DUCHOVNÉ POZADIE ROCKOVEJ HUDBY

2822496746_38790e1a78DEJINY HUDBY – PRAVEK A STAROVEK

            Hudba je zrejme stará ako ľudstvo samo. Svedectvá o hudbe v praveku máme iba sprostredkovane cez nálezy hudobných nástrojov alebo nástenné maľby v jaskyniach zobrazujúce tancujúcich ľudí.

V paleolite sa ako hudobné nástroje používali kamene, kosti a drevá, ktorými sa udieralo do rytmu. Ďalej to boli kostené píšťaly, zvieracie rohy a priečne flauty. Najstaršie nálezy píšťal pochádzajú z jaskýň v pohorí Švábskej jury v Nemecku (33 000 pr. Kr.) a zo Slovinska (43 000 pr. Kr.), kde našiel jeden exemplár Dr. Ivan Turk pri tábore Neandertálcov.[1] Najstarší doklad o tanci pochádza práve z tohto obdobia a nachádza sa v jaskyni „Traja bratia“ južne od mesta Toulouse vo Francúzsku, kde je na nástennej maľbe vyobrazená tancujúca postava, zrejme šamana.[2]

Magická úloha hudby a tanca mala v praveku minimálne tieto podoby:

 1. Iniciačný tanec – uvedenie chlapcov a dievčat do dospelosti
 2.  Pohrebný tanec – rozlúčka s mŕtvym, odprevadenie na druhý svet, pohrebné obrady
 3. Zvierací tanec – za úspech lovu, stotožnenie sa s duchom zvieraťa, získanie jeho sily a ovládnutie, ďalej poďakovanie za úspech na love, udobrenie zvieraťa. Tieto tance boli prevažne v kruhu.
 4. Bojový tanec – napodobnenie boja, ovplyvnenie výsledku bojovej výpravy
 5. Vegetatívny tanec – snaha ovplyvniť úrodu, typické vysokými výskokmi, tancom v rade
 6. Totemické tance – tance okolo posvätného stĺpa totemu
 7. Rituálny tanec na uctenie božstva
 8. Tanec plodnosti
 9. Tanec na ovplyvnenie počasia[3]
 10. Šamanské tance a spevy

 

            Z neolitu (Mladšej doby kamennej 5700-3500 pr. Kr.) sa zachovali hlinené bubny a hlinené zvončeky. Ľudia doby bronzovej (1900-700 pr. Kr.) už používali širšiu paletu nástrojov: puklice, zvony, kovové trúbky, harfy, lýry, citary a strunové lutny.[4]

Prastará kultová úloha hudby a tanca zostala uchovaná v takmer nezmenenej podobe až do súčasnosti predovšetkým v šamanizme. Šamanizmus ako relikt dávneho pranáboženstva, dodnes pretrváva v rôznych podobách po celom svete. Svetoznámy odborník na náboženstvá Mircea Eliade popisuje funkciu niektorých hudobných nástrojov a tanca v šamanizme nasledovne:

„Bubon zohráva pri šamanských obradoch prvoradú úlohu. Má zložitú symboliku a početné magické funkcie. Pre vykonanie seansy je nevyhnutný buď preto, že šamana odnáša do Stredu sveta, preto, že mu umožňuje lietať vo vzduchu, že privoláva a uväzňuje duchov, alebo nakoniec preto, že udieranie na bubon umožňuje šamanovi, aby sa sústredil a vstúpil do styku s duchovným svetom, ktorý sa chystá precestovať.“[5]

„Bubnovanie na začiatku obradu, ktoré má privolať duchov a „uväzniť“ ich v šamanovom bubne, predstavuje úvod k extatickej ceste. Preto sa tiež bubon nazýva „šamanovým koňom“ (Jakuti, Buriati)… Paličku, s ktorou sa do neho udiera, nazývajú Altajci „bič“.“[6]

„Kirgizskí baqčovia pri príprave na tranz nepoužívajú bubon ale strunový nástroj nazývaný kobuz. (…) Tanec… napodobňuje šamanovu extatickú cestu do neba. To znamená, že magická hudba, symbolika bubna a šamanovho odevu, dokonca aj šamanov tanec, sú prostriedky, pomocou ktorých možno podniknúť extatickú cestu alebo zaistiť jej úspech.“[7]

„Laponskí šamani svoj bubon používajú aj k vešteniu.“[8]

„V Severnej Amerike… používa šaman bubienok alebo zvonec. Tam, kde obradný bubon chýba, nahrádza ho gong alebo lastura (hlavne na Srí Lanke) v Južnej Ázii, v Číne atď. Vždy ale ide o nástroj, ktorý dokáže nejakým spôsobom vojsť do styku so „svetom duchov“. Tento výraz je treba chápať v čo najširšom zmysle, aby zahŕňal nielen bohov, duchov a démonov, ale tiež duše predkov, mŕtvych, bájne zvieratá.“[9]

Spätosť hudby a spevu s mágiou a bohoslužbou bola veľmi výrazná aj vo veľkých civilizačných centrách staroveku akými bol Egypt, Babylon a neskôr Grécko. Egypťania pripisovali vznik hudby bohu múdrosti Thotovi. Podľa starých Grékov vynašiel hudbu boh Apollon, ktorého považovali za ochrancu najvyšších duchovných tvorivých princípov. Boh Dionýz bol podľa nich stelesnením naturalistickej živelnej hudby a boh Pan bol symbolom ľudovej hudby. Ináč neviem, či viete, že slovo muzika (gr. musiké) je etymologicky odvodené od Apollónových družiek, ktoré sa volali múzy.[10]

Moc hudby si čoraz viac uvedomovali aj ľudia, ktorí nepatrili do náboženských kruhov, ale ich zámerom bolo manipulovať široké masy ľudí na dosiahnutie svojich mocenských zámerov. Poľský odborník na problematiku kultov Andrzej Zwolinski píše: „Politici, ktorí si uvedomili túto rolu hudby, ju začali využívať na ovládanie ľudí. V mnohých kultúrach primerane skomponovali rytmy a melódie, ktoré slúžili pre mobilizáciu na vojenské účely, iné na zábavu alebo orgie. Hudba dokáže vyvolávať patričné vlastenecké, nábožné, povznášajúce alebo rúhačské, vulgárne a deštrukčné prejavy.“[11]

 

 

 

 

 

HUDBA NA STRÁNKACH BIBLIE

            Zhrnúť problematiku hudby v celej Biblii by bolo veľmi rozsiahle, a preto vyberieme iba niektoré dôležité miesta. Hudba je vo Svätom písme prevažne spätá s vierou a náboženstvom, aj keď v nej nájdeme aj zmienky o profánnej svetskej hudbe. Už v knihe Genezis sa spomína meno Jubal, o ktorom sa hovorí, že je „praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute“ (Gn 4, 21). Pochádzal zo šiesteho pokolenia po Adamovi.

Na stránkach Svätého Písma sa stretávame s dôležitým poznatkom, že hudba môže vplývať na vyvolanie extatických stavov vytrženia a proroctva. V Prvej knihe Samuelovej sa spomína zástup prorokov, ktorí boli v duchovnom vytržení pod vplyvom hudobných nástrojov ako boli harfy, bubny, flauty a citary.[12] V Druhej knihe kráľov sa popisuje, ako na proroka Elizea zostúpil prorocký duch až potom, ako si dal zavolať muža, ktorý mu zahral na citare.[13] V neskoršej dobe kráľ Dávid vyčlenil niektorých hudobníkov na špeciálnu službu, aby „prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch“ (1 Krn 25, 1).

Hudba sprevádzala Izraelský národ hlavne pri bohoslužbách v Jeruzaleme. Po prinesení archy zmluvy do chrámu nájdeme vo Svätom Písme túto zmienku: „Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach, za sprievodu citár, hárf, bubienkov, cimbalov a trúb“ (1 Krn 13, 8).

V tretej knihe proroka Daniela je zmienka o hudbe, ktorá bola spúšťacím signálom modloslužobného pohanského kultu v Babylónii za čias kráľa Nabuchodonozora. Spomínajú sa v nej tieto hudobné nástroje: roh, flauta, citara, sambuka, harfa a symfónia.[14] Sambuka bol štvorstrunový nástroj podobný harfe a symfónia sa podobala našim gajdám.

Veľmi zaujímavé miesto vo Svätom Písme, ktoré hovorí o duchovnej moci a účinkoch hudby je v Prvej knihe Samuelovej:[15] Keď bol Dávid pomazaný za kráľa, začal v ňom pôsobiť Boží Duch. Jedným z prejavov tohto pôsobenia bolo, že Dávid začal hrať, skladať a spievať piesne, pochádzali z vnuknutia Ducha Svätého. V podstate väčšinu žalmov, ktoré považujeme za Bohom inšpirované, skomponoval Dávid. Zvláštnosťou jeho hudobného daru bolo, že jeho hra a piesne upokojovali – prinášali pokoj a úľavu v trápení a spôsobovali, že zlý duch odstupoval od toho, kto ich počúval. V spomínanom úryvku zo bol konkrétne kráľ Šaul, ktorý trpel ťažkomyseľnosťou, stihomamom a náhlymi výbuchmi hnevu. Účinok hudby, ktorú inšpiroval Boží duch, je popísaný nasledovne: „Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od neho odstúpil“ (1 Sam, 16, 23).

 

 

 

 

 

 

 

            ROZLÍŠENIE HUDBY PODĽA PÔVODU

            V duchu biblických textov môžeme hudbu podľa jej pôvodu rozdeliť do troch skupín:

 1. Hudba, ktorá je výsledkom prirodzeného talentu človeka
 2. Hudba, inšpirovaná Duchom Svätým
 3. Hudba inšpirovaná zlým duchom

Hudba z vnuknutia Ducha Svätého privoláva Ducha Svätého na toho, kto ju počúva. Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva. Pozrite si prejavy násilia, agresie a hystérie na rockových koncertoch!

 

KRESŤANSKÉ KORENE MODERNEJ HUDBY

Možno málokto vie, že súčasná moderná hudba nezačala v profánnej hudobnej scéne, ale vyrástla z dynamickej hudby kresťanských letničných zborov v prvej polovici dvadsiateho storočia. „Rock´n´roll sa… zrodil na juhu USA, kde bol prevládajúcim náboženstvom fundamentalisticko-evanjelikálny protestantizmus a jeho hudobné dedičstvo tvorila zmes keltského folku, anglických cirkevných piesní a západoafrickej hudby.“[16] „Cirkev bola po stáročia jediným miestom, kde mohli africkí černosi slobodne rozvíjať svoju kultúru bez zamiešania sa belochov.“[17] O Soulovej hudbe môžeme povedať, že vznikla „priamo z koreňov gospelovej hudby amerických černochov.“[18] Podobne aj „Ska a bluebeat majú svoje korene v cirkevnej hudbe.“[19]

Svetoznámy Elvis Presley vyrástol v prostredí cirkvi First Assemblies of God, Little Richard zasa v baptistickom zbore Nová Nádej, kde sa formoval aj ich hudobný štýl.[20] Obidvaja boli ovplyvnení entuziazmom prítomným v letničných cirkvách. Krik a jačanie Little Richarda na pódiu bolo jeho odrazom kazateľského zápalu a prejavov Ducha u ľudí, ktorých ako mladý zažil na bohoslužbách.[21]

Podobne aj priebeh Presleyho koncertov dával tušiť jeho lásku k duchovnej hudbe. Dokonca sa priznal, že aj jeho typické vykrúcanie sa má pôvod u letničných kazateľov. Povedal: „Chodili sme počúvať hudbu do cirkvi. Boli tam vynikajúci speváci, ale u ľudí nemali žiadnu odozvu. Potom tam boli títo kazatelia, ktorí sa vykrúcali ako blázni, skákali po piane a behali sem a tam.  Ľuďom sa páčili. Asi som sa to naučil od nich.“[22]

Napokon si ale Presley vytvoril akúsi vlastnú formu náboženstva, v ktorej sa spájali prvky kresťanstva, hinduizmu, židovstva, numerológie, teozofie a ovládania mysle cez pozitívne myslenie.[23]

Steve Turnier o tejto podobnosti píše: „Dá sa pozorovať podobnosť medzi spontánnosťou veriaceho, ktorý v Duchu Svätom spieva, tancuje, stoná či prorokuje, ako ho k tomu Duch vedie, a medzi svetskou napodobneninou tohto javu u Presleyho, Little Richarda a Jerryho Lee Lewisa. Little Richard na svojich predstaveniach často napodobňoval to, čo zažil pri bohoslužbách v cirkvi. Okrem iného hovoril: „Moja hudba uzdravuje. Hluchým vracia sluch a nemým reč.“[24]

Slepý muzikant Ray Charles ako prvý otvorene použil hudbu z černošských baptistických zborov a prispôsobil ju sekulárnemu trhu. Znelo to ako gospel, len s tým, že v textoch namiesto Boha alebo Ježiša dosadil slovo žena.[25] Napríklad v skladbe spieval: „Haleluja!“ a po chvíli dodal: „Ja ju tak milujem!“[26] Melódia jeho piesní bola neraz poskladaná z troch alebo štyroch motívov gospelových piesní.[27]

Peter Guralnick sa o jeho hite „What´d I Say“ z roku 1959 vyjadril, že je to „niečo ako zosvetštené bohoslužby so všetkým kvílením, stonaním a momentami, keď zhromaždenie hovorí v jazykoch.“[28]

Ray sa raz vyjadril: „Vždy som bol presvedčený, že blues a spirituály sú si hudobne a pocitovo veľmi blízko.“[29] „Jazz a blues boli svetskými potomkami spirituálov (tlieskanie rukami prevzala hra bubnov, zármutok sa premenil na blues).[30]

Do sveta modernej hudby vstúpili aj niektorí pastori, napr. James Brown. „V blyštiacom obleku, s výkrikmi a úpením, ktoré bolo svetskou formou „stonania v Duchu“ sa pokúsil ovládnuť emócie svojich poslucháčov.“[31]

Ako píše Steve Turnier: „Kázanie amerických černochov je vlastne hudobnou záležitosťou. Typické kázanie začína vážnymi, mäkkými tónmi, dokonca snáď aj citáciou jedného alebo dvoch biblických veršov, ale po prvej tretine začne naberať na vášni a končí v úplnej hystérii. Reverend Johnny „Hurikán“ Jones z Atlanty, ktorý dáva mnohým zo svojich kázaní mená popových piesní a neskôr ich vydáva na albumoch, hovorí o svojom štýle ako o „jačaní a hulákaní“. (…) Umenie černošského kazateľa, ktorý v dobách otroctva kázal najčastejšie negramotným poslucháčom, spočívalo v tom, že dokázal ísť za doslovný význam slov a odkrývať vrstvy emócií, ktoré u nich vyvolal jeho precítený prejav.“[32]

Cirkevná hudba mala spočiatku vplyv aj na Jona Lenona zo skupiny Beatles. Ako malý chlapec spieval v anglikánskom chrámovom spevokole. Neskôr sa ale s vierou v Boha úplne rozišiel. Paul McCartney v jednom rozhovore priznal: „Nikto z nás neverí v Boha. Ale sme skôr agnostici ako ateisti.“[33]

 

NEKRESŤANSKÉ VPLYVY MODERNEJ HUDBY

            Drogy

Po tom, ako sa moderná hudobná scéna odpútala od svojich náboženských koreňov, ocitla sa v duchovnom prázdne. A tak sa začalo hľadanie, ktoré by toto prázdno naplnilo. Viedla ich akási nostalgická podvedomá spomienka na extatické skúsenosti, ktorú imitovali hudobníci, pochádzajúci z prostredia letničných zborov. Bolo to vlastne hľadanie duchovnej skúsenosti, ktorú prežívali prví moderní hudobníci pod vplyvom Ducha Svätého! No v tomto prípade sa o imitáciu tejto skúsenosti začali pokúšať hudobníci pomocou LSD a ďalších drog. Zistilo sa, že hudba znásobuje účinok drog, ba dokonca že je za istých okolností schopná vyvolať podobné zážitky akodrogy aj bez ich použitia. O to išlo najmä v psychedelickej hudbe. Graham Nash, člen skupiny Hollies povedal: „Psychedelická hudba chce vytvoriť LSD párty bez použitia drog. (…) Snaží sa to dosiahnuť kombináciou zvuku a svetiel.“[34]

Hudba sa tak stala pre mnohých úvodom do psychedelickej skúsenosti, ktorá mala takisto duchovný zámer. Ako píše Stevie Turner, „publikum pod dojmom hudby, vonných tyčiniek a farebných projekcií na stenách mohlo zažiť pocit, že spolu tvoria prekypujúci organizmus – že je súčasťou Boha.“[35]

Premostením drogovej skúsenosti a východných spiritualít bolo zistenie, že skúsenosti vyvolané drogami boli na rozdiel od západného sveta považované na východe „za duchovné pravdy a mali dlhú a úctyhodnú  históriu.“[36] Timothy Leary nazval LSD „jogou Západu“. Tvrdil: „Naša náboženská filozofia, alebo naša filozofia významu LSD má zo všetkých náboženstiev najbližšie k hinduizmu.“[37]

 

Východné náboženstvá

Keďže drogy a psychotropné látky nepriniesli to, čo ľudia očakávali. Ich vnútorný hlad sa ešte viac prehĺbil. Táto skúsenosť v nich ale zanechala vedomie, že jestvuje aj iný rozmer reality, než ten, ktorý bežne vnímame. To pripravilo hudobnú scénu na otvorenie sa pre východné a pohanské náboženstvá a ich duchovné praktiky. Dúfali, že v nich nájdu vyššiu duchovnú skúsenosť. Hudobníci sa začali zaujímať o hinduizmus a o meditácie, v textoch piesní sa začali objavovať mantry.[38] Prvou rockovou hinduistickou kapelou sa stala skupina Quintesence z Londýna. Chodili oblečení v indických rúchach, na pódiu pálili kadidlo a spievali hinduistické náboženské texty.

„Hinduizmus sa díva na hudbu ako na jeden zo spôsobov, ako si uvedomiť Boha, pretože hudba vyslobodzuje dušu zo zajatia falošných predstáv. Hudba je považovaná za božskú činnosť, ktorú posvätili bohovia Krišna, Brahma a Šiva. V sanskrte je hudobník „ten, kto spieva chvály Bohu“. Jogananda napísal: Človek je výrazom Tvorivého Slova a preto na neho má zvuk najmocnejšie a najbezprostrednejšie účinky.“[39] Hinduizmus sa úspešne infiltroval aj do hardrockovej hudby. Priekopníkmi v tomto smere boli kapely Grateful Dead a Jefferson Airplane.[40]

V sedemdesiatych rokoch sa Stevie Turner spýtal Johna Lenona: „Prečo je toľko ľudí, ktorí hľadajú vykúpenie, hoci, ako veria, sme osamelí ľudia vo svete bez Boha?“ On mu odpovedal: „Hľadajú svojho guru. Takisto ako som ho hľadal ja. Hľadajú nejakého super otca a ja vám poviem prečo. Nikdy sme nedostali dosť lásky a dotykov a tak ďalej, keď sme boli ešte deti. Je to jednoducho tak.“[41] John vedel, čo hovorí, pretože vlastný otec ho opustil krátko po jeho narodení a matka zomrela pri autonehode, keď ju zrazil opitý šofér.[42]

 

Satanizmus a temné témy 

Pre mnohých bolo ale učenie hinduizmu a guruov príliš náročné. Okrem toho zistili, že ani po rokoch cvičení a meditácií sa nestali „bohmi“ alebo „božskými“, ako im to sľubovali. A tak hľadanie pokračovalo ďalej. No žiaľ, vyústilo do ešte temnejších sfér. Skupina Rolling Stones otvorila brány okultizmu a satanizmu ako žiadna predtým. V podstate aj za tým stála skúsenosť s LSD. Annita Pallenbergová spomína: „Keď bol Brian (Jones) prvý raz na acide, videl, ako zo zeme, zo stien a z podlahy vyliezajú príšery. V kredenci hľadal ľudí… Vrátil sa z tripu ako človek prenasledovaný prízrakmi.“[43]

V tomto smere zrejme pomohla aj povesť, ktorá bola súčasťou černosšského folklóru a bluesovej mytológie, podľa ktorej ak budete čakať o polnoci na križovatke, zjaví sa vám diabol a na výmenu za vašu dušu vám dá to, po čom túžite. Údajne to urobil aj Robert Johnson, člen kapely Rolling Stones, ktorý sa za noc stal z plachého gitaristu geniálnym skladateľom. V prostredí černošského blues sa okrem toho zachovali aj iné povery pôvodných černošských náboženstiev, ako napríklad viera v amulety, znamenia, čary alebo voodoo. Precítenú a ostro rezanú gitarovú hru blusmanov volali „diablovou hudbou.“ V podobnom duchu, privedenom do extrému, sa aj Rolling Stones začali pokladať za „diablových hudobníkov“.[44]

Pri nahrávaní piesne „Symphathy for the Devil“ (Sympatia voči diablovi) malo „dunenie afrických bubnov, doprevádzané výkrikmi, vyvolať predstavu rituálu v džungli, tancujúcich plameňov, zvíjajúcich sa ľudských tiel lesklých od potu a hudba v pozadí znela ako živá nahrávka rituálu voodoo.“[45]

Myšlienky satanizmu sa umocnili na hudobnej scéne aj vďaka filozofii Aleistera Crowleyho, otca moderného satanizmu, ktorá nadchla aj členov skupiny Beatles. Jeho podobizeň sa objavila medzi „osobnosťami“ na ich albume Seržant Peper.[46] Crowley inšpiroval aj ďalšie kapely, ako napríklad Led Zeppelin, ale aj takých spevákov, ako bol Davida Bowie, ktorý sa o ňom zmienil v skladbe Quicksand.[47]

Ale ani táto „zlatá éra“ satanického roku nedopadla veľmi slávne: Brian Jones skončil svoju kariéru náhlou smrťou v bazéne, Jim Morrison sa utopil v Paríži vo vani, Grahama Bonda prešiel vlak v metre, John Bonham zo skupiny Led Zeppelin zomrel na otravu alkoholom a tým aj ukončil činnosť tejto kapely, ďalší zomreli v dôsledku užívania alkoholu alebo drog.[48]

 

New Age

Na scénu prišla nová éra, éra fascinácie hnutím New Age. Odštartoval ju hudobný a umelecký festival vo Woodstocku, ktorý sa konal v roku 1969 v štáte New York. Organizátori ho označili ako „Výstavu Vodnára“. Na festivale vystúpili kapely ako Who, Grateful Dead, Santana, Jimmy Hendrix alebo Joe Cocker.[49] Zrodil sa nový hudobný štýl, zvaný hudba New Age. „Pôvodne to mala byť hudba na meditáciu a hudobníci, ktorí ju vytvárali, vedeli o účinkoch hudby, ktorá privádza ľudí do tranzu.“ [50] Metaforika tohto štýlu je takmer výlučne presiaknutá okultizmom a hinduizmom.[51]

V tom čase prišli hudobníci s teóriou, že hudba môže uzdravovať. „Tvrdilo sa, že za dávnych čias ľudia poznali určité hudobné vzorce, ktoré dokázali navodiť extatické stavy, fyzické uzdravenia a univerzálnu harmóniu.“[52]

 

Voľný sex

Sex sa stal náboženstvom sekulárneho dvadsiateho storočia.[53] V tomto duchu Malcom Muggeridge povedal: „Sex je jediná mystika, ktorú materializmus ponúka.“[54] Niektorí sa pokúšali spájať voľnú sexualitu s Bohom a s náboženstvom. Madonna v skladbe „Like a Prayer“ (Ako modlitba) popisovala sexuálny orgazmus ako duchovnú extázu, ktorá ju vyzdvihla do tajomných oblastí.  Sexuálnu rozkoš popisovala pomocou náboženských pojmov, hlas milého bol prirovnaný k modlitbe alebo k povzdychu anjela. Dokonca v závere vystupuje gospelový zbor Andraeho Croucha, ktorý skladbe dodal „kostolnú atmosféru“.[55]

Predstavitelia: Tori Amosová, Madonna, Prince, Marvin Gaye, Depeche Mode, Lady Gaga…

 

 

 

            Pohanstvo

            Ide o kombináciu vplyvov New Age, používania drog, hlavne Extázy, pohanských prvkov a hedonizmu. „Klub sa stáva miestom, kde sa ľudia, ktorí si idú zatancovať, zoznamujú s ezoterickými náukami.“[56] Fraser Clark, autor „Psychedelickej encyklopédie“ „chápe technopaganizmus ako pomocníka pri zrode alternatívnej kultúry, ktorá nahradí to, čo on nazýva „stav mysle vytvorený rímskym kresťanským monoteizmom“.[57] Pre časopis Mondo 2000 povedal: „Veľmi rýchlo sa stávame prevládajúcim náboženstvom! Jediným nebezpečím sú pre nás monoteisti, ktorí si myslia, že sa svet obracia k diablovi, a radi by nám všetkým pomohli z kaše.“[58]

Podobne aj Terence McKenna, hlavný propagátor technopaganizmu v Spojených štátoch „považuje kresťanstvo za negatívne náboženstvo, ktoré zabránilo ľudstvu objavovanie vyšších stavov ľudského vedomia.“[59] Technopaganizmus je tak návratom k archaickým skúsenostiam pravekých kultúr, vyvolaných drogami, ktoré siahajú až do mladšej doby kamennej.[60]

Terence McKenna v knihe „Archaic Revival“ (Archaická obnova) píše: „Vitajte v návrate do dávnych dôb. (…) Pomocou halucinogénov som hľadal prostriedky dokazujúce tajomnú dimenziu, ku ktorej mali najstaršie náboženstvá ľudstva v dávnoveku podľa svojho tvrdenia prístup. Zo všetkých techník používaných šamanmi na dosiahnutie extázy a mimotelového cestovania – pôstu, dlhého bubnovania, ovládania dýchania a stresujúcich skúšok – je podľa mňa najúčinnejším, najspoľahlivejším a najsilnejším prostriedkom používanie halucinogenných rastlín.“[61] McKenna preto hovoril o ľuďoch tancujúcich rave ako o šamanskej extáze a mimotelovom cestovaní.[62]

Nicholas Saunders v knihe „E for Ecstasy“ píše: „Kombinácia drogy, hudby a tanca uvádza človeka do stavu tranzu podobného kmeňovým rituálom a ceremóniám.“[63] Podľa Russella Newcombe sa rave dá chápať ako „náboženský obrad, s mixpultom ako oltárom a diskdžokejov v úlohe kňazov. Raveová hudba sa môže chápať ako „uctievanie Boha zmeneného vedomia“.[64] Cieľom je dospieť k pocitu jednoty v „pulzujúcom organizme“, pričom droga stiera rozdiely vo vnímaní medzi „mnou“ a „nimi“, k čomu prispieva aj preprogramovanie vedomia pomocou hudby so 140 až 160 bitmi za minútu.[65]

Nicholas Saunders túto skúsenosť popísal týmito slovami: „Zakúšal som pocit spolupatričnosti so skupinou, niečo ako povznášajúcu náboženskú skúsenosť jednoty, ktorú som predtým zažil iba raz v živote.“[66]

Do tohto obdobia spadajú aj pokusy vyprodukovať hudbu, ktorá by v kombinácii s drogami a laserových svetelných efektov. Predstavitelia: Shamen, Orbital, Enigma…

Islam

„V posledných rokoch sa stal islam pre rapovú hudbu, ako môžeme počuť v tvorbe Public enemy alebo Brand Nubian, do tanečnej scény prenikli rôzne formy myšlienok New Age tvorbou guruov, ako je Terence McKenna a hudobníkov ako Shamen.“[67]

 

Mágia

„Hudba a mágia boli odjakživa vo všetkých kultúrach blízkymi susedmi. Hudba, ktorá nepôsobí primárne na rozum, ale predovšetkým na citovú oblasť človeka, ktorá zasahuje až do podvedomia, sa zdá byť kľúčovou dierkou, cez ktorú môžeme aj sami v sebe uvidieť zlomky inej skutočnosti. Skladatelia elektronickej hudby sú si tejto vzájomnej súvislosti už dlho vedomí. Je to najmä rocková hudba, v ktorej sa v západnej kultúrnej oblasti mágia prežíva a praktizuje.“[68]

Povery a zariekavacie formulky patria k svetu umenia odjakživa. Známky tejto skutočnosti nachádzame vo všetkých oblastiach umeleckej činnosti a ani rock´n´roll nie je výnimkou. Možno dokonca rock´n´roll je pre vplyvy tohto typu zvlášť vhodný.“[69]

 

VYJADRENIA SPEVÁKOV O DUCHOVNOM POZADÍ SVOJEJ TVORBY

            AC/DC

Angus Young, gitarista, na otázku, odkiaľ berie svoju energiu: „Buď tam zhora alebo tiež zdola. Asi zdola. Tam hore nie je žiaden rock´n ´roll.“[70] „Rock´n´roll je priama cesta do pekla.“[71]

Podľa niektorých skratka kapely AC/DC znamená: Anti-Christ/Death of Christ (Antikrist/Smrť Krista). Lomítko medzi písmenami je v podobe blesku a je to symbol satana, o ktorom sa v Biblii píše: „Videl som satana padať z neba ako blesk“ (Lk 10, 18). S týmto vysvetlením úplne ladí text piesne Hell´s Bells´ (Pekelné zvony):            „Rachotím hromami, stakám dažďom. Letím sem ako hurikán.

Moja žiara oslňuje celú oblohu! Si iba mladý, ale musíš zomrieť!

Nechcem brať žiadnych väzňov, nechcem šetriť žiadne životy.

Nikto nezaháji boj! Mám zvony a chcem ťa vziať do pekla. Dostanem ťa!

Satan ťa dostane! Pekelné zvony, jé, pekelné zvony!“[72]

LP Highway to Hell (Diaľnica do pekla): „Neviem o ničom, čo by som robil radšej, ako ísť dolu na párty, kde budú aj moji priatelia. Som na diaľnici do pekla… Žiadne stopky, žiadne obmedzenie rýchlosti. Nikto ma nespomalí. Budem sa točiť ako koleso. Nikto ma nezastaví. Hej, satan, platím svoje dlhy. Hrám v rockovej kapele.“[73]

Pieseň Hell aidt a bad place to be: „Peklo nie je zlé miesto na bývanie.“[74]

            Beatles

            Na obálke jednej z najslávnejších platní v dejinách rocku Sergeant Peppers je zobrazený anglický okultista Aleister Crowley, otec moderného satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných ezoterických skupín. Bubeník skupiny Ringo Starr: „Chceli sme zoskupiť tváre ľudí, ktorých milujeme a obdivujeme.“[75] Okrem neho sú na obálke postavy štyroch guruov – Šrí Juketswara, Šrí Mahavatara Babaja, Šrí Lahiri Mahasaja a Joganandu.[76] V roku 1969 sa stal hitom v Top 20 ich singel pod názvom „Hare Krishna Mantra“.

            Pieseň Revolution Nr. 9: „Kresťanstvo zanikne, zmizne a stratí sa. Nemusím o tom diskutovať. Mám pravdu a pravda bude dokázaná. My sme teraz žiadanejší než Ježiš Kristus. Neviem, čo sa stratí skôr: Rock´n roll alebo kresťanstvo.“[77]

 

 

 

            John Lennon: „Urobíme všetko, čo je v našej moci, aby sme rozšírili transcendentnú meditáciu.“[78]

„Viem, že Beatles budú mať taký úspech, ako ešte žiadna iná skupina predtým. Viem to presne, lebo som pre tento úspech zapredal svoju dušu diablovi.“[79] „Len do roku 1973 predali 90 miliónov LP platní a 125 miliónov singlov platní“.[80]

O svojej hudobnej inšpirácii hovoril: „Je to ako posadnutosť, ako nejaké médium.“[81] V piesni Bring On the Lucie z albumu Mind Games (Hry mysle) z roku 1973, spieva: „Je niečo, čo musíš urobiť hneď. Vysloboď ľudí, teraz hneď. Urob to, urob to teraz! Sme zajatcami so zdvihnutými rukami. Voláme to ako modlitbu: Vysloboď ľudí – 666 je tvoje meno.“[82]

„My všetci sme Boh. Nie sme jeden z Bohov alebo jediný Boh, ale všetci sme v podstate božskí.“[83]

„Hare Kišna je všade. Naozaj tomu veríme.“[84]

V skladbe Ballad of John and Yodo použil Ježišove slová ako kliatbu.[85] Počas vystúpenia v Hmaburgu John vešal kondómy na sochy svätých a robil si žarty z rehoľných sestier, ktoré stretol na ulici. Keď s producentom Georgom Martinom nahrával pieseň, ktorej text vychádzal z prekladu Tibetskej knihy mŕtvych, požiadal ho, aby nahrávka znela ako „keď sa východný svätec modlí na vrchole hory“.[86]

Paul McCartney: „Boh nie je v pilulke, ale LD vysvetlilo tajomstvo života. Bol to náboženský zážitok.“[87] „Je fantastické, že ľudia ako Babaji a Kristus a všetci tí veľkí mužovia, ktorí transcendovali, sa vymanili z reinkarnačného cyklu.“[88]

George Harrison: „Chcel som na nich myslieť bez prestávky – na jogínov, na Himaláje a na hudbu Raviho Shankara.“[89] „Všetci sme jedno. Pochopenie lásky je úžasná vec. Sú to pozitívne vibrácie a urobia vám dobre. Tieto vibrácie sa k vám dostanú cez jogu, kozmické spevy a podobné veci. Je to úžasné! Tie vibrácie môžu prichádzať zovšade. (…) Je to úžasná sila. Prenesie vás to rovno do astrálnej roviny.“[90]

„LSD nie je skutočná odpoveď. (…) existujú spôsoby, ako sa dostať vyššie aj bez drog – jogou, meditáciou a podobnými vecami.“[91]

 

 

V skladbe My sweet Lord uctieva hinduistického boha Krišnu.[92] Chcel ňou podnietiť svojich poslucháčov k spevu mantry, ktorá podľa neho dokáže „zjednotiť človeka s Bohom.“[93] Povedal: „Najprv som nahral hlasy spievajúce „haleluja“, a potom som to zmenil na „Hare Krišna“, aby mohli ľudia spievať „Mahamantru“ bez toho, aby si to uvedomili.“[94]

V albume „Living In the Material World“ (Žijúci v materiálnom svete) spieva Harrison o vyslobodení z karmického kolobehu znovuzrodzovaní: „Dúfam, že sa odtiaľ dostanem von milosťou pána Šrí Krišnu. Budem vyslobodený z hmotného sveta.“[95] Podobnú tému nachádzame aj v ďalšom jeho albume, ktorý nesie názov: „Dark Horse“ (Temný kôň).

Hariison dokonca daroval členom sekty Hare Krišna vlastnú rezidenciu. Venoval im aj ďalšiu skladbu Living in the material World.  Finančne podporoval aj zakladateľa sekty Transcendentálna meditácia guru Maharishiho.

Yoko Ono: „Boli ako médiá. Neuvedomovali si, čo hovorili; cez nich to prechádzalo.“[96]

George Martin, producent Beatles: „Niekedy som si myslel, že je to sám Satan.“[97]

Derek Taylor, tlačový zástupca Beatles: „Sú hrubí, bezbožní a počúva ich celý svet. Je to ako keby založili nové náboženstvo. Sú úplne proti Kristovi. Chcem povedať, ja som tiež proti Kristovi, ale oni sú proti nemu tak, že ma dokázali šokovať, a to už je čo povedať.“[98]

 

Black Oak Arkansas (Čierny dub Arkansas)

V skladbe „When Electricity came to Arkansas“ pri prehrávaní odzadu počuť slová: „Satan, on je boh“.[99]

 

            Black Sabbath

Skupina sa „zasvätila“ diablovi v okultnom krste v roku 1969. Prvý album má na obálke prevrátený kríž.[100] Na albume Sabbath Bloody Sabbath je zobrazený satanistický rituál nudistov s číslom 666.[101]

Na platni Reflection je napísané: „A ty, úbohý blázon, ktorý držíš túto LP v rukách, vedz, že teraz si s ňou zapredal svoju dušu, lebo sa rýchlo chytí v tomto pekelnom rytme, v diabolskej moci tejto hudby. A toto hudobné uštipnutie tarantuly ťa prinúti bez konca, bez prestávky tancovať.“[102]

A tiež: „Hneď na prvom LP vzývali satana, ktorý potom pochopiteľne prišiel. Prisľúbil im úspech po celom svete pod podmienkou, že budú hrať každý rok na Veľkom Sabate. Až dodnes obidve strany svoje slovo dodržali. Šesť úspešných elpečiek, úžasné koncerty pred fanúšikmi z celého sveta. Tam hrali svoj pekelný horúci hardrock, hudbu ideálne temperovanú na pekelné slávnosti. Pre čierny sabat, ten krvavý…“[103]

Pre fanúšikov boli vyrobené dokonca nálepky s nápisom: „Som posadnutý Black Sabbath.“[104]

Pieseň NIB: „Ó, miluj ma teraz a nebudeš váhať skončiť so životom, ktorý si žil pred našim stretnutím… Moje meno je Lucifer, chyť sa, prosím, mojej ruky.“[105]

Ozzy Osbourne: „Naši poslucháči sú pod vplyvom pekelnej moci a to vlastne vysvetľuje náš úspech.“[106]

„Zdá sa mi, ako by som bol médium nejakej cudzej sily. Dúfam, že to nie je sila toho, koho sa obávam – satana. Je to taká nadprirodzená sila, ktorá mi našepkáva, keď píšem. Snáď nie je diabolská, ale to ja neviem.“[107]

Bill Ward, bubeník raz povedal, že cíti, že „satan by mohol byť Bohom“.[108]

Black Swan (Čierna Labuť)

John Philips zo skupiny Mamas and Papas o nich povedal: „Je tu kopec čiernej mágie. Čím viac Boh stráca, tým viac diabol získava. Veci začali byť veľmi démonické.“[109]

            Bob Dylan

            „Myslím si, že vás umenie môže viesť k Bohu. Myslím si, že je to účelom toho všetkého. A ak nie, tak na čo to potom je? Vedie vás to tým druhým smerom. Určite vás to niekam vedie.“[110] Vo svojej tvorbe čerpal zo židovstva, kresťanstva, ale aj zenbudhizmu, kabaly, numerológie, tarotu, prírodného mysticizmu, scientológie, new Age a náboženstiev pôvodných obyvateľov Ameriky.[111]

 

            Bob Marley

            „Keby mi Boh nedal pieseň, aby som ju spieval, nemal by som čo spievať.“[112] Členovia černošského rasistického hnutia Rastafariáni (hlásali nadradenosť černošskej rasy) ho považovali za proroka, liečiteľa a kňaza.[113] Bob bol akoby africkým šamanom s elektrickou gitarou. Jeho dedo, u ktorého vyrastal, bol myalaman – biely čarodejník. Regge bola Boba Marleyho rituálnou hudbou.[114] Priznával, že ako malý dokázal čítať minulosť z ruky človeka a veril v prorocký charakter svojich piesní. Hovoril: „Všetky naše piesne sa vyplnia.“[115]

Brian Eno

            „Dávid (Byrne) a ja sme sa zaujímali o to, čo by sa dalo nazvať „extatická spiritualita“… Začali ma zaujímať hudobné formy, ktoré sa týkali nášho vzťahu k prírode alebo k duchovnému svetu. Inými slovami, niečo ako skúmanie dilemy medzi fyzickým a duchovným životom.“[116]

            Brian Eno „hľadal extatickú hudbu, ktorá by ľuďom pripomínala, že sú duchovné bytosti a nie čísla.“[117] Spolu s Davidom Byrne nahrali album „My Life in the Bush of Ghosts“ môžeme počuť „hlasy rozhlasových evanjelistov, vyháňačov diabla, gospelových spevákov a alžírskych moslimov spievajúcich texty Koránu, doplnené o gitary, basgitaru, bicie a syntetizátory.“[118]

Bullet for Valentine

Ukážky textov piesní:

            Your betrayal (Tvoja zrada):             „Mám byť šialený (…) Nie je cesty späť. (…)

Tak tu sme, ja som v tvojej hlave. Ja som vo tvojej hlave!

Bolo ti povedané, aby si utiekla z nasiaknutého miesta                                                                                          osvieteného plameňom. Zaplatím cenu za tvoju zradu.

Tvoja zrada, Tvoja zrada! (…) Je to môj spôsob zomrieť?“

            Waking The Demon (Prebudenie diabla): „Prebúdzaš diabla! Kam pobežíš? Chodíš len v tieni!

Budeš sa pozerať na tečúcu krv! Varovanie! (…)

Varoval som ťa, ale ty si sa stále j*bal len mojím zmýšľaním
Už nie je únik z hnevu, ktorý cítim! (…)

Dýchaj pre mňa! (…) Zostaň so mnou!

Posadnutosť prevláda!!! Prebúdzaš diabla!“

 

            Scream, Aim and Fire (Kričím, mierim a strieľam):           „Zabi svojich nepriateľov. (…)

Smrť sa po mne driape. (…)
Chaos sa čoskoro vznieti. (…)

Práve teraz je ten čas zabíjania. (…)

Jediná cesta von je zomrieť. (…)

Boh hovoril cez moje svedomie.

Keď som kričal, namieril a strieľal. (…)

Kričím, namierim, strieľam.“

 

 

            Deliver us from evil (Zachráň nás od zla):   „Čo sa to so mnou deje? Vo vnútri umieram. (…)

Ty si peklo, my sme peklo, ja som peklo.“


            Pretty on the outside:             „Teraz ťa sku*vene nenávidím, z celého môjho srdca.

Len zmizni, a nikdy sa nebudem báť o svoj život.

 

            Burn The Crucifix

            Názov kapely znamená Spáľ kríž.

 

Burzum

            Varg Vikernes, člen tejto kapely, bol v roku 1994 odsúdený na dvadsaťjeden rokov väzenia za vypaľovanie kostolov a za vraždu Oysteina Aarsetha z kapely Mayhem.[119] Na súde povedal: „Vypaľovaním kostolov a blackmetalovou hudbou prebúdzame v Nóroch pocit spolupatričnosti s Odionom.“[120] Už predtým sa raz vyjadril, že uctieva tohto vikingského boha vojny a smrti: „Burzum slúži jedine Odinovi. Odin je jednooký nepriateľ kresťanského Boha.“[121]

 

            Carlos Santana

            V roku 1973 nahral s Johnom McLughlinom album „Love Devotion Surrender“. Vnútrajšok albumu je venovaný duchovnému posolstvu guru Šrí Chinmoja. Nachádzame tam tvrdenie, že „akonáhle konečné vstúpi do nekonečného, stáva sa v tú chvíľu Nekonečným.“[122] Tento hudobník sa priznal: „Larry mi ukázal Šrí Chinmoja a ukázal mi, odkiaľ prichádza a kde čerpá svoju hudbu.“[123] V roku 1983 Santana túto sektu opustil.[124]

 

            Celtic Frost

Na obale jednej z platní je zobrazený Ježiš ako prak na strieľanie.[125]

 

            Christian Death

            Názov kapely „Smrť kresťanstva“ vystihuje duchovnú orientáciu kapely. Na albume Prayer (modlitba) je nahratý Otče náš, venovaný diablovi. Táto modlitba je nahratá opačne – odzadu a je v nej vynechaná veta: „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ To vystihuje ducha satanizmu, ktorý sa snaží byť protikladom kresťanstva a prevracať všetky jeho prvky nábožnosti naruby, počnúc krížmi, morálnymi príkazmi a končiac pri modlitbách.[126]

 

            David Bowie

            Jeho priatelia rozprávali, že v jeho byte sa „na podlahe váľali knihy o okultizme a mysticizme. Na stenách mal načmárané pentagramy ako ochranu proti kliatbam, ktoré proti nemu vraj niekto vyslovil. Bol tak presvedčení, že ho čarodejníci chcú zničiť, že si dokonca najal ženu, praktizujúcu bielu mágiu, aby vyháňala zlých duchov pálením modrých a bielych sviec a sypaním soli. Neskôr (v roku 1983) sa zmienil o tom, že to bolo obdobie „temnej posadnutosti“, doba, keď dovolil „nízkym prvkom“, aby vstúpili do jeho života a hudby.“[127]

 

            David Byrne

            V roku 1988 viedol natáčanie dokumentárneho filmu The House of Life o Candomblé, náboženstve brazílskych domorodcov, ktoré má svoje korene v Afrike. Zaujímal sa hlavne o ich rituály doprevádzané hrou na bubnoch a spevom, počas ktorých, údajne zostupuje ten boh, ktorému je slávnosť venovaná. V tejto súvislosti sa vyjadril: „Odtiaľ z veľkej časti pochádza naša populárna hudba. Rock vychádza z týchto tradícií a ja verím, že silu a vplyv, ktorý má, získal vďaka tomu, že si v sebe nesie časť tejto energie.“[128]

           

            David Lee Roth

            Otvorene hovorí, že je „majstrom ceremónií nemorálnej väčšiny“ a že cieľom jeho hudby je privolávanie zlých duchov. Povedal: „Snažím sa odovzdať im svojho ducha, vlastne to skúšam urobiť. Človek sa dostáva do toho stavu a začína prosiť bohov – démonov.“

 

            Death SS

Na platni talianskej Black Mass je opísaný satanistický rituál slávený o jedenástej večer v bývalom kostole. Spieva sa v nej: „Podrežeme hrdlo dieťaťa na tele strigy. Zmiešaj jeho krv s jeho semenom a pridaj sa k Čiernemu vojsku.“[129]

 

            Deep Purple

            Ritchie Blackmore, gitarista: „Zaujímam sa o pozoruhodné veci a udalosti, najmä o duchov.“[130]

            „Otvorene priznáva, že organizuje špiritistické seansy, aby sa dostal bližšie k Bohu. Blackmore počas svojich koncertov prežíva v špiritizme dobre známy jav „exkurzie duše“, keď opúšťa svoje telo a vznáša sa v koncertnej sále.“[131]

 

 

            Deicide

Jej vodca Glen Benton „priznal, že si dal na čelo vypáliť prevrátený kríž, aby zdôraznil svoju príslušnosť ku kultu diabla“.[132] Dokonca sa nechal zapáliť na obrátenom kríži.[133] V piesňach „Crucifixation“ a „Dicide“ „spieva o potešení pri zabíjaní Ježiša, nechal si na čelo vypáliť prevrátený kríž, svojho syna nazval Daemon a tvrdí o sebe, že sa zúčastnil obetovania zvierat.“[134]

Na jednom obale ich platne je Ježiš zobrazený ako rozštvrtený.[135]

Eric Hoffman: „Ak nie ste satanisti, tak o sebe nehovorte, že hráte death metal. Death metal je záležitosťou satanizmu. Naša muzika vychádza zo satanizmu. Berieme to smrteľne vážne.“[136]

 

Depeche Mode

Album „Songs of Faith and Devotion“ (Piesne viery a zbožnosti) sa niesol v duchu gospelu a pomínal anjelov, nebo, milosrdenstvo, vieru, požehnanie, modlitbu a hriech, ale témou piesní nebol duchovný vzťah, ale sexuálny. V piesni „One Caress“ spievajú: „Jediný tvoj bozk a som požehnaný.“[137] Na šerom obale pózujú členovia kapely s pochmúrnymi pohľadmi pred striptízovým klubom s obrázkami polonahých žien na stenách.[138]

 

            Doors

            Jim Morrison: „Potrebujeme preraziť na druhú stranu.“[139] „Dospel k presvedčeniu, že v ňom prebýva duch indiána… Veril, že záľuba v zle môže priniesť očistenie. Seba vnímal ako šamana, ktorý v mene rockového kmeňa vyjednáva so zlými duchmi. Jeho piesne sú popisom cesty cez temnotu k novému druhu očistenia. Spieval o tom, že sa „dostane po diaľnici až na koniec noci“ alebo že „pôjde na hadovi“. „V roku 1970 sa oženil s kňažkou čarodejníckeho spolku. Svadobný obrad spočíval okrem iného vo vyvolávaní bohyne, prekročení metly a zmiešaní ich krvi v kalichu s omšovým vínom.“[140]

O hudobnej filozofii povedal: „Je to hľadanie, otváranie jedných dverí za druhými. (…) Zdá sa mi, že naša hudba je hľadanie, snažíme sa preniknúť na druhú stranu, niekde, kde je viac svetla a voľnosti. Je to ako očisťujúci rituál v alchýmii. Najprv sa musíme vrátiť k prvotnému chaosu, neporiadku a zmätku. Potom môžeme očisťovať jeho prvky a nachádzať v nich semienka budúceho života, ktoré premenia celý každý život, hmotu a osobitosť, až, dúfajme, objavíme a zlúčime všetky protiklady a dualizmy. Potom už nebude reč o dobre a zle, ale pôjde o niečo celistvé a čisté.“[141]

Ray Manzarek prirovnáva svoju hudbu k šamanskému rituálu, počas ktorého sa dostáva človek do tranzu: „To isté sa deje v našej kapele počas koncertu. Žiadne vystúpenie netrvá tak dlho, ale mám dojem, že vďaka našim experimentom s narkotikami to dosahujeme oveľa rýchlejšie. (…) To je akoby bol Jim (Morrison) elektronickým šamanom a my elektronickými asistentntmi šamana, stojacimi za ním a udávajúci mu rytmus. Niekedy nie je správne disponovaný, aby dosiahol tento stav, ale my hráme a hráme a on sa vtedy začína postupne do toho dostávať.“[142]

           

            Eagles

            Táto kapela sa formovala pod vplyvom spisovateľa Carla Castanedu, veľkého propagátora šamanizmu a používania drog na dosiahnutie mimotelovej skúsenosti a zmeneného stavu vedomia.[143]

Skladba One of these night: „V jednu z tých nocí som vyzeral diablovu dcéru. Hľadal som ženu, ktorá by mala kúsok z obidvoch. Cítim jej blízkosť, nemôžem ju ale nikde nájsť… Ty máš svojich démonov…“[144] Skladba Good Day in hell (Dobrý deň v pekle): „V tej dobrej knihe s menami by som chcel zahynúť v plameňoch a pritom sa dívať ako zomieram. Ach, áno, bol to dobrý deň v pekle a zajtra budem určený pre slávu.“[145]

Pieseň Hotel California: „V majstrovej komore sa zhromaždili na hostinu. Bodajú oceľovými nožmi, ale tú beštiu zabiť nemôžu. … Upokoj sa, povedal muž noci, sme naprogramovaní, aby sme vykonávali povely. Môžeš kedykoľvek vystúpiť, ale nemôžeš sa nikdy odpútať.“[146]

Mimochodom v meste San Francisco, na ulici California street má centrum Satanova cirkev. Na obale platne s touto skladbou je zobrazená hlava Antona Šandora La Veya, zakladateľa satanovej cirkvi. Manažér skupiny Larry Salter priznal, že niektorí členovia skupiny Eagles sa stretávajú s členmi satanovej cirkvi.[147]

 

            Echo and the Bunnymen

            Ian McCulloch: „Myslím si, že píšem skôr duchovne ako nábožensky.“[148] „Zistili sme, že niektorí ľudia nás považujú za viac ako muzikantov… Je v tom niečo ako náboženská oddanosť. Niektorí nás skutočne milujú. Naše albumy sú pre nich niečo ako Biblia.“[149]

Piesne tejto punkovej kapely obsahovali duchovné metafory: „Gods Will Be Gods“ (Bohovia budú bohmi), „Heaven Up There“ (Nebo tam hore), „Higher Hell“ (Vyššie peklo), „My White Devil“ (Môj biely diabol). „Chodili v čiernom a pózovali na cintorínoch alebo pred kostolmi. Hovorili o tom, že so svojimi fanúšikmi prežívajú duchovné „spoločenstvo“.“[150]

 

            Elton John

            Raz sa vyjadril, že by nenapísal žiadnu pieseň, ktorá by už nebola zložená v „magickom jazyku.“[151]

 

Enigma

            Album „MCMXC a. D.“ je zmesou tanečných rytmov, world music a gregoriánskeho chorálu. Podľa autora Michaela Cretu má táto hudba priviesť poslucháčov do sveta „ducha a meditácie“.[152] Pre New York Times povedal, že album je najviac ovplyvnený jeho štúdiom numerológie.[153]

Názvy skladieb majú náboženský charakter: „Rieky viery“, „Cesta k večnosti“, „Hallelujah“. Texty vyjadrujú, že naše „najvnútornejšie túžby sú božské a musíme ich poslúchať“.[154]

           

            Eric Clapton

            „Každý tvrdší riff, každá bluesová figura, ktorú som zahral, premenila publikum na stádo diablov v červených kabátoch. Keď som hral jemne, premenili sa všetci na anjelov.“[155]

 

            Fallen Christ

            Názov kapely znamená Úpadok Krista.

 

            Four Tops

            Abdul Fakir: „Myslím si, že Tamla sound by nikdy nevznikol, keby nebola gospelová hudba. Vedeli, ako docieliť gospelový pocit a pridali k tomu niekoľko akordových zmien, aby získali popový nádych.“[156]

 

            Gorgoroth

            Jeden zo spevákov povedal: „Black metal sa nikdy nepokúšal získať fanúšikov… Mali sme spoločného nepriateľa, a to kresťanstvo, socializmus, a vlastne čokoľvek spoločné s demokraciou.“[157]

 

Grateful Dead

Jerry García: „Viem si predstaviť nový svet, v ktorom dá spoločnosť miesto hudbe, ktorej zmyslom bude uviesť ľudí do extázy. O niečo také sa snažíme…“[158]

Mickey Hart, bubeník: „Tak nejako to cítim: Pozriem sa okolo a vidím, že sa muzika dostáva niekde ďalej, ako sme chceli alebo dokonca očakávali.“[159]

Phil Lesh, gitarista, po koncerte pri pyramídach v Gíze, v Egypte: „Určite tam pôsobí nejaká tajomná sila. Je to tá istá energia, akú dostávame z publika, iba že je jej viac, pretože je staršia a pretože tam boli postavené tie stavby.“[160]

 

            Hawkwind

            Nick Turner: Na svoj koncert dal postaviť pódium, ktoré kopírovalo rozmery Veľkej pyramídy v Gíze, pretože veril v jej magickú moc. Povedal: „Hrám liečivú hudbu a myslím si, že pyramída dokáže umocniť to, čo robím.“[161] Z tých istých dôvodov v roku 1976 nahral časť svojho albumu „Xintintoday“ vo Faraónovej komnate. Išlo vlastne o zhudobnenie Egyptskej knihy mŕtvych.[162]

 

            Him

            Názov skupiny „Him“ znamená „Jemu“, je skratkou pôvodného názvu „His Infernal Majesty“, čiže Jeho pekelné veličenstvo. Basgitarista kapely Migé Amour sa netají so svojím šťastným číslom 666.[163] Typickým symbolom kapely je upravený pentagram, ktorý má zaoblené dva horné cípy, takže pripomínajú srdce. Kapela nazýva tento symbol „heartagram“. Spevák tejto kapely Ville Valo jeho význam vysvetľuje takto: „Vyrástol som na hororoch a skupinách ako Venom (zakladatelia satanistického black metalu), takže mám satanistické symboly vytetované vo svojej duši, a potom vždy som si myslel, že srdce je gýč. Symbol srdca tiež môže pripomínať mužský orgán… Je za tým veľa sexuálnej skazenosti, čo je dobrá vec.“[164] Snáď pre vysvetlenie: Ville Valo prv, ako začal pracovať s kapelou Him, vlastnil Sexshop a natočil reklamu na erotické pomôcky.[165]

 

 

 

 

Skupina Him označuje štýl svojej hudby ako „love metal“. Ale zameranie tejto „lásky“ je príliš temné. Vyjadrujú to aj niektoré názvy piesní:

„Song or suicide“ (Pieseň alebo samovražda)

„Don´t Fear The Reaper“ (Neboj sa smrtky)

„Join Me In Death“ (Pripoj sa ku mne vo smrti)

„Death is in Love With Us“ (Smrť je do nás zamilovaná)

„Your sweet six six six“ (Tvoje sladké 666)

„Our Diabolical Rapture“ (Naše diabolské nadšenie)

Album „Greatest Lovesongs Vol. 666

 

Ukážka jedného textu:           „V našom pekelnom zanietení žijeme ďalej a ďalej

A smrť stále klope na naše dvere

A tak otvoríme dvere a umierame o niečo viac

Milujme sa so smrťou a umierame stále ďalej a ďalej.“[166]

Infer  

            Rudo: „Kresťanskú cirkev by som zrušil a satanizmus vnímam ako prirodzenú reflexiu na jej dvojtvárnosť. Proticirkevná tematika podporená vyjadreniami a skutkami predstaviteľov cirkvi je vďačnou tematikou mnohých hudobných žánrov; v metale všeobecne táto téma dostáva veľký priestor.“[167]

Robo: „Satanizmus… každý to volá nejako ináč. Ja žijem svoj život tak, ako sa mi páči a ako chcem ja. (…) Sám som veľmi protikresťansky orientovaný. Kostoly mám v pi…“[168]

 

Iron Maiden

            Na LP platni The Number of the Beast (Číslo šelmy) spievajú: „666 je číslo šelmy, 666 je číslo pre teba i pre mňa.“[169] Jeden z členov kapely povedal: „Iron Maiden vôbec nie je skupinou uctievačov diabla, aj keď určité skúsenosti, získané pri natáčaní nášho nového albumu The Number of the Beast, nás naučili moc okultna rešpektovať. Počas natáčania tejto platne sa stalo mnoho zvláštnych vecí.“[170]

 

 

 

 

 

Jimmy Hendrix

            Veril, že je posadnutý duchom, navštevoval špiritistické seansy. Povedal: „Hudba je vo vzduchu a preto môžem vstúpiť do kontaktu s určitým duchom.“[171]

„Hudba je duchovná záležitosť. Hudbou môžeme zhypnotizovať ľudí a keď dospejú k najpoddanejšiemu bodu, môžeme ohlasovať ich podvedomiu čo chceme.“[172]

„Hudba je duchovná. Ľudí, ktorí počúvajú hudbu, možno uviesť pod vplyv čarov, zaklínania, a následne programovať do ich mysle všetko, čo chceš, aby uverili.“[173]

Jeho bývalá priateľka Fayne Pridgon povedala: „Stále hovoril o nejakom diablovi, akoby v ňom čosi bolo, že to nemôže vôbec ovládať, že nevie, čo ho núti robiť to, čo robí, hovoriť, čo hovorí; a piesne… jednoducho z neho vychádzali…“[174]

Jimmy Hendrix študoval okultnú literatúru a nechával sa viesť astrológmi. „Svojim priateľom hovoril, že sa narodil vo vesmíre a na Zem bol poslaný s Božím poslaním. Jeho úlohou vraj bolo priviesť ľudstvo späť do stavu harmónie s kozmickými silami. Rovnako veril, že ho navštevovali duchovní sprievodcovia a že dokáže cestovať v astrálnej rovine.“[175]

„Sníval o hudbe, ktorá by mala rovnaký efekt ako psychedelické drogy; o zvuku, ktorý by vlastne zmenil stav vedomia a „otvoril ľuďom oči pre kozmické sily“. Hovoril tomu „čistá duchovná hudba“ alebo „elektrická cirkevná hudba“.“[176]

„Vyvrcholením Hendrixových experimentov bol slávny koncert „Rainbow Bridge“ (Dúhový most)… na ostrove Maui na Havaji. Hendrix dával celej udalosti vykupiteľský význam a použil svoje poznatky z okultizmu, aby priviedol poslucháčov späť k jednote s bližšie neurčenými mocnosťami. Poslucháči dostali miesta na sedenie podľa svojich astrologických znamení. Hendrix mal na sebe odev indiánskeho medicinmana a pred koncertom meditoval v posvätnom stane domorodého kmeňa Hopi a radil sa s veštcom. Pred tým, ako Hendrix vystúpil na pódium, bolo oznámené poslucháčom, že zmyslom koncertu je vybudovať most medzi ich srdcom a „duchovnými centrami planetárneho bytia“. Úlohou poslucháčov bolo iba počúvať „a nechať Jimmyho, aby vás cez ten most previedol“. Mali sa na to pripraviť spevom posvätnej slabiky „óm“. Po koncerte volali do miestneho rádia domorodí obyvatelia správy o tom, že počuli zo skál vychádzať hluk a videli neidentifikovateľné objekty.“[177]

 

 

 

 

            Jimmy Lee Swaggart, bratranec Jerryho Lee Lewisa

            „Bol som schopný zahrať také rýchle pasáže, ako nikdy predtým. Vypadalo to, akoby sa ma zmocnila nejaká sila prichádzajúca zvonku a začala ovládať moje telo. Prsty mi doslova lietali po klávesách. Prvý raz v živote som cítil, aké je to byť pomazaným od diabla. Neviem, ako by som to popísal. Líšilo sa to od všetkého, čo som kedy v živote zažil. Vedel som, že to nie je od Boha… Keď som skončil, hral Jerry Lee a publikum reagovalo rovnako. Bolo na ňom rovnaké démonické pomazanie ako na mne.“[178]        

           

            John McLaughlin

            Tento gitarista a významný bluesový a jazzový hudobník v roku 1972 vstúpil do spoločenstva guru Šrí Chinmoja a založil Mahavishnu orchestra, „aby mohol objavovať novú formu duchovnej hudby.“[179] Povedal: „Skúmal som indické myslenie a začal som si uvedomovať, že náboženstvo a hudba nie sú dve oddelené veci.“[180] V roku 1973 nahral s Carlosom Santanom album „Love Devotion Surrender“. Vnútrajšok albumu je venovaný duchovnému posolstvu guru Šrí Chinmoja. Nachádzame tam tvrdenie, že „akonáhle konečné vstúpi do nekonečného, stáva sa v tú chvíľu Nekonečným.“[181]

 

            King Diamond

            Tvrdí, že „má doma satanistický oltár a stojan jeho mikrofónu je zo zviazaných ľudských stehenných kostí.“[182] Vedúci kapely povedal: „V súkromí som v podstate ten istý typ ako na javisku, o satanizmus sa veľmi zaujímam. Vo svojom byte mám zbierku krížov a relikvií, ktoré som ukradol z kostolov. Keď ľudia počujú o čiernych omšiach alebo o zariekavaní, väčšinou hneď myslia na obetovanie malých detí alebo na iné zabíjanie ľudí, tak ako o tom informujú oznamovacie prostriedky. To sú viacmenej extrémy, ľudia nechcú pochopiť, že nemluvňatá sú obetované, pretože ich krv je to najčistejšie a najnevinnejšie, čo je k dispozícii.“[183]

 

            Kiss

            Niektorí autori hovoria, že názov kapely je skratkou slov: Kings In Satanic Service – Králi v službách satana. Komu by sa toto tvrdenie zdalo prehnané, dávam do pozornosti ich skladbu God of Thunder (Boh hromu), v ktorej je metódou backward masking nahrané vyznanie: „Som vychovaný satanom, prichystaný na kraľovanie ako on.“[184] V tejto skladbe nájdeme aj výzvu: „Zhromažďujem okolo seba temnotu, aby ma potešovala, a tebe prikazujem, aby si pokľakol pred bohom hromu, bohom rock´n´rollu.“[185]

Peter Criss, bubeník: „Považujem sa za zlého. Verím rovnako v diabla ako v Boha. Obidvoch možno použiť na to, aby človek dosiahol to, čo si praje.“[186]

 

            Krokus

            Marc Storace: „Nedá sa to opísať. Hádam len tak, že je to ako tajomná energia, prichádza z metafyzickej sféry a vstupuje do môjho tela. Akoby som bol médiom.“[187]

 

            Lady Gaga

            „Speváčka tvrdí, že posledný hit Born This Way nenapísala ona, ale pomohol jej s tým zosnulý módny návrhár Alexander McQueen, ktorý ju údajne riadil zo záhrobia.“[188] Tento jej priateľ sa rok predtým obesil.

Na otázku jedného fanúšika: „Odkiaľ berieš inšpiráciu?“ odpovedala: „Existujú dva tipy umelcov. Tí, ktorí cítia byť súčasťou nejakého kultúrneho hnutia, hudby alebo módy. Ale pre niektorých z nás je to dar od Boha. Je to spirituálny (duchovný) zážitok.“[189]

Skladba a klip Alejandro sú netypickým príkladom vpašovania black metalových motívov do popovej hudobnej scény. Objavujú sa v ňom symboly Illuminátov (slobodomurárov), luciferianizmu, staroegyptského náboženstva a zoroastrizmu (Lady Gaga v pozícii Farahavaru). V klipe sa objavuje pohrebný sprievod, v ktorom Lady Gaga nesie na poduške srdce, typické z vyobrazení Božského srdca Ježišovho. Samotná speváčka je oblečená do červených latexových šiat v strihu rehoľného habitu. V rukách drží ruženec a s pohľadom upretým hore spieva: „Tak už prestaň! Prosím! Len ma nechaj ísť, Alejandro! (čo znamená ochranca)“, pričom zdvíha ruky k nebu. Potom na neho volá: „Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! Nie som tvoje bejby“ (dieťa). Okrem tohto mena sa v skladbe spomínajú aj ďalšie dve: Fernando, čo znamená „inteligentný“ a Roberto – žiariaci.

Napokon Lady Gaga prehĺta ruženec, pričom robí gesto žehnania, podobné ako to vidíme na obrázkoch Ježiša. Hneď nato sa objavuje v rúchu, na ktorom je niekoľko krížov prevrátených dole hlavou, čo je typický znak satanizmu. Spolu s viacerými mužmi predvádza akýsi orgiastický tanec, pripomínajúci pohanské kulty plodnosti, počas ktorého sa objavuje spomínaný prevrátený kríž priamo v rozkroku Lady Gagy. Tento symbol pripomína obojpohlavnú bytosť Bafometa, uctievanú satanistami.

Skladbu Alejandro predviedla Lady Gaga počas American idol ešte výraznejším spôsobom: Jej dej sa odohrával v prostredí, ktoré pripomínalo rajskú záhradu, v ktorej padlý anjel (Lucifer) predsedal celému obradu. Oheň, ktorý vychádzal z jeho krídel metaforicky vyjadroval o koho v skutočnosti ide, pretože meno Lucifer znamená Nositeľ svetla. Tento oheň šľahal vždy, keď Lady Gaga spievala meno Alejandro. Na konci predstavenia je speváčka vyzdvihnutá na miesto pod padnutého anjela, pričom červená kvapalina, predstavujúca krv vytekala z fontány pod ním. V istom okamihu je Lady Gaga zobrazená s predĺženými očnými zubami, ktoré pripomínajú upírov.[190]

Pieseň Judas: „Odpúšťam mu, ak mi jeho jazyk klame cez jeho mozog. (…)

Som asi blázon, je taký krutý, ale stále milujem Judáša. (…)

Judáš ma pobozká, ak zhreším, alebo si oblečie opäť ušný kondóm.

Chcem ťa milovať, ale niečo ma od teba ťahá preč.

Pán Ježiš je moja cnosť a Judáš je môj démon, ku ktorému sa prikláňam.“[191]

 

Larkin

            „Hudba sa mi stala meditáciou. Je to miesto, kde sa rozpúšťam v tom Jedinom.“[192] Samozrejme myslel to v duchu hnutia New Age, ku ktorému sa dostal cez skúsenosť s LSD, štúdium hatajogy a kórejského budhizmu.[193]

 

            Led Zeppelin

            Na obale albumu Presence (Prítomnosť) je vyobrazený čierny predmet zvláštneho tvaru, o ktorom Jimmy Page povedal, že je to symbol sily, ktorá umožňuje skupine mať taký veľký vplyv na poslucháčov a ktorú on jednoducho nazýva „Prítomnosť“.[194]

            Jimmy Page: „Rockový koncert nie je v skutočnosti nič iné ako magický rituál.“[195]

„Diabla neuctievam, ale priťahuje ma mágia. Všetky druhy mágie.“[196] No na druhej strane v piesni Stairway To Heaven (Schody do neba) sa hovorí o sladkom Stanovi, ktorého cesta nerobí smutným.[197] Skladba je popisom rovnomenného kultu z egyptskej mytológie. Pri pustení skladby odzadu môžeme počuť aj tieto slová: „Bude, spievať, pretože žijem so satanom… Slúž mi! Nedá sa pred tým uniknúť… so satanom… ak musíme žiť pre satana… pán satan…“[198]

„Rozhodujúcim faktorom úspešnosti akejkoľvek skupiny je energia, schopnosť vysielať energiu…“[199] „Koncerty Led Zeppellin… majú veľa spoločného s tranzovou hudbou (Trance music) z Maroka, ktorá je svojím pôvodom a určením magického charakteru.“[200] „Mágia nikdy nie je biela alebo čierna, dobrá alebo zlá. Je to jednoducho metóda, ako sa podieľať na démonických skutočnostiach, a tak si k nim otvoriť cestu.“[201]

„Pri koncerte Led Zeppellin je ako u hudobníkov tak u publika cieľom energia. Aby sa tento cieľ dosiahol, je potrebné natankovať zo zdrojov magickej sily, nech je to už akokoľvek nebezpečné.“[202]

Na treťom albume bolo vytlačené motto Aleistera Crowleyho, otca moderného satanizmu: „Rob, čo chceš!“. Novinárovi, ktorý požiadal o jeho vysvetlenie, Jimmy Page odpovedal: „Bol to môj nápad. (…) Mojím úmyslom bolo dodať albumu ezoterický nádych. Dúfal som, že si to nikto nevšimne.“[203]

„Jeho záujem o tohto anglického okultistu je taký silný, že začal zbierať jeho osobné predmety: knihy, rukopisy, klobúky, vychádzkové palice, obrazy, dokonca aj tuniky používané počas rituálov. Jimmy Page kúpil aj dom neďaleko Loch Ness, v ktorom býval Crowley, kým žil v Anglicku. Led Zeppelin patrí medzi prvé rockové skupiny, ktoré začali na obálke svojich albumov používať satanistické symboly. Na štvrtom albume skupiny nachádzame magický znak, ktorý sa zvyčajne používa na uzatváranie zmluvy s diablom“.[204]

            Little Richard

            „Viedla a rozkazovala mi iná sila. Sila temnoty… v ktorej existenciu veľa ľudí neverí. Sila diabla. Satana.“[205]

„Veľa rytmov v dnešnej dobe je prevzatých z voodoo. Ak budete študovať rytmy tejto hudby, tak, ako ja, uvidíte, že je to pravda. Verím tomu, že tento druh hudby odvracia ľudí od Krista. Je nákazlivý.“[206]

„Niektoré rockové skupiny stoja spoločne v kruhu a pijú šálky krvi. Iní padajú na kolená a klaňajú sa satanovi.“[207]

 

            Madonna

            „Tvrdím, že sexualita a duchovnosť môžu existovať spoločne.“[208] „Môj problém s katolíckou cirkvou vychádza z toho, že vždy oddeľovala sexualitu a duchovný život.“[209]

Steve Turner o nej hovorí: „Jej vnútorný konflikt medzi sexom a náboženstvom sa pre ňu stal témou, na ktorej postavila celú hudobnú kariéru. Verila, že spojením svätého s tým, čo bolo pre ňu vždy zakázané, sa zbaví pocitu viny. Pre Madonnu znamenala záchrana od hriechu záchranu od pocitu, že hreší. (…) Pred každým koncertom sa so svojimi hudobníkmi drží za ruky a pomodlí sa „k Pánovi“ zo všetko, čo treba. Hovorí, že stále verí v nebo.“[210]

Na turné v roku 1990 sa objavila polonahá, s ružencom na krku a s kadidlom v ruke, pričom robila eroticky vyznievajúce gestá. Jej najkontroverznejšou skladbou je „Like a Prayer“ (Ako modlitba), v ktorej popisuje sexuálnu extázu náboženskými pojmami. Inokedy natočila propagačné video, v ktorom má pohlavný styk s oživenou sochou svätca v kostole, pričom okolo sú horiace kríže.[211] Na vysvetlenie klipu povedala: „Keď sa milujete so svätcom, môžete tým získať vášeň, lásku, môžete veriť v Boha ako veľmi sexuálnu bytosť. Horiace kríže symbolizovali veľa vecí: od rasizmu a Ku klux klanu až po môj hnev na katolicizmus a na všetko to negatívne, čo podľa mňa so sebou prináša.“[212]

Speváčka je okrem toho vyznávačkou kabaly – židovskej ezoterickej, čiže okultnej náuky.[213]

 

Mahavishnu Orchestra

            John McLaughlin, gitarista, ktorý konvertoval na hinduizmus, povedal, že za hudbou ich kapely je duch: „Keď sme jeden večer práve hrali, zrazu do mňa vstúpil duch a ja som hral, ale už to vôbec nebolo moje vlastné hranie.“[214]

 

Marvin Gaye

Na obale platne „Let´s Get It On“ napísal: „Neviem, čo je zlé na tom, keď sa dvaja dospelí dohodnú, že sa chcú spolu vyspať. Myslím, že sa to moc nafukuje.“[215] V titulnej piesni spieva: „Nemusíš sa trápiť, že to nie je správne. Ak ťa duch vedie – chcem sa s tebou milovať.“[216]Necelý rok pred smrťou nahral skladbu „Sanctified Lady“ (Posvätená pani), v ktorej hľadal ženu, milujúcu Ježiša, aby sa s ňou mohol milovať celú noc.[217]

 

            Marylin Manson

            Jeho albumy „Antikrist superstar“ a „Holy wood“ sú zamerané úplne proti Ježišovi Kristovi.[218] 

           

            Meat Loaf

Jim Stieman: „Bol som už dávno priťahovaný nadprirodzeným a viem, že Rock je pre mňa tým ideálnym médiom… Keď prídem na javisko, stávam sa posadnutým.“[219]

 

            Megatripolis

            Fraser Clark: „Hudba house je ako ktorákoľvek náboženská skúsenosť. Je to záležitosť obrátenia.“[220]

 

            Messiah

            Na jednej z platní je Ježiš zobrazený ako predierkovaný.[221]

 

            Mercyful Fate

Skladba The Oath je skutočnou zmluvou s diablom. „Spievajú v nej o pobozkaní capa, na znak prísahy, že sa budú mysľou, telom i dušou bezvýhradne venovať šíreniu plánov Satana, ktorého nazývajú svojím pánom.“[222]

 

Metallica

Ukážky niektorých textov:

 

            Nothing Else Matters

Tak blízko, bez ohľadu na to, ako ďaleko. Nemohlo by to byť viac od srdca.

Navždy v nás ver a na ničom inom nezáleží.
Nikdy som sa tak neotvoril. Život je náš, my žijeme naším spôsobom.

Všetky tieto slová som nepovedal len tak. A na ničom inom nezáleží.

            Devil´s dance

Had, ja som had. Zvádzam ťa, aby som ťa uhryzol.
Nechaj na mne svoje rozhodnutia, drž sa vzadu,

nemaj strach, mám všetko, čo chceš, nakŕmim tvoj hlad.
Jedného dňa uvidíš a odvážiš sa až ku mne,
Jé, poď, poď teraz máme možnosť. Haha. Príď tancovať.

 

            The Judas Kiss

Teraz sa stanem tvojím novým bohom. Prenasledujem ťa od začiatku všetkého.

Vštepujem ti myšlienky do hlavy. Sledujúc tvoje veže ničím zem. (…)

V srdci zlého muža sadím semená môjho plánu.

Moc a sila padnú, všade nájdeš kúsok zo mňa, vnútri vás všetkých.

Pokloň sa, predaj mi svoju dušu. Oslobodím ťa, spacifikujem tvojich démonov.

Pokloň sa, môj poddaný, prijatý ako infekcia. Posvätím tvojich démonov.

 

            Am I Evil?

Som vari zlo?Áno, to som! Som vari zlo? Som, človeče, áno, to som.[223]

 

            Michael Jackson

            „Veľakrát som pri tanci vnímal dotyk niečoho posvätného. V týchto chvíľach som cítil, ako sa môj duch vznáša a stáva sa súčasťou všetkého bytia.“[224]

 

            Moody Blues

            Ich album In Search of the Lost Chord sa končí spevom mantry „óm“. Na vnútornom obale platne bol znázornený tantrický vzorec, čiže vizuálna podoba mantry, na ktorú sa mali poslucháči tohto albumu dívať.[225]

           

            Morbid Angel

            Trey Azagtoth tvrdí, že „objíma Hitlerovho ducha“.[226]

 

            Mortuary

            Na jednom obale platne je Ježiš zobrazený ako rozštvrtený.[227]

 

            Nazareth

            Na obale platne Expect no Mercy“ (Neočakávaj milosť) je vyobrazený démon, ktorý chce nemilosrdne rozsekať mečom bojovníka.[228]

 

            Nirvana

Dave Grohl: „Heavy metal sa spája s mužským šovinizmom a pseudosatanizmom.“[229]

 

NWA

V Albume „Straight Outta Compton, v piesni „Do hajzľa s políciou“ je viac ako dvesto variácií najznámejšieho anglického vulgarizmu.[230]

 

Ojas

            Propagačný materiál tejto kapely sľubuje, že „The Trance Tapes“ môže pôsobiť ako „katalyzátor zmenených stavov vedomia“.[231]

 

 

            Opera IX

Cadaveria (čo znamená mŕtvola), speváčka: „Všetci členovia skupiny Opera IX, niektorí viac, niektorí menej, sa zaujímajú o okultizmus a o znovuobjavenie starých pohanských tradícií. Naša hudba sa tak stáva rituálnym úkonom zameraným na oslavu vier starých národov, uctievanie vyšších duchov a uvoľnenie okultných energií z paralelných dimenzií a svetov. V týchto úkonoch vyvolávania zohrávajú podstatnú úlohu naše osobné skúsenosti z okultného prostredia, texty, ktoré čítame, a, samozrejme, aj naše náklonnosti, naše sny a naše skryté a choré predstavy“[232]

 

            Orbital

            Phill Hartnoll: „Zároveň so vznikom techno scény sa objavila snaha nájsť novú spiritualitu.“ [233]

 

            Patti Smith

            „Neverím, žeby bol Lucifer zlý. Verím, že to bol rebel. Eva netúžila po ničom materiálnom, túžila po múdrosti.“[234] „Otec ma učil nebyť pešiakom v hre, ktorú s nami hrá Boh. Vždy Bohu nadával, rúhal sa mu a strašne ho kritizoval. V tom som po ňom.“[235] „Keď si vezmem mikrofón do ruky a padnem na kolená v stave milosti, môžem tým ľudí inšpirovať.“[236]

„Svoje vystúpenia vnímala ako šamanský rituál, pri ktorom vyjednáva s Bohom, čím bola medzi pankermi výnimočná.“[237] O rockovej hudbe povedala, že je pokusom „dotknúť sa Božej reči“.[238]

V piesni „Gloria“ spievala: „Ježiš zomrel za čiesi hriechy, ale nie za moje.“[239]

 

            Pete Townshend

            „Myslím si, že hudobníci sú často duchovne zameraní, pretože muzika je tajomstvo.“[240] 

 

            Prince

            „Keď som poriadne vzrušený, cítim sa blízko Bohu.“[241] „V jedinej show dokázal spojiť špinu pornografie s evanjelizačným prístupom kazateľa.“[242] Jeho bývalý telesný strážca Chick Huntsbury povedal: „Prince uctieva dvoch bohov: náboženstvo a sex. Len sa stále nevie rozhodnúť, čo z toho má radšej.“[243]

 

Queen

V piesni „One vision“ sa nachádza veta zamaskovaná metódou backward masking: „Môj sladký satan, videl som sabbat!“[244] Podobné vzývanie satana je tým istým štýlom zamaskované v piesni „Bohemian rapsody“.[245]

Ukážka textu:

            A Kind of Magic

„Je toto druh mágie? Je to druh mágie. Ten môže byť len jeden.

Tento hnev, trvajúci tisíce liet čoskoro pominie. Tento oheň, ktorý vo mne horí.

Počujem tajné harmónie. Je to druh mágie.“[246]

            Quintessence

            Na obale Dive Deep je mandala a skladby ako „Tanec pre toho jediného“, „Brahman“ alebo „Chválospev Šrí Ram“.

Ukážka textu jednej piesne:   „Všetko je Brahman. Každý je Brahman.

Ja som Brahman. Ty si Brahman.“[247]

           

            Rolling Stones

V songu Sympathy for the devil (Sympatia voči diablovi) vzývajú diabla.[248] V podobnom duchu sa nesú aj ďalšie piesne: To their Satanic Majesties (Jeho veličenstvu satanovi) alebo „Invocations of my Demon“ (Vzývanie môjho démona). Počas ich koncertu v Altamont v roku 1969 bolo vplyvom masovej hystérie publika ušliapaných niekoľko desiatok fanúšikov a traja boli zabití.

„Niektoré časti LP platne Goat´s Head Soup (Polievka z kozej hlavy) vznikli ako živá nahrávka pri jednom rituáli voodoo. V jednej piesni môžeme počuť výkriky človeka posadnutého démonmi. Na vnútornej obálke je zobrazená odseknutá kozia hlava, ktorá pláva vo vriacom kotli. Kozia hlava je klasickým symbolom satanizmu (symbolizuje Lucifera).“[249]

Keith Richards: „Existujú ľudia, ktorí robia čiernu mágiu a pokladajú nás za tajných agentov Lucifera. Ďalší si myslia, že sme Lucifer. Každý je Lucifer.“[250] O satanistických seansách povedal: „Toto by mal preskúmať každý. Sú tam možnosti… Nie som žiaden odborník. Len sa to trochu snažím vyniesť na svetlo.“[251]

Mick Jagger: „My stále robíme to, že dirigujeme myslenie a vôľu ľudí.“[252] Tento spevák sa upísal Satanovi v sekte „Lóža žltého svitu“, odnoži Illuminátov.[253]

Vo filme „The Rolling stones´Rock´n´Roll Circus“ Jagger trhá svoju čiernu košeľu a odhaľuje diabla vytetovaného na svojom tele. Inokedy sa nechal vyfotografovať s trojzubcom v jednej ruke a s pohárom červeného vína v druhej spolu s temným pohľadom popod obočie. [254]

Na koncerte v Altamonte v Kalifornii počas piesne „Sympathy for the Devil“, bezpečnostné služby, ktoré sa volali „Hell´s Angels“ (Pekelní anjeli) ubodali k smrti jedného černošského teenagera pod pódiom. Mick Jagger na to povedal: „Vždy, keď začneme hrať túto vec, stane sa niečo veľmi divné.“

Graham Nash: „Popová hudba je komunikačný prostriedok, ktorý určuje myslenie poslucháčov. My muzikanti môžeme svet dirigovať, pretože vzhľadom k našej pozícii máme moc, ktorú k tomu potrebujeme.“[255]

Alice Cooper: „Pred niekoľkými rokmi som navštevoval špiritistické stretnutia. Duch ku mne prehováral. Sľúbil mi a mojej kapele slávu, vládu nad muzikou celého sveta a nadbytok peňazí. Ako protislužbu odo mňa požadoval odovzdanie môjho tela, kedykoľvek sa ma tento duch chopí ako svojho vlastníctva. Aby som to urobil, prijal som meno, ktoré mi on dal.“[256] Občianskym menom sa totiž volal Vincent Furnier.

Robert Johnson: Zložil skladby ako „Hellhound on My Trail“ a „Me and the Devil Blues“.[257]

 

Satan

„Chceli sme už od začiatku dať skupine démonický imidž a čo sa k heavy metalu hodí lepšie ako satan?! Ako mladí chlapci sme boli zbláznení do Black Sabbath a dnes chceme hrať v podstate rovnako ako naše staré idoly, len pomerne tvrdšie.“[258]

 

            Sex Pistols

            Malcom McLaren, manažér skupiny: „Punk dosiahol najvyššiu duchovnosť v Sex Pistols.“[259]

 

            Shamen

Will Sin: „Neveríme, že sa dá umelo navodiť trip… ale dá sa vytvoriť niečo, čo sa mu podobá.“[260]

„V ideálnom prípade dokáže naša hudba u ľudí navodiť zmenené stavy vedomia.“[261]

Album Boss Drum: „Úvodná skladba nabáda poslucháčov, aby sa naladili na večný rytmus „kmeňa budúcnosti“ a tak nadviazal „životodarné spojenie s bohyňou mysle“.[262]

„Re: Evolution“: „Dôraz, ktorý dáva house music a raveová kultúra na fyziologicky kompatibilné rytmy a podobné veci, znamená vlastne znovuobjavenie umenia prirodzenej mágie v práci so zvukom. Pokiaľ to vieme správne pochopiť, dokáže zvlášť zvuk bicích nástrojom meniť neurologické stavy, a pokiaľ sa do tejto hudby spoločne ponoria väčšie skupiny ľudí, vytvoria vzájomne telepaticky prepojenú komunitu, ktorá bude, dúfajme, dostatočne silná, aby dokázala preniesť svoju víziu na väčšinu spoločnosti. Myslím si, že mladá kultúra, ktorá sa objavila začiatkom deväťdesiatych rokov, znamená koniec tisícročí kultúry, ktorá je v podstate zavŕšením západnej civilizácie…“[263]

 

Sinead O´Connor

Speváčka na jednej strane pred televíznymi kamerami roztrhala fotografiu pápeža Jána Pavla II. a na druhej strane prehlasovala, že svoju činnosť chápe ako poslanie od Boha.[264]

 

            Sting

            „Musíte sa zhodnúť s bohmi a démonmi, ktorí obývajú vaše podvedomie a vaše sny.“[265] „Domnievam sa, že ľudská psychológia si rovnako vytvára bohov a démonov a tí katolícki sú vyskúšanými archetypmi. Tí, ktorých si vytvárame sami, sú v určitom smere omnoho nebezpečnejší.“[266] „Aj napriek tomu, že Sting vyrastal v katolíckej rodine a chodil do školy, ktorú viedli jezuiti, povedal o sebe, že vyrastal „zakorenený v mágii a náboženstve“.[267]

 

T-Rex

            Marc Bolan, gitarista a vedúci skupiny „žil v Paríži dva roky s jedným čiernym mágom, ktorý ho naučil robiť mágiu, ktorej neskôr pripisoval úspech niektorých svojich platní.“[268]

 

            Thomas A. Dorsey

            Tento „otec gospelu“ sa vyjadril: „Bez Boha, nemôžeš robiť žiadnu hudbu, ani soul, ani nič iné.“[269]

 

Tori Amosová

            Povedala, že sa „rozhodla pre hudbu, pretože vždy trpela pocitom viny pre svoju vášnivú povahu“.[270]

 

            Torr

            Na jednom obale tejto skupiny je Ježiš zobrazený ako rozkladajúca sa mŕtvola na kríži.[271]

 

            U2

            The Edge: „Myslím si, že umenie môže byť svetlom na konci tunela, nielen zrkadlom nastaveným spoločnosti.“[272]

Bono: „Stále ma zaujímajú duchovné veci a tá nepochopiteľná myšlienka, žeby sa o nás Boh mal zaujímať.“ [273]

„Kedysi som si myslel, že v rocku nie je pre duchovné veci miesto. Ale potom som zistil, že veľa umelcov, ktorí ma ovplyvnili – Bob Dylen, Van Morrison, Patti Smith, Al green a Marvin Gaye  – boli na tom podobne. (…) Preto sa cítim slobodnejší.“[274]

„Rock väzí nohami v blate a hlavou sa vznáša v oblakoch.“[275]

Bono „tvrdil, že vedenie Duchom Svätým je určitá forma anarchie, že katechizmy sú ako pomôcka k duchovnému životu na nič a že odrganizované náboženstvo je „Božím nepriateľom“. Na turné Zooropa sa obliekol do svojho čertovského kostýmu a prehlásil, že pápež a arcibiskup z Canterbury (evanjelikál George Carey) „robia jeho prácu“.[276]

 

Van Morrison

            „Myslím si, že hudba je duchovná záležitosť. Spev, hranie na nástroj, to sú duchovné záležitosti. Pochádzajú z duchovného sveta.“[277] Vo svojej tvorbe sa venoval skúmaniu „uzdravujúcej moci hudby“.[278]   V autobiografickom prospekte na konferencii v Loughboroughu pod názvom „Skryté srdce hudby: Skúmanie moci hudby navodiť zmenu vedomia“ bolo o ňom napísané: „Chce, aby sa jeho práca stala prostriedkom navodzujúcim kontempláciu, uzdravenie a povznesenie mysle.“[279] V prospekte sa ďalej píše, že Van Morrison priznáva vplyv Krišnamurtiho, mýtických Keltských vízií.[280]

 

Venom

Venom znamená hadí jed. Niektoré ich piesne majú príznačné názvy: „Vitajte v pekle“, „Spolčení s diablom“, „Nebo v plameňoch“, „Synovia satana“, „Nechaj ma v pekle“, „Sedem pekelných brán“. Tvrdia, že spievajú o „temných silách pekla“.[281] V jednom interwiew sa priznali, že sa pokladajú za „ľavú ruku pána satana na zemi“.[282]

 

Who

Ich dvojalbum Tommy bol prvou rockovou operou na svete. Bola to alegória duchovného putovania z temnoty až po uvedomenie si Boha. V Quadrophenii poukázali na to, že za nespokojnosťou rebelov sa v skutočnosti skrýva túžba po duchovnom naplnení. V piesni „Drowned (Utopený) spievajú: „nechajte ma splynúť s oceánom“. Člen kapely Pete Townshend vysvetlil tento text nasledovne: „Meher Baba povedal: Ja som oceánom lásky. V takomto oceáne sa chcem utopiť. A potom sa z kvapky stane oceán.“[283]

 

            Yes

            Jon Anderson: „Hudba bola vždy náboženská. Hudba je vášeň a prostriedok porozumenia, prečo sme tu. Je pripomienkou minulosti a rituálov.“[284] „Pokúšal sa o astrálne cestovanie (skúsenosť, keď človek opustí vlastné telo) a neskôr sa stal žiakom Paramahansa Joganandu. Postrehy z hinduizmu sa v jeho tvorbe miešali s vierou v prichádzajúci nový vek (new age) a skryté poznanie, ktoré so sebou prinášajú UFO.“[285]

 

X Clan

            Professor X: „Ak našu muziku chápete len ako zábavu, tak niečo nehraje.“[286] Tento hudobník sa ozdobuje egyptskými náboženskými symbolmi a repuje o bohyni Isis alebo o Osirisovi. „A teraz prichádza X Clan. A v čom je iný? Vo vibráciách. Vstúpia do vás duchovia a povedia: „Na toto sa musím riadne pozrieť.“[287]

 

NIEKTORÉ MOŽNÉ ÚČINKY HUDBY S NEGATÍVNYM POZADÍM

 • Zvýšená agresivita, hnev a zúrivosť
 • Davová hystéria
 • Strata kontroly nad telesnými prejavmi
 • Depresie
 • Psychické problémy až zrútenie osobnosti
 • Zmeny vedomia a tranz
 • Samovražedné sklony a skutky,
 • Sebapoškodzovanie
 • Deštrukčné a vandalistické prejavy
 • Sexuálne nutkania
 • Hrubosť v správaní a vyjadrovaní
 • Tvrdosť srdca
 • Závislosť na tejto hudbe
 • Strata citu pre rozlišovanie dobra a zla, krásy a ošklivosti
 • Vzdialenie sa od Boha[288]
 • Posadnutosť
 • Vraždy

 

Vysoká hlučnosť až 120 dB spôsobuje sluchový stres, pričom sa z nadobličiek vylučuje hormón adrenalín (C9H13O3N). Pri dlhotrvajúcom strese dochádza k jeho nadprodukcii. V takom prípade sa telo usiluje odbúrať nadbytočný adrenalín z organizmu, a preto ho sčasti premieňa na adenochróm (C9H9O3N). Adenochróm je ale psychodysleptikum, čiže droga, ktorá vplýva na zmeny vedomia, podobne ako LSD, aj keď má slabšie účinky. Takáto hudba v kombinácii s hypnotickým efektom svetiel a stroboskopov znásobuje účinky alkoholu a iných drog, ktoré sa bežne na hudobných koncertoch a párty užívajú. [289]

„Vrieskajúca hudba zrýchľuje tlkot srdca na 130 úderov, s čím je spojená celá škála zmien v organizme. Mladý človek stráca na takýchto koncertoch kontrolu nad funkciami svojho organizmu: v stave tranzu a epileptických záchvevov, hysterického smiechu a plaču, hryzie, pomočuje sa, stráca sexuálnu kontrolu, trhá oblečenie…“[290]

 

VYJADRENIA CIRKVI K HUDBE S NEGATÍVNYM POZADÍM

            Kardinál Jozef Ratzinger:

            „Tento druh hudby ničí individualizmus a osobnosť –  človek sa oslobodzuje od svojho vedomého bytia. Hudba sa stáva extatickým zážitkom, oslobodením sa od seba samého. Takéto oslobodenie sa ničím nelíši od narkománie a je úplne v rozpore s vierou v kresťanskú spásu. V súčasnosti sú čoraz častejšie prejavy satanizmu v hudbe, a jeho nebezpečný vplyv si ešte všetci neuvedomujú.“[291]

Malú zmienku nájdeme v dokumentoch cirkvi aj o hudbe New Age: „New age propaguje širokú škálu liečebných praktík, ako sú… liečenie pomocou hudby alebo farieb. (…) New age vidí zdroj uzdravenia v našom vnútri, pričom je niečím, čo môžeme dosiahnuť, ak sa napojíme na našu vnútornú alebo vesmírnu energiu“ (KBS, Ježiš Kristus, prameň živej vody, SSV, Trnava 2005, s. 28).

 

 

            ZOZNAM NIEKTORÝCH KAPIEL S NEGATÍVNYM DUCHOVNÝM POZADÍM

            Umelecká činnosť týchto interprétov nadväzuje alebo nadväzovala na okultizmus, mágiu, čarodejníkov, veštenie a povery. Tie, v ktorých činnosti sa okrem toho nachádzajú aj prvky blízke satanizmu a rozličné démonské témy, sú označené guličkou (∙). Tie, v ktorých dielach sa vyskytli skryté posolstvá vplývajúce na podvedomie sú označené krížikom (+).

 

 

 1. Abba
 2. Abigor ∙
 3. Abominator ∙
 4. Absurd ∙
 5. AC/DC ∙+
 6. Accept ∙
 7. Aerosmyth ∙
 8. Acheron ∙
 9. Alice Cooper ∙
 10. Ancient ∙
 11. Angel Corpse ∙
 12. Anima Damnata ∙
 13. Azarath ∙
 14. Bathory ∙
 15. Beach Boys
 16. Beastie Boys
 17. Beatles ∙+
 18. Bee Gees
 19. Behemoth ∙
 20. Beherit ∙
 21. Belphegor ∙
 22. Besatt ∙
 23. Bestails Raids ∙
 24. Black Altar ∙
 25. Black Oak Arkansas ∙+
 26. Black Sabbat ∙+
 27. Black Swan ∙
 28. Black Widow ∙
 29. Blue Oyster Cult ∙+
 30. Brian Eno
 31. Bullet for Valentine ∙
 32. Burial Hordes ∙
 33. Burn The Crucifix ∙
 34. Burn The Priest ∙
  Burzum ∙
 35. Can
 36. Cannibal Corps ∙
 37. Carpathian Forest ∙
 38. Celtic Frost ∙
 39. Christ Agony ∙
 40. Cloven Hoof ∙
 41. Cradle of Filth ∙
 42. Cream
 43. Crossfire ∙
 44. Dark Funeral ∙
 45. Darkthrone ∙
 46. David Bowie ∙
 47. David Byrne
 48. David Lee Roth ∙
 49. Dead Kennedy´s ∙
 50. Death SS ∙
 51. Deathspell Omega ∙
 52. Deep Purple
 53. Deff Leppard
 54. Deicide ∙
 55. Demon ∙
 56. Diamond Rexx
 57. Dimmu Borgir ∙
 58. Dismal Euphony ∙
 59. Dissection ∙
 60. Doors ∙
 61. Duran Duran ∙
 62. Eagles ∙+
 63. Eguirhodont ∙
 64. Echo and the Bunnymen
 65. Elektric Light Orchestra +
 66. Emerson
 67. Emperor ∙
 68. Enclasia satani ∙
 69. Enigma +
 70. Enochian ∙
 71. Enochian Crescent ∙
 72. Enperor ∙
 73. Enthroned ∙
 74. Enya
 75. Era
 76. Fintroll ∙
 77. Fallen Christ ∙
 78. Funeral Mist ∙
 79. Fuul Moon ∙
 80. Gehena ∙
 81. Genesis
 82. Gorgoroth ∙
 83. Grateful Dead
 84. Gregoriana ∙
 85. Gun´s N´Roses
 86. Hate Crionics ∙
 87. Hate Forest ∙
 88. Hawkwind
 89. Heart
 90. Hellhammer ∙
 91. Heep ∙
 92. Him ∙
 93. Christian Death ∙+
 94. Church
 95. Immortal ∙
 96. Impaled Nazarene ∙
 97. Infer ∙
 98. Infernus ∙
 99. Infernal War ∙
 100. Infernum ∙
 101. Iron Maiden ∙+
 102. Isacaarum ∙
 103. Jefferson Starship (Airplane) ∙+
 104. John Elton
 105. Jon Bon Jovi
 106. Journey
 107. Judas Priest ∙
 108. Kat ∙
 109. Keith Richards ∙+
 110. King Diamond ∙
 111. Kiss ∙
 112. Korn ∙
 113. Kris Kristoferson ∙
 114. Krokus
 115. Lady Gaga ∙+
 116. Led Zeppelin ∙+
 117. Liar Of Golgotha ∙
 118. Limp Bizkit ∙
 119. Madonna
 120. Mahavishnu Orchestra
 121. Manegarm ∙
 122. Maniac Butcher ∙
 123. Marduk ∙
 124. Marylin Manson ∙
 125. Mass ∙
 126. Master’s Hammer ∙
 127. Mayhem ∙
 128. Meat Loaf ∙
 129. Megadeth ∙
 130. Mentors
 131. Mercyful Fate ∙
 132. Messiah ∙
 133. Metallica ∙
 134. Mick Jagger ∙+
 135. Michael Jackson
 136. Mods
 137. Moonspell ∙
 138. Morbid Angel ∙
 139. Mortuary ∙
 140. Motley Crue ∙
 141. Motorhead ∙
 142. Mystera
 143. Mystic Circle ∙
 144. Nagelfar ∙
 145. Naphasth ∙
 146. Nazareth ∙
 147. Nohavica ∙
 148. Nokturnal Mortum ∙
 149. Non Opus Dei ∙
 150. Obituary ∙
 151. Ojas
 152. Old Man’s Child ∙
 153. Opera IX ∙
 154. Osho
 155. Othlorien ∙
 156. Over Kill ∙
 157. Ozzy Osbourne ∙
 158. Patti Smith ∙
 159. Pink Floyd ∙+
 160. Poison
 161. Police ∙
 162. Prince +
 163. Possesed ∙
 164. Prodigi ∙
 165. Queen ∙+
 166. Quintessence
 167. Rainbow ∙
 168. Regnarok ∙
 169. Revelation Of Doom ∙
 170. Richard Keith ∙
 171. Richie Blackmore ∙
 172. Ringo Starr ∙+
 173. Rolling Stones ∙+
 174. Root ∙
 175. Rotting Christ ∙
 176. Rush +
 177. Santana
 178. Satan ∙
 179. Setherial ∙
 180. Shamen
 181. Siebenburgen ∙
 182. Sinister ∙
 183. Slayer ∙
 184. Sorath ∙
 185. Spawn Of Satan ∙
 186. Stillborn ∙
 187. Sting  ∙
 188. Styx ∙+
 189. Svartsyn ∙
 190. T-Rex
 191. Talking Heads
 192. Thunderbolt ∙
 193. Tör ∙
 194. Unclean ∙
 195. Urgehal ∙
 196. Uriah ∙
 197. Vader ∙
 198. Vanessa ∙
 199. Varathron ∙
 200. Vinterson ∙
 201. Vorkreist ∙
 202. Venom ∙
 203. W.A.S.P.
 204. Whitesnake
 205. Withfynde ∙
 206. Withfynde General ∙
 207. Wolfribe ∙
 208. Who
 209. Yes
 210. X Clan

 

            ZOSTAŤ SLOBODNÍ

Poznáte výrok: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18). Zemou v tebe je tvoje telo a jeho prejavy. Nebom v tebe je tvoj duch. Ak ťa nejaká hudba zväzuje telesne, prípadne duševne, ak si na nej závislý, ak nad tebou panuje, potom táto hudba spútava aj tvojho ducha a nie je ti na osoh. Boh povedal Adamovi a Eve po ich stvorení: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte… (Gn 1, 28).

Slobodný od hudby si vtedy, ak ju z lásky k Bohu alebo k blížnemu nemáš problém prestať počúvať. Skús si dať celý advent pôst od hudby, ktorú máš rád a pozoruj, čo to s tebou robí.

 

AKO MI MÔŽE TÁTO HUDBA UBLÍŽIŤ?

Často sa ma mladí pýtajú: „Ako mi môže počúvanie tejto hudby alebo kapely ublížiť? Viete, na jednej strane je to dobrá otázka, ale keď sa len takto pýtame, potom mi to pripadá príliš sebecké. Prečo sa nepýtame: Prečo sa to nepáči Ježišovi? Čo ho na tom uráža? Nie je to proti jeho vôli? Nezarmucuje ho to? Nevyjadruje táto hudba niečo, čo je v rozpore s Jeho slovom? Ak sa takto pýtaš, potom je to prejavom tvojej lásky. Lásky k Ježišovi. A možno aj lásky k blížnemu.

Niekto povie, že on nerozumie textom alebo že sa nezameriava na nejaké protikresťanské texty, že jemu sa páči len hudba. Raz mi na diskotéke jeden chlapec povedal: „Prosím vás, pustite pre mňa túto pieseň. Ja som mu povedal: „Nie, lebo sa v nej vulgárne nadáva“. A on na to: „Ale veď to nikto nerozumie.“

Iný raz mi napísal mladý organista: „V poslednom čase sa mi páči metal. Ale ja nepočúvam tie pesničky, kde by sa rúhali Bohu.“ Stačí to, aby sme brali veci iba takto?

Autor satanskej biblie Anton Šandor La Vey píše, že diablova taktika spočíva na týchto troch dôležitých prvkoch: 1. Slovo, 2. Zhovievavosť, ktorá vedie k zmazaniu rozdielu medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, svetlom a tmou, životom a smrťou, 3. Hudba, ktorá je nositeľkou emócií a obsahu.[292]

 

Negatívne prvky v modernej hudbe

 1. Negatívne texty
 2. Skryté posolstvá formou backward masking[293] – nahraté odzadu so zmenenou rýchlosťou pri frekvenciách 14-20 Hz alebo 17 000-20 000 Hz.[294]
 3. Metafory a symboly, vyjadrujúce negatívne obsahy – obrazové, zvukové a hudobné.
 4. Magické a satanistické rituály pri nahrávaní, zasvätenie skladieb alebo jej autorov temným silám
 5. Inšpirovanie diablom pri tvorbe a diabolské autorské práva, ktoré robia skladbu duchovne nečistou.
 6. Podvedomý odraz negativity vnútra autora skladby.
 7. Potláčanie rozumu, myslenia a vedomia vyburcovaním emócií alebo vyvolaním zmeneného stavu vedomia

Vo všetkých týchto prípadoch má na skladbu a na jej duchovné pozadie autorské práva diabol. On je ten „Zlý“ (pozri: Mt 6, 13) a „otec lži“ (porov. Jn 8, 44). Uvedené negatívne prvky, ktoré sú spojené s určitou skladbou, spôsobujú, že skladba je nielen „materiálne“ negatívna, ale zároveň je aj duchovne „poškvrnená“. Ak je táto poškvrnenosť zamaskovaná, skladba je zároveň aj klamstvom, pretvárkou, farizejstvom, alebo akoby povedal Ježiš: „Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ (Lk 11, 44). Kto sa zo židov dotkol hrobu, bol považovaný za obradne nečistého a nemohol vstúpiť do chrámu, kým sa neočistil. V opačnom prípade sa to považovalo za svätokrádež:„Keby sa niekto dotkol niečoho nečistého, či je to nečistý človek alebo nečisté zviera alebo nečistý plaz, a predsa by jedol z mäsa pokojnej Pánovej obety, takáto osoba nech je vyhubená zo svojho ľudu“ (Lv 7, 21).

A tak si položme otázku: Je hudba, ktorú počúvam čistá? Vieme, že hudba je vyjadrením vnútra človeka, preto si položme ďalšiu otázku: Je človek, ktorý vytvoril túto hudbu, čistý? Ak nie, potom ani jeho hudba nie je čistá.

Čo hovorí o duchovnej nečistote Božie slovo?

1. „Čo môže urobiť čistým, kto sám je nečistý? A akú pravdu ti povie, kto sám je luhár? (Sir 34, 4).

2. „Kto z nečistého stvorí čisté? Nik ver’“ (Jób 14, 4).

3. „Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé“ (Mt 12, 34-35).

4. „Boh rovnako totiž nenávidí modlára aj jeho dielo pohanské. Veď výtvor i s výrobcom spolu stihne trest“ (Múd 14, 9-10).

5. „Nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom.“ (Flm 23).

6. „A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán“ (2 Kor 6, 17-18).

7. „Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 21-22).

Diablovi je jedno, či nejaká kapela spieva o ňom z presvedčenia alebo iba kvôli reklame, zo žartu alebo z recesie. On to berie vždy vážne. „Ak sa nejaký rockový hudobník skutočne otvoril démonským duchom a získal jedného alebo viacerých sprievodných démonov, títo démoni zostávajú stále v jeho blízkosti a robia z neho nosiča tajomnej sily, okultnej „energie“. Vďaka týmto démonským energiám je hudobník schopný na mediálnej úrovni ovplyvňovať podvedomie „svojej obete“, takže tieto sily môžu prúdiť aj do jeho podvedomia.

 

Dôsledky negatívnej hudby z pohľadu psychológie

Profesor Simone Morabito, jeden z najlepších talianskych psychiatrov, ktorý sa už vyše tridsť rokov venuje vedeckému výskumu v oblasti psychiatrie a vnútorných chorôb píše o jednej skupine ľudí, ktorí majú tieto spoločné znaky: „Stratili chuť žiť, pracovať i študovať, ich vôľa sa oslabila, ich inteligencia je otupená, sú nervózni, smutní, nakazení pesimizmom a nedostatkom sebadôvery. Nemajú nijakú iniciatívu, sú nerozhodní, rýchlo sa unavia a nedokážu sa každý deň pustiť do práce či štúdia.“[295] Čo však týchto ľudí ešte spája je fakt, že kríza sa v ich živote začala v tom čase, keď „začali pravidelne chodiť na diskotéky a dookola počúvať ťažkú rockovú hudbu, ktorá má satanistický obsah.“[296]

Podľa profesora Morabitu je hudba nástrojom komunikácie, ktorý formuje myslenie, postoje a správanie poslucháčov. Je schopná vnášať do podvedomia človeka nové myšlienky, ktoré človek prijíma za svoje, pričom si ani neuvedomuje ich škodlivosť. Vychádza to z vedeckého poznatku, že „ak ľudský rozum vníma nejakú ideu pod prahom počuteľnosti, prijíma ju tak, akoby pochádzala z jeho vlastného bytia.“[297] A pokračuje: „Pre nás psychológov je (rocková hudba so satanistickým obsahom) ako smrtonosný jed, ktorý účinkuje pomaly a neomylne.“[298] Ako ďalšie negatívum uvádza Morabito, že „hudba s protikresťanským a satanistickým obsahom ničí v človeku pud sebazáchovy, ktorý je k normálnemu životu nevyhnutný.“[299]

Jedna z jeho pacientiek, ktorá prežila extrémne silnú formu posadnutosti, vyznala, že všetky tieto prejavy sa začali na diskotéke. Oslobodená bola až po štyroch rokoch nepredstaviteľného trápenia, „po asi sto exorcizmoch, po pravidelnej spovedi, každodennej modlitbe a prijímaní Eucharistie.“[300]

 

Nebezpečenstvo potlačenia vedomia v tranze

Ulrich Bäumer, znalec rockovej hudby, napísal: „Aktívny rozum je prekážkou pôsobenia démonov. Z tohto dôvodu je jedným z ich hlavných cieľov dostať človeka do stavu prázdnoty, to znamená vytvoriť vákuum, do ktorého potom môžu preniknúť.“

Mnohé moderné skupiny a hudobníci sa usilujú pomocou hudby uviesť človeka do zmeneného stavu vedomia. O čo pri tom ide? Aby sa človek dostal do tranzu, pri ktorom stráca kontrolu alebo vládu nad svojim mozgom, emóciami, ale aj telesnými reakciami. To je aj cieľom mnohých východných meditácií, ktoré sa usilujú „vyprázdniť človeka“. Je to veľmi nebezpečné, pretože človek je ako nástroj, na ktorom hrá hudobník. Buď na ňom hráme my, Duch Svätý, alebo diabol. Každé vyprázdnenie sa, každý tranz bez Boha je nebezpečný, pretože dáva priestor zlému duchu, aby nás ovládol. Spisovateľ Dave Hunt píše: „Mojou osobnosťou je za normálnych okolností ten duch, ktorý ovláda môj mozog.“[301]

Ulrich Bäumer k tomu dodáva: „V stave tranzu je ľudský duch ochromený. Tranz je preto základným predpokladom „posadnutosti“ cudzím duchom. Preto je takáto osoba schopná chovať sa tak, ako by to v normálnom stave vôbec nedokázala. Osoby privedené do tranzu vykonávajú často tiež agresívne alebo sexuálne činnosti, ktorých by sa v normálnom stave nikdy nedopustili a ktoré sú nepochopiteľné aj im samým. (…) V tranze je každý človek psychicky bezbranný, a preto vysoko ovplyvniteľný. “[302]

Spomeňme si, čo hovorí sv. Peter: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8). A Ježiš povedal: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie: »Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.« Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením“ (Mt 12, 43-45).

Do tranzu alebo extatického stavu, v ktorom je potlačené vedomie a počas ktorého môžu u človeka prejaviť paranormálne schopnosti, sa dá upadnúť týmito spôsobmi:

 1. Hypnózou a autohypnózou
 2. Drogami a psychotropnými látkami
 3. Hudbou a tancom
 4. Dychovými cvičeniami a meditáciou
 5. Psychickými traumami a poruchami
 6. Špiritizmom
 7. Mágiou
 8. Sexuálnou mágiou
 9. Mediálnymi schopnosťami[303]

 

V knihe Encyklopedia Britannica sa môžeme dočítať túto dôležitú skutočnosť: „Africké tance posadnutosti sa dostali až do nového sveta… V priebehu týchto tancov sa africké božstvo zmocňuje tancujúcich a vytvára šialený tanec, zodpovedajúci charakteru dotyčného božstva.“[304]

V odbornom časopise Medizin heute 8/1982 v článku Hudba ako droga sa dočítame: „Jačavé tóny elektronicky zosilnených gitár a hektické staccato bicích rozochvievajú nervy a vyradzujú myslenie… Záchvaty bezvedomia sa považujú za úspech.“[305]

Lekár Dr. E. Knaul dodáva: „Kontrola nad telesnými funkciami sa stráca. Stav vytrženia, pri ktorom dochádza k šklbaniu končatín, vrieskaniu, hryzeniu, smiechu, slintaniu a trhaniu šiat, podobne ako pri epilepsii, sa pociťuje ako zážitok šťastia a radosti.“[306]

Túto skutočnosť poznám osobne z hypnózy. Ak vyradíš vedomie hypnotizovaného, môžeš mu vsugerovať vyslovené somariny, či dokonca negatívne veci a on to bez váhania urobí ako stroj. Urobí to dokonca aj pri bdelom stave, ak to dostal príkazom v hypnóze ako posthypnotickú sugesciu. Keď som sa takýchto ľudí pýtal, prečo urobili takúto vec, povedali, že nevedia prečo, ale že to museli urobiť. Osobne sa domnievam, že hypnóza je vlastne posadnutie človeka človekom. Vtedy sa hypnotizér stáva „pánom“ hypnotizovaného. Ale Božie slovo nám hovorí, že našim jediným Pánom je Ježiš Kristus.

Bob Larson, bývalý rockový hudobník, hovorí: „Satan používa hard rock, aby ju (mládež) ovládol vo veľkom. Na vlastné oči som videl mladých ľudí, ktorí sa pri tanci na rockovú hudbu dostali pod moc démonov. Očividné to bolo najmä u dievčat. Od mladej dámy by sa dalo očakávať, že bude pri tanci zachovávať určitú slušnosť – napriek tomu som videl dievčatá takmer v školskom veku, ako upadli do kŕčovitého cukania, ktoré bolo vysvetliteľné len ako prejav démonickej aktivity. Srdce sa mi naplnilo strachom, keď som videl, ako sa im takéto veci stávali, keď tancovali na moju hudbu.“[307]

Ulrich Bäumer píše: „Nadmerne hlučná hudba s neustále pulzujúcim ohlušujúcim rytmom, vonné látky, prítmie, farebná hudba, svetelné záblesky, dostatočný počet divákov, ktorí sa navzájom sugestívne ovplyvňujú – to sú charakteristické znaky rockových koncertov a diskoték. Je to pozoruhodné, že tie isté faktory sa hojne používajú pri magických praktikách na to, aby sa prítomní dostali do stavu podobnému tranzu, v ktorom by boli prístupnejší sugescii a hypnóze…“[308]

HUDOBNÉ POZADIE KRESŤANSKEJ HUDBY

Plagiáty

Prevzali melódiu piesní profánnej svetskej hudby alebo z ľudových piesní. Napr.: Kto raz stál (Beatles), Často stretávaš (Window change od Scorpions), Tak čoho sa báť (I Promised Myself), Ježiš, Ty si môj Ježiš (Evo, bičhaf mange fotka)…

 

Čisto prirodzený talent

Napr. muzikál Jesus Christ Superstar napísali neveriaci autori.

 

Inšpirovanie Duchom Svätým

ZOZNAM NIEKTORÝCH GOSPELOVÝCH KAPIEL A INTERPRÉTOV


 1. 29th Chapter
 2. 4 Him
 3. Adriel (rock)
 4. Acharai
 5. All Together
 6. Another Dimension (rock)
 7. Atlanta (folk)
 8. Attack
 9. Audio Adrenaline,
 10. Band with No Name
 11. Brian Doerksen
 12. Building 429
 13. Cadettes
 14. Casting Crowns (pop rock)
 15. Continental singers (pop)
 16. Credo
 17. Cukor a soľ (pop folk)
 18. Daniel Thorton
 19. David Crowder
 20. Day 6
 21. DC Talk (hip-hop, soul, rap)
 22. Delirious (rock)
 23. Dj Andy Hunter
 24. Edison Glass
 25. E-Praise
 26. Erik Stupka
 27. eSPé
 28. Eternal Sunshine
 29. F 6
 30. Four Kornerz
 31. Gesto
 32. GK Real
 33. Graham Kendrick
 34. Grits (hip hop, pop rap)
 35. Hawk Nelson (indies, rock)
 36. Heavens Shore (celtic music)
 37. Hillsong
 38. Charlie Hall
 39. Chip Kendal
 40. Chris Rice
 41. Chris Tomlin
 42. Christian Boys
 43. Imanuel (rock)
 44. Jars of Clay (rock)
 45. Jeno´s Brothers,
 46. Jeremy Camp
 47. John Reuben
 48. Kapucíni
 49. Kéfas
 50. Kerygma
 51. Kids In The Way (rock)
 52. Kirk Franklin (hip hop, pop)
 53. KJ-52 (rap)
 54. Kompromis
 55. Križiaci
 56. Krystal Meyers
 57. Kutless (melodický rock)
 58. Lakatos projekt
 59. Lámačské chvály
 60. Leaf
 61. Leeland
 62. Lenka Fabianová
 63. LZ7
 64. Marek Novotný
 65. Marek Stupka
 66. Mark Shultz
 67. Mary Mary (pop)
 68. Mat Talbot
 69. Matt and Sherry Mc Pherson
 70. Matt Redmann
 71. MercyMe
 72. Metelica
 73. Michael Tait
 74. Michael W. Smith
 75. Milenky Band
 76. Mimicry
 77. Natalie Grant
 78. NeedToBreath
 79. Newsboys
 80. Nicole C. Mullen
 81. Noel Richards
 82. Nynnot
 83. Ocean Floor
 84. October Light
 85. Out of Eden (R´n´B, hip-hop)
 86. Parachute Band
 87. Petra
 88. Planet Shakers
 89. Plumb
 90. Plus One
 91. Raindown
 92. Randy Travis
 93. Rebecca St. James (pop rock)
 94. Rhomanife (regge, ska)
 95. Rieka života
 96. Rich Mullins
 97. Richard Čanaky
 98. Robin Mark
 99. Rocks Cry
 100. S2G band
 101. Saleziáni
 102. Salvador
 103. Sanctus Real,
 104. Scott Campbell
 105. Scott Underwood
 106. Shackleton
 107. Shane & Shane
 108. Shin
 109. Shine
 110. Sixpence None The Richer (folk rock)
 111. Smaily
 112. Stacie Orrico
 113. Starfield
 114. Steven Curtis Chapman
 115. Summertime
 116. Sunrise Richard
 117. Superchick
 118. Switchfoot
 119. Third day
 120. Tim Hughes
 121. Timothy
 122. Tiramisu
 123. Tretí deň
 124. Tribe Cast
 125. Vineyard

 

            HUDBA A LÁSKA

Zdá sa mi, že hudba a láska majú veľa spoločného. V Hymne na lásku od sv. Pavla sa píše: „Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie“ (1 Kor 13, 8). No nielen to! Ani hudba nezanikne. Pozrite sa, ako sv. Ján v Zjavení popisuje budúcu slávu v nebi:

„A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami“ (Zjv 14, 2-3). „Štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň“ (Zjv 5, 8-9).

 1. Láska nezanikne a ani hudba nezanikne.
 2. Láska sa vyjadruje cez slová ale aj bez nich. Hudba niekedy používa slová a niekedy ju slová obmedzujú.
 3. Bez lásky je život trápením. Život bez hudby je suchý a akýsi prázdny.
 4. Láska je modlitba. Hudba tiež môže byť modlitbou.
 5. Láska dáva chuť do života, silu do ťažkých chvíľ. Hudba podobne.
 6. Láska je niekedy jemná a tichá, inokedy akčná až tvrdá. S hudbou je to takisto.
 7. Láska ťa nenecháva indiferentným. V hudbe buď miluješ človeka, prírodu, Boha alebo miluješ zlo, temnotu a diabla.
 8. Láska je mocnejšia ako smrť. Hudba je sila, ktorá pomáha prekonávať aj strach zo smrti.
 9. Láska uzdravuje – srdce i psychiku a cez ne aj telo. Správna hudba lieči, alebo aspoň urýchľuje liečenie.

 

Láska je plodná. Plodom lásky je dieťa. Ak miluješ dobrého človeka, výsledkom tejto lásky bude dobré dieťa. Ak miluješ zlého človeka, zdedí po ňom zlé sklony. Ak počúvaš hudbu, v ktorej je vyjadrená láska k človekovi, k prírode, k životu a k Bohu, ovocím tejto lásky budú dobré „deti“: láska, úcta, túžba robiť dobro, radosť, šťastie, pokoj. Ak počúvaš hudbu, v ktorej je vyjadrená láska k temnote, smrti, zlu a ku diablovi, jej plodom budú zlé, agresívne, nevyspytaľné deti.

Na jednom blogu napísalo dvanásťročné dievča: „Black metal je zlý a ja ho milujem, lebo ja som tiež zlá.“

 

ZÁVER

Spomeňme si na Ježišove slová: „Dávajte pozor na to, čo počúvate!“ (Mk 4, 24) i na to, čo hovorí sv. Ján: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (1 Jn 4, 1) Alebo ako nás vyzýva sv. Pavol: „Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť“ (Ef 5, 10-12).

Pre tých, ktorí maskujú v hudbe svoje temné zámery, platia slová, ktoré Boh vyslovil ústami proroka Izaiáša: „Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz 5, 20).

 

Bibliografia

CLIMATI C., I giovani a l´esoterismo, Paoline, Milano 2001.

ELIADE M., Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 2004.

R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001.

Sväté Písmo, SSV, Trnava 1996.

TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997.

ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997.

KBS, Ježiš Kristus, prameň živej vody, SSV, Trnava 2005

KOŇUCHOVÁ S., Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky-slovník, Kniha-spoločník, Bratislava 2000

Internet

 [1] Pozri: www.veda.sme.sk.

[2] Pozri: www.referaty-seminarky.sk.

[3] Porov. www.stefanchlebo.sk.

[4] Pozri: www.wikipedia.org.

[5] ELIADE M., Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 2004, s. 150.

[6] Tamže, s. 153.

[7] Tamže, s. 154.

[8] Tamže, s. 155.

[9] Tamže, s. 156.

[10] Porov. sk.wikipedia.org.

[11] ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 300-301.

[12] Pozri 1 Sam 10, 5.

[13] 2 Kr 3, 15.

[14] Pozri Dan 3, verše 5.10 a 15.

[15] 1 Sam 16, 1-23.

[16] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 14.

[17] Tamže, s. 33.

[18] Tamže, s. 10.

[19] Tamže, s. 109.

[20] Porov. tamže, s. 15.

[21] Porov. tamže, s. 23.

[22] Tamže, s. 27.

[23] Pozri: tamže, s. 28.

[24] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 17.

[25] Porov. tamže, s. 30.

[26] Tamže, s. 38.

[27] Pozri: tamže, s. 35.

[28] GURALNICK P., cit. v: tamže, s. 32.

[29] CHARLES R., cit. v: tamže, s. 31.

[30] Tamže, s. 34.

[31] Tamže, s. 37.

[32] Tamže, s. 37.

[33] Tamže, s. 43.

[34] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 50.

[35] Tamže, s. 49.

[36] Tamže, s. 58.

[37] LEARY T., cit. v: tamže, s. 58.

[38] Mantra je krátka formulka, ktorej sa v hinduizme pripisuje posvätná až spasiteľná moc. Obsahuje zväčša vzývanie niektorého z hinduistických bohov. Najznámejšia je mantra „Óm“ alebo v tejto tetragramatonovej podobe AUM, kde je skratkou pre Višnu, Šivu a Krišnu. Podobne známa je aj mantra Hare Krišna. Ďalšie môžeme nájsť aj na stránkach kníh o joge, kde tieto formulky doprevádzajú telesné cvičenia.

[39] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 57.

[40] Porov. tamže, s. 64.

[41] LENNON J., cit. v: tamže, s. 67.

[42] Pozri: tamže, s. 43.

[43] PALLENBERG A., cit. v: tamže, s. 70.

[44] Porov. tamže, s. 72-73.

[45] Tamže, s. 73.

[46] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 75.

[47] Tamže, s. 76.

[48] Pozri: tamže, s. 82-83.

[49] Porov. tamže, s. 85.

[50] Tamže, s. 102-103.

[51] Porov. tamže, s. 103.

[52] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 95.

[53] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 160.

[54] MUGGERIDGE M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 160.

[55] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 158.

[56] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 177.

[57] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 177.

[58] CLARK F., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 177.

[59] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 177.

[60] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 177.

[61] McKenna T., Archaic revival, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 178.

[62] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 178.

[63] SAUNDERS, E for Ecstasy, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 174.

[64] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 174.

[65] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 174.

[66] SAUNDERS, E for Ecstasy, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 175.

[67] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 10.

[68] Rocková hudba a mágia, Rock Session, cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, www.prokrestany.cz.

[69] Rock a čierna mágia, Spotlight 10/ 1978, cit. v: tamže.

[70] YOUNG A., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 19, www.prokrestany.cz.

[71] YOUNG A., cit. v: tamže, s. 32.

[72] www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[73] Cit. v: R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 17.

[74] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 33, www.prokrestany.cz.

[75] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 58.

[76] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s.56.

[77] Cit. v: www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[78] R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 15-16.

[79] Cit. v: tamže, s. 16.

[80] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 21, www.prokrestany.cz.

[81] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315.

[82] LENNON J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 22, www.prokrestany.cz.

[83] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 45.

[84] LENNON J., cit. v: tamže, s. 64.

[85] Pozri: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 318.

[86] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 43.

[87] Cit. v: tamže, s. 42.

[88] MCCARTNEY P., cit. v: tamže, s. 54.

[89] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 53,

[90] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 54.

[91] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 55.

[92] Pozri: R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 16.

[93] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 64.

[94] HARRISON G, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 65.

[95] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 65.

[96] ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315.

[97] www.mariaem.cz/bytls/.html.

[98] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 43.

[99] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 9., www.prokrestany.cz.

[100] Pozri: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 317.

[101] Pozri: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 317.

[102] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 3., www.prokrestany.cz.

[103] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, www.prokrestany.cz.

[104] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 3, www.prokrestany.cz.

[105] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, www.prokrestany.cz.

[106] ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 317.

[108] WARD B., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 3, www.prokrestany.cz.

[109] PHILIPS J., cit. v: VIKERNES V., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 82.

[110] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 132.

[111] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 11.

[112] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 104.

[113] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 105.

[114] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 110.

[115] MARLEY B., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 111.

[116] ENO B., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 125.

[117] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 124.

[118] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 125.

[119] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[120] VIKERNES V., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[121] VIKERNES V., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[122] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 65.

[123] SANTAN C., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 65.

[124] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 66.

[125] Pozri: CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 60.

[126] Porov. www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[127] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 76.

[128] BYRNE D., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 126.

[129] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 60

[130] BLACKMORE R., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 26, www.prokrestany.cz.

[131] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 26, www.prokrestany.cz.

[132] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 60.

[133] Pozri: www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[134] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[135] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 60.

[136] BENTON G., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[137] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 161.

[138] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 161.

[139] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 12.

[140] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 78.

[141] MORRISON J., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 79.

[142] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 314.

[143] Porov. BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 25, www.prokrestany.cz.

[144] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 25, www.prokrestany.cz.

[145] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 26, www.prokrestany.cz.

[146] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 25, www.prokrestany.cz.

[147] Porov. BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 26, www.prokrestany.cz.

[148] McCULLOCH I., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 123.

[149] McCULLOCH I., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 123.

[150] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 122.

[151] www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[152] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 180.

[153] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 180.

[154] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 180.

[155] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 71.

[156] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 30.

[157] www.rockclub.sk/novinky/heavy-metal.

[158] GARCÍA J., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 97.

[159] HART M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 97.

[160] LESH P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 98.

[161] TURNER N., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 98.

[162] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 98.

[163] Pozri: www.in.cz/clanky/.

[164] PINĎÁK T., cit. v: www.in.cz/clanky/.

[165] Pozri: www.in.cz/clanky/.

[166] www.in.cz/clanky/.

[167] www.metalopolis.net.

[168] www.metalopolis.net.

[169] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 27, www.prokrestany.cz.

[170] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 27, www.prokrestany.cz.

[171] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315.

[172] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 324.

[173] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 328.

[174] ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315.

[175] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 96.

[176] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 96.

[177] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 96-97.

[178] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 19.

[179] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 56.

[180] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 57.

[181] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 65.

[182] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 81.

[183] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 31, www.prokrestany.cz.

[184] www.rohategesto.yw.sk.

[185] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 27, www.prokrestany.cz.

[186] CRISS P., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 26, www.prokrestany.cz.

[187] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315.

[188] http://revue.idnes.cz.

[189] www.zenskyweb.sk.

[190] Porov. www.beo.sk/recenzie/.

[191] www.supermusic.sk.

[192] LARKIN, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 103.

[193] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 103.

[194] Porov. PAGE J., v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 20, www.prokrestany.cz.

[195] Cit. v: R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 16.

[196] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 69.

[197] www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[198] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 9, www.prokrestany.cz.

[199] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 9, www.prokrestany.cz.

[200] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 9, www.prokrestany.cz.

[201] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 20, www.prokrestany.cz.

[202] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 10, www.prokrestany.cz.

[203] Cit. v CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 59.

[204] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 58-59.

[205] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 315-316.

[206] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 22.

[207]RICHARD L., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, www.prokrestany.cz.

[208] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 155.

[209] MADONNA, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 157.

[210] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 157.

[211] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 158.

[212] MADONNA, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 159.

[213] Porov.: www.beo.sk/recenzie/.

[214] McLAUGHLIN J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 19, www.prokrestany.cz.

[215] GAYE M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 159.

[216] GAYE M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 159.

[217] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 159.

[218] Pozri: www.rohategesto.yw.sk.

[219] Cit. v: Cit. v: R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 16.

[220] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 173.

[221] Pozri. www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[222] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 59-60.

[223] www.supermusic.sk.

[224] JACKSON M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 10.

[225] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 60.

[226] www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[227] CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 60.

[228] Pozri: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 28, www.prokrestany.cz.

[229] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 304.

[230] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 163.

[231] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 103.

[232] Cit. v CLIMATI C., I giovani e l´esoterismo, Paoline, Milano 2001, s. 21.

[233] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 173.

[234] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 114.

[235] SMITH P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 119.

[236] SMITH P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 120.

[237] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 119.

[238] Pozri: SMITH P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 120.

[239] SMITH P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 120.

[240] TOWNSHEND P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 182.

[241] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 155.

[242] GAYE M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 160.

[243] HUNTSBUY CH., cit. v: GAYE M., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 161.

[244] Pozri: www.rozmer.sk. Sabbat je nočné stretnutie stríg a strigôňov, ktorému predsedá diabol.

[245] Pozri: www.mariaem.ic.cz.

[246] www.supermusic.sk.

[247] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 60.

[248] R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 16.

[249] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 10, www.prokrestany.cz.

[250] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 69.

[251] RICHARDS K., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 70

[252] www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[253] Pozri: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 317.

[254] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 70.

[255] www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[256] www.perpetua.wbl.sk/Negativne-posobenie-popularnej-hudby.html.

[257] Pozri: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 72.

[258] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 30, www.prokrestany.cz.

[259] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 114.

[260] SINNOT W., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 178.

[261] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 173.

[262] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 178.

[263] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 179.

[264] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 11.

[265] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 122.

[266] STING, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 124.

[267] Pozri:  TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 124.

[268] PAGE J., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 21, www.prokrestany.cz.

[269] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 30.

[270] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 157.

[271] Pozri: www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com.

[272] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 145.

[273] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 145.

[274] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 145.

[275] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 9.

[276] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 151.

[277] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 93.

[278] Porov. TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 100.

[279] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 101.

[280] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 101.

[281] Pozri: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 31, www.prokrestany.cz.

[282] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 31, www.prokrestany.cz.

[283] TOWNSHEND P., cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 63.

[284] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 93.

[285] TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 95.

[286] PROFESSOR X, cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 169.

[287] Cit. v: TURNER S., Touha po nebi, rock´n´roll a hledání spásy, Návrat domů, Praha 1997, s. 169-170.

[288] Porov. R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 18.

[289] Porov. R. L., Rocková hudba, MSJEK, Bratislava 2001, s. 9-10.

[290] ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 325.

[291] Cit. v: ZWOLINSKI A., To już było, Gotów, Krakow 1997, s. 328.

[292] Porov. Milujte sa 24/2011, s. 40.

[293] Niektoré ukážky pozri na stránke: www.mariaem.ic.cz.

[294] Pozri: KOVÁČIK J., v: www.mariaem.ic.cz/bytls.html.

[295] MORABITO S., cit. v: www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html.

[296] www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html

[297] www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html.

[298] www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html.

[299] www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html.

[300] www.milujtesa.org/nt/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html.

[301] HUNT D., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 37, www.prokrestany.cz.

[302] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 38, www.prokrestany.cz.

[303] Porov. BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 38, www.prokrestany.cz.

[304] Encyclopaedia Britannica, zv. 7, 1965, s. 39. Pozri: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 40, www.prokrestany.cz.

[305] Cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 37, www.prokrestany.cz.

[306] KNAUL E., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 40, www.prokrestany.cz.

[307] LARSON B., cit. v: BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 41, www.prokrestany.cz.

[308] BÄUMER U., Chceme jen tvoji duši, s. 41, www.prokrestany.cz.

60 thoughts on “DUCHOVNÉ POZADIE ROCKOVEJ HUDBY

 • 11. januára 2020 at 14:02
  Permalink

  Prosím pridajte medzi kresťanské skupiny aj skillet. Žáner nu metal

  Reply
 • 14. decembra 2019 at 12:58
  Permalink

  Zabudli ste tam ešte zaradiť napríklad Franka Sinatru a jeho pesničku Santa Claus is comin‘ to town -> Slovo Santa je možné preskupiť do slova Satan.
  Prosím Vás. Ja som tiež katolík. A hnevá ma, keď urážate umenie, pretože zjavne ste proti rocku a asi by sme všetci mali byť suchári a počúvať chvály, kde bohužiaľ ale nenájdeme také umenie ako v niektorých kapelách, ktoré ste tu vymenovali. Vyzývam vás, aby ste prestali šíriť dezinformácie, konšpirácie, aby ste prestali ovplyvňovať ľudí vo svete hlúposťami a hlavne, nebránili umeniu sa rozvíjať, pretože vy ste ničitelia kultúry aj zdravých ľudských rozumov. Ja počúvam aj AC/DC. A nebojím sa posadnutia, lebo satan si nemôže prísť vtedy, keď mu nepoviem áno. Pretože on nemá takú moc. Nad ním je totiž ešte niekto vyššie a vy viete kto to je a On drží nado mnou stráž. Prosím, prestaňte šíriť veci, ktorým nerozumiete a stiahnite tieto hlúposti z tejto webovej stránky a začnite rešpektovať aj rozhodnutie Vatikánu. Nezhltli ste všetku múdrosť sveta a ja rozhodne budem počúvať pápeža a nie vás. Je mi z tohoto tu zle.

  Reply
 • 30. októbra 2019 at 0:14
  Permalink

  Nuž, takže takto milí kresťanskí priatelia.

  Na úvod poviem, že ja sám seba považujem za ateistického satanistu – a napriek tomu vychádzam výborne s mojimi priateľmi katolíkmi, niekedy až bigótnymi. Ako je to možné? Dozviete sa postupne, ako si budeme rôzne prúdy odkrývať. Ja pevne verím, že vás to neodradí v ďalšom čítaní. Ja proti vašej viere totiž absolútne nič nemám, naopak sa držím hesla, že každý smie veriť v čo len uzná za vhodné a má sa riadiť svojím svedomím tak, aby svoju vieru neporušil. A prečo vám toto píšem? Pretože článkami ako je tento sa stávate výsmechom racionálne uvažujúcej populácie. Ale poďme po poriadku. Budem sa venovať rôznym veciam a aspektom, ktoré podám tak, ako ich vnímam a o ktorých viem relatívne dosť.

  Poďme teda na rockovú hudbu.

  V prvom rade: keď hodnotíte umelca a jeho vzťah k temným silám, zdržte sa prosím hlúpostí súviasiacich s násilným pripisovaním rôznych diabolských vlasností. Zdržte sa nonsensov v štýle „pustime si pesničku odzadu, zrýchlenú a keď budeme VEĽMI DOBRE počúvať, zrazu sa tam zjaví niečo diabolské“. Nikto, naozaj NIKTO si nebude púšťať nič odzadu, nebude hľadať takéto odkazy.

  Poďme sa teda venovať tvorbe rôznych tu spomenutých skupín a umelcov.

  POP
  ———————

  Jednoduchý, lacný, doslova kolotočársky štýl. O to viac ma zaskočilo, že sa tu objavujú také mená ako Justin Bieber, Madonna, Little Richard. Prečítajte si celé texty, do ktorých dávajú svoje názory. Nájdete niečo pekelné? To sotva. Texty na úrovni Šláger TV. Že Madonna občas zaprovokuje a spomenie sex – OK, bavíme sa o Satanovi, nie o milovaní, že áno.

  ROCK
  ———————-
  Rolling Stones, Queen, Deep Purple. Preboha, čo majú oni so satanizmom? Najviac sa naozaj bavím na „backward masking“. To je absolútny nezmysel! Väčšina textov týchto kapiel súvisí s láskou, odmietnutím, spirituálne témy sa objavujú úplne minimálne a ak, tak sa prikláňajú k bohu. Keď sme u Queenu, preložte si napríklad text „All God’s People“.

  METAL
  ———————-
  Metal ako pritvrdený rock si dal cieľ šokovať: tvrdosťou, agresivitou, občas aj textami. Samotné kapely ale len málokedy reálne riešili niečo diabolské. Zoberme si ako príklad praotcov metalu Black Sabbath. Áno, moji obľúbenci. Nehovorím, že išlo o bigótnych kresťanov. Partička chlapcov z robotníckeho prostredia, ktorá hrala jazz. Pôvodne sa volali Earth, ale keďže bola iná skupina tohto mena, zavelil basák Geezer, že sa pomenujú tak, ako nikto – a zvolili názov Black Sabbath podľa filmového hororu. Áno, sú praotcovia metalu, ako inšpiráciu ich uvádzajú asi všetky black metalové, thrash metalové a ďalšie kapely. Drtivá väčšina ich textov v najviac spomínaných rokoch 70tych (v pôvodnom zložení s Ozzy Osbournom) sa ale venovala iným ako religióznym témam. Často láske – veľmi často neopätovanej (nádherná balada Solitude – vypočujte si ju, snáď najsmutnejšia pieseň všetkých čias o nešťastne zaľúbenom chlapcovi). Vnímaniu sveta pod vplyvom drog (povedzme si úprimne, sám sa čudujem, že sú ešte všetci nažive ako sedemdesiatnici). Peklo v ich ponímaní bolo skôr obrazom pozemského ľudského neštastia.

  Máte tu pár najobľúbenejších extraktov z ich textov, rád by som ich prebral NEVYTRHNUTÉ z kontextu (pamätáte na rok 1995, ich koncert v Bratislave a vašu demonštráciu proti nim? Na tom koncerte som bol a poriadne zmokol!). To je totiž dalšia vec, ktorú pri takých to analýzach robíte: vytrhnete vetičku, kompletne zmeníte kontext a interpretujete. Mimochodom platňu Reflection, čo uvádzate v texte, nikdy nevydali. A viete, že prvé vydanie debutu Black Sabbath malo na sebe obrátený kríž len rozhodnutím vydavateľa? Ďalšie edície majú iný obal: https://loudwire.com/cover-stories-black-sabbath-self-titled-debut/

  Ale spomínané NIB alias „Nativity in Black“ je – napriek krásnemu extraktu „my name is Lucifer, please take my hand“ – piesňou o láske. Akou? O tom, ako sa diabol zamiluje a chce sa kvôli svojej láske zmeniť.

  Vo väčšine metalových textov kultových kapiel rokov 70tych a 80tych prevažuje práve toto: diabol je skôr obrazný, nikdy nie je oslavovaný a vo väčšine prípadov je metaforou. Týka sa to rovnako Metallicy či Iron Maiden, ktorých texty (podobne ako Sabbathu) sú skôr existencionalistické, zaoberajúce sa zlom v človeku – ktoré, ako sa zhodneme je vnútri nezávisle od vierovyznania a za určitých okolností sa dokáže prebudiť v každom. Hm – skúsili ste si preložiť napríklad Hallowed by thy name od Iron Maiden? Sonda do duse odsúdeného na smrť… A napríklad také ACDC (niéééé, to je skratka pre striedavý prúd, žiadne pekelné skratky) je všetko o chlaste, dievčatách a typických chlapských zábavkách – Hells Bells je výnimka a doteraz neviem, ako na nej boli.

  Uvedené sa týka aj odnoží metalu ako speed metal, thrash metal, death metal.

  Death a thrash sa často zaoberajú psychopatmi, pohnútkami k vražde a podobnými – ale nikdy nie v zmysle „poď a zabi“. Skôr sa zamýšľajú nad tým, prečo človek dokáže človek zabiť. Áno, občas šokujúco, občas nechutne, ale to patrí k tej show.

  BLACK METAL
  ———————-
  Nuž, poďme teda k tomu, z čoho by ste naozaj mali mať obavy. Odnož hudby, ktorá môže byť naozaj nebezpečná v zmysle samotného zmýšľania jej tvorcov. Black metal. Sformovaný kapelami ako Venom dozrel v Škandinávii (kto by sa čudoval, počas polárnej noci hrábne každému) v 90tych rokoch a momentálne prežíva v slabšej forme.

  Tu si ale preberme, čo si vlastne pod „satanizmom“ dnes predstaviť. Väčšinu z vás už len samotná predstava tohto názvu desí a začne zháňat exorcistu (chlapi, sorry, ale táto církevná funkcia v 21. storočí ma vždy pobaví). Ale rád by som, keby ste si prečítali aj nasledovné riadky a trošku porozmýšľali nad týmto pojmom.

  Pod týmto pojmom sa skrývajú dva úplne odlišné svety. Prvý sa nazýva „teistický satanizmus“ a je to presne to, čo si predstavujete. Títo chlapci veria v satana ako skutočnú bytosť a sú vlastne skutočnými veriacimi v nebo a peklo. Tí naozaj sú schopní robiť komické rituály, ako ich poznáte z nedeľnej školy a ktorými vás strašili. Verte mi ale, že sa jedná o absolútnu minoritu a sú skôr na smiech. A pravdupovediac – okrem výnimiek, o ktorých si pohovoríme – neverím, že naozaj existujú.

  Drtivá väčšina „satanistov“ (a áno, aj ja) sa totiž dnes hlási k ateistickému satanizmu. Čo to vlastne je? Satanizmus je asi príliš silný názov, ale v princípe je naozaj opakom kresťanstva, preto je tento názov asi správny. Zopár zásad spísal vo svojej Satanskej biblii Anton Sandor La Vey. Tu sú:

  1) Satan znamená ukájanie chúťok, nie odriekanie si.
  2) Satan znamená žijúcu existenciu, nie vymyslené spiritualné kecy.
  3) Satan znamená nepoškvrnenú múdrosť, nie pokrytecky sebaklam.
  4) Satan znamená láskavosť k tým, ktorý si ju zaslúžia, nie lásku vyplytvanú na nevdačníkov.
  5) Satan znamená pomstu, nie nastavenie druhej tváre.
  6) Satan znamená zodpovednosť voči zodpovedným, nie starosť o psychických upírov.
  7) Satan znamená človek ako obyčajné zviera, niekedy lepšie, ale častejšie však horšie ako tie, ktoré chodia poštyroch. Človeka, ktorý sa vdaka božskému, duchovnému a intelektuálnemu vývoju stal najzákernejším zvieraťom..
  8) Satan znamená všetky tzv. hriechy, pretože vedú k fyzickému, mentálnemu alebo emocionálnemu uspokojeniu.
  9) Satan je najlepším priateľom, akého kedy cirkev mala, pretože ju po celé tie roky pomáhal udržovať.

  Problémom samotného La Veya je jeho teatrálnosť a ochota šokovať. Pre mňa je zopár bodov, ktoré sa mi páčia a pár, ktoré považujem za uletené. Konieckoncov samotná Satanská biblia je plná rôznych rituálov a hlúpostí, ktoré priamo popierajú napríklad bodom 3.

  Každopádne: absolútna väčšina ľudí, ktorí vám o sebe budú tvrdiť, že sú satanisti, vyznávajú práve túto „odnož“ satanizmu. Aj tí, čo boli toť na gay pride a mávali tam mávatkom „církev satanova“ či akým, patrili práve sem. Za mňa ale hovorím, že aj toto sú neandrtálci: skutočnému satanistovi je úplne jedno, či sa gayovia berú alebo nie. Má totiž dopriať slobodu všetkým naokolo, kým mu nie je jeho vlastná sloboda obmedzovaná. Má dopriať akékoľvek vierovyznanie človeku a nesmie mu ho obmedzovať. A okrem seba má milovať svojich najbližších, chrániť ich v zmysle všetkých horeuvedených bodov – zástanca tradičnej rodiny? Áno, sám mám 3 deti a nadovšetko ich milujem – ale ak by im niekto ublížil, v duchu bodu 5 by som mu ublížil mnohonásobne horšie a moje svedomie by ostalo čisté. A naozaj nepotrebujem sa stretávať s ďalšími „satanistami“, dávať najavo, v čo verím, vykrikovať do celého sveta – načo? Satanizmus má byť individualizmus, sila vlastného JA, nie verejné demonštrovanie ideí. Preto – povedzme si úprimne – sú mi takéto prejavy na smiech.

  Prepáčte filozofickú odbočku, poďme ďalej k hudbe.

  Black metal sa vyvinul ako ďalší stupeň túžby šokovať a prišli s ním pionieri Venom. Skutočnú formu ale dostal až v Škandinávii, obzvlášt v Nórsku. Kapely ako Mayhem, Gorgoroth a ďalšie ukázali, čo je pravý satanizmus v zmysle toho, čo tu prezentujete. Rituály, vraždy, otravovanie fanúšikov, vraždenie napr. gayov (ehm… tá nenávisť k nim je akási povedomá…). Pálenie kostolov – mimochodom, veľa z nich hľadalo ako ďalší smer pohanstvo alias paganism, odkaz k vikingom a ďalšie. Skončilo to niekoľkými vraždami, vypálenými najmä drevenými kostolmi, množstvom uväznených. Ale keď si pustíte taký „De Mysteriis Dom Sathanas“ a preložíte texty, pochopíte, čo myslím

  Táto generácia ale postupne vymrela / vyvraždila sa a dnešní blackmetalisti – takí Satyricon či poľskí Behemoth – sú už zmäkčilá, skôr ateistická forma, aj keď prejavmi na pódiu a textami stále provokujú.

  A toto je asi naozaj tvorba, pred ktorou by ste mali deti varovať. Na pochopenie treba vyzrelosť a životné skúsenosti, aby ste ju mohli brať s nadhľadom a oceniť rôzne jemné nuansy.

  ZÁVER
  ———————-
  Týmto som vám, milí kresťanskí priatelia, chcel priblížiť, ako to s tou rockovou hudbou je. Nebojte sa jej, dajte jej šancu. Nie je v nej zlo, aj keď sa v rámci marketingovej prezentácie o to niektorí snažia. Je v nej veľa krásy, niekedy veľa smútku, veľa negatívneho. Ale negatívna hudba dokáže odbúrať negatívne emócie a človek je hneď veselší.

  [email protected] – rád s vami podebatujem, možno aj na pivko zájdem

  Reply
  • 3. novembra 2019 at 20:39
   Permalink

   https://www.youtube.com/watch?v=sZpTWmwOHw0

   +

   Slová Svätého Otca Františka <3

   <3 <3 <3

   Potrebujeme svätcov bez sután a závojov.
   Potrebujeme džínsových a teniskových svätcov.

   Potrebujeme svätcov, ktorí idú do kina,
   počúvajú hudbu a prechádzajú sa
   so svojimi priateľmi a kamarátmi.

   Potrebujeme svätcov,
   ktorí Boha dávajú na prvé miesto,
   ale vynikajú aj na vysokej škole.

   Potrebujeme svätcov,
   ktorí si nájdu čas na každodennú modlitbu
   a sú schopní čistej lásky,alebo posväcujú čistotu.

   Potrebujeme moderných svätcov,
   svätcov XXI. storočia,
   ktorí vytvárajú svoju duchovnosť pre túto dobu.

   Potrebujeme takých svätcov,
   ktorí sú zaviazaní a odhodlaní pre potreby
   chudobných a nutné sociálne zmeny.

   Potrebujeme vo svete žijúcich svätcov,
   vo svete sa posväcujúcich svätcov,
   ktorí sa neboja žiť vo svete.

   Potrebujeme svätcov,
   ktorí pijú Colu,
   jedia hot-dogy,
   používajú internet a i pod…

   Potrebujeme takých svätcov,
   ktorí milujú Eucharistiu
   a nehanbia sa cez víkend piť pivo,
   alebo jesť pizzu so svojimi priateľmi.

   Potrebujeme takých svätcov,
   ktorí majú radi kino, divadlo,
   muziku, tanec a šport.

   Potrebujeme svätcov spoločenských,
   ktorí sú otvorení, normálni, priateľskí,
   veselí a sú dobrými priateľmi.

   Potrebujeme takých svätcov,
   ktorí žijú v tomto svete
   a vedia si vychutnať dobré
   a čisté veci tohoto sveta,
   ale predsa sa nestanú svetskými…

   10 krokov od sv.otca Františka ako sa stať svätým:

   1. Spoznaj Božiu lásku a nasleduj Boha celým srdcom
   2. Venuj svoj život službe iným
   3. Utrpenie a protivenstvá znášaj bez nenávisti
   4. Maj radosť v srdci a odovzdávaj ju aj ostatným
   5. Modli sa
   6. Ži podľa blahoslavenstiev
   7. Maj jednoduché a pokorné srdce
   8. Buď milosrdný, nie násilnícky
   9. Trp s trpiacimi, raduj sa s radujúcimi
   10.Buď tvorcom zmierenia a pokoja.

   Reply
   • 7. novembra 2019 at 21:11
    Permalink

    Váš výklad vyznieva veľmi fundovane a zanietene. Dúfam, že rock sám o sebe nie je diabolský. Vaša prebraná životná filozofia nie je však konzistentná. Ako môžete byť satanistom a súčasne ateistom? Ako môžete milovať svoje deti a súčasne hazardovať a koketovať s bytosťou, ktorá ich a aj Vás nenávidí? Svätý Augustín povedal, že niektorí vyzerajú, že sú vo vnútri a pritom sú vonku a niektorí vyzerajú, že sú vonku a pritom sú vo vnútri. Myslel na Kristovu cirkev. Rock nemá na to, aby bol nástrojom pre chválospev Stvoriteľovi alebo na vyznanie lásky najkrajšej a najveľkodušnejšej žene? Nie sme stvorení len na bedákanie.

    Reply
 • 24. októbra 2019 at 23:12
  Permalink

  Príliš zjednodušené, príliš detské. Skutočným black metalovým kapelám, ktoré vyjadrujú pohŕdanie vašimi kresťanskými dogmami venujete maximálne jednu vetu, neškodným ako Rolling Stones venujete pol článku. Púštať si Queen naopak? To nemyslíte vážne… Freddiemu môžete nadávať za to, že je gay a zástanca otvorenej sexuality – a neprebrať Behemoth s jeho otvorenými názormi kloniacimi sa k ateistickému satanizmu – ukazuje to, že ste opäť neschopní diskutovať o konkrétnej téme odborne. Skúste napočúvať český Root a potom sa poďme baviť o satanizme v hudbe – aj keď správny satanista musí pohŕdať stádovitým divadielkom La Veya a jeho poskoka Big Bossa. Áno, hlavne black metalová hudba je to, čo by ste v takomto článku mali spomenúť. Tá, ktorá vami pohŕda. Ranná black metalová hudba rokov deväťdesiatych v Škandinávii – to bol skutočný teistický satanizmus s rituálmi, vraždami, pálením vašich kostolov – a opäť len jedna veta? Mayhem, Gorgoroth a podobní… „Rex Sacrificulus Mortifer In the circle of stone coffins We are standing with our black robes on Holding the bowl with unholy water“ Bieda chlapci, strašte Bieberom…

  Reply
  • 26. októbra 2019 at 9:58
   Permalink

   Ahoj Satanist, páči sa mi Tvoj príspevok. Myslím, že neveriaci alebo nevediaci, o tom málo vie. Mohol by si napísať rozsiahly článok? Jasné, že sa do toho rozumieš a nám (šedivej populácii) by to trvalo pridlho a aj tak by sme to nedokázali vnímať ako Ty. Ozajstné satanistické skupiny asi majú málokedy toľké davy divákov, možno okrem festivalov. Poznám ľudí, čo tam chodia a nie sú zorientovaný – resp. „veriaci“, berú to ako takú kultúru, ktorú majú z istého neznámeho dôvodu radi, ktorá sa im raz zapáčila, keď boli malí a teraz to počúvajú.. Ale znalosti ozajstného fanúšika sú úplne inde. Úplne si to trafil s Bieberom. Reálny satanizmus prepojený s hudbou je praktickejší ako hulákanie do mikrofónu. Vopred dik!

   Reply
   • 28. októbra 2019 at 15:56
    Permalink

    Pokúsim sa vám to spísať, aby ste nezneli ako paranoidná skupina vidiaca diabla všade – možno aj s troškou filozofického pozadia toho-ktorého prúdu. Ide mi o to, aby ste nestrašili nezmyslami 🙂

    Reply
   • 12. novembra 2021 at 9:41
    Permalink

    Podľa vás vie satanista viac ako kresťanstve ako exorcista? Hlúpe.

    Reply
 • 14. augusta 2019 at 10:19
  Permalink

  S pokorou opisana vlastna skusenost…Dakujem

  Reply
 • 9. septembra 2018 at 17:24
  Permalink

  Nechápem, prečo je na tom zozname aj Jon Bon Jovi…Počul som, že on je kresťan

  Reply
 • 16. júna 2018 at 13:44
  Permalink

  Nemyslím si, že tie prejavy spomínané v úvode ako kresťanské, pochádzali z Ducha (skákanie po piáne, krik, extázy, vytrženie). Duch Svätý prináša pokoj a je vo vánku (1 Kr..). A celá táto analýza sa tvári odborne,ale v skutočnosti je veľmi povrchná. Len príklad, Bob Dylan sa obrátil, roky dozadu a aj na koncertoch hovorí o Božom kráľovstve a sám bol účastný chvál ako kazateľ. Diabol už bol porazený. Kristovou smrťou a vzkriesením. Má moc len tam,kde mu ju my dáme. Nehovorim, že máme uznávať satanské texty, ale všetko je o postoji srdca. Kristus nám vydobyl slobodu. Tento text je príkladom povrchného démonizovania vecí, ktoré zbytočne odrádza neveriacich od katolíckej cirkvi. My sme slobodné Božie deti a cesta nie je tom, že pred čím všetkým musíme utekať (ako napr. že ako kresťan nesmiem počúvať Beatles!), veď to by sme nemohli skoro nič. Cesta je patriť celým srdcom Kristovi, potom budeme rozlišovať bez démonizovania a nie utekať a uzatvárať sa pred vecami. Ježiš sám hovorí podobenstvo, že nikto nevykradne dom,kým nie je silnejší ako strážca domu, až keď jeho sputná, ptoom sa vlúpe dnu. Strážcom je náš duch a sila je v Kristovi. Takto nebudeme utekať, ale rozvážne strážiť svoj dom.

  Reply
 • 16. júna 2018 at 9:50
  Permalink

  Nemyslím si, že tie prejavy spomínané v úvode ako kresťanské, pochádzali z Ducha (skákanie po piáne, krik, extázy, vytrženie). Duch Svätý prináša pokoj a je vo vánku (1 Kr..). A celá táto analýza sa tvári odborne,ale v skutočnosti je veľmi povrchná. Len príklad, Bob Dylan sa obrátil, roky dozadu a aj na koncertoch hovorí o Božom kráľovstve a sám bol účastný chvál ako kazateľ. Diabol už bol porazený. Kristovou smrťou a vzkriesením. Má moc len tam,kde mu ju my dáme. Nehovorim, že máme uznávať satanské texty, ale všetko je o postoji srdca. Kristus nám vydobyl slobodu. Tento text je príkladom povrchného démonizovania vecí, ktoré zbytočne odrádza neveriacich od katolíckej cirkvi. My sme slobodné Božie deti a cesta nie je tom, že pred čím všetkým musíme utekať (ako napr. že ako kresťan nesmiem počúvať Beatles!), veď to by sme nemohli skoro nič. Cesta je patriť celým srdcom Kristovi, potom budeme rozlišovať bez démonizovania a nie utekať a uzatvárať sa pred vecami. Ježiš sám hovorí podobenstvo, že nikto nevykradne dom,kým nie je silnejší ako strážca domu, až keď jeho sputná, ptoom sa vlúpe dnu. Strážcom je náš duch a sila je v Kristovi. Takto nebudeme utekať, ale rozvážne strážiť svoj dom.

  Reply
 • 29. októbra 2017 at 21:52
  Permalink

  Ja neviem, ten uvod od Queen som si pustal spätne(zvladnete to v beznom softvéri) a nejak sa mi to tam nepodarilo pocut. A „magic“ v tej piesni Kind of magic by sme mohli preložiť ako kúzlo, angličania myslím iný výraz pre kúzlo nemajú, ale v tej piesni sa píše o úsvite v duši ,tak neviem(je to piesen k filmu).ALe treba povedať, že sa zmienovali aj o Ježišovi (pieseň Lord Jesus- All going down to see Lord Jesus). Tiež piesen Somebody to love -Lord find my somebody to love- to by bolo v kombinácii s diablom čudné. Určite je v článku veľa pravdy, ale niektoré veci také jasné nie sú, aby sme niekoho krivo neobvinili(lebo napr. Queen tie obvinenia popieral), to by tiež nebolo úplne kresťanské niekoho obviňovať bez dôkazu. Aj v Ježišovi videli protivníci diabla. AK to nie je jasné, treba zvažovať, či to nie je od Boha. Nevivem, či by mnohé skladby od Queenu mohli vzniknúť bez toho….vazne skuste ten backward v tej piesni one Vision

  Reply
 • 12. marca 2017 at 3:52
  Permalink

  Dobry den, mam kapelu, co mozme urobit preto aby sme sa dostali na ten vas zoznam? Paci sa mi ako pomahate kapelam, obvzvlast tym demonicky ladenym co zial niesme, ale kedze sa tam uz dostala Abba, tak mam dojem ze mame aj my sancu… Vopred dakujeme za zaradenie do zoznamu ak by to bolo mozne.

  Reply
 • 14. novembra 2016 at 0:52
  Permalink

  nemáte tam nič o elektronickej hudbe, ktorú ani nemáte ľahko šancu obsiahnut a potom ani ponuknut tu, ktoru robili autori s Duchom Svatym, Orbital jedine tam je ale ten výrok nič neznamená, ale okrem orbitalu je plno iných skupín a elektronických štýlov, jungle..ale vsak keby bola svata omša nahrana cisto s elektronickej hudby so spevom, to by bolo podobne ako v predsieni neba, na zvukoch nieje nic zlé, ak oslavuju a vyvolavuju pozotivne pocity ..nie depresie…o tom by ste mohli viac, je to inteligentná hudba.

  Reply
 • 8. augusta 2016 at 21:12
  Permalink

  Je tu niekto kompetentny , kto urči, do ktorej skupiny patri toto https://www.youtube.com/watch?v=ABBtmEjXwmQ
  Hudba, ktorá je výsledkom prirodzeného talentu človeka
  Hudba, inšpirovaná Duchom Svätým
  Hudba inšpirovaná zlým duchom ?
  Inač pekny narez… :o)

  Reply
 • 31. júla 2016 at 7:17
  Permalink

  JUstin Bieber a One Direction su čisty satan o tom niet ani najmenšich pochib, avšak taky blues či jazz je priam božska hudba a kdo v tom hlada diabla nema moc čo robiť to je aspoň vidno ake su naplnene tie krestanske životy.
  Takže drahy katolici kupte si radšej osemsmerovky či sudoku ak to neni pre vás tiež okultizmus a dajte všetkim pokoj navyše kňazom a ostatnim cirkevnim hodnostarom by som neveril už len preto že som videl ake boty sú schopny obuť si k sukni prosto čiste fópá

  Reply
 • 8. júna 2016 at 20:47
  Permalink

  Canzuru potřebují jen ti, kdo sami jsou si svou vlastní pravdou natolik nejistí, že každý odlišný názor podkope buďto jejich víru, nebo jejich trpělivost.

  Reply
 • 8. júna 2016 at 16:59
  Permalink

  Článok je znôškou vyslovených sprostostí až nenávistných vyjadrení z kresťanskej strany, kapitoly o hudbe sú obzvlášť vypečené. K veci – vzhľadom na množstvo a ohavnosť zločinov, ktoré kresťanstvo vo svojom mene dopustilo a ku ktorým často priamo nabádalo a podieľalo sa na nich, ako aj na pretrvávajúcu neznášanlivosť a šírenie nenávisti je jeho psou povinnosťou pokorne strpieť akúkoľvek kritiku, polemiku, odmietnutie, nesúhlas a vymedzenie sa voči nemu, rovnako ako je to psou povinnosťou islamu, nacistických, fašistických, komunistických a ostatných ideológií.

  Reply
  • 24. apríla 2017 at 9:43
   Permalink

   Chlapča nečítalo výroky? xD

   Reply
  • 24. apríla 2017 at 10:00
   Permalink

   Aj väčšina ťažkých alkoholikov si ani za Boha neprizná že má problém. Kresťanstvo nespôsobovalo zlo ale satanstvo veľakrát za kresťanstvo sa vydávajúce ty trdlo dopletené krmiace sa mainstreimovými výkalmi, ty psia povinnosť.

   Reply
 • 9. januára 2015 at 13:05
  Permalink

  Ale když si poslechnu hudbu inspirovanou Duchem svatým, tak tam je také dost rockových interpretů. Např. Petra hraje docela tvrdou muziku např. zde https://www.youtube.com/watch?v=MWB4l5aQImE . Pořád nad tím přemýšlím. Někde jsem četl, že rocková hudba měla špatný vliv na rostliny, které byly vystaveny vlivu této hudby několik dní. U rockové hudby postupně usychaly u vážné hudby naopak zaznamenaly růst a rostliny se konce k reproduktorům nakláněly. „Podle ovoce je poznáte..“. Možná by se to dalo posoudit i podle tohoto.

  Reply
  • 24. apríla 2017 at 10:05
   Permalink

   Mnohé (jazz, blues, rock, atď.) rytmy (použivajúce v modernej hudbe) predovšetkým v podaní bicích slúžia ako nástroj pre privolanie démonov a uvedenie človeka do tranzu, všimni si obrady afrických kmeňov či indiánov od ktorých je modern. hudba odvodená…texty už len podčiarkujú poslanie takej hudby. Preto ani NEEXISTUJE kresťanský rock, je to (ako mnoho iného) diablov podvod.

   Reply
 • 27. októbra 2014 at 14:27
  Permalink

  tieto značky môžu skrývať to, čo ľudia za ne skryť chcú
  takže to nemusí byť len označenie striedavého prúdu
  napr. viď na tejto stránke symboly …a aké sa môžu zdať nevinné, sú také, čo nimi označia ľudia – veriaci alebo neveriaci, milujúci Boha, alebo nenávidiaci Boha

  Reply
 • 24. októbra 2014 at 21:08
  Permalink

  a mimochodom, AC/DC neznamená Anti-Christ/Death of Christ, ale je to značka striedavého jednosmerného prúdu 🙂
  menšia poznámka za okraj 🙂

  Reply
 • 24. októbra 2014 at 21:00
  Permalink

  počúvam rock a trocha aj metal, no nemyslím si, že by každá skupina „mala z ušami“, teda vzývala satana…
  púšťanie piesní odzadu je naozaj záležitosť skôr fanatikov ako zdravo zmýšľajúcich kresťanov, zdravý človek si prečíta text, potrápi mozgové bunky a spraví si svoj názor. ak by pieseň zozadu obsahovala posolstvo, spredu by nemala žiaden význam (Pink Floyd – Empty Spaces, posolstvo, ktoré môžete počuť na 1:12 spredu nedáva žiaden zmysel, je nezrozumiteľné, odzadu prehratá spomínaná časť už zmysel dáva)…

  Reply
 • 6. októbra 2014 at 5:27
  Permalink

  Pekny clanok a bohuzial pravdivy. Ja som bol ako tinedzer za socializmu posadnuty Madonnou. Nedlho po novembri CST vysielala jej Blonde Ambition koncert z Barcelony nazivo, to bol pre mna sviatok. Az pred par rokmi som sa docital a postupne si logicky zaradil, ze tato zena je ako mnohe slavne osobnosti hrackou v rukach vsakovakych okultnych sil. Ako dieta bola systematicky tyrana; po smrti matky s nou otec ako 5rocnou zacal obcovat (spavala s nim v manzelskej posteli). Po prichode do New Yorku zacala nakrucat undergroundove filmy, v ktorych islo o zmes pornografie a skutocnej ludskej obete („A Certain Sacrifice“). Dnes uz temy, ktore serviruje, netreba nijako desifrovat: ocakavany prichod Antikrista, selma Apokalypsy, babylonska neviestka, narodenie diablovho dietata, mucenie ludi prezentovane v kvazi stylovom a erotickom duchu.

  Reply
  • 31. júla 2016 at 6:46
   Permalink

   bratu radšej sa nechcval že si počuval madonu satana veru nemusim vie t byť parchant avšak famozne umenie pochadza od famoznich ludi a teda nevidim dôvod prečo by si každy nemal vychutnať na čo ma chuť.
   Všetkim mier a lásku

   Reply
   • 24. apríla 2017 at 10:08
    Permalink

    JAsne! Neposlúchaj a rob si čo chceš. Tak dobrú chuť (k výkalom). xD O akom mieri to točíš myslíš bratské spolunažívanie lži a pravdy? Tak toho sa chlapče nedočkáš. Blíži sa vojna, najväčšia od stvorenia Zeme…..a pravda bude vyslobodená.

    Reply
  • 14. augusta 2019 at 10:17
   Permalink

   S pokorou opisana vlastna skusenost…Dakujem

   Reply
 • 21. septembra 2014 at 22:54
  Permalink

  pocúvam vecinu s toho a ne su tosatani a pocul som jak zacali sabbati nisit krize a pocul som o com je warpigs zeppelini niesu satani ani stervey a predmet z prezence je je z filmu 2001 vesmirna odysea a ac dc znamena alternate carrent a direct6 carrent striedavy jjednosmerny prud lebu ich znamy bol elektrikar a tiez je pravda co je vissie netreba hladat satanyzmus vsaade ablack sabbath tam nema ziaden kriz a floydi su neskodny hendrix tiez neni ani deep purple a ten bicman ironov je tiez krestan cize tak.

  Reply
 • 18. júla 2014 at 12:10
  Permalink

  Autor sa dopúšťa porušenia 8. Božieho prikázania. Autor článku klame a diabol je skôr v ňom, nie v rocku. Fuj, hnus!

  Reply
 • 3. júla 2014 at 19:29
  Permalink

  Ciao, Kuko!
  Píšeš: „Neviem ako Ty, ale ja som od Pana Jezisa nepocul, ze ho uraza hudba, ktora sa tu spomina, ani joga.. a ani homeopatika. To vsetko prichadza od ludi, ktori v jeho mene tvrdia, ze vedia co je spravne a co nie…“ No, Pána Ježiša uráža to, čo je za týmito vecami, a čiže satan a jeho služobníci. Je to počuť v Biblii v prvom prikázaní: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“ a aj na iným miestach Biblie, kde Boh varuje pred okultným svetom (veštci, hádači, zaklínači, modly…) a využívaní tohto sveta ľuďmi, a vyslovene hovorí, že sú Mu tieto praktiky ohavné. Lebo za jógou, homeopatiou a hudbou zasvätenou satanovi (atď.) je satan. Nie ľudia okultu dávajú moc, okult ju má od svojho pána – satana.

  Čo sa cirkvi týka – katolíckej cirkvi, ona je naozaj stážkyňou Božích tajomstiev, ale to neznamená, že máme a musíme byť ovcami – ako si to pejoratívne pomenoval. Cirkev si nerobí nároky na neomylnosť vo všetkom, ale v otázkach morálky a viery, pretože stráži to, čo jej zveril Boh – a Boh najlepšie vie, čo je zlo a čo dobro -, preto katol. cirkev nemôže meniť Božie ustanovenia, napr. o manželstve, rozvode, sexualite, rodine, Eucharistii (uvádzam len tie, kritikmi dnes najčastejšie označované za nemoderné postoje).

  Upaľovanie je ozaj hrozná praktika – ak sa na to celé pozrieš so snahou pochopiť, zistíš, že cirkev je tvorená ľuďmi, rovnako hriešnými ako ja a Ty a že ľudia mali v tom čase takéto chápanie spravodlivosti, hoci, veľmi by som sa do tejto témy nepúšťala, ak nemáš preštudované hodnoverné zápisy z tých procesov, lebo ak nemáš, ukáže sa, že len opakuješ cielene lživé vyhlásenia príslušníkov kadejakých skupín, ktorých hlavnou činnosťou je snaha katol. cirkev zdiskreditovať, umlčať a zničiť, pričom im nesmierne prácu uľahčuje nevedomosť a – prepytujem – hlúposť samotných kresťanov, ktorí nemajú ani základné znalosti kresťanstva a dejín. Tiež zistíš, že upaľovanie súviselo s dobovým myslením a s ľuďmi, ktorí v tom čase mali moc a teda ju mohli aj zneužiť, ale nie s náukou cirkvi, ďalej zistíš, že snaha upaľovať (svojich protivníkov) sprevádza aj pôsobenie napr. Kalvína, zakladateľa refomovanej cirkvi, predstaviteľov svetskej moci (ktorí vlastne tresty nariaďovali a realizovali, keď cirkevný súd uznal človeka vinným) – to len tak naozaj v skratke. Pre porovnanie – aj vyvolený národ spočiatku žil mnohoženstvo, čo Boh nechcel, až časom – či skôr bližším spoznávaním Boha – túto praktiku zanechal. Tak aj cirkev v niektorých, ľudských oblastiach chápania prechádza vývojom, upaľovanie oľutovala – za upaľovanie sa verejne ospravedlnil pápež Ján Pavol II.
  Členovia cirkvi (laici i zasvätení) môžu zmeniť ľudské postoje a spôsoby chápania – keď sa úprimne pribížia k Bohu, ktorý človeku napráva srdce – avšak cirkev ako taká nemôže zmeniť to Božské, čo je v nej – slová a postoje samého Boha.
  🙂

  Reply
  • 31. júla 2016 at 6:58
   Permalink

   no ty mi nehovor že ti to povedal priamo boh bo ak ano daj mi čislo svojho dilera asi ma kvalitku, cela biblia cela cirkev neni božska je to vysrana ludska organizacia priam mafia nevrham sa do rúk temnoty o svojom živote by si mal rozhodnuť každy sám.
   Ako možno veriť katolickej sekte ked skladaju slub chudoby a okloúpuju sa majetkom neviem ako iním ale timto sa isto veriť neda.

   Reply
   • 12. novembra 2021 at 9:39
    Permalink

    Áno, tá sekta, ktorá robí exorcizmzus práve takýmto ľuďom. 😀

    Reply
 • 29. júna 2014 at 22:13
  Permalink

  tu sa ale rychlo mazu prispevky.. tak vam treba, zijte si v lzi..

  Reply
 • 29. júna 2014 at 22:08
  Permalink

  Zaujímavé to tu máte.. Hľadal som síce niečo iné, ale táto diskusia ma celkom pobavila. Trošku prispejem aj ja: http://youtu.be/6RT6rL2UroE, orporúčam pozrieť, neukrážať sa, filtrovať formu a extrahovať obsah. Kto to zvládne, toho to obohatí.. Komu by bolo málo, a zvládne ešte jedno zamyslenie: http://youtu.be/s-D3TQlSEaw

  Reply
 • 29. júna 2014 at 21:48
  Permalink

  Odporucam zacat lustit ‚Otcenas‘ odzadu.. ak tam nahodou nikto nic nenajde, treba skusit ine jazyky.. anglictina, latincina.. moznosti je vela a som si isty ze nejaky ‚pacient‘ tam urcite nieco najde..
  Verim v Boha.. nie v cirkev.. a tento ‚bozi fanklub‘ mi prave tymito sposobmi lezie na nervy. A ludia sa pre mna stanu autoritou az ked nieco dobre urobia, nie preto ze sa dostali do nejakej funkcie.. (politici/cirkevny hodnostari/etc.)
  Na margo komentara od Skalinky: Neviem ako Ty, ale ja som od Pana Jezisa nepocul, ze ho uraza hudba, ktora sa tu spomina, ani joga.. a ani homeopatika. To vsetko prichadza od ludi, ktori v jeho mene tvrdia, ze vedia co je spravne a co nie.. Mna osobne to celkom uraza, ked ma niekto stavia do polohy ‚ovce‘, ktora ma posluchat svojich ‚pastierov‘, ktori podla mna nie su nic ine, ako len dalsie ovce, ktore sa len tvaria dolezitejsie ako tie ostatne..
  Staci si spomenut na to aky cirkus bol okolo filmu ‚Zivot Briana‘, ktory sa pokusila cirkev zakazat. Ak si ho pozrie triezvo zmyslajuci krestan, nemoze ho urazit.. Ale dalsi fakt je, ze pred 300 rokmi by ich za to boli upalili na hranici.. Tak ako vtedy, cirkev aj dnes vie co je spravne a co nie…

  Reply
  • 12. novembra 2021 at 9:38
   Permalink

   Otčenáš je niečo úplne iné ty inteligent.

   Reply
 • 27. júna 2014 at 11:58
  Permalink

  Milý Kuko, keď náš rozum niečo nedokáže pochopiť, to neznamená, že to neexistuje, alebo že je to nemožné.
  Poznala som človeka, ktorý vedel, akým spôsobom sa dá rocková hudba „lúštiť“ odzadu. To nebolo v tom, že sa išlo po písmenách alebo slovách. Práve v tom je „to“, že význam dokážu pochopiť len rockeri. Bohu vďaka, my to nie sme!

  Reply
 • 25. júna 2014 at 20:27
  Permalink

  Článok sa mi páčil, ďakujem zaň.
  Na margo jedného komentára – dnes už diabla my kresťania nevidíme skoro nikde, pekne sme sa so svetom zjednotili a neviem, čo z nás vlastne robí kresťanov, čo nás odlišuje od svetského spôsobu života. Nedeľné chodenie do kostola, chrámu, modlitebne? Odrecitované modlitby či iné vonkajšie úkony? Väčšina kresťanov dnes nepozná základy svojho náboženstva, o vzťahu k Bohu ani nehovoriac… a tak o rozlišovaní dobra a zla nemôže byť ani reči.
  Samozrejme, že článok vyvolá polemiku, ako ju vyvoláva aj cvičenie jógy kresťanmi, branie homeopatie atď. Tí, ktorí majú osobnú skúsenosť, vedia, tí, ktorí ju nemajú, ale veľmi o ňu stoja, napriek varovaniam, budú ju mať, satan veľmi rád do ich životov príde – najskôr nenápadne, potom podľa svojho gusta.
  Krásna myšlienka z článku – nepýtajme sa, prečo mi to môže uškodiť, ako mi to môže uškodiť, ale prečo to, napr. počúvanie tejto hudby, cvičenie jógy a pod., uráža Pána Ježiša, čo si o tom myslí On. Ak budeme žiť v Ňom a s Ním, On nás na skryté zlo upozorní, nebudú sa z nás musieť stáť karikatúry, odmietajúce pre istotu všetko zo sveta. Pán Ježiš chce, aby sme sa tešili zo života a v živote, ktorý nám dal, ale aj to, aby sme vedeli rozlišovať a vzdávať sa toho, čo môže uškodiť našej duši. Život je aj plný zákerných nástrah, zakrývať si pred tým oči je ako ísť na túru so zavretými očami (aby sme nevideli nebezpečenstvo). 🙂
  Ak sa človek nevie vzdať počúvania škodlivej hudby, užívania homeopatie, nečistého vzťahu, prílišného pitia alkoholu…, nie je slobodný a zamyslenie sa nad tým je možno rovné záchrane života.
  Milovaní, Boh s nami a my s Ním! 🙂

  Reply
 • 24. júna 2014 at 14:44
  Permalink

  tak presne tymto si ludi od seba odlakavate ako prilakavate 🙁 Boh nam dal slobodnu volu a aj v tom co komu sa paci. Nehladajte zle veci tam kde nie su lebo sa to obrati. Kto hlada zlo tak zlo si ho najde. Nevytahujte texty atd z kontextu – precitajti si ich cele a nielen jeden text ale viac a uvidite ze vo vela veciach sa mylite a vela veci je len marketingovy tah. Su tam spominane aj kapely s vplyvom zla ci ako ste to nazvali a pritom jednotlivy clenovia sa otvorene hlasia k nabozenstvu a aj ho vsemozne podporuju a hlasia chvali na neho a vy ich zaradite na „blacklist“ napr. taka kapela Korn (Fieldy a Head sa otvorene hlasia k nabozenstvu a ovplyvnili aj texty kapely!) Takychto pripadov na vasom tzv. „blackliste“ je vela. Aj u tej kapely najdete rozporuplne texty nazvy piesny, uryvky textov ale pozrite sa na to obsirnejsie tak ako vy ziadate aby ludia pozerali na krestanstvo.

  Reply
 • 18. júna 2014 at 9:48
  Permalink

  to snad nemyslite vazne.. clovek ktory si pusta skladby odzadu, asi nie je celkom normalny.. ktoremu normalnemu cloveku napadne si pustit nejaku pesnicku odzadu?! len fanatici hladaju odkazy tam kde nie su.. taki najdu odkazd od boha/diabla (podla toho co hladaju) aj v usadeninach kavy v salke.. a ked sa chcete pohorsovat, mam este dlhy zoznam mojich oblubenych kapiel ktore mi tu chybaju 🙂 na poziadanie dodam 😉

  Reply
 • 17. júna 2014 at 3:09
  Permalink

  Zaujímalo by ma prečo si dávaš taký nick. Asi aj tie komentáre boli riadne uletené…

  Reply
 • 10. júna 2014 at 20:33
  Permalink

  Zaujímalo by ma prečo admin maže komentáre, ktoré vyjadrujú iný názor ako je ten jeho.

  Reply
 • 3. februára 2014 at 10:47
  Permalink

  ja by som rád povedal k Enyi niečo… jej štýl hudby pripomína ezoterickú hudbu, avšak ona to odmieta, žeby jej hudba bola ezoterická. a zároveň som našiel z mnohých zdrojov že je veriacou kresťanskou spolu s jej sestrou. každý ale nech rozlíši podľa svojho svedomia…

  Reply
 • 8. novembra 2013 at 16:56
  Permalink

  od styroch rokov mi boli pustane kapely ako manowar, iron maiden, helloween, metallica ci anthrax v 15 rokoch som sa obratil znovu narodil a bol som aj zazracne pokrsteny Duchom Svatym na cely zivot pokrsteny mocou z Vysosti bol to neopisatelny fantasticky uzasny zazitok Bozej lasky a plnosti Ducha Svateho bez miery laska a uzas ma naplnil a chodil som v Bozej moci asi 3 tyzdne potom to vyprchalo aj koli beznym problemom zivota dnes je vsak moj zivot zas v troskach aj vdaka tomu co ludia nazyvaju krestansky metal kapely ako narnia, tourniquet, dc talk, saviour machine ci mortification su krestanske no sposobuju odpadnutie od Boha liberalizmus a skazu nie som katolik ale protestant myslim si ze katolicizmus je okultizmus no vdaka prenasledovaniu ponizovaniu a poskodzovaniu od ateistov som schopny solidarity z akymkolvek krestanom KRESTANSKY METAL ROCK CI HIP HOP NEEXISTUJE je to vsetko len svetska zabava a liberalne odpadlictvo rad pozeram aspon tu televiziu LUX a milujem vsetkych ktori miluju Jezisa ci uz su to mormoni, jehovisti, katolici ci protestanti biblia dobre hovori ze diabol je bohom tohto sveta a svetska hudba je vsade no Jezisna krizi porazil za nas smrt peklo choroby aj vsetko zle Pan Jezis jasne dorazne opakuje v evanjeliach NASLEDUJ MA tiez hovori KTO VERI VO MNA BUDE ROBIT TAKE ISTE SKUTKY AKO JA AJ VACSIE IDEM TOTIZ K OTCOVI ludi ktori ozaj veria v Jezisa sa na tejto planete da merat len v promile nie v percentach keby dnes zil Jezis pocuval by krestansky metal ci hip hop ? pozeral by tv ci pocuval by radio ? stahoval by z netu ? nie znovu by ako potulny kazatel bezdomovec a prorok vyhanal demonov uzdravoval a oslobodzoval prajem vam prijemnu zabavu to ze vykonal za nas na krizi to co sme mi nedokazali neznamena ze ho nemame nasledovat zanechal nam tu po sebe svoje slapaje nie zabavu

  Reply
 • 6. novembra 2013 at 1:24
  Permalink

  Výborný článok, ale súhlasím s komentárom od norikka…v hudbe treba čítať trošku aj ,,medzi riadkami“ … a mať dáke tie mantinely…

  Reply
 • 16. októbra 2013 at 18:17
  Permalink

  Ahoj, spravte prosím někdo odkazy na citace v tom textu.

  Bez těch citací je to prostě málo ověřitelné.

  Reply
 • 14. októbra 2013 at 10:46
  Permalink

  No po prečítaní tohto ma pocit, že niekedy ľudia hľadajú diabla aj tam kde nie je. Určite je pravda, že je veľa skupín, ktoré sú vyslovene anti-kresťanské, ale napríklad čo sa týka Bona z U2, tak práve jeho je zásluha, že požiadal pohlavárov všetkých európskych krajín aj USA aby odpustili dlh chudobným krajinám v Afrike, pričom pred prezidentom USA otvoril Sväté písmo a hovoril, že je potreba nakŕmiť hladných a aj vďaka nemu bola poslaná pomoc chudobným. Čo sa týka Vás slečna ja tiež počúvam Pink Floyd a High Hopes je veľmi pekná pesnička, len treba sa dívať na význam textu a podľa môjho názoru nie je v rozpore s vierou a samozrejme hudba ma tendenciu Vás lákať, lebo sa Vám páči, horšie je keď si vyberáte ten štýl hudby, ktorý má fakt satanské pozadie a ešte sa začnete podľa toho štýlu aj obliekať. Harry Potter o tom hovoril aj ctený otec Jozef Maretta aj Gabrielle Amorth, áno vyskytuje sa tam mágia ale je to rozprávka, to je presne ako keby si niekto povedal, že Pán prsteňov má Satanské pozadie,pričom bol Tolkien poctivý a kresťanský založený človek,lebo sa tam čaruje ako vo väčšine rozprávok.Čiže treba mať nejaké tie mantinely a trochu rozmýšľať a pokiaľ žijeme poctivo s Pánom Bohom, tak takáto hudba nemá na nás vplyv.Ale článok je naozaj zaujímavý. Pochválený buď Ježiš Kristus

  Reply
  • 18. augusta 2016 at 23:33
   Permalink

   Presne tak trošku prehrávaný článok, mne sa zdá že sa skutočne hľadá diabol a zlo vo všetko už, bohužiaľ namiesto toho aby sa hľadalo dobro a pozitívum. Správy plné zla a negatívnych informácii, noviny, internet atď. a potom sa čudujeme že depresie .. to všetko je z toho že denno-denne nadásavame zle informácie.. a zlo plodí ďalšie zlo. Mne sa tento članok vobec nepáči … a vobec je jedno čo clovek počúva a k akému hudobného štýlu inklinuje, ja počúvam hudbu hlavne koli tomu aby mi vylepšila naladu a dala ma do pohody. Depresívnu hudbu nepočúvam. Ale ako píšeš ak človek žije úprimne s Bohom a dodržiava jeho prikázania, žiadna hudba ho nemoze id neho odlákať. A ten okultizmus tak ten už je hádam všade a vo všetkom.. a zas niekto len hľadá to negatívum vo všetkom! Proste sa mi to nepaci, preco nečítame o Bozej láske a viere a pozitívnych informáciach, ale len o tom diabol je v tom a v tom, ovláda nás a útočí a okultizmus … a bla bla..
   Najlepším príkladom je pre mna Matka Tereza ktorá je mojim vzorom, ta povedala ze nikdy nepojde na pochod proti niečomu, ale ked budete robit pochod za lásku tak tam pojdem ako prvá.

   Reply
  • 23. júna 2018 at 22:28
   Permalink

   HUDBA A KRESŤANSKÉ KORENE MODERNEJ HUDBY. Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva. Ako pôsobí diabol cez hudbu? (1 Sam 16, 1-23) Pápež Benedikt XVI povedal. Liturgia a cirkevná hudba nemožnosť zmierenia rockovej a populárnej hudby s liturgiou Cirkvi.

   Viac tu: https://jezismaria1.webnode.sk/hudba-a-liturgia/
   Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba.
   https://jezismaria1.webnode.sk/dejiny-hudby-krestanske-korene-modernej-hudby/

   AUDIO PREDNÁŠKA O HUDBE Aleš Kocian a manželka: https://soundcloud.com/user-865079291/mysterium-rocku-a-popovej-hudby-satanska-hudba
   https://jezismaria1.webnode.sk/diabol-v-hudbe-svedectvo/
   https://jezismaria1.webnode.sk/vznik-rockovej-hudby/
   https://jezismaria1.webnode.sk/hudba-a-liturgia/
   .

   Reply
 • 13. októbra 2013 at 12:13
  Permalink

  uff.rozsiahly clanok,tory musel dat vela prace…
  pridam vstnu skusenost…v detstve, ani neviem ako ,jednoducho ma ta hudba sama lakala…som mozno senzitivnejsia ako ini ludia, o to viac, ma ta hudba lakala…od metalovej cez new age…vtedy som netusila, ze je nejake hnutie new age…..v zozname mi chybaju metalove skupiny ako evanescence, ci nightwish…tie som pocuvala ja…okrem toho, enyu…a uplne som bola zavisla na piesni pink floyd high hopes..neviem,ci sa ta skupina spomina v nejakom zozname, ale mam silny pocit, ze je nebezpecna z toho pohladu….na tychto piesnach a skupinach som ficala od 10 rokov zhruba…v 12 sa k tomu pridalo este citanie Harryho Pottera a objavila sa prva depresia…strasna….“vyliecilo“ ma potom opcuvanie piesni od spevacky Enya… depresie sa mi vracali raz za cas, najsilnesie boli tie prve…mala som uz sklony ku samovrazde….s nastupom dospelosti som s tym pomaly prestala, vlastne ani nevim ako ,prestala som pocuvat metal, este pred dvoma som si pustila relaxacne…ale odkedy som sa vratila na cestu k Bohhu, snazim sa vyhybat, aj ked vidim,ako na mna striehne pokusenie…vravievala som, ja mam tu hudbu v krvi…a veruze by ma vedela stiahnut,kebyze si juznova pustim….ale chcela som tymto poveat,ze na mna to vplyv malo, asi 10 rokov!! od depresie, az op velmi velke vzdialenie od Boha…chcem ist na generalnu spoved, a konecne sa od toho vsetkehooslobodit. Pan Boh mi pomahaj.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.