kom¬pro¬misy urýchľujú úpadok viery

Fulda, 9.7.2018 (kath.net/Forum Deutscher Katholiken) 022 504

Milí priatelia kongresu „Radosť z viery“!
V dňoch 20.-22. júla usporiadame náš 18. kongres vo Fulde. Dnešná situácia cirkvi v našej krajine sa podobá tej, ktorú sv. Peter Ca¬ni¬si¬us opisuje v liste z 2. au¬gusta 1567 biskupovi Würz¬burgu. Citujeme:
„… S vedomím a chcením sa priblížime k zániku, ak si seriózne neuvedomíme zlú situáciu v Nemecku … a neurobíme potrebné opatrenia proti tomu … Musíme sa rozhodnúť medzi dvomi možnosťami: Alebo budeme brániť svoju vieru a obnovovať ju, alebo sa jej na našu hanbu vzdáme … Ustupovať vo veciach viery sektárom – to rozhodne nemôžeme. Kom-pro¬mis¬y iba urýchľujú úpadok náboženstva.“
Náš kongres v meste sv. Bo¬ni¬fáca vydá signál a postaví sa výzvam našej doby. Na tomto kongrese sa z Eucharistie nebudeme vysmievať, my ju budeme uctievať. Na našom kongrese sa nebude požadovať rela¬ti¬vizácia celibátu, kňazstvo ženy, intercommunio, požehnávanie homosexuálov atď. My sa budeme zaoberať otázkami, ktoré sú dôležité pre budúcnosť našej spoločnosti a cirkvi a ktoré hýbu katolíkmi, ako: Dodržiavanie slobody náboženstva a svedomia, ocenenie manželstva a rodiny, rešpektovanie ľudských práv a dôstojnosti človeka, zjednotená Európa na základe kresťanských hodnôt, Eu¬cha¬ris¬tia ako sviatosť a prameň sily atď.
Ľudia potrebujú naše odvážne svedectvo viery a presvedčivé odpovede na svoje otázky. Účasť na kongrese k tomu prispeje!
Vaši: Prof. Dr. Hubert Gindert, hovorca Fóra nemeckých katolíkov
Prof. Dr. Werner Münch, patrón kongresu vo Fulde

„Boj proti príčine úteku č. 1 – džihádu“

Mníchov, 9.7.2018 (kath.net) 022 503 – Nemeckí konzervatívci z klubu CSU „Konzervatívny prelom“ v otvorenom liste cirkevným predstaviteľom napomínajú, že „cirkev by mala byť zameraná viac kresťansky a sociálne, mala by vykazovať viac biblickej teologickej hĺbky a menej ľavicového populizmu“.
List adresovali pátrovi Jörgovi Altovi SJ v Norimbergu, pani Beatrice von Weizsäckerovej z Nemeckého evanjelického cirkevného dňa vo Fulde a vysokoškolskému kaplánovi, pátrovi Burkhardovi Hosemu vo Würzburgu. K listu priložili „Kompas viery islamu“, ktorý vydala nadácia „Kirche in Not“. Ďalej v liste píšu:
„Pritom sa musí stať ústrednou úlohou katolíckej a evanjelickej cirkvi boj proti príčine úteku ľudí č. 1 – ale nie ‚kapitalizmus‘, ale islamský džihád proti inak veriacim, ku ktorému šaría vyzýva všetkých moslimov a sľubuje im raj, keď v tejto vojne zomrú … Obrátenie moslimov umožní pokoj a postará sa o to, aby nikto nemusel utekať.“
Bavorskému „Konzervatívnemu prelomu“ zodpovedá na spolkovej úrovni „WerteUnion“ (Únia hodnôt), v ktorej sú členovia CDU. List uverejnili viaceré médiá. A konzervatívci ďalej uvádzajú:
Súčasná štátna kríza v Nemecku má svoju príčinu aj v tom, že katolícka a – ešte vo väčšej miere – evanjelická cirkev sa príliš honia za ľavicovo–populistickým duchom doby a tak sa nedostanú k tomu, aby ľuďom v našej krajine (a k nim patria aj tí, ktorí tu ešte nežijú tak dlho), sprostredkovali kresťanské hodnoty. Namiesto toho sa niektorí cirkevní predstavitelia svojimi názormi približujú k anarchistickému hnutiu „no border – no nation“ (nijaké hranice – nijaký národ).
A skupina konzervatívcov ďalej zdôrazňuje:
„Ak v krajine ako Afganistan vládne kríza, tak je to v prvom rade úloha afganských mladých mužov túto krízu zvládnuť a nie úloha nemeckých mladých mužov, aj keď naša armáda prirodzene môže pomáhať výcvikom a vyzbrojením.
Skutočne kresťanská cirkev musí dodržiavať aj všetkých Desať prikázaní, zvlášť 1. prikázanie, ktoré zakazuje uctievať alebo uznávať iných bohov: ‚Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.‘“
Konzervatívci citovali aj z homílie biskupa Rudolfa Voderholzera z Regensburgu z januára 2017:
„Islam je pravdaže, toľko realizmu musíme preukázať, pokresťanský jav, ktorý vystupuje s nárokmi negovať hlavný obsah viery kresťanstva: Vieru v Trojjediného Boha, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi a v jeho vykupiteľské dielo na kríži. Iba ten, kto svoju vieru nepozná, alebo neberie vážne, môže považovať širokosiahlu integráciu islamu ako islamského náboženstva za možnú.“ –zg-

Chrániť deti pred pornografiou na internete

Komentár: Rakúska poslankyňa JUDr. Gudrun Kuglerová

Viedeň, 9.7.2018 (kath.net) 022 502 – Nová výročná správa rakúskeho centra hlásenia znázorňovania sexuálneho zneužívania vykazuje obraz, ktorý vyvoláva starosti. V r. 2017 bol rekordný počet hlásení nepovolených obsahov na internete – z 8333 hlásených prípadov išlo v 1822 z nich – teda v 22 percentách – o naozaj zakázané materiály. Až 97 percent zakázaných materiálov sa týkalo detskej pornografie.
Je dobré, ak sa na to verejnosť bude viac upozorňovať a ak sa bude aktívnejšie postupovať proti detskej pornografii. Tieto čísla sú hrozivé, pretože poukazujú na rastúci problém, ktorý musí naša spoločnosť v ére digitalizácie naliehavo riešiť. Z absolútneho hľadiska sa hlásenia o protiprávnom obsahu na internete iba v ostatnom roku takmer strojnásobili!
Skutočnosť, že vyše 50 percent hlásených prípadov sa týka legálnej pornografie (teda u dospelých ľudí), ukazuje aj niečo iné: Mnohí ľudia cítia, že pornografický obsah by nemal byť na internete tak ľahko prístupný. Najmä mladiství nedokážu takéto obrázky spracovať.
Z tohto dôvodu vydali vo Veľkej Británii zákon „Digital Economy Act 2017“, ktorý zavádza blokovanie videí, čo má mládež chrániť pred pornografiou na internete. Kto si bude chcieť pozerať pornografiu, bude musieť dokázať, že je plnoletý a vyžiadať si prístupový kód. Táto tzv. úprava „opt-in“ znamená podstatne väčšiu ochranu detí a mládeže na internete.
Podobné opatrenia uvdádza aj rakúsky vládny program:

Sprístupniť a napomáhať ochranné filtre pre mobily a počítače.
Vypracovať smernice na ochranu detí pred pornografiou a násilím na internete (napr. úprava „opt-in“).
Ochranné filtre pre hardware („Čo je zakázané mimo internetu, má byť zakázané aj online“).
Vývoj učebných materiálov pre učiteľov o všeobecných nebezpečiach na internete.
Školenia žiakov, učiteľov a rodičov: o sexualizácii, šikanovaní, pornografii atď.
Prinášať do Rakúska dobré príklady z praxe proti pornografii a násiliu z iných krajín (Vládny program, str. 104).

Realizácia týchto opatrení je veľmi dôležitá, lebo čo sa týka ochrany mládeže na internete, treba naliehavo konať! –zg-

Praha: Kardinál kritizuje zdaňovanie reštitúcií

Praha, 08.07.2018 (KAP/KNA) 022 501 – Pražský kardinál Dominik Duka označil plány novej českej vlády zdaniť cirkevné reštitúcie ako „škandalózne“. „Ak by sa tieto plány realizovali, budú sa cirkvi brániť pred súdom,“ povedal kardinál Duka podľa Rádia Praha v nedeľu na tlačovej konferencii po zasadnutí Českej biskupskej konferencie na Velehrade.
Komunisti (KSČM) podmienili tolerovanie menšinovej vlády premiéra Andreja Babiša zdanením odškodného za cirkevný majetok zhabaný za socializmu 19 percentnou daňou. Vládne strany ANO a sociálni demokrati s tým súhlasili. Príslušný zákon už schválili v prvom čítaní. Premiér Babiš vyhlásil, že hodnota majetkov cirkví sa vtedy odhadol príliš vysoko.
Cirkvi v Česku žiadali navrátenie 100 000 nehnuteľností a iných cirkevných majetkov, ktoré komunisti poštátnili. Vcelku je štát zaviazaný cirkvám vrátiť 56 percent skonfiškovaných budov, lesov a pozemkov. Okrem toho sa im má vyplatiť 59 miliárd korún (2,27 miliardy eur) v období 30 rokov za majetky, ktoré už neexistujú. Pre infláciu by im musel štát zaplatiť až 80 miliárd korún (3,1 miliárd eur). Súčasne sa majú postupne znižovať štátne subvencie cirkvám, lebo štát teraz hradí aj platy duchovných.
Zdaniť sa majú teda finančné náhrady za tie nehnuteľnosti, ktoré už neexistujú. Tým by sa do štátnej kasy dostalo naspäť 450 miliónov eur. –zg-

Teológ: Krsty utečencov citlivo sprevádzať

Bonn, 8.7.2018 (KAP/KNA) 022 500 – Krsty utečencov sa musia podľa teológa a orientalistu Haralda Suermanna sprevádzať mimoriadne citlivo. Veľmi rýchle krsty, ako ich robia niektoré slobodné cirkvi, sú „problematické“, ako povedal v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA. Suermann je riaditeľom Misijno-vedeckého inštitútu Missio v nemeckom Aachene.
Kritika tohto „preverovania viery“ azylantov, ktorú vyslovuje Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (Bamf) je pochopiteľná, ako dodal Suermann. „Nikto nemôže vedieť, čo niekto iný verí – možno to nanajvýš predpokladať. Preto pomôže, ak budú odteraz dotyčných na toto preverovanie sprevádzať duchovní. Ťažká však zostáva komunikácia,“ povedal Suermann: „Prekladať musí niekto, kto sa veci rozumie. Arabský ani iránsky jazyk nie sú veľmi vhodné na opísanie sveta viery kresťanstva. Okrem toho ľudí z moslimských krajín poznačuje obraz kresťanstva ako náboženstva kníh. V mnohých prípadoch vyvoláva stretnutie s kresťanmi a Kristom konverziu. V islame však stojí osobné stretnutie väčšinou v pozadí, dôležitejšie je dodržiavanie pravidiel,“ povedal expert.
„Na spoznanie a pochopenie tohto odlišného vnímania v náboženstve je dobré, že sa už na nemeckých inštitútoch prednáša islamská teológia a vedci tam môžu diskutovať aj s inými teológmi,“ zdôraznil Suermann. „Je veľmi cenné, že sa tam vychovávajú imamovia, ktorí môžu neskôr pôsobiť napríklad v pastorácii chorých: „Pretože potrebujeme výmenu názorov nielen na akademickej úrovni, ale aj s veriacimi.“ –zg-

Macedónsko: Mnísi na Athose nechcú kompromis

Aténa-Skopje, 8.7.2018 (kath.net/KAP) 022 499 – Mnísi na hore Athos odmietajú kompromis v spore o názov Republiky Macedónsko. Hlavy štátov z Atén a Skopje sa nedávno dohodli, že štát nazývaný ešte „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“ sa bude nazývať Severné Macedónsko.
Viedenská nadácia „Pro Oriente“ citovala 3. júla z vyhlásenia „Hiera Synaxis“ opátov všetkých 20 kláštorov na Athose, podľa ktorého „Sväté spoločenstvo hory Athos“ so „smútkom a starosťou“ počulo o dohode o názve susednej republiky Skopje – ako to mnísi označili.
Grécka vláda nesmie „národom odmietanú“ dohodu premiérov Alexisa Ciprasa a Zorana Zaeva akceptovať. Mnísi z Athosu ako „strážcovia duchovnej a kultúrnej tradície“ zasa nemôžu akceptovať, že sa pripisuje macedónska príslušnosť jazyku a národu, ktorý nemá nijaký vzťah k pôvodnému gréckemu macedónskemu dialektu a ku gréckemu pôvodu antických Macedóncov.
Mnísi sa modlia, aby politici boli „osvietení“ ako uvádzajú, a aby „spoznali svoje chyby, napravili ich a dosiahli dohodu, ktorá rešpektuje pravdu a stane sa základom jednoty a pokoja medzi oboma národmi, ktoré zdieľajú rovnakú pravoslávnu vieru.
Členovia „Hiera Synaxis“ zdôrazňujú, že Athos sa zasadzuje za jednotu všetkých pravoslávnych kresťanov, prekonanie schiziem, za pokoj a vyhýbanie sa tvorbe centier fanatizmu a náboženskej a etnickej nenávisti. Je žiadúce prekonať dlhodobý spor o názov a znova nastoliť riadne vzťahy.
Nemožno však akceptovať, že riešenie tohto veľkého národného problému sa bude hľadať „improvizovanými, neprehľadnými a prenáhlenými postupmi“. A to zvlášť postojmi, ktoré protirečia akademickej pravde a historickej realite spôsobom, „ktorý uráža národné povedomie gréckeho národa“.
Podľa novín „Ekathimerini“ dve tretiny Grékov odmieta nový názov susednej krajiny. Aj minister obrany Panos Kammenos kritizoval 3. júla nanovo dohodu o názve. Povedal, že to bude blokovať a žiadal referendum v Grécku. –zg-

Japonsko: Najstarší kostol – dedičstvo UNESCO

Rím-Tokio, 7.7.2018 (kath.net/KAP) 022 498 – Dvanásť kresťanských miest v japonskom Nagasaki a v regióne Amakusa patrí od začiatku júla k svetovému kultúrnemu dedičstvu. Rozhodla o tom organizácia UNESCO na zasadnutí v Bahraine, ako informoval vatikánsky portál „Vatican News“ a ázijská agentúra „AsiaNews“.
Ide o miesta významné pre prenasledovanie kresťanov v tzv. ére „Edo“ medzi 17. a 19. storočím. Nová na zozname svetového kultúrneho dedičstva je napríklad katolícka katedrála Oura v Nagasaki (foto), najstarší chrám Japonska. Postavili ju v r. 1863 dvaja francúzski misionári na pamiatku 26 mučeníkov, deviatich európskych kňazov a 17 japonských katolíkov, ktorí boli v r. 1597 v meste ukrižovaní.
Známou sa katedrála Oura stala po udalosti, ktorú pápež Pius IX. (1846-1878) označil ako „zázrak“. Po posviacke chrámu prišla skupina ľudí z blízkej dediny Urakami a poprosili, či smú vojsť do chrámu, aby „pozdravili Máriu“. Pritom išlo o potomkov prvých japonských kresťanov, ktorí boli počas éry „Edo“ prinútení tajiť kresťanskú vieru. Za nimi nasledovali desaťtisíce týchto tzv. „skrytých kresťanov“, ktorí sa teraz verejne priznali ku kresťanstvu.
Na zoznam kultúrneho dedičstva zaradili aj zvyšky hradu Hara. Na tom mieste sa v r. 1637 konalo povstanie kresťanov, čo ich prenasledovanie v ére Edo (1603-1868) ešte zostrilo. Toto utláčanie kresťanstva ukončilo od 17. storočia úspešné misijné úsilie Katolíckej cirkvi v Japonsku.
Dramatické udalosti jezuitských misií v kultúrne uzavretom Japonsku vtedajšej doby opísal v románe aj kresťanský japonský spisovateľ Shusaku Endo a pod názvom „Silence“ ho aj sfilmoval známy režisér z USA Martin Scorsese. Film vyvolal minulý rok dosť veľký rozruch.

Nový japonský kardinál vyjadril radosť
Veľkú radosť z rozhodnutia UNESCO vyjadrili aj cirkevní predstavitelia. Len minulý týždeň za kardinála menovaný arcibiskup z Osaky, Thomas Aquino Manyo Maeda, ktorý je sám potomkom „skrytých kresťanov“, pre „Japan Times“ povedal, že toto uznanie umožní ľuďom objaviť históriu kresťanstva v Japonsku.
Podobne sa vyjadril aj arcibiskup z Nagasaki, Joseph Mitsuaki Takami. Až 250 rokov bolo kresťanstvo v Japonsku prenasledované. „Teraz je jeho história známa a mnohí Japonci sa o kresťanstvo začínajú zaujímať,“ povedal arcibiskup. „Túto skutočnosť vidíme aj ako šancu robiť misie medzi ľuďmi, ktorí tieto miesta navštívia.“
Tradične najsilnejšie náboženstvá v Japonsku sú šintuizmus a budhizmus. Ku kresťanstvu sa hlási asi percento japonského obyvateľstva – milión ľudí. Dobrú polovicu tvoria veriaci Rímskokatolíckej cirkvi. –zg-

Pápež: Zachovať status quo Jeruzalema

Bari, 7.7.2018 (KAP) 022 497 – Pápež František znova vyzval k tomu, aby sa status quo Jeruzalema zachoval v zmysle záverov medzinárodného spoločenstva.
„Identita Jeruzalema a jeho povolanie sa musia zachovať napriek rôznym sporom a napätiam,“ povedal pápež na záver dlhšieho rozhovoru so zástupcami cirkví Blízkeho Východu v talianskom Bari.
„Iba dohoda o riešení situácie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktorú spoločenstvo národov výslovne chce a napomáha“, môže viesť k stabilnému a trvalému mieru a „zabezpečiť koexistenciu dvoch štátov pre dva národy“, ako povedal pápež.
V príhovore viackrát prerušenom potleskom sa pápež zásadne vyjadril aj k pokoju v krajinách Blízkeho Východu. Podporovaný cirkevnými predstaviteľmi regiónu žiadal rovnaké práva pre všetkých občanov týchto krajín a kritizoval „obsadzovanie území, čo národy roztrháva“. Rovnako ako istú rétoriku o mieri, zatiaľ čo sa súčasne dodávajú zbrane. –zg-

Vydavateľstvo nechce vydať knihu kritickú k islamu

Berlín, 7.7.2018 (kath.net) 022 496 – Nemecké vydavateľstvo Random House napriek existujúcej zmluve s autorom nechce vydať novú knihu bývalého politika SPD Thila Sarrazina (foto), ktorá je kritická voči islamu. Informujú o tom noviny „BILD“. V pondelok bude preto pojednávanie na súde v Mníchove.
Kniha s titulom „Nepriateľské preberanie moci – Ako islam zabraňuje pokroku a ohrozuje spoločnosť“ mala vyjsť koncom augusta. Pre noviny Sarrazin povedal: „Po dlhom naťahovaní sa o termín vydania knihy došlo nakoniec v máji odmietnutie vydavateľstva knihu vôbec uverejniť.“ Ako to pôjde ďalej, o tom musí teraz rozhodnúť súd.
Podľa novín „Welt“ si medzitým už zabezpečila právo na uverejnenie knihy vydavateľská skupina „Finanzbuch Verlag“ v Mníchove. –zg-

Duterte: „Ak Boh existuje okamžite odstúpim!“

Manila, 7.7.2018 (KAP/KNA) 022 495 – Filipínsky prezident Rodrigo Duterte chce okamžite odstúpiť, ak mu dokážu existenciu Boha. Výpoveďami ako „Boh je hlúpy“ a „syn neviestky“ nedávno ešte viac zvýšil napätie medzi Cirkvou a štátom.
„Ak mi jeden z mojich kritikov môže povedať, že bol v nebi a hovoril s Bohom, (…), tak ešte dnes odstúpim,“ citovali filipínske médiá v sobotu z jeho prejavu k „Týždňu vedy a techniky“. Biskupov Duterte obvinil, že príspevky cirkvi zneužívajú na udržiavanie svojich „palácov“.
Už predtým svojím obvinením, že cirkev sa podieľa na komplote zvrhnutia vlády sa postaral o ďalšie napätia. Tvrdil to po tom, čo biskupi kritizovali Duterteho „drogovú vojnu“.
Duterteho útoky na cirkev sú aj na programe zasadnutia Biskupskej konferencie Filipín, ktoré sa začalo v sobotu. Na pondelok sa plánovalo stretnutie predsedu KBF arcibiskupa RomulaVallesa s prezidentom. Mons. Valles je arcibiskupom v Davao, kde bol Duterte predtým 20 rokov starostom.
Pred svojím zvolením za predsedu KBF pred rokom arcibiskup Valles v interview označil svoj vzťah s Dutertem ako „dosť dobrý“. V marci 2017 pokrstil Marka Digonga, najmladšieho vnuka Duerteho a syna jeho dcéry Sarah Duterte-Carpiovej, ktorá od otca prevzala post starostky v Davao.

Vraždy politikov aj katolíckych kňazov
V ostrovnom štáte teda naďalej trvá napätá situácia. V sobotu našli zastreleného už tretieho komunálneho politika za jeden týždeň. Neznámi páchatelia zavraždili podľa filipínskych médií v meste Trece Marires strelami zo skrytého miesta zástupcu starostu Alexandra Lubigana. V minulých dňoch prišli o život aj starostovia z Batangasu a Nueva Ecije. Vcelku zastrelili na Filipínach od októbra 2016 jedenásť starostov a zástupcov starostov. Tieto vraždy sa doteraz neobjasnili, páchatelia sú na úteku. Je veľmi pravdepodobné, že vraždy sa spáchali v súvislosti s Duterteovou „drogovou vojnou“. Na Duerteho zozname boli mnohé obete a boli tam aj mená starostov, ktorí mali byť zapojení do ilegálneho obchodu s drogami.
Podľa úsudku katolíckej univerzity Ateneo v Manile od Duertovho nastúpenia do úradu polícia a voľne operujúce eskadry smrti zavraždili už 25 000 ľudí. K tomu sa pridáva rad smrteľných útokov na katolíckych kňazov, kritických žurnalistov a aktivistov za ľudské práva.
Filipíny sa považujú za najnebezpečnejšiu krajinu na svete pre bojovníkov za ľudské práva a za čisté ovzdušie, aj pre kritických žurnalistov. Na protest proti tomuto vraždeniu kardinál Luis Antonio Tagle z Manily počiatkom mája večer o 20.00 h. dal zvoniť zvony kostolov svojej diecézy. Zvony mali páchateľom násilia a vrážd, pripomenúť ich obete, aby nikdy na nich nezabudli,“ ako povedal kardinál Tagle k tejto akcii. –zg-

Napísali o nás:
Biskupi kritizujú rozsudok Európskeho súdu

Bratislava, 06.07.2018 (KAP) 022 494 – Slovenskí biskupi kritizovali Európsky súdny dvor v Luxemburgu, že nedávnym rozsudkom o práve na pobyt manželských zväzkov rovnakých pohlaví spôsobuje „právny a spoločenský zmätok“. Manželstvo muža a ženy bude „vždy najvhodnejším prostredím pre výchovu detí“, ako uvádza Konferencia biskupov Slovenska vo vyhlásení po plenárnom zasadnutí biskupov v Nitre. „Iné formy spolužitia ako rovnocenné alternatívy sú „pochybené a nesprávne“. Tým sa „nepodporuje spravodlivosť, ale neporiadok“.
Vládu v Bratislave biskupi vyzvali, aby sa zasadila za zmenu smerodajných európskych právnych predpisov. Štáty nesmú nijakým spôsobom – ani len pri rozhodovaní o práve na pobyt – byť zaviazané uznať vzťahy ľudí rovnakých pohlaví, ako uvádza KBS.
Protest reaguje na rozsudok Európskeho súdu z počiatku júna, podľa ktorého členské štáty EÚ nesmú odmietnuť homosexuálnym manželským partnerom občanov EÚ právo na pobyt s odôvodnením, že „homosexuálne manželstvo“ v ich krajine nie je uznané. Žalobu podal Rumun so svojím americkým partnerom, ktorí sa „zosobášili“ podľa belgického práva. Rumunsko odmietlo Američanovi právo pobytu s jeho „manželom“ v Rumunsku, keďže tam sa homosexuálne „manželstvá“ neuznávajú.
Európsky súd zdôraznil, že členské štáty môžu uznať zväzky rovnakých pohlaví, alebo nie. No nesmie sa obmedzovať sloboda občanov EÚ. Podľa súdu „uznanie jednotlivého manželstva rovnakých pohlaví na získanie práva na pobyt neovplyvňuje inštitút manželstva“. „Štát sa tým nezaväzuje uznať manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia v národnom práve.“

Slovenskí biskupi: „Dezorientované posolstvo“
„Doteraz zákony poskytovali iba prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti výhody ekonomického charakteru,“ vyhlásili slovenskí biskupi. Tým štát uznáva, že manželstvo zaberá mimoriadne postavenie, „pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny“.
„Právne a ekonomické napomáhanie takých druhov vzťahov, ktoré nemajú ani len potenciál prirodzeného plodenia potomstva“, uvádzajú biskupi, „vysiela predovšetkým mladým ľuďom dezorientované posolstvo.“ Uznanie homosexuálnych vzťahov ako rovnocenných s manželstvom muža a ženy spôsobuje, že si môžu nárokovať výhody aj bez nejakého prínosu a práva aj bez povinností“. Tak sa vytvára priestor pre ďalšie vyjadrenia svojvôle a nespravodlivosti – na obchod s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva.

Francúzsko: Už 20 percent novokňazov je „tradičných“

Francúzsko, 6.7.2018 (kath.net) 022 493 – Vo Francúzsku vysvätia v r. 2018 za kňazov 114 mužov. Počet kňazských vysviacok v porovnaní s rokom 2017 tým však zreteľne klesne – minulý rok vysvätili 133 mužov. Informuje o tom katolícky denník „La Croix“. Zo 114 mužov je 82 diecéznych kňazov, zvyšok je z reholí a nových hnutí.
Zatiaľ čo počet vysviacok klesá, rastie počet kňazov, ktorí by chceli slúžiť svätú omšu v tradičnom obrade. Podľa novín „La Croix“ už 20 percent novokňazov prichádza zo spoločenstiev, ktoré sa označujú ako „tradičné“. „La Croix“ k nim zaraďuje aj Kňazské bratstvo sv. Petra. Aj počet neskorých povolaní už niekoľko rokov rastie. –zg-

Benedikt XVI. píše o kresťansko-židovskom dialógu

Vatikán-Viedeň, 6.7.2018 (kath.net/KAP) 022 492 – Chcel Cirkvi slúžiť „životom modlitby“ a mlčať – teraz však emeritný pápež znova siahol po pere a v časopise „Communio“ uverejnil príspevok ku kresťansko-židovskému dialógu. Text s titulom „Milosť a povolanie bez pokánia“ je prehlbujúcim komentárom dokumentu, ktorý uverejnila v r. 2015 Vatikánska komisia pre náboženské vzťahy so židovstvom s úmyslom nanovo určiť vzťah kresťanov a židov 50 rokov po koncilovom dokumente „Nostra Aetate“. Cieľom Benediktovho komentára je úvaha o odmietnutí tzv. „substitučnej teórie“ po koncile a reč o „nikdy nevypovedanej zmluve“.
Podľa sprievodného slova kardinála Kurta Kocha bol mu Benediktov komentár odovzdaný ako súkromná úvaha a neplánovalo sa ho zverejniť. No dokázal emeritného pápeža presvedčiť, aby ho uverejnil v časopise „Communio“, ktorý Jozef Ratzinger pomáhal zakladať, keďže text je dôležitou odpoveďou na výzvu Vatikánskej komisie k prehĺbeniu dialógu Katolíckej cirkvi so židovstvom, ako uviedol kardinál Koch. Je to dialóg, ktorý Ratzingerovi „už vždy ležal na srdci“.

Text podpísaný „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.“ s dátumom 26. októbra 2017, naozaj poskytuje rozhodne kritickú úvahu o doterajších „štandardoch“ v židovsko-kresťanskom dialógu príp. pokoncilovom myslení o vzťahu židovstva a kresťanstva. Konkrétne vidí Benedikt XVI. pri oboch pojmoch „substitučná teória“ a „nikdy nevypovedaná zmluva“ potrebu upresňovania:
„Obe tézy – že Izrael nie je substituovaný Cirkvou a že zmluva nikdy nebola vypovedaná – sú v podstate správne, no predsa sú v mnohom nepresné a musia sa kriticky nanovo premyslieť,“ píše Benedikt XVI. „Substitučná teória“ – teda predstava, že Cirkev nastúpila na miesto Izraela – ako taká nikdy neexistovala,“ konštatuje emeritný pápež s poukazom na príslušné lexika. Židovstvu pripadá z kresťanského pohľadu vždy mimoriadny štatus, keďže židovstvo „nie je jedno náboženstvo medzi mnohými“, ale „nachádza sa v mimoriadnej situácii a ako také musí byť Cirkvou uznávané“. Ďalej Benedikt vysvetľuje svoju tézu vzhľadom na zostávajúce diferencie medzi židovstvom a kresťanstvom konkrétne: pohľadom na kult chrámu, kultové zákony, postavenie Tóry, otázku Mesiáša a prisľúbenú krajinu.
Práve „otázka Mesiáša“ pritom predstavuje „tú vlastnú spornú otázku medzi židmi a kresťanmi“, ako konštatuje Benedikt XVI. Ak je židovské očakávanie Mesiáša zamerané aj na politicky chápaného nositeľa pokoja, tak treba z kresťanského pohľadu poukázať na to, že Ježiš „nechcel priniesť bezprostredne dokonalý nový svet pokoja (…), ale chcel ľuďom, aj pohanom, ukázať Boha“. Zostáva teda istý nadbytok prísľubu, keďže Ježišova doba „nie je dobou kozmickej premeny, v ktorej konečné rozhodnutia medzi Bohom a človekom už padli, ale je dobou slobody,“ uvádza Benedikt XVI.

Odmietnutie „politického mesianizmu“
Zo strany Cirkvi sa odmieta aj každý „politický mesianizmus“, ktorý napríklad v teologickom význame chápe zriadenie štátu Izrael v r. 1948 ako naplnenie biblických prísľubov. Vatikánske uznanie štátu Izrael preto tiež nepramení z teologickej úvahy, ale z priznania nárokov židov na vlastnú krajinu „podľa prirodzeného práva“. „V tomto zmysle Vatikán uznal štát Izrael ako moderný právny štát a vidí v ňom právoplatnú domovinu židovského národa, ktorej odôvodnenie pravdaže nemožno odvodiť priamo zo Svätého písma, ale napriek tomu môže v širšom zmysle vyjadrovať vernosť Boha ľudu Izrael,“ píše Benedikt XVI.
Aj otázka „nikdy nevypovedanej zmluvy“ medzi Bohom a židmi – výpoveď, ktorá pochádza od pápeža Jána Pavla II. a dnes patrí k samozrejmému horizontu vysvetľovania židovstva z kresťanského pohľadu – si podľa Benedikta XVI. vyžaduje diferenciáciu. Výpoveď možno síce „považovať za správnu, ale v jednotlivostiach si vyžaduje predsa ešte mnohé upresnenia a prehĺbenia“. A to napríklad v tom zmysle, že nebola iba zmluva medzi Bohom a jeho ľudom, ale boli mnohé zmluvy. Okrem toho slovo o vypovedaní zmluvy nepatrí k teologickému svetu pojmov Starého zákona a ani s ním prinášaná predstava rovnoprávnej zmluvy nezodpovedá biblickej teológii.
„Výraz ‚nikdy nevypovedaná zmluva‘ mohol byť pomocou v prvej fáze nového dialógu židov a kresťanov, no natrvalo sa nehodí na to, aby primerane vyjadroval veľkosť skutočnosti,“ – tak znie záverečný úsudok emeritného pápeža. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *