Novéna k archanjelovi Michalovi

Novéna k archanjelovi Michalovi

Svätý Michal archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozohnal vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom. Ako hlasno a rozhodne znie Tvoja výzva: „Kto je ako BOH!“ Prehlušil si zradný výkrik kniežaťa temnoty: „Nebudem slúžiť!“ Nech Tvoja bojová výzva nezmizne z úst ani zo srdca. Keď prídu pokušenia, nech zaznie ako zvon na poplach vzývajúci Ťa na pomoc, náš najbližší Ochranca. Vieš, aký dôležitý a rozhodný boj sa uskutočňuje v nás a okolo nás, v ktorom sa rozhoduje o veci večnej spásy nesmrteľných duší. Vieš, aký nerovný je to boj, akí sme slabí voči protivníkovi mocnejšiemu než lev, ktorý neustále obchádza s osídlami klamstva a zrady okolo každej duše.
Buď pre nás strážcom a vodcom. V tých neustálych, vyčerpávajúcich zrážkach nás chráň od únavy a znechutenia. Nadovšetko nás osloboď v hodine smrti, keď k nám môže prísť horda diablov viesť posledný boj. Vkladáme silnú nádej do Tvojej ochrany. Prosíme Ťa s bezhraničnou dôverou o pomoc. V tom poslednom boji o spásu našich duší ráč ešte raz zvíťaziť. Amen.

Prvý deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý plný viery, pokory, vďačnosti, vzdialený od podrobenia sa našeptávaniam vzbúreného Lucifera i od zastrašenia pohľadom na množstvo jeho pomocníkov, hneď si proti nemu povstal a strhnúc zvyšok nebeských zástupov na ochranu Božiu, úplne si zvíťazil, prosím ťa, vypros mi milosť, aby som odhalil všetky pasce a klamstvá všetkých útokov anjelov temnoty, aby som pohnutý tvojím príkladom zvíťazil a mohol jedného dňa prijať to slávne miesto, ktoré bolo pre zvrhnutých anjelov neodvratne stratené. Sláva Otcu i Synu…

Druhý deň
Najsvätejší archanjel, sv. Michal, ktorý si bol menovaný Bohom pre celý vyvolený ľud ako jeho nástroj, posilňoval si ho v nešťastí, rozptyľoval si pochybnosti a uspokojoval si všetky potreby, rozdelil si more na dvoje, posielal si z oblakov dážď a získaval si vodu zo skál, prosím ťa, aby si osvetľoval, posilňoval, bránil a povzbudzoval moju dušu v každej potrebe, pomáhajúc mi zvíťaziť nad všetkými protivenstvami, ktoré na každom kroku stretávame na cestách sveta, aby som mohol bezpečne dôjsť do tohto kráľovstva pokoja a radosti, ktorého tieňom bola len zem prisľúbená Abrahámovi. Sláva Otcu i Synu…

Tretí deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý si bol menovaný hlavou a ochrancom Katolíckej cirkvi, zabezpečil si jej triumf nad zaslepenosťou neverných skrze náuku apoštolov, nad ukrutnosťou tyranov skrze vytrvalosť jej mučeníkov, nad zvrátenosťou heretikov skrze múdrosť jej učiteľov, nad neprávosťou tohto sveta skrze čistotu panien, svätosť pontifikátu a ľútosť hriešnikov, neustále ju bráň pred zámermi nepriateľov a chráň pred potupením skrze nehodných synov, aby sa vždy javila preniknutá pokojom a svätá a aby sme sa pevne držali viery vo všetkých jej dogmách, do konca života zachovávajúc jej príkazy.
Sláva Otcu i Synu…

Štvrtý deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý stojíš pri oltároch, aby si odniesol pred Večný Majestát naše modlitby a obety, prosím ťa, pomáhaj mi vo všetkých prosbách vo vernosti kresťanstvu, aby som zachoval(a) vytrvalosť, pamäť i vieru, ktoré budú tvojím prostredníctvom obetované Najvyššiemu a ním prijaté ako sladké kadidlo. Sláva Otcu i Synu …

Piaty deň
Nádherný archanjel, sv. Michal, pri ktorého nohách sa najvyššie hodnosti tohto sveta skláňajú v pokore, pozri sa láskavým okom na moju bezvýznamnú dušu ovládanú toľkými žiadosťami a znečistenú toľkými hriechmi a vypros pre mňa milosť, aby som zvíťazil(a) nad prvými spomedzi nich a daj, aby som sa vzoprel(a) aj proti tým druhým, aby keď som už raz prijal(a) nový život, nech sa už nikdy nevrátim do predošlého stavu. Sláva Otcu i Synu…

Šiesty deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý si postrachom diablov, ty si bol poslaný dobrým Bohom, aby si nás chránil pred ich útokmi v poslednom boji, prosím ťa, v tých hrozných chvíľach dodávaj mi odvahy svojou zázračnou prítomnosťou, podopri ma svojou neporaziteľnou mocou, aby som zvíťazil(a) nad všetkými svojimi nepriateľmi a – vďaka tebe – uchránil(a) sa od hriechu i pekla, a celú večnosť chválil(a) tvoju moc a láskavosť. Sláva Otcu i Synu…

Siedmy deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, ktorý so starostlivosťou väčšou od rodičovskej vstupuješ do ríše očistca, plného trápenia, aby si oslobodzoval duše vyvolených a prevádzal ich do večného šťastia, vypros pre mňa, aby som si svätým a láskavým životom zaslúžil(a) uniknúť od týchto hrozných múk; a ak vzhľadom na akékoľvek previnenia, alebo nedostatok pokánia v tomto živote budem odsúdený(á) ich znášanie nejaký čas v očistci, prihováraj sa za mňa u Pána a nakloň všetkých mojich priateľov, aby ma podržali, umožniac mi čo najrýchlejšie prejsť do neba, kde ma ožiari najsvätejšie svetlo, prisľúbené Abrahámovi a všetkým jeho potomkom. Sláva Otcu i Synu…

Ôsmy deň
Najúžasnejší archanjel, sv. Michal, o ktorom je písané že trúbou dá znamenie začínajúce Posledný súd a pôjde pred Synom človeka i s jeho krížom do podsvetia, daj, aby ma Pán súdil milosrdne a láskavo, nech ma skôr potrestá za moje hriechy, aby moje telo mohlo vstať z mŕtvych medzi spravodlivými a dosiahlo blahoslavenú a slávnu nesmrteľnosť, aby sa môj duch občerstvoval pohľadom na Pána Ježiša, ktorý rozhoduje o radosti a poteche pre všetkých vyvolených. Sláva Otcu i Synu …

Deviaty deň
Blahoslavený archanjel, sv. Michal, ktorý si vyvolený za správcu celého ľudstva, ty si veľkým strážcom Katolíckej cirkvi a jej viditeľného nástupcu, navráť do lona tejto Nevesty Ježiša Krista všetky stratené ovečky, neverných, židov, schizmatikov a hriešnikov, aby sa títo všetci spojili do jedného stáda a mohli večne oslavovať najvyššiu Lásku. Zachovaj Cirkev na ceste svätosti a chráň pred všetkými nepriateľmi neomylného znalca jeho vôle Rímskeho biskupa, aby sa nikto nevzpieral hlasu tohto všeobecného učiteľa odbočiac z cesty spásy a nech všetci poddaní i vládcovia, obyčajní ľudia i vodcovia, každý deň prehlbujú v sebe pocit spravodlivosti, a vytvárajú kráľovstvo pokoja a nenarušiteľnej jednoty, ktoré je odrazom, prísľubom a zárukou dokonalého a večného kráľovstva, ktoré budú tvoriť všetci blahoslavení v nebi s Ježišom Kristom. Sláva Otcu i Synu…

LITÁNIE K SV. MICHALOVI ARCHANJELOVI

Pane, zmiluj sa nad nami
Kriste, zmiluj sa nad nami
Pane, zmiluj sa nad nami
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás
Svätá Božia rodička,
Svätá Panna panien,
Svätý Michal archanjel, meno hlbokého zmyslu,
Náčelník anjelských trónov,
Vodca nebeských zástupov,
Hlava prvorodencov Božích,
Horliteľ pre česť a slávu Božiu,
Hrdinský bojovník s plamenným mečom,
Statočný premožiteľ odbojného družstva,
Slávny víťaz nad Luciferom a jeho prívržencami,
Žiariaca hviezda pred trónom Božím,
Anjel pokoja,
Anjel zasľúbenej zeme,
Obranca svätej Cirkvi,
Zvestovateľ príkazov Božích,
Obraz Božskej velebnosti,
Bedlivý sluha Pána,
Ochranca ľudu pred útokmi zlého ducha,
Ochranca vyvoleného národa,
Opatrovník umierajúcich,
Sprievodca duší k súdnej stolici,
Vykonávateľ súdov Božích,
Trojitým zjaveniam preslávený,
Od vekov v Cirkvi ako svätý uctievaný,
Ochranca slovenského národa

Aby sme pravdy svätého náboženstva hájili, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme sa osvety bezbožnej chránili,
Aby sme duchu nevereckých čias nehoveli,
Aby sme proti telu, svetu a diablovi dobrý boj bojovali,
Aby sme pod strážou anjelskou na pravej ceste vytrvali,
Aby sme sa svetlom Božieho zjavenia riadili,
Aby sme Bohu v dobrých i zlých dňoch vernú lásku dosvedčovali,
Aby sme Božie i cirkevné prikázania ochotne plnili,
Aby sme zvelebenie svätej Cirkvi modlitbou napomáhali,
Aby sme krstné sľuby svedomite zachovávali,
Aby sme sa zriekali satana, všetkých skutkov a všetkej jeho pýchy,
Aby sme zvíťazili v poslednom boji nad úkladmi zlého ducha,
Aby sme pri súde Božom za verných uznaní boli,
Aby sme v tvojej spoločnosti Boha večne chválili.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás , Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Preslávne knieža nebeských zástupov, svätý Michal archanjel, ochraňuj nás v boji a v hroznej bitke, ktorú máme podstúpiť s panstvami, mocnosťami a vládcami temnosti. Bráň nás proti zlým duchom. Príď nám ľuďom na pomoc, ktorých Boh stvoril nesmrteľných podľa svojho obrazu a podobenstva a ktorých draho vykúpil z diablovho tyranstva. Amen.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla.
Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne prosíme. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou
zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

MODLITBA KU KRÁĽOVNEJ ANJELOV

Mocná Kráľovná nebies a Kráľovná anjelov, Ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu Satana, pokorne prosíme, prikáž anjelským zástupom, aby prenasledovali diablov, tlmili ich bezočivosť a všade ich premáhali a zvrhli do pekla. Svätí anjeli a archanjeli, chráňte nás a strážte nás. Amen.
Bože, ktorý si Najsvätejšiu Pannu, Matku Tvojho jednorodeného Syna, vzatú s telom a dušou do neba, povýšil nad všetky chóry anjelov, daj, aby nás chránila jej starostlivosť, aby sme sa mohli radovať v Tvojej prítomnosti a byť
obyvateľmi neba. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *