Novéna k sv. Gerardovi

Svätý Gerard je svätec, ktorý je po celom svete známy ako láskavý pomocník, veľký ochranca a orodovník žien v požehnanom stave, ako i tých, ktoré túžia po dieťatku. Vzývajú ho však i všetci tí, ktorí už stratili nádej vo svojich životných okolnostiach. V dôvere sa k nemu obráťme aj my a odovzdajme mu svoje úmysly.

1. DEŇ: „Gerardovo  ÁNO na Božiu výzvu“
Svätec je človek, ktorý Bohu vždy odpovedá „Áno“. Skrze sviatosť krstu sme povolaní a vyvolení Bohom, aby sme vydávali svedectvo pravde. Každý svätec na túto výzvu; na toto vyvolenie odpovedá Bohu úprimným ,Áno“.  K takejto odpovedi vyzval Boh Gerarda Majellu. Gerard sa narodil 6. apríla 1726 v Muro Lucane. V ten istý deň bol aj pokrstený, a tým aj prvý raz povolaný stať sa svätým. Sviatosť birmovania prijal 5. júna 1740, čím umožnil Duchu Svätému konať v ňom veľké diela. Boh chcel, aby sa Gerard stal jeho svedkom a svetlom pre celý svet, preto ho povolal k rehoľnému životu. Keď Gerard opúšťal rodný dom, aby začal nový život v rehoľnom spoločenstve, napísal mame: „Mama, odchádzam, aby som sa stal svätým“. Svätý Gerard kráčal verne za hlasom Pána, ktorý mu otvára brány neba. Gerard stále opakoval Bohu svoje „Áno“ a to aj v najťažších chvíľach svojho života, ba aj vtedy, keď ho osočovali a bezdôvodne obvinili z hriechov, a nie malých.
Duchovným vodcom svätého Gerarda bol páter Giovenale, ktorý ho rozvážne a múdro viedol v jeho (niekedy prepiatych) skutkoch kajúcnosti a umŕtvovaniach. Páter Giovenale poznal Gerarda ešte z noviciátu v Delicete. Prikázal mu, aby si písal duchovný denník. Gerard v jednoduchosti svojho srdca v ňom opisuje svoj život. Po vypočítaní svojich každodenných prísnych umŕtvovaní píše, ako veľmi túži po svätosti: „Mám veľkú príležitosť stať sa svätým. No ak ju premárnim, stratím ja navždy. A keď sa podarí; že budem mat‘ šťastie stať sa svätým…, čo mi môže v tom zabrániť.? Nemám na čo čakať! Chcem byť svätý! Tak veľmi mi na tom záleží! Pane, vari som sa zbláznil? Brat Gerard, rozhodni sa odovzdať sa celý Bohu!“
Uvažuj

 • Správam sa vždy ako Božie dieťa?
 • Som vždy ochotný povedať Ježišovi svoje ”áno“, keď ma volá?
 • Odplácam sa dobrom za krivdy na mne spáchané?

Každý pokrstený je povolaný stať sa svätým. Svätý Gerard je pre každého príkladom, ako uskutočňovať krstné záväzky a odpovedať na Božiu výzvu stať sa svätým. Boh chce spasiť všetkých ľudí a každému dáva primerané milosti, aby mohol odpovedať na Božie volanie: uskutočniť jeho plán vo svojom živote.
Modlitba
Ó, Pane, náš Otče, ty si obdaril svätého Gerarda svetlom a milosťou, aby na povolanie plniť tvoju vôľu a milovať; odpovedal Áno. Prijmi aj moje „áno “ ako odpoveď na tvoju vôľu. A kiežby som povedal ,áno“ aj v hodine smrti. Prosím ťa, daj nám milosť vždy ochotne odpovedať na tvoju výzvu a tvoje rozhodnutie.
Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu.

DRUHÝ DEŇ: „ÁNO, ktoré sa stáva láskou“
Láska k Bohu spôsobuje, že život kresťana sa stáva radikálnejším. Táto láska spôsobuje, že všetko, čo kresťan prežíva, o čom premýšľa, čím žije, vždy smeruje k Bohu, ktorý je Začiatkom a Koncom, Alfou a Omegou každej formy bytia. Nádhernou črtou života svätého Gerarda je množstvo zázrakov, ktoré urobil. No tajomstvom jeho svätosti neboli zázraky, ale nesmierna láska k Bohu, ktorou horelo jeho srdce. Svätý Gerard nebol naivný, keď sa nechal nazývať hlupákom, nechal sa zbiť a vysmievať rovesníkom z ulice alebo žoldnierom nejakého magnáta, keď sa nechal falošne obviniť a nespravodlivo odsúdiť. Nebol masochista, keď spával na zemi, bičoval sa až do krvi, doslovne plnil príkazy svojich predstavených. To všetko bolo dôsledkom plnenia programu, ktorý formoval jeho život: „Milovať nadovšetko Boha. Byť vždy spojený s ním. Všetko robiť pre Boha. Všetko milovať kvôli Boha. A nadovšetko trpieť pre Boha.“ Tieto slová napísal svätý Gerard v októbri roku 1775 istej žene mesiac pred svojou smrťou v ťažkej a bolestnej chorobe. Páter Caione, ktorý bol predstaveným a životopiscom svätého Gerarda, pokladá tento list za „posledný veľký list svätca “. Vyjadril v ňom svoju úplnú odovzdanosť Bohu, svoju túžbu byť s Bohom a pre Boha. Tu je ďalšia časť jeho listu: „Dcéra moja, nie je nič väčšie ako láska k Bohu. Preto ťa prosím, osloboď sa od všetkých túžob a náruživostí tohto sveta a všetko odovzdaj Bohu. Aké úžasné je byť úplne ponorený v Bohu! Vedia to všetky blahoslavené a sväté duše, ktoré to prežívajú. Aj ty túž po dosiahnutí toho, a potom mi o tom porozprávaš. Čo má človek z toho, že miluje svet, okrem neustálej bolesti a utrpenia? Dnes si povedz: Dosť! Tvoje srdce nech oddnes celé patrí Bobu a nech tam nie je nič a nik, iba Boh sám. Ak zbadáš, ak pocítiš, že do tvojho srdca sa vkráda nejaká nečistota alebo iná vec, ktorá nie je od Boha, tak povedz sama sebe: Moje srdce si vzal Boh, jemu patrí, mojej Láske. Niet tam miesta pre nikoho, len pre Boha. Preto zmiznite, odíďte všetci, čo nie ste od Boha, od môjho nebeského Ženícha.
Uvažuj

 • Je všetko, čo robím, zamerané na Boha?
 • Vnímam vo svojom každodennom živote ruku svojho Pána?
 • Žijem v súlade s vyznaním viery?

Božia láska, ktorá tvorí, posväcuje a udržiava, je naliehavou výzvou, ktorá má vplývať na celý život kresťana. Stojí za to prežiť život v láske k Bohu. Takýto život je ponorený do samého Krista, ktorý žil v hlbokej láske k Otcovi. Kresťan spojený s Kristom sa stáva vyvoleným Božím dieťaťom, poslaným pomáhať núdznym bratom.

Modlitba
Pane, náš Bože, ty si povolal svojho služobníka Gerarda k dokonalej láske. Osvietený Duchom Svätým ti obetoval svoj život v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a ohlasoval tvoju slávu pokornou službou rehoľného brata. Daj, aby sme sa podľa jeho príkladu otvorili na hlas Ducha Svätého, aby sme plnením svojich každodenných povinností ťa oslavovali celým srdcom, celou mysľou a zo všetkých síl.
Otče náš. Zdravas‘, Mária. Sláva Otcu

TRETÍ DEŇ: „Vždy a vo všetkom plniť Božiu vôľu“
Pre Gerarda bola Božia vôľa „ukrytým a neoceniteľným pokladom“. Plniť Božiu vôľu tu na zemi znamená robiť to, čo robia svätí a anjeli v nebi. Plniť Božiu vôľu znamená uskutočňovať modlitbu samotného Ježiša: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ Pre svätého Gerarda Majellu bolo plnenie Božej vôle jeho každodenným chlebom. Boh chce, aby bol chudobný a takým sa stáva. Boh chce, aby bol pokorný a nenápadný, dokonca aj uprostred slávy a obdivu, ktorými ho ľudia zahŕňali pre jeho zázraky. Boh chce skrze neho konať zázraky a svätý Gerard podobný Kristovi prechádza touto zemou, „požehnáva a uzdravuje všetkých“ (porov. Sk 10, 38). Boh chce, aby sa Gerard „zničil“ pre Božie kráľovstvo už ako 29-ročný. A Gerard plní jeho vôľu. Boh chce, aby sa stal podobný Ježišovi, ktorý zomrel na kríži sám a opustený. Neustále sa modliaci Gerard umiera sám, ale s tvárou naplnenou radosťou zo stretnutia s Máriou a jej Synom. Uvažujme o tom, čo napísal Gerard 24. apríla 1752 sestre Márii od Ježiša z kláštora V Ripacandide: „Vari nie je veľký Boh, ktorý všetko riadi a o všetko sa stará?… Vari môže byť ‚nejaký iný, lepší spôsob, ako dosiahnuť spásu a večný život? Lež čo iné by nás mohlo urobiť šťastnými, ak nie plnenie Božej vôle vo všetkom? A vari Boh túži po niečom inom ako po tom, aby sme plnili jeho vôľu? Nevzrušuje nás zmena rozhodnutí osudu, lebo vždy vo všetkom môžeme plniť jeho vôľu s najčistejším úmyslom. Veľká vec je Božia vôľa! Ó, Božia vôľa, si hodna takej veľkej úcty, akej je hoden Boh! A kto ťa môže pochopiť, ak nie môj najdrahší Boh? “
Uvažuj

 • Vidím v každej situácii dňa Božiu vôľu vo všetkom?
 • Ako prijímam Božiu vôľu v protivenstvách?
 • Opakujem často slová: „Pane, nech sa stane tvoja vôľa“?

Modlitba
Ó, Pane, náš Bože, prosíme ťa, daj nám lepšie pochopiť nevyhnutnosť žiť v súlade s tvojou vôľou a vždy a všade ju plniť. Sám Ježiš nás učí hľadať tvoju vôľu: „Buď vôľa tvoja ako
v nebi, tak i na zemi.“ Svätý Gerard, tvoj služobník vždy túžil napĺňať svoje srdce tvojou
vôľou a urobiť ju programom svojho života. Počas mesiacov svojej smrteľnej choroby dal si na dvere svojej izby napísať: „ Tu sa plní Božia vôľa tak, ako chce Boh, a tak, ako sa mu páči, po všetky dni môjho života.“ Na príhovor svätého Gerarda daj nám, Pane, takúto milosť. Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane, aby sme pochopili, čo znamená plniť tvoju vôľu každý deň svojho života.
Otče náš. Zdravas’, Mária. Sláva Otcu.

ŠTVRTÝ DEŇ : „V neustálej modlitbe a rozjímaní“
Svätý nie je stvoriteľom reality, ale podáva ju tak, aby v nej bolo vidieť skutočnú prítomnosť Boha. Každé gesto, každý skutok, každá stvorená vec je pre svätca príležitosťou pozdvihnúť myseľ k Bohu v horlivej a úprimnej modlitbe. Krása stvorenia, úsmev dieťaťa pripomínajú krásu Boha, úsmev Boha. Nič nemôže zabrániť človeku, aby vo svete nenašiel Boha. Nič, ani hriech ak si ho priznáme a ľutujeme. Hriešnici veľmi dobre poznajú Ježišovu trpezlivosť a milosrdenstvo. Veď Ježiš im zo svojho Božského srdca štedro rozdáva dar lásky na ich obrátenie. Svätý Gerard je príkladom, ako sa modliť. Modlí sa, keď sa rozpráva s Bohom v kostole, modlí sa, aj keď pracuje. Aj tie najjednoduchšie a najpokornejšie práce vykonávané
s poslušnosťou ho stále väčšmi približujú k Bohu, lebo všetko chce konať zjednotený s ním. V tzv. Regule života (tak nazval svoju cestu k svätosti; v nej sa prihovára sám sebe v druhej osobe) svätý Gerard nám dáva návod, ako sa modliť: „Uvedom si a maj na pamäti, že sa nemôžeš stať, svätým len preto, že stále medituješ a modlíš sa k Bohu. Najlepšou modlitbou je byť taký, akého ťa chce mať Boh, byť podriadený jeho vôli, to znamená byť mu poslušný. To chce Boh od teba. Nebuď otrokom seba samého a sveta. Stačí, ak je Boh v tebe a ty v ňom. Ak naozaj všetko robíš pre Boha, vtedy sa všetko stáva modlitbou.
Uvažuj

 • Modlím sa ráno aj večer?
 • Mám v úcte mená Ježiš, Mária a mená svätých?
 • Zúčastňujem sa na svätej omši v nedeľu a vo sviatky?

Modlitba
Ó, Pane, náš Bože, ty si naplnil svojho služobníka Gerarda duchom vrúcnej modlitby a urobil si človekom horlivej modlitby. Stále bol pohrúžený do teba. Prednášal ti modlitby inšpirované tým, čo sa okolo neho dialo, svojou prácou, každodennými situáciami. Na jeho perách rozkvitala modlitba ako úsmev na tvári dieťaťa. Každý zázrak svätého Gerarda predchádzala modlitba a bola pečaťou potvrdzujúcou jej moc. Daj nám, Bože, dar horlivej a vrúcnej modlitby, ako nás učil Ježiš: „ Vždy sa modlite a nikdy neprestávajte. “
Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.

PIATY DEŇ: „Môj väzeň lásky“
Eucharistia je centrom celej Cirkvi, bohoslužby i všetkých sviatostí. V Eucharistii Ježiš uskutočňuje zámer svojej lásky zostať s nami až do konca sveta, aby bol naším pokrmom, svetlom, silou, spoločníkom, pokrmom na cestu do večnosti. Gerard Majella čerpal z ovocia vykúpenia, žil v stálom kontakte s Eucharistiou. Od detstva rád zostával v kostole, aby mohol byť so svojím „Väzňom lásky“. Preto sa mu dostalo veľkého vyznamenania, že prijal Eucharistiu z rúk svätého Michala archanjela. Ježiš mal v Gerardovi stáleho spoločníka dňom i nocou. A Gerard sa na neho obracal ako na priateľa a jemu predkladal všetky materiálne potreby, s ktorými sa stretával. Ježiš ho ako svojho verného služobníka vždy vypočul, niekedy aj zázrakom. Ako rehoľník bol veľmi vďačný za službu kostolníka, ktorá mu umožňovala byť častejšie v kostole. Počas bolestných dní, keď ho krivo obvinili, najväčšiu bolesť mu spôsobovalo, že nemohol pristupovať k svätému prijímaniu. On to však prijal a svoje duševné aj telesné utrpenie priniesol Bohu ako obetu. Práve takýmto očisťovaním ho Ježiš viac a viac premieňal v seba. Na ilustráciu tejto skutočnosti uvádzame úryvok z listu sestre Márii od Ježiša, s ktorou ho spájalo hlboké priateľstvo: „Sväté prijímanie bolo pre mňa z jednej strany najväčším potešením, no z druhej ma napĺňalo veľkou bázňou pred Bohom, keď som uvažoval o nekonečnej dobrote Boha, ktorý povolal svoje drahé snúbenice pre spasenie tých, čo ho mnohokrát nehanebne urazili. Prosím vás pre lásku Ježiša Krista, aby ste tej sestre povedali, že prijmem Eucharistiu na ten úmysel, aby sa stala svätou, aj keď sa cítim toho nehodný. “
Uvažuj

 • Ako svätím cirkevné sviatky?
 • Pristupujem pravidelne k sviatosti zmierenia a ku svätému prijímaniu?
 • Navštevujem Ježiša v Najsvätejšej sviatosti?

Tajomstvo Eucharistie je centrom kresťanského života. Ježiš nás miloval a vydal sa na smrť za nás. Tá istá láska spôsobila, že sa stal naším pokrmom, aby nás úplne zjednotil so sebou. Svätá omša, ktorá sprítomňuje obetu kríža prinesenú Kristom a je pamiatkou na jeho smrť  zmŕtvychvstanie, je hostinou jeho tela a krvi, na ktorej sa Boží ľud zúčastňuje svätým prijímaním. Požívanie Kristovho tela nás spája s jeho vlastným životom.
Modlitba
Ó, Pane, náš Otče, veríme v to nesmierne tajomstvo, že tvoj Syn Ježiš Kristus je prítomný v Eucharistii pod spôsobom chleba a vína. Veríme a klaniame sa! Pristupujeme k svätému prijímaniu, aby sme posilnení týmto Chlebom mohli kráčať po ceste našej spásy. Svätý Gerard bol mystikom Eucharistie. Celý jeho život bol jednou veľkou adoráciou, neustálym spoločenstvom s tvojím Synom. Otče, prosíme ťa, daj, aby sme pristupovali k tejto anjelskej hostine s horlivosťou svätého Gerarda, žeby sme ťa tak jedného dňa mohli vidieť a milovať už nie v eucharistickom chlebe, ale z tváre do tváre v nebi.
Otče náš. Zdravas‘, Mária. Sláva Otcu.

ŠIESTY DEŇ: „Eucharistia nás robí bratmi“
Eucharistia je spoločenstvom s Bohom, Otcom všetkých ľudí, a vedie nás k spoločenstvu so všetkými ľuďmi, našimi bratmi a sestrami v Ježišovi Kristovi. Bratská láska je citlivým teplomerom, ktorý meria stupeň tepla našej lásky k Bohu. Je to jediný dôkaz totožnosti Ježišových učeníkov: „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ Svätý Gerard miloval všetkých ľudí, lebo v každom videl obraz a podobu Boha. Miloval ich, lebo boli vykúpení Ježišovou krvou. Miloval ich naplnených Duchom Svätým; všetkých videl ako pútnikov na stretnutie s nebeským Otcom. Miloval tých, čo trpeli na duši. Hľadačovi „perál“ ukázal Ukrižovaného ako jediný poklad. Zatvrdlivým hriešnikom ukazoval sviatosť zmierenia, kde môžu dosiahnuť Božie milosrdenstvo. Zasväteným dušiam ukazoval cestu k dokonalosti. Miloval trpiacich na tele: hladných kŕmil, nahých zaodieval, slepých potešoval, stroskotancov privádzal do prístavu. Jednou z vlastností tohto druhu lásky je pochopenie pre ľudské slabosti, napomínanie ohováračov, trpezlivosť a ohľaduplnosť voči každému človekovi. Prečítajme si práve túto časť Gerardových predsavzatí:
„Nebudem obviňovať ani pripomínať chyby iných, ani zo žartu. Vždy budem ospravedlňovať svojho blížneho a budem v ňom hľadať samého Ježiša Krista, ktorý bol nevinne obvinený, a budem to robiť zvlášť vtedy, keď budú o ňom hovoriť v jeho neprítomnosti. Budem upozorňovať každého, aj keby to mal byť predstavený, keď bude zle hovoriť o druhom človekovi. Z celej sily sa chcem vystríhať každej príležitosti, ktorá by mohla vyčerpať trpezlivosť môjho blížneho. Keď zbadám nejakú chybu alebo slabosť na svojom blížnom, napomeniem ho s veľkou láskou a pokorou, ale vždy iba medzi štyrmi očami. Keď uvidím, že niekto zo spolubratov potrebuje pomoc, nechám všetko, aby som mu pomohol. Jedine vtedy nie, ak by to bolo proti sľubu poslušnosti. “
Uvažuj

 • Milujem svojich bratov z lásky k Bohu?
 • Dokážem milovať svojich bratov s prihliadnutím na ich duchovné aj materiálne potreby?
 • Dokážem im odpustiť ich chyby a necitlivosť?

Láska k Bohu a k blížnemu je prvým a najdôležitejším prikázaním. Sväté písmo nás učí, že lásku k Bohu nie je možné oddeľovať od lásky k blížnemu a že v tomto prikázaní sú zahrnuté všetky ostatné prikázania. „Milovať budeš Boha nado všetko a blížneho ako seba samého.“ Pamätajme, že „naplnením zákona je láska“ (porov. Rim 13, 10).
Modlitba.
Ó, Pane, náš Otče, ty si povolal svojho služobníka Gerarda za apoštola lásky k bratom a ustanovil si ho za utešiteľa utrápených, za anjela nádeje. Daj nám otvorené srdce, aby
sme chápali potreby iných, odvahu pomáhať chudobným, lásku potrebnú k prijímaniu odvrhnutých, schopnosť vo všetkých spoznávať tvár tvojho Syna.
Otče náš. Zdravas‘, Mária. Sláva Otcu.

SIEDMY DEŇ: „Nechať sa pribiť na kríž“
Utrpenie večný problém trápiaci človeka, zrodený hádam na počiatku ľudstva. A predsa bol čas, keď človek bol šťastný! Kedy? Vtedy, keď bol stvorený. Keď vyšiel z rúk Boha, prameňa všetkého šťastia. Človek sa opájal šťastím v priateľstve s Bohom. Sväté písmo to vyjadruje poetickým a krásnym opisom, ako sa Boh za večerného vánku prechádzal s človekom v raji. Prišiel však hriech a ako víchrica zničil všetko a predovšetkým šťastie. Zavládlo utrpenie s celou škálou bolestí, múk, vnútornej rozháranosti. Boh však nepreklial utrpenie, ale využil ho ako prostriedok spásy. Adam a Eva sa spreneverili Božím plánom, ale nový Adam a nová Eva, Ježiš a Mária, prijatím kríža a utrpenia naplnili a uskutočnili spásonosný plán Boha Otca na záchranu sveta. Svätý Gerard prijal svoje utrpenie, spojil ho s Kristovým, a to ešte väčšmi prehĺbilo jeho zjednotenie sa s Ježišom Kristom. Bolesť v srdci, bolesť v tele, bolesť v duši: Gerard ukrižovaný s ukrižovaným Kristom. Otec Capone, redemptorista, charakterizuje nižšie uvedený Gerardov list ako najdojímavejší text svätca. Napísal ho 7. októbra 1754 a bol adresovaný sestre Márii od Ježiša: „Mávam také veľké bolesti, akoby to boli smrteľné kŕče. A keď sa mi zdá, že už umieram, náhle sa preberám k životu ešte utrápenejší a ubolenejší. Nech je zvelebený ten, ktorý mi dáva toľko milostí, pričom ma svojimi svätými údermi nezabíja, ale dovoľuje, aby môj život víťazil. Dopúšťa na mňa toľko bolestí, aby som sa stal jeho verným nasledovníkom, nasledovníkom svojho božského Vykupiteľa. On je mojím Majstrom, ja jeho žiakom. Musím sa od neho dobre učiť a kráčať v jeho šľapajach. Teraz však nekráčam, ale nehybne stojím, lebo som spolu s ním na kríži, zarmútený a v neopísateľných bolestiach. Ach, kde sa podela kopija, určená na to, aby ma usmrtila? Toto je miesto múk, tu v poslušnosti hľadám smrť; aby som utrpením získal život. Zdá sa mi, že ma všetci opustili. Aby som teda vydržal v tomto stave, vravím: To je vôľa môjho nebeského Vykupiteľa. On chce, aby som zostal pribitý na tomto trpkom kríži. Skláňam hlavu a vravím: to je vôľa môjho milovaného Boha. Prijímam ju a teším sa, lebo robím to, čo on prikazuje a dovoľuje.“
Uvažuj

 • Prijímam každú chorobu ako dar z rúk Boha?
 • Prijímam utrpenie ako prostriedok vykúpenia?
 • Dokážem pomôcť ľuďom, keď sú chorí alebo keď potrebujú pomoc?

Každý človek postihnutý utrpením hľadá odpoveď na svoje otázky. Ale často sa stráca v množstve odpovedí, ktoré nesiahajú až k prvotnej príčine jeho stavu. Najlepšiu odpoveď nám dáva Ukrižovaný: nevinný, opustený, trpiaci Ježiš. Kristovo utrpenie nás všetkých uzdravilo. Utrpenie je jediným a nevyhnutným mostom, po ktorom sa dá prejsť do radosti neba. Ježiš to vysvetlil emauzským učeníkom týmito slovami: „Či ste nevedeli, že Kristus musel trpieť a umrieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
Modlitba
Ó, Pane, náš Otče, ty si urobil svojho služobníka Gerarda trpezlivým v protivenstvách, prísnym v umŕtvovaní, radostným v ťažkostiach. Prosíme ťa, daj, aby sme vo svojom utrpení videli účinný prostriedok svojho posvätenia a spolupráce s Kristom, tvojim Synom, pri vykupovaní sveta.
Otče náš. Zdravas‘, Mária. Sláva Otcu.

ÔSMY DEŇ: „ Bratia v radosti“
Evanjelium je posolstvom radosti, ohlasovaním pravej radosti, ktorá má hlboké korene v srdci Boha. Túto radosť ospevujú anjeli nad Betlehemom v tú noc, keď sa Boh stal človekom. Anjeli oznamujú veľkú radosť aj vo veľkonočné ráno pri prázdnom hrobe zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Ježiš prináša radosť do Zachejovho domu, k Jairovi, keď sa stretáva s chudobnou vdovou, keď prichádza k priateľom do Betánie, kde na veľkú radosť Marty a Márie kriesi Lazára, ktorý je už štyri dni v hrobe, a vracia ho sestrám. Ježiš prebúdza radosť v zástupoch, keď objíma a požehnáva deti, ktoré sa okolo neho zhromažďujú, keď dáva chlieb zástupom ľudí, ktoré ho nasledujú. Radosťou napĺňa srdce Magdalény: „Odpúšťajú sa ti hriechy“ i cudzoložnice: „Ani ja ťa neodsudzujem; choď a viacej nehreš.“
Gerard podľa Ježišovho príkladu žije v radosti a šíri ju okolo seba. Zasväteným osobám (rehoľníkom), ktorí žijú v duchovnej ľahostajnosti, navracia radosť prvotnej horlivosti. Zúfalému roľníkovi z Corata, ktorému myši zničili celú úrodu, Gerard znakom kríža zbavuje pole od škodcov a vracia úsmev i radosť na jeho strápenú tvár, keď šťastný volá: „Neodchádzaj, Boží človek!“ Gerard jednou rukou ako pierko vedie do neapolského prístavu loď zmietanú búrkou. Na tvárach ľudí, ktorí sa bezmocne pozerali na neodvratnú tragédiu, vidieť radosť. Svätý prinavracia radosť mnohým rodinám rozvráteným zlostnou nenávisťou, ako sa to stalo napríklad v Caruso di Castelgrande. Tam, kde prichádza Gerard, vracia sa radosť a šíri sa nádej. Počúvajme svätého Gerarda, akú lekciu nám dáva o tejto osobitnej črte evanjelií. Istej rehoľnej sestre píše: „Na tomto svete nemáme konať nič iné, len milovať Boha. Aké je krásne úplne patriť jemu! Buď veselá a neupadaj na duchu, dôveruj Bohu a očakávaj od neho všetky milostí. Nedôveruj príliš  sebe, ale výlučne Bohu. To, čo prežívaš, nemá ťa trápiť, ale pokorovať pred Bohom a viesť k väčšej dôvere v jeho nesmieme milosrdenstvo.
Uvažuj

 • Verím evanjeliu, posolstvu radosti a lásky?
 • Čítam Sväté písmo dostatočne často?
 • Počúvam Božie slovo pozorne?

Svätý Gerard nás svojím životom a listami vyzýva k radosti a pokoju. Volá nás k radosti, keď nás Pán Boh vystavuje skúške; k radosti keď nás utrpenie zraňuje svojimi tŕňmi; k radosti keď „sestra smrť“ klope na naše dvere. Lebo v Božom svetle sa všetko premieňa na radosť.
Modlitba
Ó, Pane, ty nám dávaš radosť a dovoľuješ, aby sme ťa mohli volať Otcom; daj, prosíme, aby sme sa čoraz väčšmi približovali k tebe, prameňu každého šťastia, cez malé radosti, ktoré rozsievaš na ceste nášho života. Daj, aby všetci ľudia, ktorí trpia, ktorí sa radujú, spievajú, padajú i vstávajú, mohli prichádzať k tebe až do dňa, keď už nebude viera ani nádej, ale ostane jedine radostná láska k tebe, k Bohu Otcovi, Synovi i Duchu Svätému. O vypočutie tejto prosby ťa prosíme na slávny príhovor svätého Gerarda pre zásluhy tvojho Syna, ukrižovaného Ježiša.
Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.

DEVIATY DEŇ: „Mária, naša orodovníčka“
V stvoriteľskom úmysle Boha Otca bola na začiatku Matka. Matka, ktorá počala z Ducha Svätého, Matka, ktorá svojím pevným a zároveň materinským objatím vinie všetkých ľudí k sebe. Matka, ktorá nechce, aby sme boli sirotami, čo sa túlajú po cestách života osamote a nemôžu nájsť svoj domov. Mária je Matkou, ktorá zjednocuje veľkú rodinu veriacich v Krista, tak ako v jeruzalemskom večeradle spájala malú rodinu apoštolov. Svätý Gerard sa naučil láske k Márii, „požehnanej medzi ženami,“ na kolenách svojej mamy Benedetty. Ešte ako mládenec, keď ulicami Mura Lucana prechádzal sprievod so sochou Panny Márie, pribehol k nej, dal jej na ruku prsteň a zvolal: „Zasnúbil som sa s Pannou Máriou!“ Celý jeho život bol presiaknutý veľkou úctou k Panne Márii. V kláštore v Delicete upadal do vytrženia, keď sa pozrel na obraz Panny Márie. Najsvätejšia Panna sa mu zjavila pri jeho smrteľnom lôžku a s materinským úsmevom ho pozvala do neba. Z Reguly života si prečítame úryvok, ktorý dobre vyjadruje jeho spiritualitu. Duch Svätý je pre neho centrom a základom jeho duchovného života, kým Máriu, ktorá z Božej vôle bola mimoriadnym spôsobom a navždy zapojená do vykupiteľského mystéria Krista, zvolil si za svoju „druhú ochrankyňu“: „ Volím si Ducha Svätého za svojho jediného utešiteľa a ochrancu vo všetkom. Nech je mojím obrancom a víťazom v každej skúške môjho života. Amen.
A ty, moja jediná radosť, Nepoškvrnená Panna Mária, buď aj naďalej mojou jedinou druhou ochrankyňou a utešiteľkou vo všetkom, čo ma postretne. Mária, prosím ťa, vždy buď mojou neustálou pomocníčkou u Boha podľa týchto mojich rozhodnutí. “
Uvažuj

 • Uznávam Máriu za Božiu Matku aj za svoju?
 • Akú úlohu a miesto má Mária v mojom živote?
 • Uctievam si Pannu Máriu nejakou osobitnou pobožnosťou na jej počesť?

Modlitba
Ó, Pane, náš Otče, ty si nám dal Máriu, dušu, ktorej si naplnil láskou a dobrotou, telo ktorej si obdaril všetkou krásou, za Matku, Sprievodkyňu, Poradkyňu. Dovoľ nám, svojím deťom, ktoré sú tak často nevďačné, nasledovať príklad svätého Gerarda v láske, úcte a službe Márii, aby sme po tomto pozemskom putovaní mohli aj my uzrieť jej tvár a milovať ju, „ milostivú, ľútostivú, presladkú Pannu Máriu. “
Otče náš. Zdravas’, Mária. Sláva Otcu.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *