Krížová cesta „Deti – výchova“

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Pilát odsudzuje Pána Ježiša, i keď je presvedčený o jeho nevine. Odsudzuje ho zo strachu, aby neprišiel o kariéru. Nekonáme aj my tak? Koľko bolo takých, ktorí zapreli Krista preto, aby neprišli o miesto? Naše deti si nás nebudú vážiť pre postavenie alebo pre peniaze, ktoré zarobíme, ale pre náš charakter.
Pane, pomôž nám, aby sme boli pre deti príkladom spravodlivého a statočného konania.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Prijíma ho dobrovoľne. Dokážeme i my vziať na seba kríž – ťarchu starostí, zodpovednosti za výchovu mladých, ťarchu neúspechu a sklamania?
Nech vždy s ochotou a s Tvojou pomocou, Pane, prekonávame ťažkosti svojho povolania a pomáhame deťom poznávať pravdu.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Pán klesol pod ťarchou kríža. Aj my často klesáme, hoci náš kríž v porovnaní s jeho krížom je omnoho ľahší. On niesol hriechy celého sveta, my nesieme len svoje, a predsa sa nám zdá, že už nemôžeme. Kristus vstal. Vstaneme i my?
Pane, Ježišu, pomáhaj nám vždy znova vstať a znova vziať na seba kríž utrpenia, aby sme Ti tak prinášali obetu za deti, ktoré si nám zveril.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Ježišova Matka – skutočná kresťanská žena. Dnes, keď počúvame sťažnosti na správanie detí a mladých, keď narastajú problémy vo výchove, je Mária stále príkladom lásky, obetavosti a tichosti.
Mária, Matka, pros za nás a všetkých učiteľov a vychovávateľov, nech vedieme svoje deti s trpezlivosťou, láskou a vytrvalosťou.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Šimonova neochota. Pri výchove detí sa často stretávame s ich neochotou, odvrávaním, nechuťou. Kde sa to v nich berie?
Pane, pomôž nám, nech sa deti môžu od nás učiť konať denné práce radostne, s chuťou a bez rečí.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Láska k blížnemu. Ako ľahko ju pochopí dieťa, keď ju vidí uskutočňovať okolo seba!
Nech naša láska k blížnemu nie sú len slová, ale nech ju deti poznajú i z nášho správania.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

I my často, vyčerpaní prácou, starosťami a ťažkosťami, strácame odvahu, klesáme na mysli. Zabúdame, Pane, že si stále s nami, pripravený nám pomôcť znovu sa vzchopiť.
Posilni našu dôveru, Pane, nech sa spolu s deťmi učíme viac pamätať a spoliehať sa na Teba.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

I dnes máme dôvod plakať nad sebou a nad svojimi deťmi. Koľko rodičov, vychovávateľov a učiteľov berie svoju ťažkú a zodpovednú úlohu príliš ľahkomyseľne! A potom plačeme nad svojimi deťmi a vidíme vinu v nich!
Pane, daj, nech všetci, ktorí vychovávajú deti, plnia svoju úlohu svedomito a s láskou.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Zdá sa, že Pán Ježiš už kríž neunesie. A predsa znova vstáva! Nech aj my sme vytrvalí a vidíme vo výchove deti poslanie, ktoré nám zveril Boh.
Nauč nás, Pane, pravej láske, ktorá sa nebojí obety.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Pán Ježiš nepoužíva hrubé slová, nenadáva tým, ktorí ho zbavujú šiat. Koľko nevhodných slov si musia deti vypočuť! Ako sa previňujeme, keď vo svojom okolí trpíme dvojzmyselné, neslušné reči a správanie!
Pane, pomôž nám vytvoriť deťom čisté prostredie, nech ich nepohoršujeme slovami a skutkami.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiš trpí stále viac. I deti musia niekedy vydržať bolesť a utrpenie. Záleží na nás, ako ich na to pripravíme.
Pane, daj nám svojho Ducha, aby sme deti naučili znášať bolesť a ťažkosti.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Zomiera za všetkých ľudí. V tej najťažšej chvíli zostáva pri ňom skupinka najvernejších.
Pane, daj, nech spolu s deťmi, ktoré si nám zveril, patríme k tým, ktorí Ťa nezradia a neopustia.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Mŕtve telo – zdanlivý koniec – temnota, ktorá sa čoskoro premení na svetlo. Snažme sa v tejto pôstnej dobe dostať z tmy hriechu ku Kristovmu svetlu.
Pomôž nám, Pane, svojou milosťou, aby sme dokázali povstať k novému, lepšiemu životu a ukázali tak cestu i našim deťom.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Pán Ježiš nás má rád. Preto šiel cestou bolesti, preto zomrel. Snažme sa pochopiť tú lásku. Snažme sa pochopiť, čo to pre nás znamená.

Záver

Pane, ďakujeme Ti za Tvoju krížovú cestu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku. Daj nám svoju milosť, aby sme ju pochopili a dokázali priblížiť i našim deťom.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *