Slávnostný ruženec – Kniha proroka Izaiáša

1. tajomstvo: Kristus premohol hriech a smrť, a je vyzdvihnutý nad všetkých.

Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.
Ako sa nad ním zhrozili mnohí, – veď neľudsky je znetvorený jeho výzor
a jeho obraz je nepodobný človeku – tak ho budú obdivovať mnohé národy,
králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali! (Iz 52,13-15)

2. tajomstvo: Pán Ježiš vystúpil do neba, svojim učeníkom sľúbil, že bude stále s nimi, aby im pomáhal.

Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“
Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
Náhle prišli tvoji stavitelia a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba.
Zdvihni si vôkol oči a pozri: všetci sa zišli, prišli k tebe.
Tak, ako žijem – hovorí Pán – všetkých si ich oblečieš sťa ozdobu, opášeš sa nimi ako mladucha.
Veď tvoje rumy a tvoje sutiny a tvoja spustošená krajina
bude teraz tesná pre obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia. (Iz 49,14-19)

3. tajomstvo: Duch Svätý, ktorý zostúpil na Krista, zostupuje teraz na apoštolov a dáva im svoje dary.

Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom.
Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať,
ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.
I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.
Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. (Iz 11,1-5)

4. tajomstvo: Panna Mária bola vzatá i s telom do neba a raduje sa v nebeskej blaženosti so svojim Synom.

Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu,
ale tešte sa a plesajte večne nad tým, čo som stvoril,
lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť!
Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu
a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania.
Nebude tam už párdňové dieťa ani starec, ktorý nedoplní svoj vek,
ale mladík zomrie storočný a hriešnik ako storočný bude prekliaty.
Prv, než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším. (Iz 65,17-20.24)

5. tajomstvo: Panna Mária sedi po pravici svojho Syna, nesmrteľného kráľa vekov.

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet.
Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda,
slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno, prisahať bude každý jazyk:
„Len v Pánovi,“ povedia o mne, „je pravda a moc.“
K nemu prídu, a to zahanbení, všetci, čo proti nemu blčali.
V Pánovi sa ospravedlní a oslávi všetko Izraelovo potomstvo. (Iz 45,22-25)

 

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *