Kardinál Burke: vďačný za uzdravenie a modlitbu ruženca

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí bratia a sestry v Kristu,

So srdečnou vďačnosťou všetkým, ktorí sa modlili za moje uzdravenie, vám píšem, aby som vás informoval, že od môjho predchádzajúceho listu mi fyzioterapia pomohla pri rehabilitácii natoľko, že teraz môžem denne slúžiť svätú omšu. Slová nedokážu dostatočne vyjadriť moju radosť z tohto daru Božej milosti v mojom živote. Ako kňaza, biskupa a kardinála, návrat k dennému obetovaniu svätej omše, hlavnej každodennej práci každého kňaza, ma s vami v najväčšej miere zjednocuje v našom duchovnom zväzku ako údov mystického Kristovho tela. Moje zotavenie zároveň zostáva intenzívnym procesom. Božská prozreteľnosť určí čas môjho návratu k mojim obvyklým pastoračným aktivitám. Zatiaľ mi, prosím, pomôžte svojimi modlitbami pripraviť sa na to obdobie čo najlepšie.

Tento list však v zásade nemá byť aktualizáciou stavu môjho zdravia. Je to skôr nástroj pastoračnej lásky, ktorá je výraznou milosťou kňazstva a biskupstva a ponúka veriacim zdravé vedenie a povzbudenie. Konkrétne píšem, aby som vás povzbudil, aby ste sa denne modlili mocnú modlitbu svätého ruženca.

Hoci sa sviatok alebo spomienka Ružencovej Panny Márie slávi 7. októbra, celý október je venovaný podpore tejto najcennejšej úcty k Márii, ktorú nám ona sama dala. Keď vám píšem o každodennej modlitbe svätého ruženca, zdôrazňujem tri dôležité úvahy.

Po prvé, odkaz Panny Márie z Fatimy nás nabáda, aby sme si ju ctili každodennou modlitbou ruženca. Za druhé, keď Panna Mária ukončila svoje zjavenia vo Fatime 13. októbra 1917, náš Pán udelil pozoruhodné potvrdenie zjavení v zázraku slnka. Po tretie, Panna Mária tým, že nás požiadala, aby sme sa denne modlili ruženec, naznačila konkrétny úmysel: pokoj. Pápež, svätý Ján Pavol II., ktorý nám opakuje posolstvá Panny Márie vo Fatime, vysvetlil, že „ruženec je svojou povahou modlitbou za pokoj“ (Rosarium Virginis Mariae, 40).

Pokoj, za ktorý sa modlíme a zároveň vyslovujeme ružencovú modlitbu, nie je pokojom, ktorý poskytuje tento svet (porov. Jn 14, 27), ale skôr pokojom, ktorý pre nás získala krv kríža Ježiša Krista (porov. Kol 1, 20). Pripomeňme si, že ružencová Panna Mária dostala najskôr titul Panny Márie Víťaznej od pápeža svätého Pia V. na počesť víťazstva mieru, ktoré bolo dosiahnuté na jej príhovor a najmä modlitbou svätého ruženca v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Pápež Gregor XIII. zmenil titul Panny Márie Víťaznej na Panny Márie Ružencovej a zdôraznil účinný nástroj na dosiahnutie víťazstva pokoja, a to modlitbou svätého ruženca.

Víťazstvo pokoja je v konečnom dôsledku víťazstvom nad Satanom, ktorý nás od hriechu našich prvých rodičov neprestáva pokúšať spáchať hriech. Je to víťazstvo, ktoré vykonal Boh Otec prostredníctvom Vykupiteľského vtelenia svojho jednorodeného Syna. Blahoslavená Panna Mária, Matka Božia, je privilegovaným nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh Otec poslal na svet Boha Syna, aby pre nás získal víťazstvo. Je to žena, ktorej Syn rozdrví hlavu hada, satana, ako to Boh Otec sľúbil po hriechu Adama a Evy (porov. Gen 3, 15). Naďalej je kanálom, pomocou ktorého Kristova milosť víťazí nad hriechom v našich každodenných životoch.

Dennou modlitbou ruženca sa približujeme k Matke nášho Spasiteľa, ktorá nás učí, ako učila správcov vína na svadobnej hostine v Káne: „Robte všetko, čo vám [Ježiš] povie“ (Jn 2,5). Ona, ktorú nám náš Spasiteľ dal za matku – Matku Božskej Milosti – nám pomáha verne stáť s ňou pod krížom nášho Pána, zjednotení s jej Nepoškvrneným Srdcom v slávnom prebodnutom Srdci Ježišovom (porov. (Jn 19, 25-27). Spolu s ňou zdieľame Triumf kríža.

Víťazstvo pokoja, hľadané prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou svätého ruženca a dosiahnuté v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, prekonáva zmätok, omyl a rozdelenie, všetky diela Zlého, ktoré dnes tak urputne útočia na svet a Cirkev. Z tohto dôvodu vás dnes vyzývam, aby ste sa modlili svätý ruženec hľadajúci príhovor Matky Božej za víťazstvo pokoja, pokoja vo vašej duši, pokoja vo svete, pokoja v Cirkvi ak to ešte nerobíte. Ponechám vám slová pápeža svätého Jána Pavla II., ktorého pápežská služba bola tak silne označená oddanosťou k Panne Márii: „Modlime sa ruženec, pokiaľ je to možné každý deň, buď sami, alebo v spoločenstve. Ruženec je jednoduchá modlitba, ale hlboká a veľmi účinná, dokonca aj vtedy, keď prosíte o podporu rodiny, komunity a sveta.“(Regina Caeli, 28. apríla 2002).

Prosím nášho Pána, aby na príhovor Panny Márie Guadalupskej požehnal vás, vaše domovy, vaše rodiny a všetky vaše práce.

Váš, v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie,
a v najčistejšom srdci svätého Jozefa,
Raymond Leo, kardinál BURKE.

Zdroj: modlitba.sk, obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *