Život Cirkvi vo svete 19/2021

Obsah

Pápež František zriadil laické ministérium katechétu

Papež: Všechno začíná tělem, tíhneme však k transcendentnímu horizontu

Vatikán brzdí biskupov v otázke prijímania pro-potratovým politikov

Pred 40 rokmi strieľal Ali Agca na pápeža

Dziwisz 40 rokov po atentáte: Ešte stále počujem tie výstrely

Stručne z Life Site News

„Všetky tie reformy Cirkvi nijakú spásu neprinesú!“

Bielorusko: Požiar vážne poškodil národnú svätyňu

Nemecko: Katolícka princezná, viera a globalisti

Latinská Amerika: Na covid-19 zomreli už mnohí kňazi

František „polapený konzervatívnymi silami“?

Viktor Orbán: Už neexistuje liberálna demokracia,

Obeta, pokánie a obrátenie – výzva k 3 hodinám modlitby 13. mája

Írsko: Aj počas pandémie rešpektovať náboženskú slobodu

Čína: Už nijaký prístup k Biblii a kresťanským aplikáciám

Univerzita v Pittsburghu – centrum pokusov s potratenými deťmi

Nemecko: „Neposlušnosť kléru LGBT po 50 rokoch nehlásania Evanjelia“

Giotto: Nanebovstúpenie Krista

Vzkriesený Kristus sedí teraz v nebi na tróne slávy po pravici Otca

Každá bolesť sa utíši, každá rana sa zacelí vo chvíli, keď sa v žiari osláveného tela približuje ku mne Ježiš, berie ma do náručia, privinie si ma k svojmu prebodnutému Srdcu, z ktorého vychádza lúč mocného svetla, ktorý ma celé ovinie a ponorí do mora obrovskej blaženosti … Teraz je Ježišovo telo plné energie a sily, žiari vo svojej božskej nádhere, vyžaruje jas a moc, vysiela lúče nadľudského svetla, vytvára novú harmóniu života a pokoja. …
To je veľkonočná radosť. To je radosť, ktorá zachvacuje celé ľudstvo pretvorené podľa plánu Otca. … To je veľkonočná radosť, ktorá preniká do sŕdc všetkých mojich synov potešených a povzbudených k tomu, aby žili bolestné dobu očisty a veľkého súženia. … To je veľkonočná radosť, ktorá vstupuje do vašej doby a pripravuje ju na najväčšiu udalosť dejín. Veľkonočné vzkriesenie sa dovŕši v plnosti, až keď sa Ježiš vráti v sláve, aby ustanovil medzi vami svoje kráľovstvo, keď všetci splnia Otcovu vôľu a keď sa dokonale oslávi Najsvätejšia Trojica. (Panna Mária don Gobbimu 1994)

Celé ľudstvo jasá v obrovskej radosti, lebo vo vzkriesenom Ježišovi rozjíma o víťazstve Božieho milosrdenstva. Víťazstvo Božieho milosrdenstva sa naplňuje tým, že je splatený dlh, ktorý vznikol v dôsledku hriechu prarodičov, čo prinieslo odsúdenie celému ľudskému pokoleniu. Dnes sa vo vzkriesenom Kristovi uskutočňuje tento zázračný návrat celého ľudstva do náručia Otca. (1995)
Vzkriesený Kristus sedí teraz v nebi na svojom tróne slávy po pravici Otca! (1989)

* * * * * * *

Pápež František zriadil laické ministérium katechétu

Vatikán, 11.5.2021 – Dňa 11. mája publikovaným apoštolským listom motu proprio
Antiquum ministerium
Svätý Otec František zriadil laické ministérium katechétu. Službe, ktorá existuje v Cirkvi v rôznych podobách od prvopočiatkov, sa tým priznáva osobitná dôležitosť v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov i žien. O konkrétne kritériá pre kandidátov na prijatie ministéria katechétu sa postarajú miestne biskupské konferencie, obrad ich ustanovenia vydá Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. …

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-05/papez-frantisek-zriadil-laicke-ministerium-katechetu.html

Papež: Všechno začíná tělem, tíhneme však k transcendentnímu horizontu

Papež František se obrátil ve videoposelství k účastníkům vatikánské konference “Exploring the Mind, Body and Soul” (Zkoumání mysle, těla a duše) uspořádané on line Papežskou radou pro kulturu ve spolupráci s nadacemi Cura Foundation a Science and Faith Foundation. Jak napovídá název akce, cílem odborné debaty byla konfrontace vědců, filosofů a teologů nad otázkami, které klade technologický a vědecký vývoj, jako například etický rozměr genové manipulace a dalších možností otevřených lékařskou vědou.
Papež František si v úvodu všímá, že trojice slov v nadpisu sympózia – mysl, tělo a duše – neodpovídá klasickému pojetí člověka v křesťanství, které zpravidla vnímá člověka jako osobu, chápanou jako jednotu těla a duše, obdařenou rozumem a vůlí (srov. KKC 1703-1705). Připomíná nicméně, že sv. Pavel v 1. listu Soluňanům (5,23) mluví o rozlišení na ducha, duši a tělo, podobně jako mnozí Otcové církve či moderní myslitelé. František tedy přistupuje na toto trojí dělení, coby poukaz ke třem dimenzím lidské bytosti “dnes příliš často oddělovaným” – jak podotýká – “které jsou však ve skutečnosti hluboce a neodmyslitelně provázány”.
“Biologická vrstva naší existence, která se projevuje v naší tělesnosti, představuje tu nejbezprostřednější dimenzi, avšak nikoli nejsnadnější k porozumění. Nejsme čistí duchové. Pro každého z nás všechno začíná naším tělem – a nejen to: od početí do smrti nejenže máme tělo, nýbrž jsme tělem. A křesťanská víra nám říká, že jím budeme také ve vzkříšení.”
Jak papež podotýká, lékařská věda po této stránce představuje fascinující putování lidské bytosti za objevením sebe sama. Platí to nejen pro západní akademickou vědu, ale také pro bohatství nejrůznějších lékařských tradic jiných civilizací. František si všímá interdisciplinárního rozvoje, který v poslední době napomáhá lepšímu popisu vztahů mezi fyzickým zdravím a prostředím, výživou, psychofyzickými stavem a péčí o duchovní život, ba bádá dokonce nad vztahem mezi zdravím a uměním.
Na druhé straně dochází k aplikaci vědecko-technologického poznání na lékařské vědy, které se projevuje zejména v oblasti genetiky. Spolu s ním však vyvstávají některé “zásadní antropologické a etické otazníky, jako například problém manipulace lidského genomu s cílem kontrolovat nebo dokonce překonat proces stárnutí nebo modifikovat možnosti lidské bytosti,” dodává papež a obrací se k druhému pojmu obsaženému v názvu sympózia: “mysl” – výraz, který se pojí s představou ducha, intelektu, rozumu, jenž je základem možnosti lidského sebeporozumění.
“Základní otázka, nad níž jste debatovali, je ve skutečnosti tatáž, která po tisíciletí vede lidstvo k hledání toho, co nás činí lidskými. V současné době se tento konstitutivní prvek často ztotožňuje s mozkem a neurologickými procesy. Nicméně jakkoli zásadní je význam biologické a funkční komponenty mozku, přece není prvkem, který by byl s to vysvětlit všechny jevy, které nás definují jako člověka. Mnohé z nich totiž nejsou “měřitelné”, a tedy přesahují tělesnou matérii.”
František dále poukazuje na otázky obsažené v termínu “mysl – intelekt”, kterými se odedávna zabývali zejména filosofové a teologové, a konstatuje, že bádání nad ním neztratilo nic na aktuálnosti, protože se týká původu lidských schopností jako je morální vnímavost, soucit, empatie, solidární láska nebo estetické cítění, či hledání nekonečného a transcendentního. Jak v židovsko-křesťanské, tak také v řecko-helénské tradici přivádějí tyto koncepty k transcendentní dimenzi, k nemateriálnímu principu nazývanému “duší”, pokračoval papež František.
“Přestože tento termín nabýval v průběhu času v rozmanitých kulturách a náboženstvích různých významů, idea, kterou jsme zdědili z klasické filosofie přisuzuje duši roli konstitutivního principu uspořádávajícího celé tělo, v němž mají původ rozumová, citová a volní hnutí, včetně svědomí. Bible a především filosoficko-teologická reflexe právě skrze pojem “duše” definuje jedinečnost člověka, specifičnost lidské osoby, kterou nelze redukovat na žádnou jinou formu živého bytí, a která zahrnuje otevřenost k nadpřirozené dimenzi, tedy k Bohu. Tato transcendentní otevřenost tomu, co je větší než já, je konstitutivní a dosvědčuje nekonečnou hodnotu každé lidské osoby. Běžným jazykem můžeme říci, že je jako okno, které vyhlíží a přivádí k horizontu.”
Papež František to řekl v poselství k účastníkům konference nadepsané “Zkoumání mysli, těla a duše”. A popřál badatelům a studentům, aby pokračovali v interdisciplinárním výzkumu vedoucímu k lepšímu pochopení nás samých a směřujícímu k transcendentnímu horizontu, k němuž tíhne naše bytí. (job)

Kardinál Müller ku schizme: „Obávam sa:“ÁNO“ a dúfam:“NIE“!

„Neexistuje nijaká nemecká cirkev – iba ak v hlavách autoritatívnych, svoj úrad
zneužívajúcich biskupov, po moci prahnúcich laických funkcionárov a ideologicky
zarytých profesorov.“

Vatikán, 6. 5.2021 (kath.net) – Kardinál Gerhard L. Müller vyslovil tieto slová v nedávnom interview a ďalej povedal:
„Na pastoračnú dogmu povýšená ‚životná realita‘ je prefíkanými oportunistami vytesaný trójsky kôň, na prevalcovanie ich protivníkov. Iba Ježiš sám pozná úplne a dokonale naše srdce, on pozná životnú realitu ľudí v dobrom aj v zlom. Ježiš je náš Vykupiteľ z hriechu, zo smrti a od diabla. On na životnú realitu vtedy zvyčajného rozvodu, na závisť a nedoprajnosť farizejov, na politické násilie Rimanov nereagoval prispôsobením, ani ‚zmenou paradigiem‘ náuky viery Izraela!“ povedal emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.
„On s plnou mocou znova priviedol k platnosti pôvodný plán spásy Boha proti každému zľahčovaniu a odcudzovaniu. Kristus nielenže inak interpretoval svet a tu či tam niečo zmenil, ale raz pre vždy ho obrátil k dobru. Kristus nesprevádza hriešnika na jeho ceste do skazy, ale pozýva ho k obráteniu, aby „kráčal po úzkej ceste, čo vedie do života“, (Mt 7, 14). …

Rozdiely medzi nemeckou cirkvou a Vatikánom vo formulácii náuky verejnosť vníma ako spor. Môže to viesť k ďalším vystúpeniam z Cirkvi?
Jednotné myslenie je ideológia nepriateľská voči duchu. Z hľadiska viery nemožno s totalitnými ideológiami vyjednávať, ale musíme im strhnúť masku z tváre. Každá demokracia pluralistickej občianskej spoločnosti na základe slobody svedomia a náboženstva bola a je ničená politickými ideológiami boľševizmu, nacizmu a dnešného neo-marxistického kapitálového socializmu v západnom svete alebo šialenstvom genderu, ktorý popiera a chce zničiť v tele človeka zakorenenú dvojpohlavnosť.
Ľudské slabosti a nedostatky vyšších zástupcov cirkvi sú vždy skúškou našej viery, či sme v Cirkvi kvôli Kristovi, alebo kvôli sekundárnym úslužnostiam.
No toto nikdy nie je dôvodom odlúčiť sa od Cirkvi!
Cirkev je viditeľným Kristovým telom a chrámom Ducha Svätého. Kto sa však vážnym zlyhaním, hádkami a chamtivosťou po moci na Cirkvi prehreší, ten nesie aj zodpovednosť za stratu – vonkajšej – vierohodnosti Cirkvi.
Vnútorná vierohodnosť Cirkvi, to je oddaná Kristova láska pre našu spásu a dobrý príklad veľkých svätcov, ale aj nenápadných verných kresťanov, ktorých denne stretávame – túto vierohodnosť nemôže zničiť nijaká pozemská moc v rámci či mimo jej spoločenstva.
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu (Mt 16, 18).
Mohol by tento spor viesť ku schizme?
„Obávam sa, že ÁNO a dúfam, že NIE!

Vatikán brzdí biskupov v otázke prijímania pro-potratovým politikov

USA, 10.5.2021 (LifeSiteNews) – Vatikán v liste zo 7. mája varuje predsedu Konferencie biskupov USA arcibiskupovi Josého H. Gomeza, že podávanie svätého prijímania pro-potratovým politikom ako prezidentovi Bidenovi sa môže stať „zdrojom nesvárov“ pre biskupov v krajine a neférovo by sa zameralo „iba na jednu kategóriu katolíkov“.
Prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Luis F. Ladaria v liste po prvý raz uvádza až štyrikrát terminológiu prívržencov potratov „pro-choice“ (za slobodnú voľbu ženy) ako aj termíny „pro-choice politicians“ a „pro-choice legislation“ – teda príslušných politikov a legislatívu. Tým sa odkláňa od predošlých vatikánskych dokumentov, ktoré vždy nazývali zlo tým správnym menom. … V liste radí, ako majú miestni biskupi viesť dialóg s katolíckymi politikmi, ktorí sú za potraty a za zákony umožňujúce potraty, ako aj za eutanáziu či iné morálne zlá podľa ich chápania katolíckej náuky.

Pred 40 rokmi strieľal Ali Agca na pápeža

Rím, 12.05.2021 (KAP) – Rím – 13. máj 1981. Ako každú stredu jazdí pápež Ján Pavol II. na generálnej audiencii v otvorenom džípe na Námestí sv. Petra. Asi 30 000 ľudí ho oslavuje, pápež žehná, bozkáva deti, usmieva sa. Potom klesá – trafili ho viaceré výstrely z 9-mm pištole, ktoré vypálil turecký terorista Ali Agca.
Nie všetci na námestí pochopili, čo sa práve stalo. V blízkosti stojaci kričia v panike. Džíp zrýchli jazdu, pápežov sekretár Stanislaw Dziwisz drží silne krvácajúceho Jána Pavla II. v náručí. O trištvrte hodiny leží zranený na operačnom stole v Klinike Gemelli. Prežije napriek vážnym zraneniam a silnému krvácaniu. Plné zdravie a športová kondícia sa mu už nikdy nevráti.
Presne 64 rokov predtým – je 13. máj 1917. Pri majel obci Fatima v Portugalsku mali tri deti, pastierikovia, zjavenie. Ako jedno neskôr povie – prihovorila sa im v bielom odetá žena. Povedala im, že prichádza z neba a žiada ich, aby sa modlili ruženec. Príde ešte niekoľko ráz vždy 13. v mesiaci a povie im proroctvá o novej svetovej vojne a možnom obrátení Ruska – dve tajomstvá. A sú správy aj o treťom tajomstve. Z Fatimy sa stáva jedno z najznámejších pútnických miest sveta.

Keď Ján Pavol II. neskôr hovorí o atentáte z r. 1981, povie, že už v momente, keď sa v džípe zosypal, cítil, že ho nietko chráni! – Fatimská Panna Mária! Pre neho nebolo náhodou, že práve na jej pamätný deň unikol smrti.

Tretie tajomstvo
Presne rok po atentáte v r. 1982 navštívil pápež Fatimu ako aj v r. 1992. A 13. mája 2000 blahorečil dve fatimské deti Jacintu a Františka vo Fatime. Až pri tejto príležitosti dal oznámiť legendami opradené Tretie fatimské tajomstvo – predpoveď, že biskup odetý v bielom zasiahnutý klesne na zem.
Pre poľského pápeža nebolo pochýb, že táto vízia z r. 1917 sa vzťahovala na atentát, ktorý 13. mája 1981 iba tesne prežil. Ján Pavol II. pevne veril v celosvetové, historické pôsobenie Božej Matky, ktoré sa v r. 1917 – roku ruskej októbrovej revolúcie, zjavilo trom pastieroikom v Portugalsku.
To, že videl Máriino pôsobenie aj v páde komunizmu, jendoznačne vyznal na oslave fatimských zjavení v r. 1991, iba niekoľko mesiacov po zániku Sovietskeho zväzu a 10 rokov po stále neobjasnenom atentáte na Námestí sv. Petra. Vtedy ďakoval „Matke všetkých národov“ za nečakané zmeny, ktoré „utláčaným a ponižovaným národom vrátili dôveru“.
Pozadie atentátu z r. 1981 patrí už 40 rokov k nevyriešeným hádankám histórie kriminality. Vtedy 23-ročný Ali Agca bol okamžite zatknutý, odsúdený a po 19 rokoch väzenia v Taliansku v r. 2000 vydaný Turecku a v r. 2010 prepustený. O tých v pozadí atentátu, o motívoch a logistike dodnes kriminálna polícia tápe v tme.
Už pred návštevou pápeža v Istanbule v r. 1979 Ali Agca, terorista „Šedých vlkov“ nahlas vyhlasoval, že chce Jána Pavla II. zabiť. Pri vyšetrovaní talianskou justíciou obvinil spočiatku bulharskú tajnú službu, potom aj KGB.
Čoskoro sa zaplietol do protirečení, podával falošné stopy, a očividne sa pokúšal zamazať línie spojení a chrániť pomáhačov. Na procese v r. 1985/86 uviedol viac ako 100 verzií údajného plánovania zločinu. Občas dotoho zatiahol aj islamistov, potom zmätených osamelých páchateľov a nakoniec tvrdil: „Ja som ježiš Kristus.“

KGB v hľadáčiku
Dodnes hovorí veľa pre to, že Agcovi objednávatelia atentátu pochádzajú z centier komunistického bloku v Moskve, Varšave, Sofii a Východnom Berlíne. V poľskom pápežovi očividne videli vážne nebezpečie pre celý systém. Bývalý pápežov sekretár kardinál Dziwisz v pamätiach vyjadril názor, že za komplotom nestojí turecká mafia ani „Šedí vlci“, ale moskovská KGB.

Dziwisz 40 rokov po atentáte: Ešte stále počujem tie výstrely

Varšava, 12.05.2021 (KAP) – K 40. výročiu atentátu na pápeža Jána Pavla II. spomínal kardinál Stanislaw Dziwisz (82) a emeritný arcibiskup Krakova na udalosti z 13. mája 1981 pre katolícku agentúru KAI :

„Tieto chvíle sú vypálené do môjho srdca, ešte stále ich mám pred očami, akoby sa to stalo včera. Stále ešte vidím pred sebou, ako sa pápež skláňa, aby zodvihol malé dievčatko a požehnal ho. Ešte stále počujem výstrely a šuchot krídel stoviek holubov, ktoré vystrašené odlietali. A zúfalé výkriky ľudí!“

Dziwisz sa viezol s Jánom Pavol II. v otvorenom džípe pri generálnej audiencii po Námestí sv. Petra, keď Turek Mehmet Ali Agca z niekoľkých metrov vypáli strely na pápeža.
„V mojom náručí sa zosypal,“ spomína pápežský sekretár, ktorý Jána Pavla II. zachytil.
„Nijaký lekár nebol nablízku, preto sme sa pokúšali postreleného pápeža čo najrýchlejšie odviezť do rímskej kliniky Gemelli. Ján Pavol II. bol sprvu pri vedomí, no jeho sily rýchlo ubúdali, hovoril stále tichšie a s viditeľnými ťažkosťami. Napriek tomu pápež Ali Agcovi už na ceste do nemocnice odpustil! Dokázal prekonať svoju slabosť a vyslovil slová odpustenia!“

Krv na bielej pápežskej sutane
Na pohľad na krvou premočenú bielu sutanu Jána Pavla II. nikdy nezabudne, ako zdôraznil bývalý dôverník pápeža. Aj počas prvých hodín v nemocnici nastali viaceré dramatické momenty. Lekári však s veľkou rozhodnosťou úspešne bojovali o pápežov život.
Pravda o pozadí atentátu je komplikovaná, ako vyhlásil kardinál Dziwisz ďalej v interview a dodal, že nevie, či bude niekedy obsiahlo objasnená. Na záver zdôraznil:
„O tom, kto mal záujem usmrtiť pápeža, však niet pochybností. Svätý Otec zaplatil vlastnou krvou za svoje nasadenie za obnovu historickej spravodlivosti a za slobodu národov. Ján Pavol II. od začiatku svojho pontifikátu hovoril otvorene o tom, že komunistický systém, ako každý totalitný systém, ničí slobodu a dôstojnosť človeka, ako aj túžbu po spravodlivosti a pokoji. Mocnosti Zlého voči protivníkom nepoužívajú dialóg a rešpekt, ale násilie.“

* * * * * * *

Stručne z Life Site News

Kardinál Marx: Ekumenizmus návratu ku katolicizmu „je úplne nemožný“.

Berlín, 10.5.2021 – „Ak niekto pristupuje k Eucharistii alebo k Pánovej večeri toho druhého vyznania po rozhodnutí vo svedomí – musím to prijať!“ vyhlásil nemecký kardinál Reinhard Marx.

Dr. Anthony Fauci k vatikánskej konferencii o zdraví:
„Kňazi sú kľúčom k presvedčovaniu veriacich, aby sa dali zaočkovať“

Vatikán, 10.5.2021 – Hlavný aktér USA, čo sa týka covidu-19 – poradca vlády v čase pandémie – Dr. Anthony Fauci, (80) je presvedčený, že klérus je kľúčom na presvedčenie veriacich, ktorí odmietajú experimentálne vakcíny proti koronavírusu. Riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekcie to povedal v interview s Dr. Sanjay Guptom, ľavicovým žurnalistom na Vatikánom sponzorovanej konferencii o zdraví minulý týždeň.
„Pochybovačov musíte spojiť s ľuďmi, ktorým dôverujú. A myslím si, že tak sa prekoná mnoho pochybností. Keď hlboko veriaci počúvajú kňaza, je to rozdiel, ako keď počúvajú mňa …“
Poznámka: Fauciho inštitút poskytol veľkú finančnú podporu Univerzite v americkom Pittsburghu, na medicínsky výskum odoberania pokožky hlavy potratených detí a jej transplantáciu na hlodavce. (Pozri aj správu nižšie 027 433)

Zmena pravidiel počítania prípadov nákazy po zaočkované väčšieho počtu ľudí
USA, 10.5. 2021 – Centrá pre kontrolu chorôb a prevenciu v USA budú informovať už iba o kritických prípadoch v nemocniciach alebo o prípadoch úmrtí. Znížili tiež prah testovania – ale iba pre plne zaočkovaných.
Transgenderová žena – menovaná za luteránsku ‚biskupku‘

San Francisco, 12.5.2021 – Dr. Megan Rohrerová (41) je prvou ‚transgenderovou ženou‘, ktorá bude ‚biskupkou vo veľkej Evanjelickej luteránskej denominácii v USA.
Je to bývalý luteránsky pastor, ktorý sa po operácii stal ženou a bol známy ako LGBT aktivista.
Poslancovi zablokovali Twitter za výrok „Muži nemôžu byť tehotní“!
Madrid, 12.5.2021 – Španielsky poslanec Francisco Contreras pre LifeSiteNews povedal, že nie je prvým konzervatívnym španielskym politikom, ktorému zablokoval Twitter účet – takých prípadov je viac!
Holandsko usmrtilo eutanáziou rekordný počet chorých ľudí vrátane chorých na covid-19! Amsterdam, 6.5.2021

* * * * * * *

„Všetky tie reformy Cirkvi nijakú spásu neprinesú!“

V zjaveniach v nemeckom Sievernichu (na obr.) ide o naliehavú výzvu neba k modlitbe ruženca, k obete, pokániu a nápravu mylných ciest ľudstva

Michael Hesemann
Sievernich , 13.5.2021 (kath.net) – Minulý víkend sa viac ako stovka kňazov v Nemecku odvážila postaviť proti Rímu. Napriek vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery z poverenia pápeža požehnali vo vyše sto kostoloch mnoho homosexuálnych párov aj ich sexuálne vzťahy, ktoré Cirkev považuje za ťažký hriech. Demonštrovali tak, že očividne ducha doby alebo svoje subjektívne cítenie povyšujú nad Desatoro a nad Cirkev. Chýba im bázeň pred Bohom – starosť, že by sme mohli rozhnevať Boha a tak stratiť jeho milosť. Veď Boh zostane nemý – ako veria a dúfajú … Ale je to naozaj tak?

Jednoduchá žena Manuela Stracková (na obr. s kardinálom Ratzingerom), ktorá má už dvadsať rokov mať zjavenia Božej Matky aj iné, tvrdí, že 2. mája sa jej na svätej omši zjavil Kristus, tvár mal plnú krvácajúcich rán a na hlave mal tŕňovú korunu. S krvou zaliatou tvárou sa na ňu pozrel a ona počula jeho hlas:
„Pretože ľudia nezachovávajú Božie prikázania, ale páchajú rovnaký hriech ako Adam a Eva, chcú sami rozhodovať o dobre a zle, večný Otec pripustí, že bude obeta Ábela a obeta Kaina v ďalších dňoch. Vaším východiskom je zadosťučinenie pred večným Otcom.“
Čo to má znamenať? Sväté písmo pozná veľa príkladov toho, ako si ľudia mysleli, že môžu prepísať Božie prikázania, aby sa lepšie hodili do ich doby. V každom takomto prípade viedli tieto pokusy do záhuby. Boh stiahol tým, ktorí sa otvorene stavali proti zákonu, svoju milosť – či lepšie povedané – sami sa svojím konaním pripravili o Božie milosti a tak prišla na nich pohroma. Od vyhnania z raja až po zničenie Jeruzalema Babylončanmi. A vždy tu boli prorocké hlasy, ktoré predtým ľudí varovali. Sv. Pavol vyslovene vyzýval, aby sa rešpektovali prorocké hlasy, ako Boží dar milosti a aby „sa všetko preskúmalo“, ale dobro zachovalo. Najvýznamnejším prorockým varovaním 20. storočia bolo posolstvo z Fatimy s výzvou k obráteniu a pokániu. Ak však budú ľudia pokračovať v urážaní Boha, prídu na nich vojny, katastrofy a prenasledovanie Cirkvi. História 20. storočia ukázala, ako presne sa veľmi konkrétne varovania z Fatimy splnili.
No existujú aj aktuálnejšie posolstvá nielen v Medžugorí, alebo v Trevignano Romano pri Ríme. Iste treba tu obozretnosť, no rovnako platí: Dokiaľ zjavenia Božej Matky Cirkev výslovne neodsúdi, môžu sa veriaci posolstvami zaoberať a plniť ich bez predbiehania úsudku Cirkvi.
Žena, ktorej sa 2. mája zjavil Kristus je Manuela Stracková. Žije v nemeckom Sievernichu v Severnom Porýní – Vestfálsku pri Kolíne na úpätí pohoria Eifel. Zjavenia sa začali sa v Svätom roku 2000 a trvali do októbra 2005.
Keď sa Manuela v júni 2000 modlila pred obrazom Čiernej Madony v kláštornom kostole známeho pútnického miesta Einsiedeln vo Švajčiarsku, počula zrazu hlas, ktorý ju vyzval, aby založila živý ruženec – modlitbovú skupinu. Hlboko veriaca žena v domácnosti a matka jedného syna výzvu nasledovala.

O dva mesiace sa konalo prvé modlitbové stretnutie vo farskom kostole v Sievernichu (obr. nižšie) a pritom ju zaliala veľká horúčosť. Zjavila sa jej Božia Matka celá v bielom, na hrudi mala červené Srdce obklopené tŕňovou korunou. Jej posolstvo sa týkalo starosti o vnútorne rozštiepenú Cirkev a o veľký odpad od viery našej doby. Vyzvala preto – tak ako vo Fatime a Medžugorí – k modlitbe ruženca.

Manuela mala potom päť rokov takmer každý 1. deň v mesiaci zjavenia Panny Márie s krátkymi, no hlbokými posolstvami. Postupne tam prichádzali až tisíce ľudí. Miestny farár bol čoskoro presvedčený o pravosti zjavení, pretože početné zázraky, uzdravenia, vypočuté modlitby – až po slnečný zázrak – mu nedali inú voľbu. Príslušný biskup v Aachene mu bol priaznivo naklonený a poveril svojho najlepšieho kňaza a neskoršieho pomocného biskupa, aby prevzal duchovné vedenie vizionárky. Posolstvá vyhodnocovali teológovia a odborníci na mystiku. Nielen, že boli v súlade s katolíckou vierou, ale boli jazykovo a teologicky na takej vysokej úrovni, že mohli sotva pochádzať z pera jednoduchej ženy v domácnosti.
K najvýraznejším víziám tejto doby patrilo zjavenie troch ruží pred zemeguľou, jedna nad Nemeckom, druhá nad Argentínou a tretia nad Talianskom. Ohlásili sa tým pontifikáty Jána Pavla II a argentínskeho pápeža? Aj „skoré“ svätorečenie poľského pápeža ohlásili zjavenia už dva dni po jeho smrti a sľubovali: „On bude vaším príhovorcom.“
Božia Matka sa 3. októbra 2005 rozlúčila s Manuelou a sľúbila: „Vždy budem na tomto mieste pri vás.“ Modlitbová skupina sa stretávala 13 rokov a zostala Božej Matke verná aj bez zjavení.
No 5. novembra 2018, počas eucharistickej adorácie, zazrela zrazu Manuela „Pána v postave ako je Pražské Jezuliatko so zlatou korunou a zlatým brokátovým odevom v Najsvätejšej Hostii v monštrancii“.

Jeho posolstvo bolo krátke a naliehavé:
„Prenasledovanie … Sievernich je miestom útočiska.“
Pri ďalšom zjavení 11. marca 2019 na svätej omši videlo Jezuliatko aj 20 svedkov a asi 12 veriacich zacítilo intenzívnu vôňu ľalií v kostole. Zjavenia sa opakujú každý mesiac až dodnes. Raz videla Manuela dve strany katedrály – na jednej horel oheň Ducha Svätého, na druhej oheň záhuby. Biskupi vedú svojich veriacich k Duchu Svätému, no niektorí z nich aj do záhuby. Zdalo sa to byť predtuchou schizmy, do ktorej hrozí viesť cirkev v Nemecku „synodálna cesta“.
Dňa 2. decembra 2019 ohlásil Ježiš Manuele „tri ťažké roky“! Vtedy nikto netušil niečo o pandémii koronavírusu. Tá sa po prvý raz objavila v médiách až začiatkom roka 2020.
„Ja vás prevediem cez toto súženie, cez všetku temnotu. Svojou vzácnou Krvou som vás vykúpil,“ sľúbil Pán o mesiac neskôr.
Po vízii sveta a posolstvách o duchovnej úlohe rôznych krajín sa k Nemecku v posolstve hovorilo:
„Ty červená obetná ruža – Nemecko – omylmi tak veľmi sem – tam otriasaná, tebe prejavujem moju milosť – milosť, aby si mohlo znova napraviť, čo tými omylmi spôsobuješ.“
Vyvrcholením novej série zjavení bol 21. marec 2020, keď „Jezuliatko zo Sievernichu“ oznámilo svoje „veľké posolstvo“
„Čas pokánia a spamätania sa posilní mojich verných. Pre ľudstvo je to výzva k obráteniu a vyznaniu hriechov. Ak sa ľudstvo neobráti po tejto dobe ľutovania hriechov, skloním svoj palcát na ľudstvo. To je moja výzva pre vás, nie aby som vás trestal. Chcel by som vás zachraňovať pre večný život. (…) Povolil som čas pokánia a oľutovania hriechov, aby ste vstúpili do seba a uvedomili si, že vy nie ste Bohom.“

Slnečný zázrak v oblasti Eifelu
Slnečný zázrak 5. októbra 2020 s 50 svedkami znova potvrdil tieto posolstvá. Tak ako vo Fatime prestal dážď, rozostúpili sa oblaky, zjavil sa obraz rotujúceho slnečného kotúča, ktorý sa zdal v troch stupňoch približovať k ľuďom. Všetkých svedkov zahalilo teplo – boli medzi kňazi, rehoľníci aj akademici.
Aká vážna je situácia ukázalo zjavenie na Troch Kráľov 2021:
„Svet bude otrasený. Pretože ľudia nepoznajú môjho Večného Otca a chcú žiť bez neho, bude všetko očistené. To sa musí stať, ako je napísané. Čoskoro nastane veľký prelom, prelom, ktorý sa mnohým ľuďom stane skazou. (…) Máte nádej, že zakrátko bude všetko také, ako bolo predtým. To, milé duše, tak nebude! Modlite sa a obetujte! Zostaňte mi verní!“
A 2. februára Kráľ neba doplnil: „V tomto roku príde veľká skúška.“
V ďalších zjaveniach sa stála znova opakuje slovo „náprava“ až keď Jezuliatko nakoniec 11. apríla vyjadrí svoje želanie:
„Volaj to do celého sveta! Želám si 13. mája tri hodiny modlitieb zadosťučinenia: Modlitbu, obetu, pokánie. Modlite sa so mnou k Večnému Otcovi!”
Až udalosti cez víkend ukázali, aká aktuálna je táto výzva a že nie je náhoda, že Pán práve na 13. máj, na Nanebovstúpenie Pána a 104. výročie prvého zjavenia vo Fatime pozýva k zmiernej modlitbe a pokániu.
Do neba volajúce svätokrádeže, ktoré sa konali vo viac ako sto kostoloch, nemôžu zostať nepotrestané.
„Prečo žiadate ľudský poriadok, keď máte Boží zákon? Prečo chcete byť ako Boh? Privolávate si tým nešťastie. Serviam! Volajte so mnou k Večného Otcovi. Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Ja nemením ani jediný mäkčeň. Božie prikázania platia po celú večnosť. Večný Otec stvoril všetko s nekonečnou láskou. Čo by teda mohlo byť väčšie ako jeho slovo, ako jeho prikázanie? Ľútosť, modlitba, obeta, pokánie! Padnite na kolená a proste o nápravu. Proste o požehnanie Večného Otca a o zahladenie všetkých mylných náuk! Nikto nech sa nepovyšuje nad Boha. Nemeňte jeho slovo, prijímajte ho v láske.“
Takto napomína Jezuliatko na sviatok Zvestovania Pána 25. marca a na Zelený štvrtok vyhlasuje:
„Počúvajte! Toto sú moje slová pre vás. Všetky tie reformy Cirkvi neprinesú nijakú spásu. Sú zo sveta. Obeta, modlitba, pokánie, moja obeta na kríži posväcujú ľudí. Toto obnoví Cirkev, moju nevestu. (…) Ak sa budete modliť, obetovať a naprávať hriechy, zmiernite hnev môjho večného Otca. Modlite sa za obrátenie hriešnikov!“
A témou posolstiev bolo aj vyvesenie dúhových vlajok 25. apríla:
„Teraz dobre počúvaj! Odporca povzbudzuje duše vyvesovať na mojich domoch vlajky, ktoré sú znamením odporovať môjmu slovu a nenasledovať Sväté písmo.“

Stojíme teda na križovatke. Možno je na čase, aby sa každý z nás dobre vhĺbil do seba a opýtal sa, či by to, čo sa v týchto posolstvách hovorí, nemohlo byť pravda. Ak by to mal byť skutočne prorocký budíček, je naliehavejší ako kedykoľvek predtým. To, že svätokrádežné žehnania smrteľného hriechu nemôžu byť Božou vôľou, by malo byť každému katolíkovi celkom jasné. Na akcii proti Rímu a Cirkvi, ba proti Božím zákonom a náuke Katechizmu celkom iste nemôže spočívať požehnanie.
V najväčšej kríze Cirkvi od čias reformácie a uprostred výziev pandémie a bezprecedentného politického prelomu v mladšej histórii je iste dobrou radou modliť sa a robiť pokánie. Už vo Fatime Božia Matka odporúčala ruženec ako východisko z každej krízy, ako bezpečnú cestu z bezbožnosti ku spáse.
Neprináleží nám úsudok o zjaveniach v Sievernichu, no zostáva bezpečný pocit, že sú zrkadlom našej doby a vedú ku spáse. Výzva k modlitbe a pokániu nemôže byť nesprávna, hlavne nie po udalostiach cez víkend.

Bielorusko: Požiar vážne poškodil národnú svätyňu

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie v Budslave

Minsk, 11.05.2021 (KAP/KNA) 027 440 – V utorok napáchal rozsiahly požiar veľké škody na pútnickej národnej svätyni Bieloruska – Bazilike Nanebovzatia Panny Márie v Budslave. Podľa televízie Belsat oheň takmer úplne zničil strechu a krov baziliky. Hasiči potrebovali viac ako štyri hodiny na uhasenie požiaru.

Ako oznámila Biskupská konferencia Bieloruska, známy milostivý obraz Božej Matky z Budslava a ďalšie sakrálne predmety sa podarilo hneď po vypuknutí požiaru povynášať do bezpečia. Predseda konferencia biskup Aleh Butkevič vyzval k modlitbám za záchranu národnej svätyne.

Budslavská Božia Matka sa uctieva ako patrónka Bieloruska. Na každoročných pútnických omšiach v bazilike sa v júli zúčastňujú desaťtisíce veriacich. Katolícki biskupi Bieloruska prosia na portáli catholic.by o milodary na opätovné vybudovanie baziliky a píšu:
„Nech naša Božia Matka a patrónka Bieloruska sa aj naďalej stará o našu domovinu, o cirkev v Bielorusku a o nás všetkých, nech nás ochraňuje od všetkého zlého a privádza nás k svojmu Synovi.“

Londýn: Kazateľ zatknutý za „homofóbne“ výpovede

Londýn, 12.5.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) – Die Londýnska polícia zatkla 23. apríla 71-ročného pastora, ktorý kázal pred stanicou metra na severozápade Londýna o biblickej definícii manželstva. Pastor John Sherwood musel stráviť noc vo väzení a ráno ho znova prepustili.
Polícia uviedla, že okoloidúci ju upozornili, že kázeň pastora je „homofóbna“! Pastor Sherwood v zmysle Knihy Genezis kázal, že Božím plánom sú rodiny s jedným otcom a jednou matkou a nie s dvomi otcami a dvomi matkami.
Policajti pri zatýkaní vytrhli pastorovi Bibliu z ruky a stiahli ho z malého rebríka na ktorom kázal, lebo odmietol ukončiť svoju kázeň. Ako dôvod zatknutia uviedla porušenie verejného poriadku. Tento paragraf obvinenia obsahuje relatívne širokú definíciu „obťažovania“ a patrí do neho aj používanie „urážlivých slov“ Kazateľa na druhý deň prepustili bez nejakého obvinenia! Pastor Sherwood pre noviny Daily Mail uviedol, že pri zatýkaní ho zranili na ruke a na lakti. Hovorca polície vyhlásil, že polícia na základe prešetrenie videa nevidí nijaké chybný postup zo strany jej príslušníkov. A nebude viesť ani nijaké ďalšie vyšetrovania.

Nemecko: Katolícka princezná, viera a globalisti

Berlín, 12.5.2021 (LifeSiteNews) 027 440 – Princezná Gloria je jednou z najbohatších žien v Nemecku a má priateľský vzťah aj k Benediktovi XVI. Narodila sa v šľachtickej rodine v r. 1960 a ako 20-ročná sa vydala za Johannesa, 11. princa von Thurn a Taxis. Bola vychovaná v katolíckej viere, no prestala chodiť na sväté omše, keď sa jej začali zdať „nudné a nepríťažlivé“, lebo sa začali na omšiach objavovať gitary. Teraz navštevuje denne dôstojnú svätú omšu a vyslovila sa: „Sviatosti sú kľúčom k blahu duše.“
Princezná Gloria je jedinečná špeciálna osobnosť. Okrem iného je známa svojou filantropiou a priateľským vzťahom k Benediktovi XVI. ale aj k Hillary Clintonovej. V 80. rokoch žila životom smotánky, lietala po svete v jet-setoch, poznala Micka Jaggera, ale aj Andy Warhola. Niektorí ju nazývali „punkovou princeznou“. Dnes sme sa s ňou porozprávali o jej živote, o Cirkvi aj politike. „Rusko je dnes oveľa kresťanskejšie ako nejaká západná krajina. Vieme, že východné krajiny sú naši priatelia a že Rusko je viac na našej strane ako tá proti-katolícka a proti-kresťanská trieda globalistov,“ hovorí Gloria. Prezrádza, že si veľmi ctí najmä Fatimskú Pannu Máriu a dodáva:
„Vždy si myslím, že je veľmi dobré, keď ľudia vidia, že sme šťastní v našej viere. Byť katolíkom znamená vedieť, že všetko bude mať dobrý koniec. “

Latinská Amerika: Na covid-19 zomreli už mnohí kňazi

Eucharistická procesia počas pandémie v Diecéze San Cristobal, Venezuela

Viedeň / Mníchov, 12.5.2021 (kath.net/KIN) 027 439 – Mnohé krajiny Latinskej Ameriky sú silne postihnuté krízou koronavírusu. Aj mnohí kňazi a laici katolíckej cirkvi ochoreli alebo zomreli, ako uvádza pápežská nadácia „Kirche in Not“, ktorej to oznámili partneri projektov pomoci z Venezuely, Mexika, Peru, Kolumbie, či Bolívie. Infikovali sa v pastoračnej službe alebo pri pomoci núdznym.
Biskupská konferencia Venezuely napríklad oznámila, že od marca 2020 sa vírusom infikovalo vyše 200 kňazov – čo je 10 percent kléru a 24 kňazov vírusu podľahlo.
„„Kňazi, ktorí sa vydali do služby ako ,lekári duší’ vedeli, že napriek hygienickým predpisom sa môžu nakaziť aj zomrieť,“ uvádza BKV.
V Mexiku je situácia ešte dramatickejšia. „Katolícke multimediálne centrum“ (CCM) informuje, že na covid zomrelo už 245 duchovných – 5 biskupov, 221 kňazov a rehoľníkov, 11 diakonov a 8 rehoľných sestier.
Aj v Peru je situácia veľmi vážna. Medzi mŕtvymi na covid je aj bývalý predseda biskupskej konferencie Luis Armando Bambarén SJ, ktorý zomrel 19. marca vo veku 93 rokov. Vo veku 55 rokov zomrel vojenský kaplán Eduardo Peña Rivera. Pôsobil na leteckej základni v Piure na severe Peru. Najnovší prípad úmrtia duchovného bol 16. apríla. Iba 34 rokov mal kňaz Dergi Facundo, ktorý zomrel na covid a bol takisto z Diecézy Piura. Predtým navštívil chorých na covid a podal im sväté prijímanie a poskytol pomazanie chorých.
Katolícka cirkev v Kolumbii smúti za biskupom – na covid tam zomrel 11. januára 2021 biskup Luis Adriano Piedrahita zo Santa Marty vo veku 74 rokov. V priebehu dvoch týždňov tam podľahlo covidu v r. 2020 aj 10 jezuitov v hlavnom meste Bogote.
Z Bolívie nemá „Kirche in Not“ aktuálne údaje, V polovici r. 2020 portál „Informacion de la Comunidad de Bolivia“ oznámil, že zomrelo 13 duchovných a bol medzi nimi aj biskup Eugenio Scarpellini (66) z El Alta v susedstve hlavného mesta La Paz. Vo februári 2021 zomreli na koronavírus ďalší 5 kňazi z Arcidiecézy Cochabamba v centre krajiny.
„Pastorácia je dôležitá – lebo dôležité je nielen zdravie tela“
Riaditeľka projektov „Kirche in Not“, Regina Lynchová:
„Napriek toľkým úmrtiam kňazi aj rehoľníci pokračujú vo svojom poslaní, sprevádzajú chorých a veriacim prinášajú útechu.“
Pripomenula, že kňazi sa nakazili často pri hrdinskej práci pre núdznych v starosti o zdravie ich duší a zdôraznila: . „Táto pastorácia je veľmi dôležitá, pretože pre nás kresťanov je dôležité nielen zdravie tela.“
„Kirche in Not“ financovala v r. 2020 v Latinskej Amerike 146 projektov, aby miestne cirkvi dokázali zvládnuť krízu koronavírusu. V Latinskej Amerike podporuje prácu vcelku vyše 72 000 kňazov.

František „polapený konzervatívnymi silami“?

Rím, 11.5.2021 (kath.net) 027 438 – Wim Wenders, režisér filmu o pápežovi Františkovi, v interview pre nemecký časopis „Zeit“ vyhlásil, že pápež František je „polapený konzervatívnymi silami“ a dodal:
„Preto som Františkom veľmi sklamaný. Z energie, s ktorou pápež František nastupoval do úradu, aby urobil z Cirkvi Cirkev pre chudobných, už veľa nezostalo.“
Ani nedávne vyhlásenie pápeža k žehnaniu homosexuálov sa Wendersovi nepáči:
„Keď teraz počúvam, že chce homosexuálnym manželstvám upierať požehnanie, vyvoláva to vo mne smútok. To už neznie tak ako ten muž, ktorý povedal: ‚Kto som ja, aby som to súdil?!“

Viktor Orbán: Už neexistuje liberálna demokracia,

Maďarský premiér Viktor Orbán sa sústreďuje na „politiku s kresťanskou inšpiráciou“ a zdôrazňuje: „Bránim našu formu života vrátane ľudskej dôstojnosti a národného spoločenstva. Sme jednoznačne na strane života.“

Bratislava – Budapešť, 5.5.2021 (Postoj) 027 437 – Maďarský premiér Viktor Orbán sa v interview pre Postoj podrobne vyjadril na tému liberalizmus a kresťanská demokracia:
„Pravdepodobne preto sa dnes všetci zaoberajú Maďarskom viac, než by si svojou váhou zaslúžilo, pretože sme sa v téme migrácie postavili proti celému mainstreamu. Moji európski kolegovia stále hovorili o európskom riešení, ja som im povedal, že to podporujem, ale ak do nejakej lehoty takéto riešenie nevznikne, tak na národnej báze vybudujeme plot a zastavíme migráciu. Čas plynul, európske riešenie neprichádzalo a ja som urobil to, čo som avizoval. Migrácia otvára veľa otázok, ako sú ochrana hraníc, rodina, demografia, bezpečnosť, terorizmus, čo sú závažné geopolitické aj ideologické otázky. A keďže sa na týchto debatách zúčastňujem, udržiava to Maďarsko aj mňa osobne na očiach.
Nemci veria v to, že ak pôvodná nemecká spoločnosť, ktorá už opúšťa kresťanské hodnoty, bude žiť spoločne s miliónmi moslimských migrantov, tak sa premiešajú a vytvoria novú spoločnosť. Angelu Merkelovú som žiadal, aby sa neusilovala o hegemóniu, ale o pluralizmus. Reagovala tak, že migrácia sa nedá zastaviť. Moja odpoveď bola, že Maďarsko dokáže, že to možné je.
V politickej terminológii sa to nazýva otvorená spoločnosť a Nemci v to veria. Ja v to neverím, pretože si myslím, že takto vzniknú paralelné spoločnosti, ktoré budú žiť popri sebe a z toho môžu vzniknúť veľké problémy. Pre svoju krajinu si takýto vývoj neželám. …
Dnes neexistuje liberálna demokracia, ale liberálna nedemokracia. Je tam liberalizmus, ale nie je tam demokracia. Liberáli sa usilujú o názorovú hegemóniu. Tomu slúži politická korektnosť, s jej pomocou nálepkujú konzervatívcov a kresťanských demokratov a snažia sa ich diskvalifikovať. Ja s liberálmi vediem zápas o slobodu. Pričom som na strane slobody a oni na strane názorovej hegemónie.
Európe uplynulých sto rokov hrozili dve totalitné hrozby, národný socializmus a komunizmus. Odpoveďou bolo, že konzervatívci, kresťanskí demokrati a liberáli sa zomkli v mene obrany demokracie. Po roku 1990 sa vzdialili, lebo o dôležitých otázkach, ako rodina, migrácia, úloha národov, vzdelávanie, si myslíme niečo iné. V tomto zmysle som iliberálny, a preto som nepoužil slovo antiliberálny. Liberáli by v nás nemali vidieť iba nepriateľa. Sto rokov boli našimi spojencami.

Viac na:

https://www.postoj.sk/78144/dnes-uz-neexistuje-liberalna-demokracia-s-liberalmi-vediem-zapas-o-slobodu

Obeta, pokánie a obrátenie – výzva k 3 hodinám modlitby 13. mája

Vo štvrtok 13. mája 2021 sa Božia Matka istým spôsobom stretáva so svojím Synom. Je to 104. výročie prvého zjavenia vo Fatime na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Potrebujeme ešte konkrétnejšie vyzvanie neba?

Fatima, 8.5.2021 (kath.net / Michael Hesemann) 027 436
Mnohí kresťania sa v týchto dňoch obávajú o budúcnosť. Pandémia slúži na odôvodnenie stále drastickejšieho obmedzovania našich slobôd – až po náboženskú slobodu. Desaťtisíce umierajú na hrozný vírus, neustálemu presvedčovaniu o očkovaní mnohí nedôverujú. Vládami nariaďované „ochranné opatrenia“ stoja miliardy, hospodárstvu hrozí zrútenie, experti sa obávajú masových krachov a miliónov nezamestnaných, možno dokonca štátnych bankrotov a nepokojov medzi obyvateľstvom. Politika propaguje nový obraz človeka, ktorý je v rozpore s náukami Cirkvi. Cirkvi samotnej hrozí rozkol na tých, ktorí zostávajú verní dvetisíc rokov osvedčeným hodnotám a iných, ktorí propagujú dobe zodpovedajúcu Cirkev, prispôsobenú novému obrazu človeka. Okrem toho čelí Cirkev paľbe mediálnych útokov a inscenovaných škandálov, čo vedie k tragickej strate dôvery a k príliš mnohým vystúpeniam z Cirkvi.
Niet pochybností – v týchto dňoch sme skúšaní tak, ako ešte nikdy za nášho života. No nebol by to najlepší dôvod hľadať útočisko v našej viere, ktorá spoľahlivo učí, že na koniec bude všetko dobré, pretože Kristus je víťaz, on vstal z mŕtvych – náš Spasiteľ od všetkého utrpenia?
Ľudia minulých čias prežívali podobné krízy – pandémie a vojny, protikresťanské režimy a falošné ideológie. No oni vedeli, že existuje jedno jediné vždy účinné východisko z každej krízy – modlitba obrátenie, obeta a pokánie. Týmito štyrmi zbraňami zvíťazili nad morom a nebezpečím hroziacim od Turkov, prekonali expanziu Osmanov a ešte aj v 20. storočí zvíťazili nad komunizmom.
Práve to je posolstvo všetkých svätých a všetkých mariánskych zjavení – vojny a katastrofy, pandémie a mylné náuky sú následkami bezbožného konania. Aj fatimské tajomstvá možno priviesť na tohto menovateľa: Ak … tak potom!
Ak ľudstvo bude Boha naďalej urážať, hrozia vojny a prenasledovanie Cirkvi. Ak sa modlitbou, obetou a pokáním obráti, Máriino Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a zavládne pokoj. Kto verí vo fatimské posolstvo, ten vie – najstrašnejším udalostiam 20. storočia, teroru bezbožných komunistov a diabolských nacistov, druhej svetovej vojne a holokaustu bolo možné zabrániť, keby bol kresťanstvo primerane reagovalo na výzvu Božej Matky v r. 1917 a už vtedy sa obrátilo.
V tomto krízovom roku 2021 prežívame zriedkavú udalosť, ktorá sa javí ako pokyn Božej prozreteľnosti:
13. mája 2021 sa istým spôsobom Božia Matka stretáva so svojím Synom – je to 104. výročie prvého zjavenia vo Fatime na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
Potrebujeme ešte konkrétnejšie vyzvanie neba?
Mnohí mystici a posolstvá rôznych miest zjavení vyzývajú teraz kresťanov, aby 13. máj 2021 slávili ako deň zadosťučinenia za hriechy našej doby tromi modlitbovými hodinami!
Chcem preto najmä katolíkov Nemecka, Rakúska a Švajčiarska srdečne pozvať k praktizovaniu týchto troch milostivých hodín – počínajúc snáď o 12. hodine, keď sa začali zjavenia vo Fatime alebo večer o 18. hodine, keď pápež František pozýva celú Cirkev k spoločnej modlitbe ruženca za ukončenie pandémie.
Modlime sa 13. mája zvlášť za obrátenie hriešnikov a prekonanie všetkých mylných náuk – najmä tých, ktoré hrozia spôsobiť rozkol v našej Cirkvi.
Uvedomme si, že Boží zákon platí večne – a každá ľuďmi pripravená cesta môže viesť iba na scestie. Modlime sa obetujme ako zadosťučinenie za všetko, čo urazilo Boha. Napĺňajme Fatimské posolstvo v deň tejto veľmi mimoriadnej Kristovej slávnosti, ktorá nám, ako nič iné, ukazuje cestu do budúcnosti, keď nám Pán sľúbil, že takým istým spôsobom ako vystúpil do neba, sa k nám aj vráti. To sa stane – ako učí Sväté písmo – keď bude núdza najvyššia.
Maranatha – Príď, ó Pane a vykúp nás!
www.michaelhesemann.info

Írsko: Aj počas pandémie rešpektovať náboženskú slobodu

Ako v jedinej európskej krajine bolo v Írsku takmer rok zakázané slúžiť verejnú svätú omšu aj vysluhovanie sviatostí. Pre katolíkov bolo nepredstaviteľné, že za účasť na svätej omše môže hroziť väzenie.

Dublin, 10.5.2021 (kath.net/pl) 027 435 – „Už desať rokov je Cirkev pevným bralom v mojom živote a bolo by pre mňa nepredstaviteľné, že by som mala byť trestaná pokutou či väzením , pretože som v Írsku navštívila svätú omšu!“ Povedala to mladá katolíčka Sarah Moynihanová z Kentstownu na videu k petícii „Let us worship: Ireland“ (Klaňajme sa Bohu).
Petícia je adresovaná premiérovi Micheálovi Martinovi. Informuje o tom americká kresťanská Aliancia na obranu slobody, ktorá sa zasadzuje za náboženskú slobodu.
Petícia má formu otvoreného listu a požaduje, aby vláda v budúcnosti rešpektovala náboženskú slobodu, aby uznala, že cirkvi sú podstatnou súčasťou spoločnosti a aby vláda v budúcnosti už nikdy nezakázala verejné sväté omše.
Účasť na svätých omšiach a prijímanie sviatostí boli v Írsku zakázané takmer celý rok! V pondelok 10. máj sa po prvý raz mohli sláviť verejné sväté omše za najprísnejších opatrení.
V čase lockdownu však boli otvorené nielen supermarkety, ale aj obchody s bicyklami a čistiarne.
„Sme uvrhnutí naspäť k bodu, keď súčasná občianska vláda tejto krajiny potláča právo účasti na svätej omši a síce v mene zdravia spoločnosti, hoci niet vedeckého dôkazu, že by sväté omše ohrozovali zdravie ľudí,“ uvádza sa v petícii.
Katolícka cirkev v Írsku nariadila už pred lockdownom pre pandémiu prísne bezpečnostné opatrenia.
Do 9. mája bolo okrem toho trestné, ak niekto opustil domov za účelom účasti na svätej omši – hrozilo až 6 mesiacov väzenia.

Čína: Už nijaký prístup k Biblii a kresťanským aplikáciám

Vláda v Číne cenzuruje cirkev a chce úplne kontrolovať aj menovanie biskupov.

Peking 10.5.2021 (kath.net/mk) 027 434 – Čínske orgány zablokovali prístup ku kresťanským účtom na WeChat, ako aj k biblickým aplikáciám ako informuje americká platforma International Christian Concern. Ani Biblie už nie je možné v Číne na internete objednávať, odkedy to vláda v r. 2018 zakázala pretože „to protirečí kľúčovým hodnotám socializmu“.
Vo vláde verných protestantských kníhkupectvách je takisto silnejšia cenzúra a predáva sa stále viac propagandistických kníh s komunistickou ideológiou.
Vláda zasahuje mocnejšie aj do menovania katolíckych biskupov a povoľuje menovanie iba vláde verných duchovných. Biskup môže byť v úrade najviac 5 rokov, aby sa zabránilo opätovnému menovaniu „nevyhovujúcich“ biskupov. To sa môže týkať biskupov, ktorí sa vzoprú komunistom, alebo sú „ovládaní zo západu“.
Medzinárodná nadácia Open Doors zaraďuje Čínu medzi štáty s najhorším prenasledovaním kresťanov. Aj americká vláda vyjadrila „zvláštne znepokojnie pre pokračujúce porušovanie náboženskej slobody“.

Univerzita v Pittsburghu – centrum pokusov s potratenými deťmi

Pittsburgh, 8.5.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 027 433 – Univerzita v Pittsburghu v americkom štáte Pennsylvánia je centrum experimentov s orgánmi a časťami telíčok potratených detí. Ukázali to rešerše Inštitútu sv. Filipa pre katechézu a evanjelizáciu Tylerskej diecézy v Texase a organizácie na ochranu života – Centra pre medicínsky pokrok (CMP).
Stacy Trasancosová, vedúca Inštitútu sv. Filipa, robila rešerš na internetovej stránke univerzity. Našla tam správy o experimentoch, pri ktorých sa transplantuje koža z hlavy potratených detí na myši. Aby sa koža mohla použiť, musia ju odobrať plodom potrateným v 18. – 20. týždni tehotenstva. Ženy majú dať písomný súhlas, že plody možno použiť na výskum.
Plodom odobrali aj pečeň a slezinu a transplantovali myšiam. Hlodavce potom infikovali stafylokokmi a vedci skúmali, ako infekcia účinkuje na orgány.
Výskum financuje Národný inštitút zdravia a Národný inštitút pre alergie a infekcie, ktorého riaditeľom je Dr. Anthony Fauci, (80) poradca vlády v dobe pandémie. …

Nemecko: „Neposlušnosť kléru LGBT po 50 rokoch nehlásania Evanjelia“

Gabriele Kubyová: ‘Synodálna cesta je nástroj prispôsobenia náuky Katolíckej cirkvi požiadavkám západného sveta odpadnutého od Boha.’

Berlín, 7.5.2021 (LifeSiteNews) 027 432 – Rebélia stoviek kňazov a teológov proti dokumentu Responsum Kongregácie pre náuku viery týkajúceho sa žehnania homosexuálnych párov môže byť kritickým bodom prinajmenej pre cirkev v Nemecku.
Existuje príslovie: „Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.“ Problémom je, že prúdenie vyliatia Ducha Svätého v Cirkvi od Ježiša na apoštolov k Svätému Otcovi, k biskupom, kňazom a laikom je vážne a strategicky zablokované.
Otvorená neposlušnosť lobby LGBTIQ medzi klérom je výsledkom 50 rokov nehlásania a neučenia Evanjelia, čo sa týka lásky, manželstva a sexuality vzhľadom na cieľ ľudského putovania – večný život. To, čo bolo skryté pod povrchom po desaťročia, je teraz otvorenou manifestáciou veľkého percenta mužov s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu medzi klérom a ich mocných sietí v hierarchii v Nemecku, v mnohých krajinách, aj v Ríme. Nemecká rebélia – a nie prvá – je vodou na mlyn tzv. progresívnym silám na celom svete. Je to pokrok smerom do temnoty sveta bez svetla pravdy.
„Synodálnu cestu“ navrhol kardinál Reinhard Marx spolu s laickou organizáciou Centrálneho výboru nemeckých katolíkov. Obe strany chronicky trpia protirímskym afektom. V interview pre jezuitský časopis America v r. 2015, kardinál Marx hovoril o „nových príležitostiach“ za pontifikátu pápeža Františka a o „historickom momente napredovania v Cirkvi, ako súčasti histórie Cirkvi.“
Pápež František je pápežom rozpornosti. Kľúčovým slovom bolo jeho známe: „Kto som ja, aby som súdil…“ v r. 2013. V Amoris Laetitia nachádzame krásne vyjadrenia o manželstve a silné slová proti ideológii gender, no pápež súčasne volá po občianskych zväzkoch homosexuálov, vyhlasuje „právo homosexuálov mať rodinu“ a menuje otvoreného homosexuálneho aktivistu do Pápežskej komisie na ochranu maloletých. Zvláštny čin, keď asi 80% sexuálneho zneužívania sa pácha na chlapcoch.
„Synodálna cesta“ je nástrojom na prispôsobenie náuky Katolíckej cirkvi požiadavkám západného sveta, ktorý z veľkej miery odpadol od Boha. Nerešpektuje apoštolskú tradíciu, ani sa nezdá, že by sa starala o väčšinu verných veriacich vo všeobecnej Cirkvi.
Keďže udalosti 10. mája – keď mnohé farnosti žehnajú homosexuálne páry – sú v súlade so „synodálnou cestou“, neočakávam nijaké rozhodné reakcie od nemeckých biskupov, ani z Vatikánu. Je príliš neskoro na disciplinárne opatrenia v zmysle kánonického práva. Ak profil na Facebooku Limburskej diecézy predsedu Konferencie biskupov Nemecka biskupa Georga Bätzinga zobrazuje dóm obklopený dúhovou vlajkou a srdcom s heslom „Láska nie je hriech“, zdá sa to byť rezignácia autority v náuke, že cesta lásky je najvyššou výzvou pre muža a ženu. Preto si nemyslím, že príde formálna schizma, ale nastane nesmierne oslabenie Cirkvi.
Zdá sa, že žijeme v dobe veľkej rebélie, ktorá „musí prísť najprv“. V 2. liste Solúnčanom nás sv. Pavol prosí: „Nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával.
Berme teda do úvahy jeho varovanie.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *