Novéna k bl. Solanovi Caseymu

O blahoslavenom Solanovi Caseym

Vlastným menom Bernard, vyrástol na farme vo Wisconsine koncom 18. storočia. Bol šiestym zo šestnástich detí. Jeho rodičia boli írski prisťahovalci a oddaní katolíci, ktorí odovzdávali vieru svojim deťom. Bernard, „Barney“, chcel byť diecéznym kňazom. Bojoval však s náročným štúdiom, a tak sa pripojil ku kapucínskemu náboženskému rádu v Detroite. Stále bojoval so štúdiami, a tak bol vysvätený za prostého kňaza, čo znamená, že nemohol spovedať ani kázať o doktrínach. Jeho meno zmenili na Solanus po jeho patrónovi sv. Františkovi Solanovi, španielskom misionárskom kňazovi, ktorý sa staral o chudobných a miloval husle, teda charakteristiky, ktoré zdieľali spolu. Keďže Solanus nevedel, čo má robiť s jednoduchým kňazstvom, dostal malé úlohy vrátane úlohy vrátnika, čo znamená, že otváral dvere kláštora. Takto pôsobil 14 rokov ako vrátnik v Yonkers v New Yorku a ďalších 20 rokov v Detroite v Michigane. Vďaka práci na vrátnici sa stal uznávaným radcom. Ľudia sa uzdravovali po tom, čo dostali jeho požehnanie. Ľudia začali prichádzať do kláštora a prosili Solana o  modlitbu. Otváral dvere vo dne i v noci. Solanus Casey zomrel 31. júla 1957. Odhaduje sa, že na jeho pohrebe v Detroite sa zúčastnilo približne 20 000 ľudí. V roku 1995 bol vyhlásený za ctihodného a 18. novembra 2017 bol blahorečený.

1. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz si napísal, že odlúčenie od pozemských statkov a zmýšľaní je prvým krokom k rastu svätosti. Oroduj dnes, aby pozemské túžby môjho srdca nahradila horúca túžba nasledovať Boha.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

2. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz si  napísal, že rozjímanie o Umučení Ježiša Krista je druhým krokom k rastu v svätosti. Pripomínaj mi jeho umučenie celý tento deň.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

3. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz si  napísal, že spojenie našej vôle s Božou vôľou je tretím krokom k rastu svätosti. Oroduj, aby sa moje srdce obmäkčilo a Boh ho mohol formovať a prispôsobovať k jeho vôli.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

4. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz ste napísal, že meditácia a rozjímanie sú štvrtým krokom k rastu svätosti. Upokoj moje srdce a myseľ počas modlitby, aby som bol ochotný počuť Boží hlas.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

5. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz ste napísal, že modlitba je piatym krokom k rastu svätosti. Vypros mi dôveru, že Boh vypočuje a odpovie na moje modlitby. Daruj mi svoje presvedčenie, že bez ohľadu na výsledok „vieme, že vo všetkých veciach Boh koná pre dobro tých, ktorí ho milujú“ (Rim 8,28).

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

6. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz si povedal: „Mám dve lásky: chorých a chudobných.“ Poteš chorých dnes, aby spoznali Božiu lásku a prítomnosť.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

7. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, raz si povedal: „Mám dve lásky: chorých a chudobných.“ Upokoj chudobných dnes, aby poznali Božiu lásku a prítomnosť.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

8. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Blahoslavený Solanus Casey, keď ľudia prišli k tvojim dverám a hľadali radu a požehnanie, povedali si im, že na oplátku si zamilujú a budú podporovať misie. Dnes odovzdávam svoj deň misiám po celom svete, aby všetci misionári boli blízko k Bohu a svojou prácou viedli iných k nemu.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

9. deň

Nech je Boh oslávený vo všetkých svojich stvoreniach. Ďakujeme Mu za nášho dobrého Otca, ktorý načúval našim potrebám a načúva nám i teraz, keď sa modlíme. Hovorí nám: „Proste a dostanete.“ S rovnakou dôverou, ktorá nám umožňuje povedať „Otče náš“ pristupujeme k Bohu teraz s našimi úmyslami prostredníctvom príhovoru Jeho svätého služobníka Solana Caseyho. (tu uveďte svoje úmysly.)

Požehnaný Solanus Casey, na konci svojho života si  povedal: „Obetujem svoje utrpenie, aby všetko bolo jedno. Kiežby som len uzrel obrátenie celého sveta.“ Dnes ponúkam svoje utrpenie k zjednoteniu sveta prostredníctvom obrátenia.

Nebeský Otče, prosím o povýšenie blahoslaveného Solana Caseyho k vyššiemu stupňu svätosti, aby sa o ňom dozvedelo čoraz viac ľudí a aby k tebe prichádzalo viac a viac ľudí hnaných hľadaním skrze jeho rady a požehnanie, presne tak, ako to bolo za čias jeho pozemského života. Amen.

Pretože Solana Caseyho ešte nevyhlásili za svätého, nie je oficiálnym patrónom ničoho. Na základe toho, čo ste sa o ňom dozvedeli, čo myslíte, čoho by mal patrónom? Modlite sa novénu k blahoslavenému Solanovi Caseymu z akéhokoľvek dôvodu, tak poďte do toho a začnite sa modliť!

Zdroj: praymorenovenas, Obrázok: nationalcatholicregister

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *