Bolestný ruženec IV.

1.

Po poslednej večeri Pán Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady. Tam prežíval smrteľnú úzkosť a prijal kalich umučenia. Jeho úzkosť bola taká veľká, že“ mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. “ (Lk 22,44)
Nikdy nezabudni na slová uboleného Ježiša: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22,40) Neprestaň ľutovať za hriechy, ktoré spôsobili Ježišovi tú smrteľnú úzkosť.
Sedembolestná Matka môjho Spasiteľa, ty najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky svojho Syna; vypros nám hriešnym silu, aby sme bez reptania znášali životné ťažkosti ako pokánie za spáchané hriechy, a aby sme sa v budúcnosti hriechu vyhýbali.

2.

Vojaci, na Pilátov rozkaz, vyzliekli Pána Ježiša zo šiat a priviazali ho k stĺpu. Potom ho nemilosrdne bičovali. Jeho najsvätejšie telo bolo celé pokryté ranami a zaliate krvou.
Pri pohľade na zbičovaného Ježiša rozhodni sa umŕtvovať svoje telo. Nie s hnevom a z nenávisti, ale preto, že chceš, aby všetky tvoje telesné schopnosti slúžili Bohu na oslavu a nie tebe na záhubu. Povedal Pán Ježiš: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zhynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. “ (Mt 5,29)
Sedembolestná Matka zbičovaného Ježiša, vypros nám lásku k mravnej čistote, aby sme Bohu slúžili čistým telom a ľúbili sa mu nepoškvrneným srdcom.

3.

Pilátovi vojaci uplietli z pichľavého tŕnia korunu a vtlačili ju Pánu Ježišovi na hlavu. Na posmech ho obliekli do šarlátového plášťa ako kráľa, namiesto žezla mu dali do rúk trstinu a posmešne sa mu klaňali. Opravdivý Pán sveta pokorne znáša toto ponižujúce utrpenie.
Koľkí ľudia zapierajú Krista, nevšímajú si jeho učenie, len aby dostali od ľudí korunu chvíľkovej slávy. Opravdivú korunu neporušiteľnej slávy však môže dať len Boh. Táto koruna na pyšnej hlave nesedí. Boh sa pyšným protiví!
Sedembolestná Matka tŕním korunovaného Ježiša, vypros nám jasné poznanie, že ako zárodkom každého hriechu je pýcha, tak základom každej čnosti je poníženosť, aby sme mohli slúžiť Bohu čnostným životom a zaslúžiť si neporušiteľný veniec slávy.

4.

Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Vysilený Ježiš si musel niesť na popravisko potupné drevo kríža.
Bolo to veľké poníženie pre nevinného odsúdeného Krista. Po tejto prvej krížovej ceste každá krížová cesta, prežitá v spojení s Kristom, sa stáva cestou kráľovskou, nie cestou potupy. Ako sme všetci povolaní do večnej slávy, tak sme všetci vyzvaní kráčať krížovou cestou. Pán Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. “ (Lk 9,23)
Sedembolestná Matka odsúdeného Ježiša, tebe nechýbala odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej ceste; vypros nám podobnej odhodlanosti, aby sme spod nášho každodenného kríža nikdy neutiekli.

5.

Keď Pán Ježiš vyšiel na Kalváriu, vojaci z neho bez milosrdenstva strhli šaty a pribili ho na kríž. Pod krížom stála Panna Mária a apoštol sv. Ján. Ježiš povedal Matke: „Hľa, syn tvoj. “ Sv. Jánovi povedal: „Hľa, Matka tvoja. “ Týmito slovami nám dal Pán Ježiš Najsvätejšiu Pannu za Matku. Buď vďačný Pánu Ježišovi za tento veľkolepý dar. Miluj Pannu Máriu ako najdobrotivejšiu Matku. Nezabúdaj, že slovenský národ uctieva Sedembolestnú Pannu ako svoju hlavnú Patrónku.
Prosíme, Pane Ježišu, nech za nás oroduje blahoslavená Panna Mária, tvoja Matka a naša Patrónka, ktorej presvätú dušu v hodine tvojho umučenia prenikol meč bolesti, aby sme pod jej ochranou premáhali všetky protivenstvá na zemi a radovali sa z večného spoločenstva s tou Matkou najdrahšou v nebi.
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač!

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *