Utorková pobožnosť ku cti sv. Antona

Ak si chceš robiť deviatnik ku cti sv. Antona, aby si na jeho príhovor dosiahol Božiu pomoc vo svojich potrebách a záležitostiach musí byť tvoja modlitba naplnená veľkou dôverou. Dôverovať musíš predovšetkým Bohu, pretože z jeho nekonečnej lásky pochádza každé dobro. Dôverovať musíš tiež sv. Antonovi, jeho príhovor pri Božom tróne už priniesol nespočítateľným ľuďom pomoc v núdzi. Svoju modlitbu musíš podporiť skutkami telesného a duchovného milosrdenstva; iba vtedy, ak neuzavrieš svoje srdce pred biedou blížnych, môžeš očakávať, že sv. Anton, otec chudobných, prednesie tvoju modlitbu Bohu a bude sa za teba prihovárať. Pre Božiu slávu a na znamenie úcty k sv. Antonovi by si mal každý deň prečítať jednu kapitolu z jeho životopisu, pomodliť sa doporučené modlitby a počas novény prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie.

Krátke modlitby k deväťdňovej pobožnosti

PRVÝ DEŇ

Sv. Anton, ty si s obdivuhodnou vernosťou nasledoval Božie volanie a svoju mladosť si posvätil cnosťami; pomôž nám svojím príhovorom premáhať vášne, ovládať telo a s pevnou vôľou vždy slúžiť Bohu.
„Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.“ (Ž 16,7-8)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. Všemohúci Bože, prosíme ťa, aby nás príklad sv. Antona povzbudzoval k lepšiemu životu a aby sme takto napodobňovali skutky toho, ktorého pamiatku oslavujeme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

DRUHÝ DEŇ

Sv. Anton, ty si sa z lásky ku Kristovi stal chudobným učeníkom sv. Františka, aby si obetoval svoj život pre vieru; uč nás svojím príkladom a pomáhaj nám svojím príhovorom, aby sme nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista milovali celým srdcom a pre neho prinášali každodenné obety. „… prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon…“ (Oz 14,6)
Oroduj za nás sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Všemohúci Bože, daj, aby sme tak nasledovali napomenutia a príklad sv. Antona, aby sme správnym vzťahom k pozemským veciam získali večné radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

TRETÍ DEŇ

Sv. Anton, prosíme ťa, aby si svojou modlitbou a svojimi zásluhami rozmnožil našu dôveru v Božiu prozreteľnosť, aby sme sa vždy vedeli odovzdať do Božej vôle a jej múdrosťou dali viesť všetky naše kroky.
„Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud.“ (Ž 31,15-16)
Oroduj za nás sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Všemohúci Bože, tvoja prozreteľnosť sa nemýli vo svojich rozhodnutiach, preto ťa pokorne prosíme, vzdiaľ od nás všetko, čo nám škodí, a daruj nám všetko, čo nám pomáha.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

ŠTVRTÝ DEŇ

Sv. Anton, svojím príkladom a svojou modlitbou roznecuj našu lásku a povzbudzuj našu odvahu, aby sme vždy a všade hľadali Božiu slávu a neustále pracovali na šírení Božieho kráľovstva.
„Boh sám ho upravoval, aby sa národ kajal, a odstránil všetku pohanskú ohavnosť. Srdce si priamo obracal k Pánovi, v hriešnom prostredí držal sa zbožnosti.“ (Sir 49,3-4)
Oroduj za nás sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Bože, ty si prostredníctvom cnosti a múdrosti urobil svojho svätého vyznávača Antona obrancom katolíckej viery; dožič milostivo, aby sa podľa jeho príkladného života a pomocou jeho napomenutí obracali srdcia hriešnikov k nábožnosti a ku svätosti a veriaci aby zostávali pevne zakotvení v poznaní pravdy.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

PIATY DEŇ

Sv. Anton, tvoja láska k spolubratom nech je nám príkladom a napomenutím, aby sme prinášali požehnanie všetkým, ktorých nám Boh zveril a s ktorými nás spojil prostredníctvom lásky, povolania a povinnosti.
„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133,1)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Bože, daj, aby sme podľa príkladu sv. Antona prinášali obety dokonalej lásky zjednotenej s obetou oltára a horlivosťou v konaní dobra si získali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

ŠIESTY DEŇ

Sv. Anton, Boh ťa ustanovil za ohlasovateľa Božieho slova a dal ti dar, aby si jeho mocou posilňoval dobrých a obracal hriešnikov. Pomôž nám, aby sme Božie slovo vždy prijímali s vnímavým srdcom.
„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119,105)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Bože, ty si sa rozhodol osvietiť svoju Cirkev zásluhami a kázaním sv. Antona. Daj nám, tvojim služobníkom, aby sme radi počúvali tvoje slovo a skutkami ho aj uskutočňovali.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

SIEDMY DEŇ

Sv. Anton, ty priateľ chudobných a dobrodinec ľudí, poskytni aj nám dary tvojej lásky, aby sme boli na tvoje orodovanie oslobodení od všetkých nebezpečenstiev a dosiahli vypočutie našich modlitieb.
„Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.“ (Ž 41,1)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Bože, ty si pre dobro ľudí dovolil sv. Antonovi stať sa všetkým pre všetkých; daj nám milostivo, aby sme naplnení tvojou láskou konali skutky lásky a tak získali nebeské radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

OSMY DEŇ

Sv. Anton, po živote plnom dobrých skutkov si dostal milosť uvidieť Boha. Stoj pri nás a svojím mocným príhovorom u Boha nám vypros milosť, aby sme si vytrvalosťou v dobrom zaslúžili uvidieť po smrti Boha.
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Všemohúci večný Bože, rozmnož v nás vieru, nádej a lásku, a nauč nás milovať to, čo nám dávaš, aby sme boli hodní dosiahnuť to, čo si nám prisľúbil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

DEVIATY DEŇ

Sv. Anton, priateľ Boží, ty si svojím životom a výnimočnou láskou získal priateľstvo Boha. Prosíme ťa, buď stále naším orodovníkom v nebi tak, ako si naším vzorom a priateľom tu na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
„Lebo ho opásal ozdobným opaskom, obliekol ho do slávnostného rúcha.“ (Sir 45,9)
Oroduj za nás, sv. Anton.
Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Bože, ty si oslávil sv. Antona nespočetnými zázrakmi. Prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme boli pre jeho zásluhy a na jeho príhovor oslobodení od terajšieho trápenia a mohli raz spolu s ním prežívať večné radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *