Veniec Ducha Svätého – veľká novéna

Úvod (opakuje sa každý deň)

Prežehnanie: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Dokonalá ľútosť: Bože, nebeský Otče, zhrešil som; ľutujem zo srdca, že som Ťa urazil a že som si poškvrnil dušu. Odpusť mi. Ty si poslal na svet svojho Syna, aby vzal na seba hriechy sveta a hriešnikov priviedol k Tebe. Si nekonečne dobrý a láskavý. Pane Ježišu Kriste, priveď ma z mojej hriešnej cesty na cestu pravdy a života. Vyznávam, že som zhrešil a ľutujem, že som sa hriechmi vzdialil od Teba a ublížil Tvojej Cirkvi. Bože, odpusť mi hriechy a daruj mi svojho Ducha Svätého, aby som spoznal Tvoju lásku a milosrdenstvo. Amen

Hymnus: Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

V. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R. A obnovíš tvárnosť Zeme

Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Prvý deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Ako veľmi potrebujem pomoc Ducha Svätého a príhovor Panny Márie k nasledovaniu Pána Ježiša, ktorý je vzorom všetkých cností. Musím ho nasledovať, aby som bol skutočným Božím dieťaťom.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Od kedy Pán Ježiš vstúpil do vody Jordánu, ľudia vďaka vode krstu dostávajú milosť posväcujúcu. Čo najviac si váž posväcujúcu milosť, ktorú ti pri krste vlial do srdca Duch Svätý. Zachovávaj krstné sľuby, ktorými si sa zaviazal.

Neustálim cvičením rozmnožuj Vieru, Nádej a Lásku. Ži tak ako sa patrí pre Božie dieťa a na ratolesť pravej Božej Cirkvi, aby si po tomto živote dosiahol nebeské dedičstvo.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie: Buď vďačný za sedem darov Ducha Svätého, ktorými si bol obdarovaný vo svätej Birmovke. Ďakuj za Ducha múdrosti a rozumu, rady a sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej.

Verne počúvaj Božského Vodcu, aby si bol zmužilý vo všetkých nebezpečenstvách tohto života, ako sa patrí na dokonalého kresťana a statočného Ježišovho bojovníka.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Ďakuj Bohu, že ťa urobil dieťaťom svojej Cirkvi, ktorú Duch Svätý, stále oživuje a riadi. Cirkev je Kristove telo, ktoré oživuje Duch Svätý. Vďaka nemu môžeme byť jedno; môžeme konať jedno – aby bol oslávený Boh aby sa spasili nesmrteľné duše.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Buď si vždy vedomý, že je v tebe Duch Svätý a staraj sa o čistotu duše a tela. Počúvaj pozorne jeho Božské vnuknutia, aby si prinášal ovocie Ducha: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť, čistotu. (Gal 5, 22-23)

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Druhý deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Duch Svätý zhromaždil všetky milosti v Márii, aby sa z nej vylievali na ľudstvo. Naplnil jej srdce nesmiernou láskou k Bohu a súcitom k ľuďom, urobil ju matkou Božej milosti. Ak Mária robí zázraky, ak dosahuje, že sa zázračne plnia jej prosby, je to všetko dielo Ducha Svätého, ktorý jej dal tu moc.

My si nie dosť uvedomujeme svoju úbohosť a núdzu, často nevieme ani to za čo máme prosiť, ale Duch Svätý prosí za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Podobne aj Mária sa za nás neúnavne prihovára. Sama to hovorí v La Salete: „Ak chcem aby Vás môj syn neopúšťal, musím ho neúnavne prosiť.“

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Duch Svätý je horlivý v oslave Ježiša Krista. On, osobná Láska, spájajúca Otca a Syna, pôsobil, aby pri Jordáne Otec prejavil svoje zaľúbenie v Synovi; On tiež pripútal k Ježišovi učeníkov. Duch Svätý však stále horlí aby ľudia poznali a zamilovali si Ježiša Krista.

Dáva ľuďom svetlo, aby ho poznali, povzbudzuje ich aby ho nasledovali. To nakoľko poznáme Ježiša, práve to spôsobil Duch Svätý. On nás k nemu privtelil vo svätom krste. Ak sme niekedy pocítili lásku k Ježišovi, ak sa mu klaniame hoci Ho nevidíme, ak cítime túžbu po ňom v Sviatosti oltárnej, to všetko v nás pôsobí Duch Svätý.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie: Duch Svätý viedol Pána Ježiša k zápasu, aby vyslobodil duše z pazúrov odvekého nepriateľa. On však viedol aj viedol aj nespočetné zástupy Kristových učeníkov, aby tak ako On, bojovali o slávu Boha a o záchranu duší.

Vo všetkých dobách a vo všetkých končinách, kam preniklo Evanjelium, vydávali sa Kristovi nasledovníci do tohto boja. Mnohý vynikli pred Bohom ako bojovníci ktorí ubránili svoju nevinnosť, obhájili vieru, zachovali vernosť Bohu, vytrhli duše z hriechu a trápenia. To sú skutočný Boží hrdinovia, ktorí teraz v spoločenstve svätých podopierajú Božiu pravicu aby sa nezrútila na hriešny svet.

Budeme my dnes tými, ktorý sa nechajú viesť Duchom v boji o Božiu slávu a o spásu duší?  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Duch Svätý v slávny deň Turíc začal podivuhodné dielo: Zjednotil ľudí toľkých rôznych názorov, pováh, národov a jazykov do dokonalej jednoty viery a lásky. Taký je poriadok Ducha Svätého: On zjednocuje v pravde a svornosti. Diabol naopak rozdeľuje bludom a zášťou. Diabol stavia Babylon zmätkov, Duch Svätý buduje mesto Božie, mesto pokoja a svätosti.

A predsa je toľko ľudí, ktorý odporujú Duchu Svätému, nechcú otvoriť svoje srdce jeho oblažujúcemu svetlu, dokonca mnohí vychovávaní v škole Cirkvi, neskôr sa od nej pyšne odvracajú, stávajú sa pomocníkmi diabla, rozsievajú nenávisť, rozkol bludy a strhávajú seba a iných do záhuby.

Nechajme Ducha Svätého aby nás zjednocoval v svojom Svätom meste.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Pravdivosť toho, že tela spravodlivých sú chrámy Ducha Svätého, potvrdil Boh nie raz aj zázrakmi. Telá niektorých svätých a svätíc zostali neporušené. Napr. Bernadeta, Magdaléna de Pazzi, Sv. Katarína Bolonská, páter Pio… Svätému Jánovi Pánovmu miláčikovi a iným ani za živa nemohol ublížiť oheň či mučidlá. Sú to najme tí svätí, ktorí vynikali anjelskou čistotou. Odmenené za čnostný život majú byť nielen duše, ale aj naše tela ako nástroje duše.

Avšak páchateľov zla postihne údel zavrhnutých, ktorý je tak hrozný, že aj na telách budú pociťovať večné muky.

Nezabúdaj, že telo je nástrojom duše, je stvorené Bohom a má byť raz vzkriesené pre oslávenie nie pre zavrhnutie.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Tretí deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Božie kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú, hovorí Pán Ježiš. Svätým násilím, ktoré dobýva nebo je zvlášť modlitba. Modlitbou sa útočí na nebo. Úpenlivými vzdychmi útočili na Boha spravodlivý Starého Zákona, ale všetky ich modlitby a túžby neznamenali toľko, čo znamenali modlitby Panny Márie. Jej život bol nepretržitou modlitbou. Mocou svojej modlitby sa zmocnila Boha, ktorý sa jej Duchom Svätým úplne odovzdal. Modlitbou aj nám vyprosila Spasiteľa a život večný. Bez modlitby nezmôžeme nič.

Hriešnik bez modlitby nemôže dosiahnuť odpustenie; vlažný sa nemôže nadchnúť; spravodlivý nemôže bez nej vytrvať v dobrom. Všetci tí, ktorí sa stali svätými, stali sa nimi pomocou modlitby. Dar modlitby je vzácnym Božím darom. Tento dar nám prisľúbil Boh slovami proroka.: V ten deň vylejem na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema Ducha milosti a modlitby.“

Duchu svätý, ktorý si živým putom Otca a Syna a ktorý skrze modlitbu spájaš aj nás s Bohom, odpusť nám, že sme si nevážili dar modlitby a vylej na nás opäť Ducha modlitby. 

Otče náš…

Zdravas Mária…

7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Život nášho Pána až do jeho tridsiateho roku bol životom modlitby. Čo je modlitba? Povznesenie mysle k Bohu, spojenie duše s Bohom. V tomto spojení s Otcom, neustále Ježiš zotrvával aj ako človek. Aj k Jordánu prichádza s modlitbou v srdci a na perách; a to s modlitbou najpokornejšou, s modlitbou kajúcou, ako zástupca hriešnikov. Preto nebeský Otec slávnostne vyhlasuje svoje zaľúbenie v ňom a Duch Svätý sa ukazuje, aby bolo jasné, že skrze Ježiša sa milosťou svätého krstu plodia deti Božie.

Duchu Svätý! O Tebe hovoril Apoštol, keď volal: Neprijali ste ducha otroctva a strachu, ale ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Prosíme vlej nám toto poznanie a vrúcnosť, aby sme vždy s detskou úctou a láskou volali: Otče posväť sa meno Tvoje. Keď padneme aby sme s kajúcnosťou  a dôverou vyznávali „Otče, zhrešil som“. V úzkosti s dôverou vyslovovali Otče staň sa vôľa Tvoja. A pri umieraní: Otče do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. 

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie: Patriarcha Jakub sa v noci na ceste z Mezopotámie stretol s Anjelom. Nad ránom mu Anjel hovoril: „Od tejto chvíle sa budeš volať Izrael, lebo si zápasil s Bohom a zvíťazil si.“ Ježiš posilnený a poznačený Duchom Svätým vydáva sa tiež do boja. Bojuje o spásu ľudstva. Stretá sa s Nebeským Otcom aby odzbrojil jeho spravodlivý hnev. Zápasí modlitbou v ktorej zotrváva 40 dní. Touto modlitbou premohol trojakého nepriateľa: telo, svet, diabla.

Vybojoval nám silu proti pokušeniam a dal príklad, aby sme i my takto bojovali. Ak sme veľa ráz prehrali, stalo sa to len preto, že sme si zakladali na sebe, a kvôli svojmu sebavedomiu alebo nedbalosti neutiekali sme sa k Modlitbe. Duchu Svätý nauč nás včas použiť mocnú zbraň modlitby, aby sme s jej pomocou získali svetlo v nástrahách, silu v pokušeniach, úspech a víťazstvo v konaní dobra.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Apoštoli sú zhromaždení vo večeradle a Máriou. Boli jedno srdce, jedna duša. Čo robia po celý ten čas vo večeradle? Modlia sa. Modlia sa spoločne. Toto zjednotenie im prikázal Pán. A odmenou tejto spoločnej modlitby je príchod Ducha Svätého a záplava jeho darov. Náš Pán, hoci odchádza za modlitbou do ústrania, predsa sa modlieval aj s učeníkmi, dokonca hovoril o spoločnej modlitbe. Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene tam som Ja medzi nimi.

Spoločná modlitba má určité výhody, vyžaduje sebazaprenie, ale to býva bohato vyvážené úžitkom, ktorý vyplýva zo spoločnej modlitby. Preto vyhľadávaj spoločnú modlitbu v nej sa prejavuje katolícky postoj, pretože Duch Svätý, je duch zjednocujúci, duch lásky a spoločenstva. Preto nám káže náš Božský Majster v modlitbe volať nie „Otče môj“ ale „Otče Náš“ aby sme mali na zreteli, že všetci mame jeden cieľ Oslavu Boba a Spásu duší.    

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Ak Pán Ježiš povedal o Jeruzalemskom chráme „Môj dom je domom modlitby“, platia tieto slová aj o chráme, ktoré pre seba vybudoval v nás. Aj stánok nášho srdca má byť domom modlitby. „Modlite sa bez prestania“ tak nás podnecuje Duch Svätý. Stále majú zaznievať chválospevy v našich srdciach. Zvlášť ráno má z neho vychádzať vonný dym ranných modlitieb, večer vôňa vďaky. Nemá tam byť vpustené nič čo by sa nezhodovalo s dôstojnosťou Božej svätyne! Beda tomu kto z domu Božieho robí lotrovskú peleš, prechovávaním hriechu, lakomstva, zmyselnosti, pýchy. Taký privoláva na seba Pánov hnev, ktorý pohrozil znesväcovateľom: spustne váš dom. 

Duchu Svätý vyznávame a ľutujeme, že sme svoje srdcia poškvrňovali. Ty, ktorý si pohlcujúci oheň vyčisti naše srdcia od všetkých neprávostí a upevni v nich navždy svoju vládu. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, pretvor naše srdcia podľa svojho Srdca.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Štvrtý deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Pusto a mŕtvo bolo na zemi po páde prvých ľudí. Svet bol priepasť po hriechu a biedy. Konečne po túžbach mnohých generácií, zavŕšených najčistejšími túžbami Panny Márie, prichádza Anjel a pozdravuje ju: „Zdravas Milosti plná! … Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha“. Áno, milosť je životom duše, bez nej bolo pusto na svete a hynuli duše. A kto je darcom milosti? Duch Svätý. Mária získala jeho priazeň v najplnšej miere, stala sa jeho nevestou. Z Ducha Svätého počala Spasiteľa a stala sa Matkou Božej milosti.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie:Ježiš započul volanie Jána Krstiteľa na púšti. Uberá sa k Jordánu, aby prijal krst pokánia. Ján sa zdráha a s úžasom hovorí: Ja sa mám dať tebe pokrstiť a Ty prichádzaš ku mne? Ježiš odpovedá: Len to nechaj, pretože sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé! Pozri, Ježiš, hoci nebol viazaný zákonom, bol vo všetkom rovný Otcovi, predsa sa podrobuje každému ustanoveniu, pretože prijal podobu služobníka. Právom mohol o sebe povedať: …lebo ja vždy robím čo sa Jemu páči! Pre túto pokoru a poslušnosť Otec o ňom  slávnostne prehlásil: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľubenie! A Duch Svätý na ňom spočinul vo viditeľnej podobe. Tím nám Boh predstavil svojho Syna ako vzor pokory a poslušnosti.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie:Plný síl a horlivosti ide Ježiš do boja za spásu ľudstva. Pohýna ho božská Láska, aby oslávil Otca a vyslobodil duše z diablovho otroctva. Sv. Pavol k nám volá: Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Ak si prijal Ducha svätého, Ducha sily, nech sa prejaví tá svätá sila v tvojom živote. Nebuď trstinou zmietanou svetom, nebuď slaboch vo vyznávaní viery, v boji s pokušením, v snahe o Božiu slávu a o svoje zdokonalenie.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Zoslaním Ducha Svätého, Oživovateľa, Cirkev začína svoj život. Duch Svätý žije a pôsobí v nej, aby rodila a živila deti Božie. „nemôže mať Boha otcom ten kto nemá Cirkev za matku.“ Hovorí sv. Cyprián. Kto miluje Boha, miluje Cirkev, hají jej práva, nenechá ju potupovať a ponižovať, usiluje sa prispieť k jej rozkvetu.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Svätý Ján Nepomucký sa považuje za verný nástroj Ducha Svätého. Bol ním v živote aj po smrti. Oheň Ducha Svätého vo svojej duši nikdy neuhasil. Svätý plameň prenikal jeho modlitby, jeho kázne, jeho život. Pri svojom mučení dosvedčil, že jeho vnútorný oheň bol silnejší ako plamene fakieľ, ktorými pálili jeho telo. Keď ho hodili do Vltavy, nad jeho telom sa ukázal plamienok na svedectvo o jeho svätosti. A ako dokázal uchrániť svoj jazyk! Vedel kedy hovoriť a kedy mlčať! Preto Duch svätý zázračne uchoval jeho jazyk neporušený.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

5. deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Medzi Duchom Svätým a duchom sveta je veľký rozpor. Podľa názoru svetských ľudí je život tam kde je stály ruch a zhon. Duch Svätý, pôvodca nadprirodzeného života, miluje pokoj, ticho. Pán nebol vo víchre. Hovorí Sv. Písmo. Volí si bytosti skryté, sústredené vo vnútri. Bytosťou najskrytejšou, najvnútornejšou bola Mária. Bola neznáma svetu, ani rodičia nechápali jej vznešenosť. O nej platilo slovo Ducha Svätého vyslovený Pánovým žalmistom: Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri. Vyhľadávala skrytosť v ústraní chrámu a v tichu nazaretského domčeka. A práve túto skrytú bytosť si vyvolil Duch Svätý, oživovateľ. Jej lono sa stalo svätyňou nadprirodzeného života, ktorý sa z nej rozprúdil do celého sveta, naproti tomu hlučné svetské veľríše podľahli skaze a zániku.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Všimni si aký bol Ježišov život do tej doby, ako verejne vystúpil: V skrytosti prišiel na svet, v skrytosti a nepoznaný pobudol v Egypte a v Nazarete až do tridsiateho roku; a predsa zasahoval do všetkého diania vo svete. Všetka jeho činnosť sa diala v jeho vnútri. Tato jeho skrytosť najlepšie vyhovovala Duchu Svätému, ktorý bol s ním a ktorý sa tiež prejavuje v podobe tichej holubice. Váž si chvíle samoty a otváraj svoje srdce Duchu Svätému, ktorý sa uchádza o tvoju lásku a ponúka ti svoje bohaté dary.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie: Pozrime sa kam Duch Svätý vedie Ježiša od Jordánu. Nie do miest, do ruchu, ale opäť do samoty, na púšť. Naopak diabol ho pokúša aby na seba pritiahol pozornosť tím, že sa vrhne z vrcholu chrámu. Na púšti sa Ježiš pripravuje modlitbou a pôstom, aby jeho činnosť priniesla bohaté požehnanie. Často pozorujeme, že sa nám veľa vecí nedarí, nie jeden krok si v živote už ľutoval. To preto, že sa spoliehaš na svoje sily, že konáš bez rozvahy, neradíš sa s Duchom Svätým, nevyprosuješ si jeho svetlo a pomoc. Všimni si, že všetky veľké myšlienky a diela sa zrodili v samote a dozrievali v tichu. Zo samoty Manrese vyšiel sv. Ignác na bojisko sveta. Aj semienko potrebuje pokoj a skrytosť v lone zeme aby vzklíčilo.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Pán Ježiš určil apoštolom, ako sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého. Kázal im odobrať sa do samoty, uzavrieť sa pred svetom a v tichom rozjímaní zotrvať s Matkou Božou vo večeradle. Po tejto príprave prichádza sľúbený Hosť z neba a zapaľuje oheň v ich srdciach. Potom vychádzajú plní svätého nadšenia a horlivosti o slávu Ježiša Krista. Kristova Cirkev, ktorá zachováva odkaz svojho zakladateľa, volá tiež svojich veriacich, aby sa občas uchyľovali do samoty na niekoľko dní a tam v mlčaní rozjímali o večných pravdách a tak sa pripravovali na prijatie milosti Ducha Svätého. Sú to duchovné cvičenia. Koľko duší ďakuje práve Duchovným cvičeniam za to že sa vyliečili zo svojich duchovných neduhov, prebudili sa k novému životu, získali svetlo a sväté nadšenie?

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Pánov chrám je posvätné miesto, oddelené od sveta, dom ticha. Na jeho prahu mĺkne všetko svetské, božia prítomnosť napĺňa jeho priestor, večné svetlo horí pred oltárom skrytého Boha. Tiež naše vnútro má byť posvätným miestom, v ktorom sídli Boh. Nič porušiteľné, hriešne sa tam nemá vkradnúť. Bohužiaľ srdcia mnohých ľudí sú priechodné domy, plné hluku sveta. Ich zmysli sú nestrážené brány, ktorými vchádzajú votrelci, hriešne predstavy, škodcovia, ktorý poškvrňujú a znesväcujú, čo bolo v duši krásne, vykrádajú vzácne ozdoby duše – dary Ducha Svätého. Napokon je Boh vypudený z duše; hasne svetlo viery a napĺňajú sa slová Pána: Váš dom zostane pustý.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

6. deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Ústami proroka Izaiáša sa Duch Svätý pýta: Na koho zhliadnem? A odpovedá: Na pokorného a skrúšeného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami. Bytosť na ktorú mohol Duch Svätý vzhliadnuť s dokonalým zaľúbením, bola Panna Mária. Bola chudobná, pretože jej srdce bolo celkom prázdne od všetkého čo ponúkal svet, k ničomu pozemskému nebola pripútaná, lačnela a prahla len po Bohu. Bola skrúšená duchom, pretože hlboko prežívala zúbožený stav ľudí, klesnutých do otroctva hriechu, a nevýslovne trpiaca tým, že Boh nie je poznávaný, ctený a milovaný od ľudí. Pokorne a úpenlivo sa dožadovala zmierenia ľudí s Bohom. Jej jemné srdce sa chvelo úctou a láskou ku každému Slovu Boha a každý pokyn Pána dokonale plnila. Preto Duch Svätý s nesmiernou láskou nielen na ňu zhliadol, ale zahrnul ju svojimi prebohatými darmi a skrze ňu pripravil spásu a zmierenie celému ľudstvu.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Sv. Ján predchodca Pána, volal na brehu Jordánu: Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo! A medzi tými, ktorí prichádzali k Jordánu s úmyslom konať pokánie a prinášať Bohu zadosťučinenie a zmier, objavil sa tiež pútnik z Nazareta – Ježiš Kristus. On nevinný Baránok, „ktorý sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach“ chce vziať na seba pokánie a zadosťučinenie za hriechy celého ľudstva. Preto Duch Svätý spočíva na ňom viditeľným znamením, a dáva tím najavo, že pre pokánie a zmier Ježiša Krista je ochotný spočinúť i na nás, ktorých Spasiteľ ako hlava vyvolených zastupoval; že chce nás očistiť a urobiť z nás deti Božie, ak sa mu pripodobníme vo svojom zmýšľaní a snahe.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie: Nášmu Pánovi nestačilo, že celých 30 rokov prežil v skrytosti, chudobe a odriekaní. Ani v ten deň, keď pri Jordáne dal Nebeský Otec verejne najavo, že On je prisľúbený a očakávaný Mesiáš, Ježiš nejde medzi zástupy, ale opäť do samoty, na púšť a tam pôstom a modlitbou zvoláva milosť Ducha Svätého na ľud, ktorý ma učiť a voviesť do Božieho kráľovstva. Duch Svätý, ktorý ho k tomu podnecuje, nabáda tým aj nás, aby sme si osvojili ducha kajúcnosti, ak si chceme zaistiť spásu. V čom spočíva kajúcnosť? Boh nám neprikazuje také pôsty a umŕtvovania, akými sa vyznačovali veľkí svätí, ale od všetkých svojich nasledovníkov žiada, aby premáhali zlé žiadosti, bojovali proti pokušeniam, svedomito konali svoje povinnosti, stránili sa rozkoší, trpezlivo znášali krivdy, životné skúšky a zoslané kríže. K tomu všetkému je potrebná sila, sebapremáhanie, a ak to podstupujeme s odovzdanosťou a láskou k Bohu za odčinenie svojich a cudzích hriechov, prejavujeme tým kajúcnosť a pripravujeme Božie kráľovstvo.    

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Keď svätí apoštoli boli zázračne naplnení Duchom Svätým, vyšli odvážne z večeradla a začali ohlasovať Krista zástupom zhromaždeným v Jeruzaleme. A aký bol účinok ich slov? Svätá bázeň preniká poslucháčov a pýtali sa apoštolov: „Čo máme robiť?“ Peter im odpovedal: „Konajte pokánie a dajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov; a dostanete Ducha Svätého.“ Hľa, čo vzbudil Duch Svätý v dušiach ľudí, ktorí sa predtým protivili Kristovi, alebo ho nepoznali, alebo boli ľahostajní – vzbudil v nich svätú bázeň a kajúcnosť. Naplnilo sa, čo predpovedal Pán Ježiš: „Až príde Utešiteľ Duch Svätý, usvedčí svet z hriechu.“ Toto spasiteľné poznanie viny je prvým a nutným predpokladom k očisteniu a posväteniu duší. Pretože tvrdá, vyprahnutá pôda nemôže obsiahnuť jeho milosti a nemôžu z nej vyklíčiť semená čností.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Ak k nám do domu zavíta vzácny hosť, venujeme mu všetku pozornosť a opateru, snažíme sa spríjemniť mu pobyt u nás, načúvame bedlivo jeho slovám, vystríhame sa všetkého čo by sa ho dotklo. Ak Duch Svätý, najvzácnejší Hosť, poctil svojou prítomnosťou naše vnútro, nezasluhuje si našu najcitlivejšiu pozornosť?  Ale ako často ho zarmucujeme, keď sa vzpierame jeho láskyplnému pôsobeniu a dovoľujeme našej duši potulovať sa po svetských a hriešnych záľubách! Ako často dusíme jeho jemný hlas, ktorým nás nabáda k drobným obetám, a potláčame podnety, ktorými nás zapaľuje k dobru! Ako často umlčujeme varovania, ktorými rozochvieva naše svedomie! 

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Siedmy deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Najprv sa Duch Svätý necháva poznať ako Božská osoba Panne Márií, ktorá je veľdielom jeho milosti. V nej nachádza dokonalé zaľúbenie, v nej vytvára Bohočloveka. Ale aj v nás chce Duch Svätý vytvoriť nového človeka, dieťa Božie podľa obrazu Syna Božieho a to koná tiež prostredníctvom Panny Márie. „Čím viacej nachádza Máriu, svoju drahú a nerozlučnú nevestu v duši každého z nás, tím účinnejšie a mocnejšie splodí v tej duši Ježiša Krista a dušu v Ježišovi“ hovorí sv. Ľudovít Mária Grignion.

Preto nech je v každom z nás duša Máriina, velebiaca Boha; nech je v nás duch Máriin, plesajúci v Bohu. (sv. Ambróz) aby sme aj mi mohli povedať s Máriou: Veľké veci mi urobil ten ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Ježiš, Baránok Boží, prijíma krst pokánia, berúc na seba hriechy sveta. Jeho pokora uchvacuje Ducha Svätého, aby sa viditeľným spôsobom prejavil. Ako na počiatku sa Duch Boží vznášal nad vodami, aby dal život nespočetným bytostiam, tak sa vznáša nad vodami Jordánu na znamenie sviatosti Krstu, ktorou má byť ľudstvo znovuzrodené k nadprirodzenému životu. Z lásky, ktorou nás miluje v Ježišovi Kristovi, používa Duch Svätý krstnú vodu k obmytiu našich duší a rodí nás k životu večnému.

Aj ty si pristúpil k očistnému prúdu sviatostného Jordánu, ku krstnému prameňu. Vtedy ťa Duch Svätý obmyl od hriechov, spočinul na tebe a Nebeský Otec ťa prijal za svoje dieťa a aj o tebe prehlásil: Toto je môj milovaný syn v ktorom mám zaľúbenie. Akej cti, akého vznešeného povolania sa ti dostalo! Stal si dieťaťom Božím, mal si žiť bezúhonným životom, svätým životom. Zostal si verný sľubom, ktoré si vtedy urobil? Zachoval si si rúcho nevinnosti? A ak si ho stratil, snažíš sa slzami pavej kajúcnosti zmyť svoje viny? Ďakuj Duchu svätému ktorý ti ponúka očistu vo sviatosti pokánia. Často s pokorou a s ľútosťou sa ponáraj do tohto sviatostného zdroja a kajúcne volaj: Zmiluj sa bože nado mnou.   

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie:V knihe Sudcov sa rozpráva o Samsonovi, že na ňom spočinul Duch Pánov a  naplnený bol silou, postavil sa proti nepriateľom a tisíc ich pobil a vytrhal brány ich mesta.

Ježiš keď na ňom spočinul Duch Pánov, je tiež hnaný do boja proti nepriateľovi celého ľudského pokolenia. Na púšti premohol Satana a zaslúžil aj nám milosti, aby sme mohli odolať jeho nástrahám a pokušeniam a vydobyť si večnú blaženosť. Vo svätom Birmovaní aj na teba spočinul Duch Pánov, bol si vyzbrojený jeho darmi, aby si vieru slovami a skutkami statočne vyznával, premáhajúc strach, slabosť, zmyselnosť, pýchu. Dostal si dar múdrosti, rozumu, rady, sily poznania, nábožnosti a bázne Božej. Čerpal si z týchto darov? Nevrhal si sa dobrovoľne do rúk nepriateľov tvojej duše?

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Ježiš Kristus je nový Adam, zakladateľ nového pokolenia, veľkej svetovej rodiny Božích detí. Milosť Ducha Svätého prúdi v mystickom tele Kristovom – v Cirkvi, a oživuje nás, jej údy: Ďakuj z celej duše Duchu Svätému, že ťa uviedol do tejto Kristovej Cirkvi. Ona je novou Noemovou archou; len ten kto je v nej vyviazne z vody potopy.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Keď svätá Lucia obhajovala na súde svoju vieru, povedal je tyran Paschasius: „Prestaneš hovoriť, keď dám spievať biče“ Na to Lucia: „Boh stále hovorí. Som služobnicou Ježiša Krista, ktorý povedal: Duch Svätý bude hovoriť vo vás.“ „V tebe je teda Duch Boží?“ čudoval sa tyran. Lucia kľudne a statočne vyznala: „Ktorí cudne žijú, sú chrámy Ducha Svätého.“ V tejto živej viere Lucia posilňovaná Duchom Svätým, podstúpila mučeníctvo a vydobila si veniec slávy. Aké krásne je pokolenie čisté, lebo ho uznáva Boh i ľudia. Tak s radosťou a hrdosťou spieva Cirkev, pozerajúc na deti Božie, ktoré si uchovali srdce neporušené. Duch Svätý pôsobí divy svojej tvorivej moci v dušiach, ktoré sú verné jeho milostiam.    

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Osmy deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Zem, postihnutá a vyprahnutá kliatbou, prahla po rose nebeskej milosti, ktorá by ju očistila a zvlažila. Vzdychala márne tisíce rokov, pretože Duch Svätý, darca milosti, nenachádzal miesto, kde by mohol spočinúť; ale v predobrazoch a proroctvách dával tušiť bytosť, ktorú sám pre seba pripraví a vyzdobí, aby sa s ňou zasnúbil. V Márii zem konečne spoznáva tú vytúženú a vyvolenú bytosť. O nej hovorí Duch Svätý v Piesni piesní: „ Ty si všetka krása, priateľka moja, a niet v tebe poškvrny.“ Mária bola oázou v púšti sveta, rozkošnou záhradou, rajom pre Bohočloveka. Márii sa mohol Duch Svätý úplne odovzdať, pretože vedel, že si Ona bude vážiť jeho dary a spolupôsobiť s jeho milosťou.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie:Ježiš vystúpil z vody, uzrel Ducha Svätého. Keď neskôr dokonal dielo vykúpenia, vystúpil z hlbín zeme na nebesia, zoslal Ducha Svätého aj nám, a od tej doby neprestáva Duch Svätý zostupovať. Pri svätom krste stále zostupuje do duší detí a tvorí v nich nadprirodzený Boží obraz, vlieva im svoju milosť. Je strašné ako skoro býva ten božský obraz v duši znetvorený! Deti nie sú vedené k modlitbe, nepočujú hovoriť o Bohu a o svätých, nevidia dobrý príklad, naopak čoskoro bývajú odpútavané od  služby Bohu, pod rúškom tolerancie su vedené k ľahostajnosti a k zapieraniu viery. Dospievajúca mládež je otravovaná zlými náukami a informáciami, zbavovaná bázne Božej a mravného studu. Túžbou dospelých je blahobyt a pohodlie bez akéhokoľvek ohľadu na večný cieľ. Boh môže volať tak ako pred potopou: Ľutujem, že som stvoril človeka, … lebo zem je preplnená ich neprávosťou. Vari nastal už čas o ktorom hovoril Spasiteľ: A pretože sa rozmnoží neprávosť v mnohých vychladne láska. 

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie:Lebo boj je život človeka na zemi. Hovorí Jób. Sme tu, aby sme si zaslúžili večný život v nebi. Nedostane veniec, ak nesúťaží podľa pravidiel. Je nutné aby prichádzali pokušenia; pretože kde nie sú pokušenia, tam niet boja; a kde niet boja tam nie je víťazstvo a odmena. Duch Svätý nám ukazuje v Ježišovi Kristovi vzor a vodcu v boji proti pokušeniam a ústami svätého Jakuba volá: Blahoslavený človek, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, ktorí ho milujú.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem? Len aby už vzplanul.“ Hovorí Pán. Tento sľúbený oheň, Duch Svätý, zniesol sa v deň Turíc do večeradla na zhromaždených učeníkov. A akú podivuhodnú zmenu v nich vykonal. Ich myseľ osvietilo jasné svetlo viery, ich ducha naplnila nezlomná sila, ich srdce zapálila svätá horlivosť. Večeradlo sa mení na hlavný stan armády, z ktorého vychádzajú bojovníci s fakľami viery, aby do všetkých končín sveta niesli svetlo, ktoré osvecuje temnoty, nesú oheň ktorým zapaľujú srdcia. 

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Kto by sa odvážil čo i len pomyslieť, že človek môže byť stánkom a nástrojom Ducha Svätého, keby to nebol prehlásil sám Boh? Táto vznešená dôstojnosť, správne pochopená, nevedie k pyšnej povýšenosti, ale k hlbokej pokore. S úžasom nám prichodí volať so žalmistom: Ktože je človek že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš? Prví kresťania boli preniknutí touto vierou, týmto svätým sebavedomím a preto tak prísne dbali na bezúhonnosť. Svätý Leonidas, Origenov otec, neskôr mučeník, každý večer keď prichádzal domov bozkával hruď svojho spiaceho syna. Keď sa ho pestúnka pýtala prečo to robí, odpovedal: „Veď je chrámom Ducha Svätého.“ V týchto časoch keď zavládol pohanský kult tela, v srdciach tróni diabol pýchy a zmyselnosti a duša je ponížená na roveň otrokyne, ktorá je dobrá akurát nato aby oživovala telo a keď duša vypovie službu, mŕtve telo sa spáli ako smeť. Smutný koniec kultu tela ale ešte smutnejší posmrtný stav zotročenej zúboženej duše.     

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Deviaty deň

Prvé tajomstvo: Ježiš, ktorý sa počal v Panne Márií z Ducha Svätého.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienia. A preto aj dieťa bude sa volať svätým bude to Boží Syn. (Lk 1, 35)

Rozjímanie: Duch Boží vytvoril všetku krásu neba i zeme. Koľko krásy v Božej prírode upútava náš zrak a rozveseľuje naše srdcia. Ale Božiemu pohľadu nie je nič zo stvorenia lahodnejšie ako srdce Panny Márie. Ona je klenotnicou Ducha Svätého, Božím rajom. A v čom spočíva jej krása a jedinečnosť? V jej dokonalých čnostiach. Kvôli jej cnostiam v nej našiel zaľúbenie Duch Svätý a skrze ňu bol daný ľudstvu Spasiteľ. Ale Mária bola daná za matku aj nám. Deti bývajú podobné na matku. Čím sa máme my pripodobniť tejto presvätej Matke? Cnosťami, snahou o dokonalosť. Dokonalosť nemá byť výsadou len niektorých vyvolených. K nám všetkým volá Božský Majster: „Buďte dokonalí“ a Duch Svätý, pôvodca nášho posvätenia, nám dáva k tomu schopnosti a prostriedky.  

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Druhé tajomstvo: Duch Pánov spočinul na Ježišovi

V Matúšovom evanjeliu čítame:

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mat 3, 16)

Rozjímanie: Syn Boží bol od večnosti objektom nekonečnej Otcovej lásky, pretože „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“, v ňom je všetka dokonalosť v preplnenej miere. Ale pri Jordáne Otec nebeský vyhlasuje, že jeho Syn aj ako človek je objektom jeho dokonalého zaľúbenia – a to pre svoje čnosti a zásluhy. Čo vieme o rokoch jeho detstva a mladosti? „Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ Až do 30 roku sa vzmáhali jeho cnosti a zásluhy zo dňa na deň. Boli to predovšetkým čnosti skryté, ktoré neupútavali navonok a boli známe jedine Bohu. Tím dáva Spasiteľ povzbudenie a príklad  aj nám. Svet sa čuduje a tlieska mimoriadnym výkonom, ktoré oslňujú davy, ale nemá pochopenie pre boje a víťazstvá, ktoré sa odohrávajú vo vnútri a ku ktorým je potrebná hrdinská statočnosť, trpezlivosť, sebazápor, ako je to v boji mladých duší o zachovanie čistoty. Svet dokonca pohŕda týmito čnosťami. Boh však a jeho anjeli s radostnou záľubou hľadia na tieto víťazné zápasy duše. Boh dokáže oceniť toto skryté mravné úsilie a odmeňuje ho.   

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Tretie tajomstvo: Ježiša Duch vedie na púšť.

V Lukášovom evanjeliu čítame:

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 1-2)

Rozjímanie:Čnosti sa nedajú získať bez boja, sebazáporu a obetí. Tomu nás učí Spasiteľ, hnaný Duchom Svätým na púšť. „Telo žiada čo je proti duchu, duch čo je proti telu“. Úhlavným nepriateľom čnosti je diabol, preto hovorí apoštol: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Duch Svätý nás posilnil do tohto boja v sviatosti Birmovania, ktorá nám dáva všetko potrebné posilnenie v pravý čas. Na nás je uchádzať sa v modlitbe  o tieto nadprirodzené posily a používať ich. Ako zbraň do tohto duchovného boja odporúča sv. Pavol zvlášť: „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“. Čím odrážal Náš Pán na púšti útoky pokušiteľa? Slovami Svätého písma. Kresťania prvých storočí aj neskorší mučeníci sa ním posilňovali v čase prenasledovania: pretože čokoľvek bolo napísaná, bolo napísane nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej“. Všetci kresťania majú čítať a rozjímať Sväté Písmo, aby zo živej vody, ktorou je naplnená Studnica Písma, mohli uhasiť ohnivé šípy neprajníkov.      

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Štvrté tajomstvo: Duch Svätý v Cirkvi

V Skutkoch apoštolov čítame:

Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý; hovorili o veľkých Božích skutkoch. (Sk 2, 2, 4, 11)

Rozjímanie: Zoslaním Ducha Svätého začína slávnostne svoju činnosť Kristova Cirkev. Apoštoli osvietení a roznietený Duchom Svätým hlásajú náuku Pána Ježiša a učia čnostiam. Všade kam preniknú hlásatelia Evanjelia, vo všetkých vrstvách sa objavujú muži a ženy, mladíci a dievčatá, ktorí nadšene prijímajú učenie Kríža a rýchlo dospievajú k dokonalosti. Kristova Cirkev je škola čností, škola svätosti. Pohanskí filozofi pomenovávali niektoré čnosti ale nedokázali ich konať. Cirkev nielen učí pravým čnostiam, ale poskytuje tiež nadprirodzené prostriedky na posvätenie. A tiež vytvára živé vzory mravnej dokonalosti – svätcov a svätice, vo všetkých stavoch a národoch, pretože v nej pôsobí Duch Svätý, pôvodca svätosti.

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Piate tajomstvo: Duch Svätý v duši spravodlivého.

Svätý Pavol píše:

Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás?  (1Kor 6, 19)

Ducha neuhášajte! (1 Sol 5, 19)

A nezarmucujete Svätého Božie Ducha, v ktorom ste boli označený pečaťou na deň vykúpenia. (Ef 4, 30)

Rozjímanie: Už v Starom Zákone býva chvála niektorých spravodlivých vyjadrená slovami: „Chodil s Bohom“, to znamená: žil stále v Božej prítomnosti, preto sa uchránil neprávosti a žil dôstojne a sväto. Mladý Jozef v Egypte, keď ho zvádzala Putifarova žena, bránil sa slovami: „Ako by som mohol urobiť takú vec a zhrešiť proti svojmu Bohu:“ Táto myšlienka na Božiu prítomnosť bola záštitou jeho čistoty. O čo mocnejšie a utešujúcejšie musí na nás kresťanov pôsobiť vedomie, že sám Duch Svätý posväcujúcou milosťou prebýva v našich srdciach! Ako môžem privoliť k hriechu, ak si uvedomujem, že Duch Svätý prebýva v mojej duši a že by som mohol zarmútil alebo dokonca vyhnať tohto božského Hosťa? Preto nás Cirkev ústami svätých učiteľov nabáda, aby sme žili stále vo vedomí Božej prítomnosti v svojom srdci a cvičili sa v tom, pretože to je nielen ochrana proti hriechom ale aj mocným povzbudením k čnostiam.     

Otče náš…, Zdravas Mária…, 7 krát Sláva Otcu…

Záver vyznanie viery: Verím v Boha …

Zdroj: Podľa knihy: Stříž Antonín, Věnec Ducha Svatého – Rozjímání a modlitby svatodušní, Praha 1948

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *