Panna Mária: O rodiny mne zasvätené sa postarám

„… Chcem vám povedať slovo útechy, ktoré by bolo vaším povzbudením uprostred všetkých každodenných ťažkostí vášho života. Mám vás rada, som medzi vami, hovorím k vám a vediem vás, aby ste boli nástrojom mojej materskej vôle.

Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu.
Veľmi rada počujem, keď ma nazývajú moji kňazi svojou Matkou a Kráľovnou. Práve tak rada som nazývaná Matkou a Kráľovnou rodín, ktoré sa mi zasvätili.

Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote.
Predovšetkým sa starám o váš duchovný život. Snažím sa priviesť duše tých, ktorí tvoria rodinu k tomu, aby žili stále v Božej milosti.

Kam vojdem ja, odtiaľ odíde hriech; kde prebývam ja, tam je stále prítomná milosť a jej božské svetlo. Kde ja bývam, tam prebýva so mnou čistota a svätosť.
Mojím prvým materským poslaním je, aby členovia rodiny žili v milosti a aby rástli vo svätosti života tým, že sa cvičia vo všetkých kresťanských čnostiach.

Keďže sviatosť manželstva vám dáva zvláštnu sviatostnú milosť pre rast vášho spoločného života, je mojou úlohou, aby som hlboko upevňovala jednotu rodiny, aby som priviedla muža a ženu k stále hlbšiemu a duchovnejšiemu spoločenstvu, k zdokonaľovaniu ich ľudskej lásky, aby bola stále dokonalejšou; aby som ich priviedla do Ježišovho Srdca, kde by nadobudla novú formu vyššej dokonalosti, ktorá sa prejavuje v čistej a nadprirodzenej láske.
Upevňujem vždy viac jednotu rodín, privádzam ich k väčšiemu vzájomnému porozumeniu, dávam im pocítiť novú potrebu jemnejšieho a hlbšieho spojenia. Vediem členov rodiny na cestu svätosti a radosti, ktorú musia spoločne budovať a po nej ísť, aby mohli dôjsť k dokonalosti lásky a radovať sa zo vzácneho daru pokoja.

Tak utváram duše mojich detí a prostredníctvom rodinného života ich vediem na vrchol svätosti. Chcem vstúpiť do rodín, aby som ich posvätila, aby som ich priviedla k dokonalosti lásky, aby som bola s vami, aby som urobila vašu rodinnú jednotu plodnejšou a pevnejšou. Starám sa aj o hmotné blaho rodín mne zasvätených.

Najvzácnejším dobrom rodiny sú deti. Deti sú znamením zvláštnej priazne Ježišovej i mojej. Deti majú byť chcené, prijaté, chránené ako najvzácnejšie perly rodinného vlastníctva. Keď zasvätením vstúpim do rodiny, hneď sa starám o deti, ktoré sa stanú zároveň mojimi deťmi. Beriem ich za ruku a vediem ich cestou, na ktorej by uskutočnili Boží plán, ktorý má každý od večnosti presne určený. Milujem ich, nikdy ich neopustím, stanú sa vzácnou súčasťou môjho materského vlastníctva.

Starám sa osobitne o vašu prácu. Nedopustím nikdy, aby ste vypadli z Božej prozreteľnosti. Beriem vaše ruky a prostredníctvom vašej ľudskej spolupráce ich otváram pre plán, ktorý Pán denne uskutočňuje.
Moja pokorná, verná a každodenná práca matky v malom a chudobnom nazaretskom domčeku umožňovala, že sa mohol splniť Otcov plán skrz rast ľudského života jeho Syna, ktorý bol povolaný, aby vykonal dielo vykúpenia pre vašu záchranu. Podobne i ja vás volám, aby ste podporovali Otcov plán, aby sa uskutočnil prostredníctvom vašej ľudskej spolupráce a prostredníctvom vášho každodenného diela. Vy musíte vykonať vašu časť, ako nebeský Otec koná svoju. Vaša činnosť sa má snúbiť s činnosťou Božej prozreteľnosti, aby práca priniesla svoje plody v tých dobrách, ktoré sú užitočné na podporu vášho života a na obohatenie rodiny, takže jej členovia sa budú vždy môcť radovať z dobra duchovného i hmotného. Pomôžem vám pri uskutočnení plánu Božej vôle. Tak urobím vašu prácu duchovne plodnejšou, pretože ju urobím prameňom zásluh pre vás a príležitosťou na spásu mnohých mojich stratených detí.
Tak sa vaša činnosť spojí s láskou, práca s modlitbou, námaha s pálčivým smädom po stále väčšej láske. Tak vaša spolupráca s Otcovou vôľou dovŕši majstrovské dielo Prozreteľnosti, ktoré sa prostredníctvom vás stane konkrétnym a každodenným.

Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich starostiach.
Viem, že dnes má každá rodina veľa starostí. Sú vaše, ale stanú sa mojimi. Podelím sa s vami o všetky vaše utrpenia. Práve preto som v týchto neľahkých časoch súčasnej očisty prítomná v rodinách, ktoré sa mi zasvätili, ako starostlivá a bolestná Matka, ktorá má skutočnú účasť na všetkom vašom trápení. Kiež vás to poteší.

Napredujte vždy viac v čistote a v dobrom úmysle. So mnou pokračujte vpred po neľahkej ceste pokoja srdca a pokoja vo vašich rodinách. Ak pôjdete cestou, ktorú vám ukazujem, ak počúvnete a budete uvádzať v skutok to, čo som vám dnes povedala, vaše rodiny budú prvými jarnými výhonkami môjho víťazstva. Tieto malé, skryté, mlčanlivé výhonky, ktoré už klíčia vo všetkých častiach sveta, predchádzajú novú éru a nové časy, ktoré sú už predo dvermi. Všetkých vás pozdravujem a všetkých vás žehnám.“
S. Quirino – Pordenone (Taliansko), 23. júla 1987

Zdroj: Modrá kniha (Kňazom, najmilším synom Panny Márie); Imprimatur: Mons. ThDr. František Tondra, spišský biskup

Zdieľať