VIERA – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Neochota veriť

Kristus vstal, skutočne.
Židia hneď podnikli mnoho vecí, aby túto zvesť zamlčali. Podplatili vojakov, aby klamali a hovorili, že telo Pánovo ukradli učeníci. Židia sa postavili viere na odpor. Neboli ochotní veriť. Nestali o takého Mesiáša, akým bol Ježiš Nazaretský. Boli zameraní na hmotu a nechceli nič duchovné. Chceli časný, pozemský blahobyt, nie duchovný – večný. Pozemské zmýšľanie je závažná a veľká prekážka ochoty veriť. Keď zmýšľam pozemsky, posudzujem a oceňujem veci, udalosti a utrpenia ako materialisti. Toto nebezpečenstvo mi hrozí ak hovorím, konám podľa svetských zásad.
Pomodlím sa za to, aby som s radosťou veril, podľa viery rozmýšľal a konal, a nebol pripútaní k pozemským hodnotám.

2. desiatok
Povolanie k šíreniu viery

Kristus viditeľne opúšťa túto zem, kde hlásal slová pravdy, slávu Otcovu a spásu sveta. Je potrebné v tejto práci pokračovať. Zveril to tým, ktorých si povolal. Posiela ich slovami: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. “ (Mk 16,15) K tejto práci im dáva aj svoje požehnanie.
Aké je to vyznamenanie a prejav dôvery od Ježiša, že i mňa k tejto práci povoláva. Aké je toto povolanie veľké vo svetle viery. Šíriť pravdu ako Ježiš a namiesto Ježiša. Oslavovať Boha ako Ježiš a namiesto Ježiša. Zachraňovať duše ako Ježiš a namiesto Ježiša. Toto poslanie majú všetci veriaci. Veď všetkým Ježiš povedal: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. “ (Mt 5,16)
Je mi daný apoštolát, aby som dával dobrý príklad. Som oddaným a usilovným Ježišovým pomocníkom? Poprosím o pomoc Pannu Máriu, aby som aj ja svojim životom hlásal evanjelium.

3. desiatok
Božský Učiteľ života podľa viery

Tri roky mali apoštoli výbornú duchovnú výchovu. Učil ich sám Ježiš. Vštepoval im nadprirodzené zásady a zmýšľanie. Výsledky však boli úbohé. Jednak to nechápali a jednak to nepraktizovali. Ešte aj po jeho zmŕtvychvstaní majú svetské túžby a záujmy. Preto im Kristus sľúbil: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy… On ma oslávi. “ (Jn 16,13-14)
Duch Svätý poučil apoštolov dokonale. Mocní tohto sveta a učení zákonníci boli proti jednoduchému životu a hlásaniu slova Božieho bezmocní. A svet, ktorý nechcel uveriť, napriek všetkým prekážkam uveril.
Moje nedostatky podľa náuky a Ježišových zásad nasvedčujú, že si málo ctím Ducha Svätého a On vo mne málo pôsobí. Kiežby ma tento desiatok zblížil s Duchom Svätým. On príde ku mne a ku všetkým a naučí nás všetkej pravde, ktorú Kristus hlásal.

4. desiatok
Cesta radostnej večnosti

Po skončení pozemského života bola presvätá duša Panny Márie, spolu s jej čistým telom vzatá do neba. Je to článok viery, neomylná pravda. I o nej platia slová sv. Písma: „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. “ (Zj 21,4)
Koľko zármutku a bolestí pretrpela Panna Mária na tejto zemi. A všetko pretrpela bez toho, že by si poškvrnila dušu. Všetko sa jej pripočítalo k zásluhám. Pretože verila nielen v Boha, ale verila i Bohu, jeho láske a prozreteľnosti. Žila nadprirodzene.
Chcem ísť k nej. Veď matka a dieťa patria k sebe. Dostanem sa k nej len vtedy, keď si v živote budem počínať ako ona. Veriť v Boha, ale veriť aj Bohu a jeho múdremu riadeniu všetkého. To je jasný smer k nebu.

5. desiatok
Kráľovná viery

Panna Mária je kráľovnou viery. Prečo? Dala nám Božského hlásateľa viery, Ježiša Krista, je jeho Matkou. A aj sama bola veľká vo viere. Každý kráľovský titul, ktorým ju Cirkev svätá oslavuje to dokazuje.
Proroci predpovedali slávu Mesiášovu, ale ona ju sprostredkovala. Apoštoli hlásali náuku toho, ktorého ona porodila a vychovávala. Mučeníci za Krista položili svoje životy. Ona tiež celý život trpela a na Kalvárii podstúpila smrteľné mučeníctvo. Vyznávači viery sa pre svoju vieru namáhali a obetovali. Ona im bola v práci i v obetiach príkladom,ba predstihla ich. Je kráľovnou viery. Apoštolom bola posilou, mučeníkom útechou, vyznávačom svetlom a vzorom. Nikto nezvíťazí bez Panny Márie. Cirkev sa modlí: Panna Mária, ty jediná si zvíťazila nad bludom celého sveta.
Viera žije z mariánskej úcty. Chcem prosiť preto kráľovskú Matku, aby som vynikal v úcte k nej, aby sa moja láska k nej stále upevňovala a potom aby premohla všetky bludy.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *