Krížová cesta za kňazov (Ježiš Cataline Rivas)

Krížová cesta za kňazov (podľa posolstva Pána Ježiša diktovaného Cataline Rivas)

„Málo je modlitieb za kňazov, pretože panuje názor, že sú uchránení od každého pokušenia a zbavení vášní. Kdeže! Aby nastúpila radikálna svätá zmena, aby sa uskutočnilo jedno z najväčších zdokonalení tých, ktorí sú moji, moje Srdce hľadá duše, ktoré by sa oddali s horlivosťou a zápalom, bez únavy, vo dne v noci modlitbe za mojich kňazov.“ (Pán Ježiš Cataline Rivas)

ÚVOD

Pane Ježišu, túto krížovú cestu obetujeme za zasvätené duše, ktoré stratili svoje nadšenie a spokojnosť v službe. Modlíme sa za kňazov, ktorí na oltári uskutočňujú onen zázrak zázrakov, ale ktorých viera je slabá.

Panna Mária, príď a pomôž nám, aby sme vzývali Ježišovo utrpenie s láskou.

Po každom zastavení:

Nebeský Otče, obetujeme ti Ježišovu najsvätejšiu Krv, jeho zásluhy, ale predovšetkým bolesti jeho Srdca, aby sme získali milosti pre kňaza. Amen.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Prvé zastavenie
Ježiš je odsúdený na smrť

„Miloval som svojho Otca a chcel som splatiť dlh za hriešne ľudstvo. Miloval som ľudí nekonečnou božskou a ľudskou láskou, chcel som ich urobiť šťastnými a spasiť ich. Moja láska bola pôvodom môjho utrpenia. Keby som to tak sám nechcel, nikto by sa ma nemohol dotknúť.

Obnova Cirkvi musí začať u kňazov. Je tu mnoho slamy a málo zrna. Mnoho zdania a málo skutočnosti. Mnoho lístia a málo plodov. Chýbajú dobrí a svätí robotníci, ktorí by žili len pre moje záujmy a pre Božiu slávu. Kňaz má byť druhým Ježišom na zemi, aby oslavoval Otca a získaval duše pre nebo. Pretvorenie kňaza vo mňa, Ježiša, nie je cieľ, naopak. Je to len začiatok, obyčajné otvorenie dverí dokorán, aby Boh vstúpil a vzal dušu do svojho vlastníctva, aby ju zavlažil a dal počiatok novej sérii milostí, darov, chariziem, bohatstva a pokladov, ktoré nemôže vyliať do lepších nádob, než akými sú očistené a sväté srdcia kňazov.“

Nebeský Otče, pre nekonečné zásluhy Ježišovho utrpenia ťa prosíme za kňazov, aby boli ochotní stať sa služobníkmi ukrižovaného Boha. Prosíme o to, aby do sŕdc kňazov nevstúpil svet, ktorý od nich vzďaľuje Ducha Svätého, ale aby odpovedali na zámery, ktoré má s nimi celá Najsvätejšia Trojica. S Pannou Máriou prosíme, aby konali ako Ježiš: s dokonalosťou, svätou horlivosťou, božskou láskou, svätou a spravodlivou rozumnosťou, aby priťahovali, zjednocovali, tíšili a milovali. Amen.

Druhé zastavenie
Ježiš na seba berie kríž

„Som Boh, ale som tiež človek. Chcel som na seba zobrať ľudskú biedu, aby som ju zmiernil, chcel som trpieť ako človek, plakať ako človek, byť hlboko dojatý rovnakými bolesťami i radosťami ako človek. A preto, aj keď som v nebi, viem ďakovať, viem cítiť a byť dojatý. V mojich žilách prúdi ľudská krv a vo svojom Srdci pociťujem bratstvo s človekom.

Buďte na stráži, milovaní kňazi. Je potrebné bdieť a modliť sa, netreba si skracovať cestu mimo tú dlhú a nastúpenú, hoci je plná tŕnia. Ona vedie k nebu. Zažeňte vlažnosť – skazu kňazských povolaní a rozhodnite sa kráčať po ceste kríža, ktorá vás udržuje bdelých, posilňuje a zachraňuje. Láska rastie v závislosti na tom, ako sa zapierate.“

Bože, odprosujeme ťa za vlažnosť kňazov, ktorá zháša horlivosť, zabíja vieru a kňazské povolania rúti do záhuby. Odprosujeme ťa za svoju vlastnú vlažnosť, ktorá sa rodí z pohodlnosti a zmäkčilosti. Prosíme, aby bola duša kňaza odvážna a nie váhavá, aby sa nezastavovala, aby bojovala so svojimi chybami, aby sa stále zjednocovala s Ježišom, aby ho milovala, pretože láska je mocná hybná sila pre pretvorenie v druhého Ježiša. Prosíme za horlivosť kňazov a ich spätosť s Duchom Svätým. Amen.

Tretie zastavenie
Ježiš prvý raz padá pod krížom

„Veľký pád obyčajne začína niečím maličkým, niečím, čo má duša rada: slabosťou, dovoleným súhlasom, potešením, ktoré nie je zakázané, ale tiež nie je príliš vhodné… Takto sa duša začína zaslepovať, umenšuje sa v milosti, vášeň silnie a nakoniec je duša premožená. Ak je smutné prijať urážku a nevďak od ktorejkoľvek duše, o čo smutnejšie je, ak to prichádza od mojich najmilovanejších: vyvolených kňazských duší.“

Bože, odprosujeme ťa za pýchu, nečistotu, nestriedmosť v pití, lakomosť, zbabelosť, malomyseľnosť, lenivosť a ďalšie neresti, ktoré spútavajú naše i kňazské duše. Pane Ježišu, neresť, ktorá ťa veľmi zarmucuje, je opilstvo. Ono otupuje, otravuje, zabíja duchovný život, zahmlieva svetlo viery a všetko zotročuje. Je to neresť, ktorá strháva k nečistote a hasí v srdci lásku. Prosíme, nech sa kňazi utiekajú k Duchu Svätému, nech očistia svoju dušu, aby v nej našli Boha, nech sa zrieknu sami seba, nech sa poslušne podriadia, pokoria a vzývajú Božie milosrdenstvo. Amen.

Štvrté zastavenie
Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

 „Moja Matka mi prichádza oproti so Srdcom prebodnutým bolesťou. Jej Srdcu sa dostáva smrti, ktorú ja trpím vo svojom tele. Ach, ako sa na mňa upierajú jej oči a moje na jej! Nevyslovíme jediné slovo, ale naše Srdcia si toľko povedali v tomto jedinom bolestivom pohľade. Mária vie, že nemôže zmierniť moje bolesti a dobre vie, že stretnutie s ňou ešte umocní moje utrpenie, ale aj mi dodá silu na splnenie vôle Otca.“

Panna Mária, tvoje materinské Srdce krvácalo vopred v bolestnej perspektíve, ktorá sa mala uskutočniť a napriek tomu, že si tak veľmi milovala Ježiša, nesmela si klásť ani najmenší odpor. Tvoja láska sa zlievala s láskou tvojho Syna a vaša vôľa splynula do jedinej vôle Otca. To je tvoja úloha Nevesty Ducha Svätého v Cirkvi: bdieť nad kňazmi, starať sa o nich, ustavične sa prihovárať a prosiť za túto vyvolenú časť Božieho ľudu, sprevádzať ich v ich službe a stáť im po boku zvlášť pri svätej omši. A preto ťa, Bože, prosíme, aby kňazi milovali Máriu, nasledovali ju a boli učenlivými a milujúcimi v jej rukách, aby tak dospeli k pretvoreniu v Ježiša. Amen.

Piate zastavenie

Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 „Som na ceste na Kalváriu. Zo strachu, aby som nezomrel skôr ako dosiahnem konca, hľadali tí strašní ľudia niekoho, kto by mi pomohol niesť kríž. Pozrite sa na Šimona. Tomuto mužovi chýba dobrá vôľa zdieľať so mnou ťarchu kríža, a tak, keď ho únava zmáha, necháva ťažobu doľahnúť viac na mňa a tak druhýkrát padám na zem.

Kňaz nie je nikdy sám, pretože ja som v ňom. Duch Svätý s plodnosťou Otca ma utvára v dušiach kňazov, ja v nich žijem pre neho a oni by mali žiť vo mne. Som v ustavičnom kontakte s kňazmi a to nielen v Eucharistii, ale aj v dôvernej jednote, keď plnia povinnosti svojej kňazskej služby. Preto pociťujem netaktnosť, opustenosť, trpím a trápim sa, keď ma kladú až za stvorenia, za prázdne zamestnania, dokonca až za hriech, ktorý uráža nežnosť.“

Panna Mária, s tebou prosíme za kňazov, aby boli vo vzťahu k Ježišovi aj iným osobám pozorní, zdieľajúci Boha. Nech hovoria o veciach, ktoré vzdelávajú a získavajú si úctu svojimi cnosťami, pokorou a prostotou, nech sú Ježišom nielen v kostole, ale aj na ulici, vo svojej službe i mimo nej. Príď, Duchu Svätý a daj, aby boli kňazi svätí, horliví, zamilovaní do Ježišovho kríža, aby duše niesli, kázali im a zapaľovali ich týmto svätým drevom. Amen.

Šieste zastavenie
Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 „Ja som prvý, kto prikrýva a skrýva hriechy kňazov. Ospravedlňujem ich slabosť pred svojím Otcom a potom aj pred svetom, aby som chránil česť svojej Cirkvi, ktorá plače pre krivdy, akých sa jej dostáva od ich nehodných kňazov. Moje srdce, ktoré je samé zľutovanie a dobrota, žiada ich dôveru, žiada, aby prišli ku mne, aby túžili očistiť svoje srdcia. Kňazi sú viac než tkanivo mojej duše, sú môj obraz tu na zemi a ja robím všetko, aby boli mnou, snažím sa pretvoriť ich vo mňa. Môže existovať väčšia láska?“

Prosíme ťa, Bože, aby sa kňazi umŕtvovali, činili pokánie, obetovali a zasväcovali. Aby sa stali hostiou a premenili sa v obeť, aby s láskou objali všetku námahu, ktorú apoštolát a spása duší vyžadujú. Aby viedli duše ku cti a sláve Najsvätejšej Trojice. S tebou, Panna Mária, prosíme, aby kňazi otvárali svoj život Ježišovi a nežili ponorení do vonkajších vecí. Amen.

Siedme zastavenie
Ježiš druhý raz padá pod krížom

„Vyčerpanie, ktoré cítim a kríž sú tak ťažké, že v polovici cesty padám druhýkrát. Pozerajte sa, ako ma tí neľudskí muži dvíhajú najbrutálnejším spôsobom. Jeden ma ťahá za rameno, iný za odev prilepený k mojim ranám a tak ich znovu otvára… Iný ma zdrapí za krk, ďalší za vlasy, iný mi uštedruje otrasné rany päsťami a dokonca aj kopance do celého tela. Kríž na mňa padá a svojou váhou mi spôsobuje nové zranenia. Moja tvár sa odiera o kamene na ceste a krv valiaca sa po tvári zlepuje moje oči. Prach a blato sa mieša s mojou krvou a premieňa ma v najodpornejší zjav.“

Bože, ktorý osladzuješ trpkosti kríža, prosíme ťa, aby Duch Svätý daroval kňazom silu a veľkodušnosť, ktorá dospieva až k heroizmu. Nech sa kňazi ponoria do Ježišovej lásky, ktorá všetko spríjemňuje, osladzuje, pretvára a zbožšťuje skrze Ducha Svätého. Amen.

Ôsme zastavenie
Ježiš stretáva plačúce ženy

 Deti moje, nesiem nielen drevený kríž, ktorý ma dovedie do slávy, ale aj neviditeľný, všadeprítomný kríž, ktorý tvoria kríže vašich hriechov. Áno, aj vaše utrpenia. Všetko, čím trpíte, sa stalo predmetom môjho utrpenia. Nenariekajte, neváhajte, hľaďte na lásku, ktorá ma s vami zjednocuje a sledujte, ako som konal uprostred bezbrehej horkosti. Spojte svoj kríž s mojím za návrat mojich odpadnutých kňazov. Oni nemyslia na to, čo pre mňa znamená ich zlyhanie, nedoceňujú strašné dôsledky, ktoré majú na svedomí. Nemilujú ma a preto sa vyňali z môjho náručia. Nemilujú ma a bez lásky sa kňaz môže jedine zrútiť do priepasti. Ľudsky je veľmi ťažké, aby sa odpadlík obrátil, pretože zlý duch vytvára v jeho duši nepreniknuteľný pancier proti nadprirodzenému a božskému životu. Je to veľmi ťažké, nie však nemožné, pretože Boh ho chce spasiť a vždy to môže dosiahnuť.“

Panna Mária, sama nás učíš, že dôstojnosť kňaza – hlavne keď vysluhuje sviatosti, je tak nesmierna a hlboká, že to ľudský rozum nikdy nemôže pochopiť. S tebou prosíme nebeského Otca za svätú prípravu seminaristov, aby v seminároch títo ašpiranti kňazstva pochopili božskú vznešenosť svojho povolania. Aby sa zdôrazňovalo, aké sväté povinnosti kňaz prijíma a aké veľké je nebezpečenstvo straty duše, ak nebude zodpovedať svojmu povolaniu. Amen.

Deviate zastavenie
Ježiš tretí raz padá pod krížom

„Od hanby za vaše hriechy som znovu padol tvárou na zem. Čím všetkým som musel prejsť, aby som zachránil človeka a mohol vládnuť v jeho srdci! Čo všetko som prijal, aby som vám umožnil prístup do Kráľovstva svojho Otca! Pozrite na mňa v tomto nesmiernom utrpení. Vari si nezaslúžim lásku, keď som toľko bojoval a toľko trpel? Nezaslúžim si snáď, aby so mnou stvorenia počítali ako so svojím vlastným, keď som sa za nich úplne vydal bez výhrad?

Trikrát som po ceste spadol: prvýkrát, aby som dal silu k obráteniu hrešiacim zo zvyku; druhýkrát, aby som povzbudil slabé duše a duše zaslepené zármutkom a netrpezlivosťou, aby sa vzchopili a s odvahou sa vydali po ceste cností. Tretíkrát som padol, aby som pomohol dušiam odlúčiť sa od hriechu v hodine ich smrti.“

Mária, prosíme s tebou za kňazov, aby neopovrhli Božím darom a usilovali sa o to, aby vzrastalo prúdenie božského života v ich dušiach a telách ako previerka viery a nádeje v Trojici. Prosíme za ich pretvorenie v Ježiša, lebo to je to, čo priťahuje láskyplný a plodný pohľad Otca, ktorý na nich pozerá s láskavým zaľúbením kvôli tomu, čo majú z Ježiša, udeľuje im svoje zvláštne kvality, božskú plodnosť, ktorá ich uschopňuje konať božské zázraky v dušiach a tak mu vzdávajú chválu, po ktorej túži – chválu čistoty. Amen.

Desiate zastavenie
Ježiša vyzliekajú zo šiat

 „Pozrite, milované deti, aké poníženie som prežíval, keď som bol vystavený na obdiv okolostojacej zberbe po tom, ako mi strhli šaty prilepené k zaschnutým ranám, ktoré sa tak znovu otvárajú a krvácajú. Aký hlboký cit zakúšam, keď snívam o légii kňazov, ktorí uskutočňujú ideály môjho Srdca. Tento zástup svätých kňazov vo svojej jednote so mnou a v čistote ich sŕdc bude schopný pretvoriť svet. Dnes žiadam a naliehavo prosím mojich biskupov a kňazov, aby s Máriinou pomocou dali nový impulz k hľadaniu čistoty pre moju Cirkev a pre slávu panenskej Trojice. Žiadam čistotu! Žiadam, aby kňazi vo svojej duši oživili lásku k mojej Cirkvi, aby ju podopierali, bránili, ochraňovali a dávali jej slávu a tisíce čistých duší. Hriech nečistoty sa strašne rozšíril a drása moje Srdce.“

Prosíme ťa, Bože, aby boli kňazi svätými a čistými, lebo len čistí majú to privilégium, že uvidia Boha. Nech z dôverného styku s Duchom Svätým nadobúdajú čistotu, šíria čistotu, oznamujú čistotu dušiam, vyžarujú do nich odlesk panenstva Trojice a spájajú ich do jednoty s čistotou. Amen.

Jedenáste zastavenie
Ježiša pribíjajú na kríž

 „Ona hodina je tu. Kati ma napínajú na kríž, berú a naťahujú moje paže, celé moje telo sa trhá, hojdá sa zo strany na stranu a tŕne koruny prenikajú stále hlbšie do mojej hlavy. Počuť prvý úder kladiva, znie až do hlbín zeme. Žasnite, ako ticho, trpezlivo a ochotne som prijal toto utrpenie.

Ale k tomu, aby niekto prišiel za mnou, musí zaprieť seba a vziať na seba kríž, aby sa stal mnou, aby získal a dostal milosti pre duše. Kríž treba na seba nielen vziať, ale dať sa naň aj pribiť. Je to veľká milosť pre duše, mať účasť na mojom utrpení. Všetko môže sklamať, ale nie kňaz, ak je ukrižovaný z lásky ku mne vo svojich povinnostiach, vo svojom správaní, vo svojich vzťahoch, vo svojom konaní a dôvernosti so mnou.“

Prosíme ťa, Bože, aby kňazi dobrovoľne a s láskou objali kríž, ktorý je veľkým protijedom proti pokušeniam všetkého druhu. Aby sa tak posvätili a dosiahli vysoký stupeň spojenia s Ježišom. Aby kňazi milovali bolesť a dobrovoľne, bez výhrad prijímali vôľu nebeského Otca, nech žiada akúkoľvek obeť. Aby sa vždy, keď sa ich prirodzenosť búri, s pokorou a odovzdaním podrobili a zverili do Božej vôle. Amen.

Dvanáste zastavenie
Ježiš na kríži zomiera

„Dokonané. Nesmierne tajomstvo lásky sa teraz naplnilo. Tajomstvo, pre ktoré Boh vydal svetu svojho vlastného Syna, aby človeku vrátil život… V poslednom výkriku, ktorý som vydal na kríži, som objal celé ľudstvo: minulé, súčasné i budúce.

Ja sa starám a bdiem nad slávou svojej Nevesty Cirkvi, ktorá ma stála tak veľa, ktorá je odmenou, akú mi dal môj Otec a ktorú som ja sám získal na kríži bolesťami, ponížením a neslýchaným utrpením. Na kríži som si ju kúpil za cenu svojho života, za cenu vyššiu ako má zlato, túto svoju Nevestu svätú a spasiteľnú v sile jednoty so mnou. Je nutné, aby sa kňazi za každú cenu približovali ku mne v dôvernosti svojho srdca. Vo mne majú brata, syna, matku, otca, Bohočloveka, ktorý ich miluje nežnosťou svojho vnútra s nevýslovným zaľúbením, s nežnosťou, ktorá k nim vzťahuje svoje paže a chce ich spasiť, objať, pritisnúť na svoje Srdce, ktoré sa dalo prebodnúť, aby v ňom mohli všetci moji kňazi nájsť miesto, aby sa pretvorili vo mňa, svojho Ježiša, ktorý je celý milosrdenstvo a dobrota!“

Panna Mária, ty si pri päte kríža videla, ako sa rodí Cirkev a vo svätom Jánovi si do svojho Srdca prijala všetkých kňazov celého ľudstva ako ich Matka. S tebou prosíme Ducha Svätého, aby čo najviac vodil kňazov ku svätostánku, aby stále navštevovali Ježiša, prichádzali ho potešiť a udržiavali s ním najväčšie priateľstvo. Aby nedávali prednosť tvorom a neboli chladní k sviatosti lásky, lebo Ježiša hlboko zraňuje zábudlivosť a ľahostajnosť kňazov. Prosíme za trpezlivosť kňazov pri rozdávaní svätého prijímania. Bože, odprosujeme ťa za nedbalosť pri vlastnom svätom prijímaní aj za nedbalosť kňazov, s akou nechávajú padať na zem úlomky a s akým náhlením rozdávajú tento božský pokrm. Prosíme o lásku, úctu, starostlivosť a čistotu pri každom braní do rúk Najsvätejšieho Kristovho tela. Amen.

Trináste zastavenie
Ježiša skladajú z kríža

 „Moja Matka je pre mňa najmilovanejšou bytosťou na zemi. Bola svedkom všetkých múk môjho utrpenia, ktoré spoznávala vo svojom duchu skrze božské zjavenie. Keď sa dozvedela o mojom rozsudku smrti, vydala sa za mnou a neopustila ma, kým ma nepoložili do hrobu.“

Otče, obetujeme ti Ježišovo Srdce chvejúce sa nežnosťou aj bolesťou kvôli svojim kňazom, aby bol ich pohľad čistý, cudný, láskyplný, pokorný a plný úcty – keď pri svätej omši pozdvihujú oči k tebe, Bože.

Mária: „Bolesť môjho Srdca sa stala mečom, ktorý trvale prebodával moju dušu, môj život. Cítila som ju, aj keď ju už Ježiš necítil. Utešil ma neskôr svojím zmŕtvychvstaním, keď náhle nesmierna radosť zahojila všetky rany, ktoré vo mne krvácali.“

Ó, Mária, s akou nežnosťou a starostlivosťou si zaobchádzala s Ježišom! S akým sebazaprením a prostotou si zabúdala na seba, úplne zasvätená službe pre Ježiša a jeho život. V čistote myšlienok si sledovala Ježiša a stotožňovala si sa s ním do takej miery, že si žila ľudský život na božskej úrovni. Aká obdivuhodná si, Matka! A tvoje materstvo pokračuje. Neúnavne sa staráš a pracuješ pre kňazov, modlíš sa za nich, a keď kňazi dospejú k tomu, že sa stanú druhým Ježišom, je to pre teba najväčší dar. Amen.

Štrnáste zastavenie
Ježiš je položený do hrobu

 „Moje utrpenie je ako bezodná priepasť horkosti, ktorá sa za mnou uzavrela. Môj apoštolát na zemi mal všetku svoju silu a plodnosť až vtedy, keď bolo po celom svete počuť hlas mojej krvi z výšky kríža. Len krv vykupuje, zmieruje a zjednocuje, je znamením zmluvy, ktorá prináša spásu!

Neprišiel som na zem, aby som žil s dokonalými bytosťami, ale preto, aby som podopieral slabých a živil svojich maličkých… Nechám ich rásť a budem posilňovať ich duše a uľavovať im v ťažkostiach, a ich dobré úmysly mi prinesú útechu. Ale medzi vyvolenými sú aj tí, ktorí mi spôsobujú zármutok. Vytrvajú všetci? Takýto výkrik bolesti sa derie z môjho Srdca. Chcem, aby duše počuli tento nárek. Na mojich kňazoch zvláštnym spôsobom závisí nastolenie kráľovstva Ducha Svätého vo svete, pretože oni sú v Cirkvi nástrojom pre obnovu duchovnej dimenzie materialistického sveta tým, že využívajú sväté prostriedky Ducha Svätého. Duch Svätý si zvyčajne poslúži svojimi sluhami pre veľké obrátenie duší a národov.“

Bože, prosíme ťa o milosť pre kňazov, aby sa usilovali zachraňovať duše za každú cenu, aby žili na zemi životom nielen prirodzeným, ale aj božským. Aby nezanedbávali vnútorný život v spojení s Duchom Svätým a aby ustavične rozjímali o Ježišovom živote a jeho umučení.

Ježišu, buď ich hlavou, srdcom, začiatkom i stredobodom ich života a konania. Kiež sú tvojimi rukami, spolupracovníkmi a oporným bodom pre nespočetné množstvo duší. Amen.

Zdroj: modlitba.sk, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *