Voda sv. Ignáca z Loyoly

ČO JE VODA SVÄTÉHO IGNÁCA?

Voda požehnaná na príhovor svätého Ignáca z Loyoly ( 1491 – 1556),  zakladateľa rehole jezuitov, sa volá aj zázračnou alebo svätou vodou. Veriaci Katolíckej cirkvi ju začali používať krátko po smrti svätého Ignáca a takmer 450 rokov prináša milosti, na ktoré nestačia obyčajné prostriedky. Piť vodu posvätenú dotykom relikvií svätcov na získanie osobitnej milosti od Boha je medzi veriacimi zvyk veľmi starodávny. Túto zázračnú vodu poznajú aj protestanti. Podľa Rímskeho rituálu Pavla V. z roku 1614, ktorý obnovil Pius XI. v roku 1925 a v roku 2011 znova obnovil Benedikt XVI., kňaz jezuita alebo iný oprávnený kňaz požehná vodu osobitnou modlitbou a ponára do nej relikviu alebo medailón svätého Ignáca.

AKO PÔSOBÍ VODA SVÄTÉHO IGNÁCA?

Užívanie vody svätého Ignáca prináša milosti tým, ktorí ju s vierou a zbožne používajú. Patrí k sväteninám Cirkvi, o ktorých Druhý vatikánsky koncil hovorí: Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života (Konšt. o liturgii, 60). Svätý Ignác nechce nechať bez odmeny úprimnú dôveru, živú a hlbokú vieru, ktorá neodolateľnou silou priťahuje Božie požehnanie, a keď treba, je schopná prenášať vrchy. Takáto viera je nevyhnutná na získanie milostí, po ktorých túžime a o ktoré prosíme užívaním sväteniny, akou je voda svätého Ignáca. Keď prosíme na príhovor svätého Ignáca o ochranu pred zlým alebo o nadobudnutie nejakého dobrodenia,  nemôžeme pritom zabúdať na súhlas s Božou vôľou. Ak sú viera a súhlas s Božou vôľou zjednotené so skutočnou dôverou v pomoc svätého Ignáca z Loyoly a podopreté úprimnou spoveďou a prijatím Eucharistie, niet pochybností o tom, že svätý Ignác vyprosí milosť, o ktorú sa usilujeme, alebo nejakú inú dôležitú vec, lepšiu pre naše dobro.

AKO POUŽÍVAŤ VODU SV. IGNÁCA?

Pred použitím vody svätého Ignáca sa treba pomodliť trikrát Sláva Otcu … na česť Najsvätejšej Trojice, ktorej bol svätý Ignác horlivým sluhom, a pridať treba zvolanie: Svätý Ignác, oroduj za nás. Stačí sa tiež pomodliť Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu alebo jednoducho vzývať pomoc svätého Ignáca, keď situácia alebo stav choroby neumožňuje nič iné. Treba však pamätať, že na príhovor svätého Ignáca sa väčšia časť milostí získava modlitbou deviatnika k svätému Ignácovi, ktorý sa modlíme raz alebo viackrát, pričom užívame vodu svätého Ignáca. Tiež je potrebné, aby človek v núdzi alebo jeho rodina prijali sväté sviatosti. Vodu možno piť alebo užívať navonok v nebezpečenstvách a v potrebách každého druhu, či už duchovných alebo časných. Voda sa nemá príliš dlho uchovávať a nemá sa s ňou zaobchádzať ako s pamiatkou alebo magickým predmetom. Na celom svete sú známe a potvrdené prípady zázračného uzdravenia a ochrany pred chorobami a inými zlami, ktoré sa udiali na príhovor svätého Ignáca.

MODLITBY PRI UŽÍVANÍ VODY SV. IGNÁCA

Všemohúci a večný Bože, ty požehnávaš chorých a slabých a otcovskou láskou ochraňuješ svoje stvorenia; na orodovanie svätého Ignáca z Loyoly, svojho vyznávača, zbav chorôb svojich služobníkov a služobnice, daruj im zdravie, dvíhaj ich svojou pravicou, posilňuj ich, ochraňuj a vráť svojej Cirkvi celkom zotavených. Pane, ty si požehnal vodu, ktorú užívam, aby bola spasiteľným liekom pre ľudské pokolenie. Na príhovor svätého Ignáca daj, aby všetci, ktorí užívajú túto vodu, dosiahli zdravie tela a ochranu duše. Bože, ty si pre šírenie väčšej slávy svojho mena skrze svätého Ignáca posilnil putujúcu Cirkev novou mocou, dopraj nám milosť, aby sme s jeho pomocou a podľa jeho príkladu bojovali dobrý boj na zemi a spolu s ním dosiahli veniec slávy v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Všemohúci Pane a večný Bože, ktorý dávaš milosť svojho požehnania slabým a chorým a svoje tvorstvo ochraňuješ toľkou otcovskou láskavosťou, na vzývanie tvojho mena pomôž aj mne. Na orodovanie tvojho vyznávača, svätého Ignáca, zbav ma choroby, udeľ mi zdravie, pozdvihni ma svojou pravicou, posilňuj ma svojou silou, ochráň ma svojou mocou a vráť ma posilneného svojej svätej Cirkvi. Vodu, ktorú chcem použiť, Pane, ty si požehnal, aby bola spasiteľným liekom pre ľudské pokolenie. Daj, na orodovanie svätého Ignáca, ktorého medailón bol ponorený do tejto vody, aby som po jej použití dosiahol zdravie tela a ochranu duše. Ochranca môj, svätý Ignác, pre tvoje dary a pre lásku, ktorou si kládol medze každej urážke Boha a ktorou si sa usiloval všetky srdcia posvätiť a všetky duše zachrániť, vezmi pod svoju ochranu aj moju dušu v živote a smrti. Ochraňuj ma vo všetkých pokušeniach. Vymôž mi opravdivú lásku k Bohu. Prosím ťa o milosť aj pre moje telo. Dúfam, že pre tvoje zásluhy a orodovanie dosiahnem uzdravenie z mojej choroby. Za to nech sa ti vzdáva česť a sláva na zemi i v nebesiach. Amen.

Imprimatur: Rudolf Uher SJ, provinciál Bratislava, 22.5.2017, č. 104/2017

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *