Novéna k Poľskému Šarbelovi

9-dňová novéna k Najsvätejšej Trojici s prosbou o vypočutie prostredníctvom príhovoru Božieho služobníka otca Wenanteho Katarzynieca.

Bože Trojjediný, osláv sa všetkými dobrami, ktorými si naplnil život svojho služobníka Wenantyho; on svojím životom podľa evanjeliových rád a horlivej kňazskej služby v Cirkvi dal príklad pre tvojich veriacich. Pane, povýš otca Wenantyho, svojho služobníka na oltár, aby sme ti mohli lepšie slúžiť a udeľ nám milosť o ktorú pokorne prosíme skrze jeho príhovor. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

1. Deň – Dobrý život

„Dobrým a čestným človekom sa môžeme stať iba pomaly, tak by sme nemali zlepšovanie svojho života odkladať na neskôr – pretože neskôr nám môže dôjsť čas. Koniec koncov, pre hriešnika, ktorý celý život hrešil nie je možné, aby sa okamžite zmenil na smrteľnom lôžku, aby sa pokoril, obrátil a odčinil svoje chyby nech je v akomkoľvek veku. Musíme začať dobre žiť teraz, nie až zajtra.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na prvú adventnú nedeľu /

Rozjímanie

Čo to znamená žiť dobre? Boží služobník Wenanty odpovedá na túto otázku svojím životom. Dobrý život je ponorený v Bohu. Žiť dobre znamená prežívať každý nasledujúci deň takým spôsobom, aby v ňom nezostal priestor a čas bez Boha.

Modlitba

Trojjediný Bože, nauč nás, aby sme neodkladali dobrý život až na zajtra. Nauč nás žiť dobre už dnes. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče Otec … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

2. Deň – Milosť

„Milosť posväcujúca je darom Božím. Ani odrobinku z nej si nemôžeme udeliť svojou vlastnou silou. Ale dobrý Boh nám umožňuje obetovať naše dobré skutky. Dobré skutky sú preto úžasným prostriedkom znásobovania milosti. Sú tak úžasné. Koľko príležitostí máme každý deň na to, aby sme urobili dobrý skutok.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na nedeľu po novom roku /

Rozjímanie

Dobrý život bez Božej pomoci, bez jeho milosti – skutočne jedným slovom povedané – bez Jeho milosti by bol nemožný. V nás je Boh zdrojom „túžby a konania podľa jeho vôle“ (Fil 2,13). Boh je zdrojom každého dobra a každého dobrého skutku. Ak zabudneme na túto pravdu, začneme vidieť zdroj múdrosti a dobroty iba v nás samých a odtiaľ je už iba krok k pádu. Otec Wenanty nezabudol na túto pravdu. Z milosti Božej robil dobre a potešoval ostatných, a to aj v ťažkom období vojny.

Modlitba

Trojjediný Bože, nauč nás milovať predovšetkým pomoc v tvojej milosti a stvor v nás pokorné srdcia, ktoré vedia, že bez teba nemôžu nič urobiť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

3. Deň – Vyhýbanie sa hriechom

„Vieme, že hriech je priestupok, narušenie Božieho poriadku, odmietnutie poslúchať Boha – vzbura proti nemu a otvorená vojna. Hriech je nakoniec najhoršou nevďačnosťou voči nášmu najlepšiemu Otcovi a nášmu priateľovi. A kto by, keď vidí zlobu hriechu, ešte chcel ďalej hrešiť? Preto keď koľkokrát musíme niečo urobiť, povedať alebo v myšlienkach premýšľať a svedomie nám pripomína, že je to hriech, že ho Boh nemá rád, že je to zlé a bezbožné, vzdajme sa toho, lebo je lepšie vzdať sa všetkého potešenia. Vytrpieť všetko je lepšie ako hriech, ako uraziť Boha, než zničiť dušu a hanebne ju ponížiť! A keď vidíme, že jeden z našich bratov sa brodí v hriechoch, zľutujme sa nad ním, modlime sa za neho, zo všetkých síl predchádzajme hriechu.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na Veľkonočnú nedeľu /

Rozjímanie

Hriech znamená zísť z cesty, odísť od cieľa, ktorým je nebo. Odvádza nás od milujúceho Otca, ktorý je smädný po našom prijatí do svojho náručia. Stále na nás čaká s bielou krstnou košieľkou Božieho dieťaťa. Otec Wenanty poznal srdce Otca, takže by radšej trpel, ako hriechom urazil Pána, svojho Boha.

Modlitba

Trojjediný Bože, dnes prosíme o slobodu od hriechu. A keď padneme, prosíme o milosť, aby sme ťa hľadali čo najskôr. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

4. Deň – Utrpenie

„Boh nám dáva veľké požehnanie, keď nám odpúšťa naše hriechy; obnovuje stratenú krásu našej duše, zbavuje nás pekla, otvára nám nebo, z otrokov sa stávame milovanými deťmi. Za toľko dobroty, ktorej nie sme hodní – mali by sme sa ešte sťažovať, keď nám Boh hovorí, aby sme niečo trpeli na niekoľko okamihov pozemského života? Od tejto chvíle už nikdy nebudeme hovoriť o našich problémoch a používať vetu „Prečo ja toľko trpím.“ Dobrého Boha sa to tak veľmi dotýka. Nechaj skôr vyjsť zo svojich úst láskavé slová! Skloňme sa pred krížom utrpenia, lebo si zasluhujeme ešte viac trestov. Vďaka Bože, že ty nás tak málo trestáš za naše hriechy. Daj nám milosť, aby sme ti odovzdali všetky dlhy za naše hriechy na tejto zemi, aby sme bez prekážok mohli vstúpiť do tvojho kráľovstva v nebi.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na piatu pôstnu nedeľu /

Rozjímanie

Život s Bohom nás stále prekvapuje. Oplýva množstvom fráz a scenárov, ktoré by sme si sami nikdy nevybrali. Búrime sa, keď sa objaví utrpenie, choroba, odmietnutie inými, osamelosť. Potom sa pýtame Boha: prečo ja? Nie sú tu žiadne ľahké odpovede, okrem jednej: Dôverujte Bohu! Denný kríž utrpenia nebol otcovi Wenantymu neznámy. Fyzické a duchovné utrpenie, nedorozumenia zo strany bratov sú len niektoré z prejavov tohto kríža v živote ctihodného Božieho služobníka, ktoré prijal s podriadením sa Božej vôli.

Modlitba

Trojjediný Bože, prosíme ťa o milosť trpezlivo a vytrvalo prijímať každodenné utrpenia a protivenstvá, ktoré, keď žijeme s Tebou, majú moc zušľachťovať naše srdcia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcovi …

5. Deň – Viera

„Viera je cnosť, ktorá v nás spôsobí, že veríme všetko, čo Boh zjavil. Teraz, každý, kto má túto cnosť viery, ktorý je silne a hlboko dotknutý pravdami, ktoré nám Boh zjavil, má veľký poklad – dokonca aj jeho súčasný pozemský život je únosnejší a ľahší.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na 23. nedeľu po Vianociach /

Rozjímanie

Viera je dar, ktorý sme dostali pri krste. Tento poklad viery nám pripomína, že Boh je náš Otec a my sme Jeho deti. Viera nás povzbudzuje, aby sme v našich životoch našli tú najpravdivejšiu pravdu o nás – totožnosť Božieho dieťaťa. Cnosť viery hrdinsky žiarila v Božom služobníkovi, otcovi Wenantymu, ktorý ako dieťa veril vo všetko, čo mu Boh zjavil o sebe a jeho životnom osude. Stal sa tiež tým, ktorý vášnivo odovzdával vieru iným.

Modlitba

Trojjediný Bože, prosíme ťa, aby sme neprestali napredovať vo viere, ale aby sme sa starali o jej rozvoj. Skrze Krista, nášho Pána Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcovi …

6. Deň – Nádej

„Dúfať v Boha, to znamená veriť, že dostaneme to, čo nám Boh prisľúbil. A čo nám Boh sľúbil? Nebo, večné šťastie po smrti, odpustenie hriechov a svoju milosť. Ako sme tu všetci, očakávame, že jedného dňa budeme v nebi, očakávame Božiu milosť a pomoc v každom pokušení, aby sme nemohli hrešiť, ak nechceme hrešiť. Boh – ako hovorí Biblia „Je verný a nenechá nás skúšať nad naše sily“. (1Kor 10,18). Kresťanská nádej nás navyše vyzýva, aby sme očakávali Božiu pomoc aj v svetských záležitostiach, najmä ak sa modlíme k Bohu a pevne veríme, že budeme vypočutí. Ježiš nám prisľúbil, že dostaneme všetko o čo budeme prosiť v Jeho mene.

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na štvrtú pôstnu nedeľu

Rozjímanie

Ako ľahké je nechať sa v živote odradiť. Ako ľahké je prestať veriť. Nádej je cnosť, ktorá udržuje vieru a pozdvihuje naše oči nad súčasné ťažkosti, smerom k nebesiam. Cnosť nádeje tiež žiarila v otcovi Wenantym hrdinsky, pretože sa pokúšal vždy pozerať na pozemské záležitosti z pohľadu Boha.

Modlitba

Trojjediný Bože, úprimne ťa prosíme o nádej, aby sme sa nezastavili na ceste k Tebe, očakávali útechu v ťažkostiach a po dobrom živote sa s tebou stretli  v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

7. Deň – Modlitba

„Okrem dobrého života vyžaduje aj Pán Ježiš, aby sme s Ním hovorili, napr. aj v adorácii. Žiť sviatostne, hovoriť s ním, modliť sa. Bolo by to smutné znamenie, keby sme sa nudili pri Ježišovi. Je pre nás ľahké hovoriť s ľuďmi hodinu alebo i viac a so Spasiteľom je to také ťažké? Neviete, čo povedať Kristovi? A nemáte žiadne potreby? Žiadne problémy? Možno vás zahlcujú problémy doma, možno chudoba, choroba – musíte to všetko odovzdať Ježišovi! Chcete sa zdôveriť niekedy druhým, no Kristus ukrytý v sviatosti je Váš najlepší priateľ. Nemáte svetské potreby? Možno je Váš život v žalostnom stave pre finančné dlhy? Možno klamete v hriechoch? Tak keď prídete do kostola, porozprávajte sa so svojím Ježišom! Zachráň ma, lebo som nešťastný, uzdrav ma, zdvihni ma z hriechu. Nemáte Vy sami žiadne potreby? Modlite sa za druhých, za opustených z celého sveta a nebudete sa nudiť v kostole a Pán Ježiš bude Vašou prítomnosťou potešený.

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň počas klaňania sa Najsvätejšej sviatosti v Octave Corpus Christi /

Rozjímanie

Pravá modlitba je stretnutie so skutočným Bohom, ktorý nás miluje. Skutočnú modlitbu charakterizuje detská úprimnosť a jednoduchosť, ktorá nám umožňuje byť vždy samými sebou pri Bohu a hovoriť mu o všetkom, čo je v našom srdci. Časté klaňanie sa Najsvätejšej sviatosti, dlhé večerné modlitby v kostole, posilňovali túto detskú dôveru otca Wenantyho voči tomu, ktorý si ho vybral a povolal.

Modlitba

Trojjediný Bože, nauč nás modliť sa. Pritiahni nás k sebe a daj nám milosť úprimnej a dôvernej modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

8. Deň – Mária

„Jedna túžba sa tiahne ako zlatá niť po celý život Svätej matky a síce  to, že vo všetkých, aj tých najmenších veciach koná Božiu vôľu a čo najviac sa Mu pripodobňuje. Boží Syn Panny Márie o sebe povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ a „Vždy robím, čo sa Jemu páči“. Tieto slová boli tiež pravidlom života svätej Panny. Preto nespáchala ani najmenšiu neveru voči Bohu, ani najmenšiu nedokonalosť a tieň hriechu, dokonca ani v službe, ktorou bola Bohu povinná. Žiadne zo stvorení nepreukázalo plnenie Božej vôle lepšie ako ona. Týmto životom iba pre Boha sa musela Svätá matka dostať rovno k Bohu a získať to najvyššie miesto v nebi. Áno! Mária si vybrala najlepší podiel.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, Kázeň o Nanebovzatí Panny Márie /

Rozjímanie

Potrebujeme dobré vzory života. Boh nám dal Pannu Máriu, ktorej jediným potešením bolo tešiť Boha. Nepoškvrnená Mária bola pre otca Wenantyho vzorom vernosti Bohu v jej obvyklých povinnostiach. Niet pochýb o tom, že jej poslušnosť nesmierne tešila Božieho služobníka. Dôkazom toho je srdečné priateľstvo a podpora pre sv. Maximiliána Kolbeho pri šírení diela Nepoškvrnenej po celom svete.

Modlitba

Trojjediný Bože, dal si nám v Márii dokonalý príklad vernosti tvojej svätej vôli, ktorá celý jej život prepájala zlatou niťou. Prosím, nech nás, rovnako ako Mária, vždy teší podobať sa Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu…

9. Deň- Nebo

„Pre nás všetkých, milovaní, by bolo dobré aspoň trochu uvidieť hoci kúsok z nebies, to miesto, kde kraľujú svätí a anjeli s Bohom. Ale kto nám odhalí toto nebo? Očami tela sa nebudeme môcť pozerať do nebeskej svätyne, ale vierou už budeme môcť pozerať na predzvesť a kúsok neba. S mocou viery sa teda pozrite na oblohu, kontemplujte nebo, meditujte podľa našej viery, podľa učenia katolíckej cirkvi. Keď sa pozrieme na nebo, bude pre nás veľmi užitočné, že v týchto smutných časoch dokážeme vytrvať, že všetci môžeme svoje trápenia vydržať a znášať kresťanským spôsobom.“

/ O. Wenanty Katarzyniec, kázeň na druhú pôstnu nedeľu /

Rozjímanie

Nebo je požadovaný cieľ pozemského života, vyvrcholenie dobrého života na Zemi. Meditácia o nebi bola dôležitou súčasťou výučby Božieho služobníka otca Wenantyho. Časté uvažovanie a smerovanie myšlienok k Bohu znamenalo spoznať kúsok neba už tu na zemi – to je účel jeho učenia.

Modlitba

Trojjediný Bože, povedal si, že tvoje kráľovstvo je medzi nami (Lk 17,21). Nauč nás rozpoznať príznaky tvojej prítomnosti na Zemi a urob nás hodnými uvidieť Ťa v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. amen

Otče náš … Zdravas Mária … Sláva Otcu …

 

Zdroj: Wenanty.pl, Obrázok: Tamtiež

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *