Krížová cesta z Kolosea II. 2006

Meditácie a modlitby J.Ex. Mons. Angela Comastriho, generálneho vikára Jeho Svätosti Benediktovi XVI., pre Štát Vatikán a riaditeľa Fabriky sv. Petra

Úvodná modlitba 

Svätý otec:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého
R. Amen

Pane Ježišu,
tvoje utrpenie
je príbehom celého ľudstva:
príbehom kde sú dobrí ponižovaní,
pokorní… napádaní,
čestní… pošliapaní
a tí, čo majú čisté srdce sú hanebne zosmiešnení.

Kto bude víťazom?
Kto vyriekne posledné slovo?

Pane Ježišu,
my veríme, že Ty si posledným slovom:
v Tebe dobrí už zvíťazili,
v Tebe pokorní už triumfujú,
v Tebe sú čestní korunovaní
a tí, čo majú čisté srdce žiaria ako hviezdy za noci.

Pane Ježišu,
dnes večer opäť prejdeme cestou tvojho kríža,
vediac, že je to aj naša cesta.
Ale jedna istota nás predsa osvecuje:
cesta nekončí na kríži
ale ho presahuje,
vedie do Kráľovstva Života
a do explózie Radosti,
ktorú nám nikto nikdy nebude môcť vziať!

Lektor:
Ó Ježišu, zastavujem sa premýšľajúc
pri tvojom kríži:
Aj ja som ho vyrobila mojimi hriechmi!
Tvoja dobrota, ktorá sa nebráni
a nechá sa ukrižovať,
je tajomstvom, ktoré ma presahuje
a hlboko ma dojíma.

Pane, ty si prišiel na svet kvôli mne,
aby si ma hľadal, aby si ma zaniesol
do Otcovho objatia :
do objatia, ktoré mi tak chýba!

Ty si Tvárou dobra
a milosrdenstva:
preto ma chceš zachrániť!

V mojom vnútri je veľa sebectva:
príď so svojou nekončiacou láskou!
V mojom vnútri je pýcha a zloba:
príď so svojou miernosťou a poníženosťou!

Pane, hriešnikom, ktorého treba zachrániť som ja:
márnotratným synom, ktorý sa má vrátiť som ja!
Pane, daj mi dar sĺz,
aby som opäť objavil slobodu a život,
pokoj a radosť v Tebe.

PRVÉ ZASTAVENIE

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

K: Klaniame sa ti Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ : Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Evanjelia podľa Matúša. 27, 22-23.26

Rozprávač: Pilát im povedal:
Hlas: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“
R. Všetci volali:
H. „Ukrižovať ho!“
R. On vravel:
H. „A čo zlé urobil?“
R. Ale oni tým väčšmi kričali:
H. „Ukrižovať ho!“
R. Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

MEDITÁCIA

Všetci dobre poznáme túto scénu odsúdenia:
je to každodenný výjav!
Ale v duši nás spaľuje otázka:
prečo je možné odsúdiť Boha?
Prečo Boh, keď je všemohúci,
predstavuje sa v rúchu slabosti?
Prečo sa Boh necháva napadnúť pýchou a násilím
a ľudskou aroganciou?
Prečo Boh mlčí?

Božie mlčanie znamená pre nás muky,
je našou skúškou!,
ale aj očisťovaním
nášho zhonu,
je terapiou našej túžby po pomste.

Božie mlčanie
je pôdou, kde zomiera naša pýcha
a rodí sa pravá viera,
viera pokorná,
viera, ktorá nekladie Bohu otázky,
ale sa mu zveruje s detinskou dôverou.

MODLITBA

Pane,
aké ľahké je odsúdiť!
Aké ľahké je kameňovať:
kamene odsudkov a klebiet,
kamene ľahostajnosti a opustenia!

Pane, ty si si vybral miesto
na strane porazených,
na strane ponížených a odsúdených.

Pomôž nám, aby sme sa nikdy nestali katmi
bezbranných bratov,
pomôž nám odvážne sa postaviť na obranu slabých,
pomôž nám odmietnuť vodu Piláta
pretože ona neobmýva ruky
ale poškvrňuje ich nevinnou krvou.

Všetci: Otče náš,…

Stála Matka bolestivá
vedľa kríža ľútostivá,
keď na ňom Syn milý pnel.

DRUHÉ ZASTAVENIE 

Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Evanjelia podľa Matúša. 27, 27-31

R. „Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu:
H. ,Buď pozdravený, židovský kráľ!´
R. Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali“.

MEDITÁCIA

V utrpení Krista sa odrazila rozpútala/rozzúrila nenávisť,
naša nenávisť, nenávisť celého ľudstva.
V utrpení Krista
naša zloba pôsobila zoči-voči dobrote,
naša pýcha vybuchla s podráždenosťou
zoči-voči pokore,
uvedomili sme si našu skazenosť
pred žiariacou jasnosťou Boha!

A takto sme sa… stali krížom Boha!
My pochabí buriči,
my s našimi absurdnými hriechmi,
sme postavili kríž nášho nepokoja
a nášho nešťastia:
sami sme si pripravili svoj trest.

Ale Boh berie kríž na svoje plecia,
náš kríž,
a vyzýva nás silou svojej lásky.

Boh berie kríž!
Nepochopiteľné tajomstvo dobra!
Tajomstvo pokory, ktorá nás zahanbuje

 

keď zotrvávame v pýche!

MODLITBA

Pane Ježišu,
ty si vstúpil do ľudských dejín,
ktoré sa stali nepriateľské voči tebe ,Gv 1, 10-11,
odbojné voči Bohu,
pomiatli sa z hrdosti,
ktorá verí, že človek je „veľký“
…ako jeho tieň!

Pane Ježišu,
ty si nás nenapadol,
ale nechal si sa nami napadnúť,
mnou, každým!

Uzdrav ma, Ježišu, svojou trpezlivosťou,
vylieč ma svojou pokorou,
obnov ma ako stvorenie:
mňa malého,… ktorého ty nekonečne miluješ!

Všetci: Otče náš,..

Ach, tej Matke prežalostnej,
zarmútenej a bolestnej
sedmorý meč v duši tkvel.

TRETIE ZASTAVENIE 

Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z knihy proroka Izaiáša. 53, 4-6

R. „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
H. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.“

MEDITÁCIA

Podľa ľudského zmýšľania, Boh nemôže padnúť
… no predsa padá. Prečo?
To nemôže byť znak slabosti,
ale iba znak lásky:
posolstvo lásky pre nás.

Tým, že padol pod ťarchou kríža
nám Ježiš pripomína, že hriech ťaží,
hriech ponižuje a ničí,
hriech trestá a spôsobuje zlo:
preto hriech je zlom!

Ale Boh nás miluje a chce naše dobro;
a láska ho poháňa, aby volal na hluchých,
na nás, ktorí nechceme počúvať:
„Vyjdite z hriechu, pretože vám robí zle.
Odoberá vám pokoj a radosť;
oddeľuje vás od života a sužuje vás vo vašom vnútri,
ktoré je priestorom slobody a dôstojnosti”.

Vyjdite! Vyjdite!

MODLITBA

Pane,
stratili sme zmysel hriechu!
Dnes sa obraňuje ľstivou propagandou,
na ruby obrátená apológia zla,
absurdný kult satana,
bláznivý postoj porušovania,
falošná a nenáležitá sloboda,
ktorá ospevuje rozmar, neresť a egoizmus
predstavujúc ich ako výdobytok civilizácie.

Pane Ježišu,
otvor nám oči:
daj, aby sme videli bahno,
aby sme ho v hĺbke spoznali,
aby plač ľútosti
obnovil v nás čistotu
a priestor opravdivej slobody.
Otvor nám oči,
Pane Ježišu!

Všetci: Otče náš,..

Ó, jak smutná, doráňanná
bola ona požehnaná
Matka Syna Božieho

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE

Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Evanjelia podľa Lukáša. 2, 34-35.51

R. „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal:
H. ,On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.‘
R. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci“.

MEDITÁCIA

Každá matka je obrazom lásky,
príbytkom nežnosti
a vernosti, ktorá neopúšťa,
pretože skutočná matka miluje
aj vtedy, keď nie je milovaná.

Mária je Makou!
Ženskosť v nej nie je zatienená,
a láska nie je poškvrnená prejavmi egoizmu,
ktoré uväzňujú a uzatvárajú srdce.

Mária je Matkou!
Jej Srdce stojí verne pri Srdci Syna
trpí a nesie kríž
a cíti na svojom tele
všetky rany, čo sú na tele Syna.

Mária je Matkou!
a neprestáva byť Matkou:
pre nás, navždy!

MODLITBA

Pane Ježišu,
všetci potrebujeme Matku!
Potrebujeme lásku,
ktorá by bola pravá a verná.
Potrebujeme lásku,
ktorá nikdy nezakolíše,
lásku, ktorá by bola bezpečným útočiskom
v čase strachu,
bolesti a skúšky.

Pane Ježišu,
potrebujeme ženy,
manželky, matky,
ktoré navrátia každému človeku
krásnu tvár ľudskosti.

Pane Ježišu,
potrebujeme Máriu:
ženu, manželku, matku,
ktorá nikdy nepokriví a nezaprie lásku!

Pane Ježišu,
prosíme ťa za všetky ženy sveta!

Všetci: Otče náš,..

Jak plakala a trpela
svätá Matka, keď videla
muky Syna milého.

PIATE ZASTAVENIE

Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Evanjelia podľa Matúša. 27, 32; 16, 24

R. „Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.”
R. „Ježiš povedal svojim učeníkom:
H. ,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.´“

MEDITÁCIA

Šimon Cyrenejský,
si malým, chudobným,
neznámym roľníkom,
o ktorom sa nepíše v historických knihách.

A predsa ty tvoríš dejiny!

Napísal si jednu z najkrajších kapitol
v dejinách ľudstva:
nesieš kríž iného,
dvíhaš bremeno
a zabraňuješ, aby gniavilo obeť.

Prinavraciaš každému z nás dôstojnosť,
pripomínajúc, že sme to my sami
hoci nemyslíme na seba samých.

Pripomínaš nám, že Kristus nás čaká
– na ulici, na odpočívadle,
v nemocnici, vo väzení …
na predmestiach našich miest.
Kristus nás čaká …!

Spoznáme ho?
Pomôžeme mu?
Alebo azda umrieme v našom egoizme?

MODLITBA

Pane Ježišu,
zhasína láska
a svet sa stáva studeným,
nepohostinným, neobývateľným.
Rozbi okovy, ktoré nám bránia
vyjsť k iným.
Pomôž nám opäť nájsť seba samých v láske.

Pane Ježišu,
blahobyt nás robí neľudskými,
zábava sa stala naším únikom, drogou:
a monotónny spot tejto spoločnosti
nabáda nás zomrieť v egoizme.

Pane Ježišu,
roznieť v nás nanovo iskru ľudskosti,
ktorú nám Boh vložil do srdca na počiatku stvorenia.
Osloboď nás z úpadku egoizmu
a opäť nájdeme radosť žiť
a chuť spievať.

Všetci: Otče náš,..

Ktože by z nás nezaplakal,
keby videl, bolesť aká
je v jej srdci nevinnom?

ŠIESTE ZASTAVENIE 

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z knihy proroka Izaiáša. 53, 2-3

R. „Nemá podoby ani krásy,
aby sme hľadeli na neho,
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár.“

Z knihy žalmov. 42, 2-3

H. „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?”

MEDITÁCIA

Ježišova tvár je prepotená,
je pokropená krvou,
pokrytá bezočivými pľuvancami.
Kto bude mať odvahu, aby sa priblížil?

Je to žena!

Istá žena vychádza odhodlane,
má zažatú lampu ľudskosti
… utiera Tvár:
a nachádza Tvár!

Koľko ľudí je dnes bez tváre!
Koľko ľudí je odstrčných
na okraj života,
do vyhnanstva opustenosti,
do ľahostajnosti, ktorá zabíja ľahostajných.

Naozaj živý je ten, kto horí láskou
a skláňa sa ku Kristovi, ktorý trpí
a ktorý čaká v trpiacom človeku: dnes!

Áno, dnes! Pretože zajtra už bude príliš neskoro!

MODLITBA

Pane Ježišu,
stačil by krok
a svet by sa mohol zmeniť!

Stačil by krok
a do rodiny by sa vrátil pokoj;
stačil by krok
a žobrák by už nebol viacej sám;
stačil by krok
a chorý by pocítil ruku
ktorá mu potriasa rukou,
… aby sa tak vyliečili obidve.

Stačil by krok
a chudobní by si mohli sadnúť k stolu
položiac smútok na stôl egoistov,
ktorí nedokážu oslavovať sami.

Pane Ježišu,
stačil by krok!

Pomôž nám ho urobiť,
pretože vo svete sa vyčerpávajú
všetky zásoby radosti.
Pomôž nám, Pane!

Všetci: Otče náš,..

Kto by nebol rozžialený,
pozorujúc bolesť Ženy,
ako trpí so Synom?

SIEDME ZASTAVENIE 

Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z knihy proroga Jeremiáša. 12, 1

R. „Pravdu máš ty, Pane,
keď sa súdim s tebou,
jednako chcem s tebou hovoriť o práve:
Prečo sa darí ceste zločincov,
v pokoji si žijú všetci odbojníci?”

Z Knihy žalmov. 37, 1-2.10-11

V. „Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi
a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Veď oni uschnú rýchlo ako tráva
a zvädnú ako zelená bylina.
Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;
budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.
Tichí však zdedia zem
a budú žiť v šťastí a pokoji.”

MEDITÁCIA

Naša arogantnosť, naše násilie, naše nespravodlivosti
doliehajú na telo Krista.
Doliehajú … a Kristus znova padá,
aby v nás ukázal neznesiteľnú ťažobu nášho hriechu.

Ale čo je to, čo dnes mimoriadnym spôsobom
zraňuje sväté telo Krista?

Zaiste je bolestné utrpenie Boha
útok zoči-voči rodine.
Zdá sa, akoby dnes fungoval
istý druh Antigenezis,
antiobraz, diabolská pýcha
ktorá chce likvidovať rodinu.

Človek by chcel po novom objaviť ľudstvo
upraviť tú gramatiku života,
ktorú Boh naplánoval a ktorú si želal.

Avšak, ak my čo nie sme Bohom, chceme nahradiť Boha
je to tá najbláznivejšia arogancia,
je to najnebezpečnejšie podujatie.

Kristov pád nám otvára oči,
dáva nám opäť uzrieť krásnu tvár,
pravdivú tvár, svätú tvár rodiny.
Tvár rodiny,
ktorú potrebujeme všetci.

MODLITBA

Pane Ježišu,
rodina je Božím snom
zvereným ľudstvu;
rodina je iskra z Neba
rozšírená v ľudstve;
rodina je kolíska, kde sme sa narodili
a kde sa neustále rodíme v láske.

Pane Ježišu,
vstúp do našich domovov
a zaspievaj pieseň života.
Zapáľ znovu svetlo lásky
a daj nám pocítiť krásu z toho,
že sme spojení navzájom
v objatí života:
život napájaný dychom Božím,
dychom Boha, ktorý je Láska.

Pane Ježišu,
zachráň rodinu,
aby sa zachránil život!

Pane Ježišu,
zachráň moju,
našu rodinu!

Všetci: Otče náš,..

Pre hriech ľudu bezbožného
vidí Syna mučeného,
jak ho človek zbičoval.

ÔSME ZASTAVENIE 

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Evanjelia podľa Lukáša. 23, 27-29.31

R. “Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil
a povedal:
H. ,Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali! …
Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?´”

MEDITÁCIA

Plač jeruzalemských matiek
zaplavuje súcitom cestu odsúdeného,
zmierňuje ukrutnosť popravy
a pripomína nám, že všetci sme deti:
deti, ktoré vyšli z objatia matky.

Ale plač jeruzalemským matiek
je len malou kvapkou rieky žiaľu,
ktorá vyviera z matiek,
matiek ukrižovaných, matiek vrahov,
matiek narkomanov, matiek teroristov,
matiek násilníkov, matiek pomätencov:
… no jednako matiek!
Plač ale nestačí.
Plač sa má preliať do lásky, ktorá vychováva,
Do odvahy, ktorá vedie, do prísnosti, ktorá napráva,
do dialógu, ktorý buduje, do prítomnosti, ktorá hovorí!

Plač má zabrániť ďalším nárekom.

MODLITBA

Pane Ježišu,
ty poznáš plač matiek,
ty vidíš v každom dome toľko bolesti,
počuješ tiché stonanie
toľkých matiek zranených deťmi:
zranených až na smrť… ostávajú živé!

Pane Ježišu,
Rozpusť zrazeniny tvrdosti,
ktoré znemožňujú obeh lásky
v tepnách našich rodín.
Daj nám nanovo, aby sme sa cítili ako deti.
Aby sme dali našim matkám
– tu na zemi i v nebi –
dôvod na hrdosť, že nás porodili
a radosť, žeby sme mohli požehnávať deň,
keď sme sa narodili.

Pane Ježišu,
osuš slzy matiek,
aby sa vrátil úsmev na tváre detí,
na tváre všetkých.

Všetci: Otče náš,..

Vidí ako Syn milený,
dokonáva opustený,
dušu Otcu odovzdal.

DEVIATE ZASTAVENIE 

Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Z Knihy proroka Habakuka. 1, 12-13; 2, 2-3

R. „Či nie si ty, Pane, od pradávna?
Môj Bože, môj Svätý, nezomrieme!
Pane, pre súd si ho ustanovil;
Skala, pre karhanie si ho postavil.
Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo
a nemôžeš hľadieť na nešťastie.
Prečo hľadíš mlčky na protivníkov,
keď zločinci hlcú lepších od seba?”

H. „Pán mi odpovedal:
,Napíš videnie,
a to jasne na tabuľu,
aby sa dalo plynne čítať.
Lebo videnie je ešte na určený čas,
no náhli sa ku koncu a nesklame;
ak sa oddiali, čakaj naň,
veď určite príde a nezmešká.´”

MEDITÁCIA

Pascal to správne vystihol:
„Ježiš zostáva v agónii až do konca sveta;
Ty vtedy nesmieš spať”.

Kde ale dnes prežíva Ježiš svoju agóniu?

Rozdelenie sveta na oblasti blahobytu
a oblasti chudoby… to je dnes Kristova agónia.
Svet sa dnes akoby skladal z dvoch izieb:
v jednej sa plytvá
v druhej sa hynie;
v jednej sa zomiera z hojnosti
v druhej sa zomiera z chudoby;
v jednej je strach z obezity
v druhej je hlad po láske.

Prečo neotvoríme dvere?
Prečo nevytvoríme jeden jediný stôl?
Prečo nechápeme, že chudobní sú terapiou pre bohatých?
Prečo? Prečo? Prečo sme takí slepí?

MODLITBA

Pane Ježišu,
Človeka, ktorý žije pre to, aby zhromažďoval
si nazval bláznom!

Áno, blázon je ten, kto si myslí,
že niečo vlastní,
lebo iba jeden jediný je Vlastníkom,
sveta.

Pane Ježišu,
svet patrí tebe, iba tebe.
A ty si ho dal všetkým,
aby zem bola jedným domom,
čo všetkých sýti a ochraňuje.

Zhromažďovať preto znamená kradnúť
ak márnivé hromadenie
bráni iným žiť.

Pane Ježišu,
Urob koniec pohoršeniu,
ktoré rozdeľuje svet
na vily a baraky.
Pane, nauč nás znovu bratskosti!

Všetci: Otče náš,..

Ó ty, Matka, žriedlo lásky,
nech prežívam bôľ tvoj ťažký
a nech s tebou nariekam.

DESIATE ZASTAVENIE

Vojaci si delia Ježišove šaty

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čítanie z Evanjelia podľa Jána (19, 23 – 24)
C. “Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali:
V. ,Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!´
C. Aby sa splnilo Písmo: ,Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.´“

MEDITÁCIA

Vojaci vzali, násilne ako zlodeji, Ježišovi odev a pokúsili sa obrať ho aj o jeho cudnosť a dôstojnosť. No Ježiš je cudnosťou, Ježiš je dôstojnosťou človeka a jeho tela.
A pokorené Ježišovo telo sa stáva obžalobou všetkých pokorení ľudského tela, ktoré Boh stvoril ako tvár duše a jazyk na vyjadrenie lásky.
Dnes sa však telo často predáva a kupuje – na chodníkoch miest, na chodníkoch televízie, v domoch, ktoré sa stali chodníkmi.
Kedy pochopíme, že zabíjame lásku? Kedy pochopíme, že bez čistoty telo nežije a nemôže splodiť život?

MODLITBA

Pane Ježišu, okolo čistoty sa ľstivo rozhostilo všeobecné ticho: nečisté ticho! Ba dokonca sa rozšírilo presvedčenie – úplne falošné! – že čistota je nepriateľkou lásky.
Opak je pravdou, ó Pane! Čistota je nevyhnutnou podmienkou, aby sme mohli milovať: milovať opravdivo, milovať verne.
Nakoniec, Pane, ak niekto nie je pánom seba samého, ako sa môže darovať?
Iba kto je čistý, môže milovať; iba kto je čistý, môže milovať bez toho, aby znečistil.
Pane Ježišu, mocou svojej krvi vyliatej z lásky, daruj nám čisté srdcia, aby sa vo svete znovu zrodila láska, láska, po ktorej všetci tak veľmi túžime.

Všetci: Otče náš, …

Nech mi srdce láskou planie
Ku Kristovi neprestajne,
veď on je môj Boh a Pán.

JEDENÁSTE ZASTAVENIE 

Ježiša pribíjajú na kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (27, 35 – 42)

C. “Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli:
V. ,Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!´
C. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:
V. ,Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.´“

MEDITÁCIA

Tie ruky, ktoré všetkých žehnali sú teraz pribité na kríži, tie nohy, ktoré toľko chodili, aby rozsievali nádej a lásku sú teraz pripútané k mučiacemu nástroju.
Prečo, ó Pane? Z lásky! Prečo utrpenie? Z lásky! Prečo kríž? Z lásky!
Prečo si, ó Pane, nezostúpil z kríža a neodpovedal na naše provokovanie?
Nezišiel som z kríža, pretože by som tak pomazal za vládkyňu sveta silu, avšak jedinou silou, ktorá môže zmeniť svet, je láska.
Prečo, ó Pane, toto preťažké bremeno?
Aby som vám povedal, že Boh je Láska , nekonečná Láska, všemocná Láska. Veríte mi?

MODLITBA

Ukrižovaný Ježišu, všetci nás môžu oklamať, opustiť, sklamať: iba ty nás nikdy nesklameš! Ty si dopustil, aby ťa naše ruky kruto pribili na kríž, aby si nám povedal, že tvoja láska je pravá, úprimná, verná, neodvolateľná.
Ukrižovaný Ježišu, naše oči vidia tvoje pribité ruky, ktoré sú však schopné darovať pravú slobodu; vidia tvoje nohy pripevnené klincami, no predsa schopné ísť a umožniť iným chodiť.
Ukrižovaný Ježišu, je koniec s klamlivou predstavou o šťastí bez Boha. Vraciame sa k tebe, jedinej nádeji a jedinej slobode, jedinej radosti a jedinej pravde:
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami hriešnymi!

Všetci: Otče náš, ….
Svätá Matka, Krista rany,
Ktorými ol doráňaný,
Hlboko mi v srdce vtlač.

DVANÁSTE ZASTAVENIE 

Ježiš umiera na kríži

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čítanie z Evanjelia podľa Jána (19, 25 – 27)
C. “Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:
V. ,Žena, hľa, tvoj syn!´
C. Potom povedal učeníkovi:
V. ,Hľa, tvoja matka!´
C. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.”

Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (27, 45 – 46. 50)

C. “Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom:
V. ,Eli, Eli, lema sabakthani?´
C. čo znamená:
V. ,Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?´
C. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.”

MEDITÁCIA

Človek si pyšne pomyslel: Boh je mŕtvy! Ale ak umrie Boh, kto nám dá život? Ak umrie Boh, čo je život?
Život je Láska!
Teda kríž neznačí smrť Boha, ale je okamihom, v ktorom sa láme krehká ľudská škrupina, ktorú vzal na seba Boh, a uniká záplava lásky, ktorá obnoví ľudstvo.
Z kríža sa rodí Šavlov nový život, z kríža sa rodí Augustínov nový život, z kríža sa rodí šťastná Františkova chudoba, z kríža sa rodí žiarivá dobrota Vincenta de Paul; z kríža sa rodí hrdinstvo Maximilána Kolbeho, z kríža sa rodí láska Matky Terézie z Kalkaty, z kríža sa rodí odvaha Jána Pavla II., z kríža sa rodí revolúcia lásky: preto kríž nie je smrťou Boha, ale je narodením sa jeho lásky na svet.
Buď požehnaný Kristov kríž!

MODLITBA

Pane Ježišu, v tichu dnešného večera počujeme tvoj hlas:
„Žíznim! Žíznim po tvojej láske!“
V tichu tejto noci počujeme tvoju modlitbu:
„Otče, odpusť im! Otče odpusť im!“
V tichu dejín počujeme tvoje volanie:
„Je dokonané.“
Čo je dokonané?
„Všetko som vám dal, všetko som vám povedal, priniesol som vám najkrajšiu zvesť: Boh je láska! Boh vás miluje!“
V tichu srdca cítime pohladenie tvojho posledného daru:
„Hľa tvoja mama: moja mama!“
Vďaka, Ježišu, že si Márii zveril úlohu každý deň nám pripomínať, že zmyslom všetkého je Láska: Božia láska zasadaná do sveta ako kríž! Vďaka, Ježišu!

Všetci: Otče náš, …

Na bolestiach Syna tvojho,
Za mňa z lásky trpiaceho,
Nech mám podiel, v srdci plač.

TRINÁSTE ZASTAVENIE 

Ježiša skladajú z kríža do náručia matky

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (27, 55. 57 – 58; 17, 22 – 23) 
C. “Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.
Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali”.
C. “Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal:
V. ,Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.´
C. A oni sa veľmi zarmútili.”

MEDITÁCIA

Zločin je dokonaný: zabili sme Ježiša!
A Kristove rany pália Máriu v Srdci, zatiaľ čo samotný žiaľ objíma Matku so Synom.
Pieta! Áno, pieta je výkrikom, pohnutý a ranený je ňou aj ten, kto je zvyknutý spôsobovať rany.
Pieta! Zdá sa nám, že máme s Bohom súcit, avšak znova je to Boh, kto má s nami súcit.
Pieta! Bolesť už nie je beznádejná a ani nikdy nebude, pretože Boh prišiel trpieť s nami.
A vari si možno s Bohom zúfať?

MODLITBA

Ó Mária, vo svojom Synovi objímaš každého syna a cítiš utrpenie všetkých matiek sveta.
Ó Mária, tvoje slzy tečú storočiami, brázdia líca a plačú plačom všetkých ľudí.
Ó Mária, ty poznáš bolesť… no ver! Ver, že mraky nezakryjú slnce, ver, že noc pripravuje úsvit.
Ó Mária, ty, ktorá si spievala Magnifikat , zaspievaj nám pieseň, ktorá premôže bolesť tak, ako sa pri bolestnom pôrode rodí život.
Ó Mária, pros za nás! Pros, aby aj k nám prišla a naplnila nás pravá nádej.

Všetci: Otše náš, …
Daj, nech s tebou plačem, kvílim,
A nech s Kristom spolucítim,
Kým len tuná budem žiť.

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE 

Ježiša vkladajú do hrobu

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (27, 59 – 61)

C. “Jozef vzal tel, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.”

Kniha žalmov (16, 9 – 11)

V: „Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.“

MEDITÁCIA
Život sa niekedy podobá na dlhú a smutnú Veľkonočnú sobotu. Zdá sa, že všetko sa skončilo, zdá sa, že triumfuje zloba, zdá sa, že zlo je silnejšie ako dobro.
Ale viera nám umožňuje vidieť ďaleko, umožňuje nám poza tento deň uvidieť lúče nového rána. Viera nám zaručuje, že posledné slovo bude mať Boh: iba Boh!
Viera je naozaj iba malou lampou, no je jedinou lampou, ktorá rozjasňuje noc sveta: a jej pokorné svetlo sa začína s prvými lúčmi rána, rána zmŕtvychvstalého Krista.
Dejiny teda nekončia v hrobe: tak to prisľúbil Ježiš a tak sa to stalo a stane!

MODLITBA

Pane Ježišu, Veľký piatok je dňom tmy, dňom bezdôvodnej nenávisti, dňom usmrtenia Spravodlivého! No Veľký piatok nemá posledné slovo: posledné slovo má Veľká noc, triumf Života, víťazstvo Dobra nad zlom.
Pane Ježišu, Veľkonočná sobota je dňom prázdnoty, dňom strachu a rozpakov, dňom, v ktorom sa zdá, že je všetkému koniec. No Veľkonočná sobota nie je posledným dňom: posledná je Veľká noc, Svetlo, ktoré zažiari, Láska, ktorá zvíťazí nad každou nenávisťou.
Pane Ježišu, zatiaľ čo sa Veľký piatok končí a opakuje sa úzkosť mnohých veľkonočných sobôt, daj nám Máriinu vytrvalú vieru, aby sme verili vo veľkonočnú pravdu; daj nám žiarivý pohľad, aby sme uvideli zore ohlasujúce posledný deň dejín: nové nebo a nová zem (Zjv 21, 1), ktoré sa už v tebe, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kriste, začali. Amen!

Všetci: Otče náš, ….
Nech mi je kríž útočišťom,
Kristova smrť – život s Kristom;
vyprosuj mi milosti.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *