V boji proti diablovi

Možno sme si už zvykli na fakt, že sa pravidelne o tretej hodine ráno prebudíme a nevieme prečo. Momentálny ťaživý pocit pripíšeme na vrub skorej rannej hodiny, aktuálnym problémom a pod. Snáď, keď podobný problém odhalíme u svojich detí alebo známych, privedie nás to do rozpakov, ale opäť sa tento jav snažíme vysvetliť racionálne. Avšak v dlhodobom meradle zistíme, že naša ľudská logika je nedostačujúca a má vážne medzery. Preto je potrebné si položiť otázku, ktorú sme si nikdy pred tým nekládli. Neudialo sa v našom živote, v rodine, v blízkom okolí niečo mimoriadne?

Pod vplyvom filmovej subkultúry, ktorá nám mnohé podobné javy vykresľuje síce emotívne a zaujímavo, zrazu zisťujeme, že je tam len veľmi málo pravdy. V skutočnosti mnohí z nás máme problém s tajomstvom moci zla v našom živote. Prakticky pri každom hriechu, najmä ťažkom, odovzdávame našu dušu i celú bytosť do rúk Zlého. Záleží len na Božom úsudku, nakoľko vo svojej prozreteľnosti dovolí diablovi, aby sa prejavoval v našom živote.

V knihách pátra Gabriela Amortha, talianskeho kňaza a exorcistu, môžeme vidieť, že zlo nie je imaginárna skutočnosť. Tvrdo zasahuje do nášho života. Bez poznania skutočnej pravdy o Bohu a diablovi, môžeme len bezmocne znášať následky našej nevedomosti. Preto je potrebné vnímať, že keď Boh niečo dovolí, robí to len pre naše dobro. Mnohé tajomné, ťaživé situácie nám majú otvoriť oči, aby sme si uvedomili závažnosť hriechu v našom živote. Najmä takého, ktorý si neuvedomujeme, lebo v dnešnej dobe sa mnohé hriešne veci predstavujú ako normálne. Taktiež je dôležité mať na zreteli,  že dlhodobé prežívanie života v stave hriechu, nás robí otvorenými pre pôsobenie zla v nás. Božia moc je vždy väčšia ako sila Zlého. Hriechom však vyhadzujeme Boha zo svojho života a On nás nemôže chrániť, lebo rešpektuje našu slobodnú vôľu.

Gagriele Amort: V boji proti diablovi

Po tridsiatich rokoch činnosti exorcistu napísal páter Amorth knihu Testament exorcistu. Kniha je akoby poslednou vôľou a odkazom tohto kňaza, ktorý chcel zanechať tomuto svetu. Zamýšľa sa v nej nad témou, ktorá je stará ako ľudstvo samotné – témou dobra a zla. Veľký počet exorcizmov v poslednej dobe páter Amorth pripisuje nasledovnému: „Ľudia stratili vieru a povery, mágia a satan nahradili jej miesto a tieto otvárajú všetky dvere dokorán pre pôsobenie Zlého Ducha.“

Táto kniha je obohatená o fotografie zo života pátra Gabriela Amortha, ktorý zomrel v roku 2016 vo veku 91 rokov.

Gabriele Amorth: Testament exorcistu

Jedna z najdôležitejších vecí v každej vojne je rozviedka. Sú to ľudia pracujúci v úplnom utajení, o ktorých činnosti sa často vôbec nič nevie. Avšak napriek ich navonok neviditeľnej práci sú často tým jazýčkom na váhach, ktorý rozhoduje o konečnom víťazstve vo vojne. Podľa starej mafiánskej zásady, ktorá hovorí: „priateľa si drž blízko, no nepriateľa ešte bližšie“, je dôležité vedieť, proti komu bojujeme. Poznať slabé a silné stránky protivníka, vedieť kedy útočí, čo vlastne chce a ako sa správa.

Náš život tu na zemi je neustály boj o našu dušu. Duša je bojisko, kde Boh svojou láskou a diabol svojou nenávisťou chcú získať to, čo im je najcennejšie – našu dušu. Keďže my sa vo svojej slobodnej vôli sami rozhodujeme, je pre nás dôležité vedieť, ako rozmýšľa diabol. Potrebujeme poznať jeho vnútorný život, jeho vlastnosti, možnosti, ale aj to, že nemôže všetko – jeho obmedzenosť. Diabol je bytosť tak isto ako my. Tak ako každý z nás má svoju charakteristiku, svoju prirodzenosť;  má ju aj diabol.  Kniha Eliasa Vellu O satanovi zapĺňa práve tieto biele miesta v našom poznávaní zla. Opisuje diabla z pohľadu jeho osobnosti a jeho pád, ktorý bol vlastne začiatkom diablovej momentálnej  deštrukčnej činnosti. Netreba zabúdať, že človek dobrej vôle s Božou pomocou nikdy nemôže prehrať.

Elias Vella: O satanovi

Niektorí ľudia sú zarazení, že Panna Mária dostala výsady, ktoré nedostali iní ľudia. Zdá sa im nespravodlivé jej osobitné vyvolenie, nepoškvrnené počatie, jej život bez hriechu. Mylne to vnímajú ako zvláštnu milosť, ktorú mal Boh pripravenú len pre Máriu. Niečo ako „protekčný darček“. Avšak celý Máriin život a všetky Božie dary v ňom sú len dôsledkom jej životného rozhodnutia, ktoré Boh poznal od počiatku. Mária zvíťazila nad zlom pre jej pokoru, ktorou sa stala podobnou Bohu. Táto možnosť tu bola pre každého z nás. Ona jediná ju využila. Preto je pre nás príkladom, ako bojovať s bežnými pokušeniami aj s viditeľnými posadnutiami.

Mária celý svoj život upriamovala pozornosť na Boha a stotožnila sa s Jeho vôľou natoľko, že v jej živote mohol naplno žiariť jedine Boh. Nebolo tam miesta pre sebarealizáciu, ľudské ego, vlastné pokrivené túžby a plány, ktoré vo veľkej miere plnia naše životy. To, čo my často berieme ako cieľ a zmysel nášho života, bolo pre Máriu úplne nepodstatné.  A takýmto spôsobom nám ukazuje, že zlo sa poráža práve týmto neustálym pohľadom na Boha, ktorý spôsobí, že diabol sa u nás nemá čoho zachytiť. Skvele to pochopila malá veľká Učiteľka Cirkvi sv. Terézia z Lisieux, ktorá sa vyjadrila, že k dokonalosti je potrebné veľa strácať a nie veľa získavať.

Mária Vicenová: S Máriou proti Satanovi

Pôsobenie zla vo svete je veľmi viditeľné a jeho existenciu nie je možné zapierať ani ju schovávať za rozprávkovú bytosť čerta s rožkami a chvostom. No nemusíme sa báť, ak si budeme uvedomovať, že diabol je ako pes na reťazi. Treba sa držať Božieho teritória – vtedy nám Zlý nemôže ublížiť.

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *