Novéna k Nebeskému Bohu Otcovi

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“(1Jn 3,1)

1. deň so svätým Jánom Pavlom II. o Božej láske
Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1Jn 4, 16) 

Dnes sa budeme modliť s veľkým Božím služobníkom, Svätým Otcom Jánom Pavlom II., ktorý v modlitbe k Jubilejnému roku 2000 povedal: „Dobrý Otče, daj, aby tento rok bol priaznivým časom, rokom veľkého návratu do Otcovho domu, kde plný lásky očakávaš márnotratných synov, aby si im otvoril svoju odpúšťajúcu náruč a oblečených do slávnostného rúcha ich prijal pri svojom stole.“

Milovaný nebeský Otče!

Ty si pôvodcom a prameňom lásky, ty sám si Láska. Vo svojom posolstve hovoríš: „Som oceánom lásky.“ Si Otcom, ktorý miluje svoje stvorenia tak vrúcne, že ich ustavične zahŕňa láskou, akej nie je schopný nijaký otec a nijaká matka. Tvoja láska je verná, a preto neprestávaš milovať ani tie stvorenia, ktoré na teba už nemyslia.

Otče, ty hovoríš:

„Ako Otec a Stvoriteľ človeka cítim potrebu ho milovať, preto žijem blízko pri človeku, sledujem ho, pomáham mu a starám sa o neho. Vnímam jeho potreby, námahy a túžby. Mojím najväčším šťastím je pomáhať mu a spasiť ho. Chcem, aby všetky moje stvorenia boli presvedčené, že jestvuje Otec, ktorý nad nimi bdie a už tu na zemi im chce dožičiť‘ zážitok večného života. Milujem Vás tak nežne. Ak ma milujete a dôverne ma oslovujeme nežným menom Otec, už tu na zemi budete spoznávať, lásku a dôveru, ktoré sú základom večnej blaženosti. Milovaný nebeský Otče, cez matku Eugéniu si celému stvoreniu odovzdal prísľub: „Nezahynie ten, kto ma čo len raz osloví menom Otec, ale v spoločenstve vyvolených celkom isto dosiahne večný život.“  Vrúcne ťa vzývam a v Ježišovom mene prosím o milosť, aby som ťa mohol milovať tak, ako si to žiadaš. Do tejto lásky ti v duchu odporúčam všetkých, ktorí sa zasväcujú tvojej láske.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

2. deň so svätou Editou Steinovou o Božej vôli 

Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. (Jn 4, 32) 

Dnes sa budeme modliť so svätou Editou Steinovou, ktorá hovorí: „Mierou našej svätosti je naša schopnosť vzdávať sa svojej vôle. Buď vôľa tvoja sa musí stať smernicou nášho kresťanského života. Musí nás viesť od rána do večera, celý rok a celý život, aby sa Božia vôľa stala našou jedinou starosťou. O všetko ostatné sa postará Pán.“

Milovaný nebeský Otče!

Na začiatku tejto novény sa s plným vedomím odovzdávam do tvojej svätej vôle. Ty si môj Otec, nekonečne dobrý, so srdcom plným lásky. Čoho sa mám báť? Ako často som už zakúsil tvoju dobrotu, tvoje milosrdenstvo, ale nadovšetko tvoje priateľstvo. Uchránil si ma od poznaných i nepoznaných bolestí a nešťastí. Vždy si sa o mňa postaral a keď moju dušu zahalila noc, stál si na mojej strane a povzbudzoval si ma. Dal si mi tisíce dôkazov svojej otcovskej lásky a denne mi ju nanovo dokazuješ. Vo svojom posolstve hovoríš: „Milovaní, od večnosti mám len jedno jediné želanie: aby ma ľudia poznávali a milovali, aby som bol stále medzi nimi a aby si uvedomovali, aké je nevyhnutné plniť moju vôľu. Ak človek nežije podľa pravdy, neprežíva pravú slobodu. Deti moje, odovzdal som vám zákon pravdy, aby ste ho poslúchali. Vy však nežijete podľa neho a myslíte si, že ste šťastní a požívate pokoj. No v hĺbke srdca cítite, že vo vás nevládne ani pravý pokoj, ani pravá radosť, ani pravá sloboda vášho Boha a Otca, ktorý vás stvoril. Nazdávate sa, že dosiahnete pokoj srdca, ak budete uspokojovať svoje chúťky a vyhľadávať ľudské pôžitky? Nie. Dajte si povedať, že nedosiahnete pravú slobodu ani pravé šťastie, kým ma neuznáte ako svojho Otca a neprijmete môj zákon, aby ste boli pravými synmi a dcérami vášho Otca! Prečo? Lebo som vás stvoril pre jediný cieľ: aby ste milovali a slúžili mi ako deti, ktoré dôverujú svojmu otcovi.“

Bože, môj Otče, prichádzam k tebe s úprimnou túžbou za všetko ti ďakovať, aby sa ti vo mne zaľúbilo. Daj mi svoju milosť poznávať a plniť tvoju svätú vôľu.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

3. deň so svätým Ignácom z Loyoly o dôvere v Boha 

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. (Hebr 4, 16) 

Dnes sa budeme modliť so svätým Ignácom z Loyoly, ktorý hovorí: „Prijmi, Pane, celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu, všetko, čo mám a čo vlastním. Ty si mi to dal, tebe, Pane, to vraciam. Všetko je tvoje, nalož s tým podľa svojej vôle, daj mi svoju lásku a milosť, a to mi postačí.

Milovaný nebeský Otče!

Naša synovská a hlboká dôvera je najvyšším prejavom našej úcty. Želáš si, aby sme ti darovali svoju dôveru, ktorá je odpoveďou na tvoju nesmiernu lásku. Dôverou ti máme dokázať, že veríme v tvoju lásku a prijímame ju do svojho srdca, aby nás dokonale prenikla. Vo svojom posolstve hovoríš:
„Želám si, aby ste mi úplne dôverovali. Dôvera je jedným z najúčinnejších prostriedkov, ktorými si ma môžete uctiť. Dôvera je zároveň i kľúčom, ktorým otvárame tvoje otcovské srdce. Nebeský Otče, prečo tak veľmi túžiš po dôvere svojich stvorení? Preto, lebo si milujúci, súcitný a nežný Otec, ktorý nechce, aby jeho stvorenia boli príliš ustarostené, znepokojené a plné strachu. Ty chceš, aby sme nažívali v pokoji. To však je možné iba vtedy, ak ti bezpodmienečne dôverujeme. Preto aj svätý Alfonz z Liguori povedal: „Najväčšiu lásku preukážeme Bohu Otcovi vtedy, keď mu bezhranične dôverujeme.“ Môj dobrý Otče, obdar ma touto dôverou, lebo nik si ju nezaslúži tak ako ty.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka naša dôvera.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

4. deň so svätou Teréziou z Lisieux o nevinnosti detí 

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „ Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. (Mt 18, 15) 

Dnes sa budeme modliť so svätou Terezkou Ježiškovou, ktorá o svojom nebi na zemi hovorí: „Moje nebo je byť stále v Jeho prítomnosti, volať ho svojím Otcom a byť jeho dieťaťom.“

Milovaný nebeský Otče!

Vo svojom posolstve oslovuješ ľudí ako svoje deti. My tvoje stvorenia sme sa zrodili z lásky tvojho Syna. Hovoríš: „ Chápem krehkosť svojich detí. Preto som požiadal svojho Syna, aby im dal prostriedky, pomocou ktorých vždy povstanú zo svojich pádov. Tieto prostriedky im pomôžu očisťovať sa od hriechov, aby sa mohli znova stať mojimi milovanými synmi a dcérami. Týmito spásonosnými prostriedkami sú predovšetkým sviatosti. Ale účinným prostriedkom spásy je napriek vašim pádom aj kríž a krv môjho Syna, ktorá sa za vás ustavične vylieva vo sviatosti zmierenia a v obeti svätej omše. Milovaný nebeský Otče! Akou veľkou láskou miluješ malé deti a všetky nevinné duše, ony sú tvojimi vyvolenými! My ľudia, milovaný Otče, chceme byť ako malé deti, ktoré stvorila tvoja bezhraničná láska, ktoré sprevádzaš svojou nežnosťou a starostlivosťou v každej slabosti a v každom poblúdení. Čím sme slabší, tým väčšia je tvoja starostlivosť. Keď prichádzame pred teba ako deti, už tu na zemi zakúšame tvoju blízkosť, starostlivosť a lásku. Veď ty miluješ deti, lebo sú nevinné, prirodzené a čisté. Vo svojej nevinnosti sú jednoduché ako holubice (Mt 10,16). Nepoznajú strach z budúcnosti, lebo cítia, že ich chráni láska otca a matky, neznepokojujú sa ťažkosťami a pochybnosťami, lebo ich jednoduché srdce je plné dôvery.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

5. deň so svätým Antonom Paduánskym o adorácii

Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. (Jn4, 23) 

Dnes sa budeme modliť so svätým Antonom Paduánskym, ktorý hovorí: „ Boh nikdy neprestáva byť Otcom svojich detí.“

Milovaný nebeský Otče!

Vo svojom posolstve hovoríš: „Chcem ľudí, ktorí budú osobitným spôsobom uctievať svojho Otca Stvoriteľa.“ Z celého srdca, dňom i nocou sa ti chcem klaňať a uctievať tvoju moc, vôľu, veľkosť, dobrotivosť, tvoje milosrdenstvo a božstvo. Chcem sa ti klaňať prostredníctvom Najsvätejšieho Ježišovho Srdca spolu s Máriou, anjelmi a svätými. Chcem sa pripojiť k ich chválospevu, ale uvedomujem si svoju slabosť a ničotu. Preto ťa prosím, aby si mi poslal na pomoc svojich anjelov, najmä tých, ktorí sa klaňajú pred tvojím trónom. Nech ma prijmú do svojho svätého spoločenstva a nech ma učia klaňať sa tebe -svätému a nesmrteľnému Bohu v Duchu a pravde.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta a poklona.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

6. deň s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou o modlitbe vďaky

Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! ( Sol 5,18) 

Dnes sa budeme modliť s blahoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá vo svojom denníku napísala: „Ak má svet svoje požiadavky, o to väčšie právo má na ne Boh. Nech k nemu smeruje naše úsilie a všetky naše námahy. K nemu chcem vysielať modlitby. Jemu chcem vyjadriť svoju prítulnosť, iba k nemu ma vedie túžba. On je moje večné Svetlo a moja večne nová krása.“

Milovaný nebeský Otče!

Ty s otvoreným srdcom prijímaš naše modlitby vďaky a vylievaš na nás prúdy svojej milosti a požehnanie, ktoré nás osviežujú ako dážď. Otče, nech je naša vďaka plnením tvojej vôle. Daj, aby sa stále viac ľudí rozhodlo prijať tvoje požehnanie a odovzdať ti svoj život. Vo svojom posolstve hovoríš: „Aby sa nad ľudstvom uskutočnila moja vôľa, ktorú som ti oznámil, je potrebný čas. Ale veľkodušné duše, ktoré sa obetujú pre moje dielo lásky, svojimi modlitbami a obetami dosiahnu, že jedného dňa sa moja vôľa naplní. Modlitba vďaky má medzi ostatnými formami modlitieb významné miesto, lebo v nej uznávame svoju ohraničenosť pred tebou, pôvodcom každého dobra, lebo bez teba nemôžeme urobiť nič. Tvojou milosťou rastieme v pokore, ktorá je taká milá tvojmu otcovskému srdcu. Nech je môj život modlitbou vďaky, ktorou sa prihováram tebe, najlepšiemu zo všetkých otcov, ktorého dobrota nepozná hraníc.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka vďaka.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

7. deň so svätým Jánom Vianneym o modlitbe prosby 

Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. (Jn 16, 23 -24) 

Dnes sa budeme modliť so svätým farárom z Arsu, ktorý nám pripomína: „Keď nás Pán Boh vidí prichádzať ako svoje malé stvorenia, skláňa sa k nám ako otec, aby počúval svoje dieťa, ktoré s ním chce hovoriť.“
Milovaný nebeský Otče! Vo svojom posolstve matke Eugénii Ravasiovej hovoríš, že pri svätom prijímaní k nám prichádzaš osobitným spôsobom. Je to chvíľa, v ktorej ti môžeme ľahšie predkladať naše prosby.
V okamihu zjednotenia s tebou sa naša duša napĺňa tvojou otcovskou láskou. A vtedy ťa môžeme požiadať o čokoľvek, najmä o dokonalejšie prežívanie vnútorného života a svätosť duše. Tak v nás silnie blaženosť a tvoje svetlo. Nebeský Otče, daj mi spoznať, aké je potrebné prosiť ťa. Daj mi milosti, ktoré najviac potrebujem, daj mi ich v Ježišovom mene a na príhovor Božej matky. Amen.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeský Otec opatruje všetky svoje deti.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

8. deň so svätou sestrou Faustínou o Božej radosti 

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Flp 4, 4) 

Dnes sa budeme modliť so svätou sestrou Faustínou, ktorá nás povzbudzuje k radosti z Boha v srdci. Vo svojom denníku píše: „Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu s ním ustavične prebývam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním v bezpečí, sem neprenikne ľudský pohľad. Najsvätejšia Panna ma povzbudzuje k takémuto spoločenstvu s Bohom.“

Milovaný nebeský Otče!

Akým šťastím je pre otca a matku vidieť svoje deti šťastné! A ty by si sa tomu netešil? Veď si stvoril svoje deti z lásky, aby si sa spolu s nimi tešil. Hovoríš: „Moja láska k mojim stvoreniam je taká veľká, že nepoznám väčšiu radosť ako byť medzi ľuďmi. Moja sláva v nebi je nekonečná. Moja sláva na zemi rastie, keď som medzi svojimi deťmi, ľuďmi tohto sveta. Vaše nebo, deti moje, je medzi
vyvolenými v raji, lebo v nebi ma budete s láskou vnímať vo večnom nazeraní a tešiť sa z večnej slávy. Svoje potešenie a radosť na zemi hľadám vo vašich dušiach. Vy ma dokážete potešiť a to je, napokon aj Vaša povinnosť voči Stvoriteľovi a Otcovi, ktorý to od vás očakáva. Radosť, o ktorej hovorí apoštol Pavol, je tá radosť, ktorú očakávaš od svojich stvorení. Svätá Terezka píše: „Usilujem sa, aby som bola stále v bezúhonnom stave a v tom nachádzam veľké potešenie. Čím viac sa pokorujem, tým som šťastnejšia.“
Milovaný nebeský Otče, daj mi pravú pokoru, ktorá jediná ma môže urobiť šťastným.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeský Otec potešuje každé svoje dieťa.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

9. deň so svätým pátrom Piom o oslave Boha  

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2, 13 -14) 

Dnes sa budeme modliť so svätým pátrom Piom, ktorý povedal: „Človek môže šíriť Božiu slávu a napomáhať spáse duší svojím životom pravého kresťana, neustále opakovanou prosbou, aby prišlo jeho kráľovstvo, aby sa posvätilo jeho meno, aby sme neprišli do pokušenia, aby nás zbavil Zlého. Toto robte a zároveň sa neustále obetujte Pánovi na tento úmysel. Ubezpečujem Vás, že toto je najvyššia forma apoštolátu, ktorú môže v Božej Cirkvi konať každý.“

Milovaný nebeský Otče!

Vo svojom posolstve hovoríš: „Keby ľudia vnikli do Ježišovho Srdca plného slávy, spoznali by, že jeho vrúcnou túžbou je oslava Otca. Túži po tom, aby ho ľudia oslavovali ako Otca a Stvoriteľa, ako pôvodcu ich spásy! “ Nie preto si želá, aby ho ľudia poznávali, milovali a ctili, že by potreboval svoje stvorenia a ich adoráciu. Jeho jediným cieľom je spasiť ich a urobiť ich účastnými na svojej sláve. Všetko, čo ľudia vykonajú na Božiu oslavu, dvojnásobne prispeje ich spáse a posväteniu. Nebeský Otče, ďakujem ti za tvoj nekonečný súcit s nami ľuďmi, za tvoju trpezlivosť a nesmiernu lásku, ktorá nás chráni pred každým nešťastím, takže nie sme opustení a smutní. Pomôž mi stále lepšie poznávať tvoju otcovskú nežnosť a všemohúcu múdrosť, aby som ti aj ja vzdal česť, ktorá patrí tebe, Stvoriteľovi a Pôvodcovi každého dobra.

Pomodli sa na svoj úmysel:

Desiatok ruženca s tajomstvom: Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.

Litánie k nebeskému Otcovi.

Modlitba zasvätenia.

 

Tajomstvá Ruženca k nebeskému Otcovi 

Prvé tajomstvá:

  1. Ježiš, ktorého nebeský Otec miluje Všetky svoje deti.
  2. Ježiš, ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti.
  3. Ježiš, ktorého nebeský Otec opatruje všetky svoje deti.
  4. Ježiš, ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti.
  5. Ježiš, ktorého nebeský Otec potešuje všetky svoje deti.

Druhé tajomstvá:

  1. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka poklona.
  2. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála.
  3. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka vďaka.
  4. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.
  5. Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska.

 

Litánie k Nebeskému Otcovi

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Bože, Otče, naša ochrana, zmiluj sa nad nami.

Náš Pán a vládca,

Naša nádej,

Náš vodca,

Náš Abba,

Naše útočisko,

Naša jediná láska,

Naša radosť,

Náš stvoriteľ,

Náš udržiavateľ a živiteľ,

Náš svätý a nesmrteľný Bože,

Náš všemohúci Bože,

Náš vševediaci Bože,

Náš nekonečne dobrý Bože,

Náš predvídavý Bože,

Náš nadovšetko milovaný Bože,

Ty si stvoril pre človeka všetky užitočné veci,

Ty živíš vtáctvo a zvieratá,

Ty živíš poľné ľalie a kvety,

Ty dávaš bohato rásť plodom zeme,

Ty vieš o každom našom vlase,

Ty všetko riadiš a usporadúvaš na úžitok človeka,

Ty pre dobro človeka dopúšťaš utrpenie a bolesť,

Ty nás cez kríž privádzaš k pokániu a zmene života,

Ty dopúšťaš prenasledovanie, aby nás odpútalo od vecí tohto sveta a privádzalo k poznaniu teba,

Ty podivuhodne prichádzaš na pomoc núdznemu, čo ti dôveruje,

Obranca tých, ktorí v teba dúfajú,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Bože, Otče.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Bože, Otče.

Od každého hriechu,

Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali,

Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť,

Od každej netrpezlivosti,

Od strachu z kríža a bolesti,

Od reptania a kritiky,

Od každého útoku Zlého najmä v hodine smrti,

Od zbytočnej ustarostenosti,

Bože, Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa, vyslyš nás,

Bože, Otče, aby sme v šťastí i nešťastí vzývali tvoju božskú prozreteľnosť,

Bože, Otče, aby sme dokázali podriadiť našu vôľu tvojej svätej vôli,

Bože, Otče, aby sa naša láska v utrpení stávala vrúcnejšou,

Bože, Otče, aby sa naša trpezlivosť v každom protivenstve upevňovala,

Bože, nebeský Otče, uslyš nás,

Otče náš…

Pane, vypočuj moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!

 

Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi 

Bože, môj Otče, s hlbokou pokorou a veľkou vďačnosťou prichádzam pred tvoju tvár. Tvojej otcovskej ochrane odovzdávam a zasväcujem svoj život, svoje skutky, svoju lásku a všetky svoje city. Vrúcne si želám, aby som ťa mohol stále väčšmi poznávať, milovať a ctiť. V duchu pokory túžim po tom, aby som mohol prijímať tvoju dobrotu a nesmiernu otcovskú lásku a odovzdávať ju iným. Dobrý Otče, udeľ mi milosť stále väčšmi milovať božské Srdce tvojho milovaného Syna a v sile Ducha Svätého navždy zvelebovať tvoju otcovskú a večnú dobrotu. Svätá Mária, moja nebeská matka, oroduj za mňa. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *