Drahý priateľ prirodzenej rodiny!

Drahý priateľ prirodzenej rodiny!

V poslednom období som niekoľko krát počul názor, že kresťania nemali v spoločnosti otvárať tému homosexuality. Keď by sme túto tému vraj neotvárali, tak vraj by sme teraz nemuseli čeliť takému tlaku spoločnosti. Chcem Vám ponúknuť niekoľko myšlienok na tému, prečo je práve dnes veľmi dôležité angažovať sa v téme ochrany manželstva a rodiny. Poniektorí sa téme ochrany manželstva a rodiny nemôžete venovať priebežne pre iné neodkladné povinnosti a preto zopakujem aj niekoľko historických súvislostí.

Minulý rok bol v septembri v Košiciach Národný pochod za život. Asi málokto očakával účasť 80.000 ľudí. Ak by sme sa pýtali, čo ľudí zmobilizovalo, asi by sme dostali odpoveď, že svedectvo zápasu o ochranu života v prostredí prirodzenej rodiny zo zahraničia. V tom čase sa totiž uskutočnila séria masových demonštrácií vo Francúzsku.[1] Naše rodiny videli, ako sa v krajinách EU postupne zavádza sexuálna výchova do škôl[2],  ako sa penalizujú rodičia v prípade odmietnutia sexuálnej výchovy[3], čo je obsahom sexuálnej výchovy zavádzanej v mene rodovej rovnosti pre deti už od prvého stupňa základných škôl.[4] Časť našej verejnosti si uvedomila, že tento trend postupuje naprieč celou Európou nezávisle od národnostných rozdielov. Mlčať – znamená mať istotu, že v tento proces spoločenských zmien budeme mať aj my na Slovensku. Po Národnom pochode sa teda skupina angažovaných ochrancov prirodzenej rodiny rozhodla založiť občianske združenie Aliancia za rodinu.

Aliancia si dala za cieľ pokúsiť sa posilniť ochranu rodiny a vzájomnej manželskej lásky muža a ženy i rodičovskej výchovy vlastných detí  prostredníctvom posilnenia zákonov i verejného povedomia jej hodnoty. Je pravda, že náš právny systém je aktuálne definovaný zväčša v prospech ochrany prirodzenej rodiny. Vidíme však, že to čo platí dnes nemusí platiť zajtra. Už  v roku 2013 sme totiž boli svedkami toho, že sa na Slovensku celý rok diskutovalo o „Celoštátnej ochrane ľudských práv“ ktorú predkladalo Ministerstvo zahraničných vecí. V tomto dokumente sa po prvý krát mali priznať nadštandardné práva a ochrana práve sexuálnym menšinám, pričom paradoxne, sa dokument nezmieňoval o ochrane iných ohrozených skupín, ako napr. starí ľudia, telesne či mentálne postihnutí ľudia, národnostné menšiny a pod. Nič sa v dokumente neuvádzalo ani o ochrane práv detí či mládeže, prípadne tehotných žien, či rodičov. Zrodila sa preto potreba sieťovania síl odborníkov, ktorí by proces tvorby „Celonárodnej stratégie ochrany ľudských práv“ monitorovali a pripomienkovali na rôznych stretnutiach na ministerstvách. Vytvorila sa  diskusná skupina odborníkov, ktorí si popri množstve iných povinností počas uplynulých mesiacov vymenili približne 10.000 e-mailov, napísali desiatky úradných listín, zúčastnili sa mnohých rokovaní a dobrovoľníckych aktivít.

Po istom čase sa dospelo k záveru, že bude skutočne dôležité zabojovať za posilnenie našej právnej ochrany manželstva a rodiny. V marci 2014 sa preto odborníci z Aliancie za rodinu rozhodli ohlásiť začiatok zbieru podpisov pod petíciu o vypísanie referenda o ochranu manželstva a rodiny. Pripomienkovať legislatívny proces postupného  zavádzania zákonov o ochrane ľudských práv sexuálnych menšín bolo totiž nekonštruktívne.

Na tento krok samozrejme reagovali aj príslušné ministerstvá. Odbor rodovej rovnosti Ministerstva školstva sociálnych vecí a rodiny[5]  dostal podľa správy zverejnenej vo vestníku zo dňa 3.6.2014 z peňazí daňových poplatníkov čiastku 551.947 €[6] na: „Návrh a vytvorenie mediálneho priestoru pre Publicitu a propagáciu problematiky inštitútu rodovej rovnosti“. Samozrejme že sa nejedná o jedinú položku. Prioritné oblasti práce odboru rodovej rovnosti na rok 2014  patrí „Senzibilizácia a vzdelávanie verejných inštitúcií a médií na význam rodovej rovnosti“ a „Poradenské a osvetové aktivity k rodovej rovnosti pre odbornú a laickú verejnosť“[7] Napriek deklarovaniu, že rodová rovnosť je „presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami“ sme svedkami toho, ako sa verejné inštitúcie profilujú[8] a čo v skutočnosti propagujú:  „Tréning v oblasti predchádzania homofóbie a transfóbie pre študentov a študentky pedagogického a humanitného smeru“ (pozri príloha)

V lete 2014 sa intenzívnym tlakom verejnosti sa podarilo prekaziť prijatie „Celoštátnej stratégie na ochranu ľudských práv“ z dielne Ministerstva zahraničných vecí, avšak na jeseň 2014 prišla nová „Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti“. Nové materiály predkladalo už samotné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vypracoval ich odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Možno sa pýtate prečo sa vlády krajín sveta rozhodujú kráčať týmto rodovej rovnosti?

Pokus o krátke vysvetlenie: Ak deti vovádzame do sexuálnych tém formou informovanosti, pričom chýba rozmer skutočnej výchovy v kontexte manželstva a rodiny (čo je vážny problém pre viac ako 50 % populácie) jedným z dôsledkov je skorý pohlavný život. Veľmi peknú analýzu k problémom okolo sexuálnej výchovy napísal Mudr. Michal Patarák.[9] Je veľmi pravdepodobné, že po nástupe aktívneho sexuálneho života bude mládež a neskôr dospelí mnoho nasledujúcich rokov užívať antikoncepciu. Okrem zisku pre farmaceutický, pornografický a potratový priemysel[10], v dôsledku neviazaného životného štýlu a dlhodobého užívania antikoncepcie výrazne vzrastie aj počet neplodných párov. Už dnes je ich okolo 20% a priebehu 15 rokov sa očakáva neplodnosť párov na úrovni 50%.[11]! Ako neplodným párom pomôcť? V Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu im ponúkame duchovnú a odbornú pomoc[12]. Avšak svet financií ponúka inú alternatívu. Namiesto prevencie, prípadne liečby neplodnosti páry posiela do centier asistovanej reprodukcie. Možno ste zachytili, že na Slovensku kúpil pred pár dňami centrá umelého oplodnenia veľký podnikateľ a súčasne minister financií ČR[13]. Keďže každý jeden cyklus umelého oplodnenia je drahý ale súčasne výnosný a navyše perspektívny oplatí sa doň investovať. Už dnes sa otvára otázka o zákone o náhradnom materstve, aby dieťa mohla legálne vynosiť za peniaze iná matka[14]. Aktuálne takýto zákon nemáme[15], ale prax už takého prípady pozná[16]… V krajinách, kde je náhradné materstvo dovolené je vynosenie dieťaťa náhradnou matkou spoplatňované sumou medzi 10.000  až 50.000 €[17].

Ak si uvážime, že pre našu konzumnú spoločnosť nie je problém vyrobiť tovar, ale je veľké umenie vytvoriť dopyt po službách a tovaroch, tak potom sa Vám črtá odpoveď na Vašu otázku. Životným štýlom ktorý propaguje ideológia rodovej rovnosti sa otvára cesta novému trhu. Po prvotnom kupovaní produktov na zabránenie počatia sa po rokoch aktívneho sexuálneho života prihlási záujem o počatie dieťaťa, prípadne dokonca aj využitie služby jeho vynosenia náhradnou matkou. Takto môže každý jeden z nás priniesť do kás nadnárodných spoločností v priebehu svojho života aj 100.000 € ktoré by inak určite nepotreboval… Pre ekonómov je to teda zaujímavý trh a do jeho rozvoja sa im oplatí investovať.

Pán však dal medziľudským vzťahom svoju krásu a v nich sa jedná o celý život človeka. Čistota nie je len panenstvo pred manželstvom, ale aj celý životný štýl krásy žitia lásky v úplnej oddanosti jedinému partnerovi v úplnosti. Je prirodzené, že ľudia ktorí odmietajú Božiu milosť to nikdy nepochopia. My ohlasujeme, že Boh je láska a ak ju človek naozaj hľadá, nájde lásku „iba v Pánovi“ (por. 1 Kor 7, 39). Preto manželstvo a rodina tvoria samostatnú kapitolu teológie. Našou úlohou nie je proti niekomu bojovať, ale predovšetkým ponúkať alternatívu, víziu krásneho vzťahu ktorú svet – ak nechce poznať Boha – nikdy nespozná. Celá kampaň ohľadom referenda sa dá využiť na ohlasovanie Slova života a Daru Lásky. Dá sa povedať, že sme skutočne vo výnimočnej situácii. Myslím, že rozhodujúce je byť schopným čestne a účinne vysloviť pravdu o ľudskej láske a pravdu o manželstve a rodine. Osobne nosím hlboko v srdci katechézy o ľudskej láske od sv. Jána Pavla II. a rád by som sa tu poďakoval Rádiu Lumen , že už viac ako rok poskytuje priestor pre ich exegézu vo svojom vysielaní. Katechézy o ľudskej láske sú totiž kľúčové pre účinnú pastoráciu kňazov v dnešných farnostiach i manželov pre ich objavenie krásy manželstva. V prílohe nájdete rozpis katechéz ako odzneli na Rádiu Lumen a aj hyperlink na archív odkiaľ sa dajú stiahnuť[18].

Upozorňujem aj na stránky http://www.teologiatela.sk/, ktoré sa budú v najbližšom období rekonštruovať a ktoré zhromažďujú všetok dostupný materiál k náuke sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine. Obdobnú iniciatívu sa oplatí povšimnúť aj susedných Čechách na stránkach: http://teologietela.paulinky.cz/. Milovníkov tlačených publikácií upozorňujem na dve knihy:  Carl Anderson, José Granados: Povolaní milovať;[19] a Livio Melina Kultúra rodiny – reč lásky.[20]

  1. február 2015 bude naozaj dôležitý v histórii Slovenska. Zvolíme, či pôjdeme prirodzenou cestou podpory a ochrany RODINY, MANŽELSTVA a DETÍ alebo si vyberieme nevedeckú rodovú ideológiu a LGBTI. Prosím sledujte preto stránky www.alianciazarodinu.sk alebo taktiež stránky ďalších prorodinných organizácií uvedených nižšie, ktoré sa snažia o ten istý cieľ. Osobne Vás obzvlášť prosím o modlitby a aj pôst za túto tak vážnu otázku.

http://www.hfi.sk/

http://ocilkova.blog.sme.sk/

http://www.forumzivota.sk/tag/rodova-rovnost/

http://www.niecotunepasuje.sk/

http://rodovateoria.webnode.sk/

http://netlive.sk/index.php/video/181-rodove-scitlivovanie-s-evou-grey – video s Evou Grey

http://youtu.be/KfF64EWd_RA (75 min, EN+SK titulky) Inšpiračné video o sexuálnej výchove založenej na abstinencii.

http://www.lifenews.sk/content/trinásťročné-dievč-znásilnil-spolužiak-po-hodine-sexuálnej-výchovy

 

S úctou,
ThLic. Marek Iskra
riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy

[1] http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130115015 ; http://www.postoy.sk/prolife_manifestacia_pariz http://www.postoy.sk/node/3969
http://www.postoy.sk/manzelstva_homosexualov_vo_francuzsku
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17793
http://claritatis.cz/zpravy/z-domova/pariz-zaplnene-ulice-rekly-rozhodne-ne-manzelstvi-pro-vsechny/6285
http://www.hlavnespravy.sk/tisice-ludi-protestovali-v-parizi-proti-zakonu-umoznujucemu-sobase-homosexualov/102905/
http://www.hlavnespravy.sk/102984/102984/

[2] http://www.hlavnespravy.sk/bezmocni-chorvati-a-ich-deti-zvratenost-uz-na-zakladnych-skolach-pozehnana-vladou/67731/
http://www.hlavnespravy.sk/sexualna-vychova-deti-v-chorvatsku-a-jej-skandalozne-pozadie-lobby-pedofilov/86522/
http://www.hlavnespravy.sk/novy-kalifornsky-zakon-umozni-skolakom-vybrat-si-muzske-alebo-zenske-wc-na-baze-svojej-rodovej-identity/128505/
http://www.voxvictims.com/2012/12/23/europske-feministky-sa-spolcuju-proti-detskym-rozpravkam/
http://www.hlavnespravy.sk/v-spanielsku-sikanuju-skoly-pre-nerespektovanie-gender-identity-deti/156788/

[3]  http://www.youtube.com/watch?v=mtPUTh1BqhA&feature=player_embedded  – video !

http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493
http://www.hlavnespravy.sk/muz-skoncil-na-policii-kvoli-stereotypnemu-symbolu-na-obleceni/86944/

http://www.youtube.com/watch?v=mtPUTh1BqhA&feature=player_embedded

[4] http://www.hlavnespravy.sk/ocko-nosi-suknu-nova-ucebnica-pre-ucitelov-vo-francuzsku/103898/

[5] www.gender.gov.sk

[6] Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil výsledok verejného obstarávania, pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré si objednalo služby: „Návrh a vytvorenie mediálneho priestoru pre Publicitu a propagáciu problematiky inštitútu rodovej rovnosti“ v cene 551.947 € Zdroj: http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/245838

[7] http://www.gender.gov.sk/?page_id=2239

[8] http://slovakia.travel/lgbti-ludi

[9] https://projektn.sk/7031/problemy-okolo-sexualnej-vychovy/?ref=tit

[10] http://www.hlavnespravy.sk/videosvedectvo-v-pozadi-sexualnej-vychovy-deti-a-mladeze-stal-interrupcny-biznis/242271

[11] http://www.abctehotenstvi.cz/txt/pocet-neplodnych-paru-v-cesku-roste-za-15-let-bude-umele-pocata-polovina-deti

[12] http://rodinabb.sk/bezdetni-manzelia/

[13] http://ekonomika.sme.sk/c/7433056/babis-kupil-slovenske-kliniky-na-umele-oplodnenie.html#ixzz3LuKDMUqO

[14] http://sk.radiovaticana.va/news/2013/08/26/dieťa_ako_majetok_a_nie_dar_–_náhradné_materstvo/slo-723011

[15] http://www.sme.sk/c/7535748/zaborska-navrhuje-zakazat-nahradne-materstvo-v-unii.html

[16] http://nahradni-materstvi.webnode.cz/

[17] http://www.pluska.sk/zena/zdravie/maternica-prenajom.html

[18] http://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/teologia-tela.html

[19] Objednať tu: http://www.kumran.sk/povolani-milovat-p-17830.html

[20] Objddnať tu: http://www.donbosco.sk/tovar/kultura-rodiny-rec-lasky

logo

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *