Odprosujúca modlitba na prvú nedeľu v mesiaci

Božské Srdce Ježišovo, v najhlbšej poníženosti padáme na kolená pred Tebou a obetujeme Ti svoju poklonu a oslavu, ako i všetku poklonu, chválu i oslavu, ktorú Ti vzdáva nepoškvrnené Srdce Panny Márie, vzor anjelov a všetkých svätých, ako aj celá svätá Cirkev.
Prosíme, aby Ťa tak chválili a oslavovali i všetky ostatné Tvoje stvorenia. Ďakujeme Ti za všetky dobrodenia prírody, aj nadprirodzených darov nebeskej slávy a milosti, ktoré vyvierajú z Teba ako nevyčerpateľného prameňa všetkej dobroty. Spojení so všetkými Teba milujúcimi tvormi, odprosujeme Ťa za všetku neveru, nevďačnosť, vlažnosť a ľahostajnosť, za všetku neúctu a urážky, ktoré zakúšaš od ľudí najmä v Oltárnej Sviatosti. Namiesto toho prijmi láskavo našu vieru, dôveru a lásku a milostivo vypočuj naše prosby, ktorí Ti prednášame.

K: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad celou svojou Cirkvou, nad všetkými predstavenými, duchovnými aj svetskými autoritami a nad všetkými veriacimi.

Ľ: Prosíme Ťa, vyslyš nás.

K: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad všetkými veriacimi, predovšetkým nad tými, ktorí uctievajú Tvoje Božské Srdce.

Ľ: Prosíme Ťa, vyslyš nás.

K: Božské Srdce Ježišovo, porúčame Ti všetky naše starosti a trápenia.

Ľ: Prosíme Ťa, vyslyš nás.

K: Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami v očistci, hlavne nad tými, ktorí za života uctievali Tvoje Božské Srdce.

Ľ: Prosíme Ťa, vyslyš nás.

Modlime sa:

Božské Srdce Ježišovo, Ty si sa na kríži obetovalo Nebeskému Otcovi za spásu všetkých ľudí a túto krvavú obetu deň čo deň obnovuješ nekrvavým spôsobom na našich oltároch. Daj, aby táto obeta Tvojej nekonečnej lásky slúžila všetkým k dobrému. Ochraňuj, riaď a spravuj svoju svätú Cirkev a jej viditeľnú hlavu Svätého Otca. Zjednoť s ním biskupov, s biskupmi kňazov a s kňazmi všetkých veriacich, aby sme tvorili jednu budovu, postavenú na základe, ktorým sú apoštoli, na skale Petrovej a na hlavnom uholnom kameni, ktorým si Ty, Ježišu Kriste. Odvráť od svojej svätej Cirkvi bludné učenie, rozbroje, pohoršenia, prenasledovanie a ľahostajnosť.

Ochraňuj všetkých predstavených. Daj, aby s Tvojou pomocou múdro spravovali svojich podriadených, aby ich viedli v pokoji a svornosti, v láske a v pravej bohabojnosti k časnému blahobytu a k večnému spaseniu. Daj milosť rodičom, aby svoje deti vychovávali ako dedičov nebeského kráľovstva na Tvoju česť a na ich spasenie. Pomáhaj im, aby ich viedli k pravej nevinnosti a ku každej čnosti. Pomáhaj deťom, aby poslúchali svojich rodičov, aby ich ctili a milovali, aby na nich hojne zostúpilo tvoje otcovské požehnanie.

Posilňuj a radosťou Ducha Svätého napĺňaj aj všetkých tých, ktorým sú zverené služby, aby verne plnili svoje povinnosti, aby mali trpzelivé a ponížené srdce a viedli čistý život. Zachovaj nevinných, posilni kajúcich, obráť hriešnikov, poníž nepriateľov Tvojho kráľovstva a priveď ich naspäť do Tvojho ovčinca.

Čo najviac rozšír česť a slávu Tvojho Božského mena, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. Tvojej láske odporúčame a obetujeme celé ľudské pokolenie.

Zmiluj sa nad dušami zomrelých, najmä nad dušami našich rodičov, bratov, sestier, priateľov, dobrodincov a tých, na ktorých si nikto nespomína. Učiň milostivo, aby sme sa spolu s nimi dostali aj my do večnej slávy a videli Ťa z tváre do tváre, kde Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *