Život Cirkvi vo svete 50/2020

Konferencia biskupov Slovenska k očkovaniu proti covidu-19

Polnočná svätá omša s Františkom v Bazilike sv. Petra

František na Španielskom námestí a v Santa Maria Maggiore

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa

František obnoví apoštolské cesty: v marci navštívi Irak

Magazín: Pápež má byť pred cestou do Iraku zaočkovaný

Pápež daruje na Vianoce lieky namiesto panettone

František začína akciu pomoci pre „trans-komunitu“

Pápež František prevzal Bidenov volebný slogan

Po prvý raz nemecké stromčeky pre Rímsku kúriu

Stručne z Life Site News

Advent: Pustovník radí ako zvládnuť lockdown

Belgie: Zásluhou židovské obce zamítli zákaz bohoslužeb

‚Prison Journal’ – denníky kardinála Pella z väzenia

Joe Bidenovi Katolícka cirkev zrejme naozaj nie je blízka

Poľsko: Biskupi za uvoľnenie opatrení na Štedrý deň

Svätá zem krváca hospodársky, politicky aj nábožensky

Bavorsko: Biskup kritizuje kríže na demonštráciách proti korone

Maďarsko: Pokračujú prípravy na Eucharistický kongres 2021

‘Zapredaní satanovi’. O ‘zdravotníckom pseudo-režime’

Jeruzalem: Podpaľačstvo v kostole v Getsemanskej záhrade

Naša príloha
Exorcista a paralely medzi médiami, démonmi a skrytým štátom

S akou láskou na vás hľadím, kňazi a veriaci tu v Guadalupskej svätyni.

Zosielam prúdy lásky a milosrdenstva svojho Nepoškvrneného Srdca na vás, na Cirkev a na toto zúbožené ľudstvo. Tak, ako je do mojich očí vtlačený obraz malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila, tak ste aj vy vtlačení do očí a srdca vašej nebeskej Matky! …
Ste zreničkou mojich očí, lebo cez vás môžem šíriť svetlo viery v dňoch veľkej apostázie, vôňu milosti a svätosti v čase veľkej zvrátenosti a víťaznú silu lásky v hodine násilia a nenávisti.
Ste zreničkou mojich očí pre veľkú lásku, ktorú máte k Eucharistickému Ježišovi. S akou radosťou na vás hľadím, keď prichádzate pred svätostánok, aby ste prejavili Ježišovi kňazskú úctu lásky, poklony a zadosťučinenia. V čase keď Eucharistického Ježiša obklopuje toľká ľahostajnosť, toľká prázdnota, vy rozširujete slávnostné hodiny eucharistickej poklony, obklopujete Ježiša v Najsvätejšej sviatosti kvetmi a svetlami ako prejavmi lásky a nežnej oddanosti.
Odtiaľto sa začne moje veľké víťazstvo nad všetkými satanskými a slobodomurárskymi silami, aby sa uskutočnil najväčší triumf môjho Syna Ježiša. Potvrdzujem, že pre veľké 2000-ročné jubileum sa ukáže triumf môjho Nepoškvrneného Srdca, ktorý som predpovedala vo Fatime, Uskutoční sa návratom Ježiša v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo na svete. A na vlastné oči uvidíte nové nebesá a novú zem. (Don Gobbi, Mexiko, 5.12.1994)

Bezpečne kráčajte po búrlivých vlnách týchto posledných dní veľkého súženia!
Neznepokojujte sa, keď vidíte, že brány sa opäť zatvárajú pred Ježišom Kristom, ktorý prichádza. Moje Nepoškvrnené Srdce je jaskyňa plná svetla, a ono ukončí tento Druhý Advent, pretože s jeho triumfom sa Ježiš vráti k vám v sláve (Don Gobbi 1991).
Vstúpili ste do novej doby, ktorá vám bola predpovedaná. Vstúpili ste do posledných časov. Druhé narodenie Krista je blízko. Ako Matka Druhého príchodu vás pripravujem na jeho druhé narodenie. Preto si vo všetkých častiach sveta pripravujem šíky maličkých, chudobných, pokorných a čistých srdcom. Prvý príchod Ježiša Krista v krehkosti jeho ľudskej prirodzenosti je predobrazom jeho druhého príchodu, keď sa zjaví v žiare svojej božskej slávy. V jeho prvom narodení je jeho božstvo zatienené a ukryté v jeho ľudskej prirodzenosti. Pri jeho druhom príchode bude človečenstvo zahalené do žiary jeho božstva. Tento jeho slávny návrat dovŕši naplnenie času, keď nastane nová éra nových nebies a novej zeme (1994).

* * * * * * *

Konferencia biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVIDu-19

Bratislava, 8. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska – vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompetentnej autority – vydáva toto stanovisko.
Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro (KKC 2288). Dôležitou súčasťou ochrany života a zdravia je prevencia infekčných onemocnení. V snahe vyvinúť účinné prostriedky proti ochoreniu COVID-19 sa v uplynulých mesiacoch dosiaľ bezprecedentným spôsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto úsilie Katolícka cirkev vníma ako veľmi cenné a prospešné.
Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín, spojené s použitím bunkových línií, ktoré majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia, Konferencia biskupov Slovenska pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život (2005, 2017) a Kongregácie pre náuku viery (2008). Tieto vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrétnych vakcín a liekov. Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti.
Rovnaké stanovisko k tejto etickej otázke zaujala aj Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických (USCCB), Konferencia biskupov Anglicka a Walesu i Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).
Biskupi USA v memorande zostavenom komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20. novembra 2020 objasnili, že na výrobu vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer & BioNTech a Moderna neboli použité bunkové línie, ktoré majú pôvod vo fetálnom tkanive odobratom z tela potratených detí – na akomkoľvek stupni plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna použili takúto bunkovú líniu iba na jeden z laboratórnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie však priame, ale vzdialené. Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným spojením s abortom je vždy nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu.
Túto argumentáciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v stanovisku svojho Oddelenia pre sociálnu spravodlivosť z 3. decembra 2020. Upozornila zároveň, že vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sú priamejšie spojené s bunkovou líniou z abortu. Na základe kritérií rozlišovania spomenutých vatikánskych inštitúcií však britskí biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie touto vakcínou nie je hriechom.
Svätý Otec František vo svojom príhovore ku Generálnemu zhromaždeniu Organizácie Spojených národov 25. septembra 2020 zdôraznil, že vakcíny proti COVID-19, ako aj technológie na liečbu tohto ochorenia musia byť k dispozícii pre všetkých: chudobní a zraniteľní podľa pápeža nesmú zostať vylúčení len preto, že nemajú moc a ekonomické zdroje.
Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v stanovisku svojej pracovnej skupiny pre etiku z 22. októbra 2020 nadviazala na uvedené pápežove slová a dodala, že vakcíny majú byť zhotovené eticky a dostupné prednostne ľuďom vo vyššom veku, trpiacim závažnými ochoreniami a zdravotníckym pracovníkom.
Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca a spomínaných katolíckych biskupských konferencií. Dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti. Zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození. Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy. Napokon pripomínajú stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktoré upozornilo, že nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Bratislava, 8. decembra 2020

* * * * * * *

Moji milí! Zo srdca ďakujem za povzbudenia a tu je jedno z nich. Zdá sa, že Pán ma dobre vedie v ťažkej úlohe prinášať správy v náročnej dobe duchovného boja! Zuzana

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Pán Boh zaplať za modlitbové prianie na druhú Adventnú nedeľu aj v tejto ťažkej dobe a za uistenie, že v Máriinom Nepoškvrnenom Srdci vždy nájdeme útočisko, ale aj nádej a posilu. Krásne posolstvo p. Gobbiho na začiatku a na záver modlitba Marty Robinovej …
Z mnohým informácii ma zaujalo, že prežijú spoločenstvá! Ony budú zárodkom, semienkom nádeje obnovenej viery. Všetko sa musí obnoviť, to je nezvratný proces. Kresťanstvo v Európe zvetralo…
Zákazy a nariadenia – hľadám v nich logiku, bojím sa, aby to nebola (a hlavne v budúcnosti) zámienka ako manipulovať a ovládať Cirkev, aj spoločnosť.
Zo strany EÚ – výhrady voči Poľsku – potratový zákon. Hovorí sa, že Európska únia – nie je pozvanie a zdieľanie hodnôt na základe rôznorodosti, ale neustály spôsob ako vytvárať totalitnú svetovládu, cez konkrétnych ľudí, ktorých srdcia sú vzdialené od Boha a jeho poriadku. Dovolím si tvrdiť, že sú priam služobníci diabla.
Áno, už sa vytvárajú vojnové frontové línie na ideologickom – hodnotovom základe… A peniaze sú vždy pripravené a to vždy viac a viac – aby si kupovali pravdu a zotročovali človeka.
Vďaka za posielané materiály. Vaša služba je nezastupiteľná. + Žehnám! o. J.

* * * * * * *

Polnočná svätá omša s Františkom v Bazilike sv. Petra

Vatikán, 10.12.2020 (KAP) 027 049 – V situácii pandémie uverejnil Vatikán vo štvrtok prispôsobený program vianočných slávení pápeža Františka. Budú sa konať vo veľmi obmedzenom režime za dodržania bezpečnostných predpisov. Nápadná zmena:
Tradičná polnočná svätá omša s Františkom v Bazilike sv. Petra sa koná o dve hodiny skôr – už o 19.30 hod.
Tým sa Vatikán prispôsobil platným predpisom v Taliansku. Polnočnú omšu budú prenášať vatikánske médiá a početné televízie na celom svete.
Ako zvyčajne udelí pápež František na prvý vianočný sviatok 25. decembra o 12. hod. požehnanie „Urbi et orbi“ . Či ho znova udelí z balkóna baziliky nie je jasné.
Svätá omša 25. decembra zatiaľ tak ako v minulých rokoch zatiaľ nemá termín.
Na Silvestra 31. decembra slávi pápež ako vždy o 17. hodine v Bazilike sv. Petra vešpery a „Te Deum“. V minulých rokoch išiel pápež po obradoch na Námestie sv. Petra k jasličkám a vypočuť si koncert kapely Švajčiarskej gardy a žandárov. Taký program je tento rok skôr nepravdepodobný.
Na Nový rok slávi pápež František predpoludním o 10. hod. svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Je to Svetový deň pokoja.
Na Troch kráľov 6. januára bude tiež svätá omša s pápežom o 10. hod. V nasledujúcu nedeľu Krstu Pána pápež normálne krstí deti v Sixtínskej kaplnke. To je pre pandémiu tento rok takisto otázne.

František na Španielskom námestí a v Santa Maria Maggiore

Pápež František v daždi prechádza Rímom

Rím, 8.12.2020 (kath.net/as) 027 048 – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – tento rok bez modlitby popoludní pred stĺpom Panny Márie na Španielskom námestí ale …
Dnes ráno o 7.00 hod. sa Svätý Otec vydal k Španielskym schodom na súkromný akt úcty voči Nepoškvrnenej Panne Márii. Už za úsvitu v daždi tam položil kyticu bielych ruží k stĺpu so sochou Božej Matky a obrátil sa k nej v modlitbe, aby s láskou bdela nad Rímom a jeho obyvateľmi. Zveril jej všetko v meste aj vo svete trýznenými chorobou a skľúčenosťou.
Krátko pred 7.15 hod. opustil pápež František Španielske schody a odobral sa do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa pomodlil pred obrazom Panny Márie – Maria Salus Populi Romani a slávil svätú omšu v Kaplnke jasličiek. Následne sa vrátil naspäť do Vatikánu.

Pápež: Anjel Pána na slávnosť Nepoškvrneného počatia:
„Nie hriechu, áno milosti“

Príhovor na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/anjel-pana-na-slavnost-neposkvrneneho-pocatia-nie-hriechu-ano.html

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa k 150. výročiu tohto patróna Cirkvi

Vatikán, 9.12.2020 (RV) 027 047 – Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.
Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/svaty-otec-vyhlasil-rok-sv-jozefa-pri-150-vyroci-jeho-titulu-p.html

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-12/rok-sv-jozefa-je-prilezitost-nacerpat-boziu-milost-cez-odpustky.html

František obnoví apoštolské cesty: v marci navštívi Irak

Vatikán, 7.12.2020 (RV) 027 046 – Na obzore je nová apoštolská cesta Svätého Otca, ktorý sa po vyše ročnej prestávke rozhodol navštíviť Irak. Ako oficiálne informovala Svätá stolica, pápež František príde do Iraku 5. – 8. marca 2021. Počas štyroch dní navštívi hlavné mesto Bagdad, južnú oblasť Ur spojenú s pamiatkou patriarchu Abraháma, ako aj sever krajiny s mestami Erbil, Mosul a Karakoš na Ninivskej pláni.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-12/papez-frantisek-obnovi-apostolske-cesty-v-marci-navstivi-irak.html

Magazín: Pápež má byť pred cestou do Iraku zaočkovaný

New York/Vatikán, 08.12.2020 (KAP) 027 045 – Predtým, než pápež František odcestuje do Iraku, mal by byť spolu s jeho spolucestujúcimi zaočkovaný proti korone. Informoval o tom americký magazín „America“ online v utorok s odvolaním sa na vatikánske kruhy.
Ako iné štáty aj Vatikán už objednal vakcíny. V pondelok oznámil cestu pápeža do Iraku. Program oznámia s ohľadom na vývoj pandémie.
Oznámenie tejto cesty prišlo prekvapivo, lebo mnohí pozorovatelia vzhľadom na pandémiu nerátali v roku 2021 s cestou pápeža. Okrem toho bezpečnostná situácia v Iraku doteraz bránila takej vysokopostavenej návšteve.
Kresťania sú v Iraku síce veľmi maličkou menšinou, no mnohí sa pokúsia zažiť hlavu Cirkvi naživo. Aj keď sa masové davy neočakávajú, je tu zvýšené riziko infekcie.
František by bol prvým pápežom, ktorý by navštívil túto krajinu dvoch riek.

Pápež daruje na Vianoce lieky namiesto panettone

Vatikán, 08.12.2020 (KAP) 027 044 – Zamestnanci Vatikánu dostanú od pápeža Františka tento rok na Vianoce namiesto sektu a bábovky panettone päť balení liekov proti chrípke a prechladnutiu. Túto správu potvrdili v pondelok viacerí pracovníci Vatikánu. Vo vatikánskych dikastériach sú už uložené balíky s krabičkami liekov a komentárom:
„Dar Svätého Otca pre pracovníkov Vatikánu (päť balení pre každého).
Noviny „Il Messaggero“ z pondelka napísali, že to bola idea „prakticky založeného“ a za sociálnu oblasť zodpovedného kardinála Konráda Krajewského. Podľa iných pracovníkov je tu aj možnosť dať sa zaočkovať proti chrípke. Ale o to mala záujem sotva tretina zamestnancov Vatikánu. Vzhľadom na obmedzené príjmy pre pandémiu a nedostatok finančných prostriedkov vo Vatikáne sa toto gesto však prijíma rozhodne priaznivo, ako zaznelo z Vatikánu.

František začína akciu pomoci pre „trans-komunitu“

Rím, 09.12.2020 (KAP) 027 043 – Pápež František znova inicioval akciu pomoci, aby podporil transsexuálne osoby -prostitútky a prostitútov – v kríze pandémie. Podľa správ talianskych médií Vatikán zásobil v týchto dňoch 30 osôb z „trans-komunity“ v blízkosti Ríma testami koronavírusu a očkovacími látkami proti chrípke. Dar zorganizoval pápežský almužník, kardinál Konrad Krajewski.
Išlo o znamenie solidarity, ako vysvetlil farár Andrea Conocchia, ktorý sa o túto komunitu stará. Pre Františka je Cirkev v neposlednom rade „poľný lazaret“. Tento postoj vyjadruje aj konkrétnym skutkom aj pre tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
Už v máji pápež podporil túto komunitu transsexuálov v obci Torvaianica aj finančne. Títo ľudia pochádzajú prevažne z Južnej Ameriky a v Taliansku sa živia prostitúciou na ulici. So začiatkom pandémie stratili zákazníkov a keďže už nemali ani na jedlo, poprosili Cirkev o pomoc:
„Oni všetci vidia v pápežovi priateľa, ktorý je im veľmi blízky,“ povedal miestny farár Conocchia.

Pápež František prevzal Bidenov volebný slogan

František s viceprezidentom Bidenom – máva ľuďom z balkóna Kapitolu USA po príhovore ku kongresu 24. septembra 2015 vo Washingtone, D.C.

Vatikán, 3.12.2020 (LifeSiteNews) 027 042 – „Výraz ‘prebudovať na lepší’ považujem za markantný“ povedal František. Odporúča preto „budovať lepší postkovidový svet na dvoch pevných základoch: na „skale začlenenia“ v duchu podobenstva o milosrdnom Samaritánovi a na „skale aktívnej účasti“ zdravotne postihnutých na občianskom a cirkevnom živote. Preto téma tohoročnej oslavy tohto dňa znie: „Prebudovanie na späť na lepší postkovidový svet …“
Hlava Katolíckej cirkvi citovala v tvíte ústredné slová, ktoré používal Joe Biden vo volebnom boji na plány prebudovať Ameriku v čase krízy pandémie.
„Pomôcť našej spoločnosti, aby sa „prebudovala naspäť na lepšiu“ vrátane pomoci tým zraniteľným musí tiež obsahovať úsilie napomáhať ich aktívnu účasť v spoločnosti,” napísal v tvíte František 3. decembra v spojení s posolstvom k Medzinárodnému dňu postihnutých, ktorý vyhlásilo OSN. …

Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v nemocnici

Rím, 09.12.2020 (KAP) 027 041 – Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin (65) sa musí podrobiť operácii prostaty. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni to potvrdil v utorok. Parolin sa popoludní odobral do rímskej kliniky Gemelli, aby sa tam podrobil dlhšie plánovanie operácii. Očakáva sa, že druhý muž vo Vatikáne o niekoľko dní nemocnicu opustí a pomaly znovu začne pracovať.

Po prvý raz nemecké stromčeky pre Rímsku kúriu

Rím/Vatikán, 08.12.2020 (KAP) 027 040 – Vatikánska kúria dostala po prvý raz dar 40 vianočných stromčekov z Nemecka. Odovzdal ich nemecký veľvyslanec pri Svätom stolci, Michael Koch s duchovným radcom Oliverom Lahlom. Ako vyslanci nemeckej vianočnej kultúry odovzdali smreky aj so stojanmi a ozdobami na Štátnom sekretariáte, Pápežskej rade pre kultúru a mediálnej službe „Vatican News“.
Stromčeky s výškou 1,50 – 3 metre pochádzajú z regiónu severne od Bodamského jazera. Boli to prvé stromčeky pre Štátny sekretariát a Pápežskú radu pre kultúru vôbec a preto Oliver Lahl zaobstaral ešte aj gule a svietniky:
„Svietniky nebolo vôbec ľahké dostať, cestoval som až do Viterba 90 kilometrov severne od Ríma,“ povedal pre nemeckú katolícku agentúru KNA.
Predtým však ešte zistili, či pracovníci tam majú o také darčeky záujem. Na Štátnom sekretariáte, kde Koch so spolupracovníkmi majú veľa do činenia s diplomatickým oddelením, si substitút Edgar Pena Parra nedal vziať, že osobne vianočný stromček prijal.
Táto vianočná iniciatíva pochádza od Kochovej predchodkyne veľvyslankyne Annette Schavanovej. Ona predtým vždy ozdobovala vianočnými stromčekmi rezidencie nemeckých veľvyslancov v Ríme, ako aj nemecké spoločenstvá v kňazskom seminári Santa Maria dell’Anima a v Campo Santo Teutonico. Pre rozvíjanie bilaterálnych vzťahov rozšíril veľvyslanec Koch túto akciu teraz aj na Vatikán.

* * * * * * *

Stručne z Life Site News
Európska komisia: Sväté omše online a zákaz spievania na Vianoce

Brusel, 5.12.2020 (LifeSiteNews) – Európska komisia vydala 2. decembra „vyhlásenie“ vyzývajúce členské štáty Európskej únie, aby spolupracovali na reštrikciách proti covidu-19 v období blížiacich sa sviatkov. Pod názvom „Zostaňme bezpeční pred covidom-19 počas zimy“ opisuje „hroznú situáciu“, keď podľa tohto dokumentu „každých 17 sekúnd umiera jedna osoba v EÚ na covid-19“. A navrhuje rad opatrení ako prísne obmedzenia „ceremoniálov“ a zákaz „spoločného spevu“ cez sviatky! Slovo Vianoce vo vyhlásení zúfalo chýba, no tie spomínané „ceremoniály“ naznačujú sviatky Narodenia Pána!
A čítate správne: Platí to pre celú Európsku úniu, dokonca aj pre miesta, kde je dramatický pokles prípadov nákazy a úmrtí a ani pozitívni nemajú nijaké príznaky – tam všade EÚ navrhuje zatvoriť najmä katolícke kostoly …
Či Kristus nepovedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene tam som ja s nimi? To jasne naznačuje dôležitosť osobnej fyzickej prítomnosti na kresťanskom slávení! A „ochotu s tým spolupracovať“ nám vštepuje aj zdravotnícka organizácia WHO.

Veľká Británia už vydala varovania k vakcíne od Pfizera

Westminster, 4.12.2020 (LifeSiteNews) — Britská vláda vydala varovanie k vakcinácii proti koronavírusu. Desať-stránková informácia „LReg 174 Information for UK Healthcare Professionals“ opisuje ako vakcínu skladovať a používať a pridáva aj výsledky štúdií z jej testovania. „Vakcínu treba podať dvakrát, aby bola účinná. Testy na zvieratách čo do toxicity vakcíny neboli ukončené a tak sa neodporúča v tehotenstve. A ženy by ani nemali otehotnieť do dvoch mesiacov od podania vakcíny. Riziká pre novorodencov nemožno vylúčiť. Je tiež neznáme, aké účinky má vakcína mRNA – BNT162b2 na plodnosť.“
Ako nežiadúce účinky sa uvádzajú: bolesť na mieste vpichu injekcie, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, alebo horúčka.

Lekári poslali petíciu EÚ o rizikách všetkých vakcín

Amsterdam, 4.12.2020 (LifeSiteNews) — Bývalý viceprezident a hlavný vedec farmaceutického obra Pfizer, sa pridal k prominentnému nemeckému lekárovi a bývalému riaditeľovi verejnej zdravotníckej organizácie v petícii za okamžitý zákaz všetkých štúdií o vakcíne proti covidu-19 v Európe.
Dr. Michael Yeadon z Pfizeru a epidemiológ a pľúcny špecialista Dr. Wolfgang Wodarg vydali petíciu s Európskou medicínskou agentúrou (EMA), ktorá schvaľuje lieky v EÚ.
Lekári žiadajú ochranu života a zdravia dobrovoľníkov, preto by sa nemalo pokračovať v testoch, kým sa neobjaví odborná štúdia schopná uviesť podstatné bezpečnostné riziká a možnosti ich odstránenia, pretože rastúci počet renomovaných vedcov sa vyslovuje proti vakcíne.“
Upozorňujú, že PCR testom chýba presnosť a sú preto nevhodné pre seriózne štúdium. Bez nejakej zmeny bude testovanie na ľuďoch neetické. Treba tiež vylúčiť predchádzajúce riziká testami na zvieratách predtým, ako sa testujú vakcíny na ľuďoch. Hlavné riziká sú:
neplodnosť žien, väčšia zraniteľnosť na vírus, alergické či dokonca fatálne reakcie organizmu, neprijateľné riziko dlhodobých účinkov.
027 039

* * * * * * *

Advent: Pustovník radí ako zvládnuť lockdown

Pustovník páter Maximilián radí, ako môžeme obrátiť naše túžobné srdcia k preblahoslavenej Panne Márii a sv. Jozefovi v tomto období Adventu.
Príloha: Nádherné adventné piesne pátra Maximiliána

USA, 8.12.2020 (LifeSiteNews) 027 038 – Otec Maximilián Mária Dean – pustovník v Diecéze Harrisburg v Pensylvánii – slúži denne svätú omšu pre klauzúrne karmelitánky Kláštora Ježiša Márie a sv. Jozefa.
V apríli, keď celú krajinu a svet zasiahli lockdowny pre covid sme sa prvý raz rozprávali s pátrom Maximiliánom. Teraz, keď sa Cirkev pripravuje na Vianoce a vstupujeme do druhej vlny ráznejších lockdownov, čo môže ovplyvniť slávenie Vianoc, hovorí páter o tom, čo znamená znova niesť naše kríže cez Advent. Prvou radou pátra Maximiliána je:
„Obracajme sa cez Advent na preblahoslavenú Pannu Máriu a sv. Jozefa a usilujme sa spojiť svoje srdcia s ich srdciami v túžbe po prichádzajúcom Kristovi na Vianoce, ale aj s túžbou po jeho príchode na konci sveta. V druhom príchode Ježiša Krista, po ktorom musíme túžiť a modliť sa zaň, príde náš Pán ako Kráľ a Víťaz nad hriechom, satanom a smrťou. Mostom od jeho prvého príchodu do Betlehema k jeho konečnému príchodu v sláve je Najsvätejšia Eucharistia.“
Preto páter označuje myšlienku ďalších lockdownov a rušení najsvätejšej obete omše ako devastačnú. Páter Maximilián opisuje aj príbeh sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý ukazuje ako si má človek zbavený Najsvätejšej Eucharistie osvojiť duchovné sväté prijímanie, ktoré môže byť nesmierne účinné! Hodnotu duchovného prijímania porovnáva s túžbou preblahoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa po Mesiášovi – Ježišovi Kristovi.
„Sv. Jozef a Panna Mária nás iste môžu učiť a poskytovať nám špeciálne milosti, ak spojíme svoje srdcia s nimi so zameraním sa iba na Dieťa Ježiša, ktoré prišlo, aby nám prinieslo pokoj, pravdu, lásku a milosti.“
Páter hovorí aj o nádhernej oddanosti sv. Ľudovíta z Montfortu, čo sa týka pestúna nášho Pána a to vzťahu sv. Jozefa s anjelmi, s ktorými sa rozprával. Páter vysvetľuje dôležitosť tohto pre národ, pre Cirkev a pre celý svet, ktorý žije uprostred obrovského duchovného boja a hovorí, že Boh dal každému z nás anjela strážcu, aby nás chránil, viedol a spolu s anjelmi sa môžeme klaňať nášmu Bohu.
„Tento duchovný boj je zastrašujúci, nie je to prirodzený boj, takže sa musíme sústrediť na nadprirodzenú perspektívu tohto boja.
Súčasné lockdowny covidu sú generálkou a niektorí svetoví vodcovia si všímajú, ako takto môžu dospieť ku globálnej jednej vláde sveta bez Boha a bez Cirkvi.“
Bez ohľadu na to ná páter Maximilián povzbudzuje:
„Urobme si akt viery vložením celej našej dôvery do Boha a uvedomme si, že toto je boj proti silám a kniežatstvám temnoty, zlým duchom, ktorých nemožno vidieť ani objaviť … a že my máme legión anjelov, ktorí sú k dispozícii Panne Márii, aby nás chránili, viedli a bojovali boj dobra.“
Na záver páter Maximilián hovorí, že ponúka novénu latinských svätých omší na úmysly veriacich, ich rodín, priateľov a ich milovaných. Má aj vianočné pohľadnice, na ktoré možno uviesť úmysel a poslať známym a má aj najnovšie CD so svojimi katolíckymi piesňami.
Výber jeho hudobnej tvorby možno nájsť na jeho webovej stránke kliknutím na: clicking this link alebo:

Belgie: Zásluhou židovské obce zamítli zákaz bohoslužeb!

Antverpy, 10.12.2020 (radiovaticana.cz) – 027 037
Po Francii a Švýcarsku se Belgie stala třetí evropskou zemí, kde soudci zamítli vládní limity pro bohoslužby jako nepřiměřené omezování náboženské svobody pod záminkou boje s pandemií.
Z rozhodnutí belgické Státní rady dostala vláda v Bruselu lhůtu do 13. prosince, aby revidovala závazná sanitární opatření, která zakazovala veškerá náboženská shromáždění až do 15. ledna.
Rozhodnutí Státní rady padlo zásluhou antverpské židovské obce, která se proti restrikcím odvolala s tím, že vládní předpisy narušují náboženskou svobodu, garantovanou belgickou ústavou z roku 1831 a Evropskou dohodou o lidských právech. Poukázali na to, že současná exekutiva nebere v úvahu nároky náboženského života. Nynější omezení brání katolíkům v přijímání Eucharistie a ortodoxním židovským komunitám nedovolují náboženské obřady, jelikož vyžadují fyzickou přítomnost deseti mužů. Antverpští židé navíc připomněli:
„Přísná sanitární omezení jsou zaváděna právě ve chvíli, kdy lidé kvůli pandemii potřebují duchovní oporu více než jindy a křesťané se připravují na svátky slavené více než dva tisíce let.“
Belgická Státní rada dala námitkám za pravdu a nařídila vládě obnovení konzultací s konfesními komunitami a zavedení limitů, které budou přiměřené k ohrožení a přijatým bezpečnostním prostředkům. Hovoří mluvčí belgického episkopátu P. Tommy Scholtès SJ.
“Po všechny týdny, kdy jsme nemohli sloužit Eucharistii, byl episkopát toho mínění, že je potřeba dodržet tato omezení a vzdát se dočasně bohoslužeb se všemi bolestnými důsledky. Mám na mysli citelný nedostatek či spíše hlad po eucharistii. Uvědomujeme si nicméně, že sanitární situace v Belgii není dobrá. Nelze pořádat velká shromáždění, musíme zůstat velmi opatrní. V rozhovorech s vládou biskupové navrhnou zavedení bezpečnostních zásad, které se uplatňovaly v létě, totiž 100 a posléze 200 lidí na liturgii. Doufáme, že ve spolupráci s vládou vypracujeme nějaké řešení. Kostely jsou v této chvíli otevřené a přichází do nich poměrně hodně lidí, aby se pomodlili nebo účastnili adorace. Pokud bude možné sloužit mši na vánoce, bude nutné, aby limit byl úměrný k většímu zájmu věřících, jinak nastanou organizační problémy.”

‚Prison Journal’ – denníky kardinála Pella z väzenia

Kardinál George Pell a jeho denníky „Z väzenia“: Cirkev – poľný lazaret? Ona musí skôr ukazovať, ako neochorieť a ako uniknúť stroskotaniam.
Armin Schwibach
Rím, 11.12.2020 (kath.net/as) 027 036 – Kardinál George Pell – jediný kardinál, ktorý by sa pravdepodobne cítil poctený, keby ho označili ako „neapolská doga“. Pápež František sám ho raz prirovnal k hráčovi rugby v Kúrii. A naozaj – v mladosti bol takým hráčom. A tak to bol aj Pell, ktorý patril k tým nemnohým ľuďom, ktorí viditeľne a počuteľne počas manipulovaných „synod o rodine“ 2014 a 2015 zdvihol hlavu a hlas.
Teraz vyšiel prvý zväzok jeho denníkov z doby 404-dňového väzenia. Ak sa do neho začítame, tak nám to naozaj pripomenie hráča rugby, najmä sa nevyhneme pomysleniu na bojový „rítus“ haka pred hrou, ktorý predvádza napríklad novozélandské rugbyové národné mužstvo „All Blacks“ pred každým zápasom …
Denníky kardinála Pella – zvláštna forma haky. Kardinál Pell bol 7. apríla 2020 oslobodený najvyšším austrálskym súdom z obvinení o údajnom sexuálnom zneužívaní. Jeho denníky uverejňuje americké vydavateľstvo „Ignatius Press“, ktoré založil a vedie jezuita Joseph Fessio, dlhoročný žiak Josepha Ratzingera a člen jeho žiackeho kruhu.
Prvý zväzok Pellovej knihy „Prison Journal“ vyjde 15. decembra a taliansky blog „Settimo Cielo“ dekana talianskych vatikanistov Sandra Magistra už uverejnil niektoré pasáže.
Zväzok s 350 stránkami rozpráva o prvých piatich mesiacoch väzenia, ktoré kardinál Pell strávil na samotke v Melbourne. Každý večer písal denník dňa – dve či tri stránky – ktoré sa začínali úvahami o ranných čítaniach breviára, z Biblie i od cirkevných otcov a končili sa modlitbou – katolícka haka – katolícky bojový rítus v osamelosti.
Biblia a breviár – s chválami, vešperami a čítaniami boli dve zo šiestich kníh, ktoré smel kardinál Pell mať vo väzení! Ďalšou knihou bola Tolstého „Vojna a mier“.
Cela mala 7-8 metrov krát 2 metre, s posteľou, stoličkou, stolíkom, umývadlom, toaletou, sprchou, televízorom. Okno s mrežami a tieneným sklom bolo stále zatvorené. V týchto izolovaných celách traktu sa nachádzali vrahovia a teroristi, niektorí z nich moslimovia a Pell počul aj ich modlitby a výkriky. Dvakrát denne smel ísť na pol hodinu na vzduch na malý vysokými múrmi obkolesený dvor (ako väzni vo Vatikáne). Aj tam iba osamote a to bol aj jediný čas, keď mohol telefonovať. Niekoľko krát do týždňa dostal návštevy a z času na čas mu sestrička priniesla Eucharistiu. Slúžiť sväté omše mal zakázané, v nedeľu pozeral svätú omšu iba v televízii!
Dostával mnohé listy, dokonca aj od susedov v celách a rodina a priatelia ho zásobovali novinami a výstrižkami, či vytlačenými časťami z webových stránok. Bol oblečený ako ostatní väzni z bezpečnostných dôvodov bez opasku a ako ostatných väzňov ho podrobovali drogovým kontrolám a prehliadkam tela.
A napriek tomu z knihy „Prison Journal“ vanie na človeka dych kresťanského pokoja, duchovnej hĺbky a vedomia reality.

Niekoľko úryvkov z knihy

3. marca – Popolcová streda a sobota 23. marca 2019
Pokračujem v čítaní Listu Hebrejom – veľkolepého textu – ktorý rozvíja ústredný cieľ sv. Pavla – úlohu Ježiša v Starom zákone alebo v židovských kategóriách. On dokonáva dielo a posolstvo Prvej zmluvy. Vernosť Kristovi a jeho náuke zostáva nevyhnutná pre každý plodný katolicizmus, pre každú náboženskú obrodu. Preto sú „schválené“ argentínske a maltézske interpretácie „Amoris laetitia“ také nebezpečné. Odporujú náuke Pána o cudzoložstve a náuke sv. Pavla o primeranom pristupovaní k svätému prijímaniu s potrebnými podmienkami. […]
(Poznámka: Vo výklade „Amoris laetitia“ sa vysvetlilo, že v Argentíne a na Malte vydali „pastoračné smernice“, ktoré „rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom za istých okolností povoľujú prijímanie“ a „pápež František schválil smernice z Buenos Aires listom biskupom regiónu v septembri 2016“, zatiaľ čo „uverejnenie maltských smerníc v „L’Osservatore Romano“, v januári 2017 niektorí dokonca považovali za oficiálne schválenie týchto smerníc.)
Prvé čítanie breviára pochádza z Exodu, 20. kapitoly a hovorí ako Boh hlása to, čo sme v Desatore nanovo usporiadali. Ako dospelý a aj ako dieťa som ich vždy považoval za podstatné. Pred 50 rokmi som čítal, že Bertrand Russell, známy ateistický filozof, povedal, že Desatoro je ako záverečná skúška s desiatimi otázkami, z ktorých sa musí odpovedať iba na šesť – prešibané a príliš pohodlné […]
Na oboch synodách o rodine niektorí veľmi hlasno vyhlasovali, že Cirkev je „poľný lazaret“ alebo nejaké útočisko. Ale to je iba jeden obraz Cirkvi a zďaleka nie najvhodnejší alebo najrelevantnejší, pretože Cirkev musí oveľa viac ukazovať, ako neochorieť a ako uniknúťstroskotaniam a pritom je Desať prikázaní podstatných. Sám Ježiš učil: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske (Jn, 15,10).
Rukou písaný list Theodore McCarricka, „kedysi kardinála“ – „olim cardinalis“ (utorok 4. júna 2019)
Včera som dostal od môjho sekretára v Ríme, Anthonyho Robbieho, malý lístok s poznámkami s maličkým a nečitateľnými písmom Teda McCarricka. Napriek snahám som 90 percent z toho nedokázal vylúštiť a tak ani hlavné posolstvo pre mňa od neho. On má 89 rokov a podpísal sa „Ted McCarrick, Catholicus, olim cardinalis“, čo znamená „katolík, kedysi kardinál“.
Bol ku mne vždy zdvorilý a bol šikovným zaobstarávateľom fondov a darov aj dobre nadväzoval kontakty na všetkých úrovniach a zvlášť s demokratmi. Žiaľ narobil aj množstvo škody. […] Hoci sa denne výslovne modlím za obete, nespomínal som pritom kategóriu kňazov a biskupov, ktorí sa dopustili trestných činov. Mal by som to zmeniť a tak som sa pomodlil za Teda McCarricka – „olim cardinalis“.
Zrútenie? Útok na Atény, Jeruzalem a Rím a ich slabosť (streda, 26.6. 2019)
S rozpadom monoteizmu vstupujeme do nového sveta ideí. […] Západná civilizácia nás urobila tým, čím sme a jedným z dôvodov jej úspechov je kreatívne napätie medzi Aténami a Jeruzalemom. Na obe mestá sa útočí. Jeruzalem a Rím, jej spojenci, nesú hlavné bremeno tohto útoku, tých frontálnych útokov, ale slabosť oboch veľmi sťažuje brániť Atény. Ak sa Boh stráca v hmle, či už je to hmla žiadostivosti, majetku, alebo moci, prelamujú sa obrany rozumu a pravdy.

Joe Bidenovi Katolícka cirkev zrejme naozaj nie je blízka

Washington DC. 9.12.2020 (kath.net) 027 035 – Joe Biden, budúci americký prezident, sa zrejme naozaj nezaujíma o náuku Katolíckej cirkvi. Nedávno oznámil, že za ministra zdravotníctva vymenuje práve toho kalifornského generálneho prokurátora, ktorý podal žalobu na „Rehoľu malých sestier chudobných“ a chcel ju tak prinútiť, aby aj sestričky mali nárok na hradenú antikoncepciu! Prípad sa nakoniec dostal pred Najvyšší súd USA a tam konzervatívni sudcovia rozhodli v prospech sestier.
„To, že si Joe Biden zvolil práve Xaviera Becerru za ministra zdravotníctva je hrubou urážkou katolíkov,“ vyhlásila Ashley McGuire, hovorkyňa Katolíckej asociácie pre Catholic „FoxNews“. „Becerra strávil celé roky tým, aby sestričky dostal pred súd a chcel ich donútiť, aby hradili veci ako je antikoncepcia a tým konali proti svojmu svedomiu! Tento muž chcel dokonca donútiť centrá na ochranu života v Kalifornii, aby robili reklamu potratom! “
Biden sám odmietol toto svoje rozhodnutie pre „FoxNews“ komentovať. Zvlášť zvrátené je, že Becerra sám je na papieri katolík a patrí ku skupine „Katolíci za Bidena“.

Poľsko: Biskupi za uvoľnenie opatrení na Štedrý deň

Varšava, 08.12.2020 (KAP/KNA) 027 034 – Poľskí katolícki biskupi prosia vládu, aby na Vianoce pustila viac veriacich do kostolov, ako to predpisujú súčasné opatrenia. Predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Stanislav Gadecki, navrhol premiérovi Mateuszovi Morawieckému v utorok, aby na Štedrý deň stačilo 7 m2 na jednu osobu namiesto 15 m2 :
„Vianoce sú mimoriadny čas pre kresťanov, preto sa má urobiť všetko pre to, aby sa pri zachovaní bezpečnostných pravidiel mohlo podľa možnosti čo najviac ľudí zúčastniť na vianočnej liturgii.“
Arcibiskup Gadecki kritizoval, že konzervatívna vláda vytvorila „nebezpečný precedentný prípad“, ktorý môže mať závažné následky. Na to by sa mohli odvolávať budúce vlády, „ktoré sú nepriateľské voči náboženstvu a Cirkvi“.
V Poľsku zomrelo od začiatku pandémie viac ako 20 000 ľudí v súvislosti s infekciou korony. V zmysle predpisov môže na Vianoce každá domácnosť prijať najviac 5 hostí.

Svätá zem krváca hospodársky, politicky aj nábožensky

Jeruzalem, 07.12.2020 (KNA) 027 033 – „Najbolestnejšia je neistota: Tá robí každé plánovanie nemožným.“ Slová nového latinského patriarchu Jeruzalema, arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu, výstižne zhrňujú rok 2020. Vo Svätej zemi nikto nevie, čo bude na budúci rok.
Pritom sa rok dobre začal. Po rekordnom počte 4,5 milióna pútnikov a turistov v r. 2019 rástli ich počty aj vo februári porovnaní so stavom spred roka. Aj z katolíckeho pohľadu prichádzali dobré správy. Dlhy patriarchátu na začiatku roka boli 88 miliónov eur. Na tom sa podstatne podieľali staré dlhy zo stavby Americkej univerzity Madaba v Jordánsku. Do októbra sa Pizzaballovi ako prechodnému vedúcemu tvrdými opatreniami podarilo dlhy zredukovať o 60 percent.
Jeho menovanie za Twalovho nástupcu bolo dobrou správou pre kresťanov vo Svätej zemi. Ukončilo sa prechodné obdobie a prišiel kandidát, ktorý sa po 30 rokoch vo Svätej zemi považuje za garanta istej stability so znalosťou krajiny.

Obmedzenia aj na Vianoce
Napriek svetlým momentom zostáva temný obraz roka 2020. Svätá zem krváca hospodársky, politicky aj nábožensky. Vírus a prísne opatrenia na jeho stlmenie razom veľmi sťažili každodenný život pre úpadok turizmu a pútí. Covid tvrdo zasiahol ľudí nielen hospodársky a medzi nimi sú aj mnohí kresťania. Zrušenie slávení na Veľkú noc cirkev zranilo, ako povedal patriarcha Pizzaballa pre nemeckú katolícku agentúru KNA.
Vo Vianočnom období hrozí, že sa táto rana znova roztrhne. V Izraeli počty nakazených poukazujú na tretiu vlnu covidu a palestínske oblasti majú od začiatku decembra najvyššie počty infikovaných od marca.
„No Vianoce nezrušíme,“ hovorí nový patriarcha ale aj starosta Betlehema. O tom ako budú vyzerať obmedzenia cez sviatky sa má rozhodnúť onedlho. To, že budú bolestné, sa zdá byť však už jasné.

Politická nehybnosť
No vírus nemá vinu na všetkom zlom v roku 2020. Politická nečinnosť bola pandémiou v najlepšom prípade zabetónovaná, čo niektorým prišlo rozhodne vhod. Izraelčania volili 2. marca nový parlament, tretí za dobu kratšiu ako rok. V deň volieb mala krajina desiatich infikovaných covidom a prvé obmedzenia platia dodnes.
Zostavovanie vlády trvalo do apríla a skončilo sa sporom a napätiami poznačenou vládou s premiérom Benjamínom Netanjahuom a jeho hlavným konkurentom Benny Gantzom ako alternujúcim premiérom. Počet nakazených bol vtedy 13 700 a obetí bolo 177. Začalo sa uvoľňovanie reštrikcií.

Izrael pred novými voľbami
Medzitým prišiel druhý lockdown a ten by mohol zakrátko platiť aj pre 23. knesetov. Koaliční partneri teraz usilujú o rozpustenie parlamentu. Súhlas Gantzovej modro-bielej koalície už nie je vylúčený, ak sa nedosiahne dohoda o stále neschválenom rozpočte na r. 2020 a 2021.
Nové voľby sa tak priblížili. Či to postačí desaťtisícom, ktoré každý týždeň demonštrujú proti premiérovi B. Netanjahuovi obžalovanom pre korupciu, podvody, spreneveru a branie úplatkov ako aj proti politike v dobe korony a nešvárom v krajine – o tom sa dá pochybovať.

Palestínčania viditeľne izolovaní
Od spokojnosti veľmi vzdialená je aj palestínska strana. Najnovšie zblíženie Izraela s arabskými štátmi poukazuje na zmenenú rovnováhu na Blízkom Východe a ukazuje Palestínčanom stratu významu ich veci v arabskom svete. Izolácia Palestínčanov možno nie je nová, ale zriedka bola taká viditeľná.
Ako bude vyzerať realita na Blízkom Východe z dlhodobého hľadiska je rovnako neisté, ako situácia pandémie. Jasné sa zdá iba to, že vírus ani izraelsko-palestínsky konflikt sa vo vzduchu nerozplynú.

Bavorsko: Biskup kritizuje kríže na demonštráciách proti korone

Mníchov, 07.12.2020 (KAP/KNA) 027 032 – Nemecký katolícky biskup Bertram Meier z Augsburgu kritizoval používanie krížov na demonštráciách proti korone:
„Robia si tak nástroj z viery, to je deformácia náboženstva. Cirkvi a kresťania sa musia od toho dištancovať,“ povedal biskup Meier pre noviny „Augsburger Allgemeine“ z pondelka. Biskup ďalej povedal, že mu to pripomína „proti-islamské a nacionalistické hnutie Pegida“:
„Aj tam zaznievali v znamení kríža tupé heslá. Vyjadrovať odlišné názory znie dobre, ale nesmie to viesť k tomu, že zrelativizujeme bezpečnosť a zdravie našich spoluobčanov.“
Biskup ďalej vyjadril „zhrozenie“ nad tým, že pri takých demonštráciách bolo vidno aj židovské hviezdy, čím sa protestujúci porovnávali s prenasledovanými za nacizmu a povedal:
„Nesmieme dopustiť, aby sa takéto symboly v tomto kontexte zneužívali a aby sa to potom všeobecne prijalo. To je nebezpečné. Hrozí aj nebezpečie, že sa rozbije jednota rôznych síl aj v Katolíckej cirkvi. Veď Boh chce, aby sa svet a Cirkev stali ľudskejšími.“

Maďarsko: Pokračujú prípravy na Eucharistický kongres 2021

Budapešť, 06.12.2020 (KAP) 027 031 – Témy „Svetového eucharistického Kongresu Budapešť 2021“ (NEK 2021) a „Cirkevné projekty školských učebníc“ boli v centre zimného zasadnutia Biskupskej konferencie Maďarska minulý týždeň. Zasadnutie sa konalo vo forme video-konferencie. Po zasadnutí informoval generálny sekretár Tamás Tóth médiá o jeho priebehu na tlačovej konferencii.
Prípravy 52. Eucharistického kongresu v Budapešti pokračujú, ako povedal. Potvrdil termín 5. až 12. septembra 2021. Prípravy sa kvôli pandémii museli v minulých mesiacoch konať online.
Maďarský prímas kardinál Péter Erdö v adventnom pozdrave napísal: „Stretnime sa s Kristom v Budapešti!“ a tým pozval maďarských aj zahraničných katolíkov na tento svetový kongres. K tejto výzve sa nedávno pridal aj
rakúsky biskup z Eisenstadtu Ägidius Zsifkovics.
Prípravný sekretariát vydal na Advent aj vhodný kalendár, v ktorom sa denne dostávajú k slovu spisovatelia, hudobníci a herci, ako aj mnohé známe osobnosti.
Generálny sekretár tiež vyhlásil, že cirkev vydá pre budúci školský rok vlastné učebnice histórie, literatúry a gramatiky. Pracujú na nich autori učebníc, zástupcovia cirkvi aj redaktori médií. Cieľom je, aby sa v školskej výuke zohľadňovala aj orientácia na kresťanské hodnoty vo všetkých predmetoch. Učebný materiál sa má tiež rozšíriť o také nástroje, ktoré sa doteraz sotva používali. Učebnice histórie majú žiakom pomôcť lepšie chápať historické procesy a ponúkať aj grafiku a sumarizácie.
Katolícka cirkev zohráva v maďarskom školstve stále väčšiu úlohu. Tento školský rok spravuje 689 školských zariadení, medzi nimi je 247 škôl s povinnou dochádzkou od 1. do 8. ročníka. Cirkev má aj 130 gymnázií a odborných škol.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o začiatku ďalšieho vzdelávania diakonov, ktoré má na starosti diecézny biskup z Vácu Zsolt Marton. Nedávno zaviedla cirkev dvojročný kurz pre diakonov a očakávajú naň záujemcov z celej krajiny, ale aj zo zahraničia.

‘Zapredaní satanovi’. O ‘zdravotníckom pseudo-režime’

Arcibiskup Carlo Maria Viganò

USA, 3.12.2020 (Inside the Vatican) 027 030
“Uznajte Božiu moc. Nad Izraelom jeho veleba a jeho moc až nad oblaky (Ž 68,35).
Zakladateľ Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab 19. novembra 2020 vyhlásil, že „covid je príležitosťou na globálny reset – nové nastavenie sveta. V skutočnosti Schwab len otrocky zopakoval to, čo uviedol Jacques Attali vo francúzskom týždenníku L’Express 3. mája 2009 [teda pred 11 rokmi]:
„História nás učí, že ľudstvo sa významne rozvíja iba vtedy, keď sa bojí: vtedy vyvinie obranné mechanizmy, niekedy netolerovateľné (ako obetný baránok a totalita), niekedy neužitočné (v zmätenosti), inokedy účinné (ako terapie, ktoré, ak treba, sa môžu vzdialiť od všetkých predchádzajúcich morálnych princípov). Potom, keď sa kríza pominie, strach transformuje tieto mechanizmy a urobí ich kompatibilnými s individuálnou slobodou a opíše ich ako politiku zdravej demokracie.“
Bola to napríklad prasacia chrípka, ktorá si podľa médií mala vyžiadať milióny úmrtí a proti ktorej národy zakúpili milióny dávok vakcín firmy „Big Pharma“, ktoré sa nikdy nepoužili, pretože sa ukázali ako neúčinné. Boli bez úžitku pre kohokoľvek okrem tých, ktorí ich predávali a dosiahli obrovské zisky.
Môžeme sa diviť, prečo chrípkový vírus, ktorý podľa nedávnych údajov WHO má úmrtnosť 0,13% – teda o málo vyššiu ako normálna sezónna chrípka (0,10%) – by mal viesť k vyhláseniu pandémie a sérii praktických opatrení národov v Európe a Amerike.
Môžeme sa tiež diviť, prečo spôsoby liečby covidu-19 sa všeobecne odsudzujú alebo zakazujú, zatiaľ čo vakcína sa považuje za najúčinnejšie riešenie.
A treba vysvetliť, ako je možné vytvoriť vakcínu, keďže podľa výpovedí US CDC (Amerického centra pre kontrolu chorôb a prevenciu) vírus nebol doteraz izolovaný. Aký antigen možno použiť, keď vírus SARS-CoV-2 nemôže byť izolovaný a replikovaný?
A akú spoľahlivosť majú testy vírusu, keď testy sú robené iba na odhaľovanie generického „korovnavírusu“ vo všeobecnosti?
V Nemocnici Spallanzani v Ríme 9. októbra oznámili vyvíjanie testu, ktorý rozlišuje normálnu chrípku od covidu-19 – dozvieme sa niekedy, či pacienti, ktorí sa podrobili novému testu, boli pozitívni?

Jeruzalem: Podpaľačstvo v kostole v Getsemanskej záhrade

Jeruzalem, 04.12.2020 (KNA) 027 029 – Po podpaľačskom útoku 4. decembra na Kostol národov v Getsemanskej záhrade v Jeruzaleme polícia zatkla 49-ročného muža. Ten podpálil v kostole horľavú tekutinu a spôsobil materiálne škody, ako oznámila polícia.
Fotografie vydané políciou a Františkánskou kustódiou ukazujú škody po ohni na viacerých kostolných laviciach. Hasiči nasadili na požiar viacero mužov. Útok sa udial počas uvádzania do úradu nového patriarchu Jeruzalema, arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu v Bazilike Kristovho hrobu.
Video izraelského vysielača „KAN News“ ukazuje zatknutie muža s kipou a lokňami na spánkoch. Polícia nateraz vylučuje ideologické alebo nacionalistické motívy. Prvé vyšetrovanie poukazuje na zločinecké pozadie.
Podľa správy novín „Times of Israel“ podozrivého už viackrát zatkli za podpaľačstvo, ktoré však nebolo zamerané na posvätné miesta. Palestínska oslobodzovacia organizácia (PLO) označila podozrivého muža na Twitteri ako „teroristu osídlenia“.
Bazilika nazývaná aj Smrtná bazilika leží na úpätí Olivovej hory a postavili ju v r. 1919 až 1924 z peňazí 12 krajín. Dnešný chrám stojí na základoch baziliky zo 4. storočia zničenej v r. 746 zemetrasením a rovnako zničeného kostola rytierov križiackych výprav z 12. storočia.

Naša príloha
Exorcista a paralely medzi médiami, démonmi a skrytým štátom

„Dokiaľ si ľudia zachovajú práva nad svojím majetkom, diabolské sily budú mať k nim vždy istý prístup! Ľudia musia byť veľmi vytrvalí v modlitbe, musíme si vymodliť cestu z našej situácie!“ hovorí exorcista Chad Ripperger.
„Ak človek zasvätí seba aj všetok svoj majetok Preblahoslavenej Panne Márii a úplne sa jej odovzdá, diablom sa už nedovolí prístup k človeku nijakým spôsobom!“

Pine Bluff, Wisconsin, USA, 4.12.2020 (LifeSiteNews) 027 028 – Známy exorcista kňaz a autor kníh Chad Ripperger ponúka úvahy o tom, ako sa diabolská aktivita prejavuje v spoločnosti. Kresťanov povzbudil a poučil ako proti tomu bojovať. Páter Chad robí aj rozsiahlu poradenskú službu pre iných exorcistov. Odpovedal nám na otázku, či je presvedčený, že súčasnú krízu spôsobuje diabol.
„Myslím si, že diabol dosť používa ľudí. Myslím si, že to je zásadný problém, ktorý máme – ľudia, ktorí nenájdu lepší spôsob, tak sa s ním spájajú. Veria v tie isté veci ako on. Majú rovnaké ciele.“
Exorcista hovorí o knihe, ktorá ukazuje ako „komunizmus a jeho psychológia sú identické s diablovou psychológiou“:
„Myslím si, že teraz vidíme, že je tu veľká podobnosť v správaní sa týchto ľudí s tým, čo vidím na diabloch pri exorcizme. Veci vo svete teraz spejú k vystupňovaniu a to je presne to, čo vidíme tesne predtým, ako je osoba oslobodená od diabla. Je to vyvrcholenie diabolských prejavov, ktoré sa stávajú oveľa drastickejšie, otvorenejšie. Niekedy ešte aj nadprirodzenejšie smerom ku koncu a potom je osoba naozaj oslobodená.“
„Ďalšia vec, ktorá je veľmi podobná s diablami je vyhlasovanie ľudí, že oni sú víťazi, alebo že už zvíťazili, hoci to tak nie je. … To sa veľmi podobá veciam, ktoré práve vidíme (ako napr. u Bidena).
Diabol nikdy nepovolí, keď vníma, že má kontrolu nad situáciou. Keď si raz satan myslí, že má navrch, vyvíja oveľa väčší tlak. … Keď si myslí, že veci kontroluje, vrhne sa do toho, kým nedosiahne, čo chce.“
„A diabli robia typickú vec … keď je ich hriech odhalený a ľudia to vidia – pokúšajú sa vytvárať veľký zmätok … každý má byť úplne zmätený zvonka, keď oni strácajú bitku zvnútra. To je tá fáza vo filmoch, keď veci veľmi lietajú po izbe …“
Cieľom diablov je demoralizovať
U tých, ktorí naozaj chcú dobro pre krajinu a sú „na strane anjelov“, Ripperger konštatuje práve teraz „pocit zraniteľnosti“. „Krachom našich šekov a finančného systému ktoré pozorujeme, odsúvanie ústavných práv občanov reštrikciami kvôli pandémii, nečestnými prezidentskými voľbami sa tento pocit stáva roztrpčením. A táto demoralizácia je presne to, čím diabli útočia na ľudí. Jedna z vecí, ktoré musíme robiť s posadnutými ľuďmi je neustále obracať ich pohľad naspäť k Bohu. Nedovoľte, aby diabli pritiahli všetku vašu pozornosť … pre vaše utrpenie a veci, ktoré sa dejú. Pevne si udržiavajte pozornosť zameranú na Boha, pretože inak sa veci začnú rútiť dolu kopcom … Práve o odklon od tejto pozornosti sa diabol neustále pokúša a chce nás demoralizovať.“
„Často nám diabli pri exorcizme vnuknú, že my víťazíte a keď má prísť deň oslobodenia, nič sa nestane. A tak je človek demoralizovaný. Diabli sú klamári, nikdy im nesmiete veriť. A keď oslobodenie nepríde, musíme vytrvalo pokračovať modlitbou a pôstom. Diabli používajú ľudí, ktorí nevedú dobrý morálny život a útočia na nich. Chcú ľuďom nahovoriť, že zvíťazia iba s ich pomocou – ich cieľom je jedine odviesť nás od zamerania na Boha.“
Modlitba za rozdrvenie vplyvu diabla
Svätá omša, modlitba ruženca a pravidelná spoveď – to sú najúčinnejšie zbrane na zničenie vplyvu diablov. Napríklad vo voľbách v USA išlo o získanie politickej moci vplyvom médií, zhadzovaním Trumpa, jeho rodiny i jeho podporovateľov až formou nátlaku. A diabol použil týchto ľudí diabolským útokom zvonka.“
„Dokiaľ si ľudia zachovajú práva nad svojím majetkom, diabolské sily budú mať k nim vždy istý prístup! Ale ak človek zasvätí seba aj všetok svoj majetok Preblahoslavenej Panne Márii a úplne sa jej odovzdá, diablom sa už nedovolí prístup k človeku nijakým spôsobom!“
Exorcista tu odporúča modlitbu zasvätenia sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu. Samozrejme ľudia pritom môžu používať aj externé dobrá na šľachetné účely, ale materiálne dobrá sú potom pod ochranou Božej Matky. …
Zaznamenali sa dokonca medzinárodné aktivity bosoriek, ktoré sa pokúšali „zviazať Trumpa“ zaklínaním! A exorcista k tomu hovorí:
„Bosorky zaklínali Trumpa a vzývalo sa pôsobenie diablov na našu krajinu. A tak som pri exorcizmoch prosil Boha: ‘Udrž tohto diabla izolovaného od každého ovládnutia niekoho mocou, ktorú dostáva zo sily bosoriek v našej krajine. A diabli často potom priam šaleli.“
„Musíme prosiť Ježiša Krista a Pannu Máriu, že ak je to ich svätá vôľa, nech sú všetky okultné aktivity poslané naspäť odkiaľ prišli! Keď to ľudia budú robiť, bude tu istá úroveň ochrany.“
Duchovný pokoj a zapojenie sa do boja
„Nebudeme mať duchovný pokoj, ak nie sme ochotní zapojiť sa do boja. Aj novodobí komunisti sú ako diabli. Nemožno na nich iba odkývnuť. Nebudú to tolerovať. A nemôžete s nimi zaobchádzať v rukavičkách. Jedinou vecou, ktorú treba s diablami urobiť, je rozdrviť ich nohami. A to samozrejme robí Božia Matka. Lebo oni pochopia iba toto. Musíme rozdrviť diablov v duchovnej rovine. Musíme prejsť do ofenzívy. … Vzpriamte sa a majte nebojácne srdce. Teraz je čas, keď by sme nemali ohýbať chrbát.“

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *