Novéna ku Kristovej krvi

Kto je Bartolomeo da Saluzzo?

Narodil sa v talianskom Casentine 3. apríla 1558, manželom Jakubovi a Kamile – roľníkom. Pri krste dostal meno Graziano. Svoje detstvo prežil v práci na poliach so svojimi rodičmi a ako pastier dobytka. Sused rodiny – Paolo, spolu s miestnym kňazom malého Graziana, ktorý vynikal inteligenciou a prirodzenou múdrosťou, pobádali k štúdiu náboženstva a on skoro pocítil svoje povolanie k zasvätenému životu. Po neúspešnom pokuse vstúpiť do dominikánskeho konventu bol prijatý do františkánskej rehole. Tu zložil svoje večné sľuby 28.4. 1575 a prijal rehoľné meno Bartolomej od Saluzza. Bartolomej sa vyznačoval mimoriadnym darom múdrosti, láskou k Božiemu slovu a cirkvi, no zároveň to bol impulzívny a radikálny človek, ktorý odmietal tolerovať akékoľvek zlo. Bojoval proti klamstvu, rozdeleniu cirkvi, korupcii. Počas svojej kazateľskej činnosti si na ramenách niesol drevený kríž a vyzýval cirkev k pokániu. Disciplína a prísne dodržiavanie Božieho zákona boli stredobodom jeho duchovnosti. Bol skutočne výnimočným kazateľom, ohlasovateľom neskreslenej Božej pravdy. Chodil po talianskych mestách Rím, Ravenna, Siena…atď. a vo svojich kázňach neváhal vyčítať prehrešky proti pravde svojim spolubratom kňazom, dokonca vysokým cirkevným i svetským predstaviteľom. Vďaka ohlasovanej pravde, bez ohľadu na postavenie počúvajúcich, si vytvoril mnohých nepriateľov, najmä medzi vtedajšími vplyvnými politickými, či náboženskými predstaviteľmi, ktorí žiadali tohto rehoľníka umlčať za každú cenu. Napriek nepriateľským úkladom sa stal jednou z hlavných postáv veľkej františkánskej reformy. Ľudia boli priťahovaní jeho múdrosťou a spôsobom vystupovania. Boh tohto muža obdaroval charizmou proroctva, poznania a zázrakov, ktoré sprevádzali jeho kázanie. V polovici roka 1650 sa Bartolomej utiahol do askézy v kláštore Ponte Colombo, neďaleko Ricti. Dlhší čas prežil v samote, na modlitbách, obdarený mnohými mystickými zážitkami. Postupne začal spisovať svoje duchovné odkazy, pričom jeho spisovateľská činnosť bola mimoriadne bohatá. Posledné dni svojho života Bartolomej strávil v kláštore S. Pietro in Monorio kde zomrel 15.novembra 1617 v chýre svätosti.

Prečo sa modliť túto novénu ?

Bartolomeo da Saluzzo sa po svojich víziách a mystických zážitkoch vyjadril, že všetko o čo budeme prosiť Boha s odvolaním sa na Kristovu krv, bude vypočuté. „Neexistuje nič, bratia, čo by vám všemohúci Boh nedaroval, ak Ho budete prosiť vytrvalo, v mene svätej Ježišovej krvi.“ „Keď prosíš o nejakú milosť modli sa nasledovne: „Ó, Otče, Ó, Synu, Ó, Duchu Svätý, Ó, najsvätejšia Trojica, Ó, prečistá Panna Mária, všetci svätí a sväté neba, prosím o túto milosť pre preliatu krv môjho Spasiteľa Ježiša Krista! “

Ježišova krv zaháňa démonov, ruší všetky kliatby a ničí každé pôsobenie zla. Táto svätá krv uzdravuje a oslobodzuje, pretvára a posväcuje. P.. Bartolomej napísal novénu ku Krvi Kristovej po svojom silnom mystickom zážitku, v ktorom videl jej účinky a zázračnú moc. „Je zdrojom našej spásy, je základom života, je obranou proti každej temnote.“ Túto novénu v modernej dobe opäť „oživil“ práve otec Gabrielle Amorth, rímsky exorcista, ktorý ju sám z vlastných skúseností prezentuje ako mimoriadne účinný prostriedok v boji proti viditeľným i neviditeľným nepriateľom. Ako sa modliť‘ túto novénu? Denne sa odrieka sedem zvolaní k Panne Márii, s odvolaním na preliatu svätú krv jej Syna Ježiša Krista. Odporúča sa modliť za konkrétnu osobu.
Prvá novéna, t.j. prvých deväť po sebe nasledujúcich dní sa modlíme na úmysel: za dar spásy pre daného človeka. Druhá nadväzujúca novéna, ďalších deväť dní, sa modlíme na úmysel obrátenia danej osoby.
Práve takáto forma modlitby je mimoriadne účinná. Rovnako sa môžeme modliť za svojich nepriateľov, ako i najbližších členov rodiny, či zomierajúcich. Podstatné je však zachovať postupnosť odporúčaných úmyslov: 1. za dar spásy danej osoby, 2. za dar obrátenia danej osoby. Počas novény môžeme dať odslúžiť i svätú omšu na daný úmysel.

 

Novéna k preliatej krvi nášho Pána Ježiša Krista

Ó nesmierna a večná Božia velebnosť, najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý!  Ja, tvoje stvorenie, sa ti pokorne klaniam a chválim ťa s najväčšou úctou a láskou, akú ti dokážu dať tvoje stvorenia. V tvojej prítomnosti, v prítomnosti presvätej Panny Márie, Kráľovnej neba, pred zrakom môjho anjela strážneho, mojich svätých patrónov a celého nebeského dvora vyhlasujem, že túto modlitbu a naliehavú prosbu, ktorú sa chystám vykonať k súcitnej a milosrdnej Panne Márii pre zásluhy predrahej Ježišovej krvi, chcem učiniť s čestným úmyslom na tvoju slávu, pre spásu mojej duše i duše môjho blížneho. Preto dúfam, že od teba, môj láskavý Boh a Pán, najvyššie Dobro, na príhovor najsvätejšej Panny dosiahnem milosť o ktorú pokorne prosím pre nekonečné zásluhy prečistej Ježišovej krvi. Čo iné môžem učiniť v situácii v ktorej sa nachádzam, ako úprimne vyznať tebe, môj Bože, všetky svoje hriechy, ktoré som doteraz spáchal a prosiť o ich odpustenie a očistenie duše i tela v predrahej Ježišovej krvi. Áno, môj Bože, ľutujem ich celým svojím srdcom, nie zo strachu z pekla, ktoré si právom zaslúžim, ale iba preto, že som urazil Teba, najvyššie Dobro, dokonalú Lásku. Dávam si pevné predsavzatie s pomocou tvojej svätej milosti, že ťa v budúcnosti už viac neurazím a budem sa vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Zmiluj sa, Pane a odpusť mi! Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekam, svätá Matka Božia, neodvracaj sa od modlitby ktorú ti prednáša moje
srdce skrze moje pery, ó Panna slávna a požehnaná, pohliadni na svoje prosiace dieťa!

Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu….

Celá krásna si, ó Mária, a škvrny v tebe nijakej niet! Si najčistejšia Panna, Kráľovná neba i zeme, Božia Matka. Pozdravujem ťa, ctím si ťa a navždy ti dobrorečím. Ó Mária, k tebe sa utiekam, teba vzývam. Pomôž mi, Matka Božia, pomôž mi Kráľovná neba, pomôž mi Útočisko hriešnikov, pomôž mi Matka môjho najsladšieho Ježiša. Nikdy nebolo počuť, že by niekto nedostal, o čo ťa prosil mocou utrpenia tvojho božského Syna Ježiša Krista: so živou vierou ťa preto prosím, udeľ mi milosť, ktorá mi leží na srdci. Prosím ťa o to skrze božskú Krv, ktorú Ježiš prelial za našu spásu. Neprestanem k tebe volať, kým ma nevypočuješ. Ó Matka milosrdenstva, plne dôverujem, že dosiahnem túto milosť, pretože ťa o ňu prosím pre nekonečné zásluhy prečistej Krvi tvojho najmilovanejšieho syna. Amen.

Najsladšia Matka, pre zásluhy svätej Ježišovej krvi, udeľ mi milosť …(tu vyjadri o čo prosíš) Amen.

 1. Pokorne ťa o ňu prosím, najsvätejšia Matka, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, ktorú Ježiš prelial v útlom veku, počas svojej obriezky, osem dní po narodení.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Prosím ťa o ňu, najsvätejšia Panna Mária, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, ktorú Ježiš prelial počas svojej bolestnej agónie v záhrade.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Úpenlivo ťa o ňu prosím, najsvätejšia Panna Mária, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, Ktorú Ježiš vylial, keď nahý, k stĺpu priviazaný, bol kruto bičovaný.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Vrúcne ťa o ňu prosím, najsvätejšia Panna Mária, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, ktorá vytiekla z Ježišovej hlavy keď bol bezcitne korunovaný ostrými tŕňmi.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Plný dôvery ťa o ňu prosím, najsvätejšia Panna Mária, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, ktorú Ježiš prelial počas svojej bolestnej cesty na Kalváriu, a  najmä pre tú živú krv zmiešanú so slzami, ktoré si ronila keď si ho verne sprevádzala až po najvyššiu obetu.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Naliehavo ťa o ňu prosím, najsvätejšia Panna Mária, pre tú čistú, nevinnú a požehnanú Krv, ktorú Ježiš vylial zo svojich rúk a nôh, keď ho nemilosrdne pribíjali na kríž tvrdými klincami. Prosím ťa o ňu najmä pre Krv, ktorú prelial počas svojej bolestnej a mučivej agónie.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

 1. Vypočuj ma, najčistejšia Panna a Matka Mária, pre tú najsladšiu a mystickú Krv a vodu, ktoré vytiekli z Ježišovho boku vo chvíli, keď mu kopijou prebodli srdce. Pre tú najčistejšiu Krv, udeľ mi, ó presvätá Matka milosť, o ktorú tak vrúcne prosím pre tú predrahú Krv, ktorú hlboko milujem a ktorá je mojím nápojom na Pánovej hostine. Vypočuj ma ľútostivá a sladká Panna Mária.

Zdravas Mária..

Ó Panna Mária, pre zásluhy presvätej krvi tvojho božského Syna, prihovor sa za mňa u nebeského Otca. Amen.

Všetci anjeli a svätí z neba, ktorí hľadíte na Božiu slávu, spojte svoje modlitby s modlitbou drahej Matky a najsvätejšej kráľovnej Márie a vyproste u nebeského Otca milosť, o ktorú pokorne prosím pre zásluhy drahocennej Krvi nášho božského Vykupiteľa. Aj na vás sa obraciam, sväté duše v očistci, aby ste
sa za mňa modlili a prosili nebeského Otca o milosť o ktorú úpenlivo prosím pre tú prečistú Krv, ktorú môj a Váš Spasiteľ vylial zo svojich najsvätejších rán. Aj ja ponúkam nebeskému Otcovi za vás Ježišovu predrahú Krv, aby ste sa mohli z Neho naplno radovať a chváliť ho navždy v nebeskej sláve spevom: „Vykúpil si nás, Pane, svojou Krvou a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.“ Amen.
Ó dobrý a láskavý Pane, nežný a milosrdný, zmiluj sa nado mnou a nad všetkými dušami, živými aj zosnulými, ktoré si vykúpil svojou predrahou krvou. Nech je požehnaná Ježišova presvätá Krv teraz a naveky! Amen.

Najsladšia Matka, pre zásluhy prečistej Krvi tvojho božského Syna udeľ mi milosť, aby môj brat/sestra

( vyslovíme meno osoby za ktorú prosíme )… bol spasený na konci svojho pozemského života, aby ti mohol prísť poďakovať do nebeského Jeruzalema a s tebou chválil Ježiša a ďakoval mu. AMEN.

Sedem obetovaní Kristovej Krvi

 1. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, pre slávu tvojho svätého mena, pre príchod tvojho kráľovstva a spásu všetkých duší.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.

 1. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, pre posvätenie tvojej cirkvi, pápeža, biskupov, kňazovi i celého tvojho ľudu.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.
3. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, za obrátenie hriešnikov, za oddanosť kresťanov tvojmu slovu a obnovu viery a morálky vo svete.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.
4. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, za mier vo svete, pokoj medzi ľuďmi, ako aj za zjednotenie všetkých kresťanov.
Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.

 1. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, pre posvätenie ľudskej práce i oddychu, smútku i radosti, za chudobných, chorých a postihnutých, ako aj za všetkých, ktorí sa vkladajú do mojich modlitieb.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.

 1. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň ponúka ako obetu na oltári, za všetky naše duchovné i svetské potreby, za zomrelých i zomierajúcich.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.
7. Večný Otče, ponúkam ti predrahú krv, ktorú Ježiš Kristus vylial na kríži a každý deň opäť ponúka ako obetu na oltári, za naše rodiny, ich rozvoj a ochranu, za náš národ a jeho duchovné obrodenie, ako i oslobodenie od každého viditeľného i neviditeľného zla.

Sláva Otcu…

Nech je naveky chválený a velebený Ježiš, Boží Syn, ktorý nás svojou prečistou krvou zachránil. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *