Novéna ku svätej Kolete

Svätej Kolete, františkánskej mníške – klariske, sa pripisuje množstvo vypočutých modlitieb; tiež zásluhy za to, že mnohých znovu priviedla k životu, vrátane mníšky z Poligny, ktorá už bola v rakve a ktorá zomrela bez rozhrešenia, tiež ľudí už pochovaných, štyroch veľmožov, ktorí žili roky potom ale najmä vzkriesenie značného počtu mŕtvo narodených detí. Príbeh o vzkriesení jedného dieťaťa nájdete aj TU.

Prvý deň novény

Dnes sa modlime za všetky manželské páry, ktoré sa snažia počať dieťa. Prosme svätú Koletu o príhovor za všetky manželské páry, ktoré túžia po založení rodiny, aby dosiahli tento svätý cieľ.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej lásku k tebe, ktorú neprestajne prejavovala počas svojho života.

Svätá Koleta, hovorí sa, že tvoji rodičia boli bezdetnými manželmi dlhé roky a mali už pokročilý vek, keď prosili svätého Mikuláša o príhovor a Boh odpovedal na ich modlitby tvojím počatím.

Prosím, prednes moje prosby pred Boží trón!

Tvoji rodičia boli za teba Bohu veľmi vďační. Považovali ťa za Boží dar. Vychovali ťa, aby si bola svätou služobnicou Pána, ktorý odpovedal na ich modlitby a bohato ich požehnal.

Modli sa za mňa, aby som sa vždy snažil byť svätým Božím služobníkom, ako si bola ty. Modli sa, aby som mal vieru požiadať Boha o to, čo vo svojom živote potrebujem a po čom túžim.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Druhý deň novény 

Dnes sa modlime za rodiny. Prosme svätú Koletu o príhovor, aby boli všetky rodiny miestami svätosti a lásky.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej oddanosť k tebe, ktorú prejavovala už od detstva, keď sa vydala na cestu svätosti.

Svätá Koleta, tvoji svätí rodičia sa modlili za tvoje počatie. Keď boli ich modlitby vypočuté, snažili sa z teba vychovať svätú služobnicu Pána, ktorý ich požehnal.

Prosím, prednes moje prosby pred Boha, ktorému si slúžila!

Tvoj život s rodičmi musel byť životom svätosti a služby Bohu. Pripravilo ťa to na život osobitnej oddanosti Bohu, keď si mu slúžila v rehoľnom povolaní.

Oroduj za mňa, aby som vždy mohol slúžiť Bohu s oddanosťou, ako si to robila ty. Prihovor sa, aby som miloval Boha celým srdcom a aby som sa čo najlepšie snažil priviesť bližšie k Bohu členov mojej rodiny.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Tretí deň novény

Dnes sa modlime za povolania. Prosme svätú Koletu o príhovor, aby všetci Bohom povolaní do reholí a kňazstva, slúžili mu veľkodušne a s oddanosťou.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej lásku k tebe, ktorú prejavila rozhodnutím venovať sa službe tebe ako rehoľníčka.

Svätá Koleta, tvoji rodičia zomreli, keď si mala sedemnásť rokov. Hoci si získala dedičstvo, rozdala si ho chudobným, aby si mohla viesť život zasvätenia a obety.

Prosím, prednes moje prosby pred Boha, ktorému si tak radikálne slúžila!

Pokúšala si sa žiť rehoľný život vo viac ako jednom ráde, kým si napokon našla svoje povolanie reformovať klarisky. V tejto úlohe si urobila všetko, čo si mohla, aby si slúžila Bohu a priviedla druhých k svätosti.

Oroduj za mňa, aby som sa vždy snažil slúžiť Bohu celým srdcom, ako si to robila ty. Popros Boha, aby som bol každý deň otvorený nasledovať jeho volanie.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Štvrtý deň novény

Dnes sa modlime, aby sme boli v našich životoch viac otvorení Božej vôli. Prosme svätú Koletu o príhovor, aby sme mohli rásť v našej ochote a horlivosti robiť to, k čomu nás Boh volá.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej oddanosť tebe, ktorú prejavila svojou otvorenosťou tvojej vôli.

Svätá Koleta, po smrti tvojich rodičov si sa rozhodla slúžiť Bohu v rehoľnom povolaní. Keď si rozpoznala, v akom ráde prežiješ zvyšok svojho života, zostala si pokorne otvorená Božiemu volaniu.

Prosím, prednes moje prosby pred Boha, ktorému si slúžila s takou pokornou oddanosťou!

Keď si začala mať videnia, ktoré ti ukazovali, že ťa Boh volá k reformovaniu rehole klarisiek, horlivo si začala pracovať na nasledovaní Božej vôle.

Oroduj za mňa, aby som bol vo svojom živote vždy otvorený konať Božiu vôľu.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Piaty deň novény

Dnes sa modlime za všetky rehoľníčky. Prosme svätú Koletu o príhovor za všetky ženy, ktoré sa rozhodli slúžiť Bohu v rehoľnom živote, aby boli svätými Božími služobnicami.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej lásku k tebe, ktorú prejavila rozhodnutím vstúpiť do rehoľného života.

Svätá Koleta, keď si bola mladá žena, túžila si slúžiť Bohu celým srdcom tým, že si vstúpila do rehoľného života. Prvé kláštory, do ktorých si sa pokúšala vstúpiť, neboli dostatočne duchovne náročné, ale vytrvalo si vo svojom živote hľadala Božiu vôľu.

Prosím, zotrvaj v predkladaní mojich prosieb Bohu!

Rehoľa klarisiek odpadla od svojich pôvodných ideálov chudoby. Keď ťa Boh povolal reformovať klarisky, horlivo si sa pustila do tejto misie.

Oroduj za mňa, aby som mohol vo svojom živote slúžiť Bohu tak, ako si mu slúžila ty. Pros ho, aby som sa mu vždy snažil slúžiť s celou oddanosťou srdca.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Šiesty deň novény

Dnes sa modlime za všetkých členov rehole klarisiek. Prosme svätú Koletu o príhovor, aby všetky členky klarisiek slúžili Bohu ako jeho chudobné a pokorné nevesty.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej oddanosť k tebe, ktorú prejavila horlivým prijatím tvojej výzvy na reformu klarisiek.

Svätá Koleta, svoje rehoľné povolanie si rozpoznala najskôr u sestier Beguínok ako laická benediktínka. Po nejakom čase života pustovníčky si si uvedomila, že ťa Boh volá k reformovaniu klarisiek.

Prosím, prednes moje prosby pred Boží trón!

Vo svojej reformnej práci v Ráde klarisiek si čelila veľkému odporu, ale vytrvalo si sa snažila vrátiť rádu jeho pôvodné ideály chudoby.

Oroduj za mňa, aby som v mojom živote vytrval v hľadaní plnenia Božej vôle. Popros Boha, aby som nikdy nedovolil odporu alebo prekážkam odradiť ma od snahy vyplniť Božiu vôľu.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Siedmy deň novény

Dnes sa modlime za svätú reformu v Cirkvi. Prosme svätú Koletu o príhovor u Boha, aby sa všetky oblasti v Cirkvi, ktoré dnes potrebujú reformu, mohli vrátiť k svätej službe Bohu.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej lásku k tebe, ktorú prejavila snahou uskutočniť tak potrebné reformy.

Svätá Koleta, vo svojom živote si túžila radikálne slúžiť Bohu. Rozpoznala si, že ťa volá reformovať rehoľu klarisiek a verne ste vyplnila jeho vôľu.

Prosím, buď verná v predkladaní mojich prosieb pred Boha!

Keď si pracovala na reforme klarisiek, zaviedla si extrémnu chudobu, byť naboso a ustavičný pôst a odriekanie. Hoci si čelila veľkému odporu, keď si pracovala na tom, aby sa Rád navrátil k jeho pôvodným praktikám, vydržala si.

Oroduj za mňa, aby som vždy vytrval v snahe plniť Božiu vôľu. Pros Boha, aby som sa mohol každý deň snažiť rásť vo svätosti a vernosti.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ôsmy deň novény

Dnes sa modlime za to, aby sa v našich životoch obnovil duch chudoby. Prosme svätú Koletu o príhovor, aby sme mohli rásť vo svätom duchu chudoby, pre väčšiu lásku k Bohu.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej cnosť, že hľadala nebeské bohatstvo a nie pozemské.

Svätá Koleta, už od tvojej mladosti si prejavovala veľkého ducha chudoby a odlúčenosti. Keď tvoji rodičia zomreli, rozdelila si svoje dedičstvo medzi chudobných a začala si hľadať spôsob, ako slúžiť Bohu v rehoľnom živote.

Prosím, prednes moje prosby pred Boha, ktorému si tak horlivo slúžila!

Počas svojej práce na reforme klarisiek si v reholi vrátila späť pôvodného ducha chudoby. Pracovala si na obnovení praxe úplnej chudoby rádu z lásky k Bohu.

Oroduj za mňa, aby som vo svojom živote rástol v duchu svätého odlúčenia. Pros Boha, aby som vždy hľadal nebeské bohatstvo namiesto pozemského blahobytu.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Deviaty deň novény

Dnes sa pomodlime za Cirkev. Prosme svätú Koletu o orodovanie, aby dnešná Cirkev bola silná a jej členovia svätí.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Drahý Pane, ďakujem ti, že si nám dal svätú Koletu ako príklad svätosti. Pomôž nám napodobňovať jej oddanosť tebe, ktorú prejavovala v službe tvojej Cirkvi.

Svätá Koleta, už ako mladá žena si sa rozhodla slúžiť Bohu radikálnym spôsobom. Vytrvalo si sa snažila konať jeho vôľu. Hľadala si cestu, ku ktorej ťa Boh povolal, v nábožnom živote.

Prosím, vytrvaj v predkladaní mojich prosieb pred Boží trón!

Urobila si veľa práce pri reforme rádu klarisiek. Založila si veľa nových kláštorov a obnovila praktiky, ktoré rehoľa prijala od svojho začiatku. Túto prácu si robila z lásky k Bohu a jeho Cirkvi.

Oroduj za mňa, aby som sa vo svojom živote vždy snažil slúžiť Bohu a jeho Cirkvi. Pros, aby som nikdy nepremeškal príležitosť využiť svoje dary v službe Bohu.

Prosím, prihovor sa aj za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Koleta, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Modlitba na záver novény

Drahý Pane Ježišu, mám konkrétne prosby, ktoré možno len čiastočne naplnia nekonečné potreby a túžby, ktoré sú v mojom srdci. Prosím, aby si mi odpovedal nielen na tieto prosby, ale aj na to, aby som sa viac spoliehal na Teba pri napĺňaní potrieb a túžob, ktoré si mi dal.

Prosím, vypočuj modlitby všetkých, ktorí sa so mnou modlili túto novénu. Požehnaj ich svojou láskou a urob ich svätými!

Kiež by som Ťa hľadal s úprimným srdcom s vedomím, že mi to nič neprospeje, ak získam celý svet a stratím svoju dušu.

Pomôž mi teda vidieť Tvoj dobrý a milostivý zámer vo všetkých mojich skúškach. Pomôž mi vidieť Tvoje požehnania v každom dni a pomôž mi milovať Ťa viac. Ďakujem Ti za všetko, Pane Ježišu! Amen.

koletta coletta colletta kolletta

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *