Novéna k sv. Peregrínovi

CHVÁLOSPEV K SVÄTÉMU PEREGRÍNOVI

Ó, svätý Peregrín, drahý priateľ a brat, k tebe sa upína naša myseľ.

Tajomstvo tvojho života nosíme vo svojich srdciach, prosíme ťa, zmeň naše trápenie na radosť. S nádejou sa k tebe obraciame k tebe, ktorý rozumieš mladému srdcu.

Vieš, čo je rozbúrený dav, čo je násilie a nespravodlivý čin.

Ty si udrel svätého Filipa Beniziho, ale on ťa svojím správaním priviedol k obráteniu.

Išiel si za ním s prosbou o odpustenie a on ti svojím láskavým srdcom odpustil.

Nezaznelo zbytočne na perách svätého Filipa anjelské Zdravas Mária na uliciach Forli.

Po rokoch si sa sám v ráde Servitov stal naším vzorom v sebaovládaní.

Preto Ťa, svätý Peregrín, dnes Cirkev žiada a mladí prosia o tvoju pomoc:Nech sa staneme kvasom obnovenej viery a nadšene žijeme pre Krista!

Ty si, brat náš, nepoznal odpočinok, v modlitbách si trávil celú noc. Kaplnka sa stala tvojou celou,
odtiaľ zneli žalmy z tvojich úst. Nasledoval si Krista, Baránka, aj vtedy, keď si znášal ťažký údel choroby. Aj vtedy v noci si šiel ku krížu s dôverou v Neho. Prosil si v modlitbe Ukrižovaného, aby sňal z teba ťažké bremeno. Kristus sa k tebe sklonil a uzdravil ťa jediným dotykom. Panna Mária, pre tvoje sväté meno sa k tebe obraciame spolu so svätými a spievame Trojjedinému Bohu pieseň chvály a vďaky. Amen.

PANE, TY SI PRAMEŇ ŽIVOTA!

Pane, ty si prameň života!

Pozri na svoj ľud a zmiluj sa nad nami.

Pochválený buď Pán naveky!

Prvý deň: Svätý Peregrín príklad zmierenia a odpustenia

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. (Mt 5,9)

Kristus Pán nás nabáda k tomu, aby sme tiež šírili okolo seba pokoj. Mladučký svätý Peregrín Laziosi potom, čo udrel svätého Filipa Beniziho, ho s pokorou žiadal o odpustenie a sám sa stal oddaným apoštolom Majstra pokoja. Chváľme Pána, ktorý víťazí nad hriechom a prosme, aby v našich srdciach mal domov Jeho pokoj.
Litánie k svätému Peregrínovi

Pane náš! Otče, ty si svetlo našich sŕdc. Ty si upriamil pozornosť svätého Peregrína k odvekým hodnotám nebeského kráľovstva a premenil ho na nástroj bratskej lásky a pokoja. Rozpomeň sa vo svojej milosti aj na tých, ktorí trpia násilím a obráť tých, ktorí kráčajú po ceste neprávostí. Zošli nám Ducha Svätého, ktorý je zdrojom živej viery v našich spoločenstvách, aby sme mohli medzi ľuďmi šíriť zmierenie a odpustenie. Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Druhý deň: Svätý Peregrín, služobník Nepoškvrnenej Panny Márie, Božej Matky

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Boh sa sklonil k svojej služobníci v jej ponížení. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. (Lk 1,48)

Peregrín láskyplne a s úctou hľadel na Nepoškvrnenú Matku Pána. Ona viedla jeho kroky ku Kristovi. Peregrín, oddaný sluha, bol vždy ochotný plniť priania svojej blahoslavenej Panej. Prosme tiež o milosť, aby sme mohli rásť v láske k Nepoškvrnenej Matke Pána a mohli ju prijať do svojho života ako našu Matku a orodovnicu.
Litánie k svätému Peregrínovi

Nepoškvrnené Matka Pána! Matka, Ochrankyňa a Orodovnica svätého Peregrína! Ako svätý Peregrín aj my sa s dôverou obraciame k tebe s pokornou prosbou. Panna najsvätejšia! Vypros, aby sme objavili a uskutočnili plány, ktoré má Pán s nami. Vypros, aby sme našli zaľúbenie v nasledovaní evanjelia tvojho Syna a plnili vôľu nášho nebeského Otca Spolu s tebou, Panna Mária, chválime Otca, Syna i Ducha Svätého teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Tretí deň: Svätý Peregrín služobník Panny Márie

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. (Mt 5,3)

Svätý Peregrín dôkladne dodržiaval základné piliere servitskej spirituality, ktorými sú služba, milosrdenstvo,
bratstvo a mariánska inšpirácia. Vo Forli sa zoznámil so svätým Filipom Benizim a tieto stretnutia s ním sa stali základným impulzom jeho vyvolenia. V Siene zotrval v spoločenstve blahoslaveného Františka a blahoslaveného Jáchyma ktorí svojím životom neúnavne napĺňali spiritualitu podľa servitského poriadku. Prosme Pána. aby každý z nás spoznal bratov a sestry, ktorí nám svojím pričinením pomôžu splniť naše poslanie.
Litánie k svätému Peregrínovi

Nebeský Otče! Ty si povolal svätého Peregrína do spoločenstva Servitov, aby verne nasledoval tvojho Syna, Ježiša Krista. Daj, aby sa aj dnes našli horliví nasledovníci tvojho Syna, ktorí pre kráľovstvo nebeské
budú viesť svätý život. Daj, aby sa spoločenstvo Servitov stalo cestou, mostom a znamením pre tých, ktorí sa vydali na cestu k tebe. Aby sa stalo svetlom pre tých, ktorí čakajú na tvoje svetlo. Aby sa stalo miestom pokoja pre tých, ktorí túžia v nájsť svoj pokoj v tebe. Bože, ktorý si nám dal všetko dokonalé, prijmi našu večnú úctu, chválu a poďakovanie teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Štvrtý deň: Svätý Peregrín, príkladný život podľa evanjelia

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude podobný rozvážnemu mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. (Mt 7 ,24)

Svätý Peregrín žil skromne, chudobne a kajúcne. Svoj život zasvätil meditácií a modlitbe. Vo svojom Božím slovom naplnenom živote bol oporou slabým, opusteným a útechou zarmúteným. Prosme Pána, aby sme dokázali žiť príkladný život podľa evanjelia.

Litánie k svätému Peregrínovi

Pane Ježišu, ty si nám ukázal novú cestu života. Svätý Peregrín sa z tvojej milosti stal mužom života podľa evanjelia vytrvalý v modlitbe, neúnavný v bratskej láske a trpezlivý v znášaní utrpenia počas svojej choroby. Pomôž nám, prosíme, splniť vôľu tvojho Otca, aby sme trvale rástli v láske a náš život nebol ovládaný túžbou po bohatstve, moci a sláve. Náplň naše dni radosťou. Pane Ježišu, ktorý si stredom nášho spoločenstva, klaniame sa ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Piaty deň: Svätý Peregrín, služobník Matky ukrižovaného Krista

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Keď, Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: “ Žena, hľa, tvoj syn!“ “ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19,26-27)

Jedného dňa Peregrín, zmietaný neistotou budúcnosti, prosil Pannu Máriu, aby mu ukázala cestu, ktorou má. nasledovať Pána. Blahoslavená Panna Mária odpovedala: „Synu, aj ja by som si priala, aby tvoje kroky smerovali po ceste k blaženosti. Ja som matka toho, ktorého uctievaš ako Ukrižovaného. On ma poslal, aby som ti ukázala cestu.“ Chváľte dobrotu nášho Pána, ktorý nedopustí , aby sa z nášho života vytratilo svetlo, nádej a útecha.

Litánie k svätému Peregrínovi

Mária, Matka Pána! Matka ukrižovaného Ježiša Krista! Svätý Peregrín u teba našiel ochranu a spolu s tebou verne stál pod krížom, na ktorom zomrel tvoj Syn. Oroduj za nás, aby sme zostali verní a pokorne niesli svoj kríž. Aby sme pochopili cenu utrpenia a svoju nádej vložili do Pána. Oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti, aby sme milovali až do konca a neprepadli beznádeji, aby sme verili v lásku nášho Nebeského Otca. S tebou, Panna Mária, chválime a velebíme Otca i Syna i Ducha Svätého, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Šiesty deň: Svätý Peregrín muž kajúcnosti a trpezlivosti!

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Kto nenesie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom. (Lk 14,27)

Peregrín je pre každého z nás príkladom kajúcnosti a trpezlivosti. Trýznil svoje telo bdením a pôstom. Tridsať rokov ho nikto nevidel sedieť. Z celého svojho čistého srdca a zo všetkých síl sa riadil Božími zákonmi na ceste ku Kristovi. Keď sa v dôsledku strašnej a zákernej choroby v jeho pravej nohe objavila rakovina, Peregrín, hoci zoslabol a jeho utrpenie sa stupňovalo, naďalej trpezlivo a bez reptania niesol bremeno svojho života, posilňovaný dôverou v trpiaceho Ježiša. Prosme všetci Pána za nádej pre našich bratov v čase životných skúšok, za povzbudenie v čase slabosti, za pokoj a vieru v čase prenasledovania.
Litánie k svätému Peregrínovi

Pane náš, Ježišu Kriste! Utešiteľ zarmútených a opora trpiacich! Ty si pri nás v našom utrpení. Prosíme ťa, stoj pri nás nielen v zdraví, ale aj v chorobe, v bolestiach a každodenných ťažkostiach. Prosíme za tých, ktorí žijú v strachu a v neistote o svoju budúcnosť, aby od teba získali silu a odhodlanie. Kriste, ty si naším lekárom a spoluúčastníkom v čase choroby! Prosíme ťa, povzbudzuj ťažko chorých a dovoľ im pocítiť tvoju utešujúcu prítomnosť. Ježišu, ty si nádej ľudstva, tebe patrí vďaka a chvála. Ty, ktorý žiješ a kraľuješ teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Siedmy deň: Svätý Peregrín dobrodinec chudobných

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. (Mt 10,7-8)

Chudobný a vidiecky ľud sa vždy s dôverou obracal na svätého Peregrína so svojimi starosťami. Traduje sa, že pre nich zázrakom rozmnožil obilie aj olivový olej. V deň jeho smrti k jeho smrteľnému lôžku vďačne prichádzali všetci, ktorým tak nezištne pomáhal, aby tak vyjadrili poďakovanie vernému služobníkovi nášho Pána. Na príhovor svätého Peregrína náš nebeský Otec uzdravil slepého žobráka, vyhnal z posadnutého zlého ducha a navrátil zdravie človeku, ktorý bol po páde zo stromu na pokraji smrti. Prosme Pána, aby sme sa mohli oddane spolupodieľať na Božom pláne na tejto zemi.

Litánie k svätému Peregrínovi

Pane, daj, aby sme tak ako svätý Peregrín kráčali cestou lásky. Daj nám súcitné srdce, aby sme pomáhali chorým a všetkým, ktorí to potrebujú. Daj, aby sme vždy s radosťou slúžili tebe a tým, s ktorými sa denne stretávame. Na príhovor svätého Peregrína v nás obnov zázrak tvojej lásky, aby sme netrpeli nedostatkom každodenného chleba, práce a tvojej priazne a daj, aby sme v každej chvíli mohli cítiť radosť z toho, že sme tvojimi deťmi. Tebe patrí česť a sláva teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Ôsmy deň: Svätý Peregrín svedok nádeje v čase choroby

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Boli to však naše choroby, ktoré niesol, naše bolesti na seba vzal. (Iz 53,4)

Svätý Peregrín žil celý život v sebazapieraní, každý deň nosil svoj kríž v stopách Ježiša Krista. Snažil sa, aby svojím životom verne nasledoval Krista, ktorý je prameňom večnej slávy, Vo svojom milosrdnom srdci nosil bolesť mnohých. Hľadal príležitosť, aby vzbudil nádej a vieru v srdciach ostatných. Keď jeho choroba vyžadovala amputáciu pravej nohy, deň pred plánovanou operáciou sa z posledných síl doplazil ku krížu, aby sa pomodlil k svojmu Majstrovi. Jemu zveril svoje utrpenie, do Neho vložil všetku svoju nádej. Ukrižovaný Kristus k nemu zostúpil a svojim dotykom ho uzdravil. Prosme Pána, aby aj nám pomohol pochopiť a prijať tajomstvo utrpenia a my sme s dôverou mohli hľadieť na kríž nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Prosme si od Neho silu a vieru, aby sme svoje utrpenie dokázali spojiť s utrpením Krista pre spásu celého sveta.

Litánie k svätému Peregrínovi

Bože Otče, náš Utešiteľ! Skrze svojho Syna Ježiša Krista si nám ukázal kresťanské hodnoty utrpenia a nádej vychádzajúce z jeho kríža. Zostaň pri nás v ťažkých okamihoch nášho života a posilni nás v našej samote. Pomôž nám v ťažkostiach nášho života a daj, aby sme pritom nestratili svoju viem. Daj, aby sme podľa vzoru svätého Peregrína vo svojich telesných a duševných utrpeniach čerpali silu pod krížom Pána Ježiša a tam očakávali útechu a nádej. Bože daj, aby sme sa vierou v Neho posilnili na ceste k večnému životu. Tebe, Bože, ktorý si oporou slabých a núdznych, patrí česť a sláva teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

Deviaty deň: Svätý Peregrín prostredník chorých s nádorovými ochoreniami

Chválospev k sv. Peregrínovi

Modlitba: Pane, ty si prameň..

Nachádzam len súženie a strasti. Vzývam však Pánovo meno. „Pane, prosím, zachráň mi život!“ Pane, ubránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami. (Ž 116)

Tí„ ktorí stretli svätého Peregrína, ťažko zadržali slzy, keď uvideli následky ťažkej choroby, ktorá ho postihla. Lekár v kláštore sa rozhodol, vidiac to ako poslednú nádej na záchranu života svätého Peregrína, pre amputáciu pravej nohy, aby sa choroba nerozšírila do celého tela. Svätý Peregrín sa v noci pred operáciou obrátil na Spasiteľa Ježiša Krista a s dôverou ho prosil: „Buď milostivý, Pane môj, Bože môj, vysloboď ma z náručia Zlého, inak choroba nado mnou zvíťazí .“ Potom upadol do hlbokého spánku. Vo sne videl, ako ukrižovaný Ježiš zostupuje z kríža a dotýka sa jeho nohy. Po prebudení zistil, že nohu má uzdravenú. S vďačnosťou v srdci ďakoval milosrdnému Bohu za jeho zázračný dar. Prosme Pána, aby nás neopustil v našom zármutku! Aby  aj k nám zostúpil, uzdravil nás a zbavil všetkého zlého!

Litánie k svätému Peregrínovi.

Pane Ježišu Kriste, ty si prišiel medzi nás, aby si vzal na seba našu slabosť a naše bolesti. Zhliadni na našich
chorých uzdravujúcim pohľadom. Ty, ktorý si mnohých uzdravil a zbavil zlého na ich pozemskej ceste, prosíme, ochraňuj našich chorých. Ty si lekárom nášho tela a našej duše. Zostúp k nám aj dnes, aby si sa dotkol a uzdravil chorých na rakovinu. Na príhovor svätého Peregrína, zmierni ich bolesť a udržuj v ich srdciach nádej. Daj im dar uzdravenia, aby opäť v zdraví a s pokojom v duši mohli ti slúžiť a
nasledovať ťa. Tebe Pane, milosrdnému Samaritánovi, patrí chvála a vďaka teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Peregrín, oroduj za nás!

 

Prejsť na Litánie k sv. Peregrínovi.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *