Štvrtková pobožnosť zverenia sa príhovoru sv. Gemme Galgani pre jej ctiteľov

Pobožnosť sa najčastejšie modlieva v štvrtkové večery, ako to robievala aj sv. Gemma, aby bola spoluúčastná Kristovho utrpenia v Getsemani. Zdieľame s ňou tento čas a vyprosujeme si potrebné milosti. Je dôležité nájsť si pokojnú chvíľku a dostatok času na túto pobožnosť, aby sme tento čas so sv. Gemmou a Pánom Ježišom strávili v dôvere a načerpali potrebné milosti a silu. Je možné modliť sa pobožnosť i v spoločenstve.

Štvrtková pobožnosť k sv. Gemme 

Nech je utrpenie Ježiša Krista neustále v našich srdciach. Amen.

+ V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (Aleluja)

A obnovíš tvárnosť zeme. (Aleluja)

Modlime sa.

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za odpustenie od sv. Gemmy Galgani

Môj drahý Bože, hľa, tu som pri tvojich nohách; neodožeň ma teraz, keď sa staviam pred teba ako hriešnica. V minulosti som ťa nesmierne urážala, môj Ježišu, ale už tomu tak nebude. Pred teba, Môj Bože, kladiem všetky svoje viny a hriechy. Už som si ich uvedomila a vidím, že si nezasluhujú odpustenie. Zhliadni však na vlastné utrpenie a pozri na cenu krvi, ktorá vyteká z tvojich žíl. Ó, môj Bože, privri v tejto chvíli oči pred nedostatkom mojich zásluh a otvor ich pred svojimi nekonečnými zásluhami, a keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som ich už viac necítila, pretože toto bremeno, drahý Ježišu, ma ťaží nadovšetko. Pomôž mi, môj Ježišu, pretože sa túžim stať svätou. Odstráň, znič a rozdrv všetko, čo nie je v zhode s tvojou vôľou, tiež ťa ale prosím Ježišu, osvieť ma, aby som mohla kráčať v tvojom svätom svetle.

Prípravná modlitba

Bože, Pane, pokorne padám pred tvojím nekonečným Majestátom. Zbožňujem ťa a obetujem tvojej sláve úctivé modlitby. Predkladám ich tu teraz z úcty k tvojej služobníčke sv. Gemme Galgani a prosím o jej príhovor.

Modlitba k svätej Gemme Galgani

Gemma, milovaná služobníčka Božia, svedectvo svetla a dcéra Kristovho utrpenia, prihováraj sa za Cirkev a za všetky duše v tomto čase, aby Kristovo svetlo prežiarilo tento svet, a aby nás tma nikdy neprekonala.

Oroduj, aby obeta Ježiša na kríži bola pre nás ochranou a prostriedkom nášho milostivého obrátenia. Buď našou záskankyňou a pomáhaj nám v našich každodenných skúškach a pokušeniach. Sprevádzaj nás po ceste svätosti a pokoja, aby sme sa v prítomnosti Boha radovali a vedeli ho poznávať v našich životoch.

Stráž a pomáhaj tým, ktorí pracujú v službe vykúpenia, a tým, ktorí sa im snažia pomáhať. Buď ich zástankyňou a orodovníčkou. Daj im istotu o svojej prítomnosti a modlitbách.

Najmä si však spomeň na tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Modli sa za nich a za ich potreby, aby mohli spoznať Krista a jeho lásku. Daj, aby sa jedného dňa mohli tešiť z toho, že sú Božími deťmi a s oddanosťou mu mohli slúžiť celým svojím srdcom. Osobitne ťa prosím, aby si vyprosila od Boha milosť … (tu uveďte svoje úmysly).

Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu

Litánie k sv. Gemme

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý,  Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná panien, oroduj za nás!

Svätá Gemma, kvet utrpenia,

Svätá Gemma, veľká pasionistka,

Svätá Gemma, ozdobená krásnymi cnosťami,

Svätá Gemma, plná dobroty,

Svätá Gemma, príklad prvoprijímajúcich,

Svätá Gemma, úctivo prijímajúca Eucharistiu,

Svätá Gemma, zbožne milujúca Pannu Máriu,

Svätá Gemma, vytrvalo sa modliaca za hriešnikov,

Svätá Gemma, vyvolená obeť Ukrižovaného,

Svätá Gemma, poslušná anjelovi strážcovi,

Svätá Gemma, ustavične zjednotená s Ježišom,

Svätá Gemma, horlivá v láske k Pánovi,

Svätá Gemma, verná v duchovnej suchote,

Svätá Gemma, praktizujúca Božiu vôľu,

Svätá Gemma, súcitná s bolesťami Spasiteľa,

Svätá Gemma, zbožne prijímajúca sviatosti,

Svätá Gemma, úprimne sa kajajúca vo sviatosti zmierenia,

Svätá Gemma, láska Ježišovho srdca,

Svätá Gemma, hrdinská v utrpeniach,

Svätá Gemma, odovzdaná v chorobe,

Svätá Gemma, učiteľka svätosti života,

Svätá Gemma, zbožné dievča,

Svätá Gemma, príklad tichosti,

Svätá Gemma, nositeľka Ježišových rán,

Svätá Gemma, ochrankyňa lekárnikov,

Svätá Gemma, nápomocná mladým,

Svätá Gemma, príklad študujúcim,

Svätá Gemma, mimoriadna v svätosti,

Svätá Gemma, trpezlivá k svojim najbližším

Svätá Gemma, vopred odpúšťajúca urážky,

Svätá Gemma, dokonalá v poslušnosti,

Svätá Gemma, úplne zasvätená Pánovi

Svätá Gemma, hlboko pokorná,

Svatá Gemma, sprostredkovateľka mnohých darov,

Svatá Gemma, neustále konajúca dobré skutky,

Svata Gemma, hrdinská v odvahe,

Svätá Gemma, žena hlbokej modlitby,

Svata Gemma, ľalia čistoty,

Svätá Gemma, panna nevinnosti,

Svatá Gemma, láskavá k úbohým a chudobným,

Svatá Gemma, anjelská deva,

Svätá Gemma, nádherná vôňa stúpajúca k nebesiam,

Svätá Gemma, nevesta ukrižovaného Kráľa,

Svätá Gemma, drahokam Ježiša a Márie,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy Sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás svätá Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si dal sv. Gemme, kvetine utrpenia, veľké cnosti, pomôž nám nasledovať jej  príklady čistoty, pokory a lásky, aby sme v zjednotení s ukrižovaným Ježišom a bolestnou Matkou, vošli vo večnosti do slávy vzkriesenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba zverenia sa sv. Gemme

Ó, najmilšia svätá Gemma, prosím ťa, aby si bola dnes a vždy našou patrónkou a osobitnou priateľkou. Pomáhaj nám v našich každodenných duchovných a materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, celým srdcom. Sprevádzaj nás spolu s naším anjelom strážnym na všetkých cestách a láskavo nás doveď do neba. Spolu s Ježišom, Máriou a Jozefom nám pomôž v čase našej smrti a zanes našu prosbu pred Boží trón. Pre dôveru v Jeho veľké milosrdenstvo a umučenie Ježiša, tvojho ženícha, nám vypros spásu pre naše duše. Amen.

Ďakovná modlitba

Ó, pokorná panna, svätá Gemma, akou silou ťa Boh povýšil! Vzývajú ťa tí, ktorí trpia bolesťami a utrpeniami tohto slzavého údolia. Vzývaním tvojho mena sa denne dejú zázraky a dostávame veľké milosti. Nech je požehnaný náš milosrdný Boh za to, že ti dal takú moc prihovárať sa za nás! Sme vďační za tvoju nesmiernu láskavosť a sľubujeme ti, že budeme rozširovať oddanosť k tebe a napodobňovať tvoje cnosti, aby sme sa jedného dňa mohli k tebe pripojiť v raji a zjednotiť sa s tebou vo večnom hymne vďakyvzdania Trojjediného Boha.

Sláva Otcu … 3x

Sv. Gemma Galgani, oroduj za nás.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: modlitba.sk (nie je možné kopírovať bez uvedeného zdroja), Obrázok: saintGemmaGalgani 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *