Krížová cesta našich krížov

Úvodná modlitba

Živo si uvedom, že Ježiš je pred tebou. Popros ho, aby ťa voviedol do tajomstva odriekania. Ježiš, chcem sa s tebou stretnúť. Priveď ma k sebe. Duchu Svätý, nauč ma počúvať Ježišove slová! Nauč ma trpezlivo kráčať na vrchol kalvárie môjho života! Pomáhaj mi, aby som vždy robil, čo mi káže Ježiš, aby som vždy vravel s Máriou: Mária, som tvojím synom (tvojou dcérou). Oroduj za mňa a pomôž mi stať sa pravým učeníkom a bratom (pravou učeníčkou a sestrou) Ježiša. Otče som tu! Chcem sa teraz spojiť s tvojím Synom Ježišom Kristom, aby si vo mne poznal svoje dieťa, ktoré sa ti vracia. Amen.

1. ZASTAVENIE: Ježiša odsudzujú na smrť

Tvoj prvý kríž: Prijať rozsudok.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Mňa súdili a odsúdili. Svetskí vladári a náboženskí vodcovia ma odsúdili na smrť. Moji priatelia a učeníci sa rozutekali. Ľud, ktorý počúval moje kázania, teraz svedčí proti mne.
Donedávna ma všetci chválili, obdivovali moje zázraky, túžili sa ma dotknúť a sľubovali vernosť. Teraz sa obrátili proti mne a žiadajú Piláta, aby ma odsúdil na smrť. Pilát, cudzinec v mojej zemi, ma chcel oslobodiť. Moji rodáci ho prinútili, aby ma odsúdil.
Aj teba budú súdiť ľudia, ba i tvoji najlepší priatelia. Aj vtedy, keď si neurobil nič zlého. Tomu sa nevyhneš. Istý a neomylný sudca je jedine Boh. Tento tvoj prvý kríž ťa oslobodzuje od ľudí, na ktorých si sa spoliehal. Pozýva ťa, aby si sa oprel o mňa. Keď ťa ľudia súdia, príď ku mne, veď aj mňa súdili a odsúdili.
Nebráň sa, keď ťa ľudia súdia! Ich súd ťa nemôže zničiť. Nenechá ťa opusteného, lebo ťa privádza ku mne. Odsúdenie je môj i tvoj prvý kríž. Neboj sa ho! Otvára ti dvere ku mne. Vždy, keď ťa krivo súdia, stretneš sa so mnou.
Pri mne ťa už nik nemôže súdiť.
Ani odsúdiť.

2. ZASTAVENIE: Ježiš berie kríž na svoje plecia

Tvoj druhý kríž: Prijať každodenný kríž.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Mohol som sa brániť, alebo žiadať, aby ma bránili. Mohol som povedať: Som nevinný! Prečo mám trpieť? Prijal som však kríž bez šomrania.
Tvojím krížom môže byť každá chvíľa života. Môžeš ju prijať, alebo odvrhnúť. Môžeš utekať od neho, alebo vyjsť mu v ústrety. Ja som ho prijal. Teraz vieš, kde ma môžeš stretnúť. Tvoja sila nie je v tom, že od kríža utečieš. Každý okamih žiada od teba rozhodnutie: zanechať seba a ísť za mnou.
To je tvoj druhý kríž. Všedný, každodenný. Ľudia ho zriedka prijímajú. Čakajú mimoriadne kríže. Tvoj kríž je tu, keď ho prijmeš, získaš veľké milosti a tvoja viera narastie ako rozvodnený potok.

3. ZASTAVENIE: Ježiš prvý raz padá pod krížom

Tvoj tretí kríž: Mať odvahu trpieť.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Je ťažké padnúť. Ľudia chcú stáť a víťaziť. Ja som Boh, a predsa bezmocne padám pod krížom. Všetci videli zázraky, ktoré som konal a divili sa. Teraz ma vidia padnutého, vyčerpaného, porazeného.
Maj odvahu trpieť a nezakrývaj svoj pád! Priznaj si ho! Tu na zemi nemôžeš robiť ináč. Si tu na to, aby si zomrel. Lebo „Kto stratí svoj život, nájde ho“.
Prečo sa bojíš svojich pádov? Prečo sa bojíš pozrieť ľuďom do očí, keď si porazený, keď sú druhí múdrejší ako ty? Prečo sa bojíš, keď padneš do hriechu?
Boríš sa, aby si bol dobrý. Ale ak padneš, príď ku mne. Neboj sa! Pád nie je koniec. Prečo tak tragicky pozeráš na pády? Prečo sa hanbíš? Pád je na to, aby si prišiel ku mne.
Ja ťa zodvihnem. Keď si spomenieš, že aj ja som padol, budeš vo svojom páde hľadať moju tvár.
Spolu zvíťazíme nad pádmi a hriechmi. Dôležité je, aby si pri páde neostal sám, aby si prišiel ku mne.

4.ZASTAVENIE: Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Tvoj štvrtý kríž: Zarmútiť toho, koho miluješ.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Mohol som sa vyhnúť stretnutiu s matkou. Vieš si predstaviť, čo znamená stretnúť milovanú osobu, ktorú si zarmútil?
Celý národ ma zradil a zavrhol ako kacíra a podvodníka. Moja matka o tom vedela. Videla i moju telesnú a vnútornú bolesť. Zahľadela sa mi do očí, keď sa mi všetci vysmievali. To bol môj kríž – vidieť zármutok v očiach matky, v očiach najdrahšej bytosti.
Zarmútil si niekoho, kto ťa miluje? Chceš ho ušetriť bolesti, ale nemôžeš. To je kríž, ktorý nemôžeš odbiť.
Keď vidíš, že si zarmútil priateľov, čo ťa majú radi, keď vidíš, ako im tvoj pád spôsobuje bolesť, hľadaj mňa a moju matku.
Moja matka vedela, kto som. Preto nezomrela v nej nádej, že zvíťazím. Naopak! Vtedy sa zaskvela v plnom lesku jej viera vo mňa.
Prijmi takéto stretnutia, keď sa im nemôžeš vyhnúť. Prijmi, že si niekoho zarmútil. Nájdeš pri tom mňa i moju matku.

5. ZASTAVENIE: Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž

Tvoj piaty kríž: Dovoliť druhým, aby ti pomohli.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Všetci ma zradili. Opustili ma tí, ktorých som uzdravil. I moji najbližší. Keď som skrvavený, doráňaný a otrasený zo stretnutia s matkou čakal lásku, prinútili jedného človeka, aby mi pomohol niesť kríž.
Čakal som pomoc z ľútosti a lásky, nie z prinútenia. Hľa najťažší kríž, keď nemáš nikoho, kto by ťa poľutoval a miloval! Keď ten kríž prijmeš, už nie si sám. Som s tebou ja.
A ešte niečo. Nechci byť hrdinom a dovoľ, aby ti druhí pomohli. Aj ja som to dovolil, hoci som všemohúci. Pripusť, že druhí sú silnejší, ako ty! Uznaj, že potrebuješ pomoc a prijmi ju! Aj to je kríž, od ktorého nemôžeš utiecť. Pochop však, že to sú dvere ku mne.
Nečuduj sa, že sa tomuto krížu vzpierajú všetci: „Duch je proti telu a telo proti duchu.“ Ty sa nevzpieraj! Vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Stretneme sa.

6. ZASTAVENIE: Veronika podáva Ježišovi ručník

Tvoj šiesty kríž: Vedieť prijímať bez odmeny.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Všetci sa odo mňa odvrátili, všetci ma opustili. Ostal som sám, bez pomoci, na ceste na smrť. Vtedy sa priblížila Veronika a podala mi šatku. Vieš si predstaviť, ako mi bolo? Bol som dojatý, prijal som jej službu lásky, ale nemal som sa čím odmeniť. Mal som iba svoje utrpenie a bolesť. Dal som jej zakrvavenú tvár odtlačenú na šatke.
Aj to je kríž, že sa nemáš čím odvďačiť, keď ti preukázali dobro. Buď statočný a urob, čo som urobil ja! Prijmi dobrý skutok aj vtedy, keď ho nemôžeš odplatiť. Prijmi zahanbenie, že ostávaš dlžníkom. Nemusíš vždy platiť peniazmi, za odplatu daj seba!
Nauč sa prijímať bez odplácania. Bez obchodného ducha. To sú dvere ku mne. Prijmi kríž hanby, že sa za dar nemáš čím odmeniť. Vtedy sa stretneš so mnou.
Môj Otec dáva a nežiada odplatu. Je ako studňa, ktorá dáva čerstvú a čistú vodu bez platenia a nikdy sa nevyčerpá. Ak si taký aj ty, si dieťaťom môjho Otca.
To je tvoj šiesty kríž: že nemôžeš vrátiť Bohu všetku jeho lásku. Si ako dieťa, ktoré užíva otcovu i matkinu dobrotu.

7. ZASTAVENIE: Ježiš druhý raz padá pod krížom

Tvoj siedmy kríž: Prijať ďalší pád.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Raz som už padol. Všetci čakali, že budem silný. A ja som znovu padol. I keď som vedel, že to raní moju matku, vyvolá salvu smiechu u nepriateľov a deprimuje mojich priateľov.
Moja slabosť pomýlila všetkých. Pýtali sa: Je to naozaj Boh? Prijal som ten kríž. Otec chcel na mne ukázať, že je silnejší, ako každá slabosť.
Keď padneš prvý raz, ešte máš výhovorku. Ale keď padneš znovu, každý ti môže povedať, že za nič nestojíš. Tomuto krížu sa vzpieraš, ale tým sa vzďaľuješ odo mňa. Tým nesvedčíš o mne, ale o sebe a o svojej sile.
Vedz, že znovu padneš. Ale ja ťa zodvihnem. Vtedy povedia: Hľa, niekto ho zdvihol. Tvoj siedmy kríž je to, že znovu padáš a že si to musíš priznať. Neboj sa pádu, ale obráť sa ku mne! Ak ten kríž prijmeš, nájdeš v ňom mňa. To bude porážka tela a víťazstvo ducha.

8. ZASTAVENIE: Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy

Tvoj ôsmy kríž: Tešiť tých, čo tešia teba.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Ženy ma počúvali, milovali, verili mi. Požehnával som ich deti. Hľadeli na mňa srdcom, nevedeli sa zmieriť s tým, že ma odsúdili. Preto plakali. Cítili, že je tým odsúdený sám život. Žiaľ ich pozbavil zmyslov. Preto som ich tešil.
Trpieť bolesť je kríž. Povzniesť sa nad ňu je oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a tvrdosť srdca. Tragédiou je nevidieť, že každá smrť má zmŕtvychvstanie, každá choroba uzdravenie, každý odchod návrat.
Tragédiou je upadnúť do zúfalstva. Zvíťazíš, keď začneš tešiť druhých, hoci sám potrebuješ útechu. Tvoja útecha príde od Boha. Nespoliehaj sa na ľudskú potechu, ale pros o Božiu silu. Tá zvíťazí nad svetom. To je cesta od kríža k životu.
Nedopusť pád do zúfalstva. Keď sám ranený a ubolený budeš potešovať druhých, vtedy ma nájdeš. Otvor i tieto dvere ku mne! Za nimi ťa čakám, aby si sa oprel o mňa.

9. ZASTAVENIE: Ježiš tretí raz padá pod krížom

Tvoj deviaty kríž: Prijať úplnú prehru.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Aj tretí raz som padol. Všetci verili, že je to moja prehra. Keď si mysleli, že ďalej nepôjdem, vstal som, vzal som svoj kríž a vyniesol som ho na Golgotu. Možné je aj to, o čom si všetci myslia, že je nemožné.
Príde chvíľa, keď ti povedia: Je ti koniec. Už nič nedokážeš. Aj ty sám si pomyslíš: Už ďalej nevládzem. Nadišiel čas tvojej bezmocnosti, chvíľa tvojej úplnej porážky. Chceš si vtedy zúfať? Neboj sa. Aj to sú dvere za ktorými ma stretneš. Keď už nemôžeš počítať sám so sebou, vtedy ma nájdeš. Volaj ma celým svojím srdcom a ja sa ti ozvem.
To je tvoj deviaty kríž: byť úplne porazený, celkom opustený, mŕtvy. Už nik s tebou neráta, lebo nemá nádej, že môže od teba niečo dostať. Tento kríž ťa ľahšie privedie ku mne a umožní ti, aby si ma našiel. Prijmeš ho? Neboj sa, ja som s tebou! Ja som premohol svet.

10.ZASTAVENIE: Ježiša vyzliekajú zo šiat

Tvoj desiaty kríž: Strpieť, že ťa obnažili.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Dopustil som, aby som bol nahý, aby ľudia odhalili celé moje telo. Dovolil som, aby sa zloba pekla vyvŕšila na mne do krajnosti. Aj ty chceš mať aspoň malý kúsok života i sveta, kde by si bol sám, kde by ľudia neobjavili, čo je iba tvoje, za čo sa dokonca hanbíš. Nechceš, aby videli tvoju nahotu, tvoj hriech a tvoju biedu, lebo by ťa zneuctili. Stoj čo stoj chrániš svoju intimitu. No príde okamih, kedy ju nebudeš môcť zachovať. Aj cez taký kríž musíš prejsť. Keď ti raz zoberú všetko, i tvoju súkromnosť a už ti neostane nič, odovzdaj sa Bohu. Jedinou nedotknutou intimitou ti budeme Otec a ja.
Krížom nie je len odhalenie tela. Ešte bolestnejšie je, keď ti odhalia dušu. Tvoje hriechy ťa už dávno odhalili. Dovoľ otcovi, aby ti dal nové šaty. Daj mu svoju intimitu. Dovoľ, aby jej obliekol dokonalú nevinnosť.
Máme sa namáhať zachovať si nevinnosť. Dnes priznaj, že si v tom slabý. To je tvoj desiaty kríž, kríž studu, hanby, kríž túžby ostať nevinný, kríž strachu, že sa niekto dozvie, že si padol.
Vezmi tento svoj kríž a čoskoro ma nájdeš. Tu ťa čakám. Vtedy sa už nebudeš báť. Priznaj iba to, že si slabý, že nie si inakší, ako si: človek s obmedzenou intimitou. Tu sa stretneme. U mňa ťa už nik nebude môcť odhaliť.

11. ZASTAVENIE: Ježiša pribíjajú na kríž

Tvoj jedenásty kríž: Byť pribitý na kríž.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Kým kríž nesieš, ešte máš možnosť odhodiť ho. Keď ťa raz naň pribijú, už sa ho nemôžeš zbaviť.
Teraz už vieš: Kríž je tvoj údel až do smrti. A to je ťažké. Chcel by si sa od neho oslobodiť, ale si naň pribitý. Kríž je miesto, na ktorom sa umiera. Ľudia ťa budú naň pribíjať. Zľakneš sa ho, alebo sa spoľahneš na mňa?
Sú kríže, ktoré sa nosia až do konca. Márne sa usiluješ zbaviť sa ich. Je na tebe, aby si sa vzdal toho daromného boja a prišiel ku mne. Vtedy umrieš a začneš žiť. Neboj sa! Nechcem, aby si sa sklamal, že sa dočkáš niečoho iného. Kríže ostanú do konca a čím skôr umrieš, tým skôr vstaneš z mŕtvych. Čím skôr sa im prestaneš vzpierať, tým skôr sa stretneš so mnou. Zapamätaj si tento jedenásty kríž. To je naše jedenáste stretnutie. Ja sa naň teším.

12.ZASTAVENIE: Ježiš umiera na kríži

Tvoj dvanásty kríž: Umrieť na kríži.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Smrť. Odídem zo zeme. Ale aby som žil, nie aby som nevstal. Moja smrť je splnením Otcovej vôle. Preto som povedal: „Otče do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Dovŕšil som otcov plán.
Ty si myslíš, že smrť je koniec. Preto sa bojíš. Vzpieraš sa jej, ale kým tento kríž neprijmeš, bude ťa mučiť. Keď smrť prijmeš, vtedy nad ňou zvíťazíš. Vtedy ma nájdeš.
Som ďaleko od teba, kým sa vzpieraš smrti, kým prosíš, aby som ťa od nej oslobodil. Pochop! V smrti ma nájdeš. Lebo smrť zničí všetko, čo bolo na tebe hriešne a smrteľné.
A ja zničím smrť. Smrť ťa oslobodí od krížov a ja od smrti. Dnes pozri smrti do očí! Vezmi tento kríž ako Otcov dar! Prijmi svoj koniec, ktorý ti dáva otec. Kým sa vzpieraš smrti, nenájdeš ma.
Dvanásty kríž je ako sviatok, je vrchol, zavŕšenie všetkého. Lebo smrť je začiatok nového života.

13.ZASTAVENIE: Ježiša snímajú z kríža

Tvoj trinásty kríž: Neužiť plody svojej práce.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Až keď som umrel, pribudli mi priatelia. Aj ty semeno budúcich čias, ale ty chceš ihneď vidieť plody svojich rúk. Moji učeníci často umierajú v beznádeji a hanbe a druhí zbierajú plody nad ich hrobmi.
Druhí žnú radosť a život. Aj teba som postavil, aby si sial pre budúcnosť. To je tvoj kríž. Dávam ti však vieru. Za života sotva uvidíš úspech. Po smrti ťa budú oslavovať. Až potom ťa snímu z kríža, lebo si mal odvahu byť na ňom za života.
Stratiť i poslednú nádej, že budeš na zemi niečo znamenať, to je tvoj trinásty kríž. Keď žiješ a seješ, aby druhí žali, vtedy ti ja idem v ústrety. To je tvoje zmŕtvychvstanie.

14.ZASTAVENIE: Ježiša ukladajú do hrobu

Tvoj štrnásty kríž: Ostať bez ľudskej nádeje.

Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš:
Priatelia si mysleli, že mi preukázali najväčšiu poctu, keď moje telo uložili do hrobu. Starali sa o telo. To je všetko, čo mohli urobiť. Zabudli, že som povedal: „Na tretí deň vstanem“. Smrť nemá vládu nado mnou.
Priznaj sa, že ťa hrob straší. Keď zatvoria za tebou náhrobný kameň, už ťa nebude. Neostane po tebe ani najmenšia stopa. Keď si pomyslíš, že raz nik nepríde na tvoj hrob, že skončíš nepoznaný a že nezostane z teba nič, vtedy ma stretneš.
Pracovať a nevidieť plody svojich rúk, to je tvoj štrnásty kríž. Ním je túžba, hrdinské úsilie zanechať niečo po sebe. Ale to je práve to, čo ti prekáža, aby si videl svetlo.
Vo večnosti ma nájdeš. Ale ako, keď sa bojíš ľahnúť si do hrobu a byť v ňom zakopaný? Keď chceš prísť ku mne a nezničíš mosty za sebou, ako sa nájdeme? A práve to bude chvíľa, kedy môžem premeniť tvoj život.
To je štrnásty kríž nad ním sa vznáša zmŕtvychvstanie. Ako sa radujem hrobu tvojej pýchy! Ešte nie si v hrobe, ešte sa doň neukladáš a už sa vzpieraš umieraniu. Preto si mŕtvy. Keby si uložil do hrobu svoju pýchu a umrel sebe, vtedy by si vstal k môjmu životu.
Iba mŕtvy človek môže vstať z mŕtvych. Lebo len smrť ti vezme aj posledný odpor. Neboj sa! Je to most medzi mnou a tebou. Smrť hriechu je radosť pre mňa i pre teba. Radosť a naše objatie! Najveľkolepejšia explózia lásky! Ja som tou cestou už prešiel a teraz čakám teba.
Nechápeš, že aj ja som odišiel zo zeme? Bol som len jej hosťom. Teraz som pánom zeme. Aj ty budeš taký. Daj smrti, čo jej patrí. Už nepozeraj na hrob ako na beznádejný koniec, ale ako na radosť a počiatok. Nech umrie tvoja pýcha! Zore vzkriesenia sú už na obzore.

Zakončenie krížovej cesty

Otče, ďakujem ti za túto krížovú cestu. Poznal som kríže, ktoré každý deň musím vziať na seba a kráčať za tvojím Synom. Teraz už viem, ako treba prijímať kríž, ako sa treba odrieknuť, dúfať a milovať napriek všetkému. Teraz už viem, ako sa umiera pred smrťou a kráča v ústrety životu.
Otče, ďakujem ti, že teraz môžem vojsť do tvojho Kráľovstva. Vzdávam sa svojej vzdorovitej vôle a prijímam tvoju vôľu. Ďakujem ti, že sa stávam účastným tvojej prirodzenosti, tvojím dieťaťom, tvojou radosťou.
Otče, učiň, aby sa dnes uskutočnilo moje zmŕtvychvstanie!

Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *