Dočítal som sa tu, že snáre a vykladanie snov je hriechom

 Dočítal som sa tu, že snáre a vykladanie snov je hriechom. Prečo, veď Jozef v Egypte (Gn 41, 15) sny vykladal?

Vysvetlenie na úvod

Dobrá otázka, ale žiada si najprv niekoľko vysvetlení. Totiž pri zostavení zoznamu okultných praktík nebolo prvoradým kritériom výberu to, či sú hriechom, ale či majú niečo spoločné s okultizmom. Okultné sú buď priamo alebo z okultizmu vychádzajú alebo s ním nejako súvisia. Uvedené praktiky sú rozpore s kresťanstvom pre spätosť s pôsobením zlého ducha, ktorému sa v nich priamo alebo nepriamo dáva priestor alebo pre škodlivú filozofiu a princípy, ktoré sa na ne viažu.
Vieme, že hriech ako morálne zlo spácha človek vtedy, ak si je vedomý, že určitý skutok je v rozpore s Božou vôľou a on ho napriek tomu dobrovoľne urobí. Lenže ak niekto mal možnosť získať poznanie o tom, že je to zlé a zanedbal to, nedá sa hovoriť, že nemá hriech. A napokon aj keby nemal možnosť zistiť, že je to zlé, ešte to neznamená, že mu taká praktika nemôže uškodiť. Okultná praktika vtedy môže škodiť ešte fyzicky, psychicky alebo môže oslabovať v človekovi Božie požehnanie, pomáhajúcu milosť, lásku; môže viesť do omylu a tak pripravovať na hriech.

Vykladanie snov podľa Biblie

Božiu vôľu ohľadom vykladania snov môžeme ľahko zistiť z nasledujúcich biblických citátov: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by …dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!“ (Dt 18, 9-13).
„Mylné veštenie, falošné hádačstvo, sny čarodejníkov – to všetko je márne. Srdce trpí pri predstavách ako tá, čo pracuje k pôrodu. Ak videnia nemajú svoj pôvod od Najvyššieho, nevenuj im svoje srdce! Lebo sny už mnohých uviedli do bludu a došli k pádu, ktorí sa spoliehali na ne. Neomylne sa splní slovo Zákona a vyplní sa, čo múdrosť spoľahlivo (oznámila) ústami“ (Sir 34, 5-8).
„Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán“ (Jer 29, 8-9).

Znaky snov pochádzajúcich od Boha

Boh môže dať symbolický sen človekovi, aby mu osvetlil situáciu, ktorú prežíva alebo aby mu oznámil, čo sa má stať. Nielen Jozef v Egypte vykladal sny, ale aj prorok Daniel. Sen od Boha nemôže vykladať hocikto, kto si zmyslí a už vôbec nie podľa predpísaných symbolov v snároch, pretože každý sen od Boha je originálny. Nedá sa vykladať podľa vopred zostavených šablón. Každý takýto sen je akoby Bohom zámerne zakódovaný a je rozlúštiteľný iba pomocou osobitnej Božej milosti.
Sny môžu mať rôzny pôvod. Sen, ktorý má byť vyložený, musí mať pôvod u Boha. Ale to nestačí! Aj jeho výklad musí pochádzať z od Boha. Nemôže byť výsledkom osobného snaženia sa, tréningu, štúdia alebo brilantnej logiky. Dalo by sa povedať, že aj na prorocké sny sa vzťahuje to, čo píše apoštol Peter: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha“ ( 2 Pt 1, 20-21).
Boh nám dokonca prisľúbil, že bude k nám hovoriť cez sny: „Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia“ (Joel 3, 1). No nezabúdajme na to, čo pripomína sv. Ján: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha“ (1 Jn 4, 1-3).
Ak Boh dáva sen, on dáva aj podnet na jeho výklad, nie človek V prípadoch výkladu snov v Biblii ale spravidla vysvetľoval sen niekto druhý, nie ten, komu sa sníval. Človek by príliš rýchlo chcel o sebe uveriť, že je akýsi mimoriadny Boží nástroj.
Cieľ snov od Boha je vždy v prvom rade zameraný na duchovné dobro človeka. Nikdy sa nesústreďuje prednostne alebo výhradne na pominuteľné, pozemské a materiálne dobrá a už vôbec nie na ukojenie ľudskej zvedavosti.
Do tejto problematiky môže priniesť viac svetla aj postoj vyjadrený v Katechizme katolíckej cirkvi v čl. 2116: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky , o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť (por. Dt 18, 1; Jer 29, 8). Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“.
Dávajme si pozor, aby sme sa nestali obeťou sebaklamu alebo zlého ducha. Pretože aj on nám môže vnukať sny. Závisí to od toho, do akej miery sme pre neho otvorení. Sv. Ján z Kríža v podobných prípadoch odporúča skôr postoj skepticizmu. Tvrdí, že ak je sen alebo videnie od Boha, Boh si ho presadí aj napriek nášmu odmietavému postoju. Naopak prílišná ľahkovernosť a nekritickosť či dokonca senzáciechtivosť podľa neho dáva priestor diablovi, aby sa vlúdil aj vtedy, keď na začiatku skutočne išlo o autentické Božie sny alebo videnia.
Je divné, ak sa niekto riadi snami a skúma ich viac, ako Sväté písmo a Boží hlas, ktorým sa prihovára cez Cirkev. O snoch sa dá povedať to, čo aj o vnuknutiach. Ak je sen od Boha, nikdy nebude v rozpore s Božím slovom, s učením Cirkvi, so zdravým rozumom alebo s požiadavkami nášho povolania.

Sny ako odraz našej psychiky

Sny sú prevažne psychologickou záležitosťou a sú odrazom nášho podvedomia. V tom zmysle ich môžu skúmať odborníci na úplne prirodzených princípoch a nie v túžbe hľadať v nich proroctvá. Tam sa uplatňuje aj akási psychologická symbolika, ktorá má často archetypálny charakter. A tak napríklad pocit ohrozenia alebo obmedzenia môže opakovane aj u rozličných ľudí vyvolávať podobné druhy snov.
Niekedy sa môže stať, že aj na prirodzených princípoch vyznie sen prorocky. Napr. v človekovi začína skryto pôsobiť nejaká choroba. Prvé zárodky, prvé pohyby, ktoré si ešte neuvedomujeme. Ale podvedomie už zachytí tieto zatiaľ veľmi slabé impulzy a premietne ich do sna so symbolikou ohrozenia, choroby alebo nešťastia. Na tom však nie je nič okultné a nejedná sa ani o skutočné proroctvo.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *