Novéna k blahoslavenej Anke Kolesárovej

1. deň – Dar modlitby

„Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: ,Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.ʻ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich (Mk 10, 13 – 16).

Najvyšší čas prichystať sa na polnočnú omšu. Anka sa tak prebrala a ožila, že keď videla, ako sa všetci chystajú do kostola, silou-mocou chcela ísť s nimi. Doteraz vždy zostávala s babkou doma. V kostole bola zima, ale pri tom množstve ľudí, ktorí dnes prišli na vigíliu, sa vzduch trochu ohrial. Anka bola síce unavená, ale všetkými zmyslami si vychutnávala vôňu jedličiek a kadidla, sviece na oltári, betlehem s Ježiškom pri bočnom oltári i radostné iskričky nádeje v očiach ľudí. Keď prišla domov, nemohla hneď zaspať, ani keď si už ľahla do postele a zavrela oči. Bola taká šťastná, že si to ešte chvíľu vychutnávala.

Meditácia

Bože môj, ty si mi v modlitbe dal skutočný dar z neba. V nej sa ma dotýkaš a ja sa dotýkam teba. Slová úprimnej modlitby môjho srdca sa cez najčistejšie ruky tvojej Matky dostanú až k trónu tvojej svätosti ako obeta a prosba. Často však moje srdce napĺňa strach, problémy, neistota. Môj úbohý život rozruší už aj tak slabú dôveru v teba. Niekedy si neviem nájsť dostatočný čas na modlitbu. Bez pokory a stíšenia vstupujem pred tvoju božskú tvár. Aký som len slabý, Pane. Pozri na mňa biedneho, zmietaného vo vlastnej nevedomosti. Tak ťažko sa zriekam seba samého či svojich povinností, keď v modlitbe prednášam slová pred tvojím Božím majestátom.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že svoju modlitbu začnem vzývaním Ducha Svätého, aby prišiel na pomoc ľudskej slabosti, lebo neviem ani to, za čo sa mám modliť, ako treba.

Modlitba

Svätý Bože, ty si nám odovzdal dar modlitby, ktorou sa ti môžeme prihovárať v každom momente nášho života. Skrze slová úprimnej modlitby nám udeľuješ hojné milosti, očisťuješ a požehnávaš naše úmysly, ak sa zhodujú s tvojou svätou vôľou. Dávaš nám neustále dôkazy, že nás miluješ nekonečnou láskou, a tak pretváraš naše srdcia na svoj obraz. Prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Anky, ktorá sa ti s detskou nevinnosťou prihovárala za seba a svojich blížnych: nauč nás modliť sa, očisti naše modlitby od nesprávnych úmyslov, pomôž nám v odovzdanosti prežívať čas s tebou tak, aby sa ti páčili túžby nášho srdca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás naučil modliť sa.

 

2. deň – Dar Eucharistie

„Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: ,Vezmite a jedzte: toto je moje telo.ʻ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: ,Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechovʻ“ (Mt 26, 26 – 28).

Zo spovednice vyšla s blaženým úsmevom a čistou dušou. Naozaj! Moc sviatosti je nadprirodzená! V druhú nedeľu po Zoslaní Ducha Svätého bola slávnosť prvého svätého prijímania. Anka si obliekla novú sukňu, čo jej mama dala ušiť, a bielu blúzočku s volánikovým lemom na golieriku. Anka si odtrhla na dvore tri sedmokrásky a mama jej ich tesne nad vrkočom vsunula do vlasov. Zobrala si krstnú sviecu a vybrali sa do kostola. V druhej časti bohoslužby sa odohrávalo to najväčšie tajomstvo kresťanského života. Deti sa najprv so zapálenou sviecou v rukách zriekali zlého ducha a vyznávali svoju vieru v Boha. Teraz nastane okamih, keď sa sám svätý Boh odovzdá nehodnému človeku. Anka pokorne skláňa hlavu, bije sa do pŕs a vyznáva: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu…“ Ako sa jej teraz Boh chce dať v tomto kúsku chleba, čo sa premenilo na jeho telo, tak mu ona detsky nevinne obetuje seba, svoje telo i dušu: „Tebe žijem, Ježiš môj, tebe Ježiš, umieram, v živote i v smrti tebe patriť si žiadam.“

Meditácia

Eucharistia je pre mňa najväčším darom od Ježiša Krista, Kráľa a Pána. Pane, hoci to viem, niekedy si neuvedomujem, koho do srdca vlastne prijímam. Moje srdce nie je vždy skutočne pripravené prijať Ježiša v plnosti. Niekedy mám len slabé odhodlanie, že svoj život budem zdokonaľovať. Kiežby som ťa viac chválil a oslavoval, Nebeský Otče, a v Duchu Svätom ďakoval Ježišovi po každom prijatí jeho svätého tela i krvi. Tvoja prítomnosť vo Sviatosti Oltárnej si zaslúži odo mňa viac času na kolenách, môj drahý Väzeň lásky.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že najbližšie prijímanie obetujem nielen za seba, ale aj za tých, ktorí nehodne prijímajú tvoje telo a krv. Ďakovnou modlitbou a chválami odprosím svojho Pána za všetky svätokrádežné prijímania a skrze príhovor Panny Márie budem prosiť o milosť, aby vlial svetlo poznania do sŕdc všetkých, ktorí neúctivo prijímajú Eucharistiu.

Modlitba

Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista na zem, aby ohlasoval tvoje slovo a obetoval za nás svoj život. V chlebe a víne nám zanechal pamiatku svojej smrti, aby sme sa mu pripodobňovali, posväcovali si srdcia a ohlasovali jeho slávu, kým nepríde súdiť tento svet. Na príhovor blahoslavenej Anky ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme si uvedomovali stav našej duše a nikdy neprijali Ježiša do poškvrneného srdca. Roznecuj v nás lásku k Eucharistii a podľa príkladu blahoslavenej Anky nás nauč často si spytovať svedomie, dôstojne pristupovať k tebe a s úprimnosťou srdca ľutovať všetky svoje hriechy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nám neustále ukazoval stav duše a aby nás naučil vzdávať vďaky a chváliť Ježiša po prijatí jeho tela a krvi do nášho srdca.

 

3. deň – Dar rodičov a rodiny

„Keď mal [Ježiš] dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka mu povedala: ,Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!ʻ On im odpovedal: ,Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?ʻ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 42 – 52).

Tesne pred poludním sa domom rozľahol zdravý novorodenecký plač. Chlapček, Ankin synovec Jožko, kričal z plných pľúc. Keď sa Anka vonku dozvedela radostnú novinu, nemohla v sebe udržať nadšenie. Vletela do domu mieriac rovno k mame a ešte cestou oznamovala: „Mamka, máme Jožka! Meri sa už narodilo bábätko!“ Radostne objala mamu, potom sa roztancovala po izbe ako také rozšantené žriebätko, aby sa nakoniec zasa pritúlila k mame.

Meditácia

Pán mi hovorí: Moje drahé dieťa, dal som ti rodičov ako dar. Premýšľaj o vzťahu k nim. Učím ťa milovať nielen ich, ale aj tvojich blížnych takých, akí sú (s chybami a nedostatkami). Pozývam ťa modliť sa za nich, pros o dary Ducha Svätého pre nich. Ja som miloval svoju Svätú rodinu. Svätého Jozefa som miloval ako pozemského otca, svoju matku som miloval nevýslovnou láskou. Vnímaj pocity a nálady svojich rodinných príbuzných, keď riešia každodenné problémy. Obetuj za nich sväté omše a sväté prijímania. Vyprosuj pre nich všetko, čo ich duša potrebuje. Dám im všetko, o čo budeš pre nich prosiť. Ak ich miluješ a to, o čo prosíš, bude mať zmysel v mojich očiach pre ich spásu, nebudem váhať darovať im to.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že všetku prácu, námahu, radosť i smútok, úsmev i plač obetujem nebeskému Otcovi za svojich rodičov skrze najčistejšie ruky Panny Márie.

Modlitba

Milostivý Bože, ty si povolal človeka do rodiny, aby jeho duša prijímala tvoje milosti skrze ruky matiek a otcov. Požehnaj ich, aby boli svojim deťom príkladom lásky a čností, ktoré z nej pramenia. Daj poznať rodičom cenu života a veľkú silu ich požehnania, aby chránili život už od počatia. Pretváraj ich dušu a myseľ, nech zodpovedne vychovávajú svoje potomstvo podľa príkladu Svätej rodiny, ku ktorej sa blahoslavená Anka v posledných chvíľach svojho života utiekala. Svoje požehnanie vylej aj na deti, nech nájdu v živote tvojho Syna inšpiráciu k poslušnosti. Sprevádzaj celé svoje stvorenie po správnej ceste života a sprav nás tak svedkami svojej nekonečnej lásky už tu na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás učil vážiť si dar života v rodine.

 

4. deň – Dar priateľstva a láskavosti

„Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!ʻ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ,Hlupák,ʻ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ,Ty bohapustý blázon,ʻ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera“ (Mt 5, 21 – 26).

V polovici augusta už boli polia zožaté, obilie vymlátené. V obci sa zase plánovala tradičná mariánska púť do Klokočova. Tesne pred cerkvou sa Anka ešte raz obhliadla a nesmierne sa potešila. Utekala za nimi Marienka Budišová, ktorú mama pôvodne nechcela pustiť. „Pustila ma,“ šepla Anke do ucha v zástupe ľudí, keď sa postavila tesne za ňu. Anka jej stisla ruku, žmurkla na ňu a ďakovala Bohu, že sa mohli všetky štyri kamarátky stretnúť pri takejto vzácnej príležitosti. Tešila sa na slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu s myropomazaním, ktorú mal o desiatej odslúžiť otec biskup Gojdič.

Meditácia

„Verný priateľ je mocná záštita a kto ho nájde, nájde poklad.“ Tak sa píše už v Starom zákone (Sir 6, 14). Mať priateľa je dar od nebeského Otca. Ale môžem, Pane, o sebe povedať, že aj ja som niekomu pokladom alebo darom? Aké ťažké je niekedy, Pane, naplniť poslanie priateľa v tomto čase, ktorý je naplnený prehnanou starostlivosťou o seba a svoje pohodlie. Priateľ, to nie je len známy alebo človek, ktorý ma chápe. To môže byť aj človek chudobný, chorý, utrápený či spoločnosťou zavrhnutý blížny, ktorého posielaš do cesty práve mne, aby si ma posvätil, priblížil k sebe alebo naučil vzdať sa vlastnej namyslenosti. Pane, chcem zísť z trónu svojej pýchy až tam dole, kde na mňa čakáš v osobe takéhoto človeka. Kto počúva Boha a jeho vôľu, ten si nevyberá priateľov podľa seba, ale podľa Boha.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že prinesiem Ježiša k svojmu blížnemu tak, ako to urobila Panna Mária, keď navštívila svoju príbuznú a Ježiš z jej lona požehnal aj Alžbetu aj jej syna Jána. Denne budem žehnať svojim blížnym, nech sú na hocijakej spoločenskej pozícii.

Modlitba

Nebeský Otče, ty si skrze prorokov zvestoval ľuďom dôležitosť priateľstva a skrze lásku, ktorú ohlasoval Ježiš, si vyzýval ľudí, aby sa milovali navzájom, ako oni milujú seba. Otvor nám srdcia, aby do nich Duch Svätý mohol neustále vlievať opravdivú a úprimnú lásku ku každému človeku, ktorého denne stretáme. Zmy z nás všetku chorobnú sebalásku, obdaruj nás obetavosťou a láskavosťou, nech sme pre blížnych povzbudením, a aby sme tak mohli svedčiť o Kristovej láske ako jeho učeníci. Dovoľ nám, tak ako blahoslavená Anka, sprevádzať našich známych a blížnych na cestách v časoch dobrých i zlých, aby sme im slúžili s úprimným srdcom a videli v nich tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, lebo on s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás napĺňal láskou k blížnemu a učil obetavosti pre iných.

 

5. deň – Dar čistoty a nevinnosti

„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ (Mt 5, 6 – 9).

Anka brala modlitbu pred ikonou ako úvod k modlitbám a úpenlivým prosbám, ktoré potom prednášala Bohu z kostolnej lavice. To, čo ju trápilo, to, nad čím premýšľala a čo v srdci prežívala, to všetko odovzdávala všemohúcemu Bohu: „Drahý Bože, veď ma, prosím. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Daj mi múdrosť, aby som vedela, čo je dobré a čo zlé, a aby som sa vedela správne rozhodnúť. Drahý Bože, ochraňuj ma, prosím, pred každým hriechom. Daruj mi čisté srdce a stráž moje myšlienky, slová a skutky, aby som si ho nezašpinila. Drahý Bože, pomôž, prosím, mojej malej viere. Daj mi silu vytrvať vo viere aj napriek prekážkam a hrozbám tohto sveta, daj mi silu vytrvať až do hodiny svojej smrti, aby som raz mohla prísť k tebe. Amen.“

Meditácia

Odmenou za čisté srdce je pohľad na Boha. Tak nás učíš, Ježišu, vo svojich blahoslavenstvách. Nie je to úžasný dar, keď viem, že boj s nečistotou, ktorý tu na zemi zvádzam, je odmenený pohľadom na toho, ktorý mi dal život a aj mi ho zoberie? Pane môj, aká krehká je táto čnosť a akú hroznú cenu má odmietnutie Božej tváre. Chrám Ducha Svätého, ktorým je moje telo, je taký zraniteľný. Toľko myšlienok a podnetov ma denne napáda, môj najčistejší Ježišu. Som veľmi zraniteľný, ty to vieš, Pane môj, ale len v tvojom Božskom Srdci nájdem útočisko a nedobytnú baštu proti Zlému. Skry ma doň, Spasiteľ môj, nedovoľ mi z neho odísť. Kam inam by som šiel? Duchu Svätý, celý deň ma chráň milosťou čistoty, obmývaj môj zrak, aby sa mi do duše nevkradol hriech. Pane môj, chcem si chrániť poklad, ktorý od teba mám a zachovať si čistý zrak, myšlienky a skutky.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že budem bojovať s myšlienkami, slovami či skutkami voči sebe a iným, aby som si zachoval čistotu a cudnosť srdca.

Modlitba

Najsvätejší Bože, ty si človeka už v jeho stvorení obdaroval čistotou srdca. No my svojou neposlušnosťou a pýchou tento dar znehodnocujeme. Prosíme ťa, odpusť nám všetky viny, ktorými sme znesvätili tvoje dielo a zranili tvoju lásku a zabránili tak Duchu Svätému prebývať v nás. Prosíme ťa na orodovanie Najčistejšej Panny a blahoslavenej Anky, ktorá obetovala svoj nevinný život za zachovanie svojej čistoty, obmy krvou svojho najmilovanejšieho Syna všetky naše nečisté myšlienky a skutky a Duchom Svätým vylieč všetky rany po hriechu, aby sme statočne bojovali proti všetkým nerestiam a nezriadeným náklonnostiam, a tak ťa mohli vidieť čistí z tváre do tváre a v tejto radosti prežívať večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás napĺňal silou a odvahou v boji za čistotu.

 

6. deň – Dar odvahy a sily

„Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: ,Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.ʻ Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať“ (Sk 4, 8 – 14).

Tri týždne po pohrebe Ankinej matky sa v Pavlovciach nad Uhom konala dlho očakávaná birmovka. Anka sedela v kostole hneď v druhej lavici veľa svojej krstnej mamy, Miško sedel na opačnej strane, ktorá bola vyhradená chlapcom a mužom, spolu s Meriným mužom Michalom, ktorý mu mal byť birmovným otcom. Celú omšu myslela Anka len na mamu. Modlila sa, aby Duch Svätý zaplnil jej prázdnu dušu. Veď sa učili, že je to Duch Tešiteľ, tak ho prosila o potechu v zármutku. Chcela od Boha tak veľa? Nežiadala návrat matky ani uľahčenie svojej situácie! Pýtala si dar sily, aby svoj údel vládala niesť, dar múdrosti, aby vedela, ako každý deň kráčať ďalej, a dar bázne Božej, aby nereptala nad tým, čo sa jej v prvej chvíli vždy zdalo neprekonateľné. Kiežby sa jej dostala aspoň štipka z toho, čo dostali na Turíce apoštoli. Ich silu a odvahu, nepochopiteľnú vytrvalosť a dôveru až na smrť – to by teraz potrebovala!

Meditácia

Sila a odvaha je v mojom živote nesmierne dôležitá a to nielen pre mňa samého, ale aj v službe, ku ktorej ma povolávaš, nebeský Otecko – napríklad keď otec chráni svoje deti či manželku, keď silnejší ochraňuje slabšieho, keď matka chráni svoje nenarodené dieťa, alebo keď kňaz chráni jemu zverený ľud. Pane môj, moju odvahu a silu však často podkopáva Zlý. Hoci vie, že som pod tvojou ochranou, neustále spochybňuje toto moje presvedčenie. A tak ma oslabuje a ničí v mojej duši Božiu odvahu. Niekedy premýšľam o tom, čo ma najviac oslabuje. Pane, ukážeš mi tie slabé miesta, ktoré využíva diabol, aby ma odtrhol od večnej lásky k Tebe? Ach, Pane, potrebujem načerpať silu z teba, z príkladu tvojich drahých svätých, zo Svätého písma. Lebo bez Božieho slova som len prázdnou nádobou, do ktorej môže hriech ľahko vkĺznuť a spôsobiť toľké škody.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že sa budem celý odovzdávať pod ochranu nebeskej Matky, Panny Márie a vyprosovať si skrze jej najčistejšie ruky tú silu a odvahu, ktorou ju obdaroval jej ženích Duch Svätý.

Modlitba

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna Ježiša Krista obdaroval silou a odvahou zavŕšiť na zemi dielo spásy, ku ktorému si ho povolal. Prostredníctvom Ducha Svätého nám dávaš odvahu a silu nielen svedčiť o tvojej láske, ale skutkami ju aj potvrdzovať. Prosíme ťa, daj nám podľa príkladu blahoslavenej Anky silu a odvahu neohrozene sa približovať k tomu, k čomu nás vo svojej svätej vôli pozývaš. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás napĺňal silou a odvahou byť svedkami v každej výzve, ku ktorej nás pozýva nebeský Otec.

 

7. deň – Dar pracovitosti a usilovnosti

„V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: ,Žena, si oslobodená od svojej choroby,ʻ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: ,Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!ʻ Pán mu odpovedal: ,Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta hoci aj v sobotu?ʻ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal“ (Lk 13, 10 – 17).

Anka vyšla na dvor poskladať bielizeň, ktorá už odvčera vyschla. „Servus, Anka,“ otočila sa na ňu susedka Anička Kicáková, ktorá sa z domu kamsi veselo rozbehla, „asi sa s nami nemôžeš ísť hrať k rieke, čo?“ „Juj, hneď by som išla,“ nadchla sa Anka, ale nedala si vziať radosť povinnosťami a dodala, „chcem ešte uvariť niečo dobré na obed, tak prídem možno až poobede.“ … Anka sa vrátila do domu, poodkladala čisté veci na miesto a zašla do pivnice po zeleninu a zemiaky. Doobedie sa vlieklo. Po každom Zdravasʼ si odložila bokom jeden kúsok odkrojeného zemiaka, aby vedela, kedy má skončiť. Ťažko sa jej sústredilo aj na prácu, aj na modlitbu, lebo tu bežala po vajíčko, tu po múku, tam zase po kapustu…

Meditácia

V práci mi, Bože, môj nebeský Ocko, otváraš ďalšie pole milostí. Aj tvoj Syn Ježiš tvrdo pracoval ako tesár dlhé roky v pote tváre, až kým neprišla chvíľa, keď si ho povolal do služby pre ľudí. Ako mladík a neskôr ako muž bol poslušný svojej matke Márii a svätému Jozefovi. Museli sa veľa obetovať v práci, aby sa uživili, a keď aj niečo mali navyše, obetovali to chudobným. Pane, pozri na môj život, aj ja sa snažím nasledovať tvoj príklad, chcem nasledovať príklad Svätej rodiny. No niekedy strácam odhodlanie obetovať časť zo svojho „prebytku“ tým, ktorí trpia nedostatkom. Pane, je moja práca v tvojich očiach skutočne napĺňaním tvojej svätej vôle? Prečo, Pane, tak ľahko stratím cit vnímať ťa vo všetkom, čo robím?

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že budem vnímať prácu, ktorú robím, ako dar od Boha. A hoci sa bude zdať namáhavá a niekedy stereotypná, obetujem Ježišovi každú jej sekundu ako odmenu za to, že on pre mňa neustále pracuje.

Modlitba

Nebeský Otče, ty si povolal svojho Syna na zem, aby svojou usilovnosťou nám bol príkladom, ako si vážiť to, čo máme od teba. Požehnaj našu každodennú prácu a v nej nás pripodobni aj svojmu Synovi, aby sme tak ako aj blahoslavená Anka pracovali na zveľaďovaní tvojho stvorenia už tu na zemi. Dovoľ, aby sme talenty, ktoré nám dávaš, statočne a s radosťou využívali, a tak ti mohli získať ďalšie talenty. Daj, aby sme tvojimi milosťami obohacovali seba, ale predovšetkým svojich blížnych. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby nás posväcoval a posilňoval v každom i tom najmenšom diele, ktoré konáme pre Najsvätejšiu Trojicu a Božie stvorenstvo.

 

8. deň – Dar štedrosti a pohostinnosti

„Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: ,Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!ʻ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: ,Vošiel k hriešnemu človekovi!ʻ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: ,Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.ʻ Ježiš mu povedal: ,Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synomʻ“ (Lk 19, 1 – 9).

Anka nemala ani 11 rokov, končila piaty ročník a bola jedinou gazdinou v dome. Ba čo viac, bola jedinou ženou v dome, ak sa to tak v tomto veku vôbec dalo povedať. Nevedela urobiť všetko, ani sa tak netvárila, ale nehanbila sa popýtať o pomoc. Sestra aj teta Mariena boli vždy ochotné, a keď bolo treba poradiť niečo narýchlo, odskočila k susedke podľa toho, ktorú našla doma.

„Pán Boh daj dobrý deň, je niekto doma? Len som chcela, či by ste mi neprišli pozrieť, či je pec dobre rozpálená a či je cesto na chlieb dobre vykysnuté.“

„Anka, minule som bola a dobre si to mala.“

„S Božou pomocou,“ prejavila Anka svoju dôveru a medzi dverami ešte nezabudla ponúknuť svoju pomoc: „Poobede vám malého pobavím, doneste ho k nám.“

„Nechaj, Anka, máš dosť svojej roboty,“ zavrhla susedka nakoniec Ankin dobrosrdečný návrh.

„Hanka príde, pobaví ho, leda že by s ním ona k vám prišla.“

„Nech príde, odkážte jej, prosím, aspoň mi bude veselšie,“ potešila sa malá gazdinka a utekala domov piecť chlieb.

Meditácia

Toľko darov denne dostávam od teba, Pane. Si ku mne štedrý a svojou pohostinnosťou v bratoch a sestrách mi prejavuješ svoju lásku. Toľkokrát si mi dokázal, ako ma miluješ, keď si mi doprial tešiť sa zo zdravia, z pokrmu alebo hocičoho, čo oblažuje moju dušu. Občas som však, Pane, lenivý dať zo seba naplno všetko. Ty ma učíš v Písme, aby som svojho blížneho miloval skutkami milosrdenstva. Odpusť, ak niekedy zabúdam na iných a na to, čo mi hovoríš. Viem, že tvojou snahou je pritiahnuť ma k sebe a zabudnúť na to, kto a čo som. Nauč ma, Pane, odumrieť sebe a strhnúť pohľad zo seba, a svojimi darmi od teba poslúžiť bratom a sestrám, ktorých mi dávaš ako dar.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že budem nielen modlitbou, ale aj skutkami milosrdenstva pomáhať komukoľvek, hoci ma o to nepožiada. Daj mi, Pane, príležitosť dokázať ti svoju lásku tým, že budem nasledovať tvoje milosrdenstvo.

Modlitba

Milosrdný Otče, ty štedro obdarúvaš nebeskými pokladmi každého, kto tu na zemi prejavuje milosrdenstvo svojmu blížnemu. Posväť nás túžbou byť oporou pre núdznych či trpiacich, aby sme svojimi telesnými a duchovnými skutkami boli vzorom pre všetkých ľudí na svete. Sprav nás svedkami Tvojej nekonečnej lásky, dovoľ nám byť sprostredkovateľmi dobra každému, kto potrebuje pomoc. Prebuď naše srdce k službe iným, nech pocítia Tvoju prítomnosť a lásku skrze našu obetu pre nich.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby z nás urobil neustálu obetu pre svojich blížnych a konaním skutkov milosrdenstva nás pretvoril na svedkov Kristovej lásky pre iných.

 

9. deň – Dar odovzdanosti

„Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: ,Sadnite si tu, kým sa pomodlím.ʻ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal: ,Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!ʻ Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: ,Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty.ʻ Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: ,Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.ʻ Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im: ,Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízkoʻ“ (Mk 14, 32 – 42).

Vojak sa rozhliadol po dvore a vybral sa rovno oproti ku Kolesárovi. Otvoril dvere do domu a zamieril priamo do kuchyne, no nenašiel tam nikoho. Odložil samopal a začal otvárať dvierka na kredenci, vyberať hrnce, obíjať pokrievky. V pivnici bolo zatiaľ všetko počuť. Ján Kolesár, dobrák od srdca, vedel, že to už nie sú Nemci, ale že sú to bratia, osloboditelia, ktorí ich prišli zachrániť spod nemeckej nadvlády. Povedal dcére: „Anka, isto je hladný, choď mu dať čosi zajesť.“ Už pri rezaní chleba si však vojak všimol, že ruky gazdinej nie sú tvrdé a zrobené ako ruky dospelej ženy, ale že sú to ruky dievčaťa. Vkradol sa za ňou do komory, chytil ju zozadu za ramená, otočil si ju tvárou k sebe a začal ju tlačiť ku stene. Anka vykríkla, zvrtla sa a snažila sa prešmyknúť späť do kuchyne. „Takže nie?“ spýtal sa akoby hrozba smrti nemohla zmeniť jej pevné rozhodnutie. Anka pokrútila hlavou a zas jednoznačne odmietla: „Nie, radšej zomriem.“ „Tak sa rozlúč s otcom!“ zreval vojak. Anka sa pozrela na otca, zovrela mu pevne dlaň a v tej chvíli akoby bez strachu, v milosti Božej, povedala: „Otecko, zbohom!“ Potom zavrela oči a naposledy zašepkala: „Ježiš, Mária, Jozef…!“ a jej modlitbu prerušil dvojitý výstrel.

Meditácia

Pán môj a Boh môj, prichádzam pred teba ako malý, veľmi malý tvor. Vo svojej malej pokore mi dovoľ, aby som ti odovzdal to máličko, čo mám. Uprednostňujem veľa vecí vo svojom živote a pritom viem, že doň nepatria. Častokrát nie som spokojný s tým, ako žijem, čo rozprávam či prežívam, aké skutky konám, ako pristupujem k blížnym, ako sa ti prihováram. Áno, viem o tom všetkom, môj milovaný Ocko. Ale takisto viem, že bez teba som nikto. Som iba prach, ktorý pokope drží tvoja nekonečná milosť voči mne. A preto pri poznaní všetkého toho, čo je vo mne a robí ma nehodným pozrieť na teba, mi dovoľ, aby som sa úplne odovzdal do tvojich rúk. Vezmi si moju dušu, srdce i moje telo a urob s mojím životom to, čo sa ti páči. Chcem sa zveriť do tvojej starostlivej otcovskej lásky, lebo viem, že len v tvojich rukách budem rásť a nájdem len to najlepšie pre svoj život. Matka moja drahá, preblahoslavená Panna Mária, do tvojho Nepoškvrneného Srdca vkladám svoje zmysly, myšlienky i skutky. Priveď ma k Najsvätejšej Trojici, požehnávaj ma a neprestajne ma ochraňuj. Najsvätejšia Trojica, milujem ťa. Mária, moja drahá Matka, oroduj za mňa.

Na tento deň si dávam predsavzatie, Pane, že sa budem snažiť všetky situácie, stretnutia, slová, skutky odovzdávať do tvojej svätej vôle, aby som nezanedbal nijaké dobro, ktoré mi vo svojej dobrotivej láske vkladáš na moju  životnú cestu, aby som sa čoraz viac posväcoval.

Modlitba

Milovaný Otče, prichádzam k tebe v posledný deň tejto novény s prosbou na srdci, aby si ma požehnal a doprial mi všetky milosti, ktoré moja duša potrebuje k spáse. Ty vieš, že moje srdce túži po splynutí s tvojím a moja duša žízni po tebe. Preto ťa v tejto chvíli prosím, posilni ma v odovzdanosti v tvojej službe, aby som nielen dokonale plnil tvoju vôľu, ale s pevným odhodlaním a silou svedčil o tvojej láske a jej silných účinkoch na môj život. Dovoľ, nech je moje srdce tvojím živým stánkom, pretvor ho, aby bolo dôstojným príbytkom Ducha Svätého. V tvojej milosti si budem pestovať odovzdanosť ako najvzácnejšiu perlu a v tvojom požehnaní dokazovať blížnym, aký si veľký a milosrdný. Obnov moje ochabnuté telo, ale predovšetkým srdce. Premeň ma na milujúceho, oddaného a vždy verného služobníka, aby som pod tvojím vedením a požehnaním uzrel tvoju tvár a v tvojom Synovi a Duchu Svätom ťa velebil po všetky veky vekov. Amen.

Modlitbou Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva Otcu prosme Ducha Svätého, aby z nás urobil silných a odovzdaných kresťanov, ktorí budú neohrozene bojovať za Božie dielo.

Zdroj: Anka Kolesárová, Obeť svätej čistoty, modlitba.sk, Zaex, Ing. Marcel Prievozník- autor, Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 20 Augusti 2018, Prot. N. 3210/2018, obrázok: Modlitba.sk

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *