Pôstna novéna k Ježišovej svätej tvári

Na tri úmysly

za naše každodenné obrátenie a schopnosť vnímať a plniť Božiu vôľu

za našich duchovných pastierov

za obrátenie Slovenska

Každý deň:

Modlitba: Večný Otče, skrze bolestné a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie obetujeme ti údermi znetvorenú a božskou krvou zmáčanú velebenia hodnú svätú tvár tvojho premilého Syna, ako zmier za hriechy sveta. Úpenlivo prosíme, udeľ milosť osvietenia všetkým ľuďom dobrej vôle, ale zvlášť tebe zasväteným dušiam. Veď hriešnikov – aj tých najzatvrdnutejších – po ceste obrátenia a z trápenia voveď do neba duše, predovšetkým duše kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Amen.
Litánie k Ježišovej svätej tvári

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás,
Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,
Synu Vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami,
Duchu Svätý Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá tvár Ježišova v maštali narodeného Ježiška, sláva ti Bože!
obraz jednorodeného Božieho Syna,
zrkadlo Otcovej tváre,
Duchom Svätým utvorená tvár Bohočloveka,
tvár Syna svätej Panny,
tvár Božieho Syna, ktorý prebýval medzi nami,
tvár stelesneného Božieho slova,
na vrchu Tábor premenená v žiariacu Božskú tvár

Svätá tvár Ježišova ktorá si sa pre nás krvou potila, Kriste zmiluj sa nad nami!
judášskym bozkom zradená,
sluhom po prvýkrát udretá,
pre nás pohanená a potupená,
pre naše hriechy zbičovaná dobrota,
nevinnosť a zrkadlo pravdy,
pre našu pýchu tŕňmi skrvavená,
pre naše hriechy trstinou šľahaná,
zločincom Barabášom nenávidená tvár Bohočloveka,
z ktorej stekali potôčiky sĺz a potu s krvou zmiešané,
od úderov skrivená,
napriek rozsudku smrti pokojná a trpezlivá,
útrapami nesenia kríža mučená,
ktorej črty sú zázračne vtlačil do Veronikinej šatky,
ktorá si napriek utrpeniam ostala ktorá a výsostná,
ktorá si klesla v okamihu smrti,
ktorá si mŕtva pri kríži v lone svojej bolestnej Bohorodičky spočívala,
zázračne zobrazená na posmrtnom plátne,

Svätá tvár Spasiteľa, Otcom oslávene oživená, Kriste spas nás!
pred ktorou smrť uteká,
k ucteniu a velebeniu tvár Boha,
ktorú s potešením sledujú anjeli a svätí,
ktorej ctiteľov Otec miluje a odmeňuje,
ktorá sa vrývaš do duše svojich ctiteľov v duchu zmierenia,
ktorá robíš zázraky za prejavenú úctu k tebe,
ktorá chce, aby sme sa na ňu pozerali,

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – ukáž nám svoju tvár!
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – obráť k nám do duše svoju tvár!
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – vry nám do duše svoju tvár!

Modlime sa:

Všemohúci večný Bože, náš svätý Otče! My, ktorí sme sa skrze zásluhy tvojho Syna Ježiša Krista vo sviatosti krstu znovu zrodení stali tvojimi deťmi, dúfame, že po pozemskej púti z milosti Najsvätejšej Trojice dôjdeme k večnému životu a tak budeme účastní blaženosti vidieť tvoju tvár bez prestania. Ale už tu na zemi nech dostaneme trošku tejto blaženosti, keď si dôstojne uctíme obraz tváre tvojho Syna a ako v zrkadle hľadíme na tvoj svätý obraz, lebo tvár je zrkadlom duše a vaše duše sú jedno.
V dôstojnom uctievaní tváre tvojho Syna nám však bránia naše hriechy. Pokorne prosíme, Otče, odpusť nám naše viny a pomôž nám uctievať tvár tvojho Syna Ježiša Krista ako odraz tvojej svätej tváre a skrze túto úctu pooprav v našich dušiach nezmazateľný obraz nášho Boha, Vykupiteľa a Spasiteľa, pečať nášho božského synovstva, skrze tvojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou i s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

Večný Otče! Obetujeme ti trpiacu svätú tvár tvojho Syna ako zmiernu obetu nekonečnej ceny, ako výkupnú cenu za nás, lebo iba táto tvár dokáže splatiť naše dlžoby. Večný Otče! Obetujeme ti túto svätú tvár, aby sme odvrátili tvoj hnev voči nám. Pozri, ako nevýslovne trpela, nosila tŕne našich hriechov, aby zadosťučinila tvojej Božskej spravodlivosti. Pozri na tie Božské rany, ktoré neprestajne volajú k tebe, nimi voláme aj my o milosť! Zmiluj sa nad hriešnikom! Amen.

Meditácie na jednotlivé dni:

1. deň:

Na púšti trpel Ježiš hlad a smäd, veľkú zimu v noci a horúčosť cez deň! Na púšti urobím vaše srdcia ešte čistejšími, pretože vo svetle múdrosti môžete vidieť plán Otca. Na púšti, kam vás privádzam, budete cítiť veľký chlad a smäd len po Božom slove, zatiaľ čo sa odvrátite ako do hnusu od každého iného slova

2. deň:

Na púšti žil Ježiš sám a s ním vás povediem k vnútornej samote, k odpútaniu sa od seba samých, od tvorov, od sveta, v ktorom žijete, od všetkého zamestnania, aby ste mohli počúvať hlas veľkého ticha. A len v kolíske tohto veľkého mlčania sa vaše srdce bude môcť pretvoriť k čistej a dokonalej láske k Bohu a k blížnemu.

3. deň:

Na púšti Ježiš prosil Otca bez prestania. Vždy sa modlite! Svojím životom, svojím srdcom, svojou prácou, námahou, únavou, svojimi ranami.
Na púšti bol Ježiš pokúšaný. Satanovi sa poskytuje obdobie času, aby vás mohol pokúšať: domýšľavosťou, žiadostivosťou, pochybovačnosťou, malomyseľnosťou, zvedavosťou … Bedlite, pretože mnohí sú falošnými kristami a prorokmi, ktorí vedú duše do záhuby. (Panna Mária Don Gobbimu, 1980)

4. deň:

Cesta pokánia: 1. Je cestou odriekania a sebazaprenia. Vo svojej apoštolskej práci nehľadajte úspech, alebo ľudské uznanie, ale milujte apoštolát skrytý, utiahnutý v pokornom plnení svojich povinností. Tak môžete potlačiť egoizmus, ktorý znamená pre vás najväčšie nebezpečenstvo a je najčastejšou a najľahšou pascou, ktorou sa satan usiluje zamedziť váš pokrok. Potom budete vnútorne slobodní.

5. deň:

Cesta pokánia: 2. Znamená dobre niesť svoj kríž. Verne vykonávajte aj tie najmenšie veci s láskou a prežívajte každý okamih dňa v plnení Božej vôle. Touto 2. etapou budete vyzdvihnutí k môjmu Synovi. Vždy sa darujte všetkým neúnavnou silou lásky. Nesmie vás odrádzať nevďačnosť, nepochopenie, nezáujem a nedostatok ochoty.
Cesta pokánia: 3. etapa znamená nasledovanie Ježiša na Kalváriu. Nikdy nestrácajte odvahu! (Panna Mária don Gobbimu, 1983)

6. deň:

Proti mravnému rozkladu si od vás vyprosujem telesný pôst, aby ste si umŕtvovali zmysly a duchovný pôst – zdržanlivosť od každého zla, aby ste svojho ducha uchovali pred každým bludom. Odmietajte všetky ideológie, ktoré sa protivia viere.

7. deň:

Vyprosujem si od vás pôst srdca, aby ste sa stránili nezriadenej naviazanosti na seba samých, na hmotné dobrá a na stvorenia i pôst duše, aby ste ju uchránili aj od najmenšieho hriechu. Každý deň konajte spytovanie svedomia a dajte sa ochotne viesť Duchom Svätým. Začnite každý deň vzývaním Ducha Svätého.

(Panna Mária don Gobbimu, 1985)

8. deň:

Nepozerajte na zlo, nečistotu, vzdajte sa televízie, aby ste si v duši zachovali svetlo a aby ste mali viac priestoru na sústredenie, meditáciu a modlitbu. Učte sa držať jazyk na uzde a budovať mlčanie vo svojom vnútri i okolo vás, aby ste mohli hovoriť len pre šírenie dobra v duchu lásky a pokornej služby všetkým. Nepodliehajte pokušeniu posudzovať a odsudzovať. Vzďaľujte sa od vonkajšieho hluku, ktorý spôsobuje, že žijete v stálom napätí, zmätku a vyprahnutosti.

(Panna Mária don Gobbimu, 1987)

9. deň:

Pane náš, Ježišu Kriste! Mimoriadnym zázrakom si nám zanechal dokonalý obraz svojho svätého tela na plachte, v ktorej bolo zabalené tvoje mŕtve sväté telo, ten obraz svätého tela, ktoré pretrpelo toľko bolestí a smrť na kríži za naše spasenie. Takisto si nám zachoval črty svojej tváre so stopami hrozného utrpenia, získaj pre nás milosť, aby sme tu na zemi s láskou uctievali a v nebi pozerali na tvoju svätú tvár, ktorej sa aj anjeli klaňajú. Amen.

(Podľa Kňazom, najmilším synom Panny Márie zostavila Mgr. Zuzana Gluchichová)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *