Život Cirkvi vo svete 5/2022

Obsah

List kresťanských cirkví SR premiérovi

„Ako sa voláš? – Volám sa pluk, lebo je nás mnoho“

Kardinál Müller o kampani proti cti Benedikta XVI.

Pápež ďakuje mediálnemu konzorciu za pravdivé informácie o vakcínach

Kardinál Ruini: „Obvinenia voči Ratzingerovi sú absurdné!“

Kardinál Marx útočí na životnú formu Ježiša Krista

Kardinál Hollerich: „Náuka Cirkvi o homosexualite je nesprávna!

V Abu Zabí otvorili vatikánske veľvyslanectvo

Vatikán používa výlučne vakcíny od Pfizera

Pravicové strany vyzývajú na obranu Európy

Bývalý viceprezident Pfizera žiada ospravedlnenie médií za lži

„Celý šík pokrytcov, štváčov a lovcov ľudí na Benedikta“

„Ukrižuj ho!“: Verejné odsúdenie Benedikta XVI.

Kanada: Kňaz vyzýva kňazov, aby sa pridali ku konvoju kamionistov

Aj biskupi solidárni s požiadavkou „Ženy do kňazského úradu“

Rakúsko: „Reformné“ hnutia žiadajú zmenu myslenia v Cirkvi

Kňaz: „S kňazmi sa zaobchádza ako so psíkmi v koterci!“

Homília: „Prečo tá krutá brutalita a nemilosrdná nenávisť k Benediktovi XVI.?

Nebojte sa, patríte mne, satan sa vás nedotkne!

Nikdy nevynechajte modlitbu ruženca. Keď sa ho modlíte, voláte ma, aby som sa modlila s vami a ja sa skutočne pripájam k vašej modlitbe. Tak ste deťmi, ktoré sa modlia spolu s Matkou. Preto sa ruženec stáva najmocnejšou zbraňou, ktorú máte používať v hroznom boji, ku ktorému ste povolaní, aby ste bojovali proti satanovi s jeho vojsku zla. Obetujte mi tiež svoje utrpenia.
Utrpenia vnútorné, ktoré vás tak pokorujú, lebo pochádzajú zo skúseností , ktoré máte so svojimi nedostatkami.
Utrpenia vonkajšie, ktoré vám často spôsobuje môj nepriateľ, keď sa zúrivo vrhá proti vám, lebo predvída, že ja vás použijem k jeho definitívnej porážke.
Niektorých sužuje pokušeniami, iných pochybnosťami, ďalších suchopárnosťou a únavou, iných kritikou a posmechom, niektorých dokonca najhorším ohováraním. Odpovedajte jediným spôsobom – tým, že mi obetujete svoje bolesti a majte dôveru ku svojej nebeskej Matke!
Nebojte sa, patríte mne a satan sa vás nedotkne!! (Don Gobbi 11.2.1978)

* * * * * * *

List kresťanských cirkví SR premiérovi

Vážený pán premiér, Sviatok Obetovania Pána 2. 2. 2022

obraciame sa na Vás v mene kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí. Na celom území Slovenska, oproti ostatným krajinám EÚ, je v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu dlhodobo znemožnená účasť na bohoslužbách pre veriacich, ktorí nespĺňajú tzv. kritérium OP.
Kvôli hroziacemu kolapsu slovenského zdravotníctva sme pred Vianocami a Chanukou toto nariadenie zobrali na vedomie. Z dlhodobého hľadiska sa však pre bohoslužby javí ako neudržateľné – zatiaľ čo štát neplánuje pre svojich obyvateľov nariadiť očkovaciu povinnosť, de facto ju naďalej ukladá ako podmienku veriacim pre návštevu slávení. A od duchovných vyžaduje, aby ňou limitovali účasť.
Prosíme, dovoľte nám vyjadriť, že bohoslužby sú pre nás esenciálnou súčasťou prejavu viery. Zároveň sme v okolnostiach pandémie nezachytili, že by významným spôsobom prispievali k šíreniu nákazy. Aj preto Vás chceme spoločne požiadať, aby sa pri tvorbe proti-pandemických opatrení vzhľadom na bohoslužby vychádzalo zo skutočnosti, že pre veriacich je účasť na nich principiálna: patria ku kľúčovým, nenahraditeľným potrebám duchovného života.
S veľkým rešpektom a samozrejmou úctou, ktorú máme k rozličným druhom tzv. hromadných podujatí, dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že bohoslužby nemožno natrvalo radiť medzi ne, ani v tzv. pandemických okolnostiach. Ak teda príslušné vyhlášky a opatrenia štátnych inštitúcií pravidelne pamätajú na tzv. esenciálne prevádzky (potraviny, drogérie, atď.), do ktorých sa pri dodržaní prísnych pravidiel umožňuje vstup aj neočkovaným, prosíme vás, aby z hľadiska duchovného života spojeného s náboženským vyznaním – ktoré patrí k základným právam a slobodám definovaným aj v Ústave SR – boli za obdobné, teda esenciálne, pokladané i bohoslužby.
Ochranu života a zdravia všetkých ľudí pokladáme za našu povinnosť. Aj preto sa dlhodobo usilujeme spolupracovať s verejnými inštitúciami a predstaviteľmi na zvládnutí situácie. Pravdaže, sme vždy ochotní prijímať primerané pravidlá a opatrenia, a budeme naďalej napomáhať pokoju, nabádať k spolupatričnosti a povzbudzovať k vzájomnej pomoci. Prosíme Vás o pochopenie našej situácie a o dobré rozhodnutia, ktoré povedú k väčšiemu spoločnému dobru pre Slovensko.
Ivan Eľko, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR
Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska

* * * * * * *

„Ako sa voláš? – Volám sa pluk, lebo je nás mnoho“

Benedikt XVI. – Svetlo viery: „Opusti tohto muža, ty nečistý duch!“

Rím, 31.1.2022 – sv. Jána Bosca (kath.net/as) 028 – Úvaha: Armin Schwibach

„Musíme si byť dobre vedomí, že zlo nie je anonymná sila, ktorá pôsobí v tomto svete neosobným alebo deterministickým spôsobom,“ povedal Benedikt XVI. 15. septembra 2012 v Libanone.

*************

Evanjelium o uzdravení posadnutého v Gerase
„Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. … Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal. … Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ …

Benedikt XVI. pri apoštolskej ceste do Libanonu. Stretnutie s členmi vlády, inštitúciami, diplomatickým zborom, zodpovednými zástupcami náboženstiev a kultúry v prezidentskom paláci v Baabde, 15. septembra 2012:

Musíme si byť dobre vedomí, že zlo nie je anonymná sila, ktorá pôsobí v tomto svete neosobným alebo deterministickým spôsobom. Zlo, diabol, účinkuje na našu slobodu, na používanie našej slobody. Hľadá spojenca, človeka. Aby sa zlo mohlo šíriť, potrebuje človeka. Po tom, čo týmto spôsobom urazil prvé prikázanie lásky k Bohu, chce znetvoriť aj druhé prikázanie lásky k blížnemu. Tak mizne láska k blížnemu a nastupuje lož, závisť, nenávisť a smrť. Ale je možné nedať sa poraziť Zlým a zlo poraziť dobrom: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12, 21).
K takému obráteniu srdca sme povolaní. Bez neho sa tak vytúžené ľudské „oslobodenia“ ukážu ako sklamania, pretože sa pohybujú v obmedzenom priestore ľudského ducha, jeho tvrdosti, jeho intolerancie, jeho náklonností, jeho chúťok po pomste, jeho smrtiaceho inštinktu. Premena v hĺbke ducha a srdca je potrebná, aby sme znova nadobudli ostrý pohľad a istú nestrannosť, hlboký zmysel pre spravodlivosť a všeobecné blaho. Nový, slobodnejší pohľad nás má urobiť schopnými analyzovať a spochybňovať ľudské systémy, ktoré vedú do slepých uličiek, aby sme mohli kráčať vpred vysporiadaní s minulosťou, aby sa ona s jej ničivými účinkami už neopakovala. Toto požadované obrátenie nás strháva so sebou, pretože nám otvára nové možnosti, lebo sa obracia s výzvou na početné zdroje, ktoré prebývajú v srdciach toľkých mužov a žien, ktorí túžia po živote v pokoji a sú pripravení zasadzovať sa za tento pokoj. Toto obrátenie je zvlášť náročné, ak ide o to odmietnuť pomstu a priznať si vlastné chyby, prijať ospravedlnenia bez ich hľadania a nakoniec odpustiť. Iba zaručené a prijaté odpustenie kladie trvalé základy zmierenia a pokoja pre všetkých.
Nebuďte múdri sami pre seba. … Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi (Rim 12, 16b.18)

* * * * * * *

Kardinál Müller o kampani proti cti Benedikta XVI.

Pápež by mal nemeckých biskupov bez hlavy zacitovať do Ríma a nevypustiť tak dlho na ich zverených veriacich, kým sa každý z nich nenaučí naspamäť III. kapitolu z ‚Lumen gentium‘ o úrade biskupa!
Interview viedol právnik Dr. Lothar C. Rilinger, člen dolnosaského Štátneho súdneho dvora. (krátené)
Vatikán, 1.2.2022 (kath.net/pl) 028 – „Je priam groteskné, že chcú muža, ako emeritný pápež Benedikt XVI. predvádzať svetu ako klamára tým, že sa o 42 rokov neskôr hovorí o jeho účasti, či neúčasti na zasadnutí, ktorých boli stovky!“ Povedal to emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller v interview pre kath.net k reakciám na posudok Mníchovsko-Freisinskej arcidiecézy o zneužívaní.
„Naopak, on je muž, ktorý na rozhodujúcom mieste ako prefekt Kongregácie pre náuku viery aj ako pápež znova priviedol k platnosti zanedbané cirkevné právo! … Či to nie sú práve tí, ktorí sa mu vtedy vysmievali a nazývali ho „pancierovým kardinálom“, čo mu dnes vyčítajú chýbajúcu tvrdosť voči páchateľom sexuálnych trestných činov v radoch duchovných, hoci v týchto prípadoch niet ani len slabého dôkazu nevhodného správania?“
Posudok v Mníchovskom arcibiskupstve spôsobil veľký rozruch a hodnotí sa aj činnosť vtedajšieho arcibiskupa, kardinála Jozefa Ratzingera. Podsúvajú mu chybné správanie v troch prípadoch. Vedenie dôkazov v posudku však nepripúšťa nijaký predpoklad, žeby Benediktovi XVI. boli dokázané nejaké pochybenia! Pozrieme sa na to s kardinálom Gerhardom L. Müllerom.
Dr. Rilinger: Je to ochranné tvrdenie, ak sa hovorí, že arcibiskup Ratzinger o pochybeniach v arcidiecéze nevedel?
Kardinál Müller: Benedikt XVI. nepotrebuje takú ochranu. Podsúvať mu morálne nízke zmýšľanie svedčí nielen o totálnej neúcte voči v Cirkvi aj v spoločnosti nesmierne zaslúžilému človeku a kresťanovi, ale je to dôkaz ich vlastných úmyslov naplnených v bezuzdnej kampani proti jeho cti.
Dr. Rilinger: Je exhibicionizmus kňaza menší trestný čin ako priame zneužitie obete, ako to bolo v tomto prípade a preto arcibiskupa Ratzingera o tom neinformovali?
Kardinál Müller: To musia rozhodnúť psychológovia a sudcovia. Morálno-teologicky je taký čin ťažkým hriechom (1 Kor 6,9). Kto ho pácha je nehodný kňazstva … Kňaz reprezentuje Krista ako Dobrého pastiera a má byť duchovným a morálnym vzorom všetkým veriacim (1 Pt 5,3). Katolícky kňaz sa okrem toho nemá pohybovať na hranici dovoleného, ale musí sa vyhýbať každému pohoršeniu, i dvojznačností v reči.
Dr. Rilinger: Je správne, že arcibiskup Ratzinger pochybenia nenahlási, ale chce ich sám spracovať, lebo zneužitie sa neudialo pri kňazskej službe ale v súkromní?
Kardinál Müller: V minulosti sa biskupa nezaťahovalo do podrobností nečistého správania ľudí okolo neho – to riešilo personálne oddelenie. Dnes sme už pri prvých príznakoch citlivejší. Novým nebezpečím je, že sa príliš rýchlo podozrieva nevinný, alebo ho dokonca predhodia médiám! Veď či sa všetci štváči v prípade nevinne dva roky väzneného austrálskeho kardinála Pella ospravedlnili, alebo aspoň prosili Boha o odpustenie?
Od koncilu sa šíril progresívny obraz kňaza, ktorý už nie je v sexuálnej morálke taký „kŕčovitý“. Liberálneho býv. kardinála McCarricka v USA roky ospravedlňovali výhovorkou, že jeho obete boli IBA dospelí seminaristi. Na takej istej frivolnej línii sa ešte dnes pohybujú pokryteckí „reformátori Cirkvi“ … Tak podkopávajú zjavenú morálku a prirodzenú etiku, robia z celibátu bohorúhavú frašku a znesväcujú manželstvo muža a ženy ako Božie ustanovenie a dar. Čo je hriech, to kresťan neodkladá od 18. roka – teda dosiahnutím dospelosti. Ako deti, mladiství, dospelí aj seniori vieme, že sme zodpovední voči Bohu a jeho svätej vôli. Už filozof Seneca hlásal: „V kráľovstve sme sa narodili – Boha poslúchať je sloboda.“ (O šťastnom živote 15, 7).
O koľko viac veríme my, kresťania, že dodržiavaním Božích prikázaní sa staneme slobodní a šťastní. „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ (Gal. 5, 13)
Cirkev sa nedostane z krízy podkopávaním sexuálnej morálky. Z biedy sexualizácie a komercializácie našej telesnej existencie – čo odzrkadľuje iba zúfalé chýbanie zmyslu života európskeho nihilizmu – sa dostaneme, iba ak budeme chápať svoje bytie muža a ženy ako dispozíciu k osobnej láske a budeme ju prežívať ako milosť. Sexualita sa zneužíva vždy, keď upadá na drogu – má iba omráčiť pocit straty zmyslu života. Život však nikdy nie je bez zmyslu, pretože zmysel, rozum, Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a v Ježišovi Kristovi u nás zostáva so svojou milosťou a pravdou.
Boh stvoril človeka nie hetero-, bi,-trans- či asexuálneho, lesbického alebo pedo- a homofilného či iného, ale na svoj obraz ako muža a ženu. A on žehná manželov slovami: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! … (Gn 1, 28 f). A Ježiš, Boží Syn a jediný učiteľ Božej pravdy, vykladá túto pravekú antropologickú pravdu tak, že vzájomnou láskou muža a ženy už nie sú dvaja, ale „budú dvaja v jednom tele“ (Mt 19, 5). …
Poznám Jozefa Ratzingera desaťročia v jeho čistej intelektuálnej priamosti a s jeho morálne istým úsudkom. Nikdy a za nijakých okolností by neurobil, alebo nepripustil niečo nedbalé, či dokonca cielené, čo by poškodilo človeka či spoločenstvo veriacich.
Ako často sa už psychológovia svojimi prognózami o recidíve páchateľov mýlili. Z toho vyplýva, že každý na zodpovednom mieste môže konať iba podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Právny štát bez zločinov a Cirkev bez hriechu – hoci je v podstate svätým Kristovým telom (Lumen gentium 8) – si pred Posledným súdom na tomto padzlom svete nevydobyjeme. No sme presvedčení, že na konci Boh všetkým poníženým udelí spravodlivosť. …
Dr. Rilinger: Benedikt XVI. chce veci vyjasniť a spolupôsobiť na tom. No sú pochybnosti, či si po 40 rokoch na to spomenie a tvrdia, že bol o prípadoch informovaný. …
Kardinál Müller: Iba Boh má dokonalé vedomosti o dianí na svete až do podrobností. Nikto z nás nemá absolútnu pamäť. … Je priam groteskné, že chcú muža, ako je emeritný pápež Benedikt XVI., predvádzať svetu ako klamára tým, že sa o 42 rokov neskôr hovorí o jeho účasti či neúčasti na zasadnutí, ktorých boli stovky!
Okrem toho nie je to jeho chyba, ale jeho spolupracovníkov. V 94 rokoch je intelektuálne úplne svieži, no nezvládne tisíce spisov čítať na monitore. No spomína si na to, že vtedy nevedel, aký nebezpečný je ten kňaz z Essenu. Okrem toho ho nikdy nevidel a až do jeho odchodu do Ríma sa negatívne neprejavil .
Dr. Rilinger: Benedikt XVI. si na všetko po 40 rokoch nespomína – možno ho obviniť preto z „klamstva“, že sa predsa zúčastnil na zasadnutí, keď sa o kňazovi hovorilo? Pritom z protokolu je jasné, že sa vtedy hovorilo iba o ubytovaní toho kňaza a nie o jeho trestných činoch! Ako by ste definovali „lož“?
Kardinál Müller: Dietrich Bonhoeffer v dobe systému lží v r. 1943 vo väzení v Berlíne napísal:
„Lož je protiklad k Božiemu slovu, ako hovoril v Kristovi a v akom spočíva stvorenie. Lož je teda popieranie a vedomé svojvoľné ničenie skutočnosti, ako ju Boh stvoril a ako v Bohu existuje a síce pokiaľ sa vyjadruje slovami alebo mlčaním.“ (Dietrich Bonhoeffer: Diela 16, 627)
Či teda arcibiskup J. Ratzinger na zasadnutí bol, je pre rozhodnutie umiestniť kňaza počas jeho psychoterapie na faru v Mníchove nepodstatné. Je nehorázne búchať mu o hlavu prezenčnú listinu a cynicky ju vytŕčať ako trofej – ako keď tie predavačky rýb niesli vo Versailles do revolučného Paríža na ražňoch sťaté hlavy služobníkov kráľa Ľudovíta XVI. (5.- 6. 10. 1789).
Denne sa stretávam s ľuďmi mnohých národností, ktorí sa ma pýtajú, ako je možné, že v Nemecku sa pápež z vašej domoviny označuje ako luhár? Môžeme sa preto iba hanbiť, že sme Nemci a najmä preto, že toľkí ľudia dobrej vôle prepadnú proti-katolíckej propagande. …
Benedikt XVI. je muž, ktorý zanedbané cirkevné právo znova začal uplatňovať. … Ako často z progresívnej strany žiadali koniec s „právnou Cirkvou“ vždy v nádeji na „Cirkev lásky“, v ktorej má Ježiš toľko porozumenia s hriešnikmi a hlavne, že sa nemajú nadhodnocovať hriechy proti šiestemu prikázaniu. No nie sú to práve tí, čo ho nazývali !“pancierovým kardinálom“, čo mu dnes vyčítajú chýbajúcu ráznosť voči tým prípadom a nedbanlivosť?
Dr. Rilinger: Keďže sa posudzovateľom nepodarilo kardinála Ratzingera obviniť dôkazmi, ktoré by uznal súd, vzniká tu podozrenie, že kardinál Marx chcel týmto poverením vyšetrovania dosiahnuť viac ako iba objasnenie prípadov! Môžete vylúčiť podozrenie, že obvinenia boli pokusom Benedikta XVI. – rovnako ako kardinála Woelkiho z Kolína – vylúčiť ako odporcov tzv. „synodálnej cesty“?
Kardinál Müller: Nechcem sa vyjadrovať k osobe môjho spolubrata, ani odplácať rovné rovným. No je jasné, že isté kruhy v cirkvi a tvorcovia anti-katolíckych nálad, ktorí už dosiahli morálne dno kultúrneho boja doby Bismarcka, sa dopustili na kardinálovi Woelkim závažného bezprávia a sami sa tak diskreditujú.
Dr. Rilinger: Je zlučiteľné s vysviackou na kňaza a biskupa, či menovaním za kardinála sledovať osobné nepriateľstvá aj za nebezpečia, že tým cirkev utrpí závažné škody?
Kardinál Müller: Najväčším nebezpečím už 2000 rokov bolo vždy to, že sa biskupský úrad chce vykonávať spôsobom svetských mocnárov. Ježiš urobil z učeníkov apoštolov a ich nástupcov, aby hlásali Evanjelium, jeho milosť v liturgii a vo sviatostiach vyprosovali pre jednotlivcov a celú Cirkev a aby tak každý prežíval skrze nich Kristovu pastiersku lásku.
V politike nejde o lásku k pravde, ale o „vôli k moci“. Úlohou biskupov a pápeža je mocnárom tohto sveta – aj tým kresťanským – hovoriť do svedomia, aby krotili svoju vôľu uplatňovať moc a svoje národy viedli k pokoju, sociálnej spravodlivosti, materiálnemu blahobytu a kultúrnemu rozkvetu. …
Pápež by mal túto čeliadku bez hlavy, ktorá sa nazýva biskupská konferencia, zacitovať do Ríma a biskupov nevypustiť tak dlho na ich zverených veriacich, kým sa každý z nich nenaučí naspamäť III. kapitolu Lumen gentium o úrade biskupa! (LG 1 a 18, 20) ) …

Kardinál Ruini: „Obvinenia voči Ratzingerovi sú absurdné!“

„Benedikt XVI. ako kardinál urobil veľa, aby pedofíliu duchovných vykorenil!“

Rím, 29.1.2022 (kath.net/jg) 028 – Kardinál Camillo Ruini (90), bývalý predseda Biskupskej konferencie Talianska, bránil emeritného pápeža Benedikta XVI. proti obvineniam, že ako arcibiskup v Mníchove kryl duchovných, ktorý sa previnili sexuálnym zneužívaním. Informujú o tom talianske noviny Il Foglio.
„Ratzinger ako kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery a neskôr ako pápež urobil veľa pre to, aby sa pliaga pedofílie vykorenila! V Nemecku je už dlho veľa odporu proti teologickým, pastoračným a duchovným postojom, ktoré Benedikt hlása. Iba v tejto klíme sú možné obvinenia, ktoré by niekde inde sotva dostali nejaký priestor! Tieto obvinenia sú paradoxne a fundamentálne nespravodlivé,“ citujú noviny kardinála Ruiniho.
„Verím výpovediam Benedikta a pripisujem im veľkú pokoru a serióznosť. Ak by ho jeho svedomie viedlo inak, nebol by prijal post prefekta kongregácie, ani úrad pápeža!“uviedol kardinál.
Kardinál Ruini bol v r. 1991 až 2008 vikárom Rímskej diecézy. Predsedom Biskupskej konferencie Talianska bol do r. 2007.

Pápež ďakuje mediálnemu konzorciu za pravdivé informácie o vakcínach

Vatikán, 28.1.2022 (LifeSiteNews) 028 – Pápež František sa 28. januára stretol s Medzinárodnou katolíckou skupinou kontrolujúcou fakty – catholic-factchecking.com – ktorá podporuje očkovanie a je napojená na Billa Gatesa a Georga Sorosa. Poďakoval im, že bojujú proti „fake news“ – falošným správam“ a manipulácii svedomia najslabších.
Pápež ocenil toto konzorcium za jeho „cieľ osvetľovať falošné informácie a za jej boj proti dezinformáciám o vakcínach proti covidu na internete v dnešnej dobe“ a povedal:
„Začali ste tak robiť zosieťovaním rôznych katolíckych médií a zapojením rôznych expertov. Vaša iniciatíva sa začala ako spoločenstvo, ktoré stojí pevne spolu za pravdu. A ja vám za to ďakujem, ďakujem vám!
Nemôžeme sa skrývať pred faktom, že v tejto dobe sa okrem pandémie šíri aj ‘infodémia’ – teda prekrúcanie reality založené na strachu, ktorý sa ozýva v globálnej spoločnosti šírením falošných správ. Tzv. ‚vedecké názory‘ mätú ľudí a nevedomky šíria ‚infodémiu‘. Prijímať správne informácie na základe vedy a nie ‚fake news‘, to je ľudské právo. Korektné informácie treba zabezpečiť všetkým a najmä tým najslabším a najzraniteľnejším.“
Konzorcium je financované gigantmi ako Google a napojené na Billa Gatesa a Georga Sorosa. Podporuje vakcíny proti covidu a uvádza zoznam vatikánskych predstaviteľov z Pápežskej akadémie pre život ako jej kancelár a ďalší, ktorí tiež podporujú očkovanie týmito vakcínami.
Na otázky k etickému charakteru procesu výroby vakcín konzorcium nielenže bráni potratom poškvrnené vakcíny, ale útočí aj na prirodzenú imunitu človeka a kritizuje koncepciu hľadania výhrad vo svedomí a výnimky z povinného očkovania.

Kardinál Marx útočí na životnú formu Ježiša Krista

Mníchov, 3.2.2022 (kath.net) 028 – Mníchovský kardinál Rainer Marx zaútočil v interview pre noviny „Süddeutsche“ na formu života Ježiša Krista!
„U niektorých kňazov by bolo lepšie, keby boli ženatí. Myslím si, že to už nemôže ísť ďalej tak, ako je to teraz.“
Ďalej kardinál Marx dokonca vyhlásil, že „životná forma kňazov prekérna“ a povedal:
„A niektorí povedia: Ak už nebudeme mať povinný celibát, no to sa všetci oženia! Moja odpoveď znie: Nuž a čo keď! Ak sa všetci oženia, bolo by to práve znamením toho, že to dobre nefunguje,“ vyhlásil Marx lapidárne a potom dodal:
„Máme fary, ktoré boli vlastne myslené pre viacerých ľudí. A tam býva teraz jeden sám a to nie je dobré.“
Aj v téme, čo ženy môžu byť kňazkami, sa Marx stále viac vzďaľuje od náuky Cirkvi! Tvrdí, že pre neho sú všetky argumenty proti stále slabšie a vyhlásil:
„Ja som s tým neskončil, ja iba viem, že potrebujeme veľký konsenzus. Alebo sa celá budova zrúti!“

Kardinál Hollerich tvrdí: Náuka Cirkvi o homosexualite je nesprávna!

Prezident ComECE chcel ešte aj ‚múdro‘ radiť kolínskemu arcibiskupovi

Luxemburg, 2.2.2022 (kath.net) 028 – Kardinál Jean-Claude Hollerich z Luxemburgu a prezident Biskupskej komisie EÚ ComECE sa v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA jasne postavil proti náuke Cirkvi, že homosexualita je hriech! Arcibiskup dokonca tvrdil, že je to nesprávne a povedal:
„Tu treba v náuke Cirkvi myslieť ďalej, pretože podľa môjho názoru sociologicko-vedecký základ tejto náuky už nie je správny.“
Ešte zmätenejšie boli jeho tvrdenia, že v Novom zákone niet vôbec nijakej homosexuality. Preto by chcel urobiť „zásadnú revíziu náuky Cirkvi“!
Kardinál sa vyjadril aj k prípadu kardinála Woelkiho z Kolína slovami:
„Kardinál Woelki z Kolína na seba neuvalil nijakú vinu pri spracovaní prípadov zneužívania svojej arcidiecézy, ale intenzívne sa za to zasadzoval.
No napriek tomu radil kardinál Hollerich Woelkimu, aby odstúpil! A hoci nepochádza z jeho arcidiecézy tvrdí, že tam „u veľkej väčšiny ľudí už nie je vítaný“! Kardinál Hollerich sa postaral aj o ďalšie zmätené výpovede, keď vyhlásil:
„Kardinál Woelki je dobrý kresťan a iste pre seba nájde tú správnu cestu. Ako kresťan predsa nemusím byť hore, aby som mohol žiť svoju vieru.“
No a nakoniec sa dokonca rozčúlil, že kardinál Woelki nedal zverejniť prvý ním samým zadaný posudok a dodal, že to sa v digitálnej ére nemôže robiť. Takže je očividne je úplne zle informovaný. Kardinál Woelki a Kolínske arcibiskupstvo nesmeli totiž prvý posudok vôbec zverejniť z právnických dôvodov, ako to oznámil pred mesiacmi právnik Carsten Brennecke, poradca arcibiskupstva pre „PR-Magazin“.

V Abu Zabí otvorili vatikánske veľvyslanectvo

Vatikán/Abu Zabí, 3.2.2022 (KAP) 028 – Presne tri roky po návšteve pápeža Františka otvoril Vatikán nové veľvyslanectvo v Arabských emirátoch. Arcibiskup Edgar Pena Parra (61) , druhý muž na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne, na svätej omši pri tejto príležitosti v Abu Zabí v stredu povedal:

„Je to ďalšie znamenie pastoračnej starostlivosti Svätého Otca o ľudí v tejto krajine, najmä o katolícke spoločenstvo. Odvážim sa
tvrdiť, že katolícke spoločenstvo v Abu Zabí a na celom Arabskom poloostrove je príkladom nádejeplnej trpezlivosti a kresťanského života. Sú možno malým stádočkom, ale každý úd Kristovho Tela, Cirkvi, má hrať svoju úlohu. Nijaká časť nie je lepšia alebo dôležitejšia ako iná.“

Otvorenie vatikánskeho zastupiteľstva v Abu Zabí sa konalo krátko pred výročím podpísania „Dokumentu o bratstve všetkých ľudí“. Pápež ho podpísal 4. februára 2019 pri návšteve krajiny spolu s egyptským veľkým imamom Ahmadom al-Tayyebom. Dokument sa považuje za smerodajný pre medzináboženský dialóg a jasne odmieta násilie v mene náboženstva. Deň 4. február potom OSN vyhlásili za „Svetový deň bratstva všetkých ľudí“.
Na otvorení veľvyslanectva sa zúčastnil aj apoštolský vikár pre južnú Arábiu, biskup Paul Hinder a Kryspin Dubiel, riaditeľ veľvyslanectva.
So Spojenými arabskými emirátmi udržiava Svätý stolec diplomatické styky od r. 2007, doteraz sídlil nuncius v Kuvajte.

Vatikán používa výlučne vakcíny od Pfizera

Vatikán, 29.1.2022 (kath.net/jg) 028 234 – Pápež František sa v roku 2021 očividne dvakrát stretol vo Vatikáne s Albertom Bourlom, predsedom predstavenstva koncernu Pfizer. Informuje o tom vatikánsky korešpondent z National Catholic Register Edward Pentin s odvolaním sa na zdroje vo Vatikáne. O týchto súkromných audienciách vatikánska tlačová kancelária neinformovala a Pentin nedostal ani nijakú odpoveď na otázky.
V novembri 2019 krátko pred pandémiou prijal pápež aj Melindu Gatesovú.
V máji 2021 sa Bourla zúčastnil na konferencii Pápežskej rady pre kultúru vo Vatikáne. Tá sa zaoberala pandémiou. Zúčastnil sa na nej aj Stephane Bancel, riaditeľ koncernu Moderna. Ďalej to boli Dr. Anthony Fauci, najdôležitejší Bidenov poradca pre zdravie a Dr. Francis Collins, riaditeľ amerického Národného inštitútu zdravia.
Vatikán bol jeden z prvých štátov, ktoré prijali vakcíny od Pfizera. Koncom r. 2020 uzavrel Vatikán dohodu a Pfizerom na dodávky vakcín a iných produktov. Prvé očkovanie sa začalo v r. 2021 a od Vianoc 2021 je tam očkovanie povinné. Štátny sekretár Pietro Parolin nepripúšťa pri očkovaní nijaké výhrady vo svedomí.

* * * * * * *

Pravicové strany vyzývajú na obranu Európy

Madrid, 4.2.2022 (Christianitas) – „Európska únia je ohrozená vonkajšími a vnútornými útokmi,“ uviedli lídri európskych konzervatívnych strán v spoločnom vyhlásení vydanom na záver ich dvojdňového samitu v Madride v sobotu.
Na samite pod mottom „Defend Europe“ (Bráňme Európu) sa zišli zástupcovia 15 politických strán z 12 krajín. Okrem iných sa na ňom zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán a jeho poľský náprotivok Mateusz Morawiecki, ako aj prezidentská kandidátka francúzskeho Národného zjazdu Marine Le Penová. Chýbal tam zástupca zo Slovenska. Hostiteľom konferencie bol Santiago Abascal, predseda španielskej konzervatívnej pravicovej strany Vox. …
Viac na: https://www.christianitas.sk/pravicove-strany-vyzyvaju-na-obranu-europy/

Bývalý viceprezident Pfizera žiada ospravedlnenie médií za lži

USA, 2.2.2022 (LifeSiteNews) 028 233 – Po tom, čo ho strhali médiá za výpovede o neplodnosti žien po očkovaní a čo vyšla najavo pravda po úniku dát z americkej armády Dr. Michael Yeadon hovorí:
„Nie som pomstychtivý, ale chcem trocha pokory a kajúcnosti od BBC a všetkých iných médií, ktoré klamú svojim divákom a čitateľom.“
Hlavný odborník na alergie a respiračné choroby Dr. Yeadon strávil 32 rokov vo farmaceutickom priemysle a viedol výskum nových liekov. Bol aj autorom petície poslanej Európskej liekovej agentúre EMA v decembri 2020, ktorá žiadala dostatočné testovanie experimentálnych vakcín proti covidu pred ich schvaľovaním. …

„Celý šík pokrytcov, štváčov a lovcov ľudí na Benedikta“

„Tradičná katolícka viera, ktorej Ratzinger prepožičal novú žiarivú silu pre našu dobu, má byť vykorenená, aby bolo možné nastúpiť na novú, širokú, synodálnu cestu!“

Komentár: Gabriele Kubyová, členka Kuratória Fóra nemeckých katolíkov
Mníchov-Vatikán, 1.2.2022 (kath.net) 028 232 – Čo ženie biskupov, teológov a žurnalistov, aby sa dali medzi lovcov ľudí? Zverou je teraz Benedikt XVI. Keďže ho nedokázala opečiatkovať a zaradiť do kníh dejepisu aféra s biskupom Williamsom z r. 2009 ako antisemitu a kríza zneužívania z r. 2010 ako zatajovača a tajného priaznivca pedofilných zločincov medzi kňazmi, tak treba teraz, ešte za jeho života, urobiť pokus označiť ho ako klamára! On, ktorého kňazským heslom je „Spolupracovník pravdy“, má byť odhalený ako pokrytec a postavený na pranier ako zločinec. Preč s ním! Rozmláťte jeho pomník! Opľujte jeho teológiu!
Pretože ide o to tradičnú katolícku vieru, ktorej Ratzinger svojím dielom prepožičal žiarivú silu pre našu dobu, svetlo, ktoré dosiahne každého, kto má čo len trocha citlivosti voči pravdivosti jeho reči – má byť vykorenený, aby bolo možné nastúpiť na novú širokú synodálnu cestu, ktorá chce zlomiť náuku Cirkvi a etablovať herézu ako normu!
Konkrétne to už kardinál Marx realizuje tým, že 13. marca bude v Kostole sv. Petra a sv. Pavla sám celebrovať každomesačnú „bohoslužbu LGBT“!
Lovcom na Benedikta chýba najelementárnejšia sila úsudku: Nevedomosť 94-ročného muža, či bol na zasadnutí pred 40 rokmi alebo nie, kde sa ani len nehovorilo o pochybeniach kňaza H., v ich očiach vyvažuje to, že nikto neurobil toľko na očistenie Cirkvi od nevýslovnej špiny medzi tými, ktorí majú v kňazstve úplne patriť Ježišovi. To, že stovky kňazov bez ohľadu na ich hodnosť, prepustil zo služby. To, že na svojich cestách hľadal kontakt s obeťami zneužívania. To, že písal úchvatné listy, v ktorých vyjadroval svoju bolesť a verejne sa za ich podlé skutky ospravedlňoval – stále znova.
Pán biskup Bätzing a iní to všetko vedia, ale oni chcú Benedikta XVI. zničiť a môžu si byť pritom istí potleskom Cirkvi nepriateľskej, pornografiou a sexuálnym zneužívaním detí zamorenej spoločnosti. Kam sa to dostaneme, ak rozmlátime ešte posledný maják, ktorý veriacim našej doby poskytuje orientáciu na rozbúrenom mori, keď sa pred nami roztvára priepasť spoločnosti bez viery?
Tak ako sa Ježiš urobil Božím Baránkom pre hriechy sveta, tak sa Benedikt stáva obetným baránkom svojich spolubratov a nasleduje tak svojho Pána. To, že sa čoskoro postaví pred neho, mu teraz môže byť útechou.

„Ukrižuj ho!“: Verejné odsúdenie Benedikta XVI.

„Nenásytnej verejnosti predávajú domnienky ako dôkazy a dobre vedia, že masy nikdy nediferencujú a že ich úsudok je vždy len jedno: neúprosný.“

Príspevok: Dr. Joachim Heimerl, kňaz Viedenskej arcidiecézy

Mníchov-Viedeň, 31.1.2022 (kath.net) 028 231 – Vlastne patria nespravodlivé procesy do temnej minulosti – vlastne – povedali by sme. A predsa nám mnohé pripomína takýto proces v súvislosti s dianím okolo posudku v Mníchove. Už dlho predtým dychtili niektorí po verejnom „odsúdení“ emeritného pápeža a hľa, všetky očakávania sa im splnili. Nenásytnej verejnosti predávajú domnienky ako dôkazy a dobre vedia, že masy nikdy nediferencujú a že ich úsudok je vždy len jedno – neúprosný. Nikto iný ako Ježiš Kristus to zakúsil na vlastnom procese, avšak pred riadnym súdom. A musel aj zažiť, že tí, čo mu niekoľko dní predtým privolávali „Hosana“, teraz kričia „Ukrižuj ho!“ Na nič sa nedá menej spoľahnúť ako na verejnú mienku. Ak to prežil Ježiš Kristus sám, o čo viac to musí prežívať pápež a s ním celé duchovenstvo, ktoré s ním tiež akoby sedí na „lavici obžalovaných“ a dostáva sa do nechutného všeobecného podozrenia.
Nikto nehovoril za Ježiša pred Pilátom a tak neudivuje, že tých, ktorí sa zastávajú pravdy pre Benedikta, je veľmi málo a ich hlas zaniká v mediálnej búrke. No zatiaľ čo Pilát sa aspoň ešte opýtal: „Čo je pravda“, je pravda v „prípade“ Benedikta už dávno zastaraná. Jediná „pravda“, ktorá vo verejnosti ešte platí, je jeho „odsúdenie“. A tak sa väčšina podlamuje pod mocou médií a pridávajú sa k ostatným skandovaním „Ukrižuj ho!“ Avšak to, že k nim patria aj biskupi a kňazi, je hanba! Práve oni prehliadajú, že to, čo sa dnes deje Benediktovi, bude zajtra ich vlastným osudom a bude to práve také nespravodlivé „Ukrižuj ho!“

Kanada: Kňaz vyzýva kňazov, aby sa pridali ku konvoju kamionistov

Pretože: ‘Cirkev nás nechala padnúť“!

Kanada, 1.2.2022 (LifeSiteNews) 028 230 – Kanadský kňaz Fr. Anthony Hannan poslal posolstvo na podporu kamionistov v „Konvoji za slobodu“ a vyzval katolíckych kňazov, aby v tom pomáhali: „Pretože Katolícka cirkev nás vo veci povinného očkovania nechala padnúť a nielen u nás, ale na celom svete!“
Vyslal osobné posolstvo všetkým kamionistom a zapojeným do konvoja a napísal: „Robíte správnu vec!“
Kamionisti chcú zostať v Ottawe, dokiaľ liberálna vláda premiéra Trudeaua nezruší povinné očkovanie. No kňaz vyzýva Kanaďanov nečakať na takú eventualitu:
„Každý z nás to musí prestať akceptovať, aby sa to nedalo presadiť. Tak nebudú schopní nám nasilu nanútiť túto nanútenú nezvyčajnú povinnosť! Pretože biskupi zmeškali zlatú príležitosť byť vodcami a obrancami ľudskej slobody.“

Aj biskupi solidárni s požiadavkou „Ženy do kňazského úradu“

Freiburg, 01.02.2022 (KAP) 028 229 – „Ženy do kňazského úradu! Muži v Cirkvi solidárni“ tak znie názov knihy nemeckej rehoľníčky a teologičky Philippy Rathovej. V knihe má príspevky 102 autorov a vyslovujú sa za viac rovnoprávnosti pohlaví v Cirkvi. Sú to laici, teológovia, kňazi a rehoľníci, ale aj niekoľko biskupov. Z Rakúska napr. emeritný biskup Diecézy Xingu v Amazónii, Ervín Kräutler a zo Švajčiarska pochádzajúci prepošt Kláštora St. Gerold, Martin Werlen sa vyslovujú za kňazstvo ženy. Kräutler hovorí: „Nepoznám argument proti vysviacke žien.“ Do knihy prispeli tiež: mníchovský kardinál Reinhard Marx, podpredseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup Franz-Josef Bode z Osnabrücku, biskupi Gerhard Feige z Magdeburgu, biskup Heiner Wilmer z Hildesheimu, bazilejský biskup Felix Gmür, bývalý biskup z Evreux, Jacques Gaillot, býv. prezident Výboru nemeckých katolíkov Thomas Sternberg, rehoľník a autor kníh Anselm Grün a jezuita a publicista Andreas Batlogg z Mníchova.
Už pred rokom Philippa Rathová z benediktínskeho kláštora v Eibingene pri Rüdesheime knihou „Pretože to Boh tak chce“ spôsobila rozruch. Opísala svedectvá 150 žien, ktoré cítia povolanie ku kňazkám a diakonkám no v Cirkvi ho žiť nemôžu. Teraz sr. Philippa ešte vyvíja viac tlaku: podáva svedectvá o „zmene povedomia“ mnohých mužov v Cirkvi

Kardinál Marx v knihe napísal:
„V budúcnosti si dokážem ťažko predstaviť, že vyvinieme synodálnu cirkev, kde muži a ženy spolu pracujú, radia sa a diskutujú a nakoniec urobia rozhodnutia iba biskupi. To pociťujem ako zvláštny svet, ktorý sa prejavuje v biskupských konferenciách, v Rímskej kúrii, ale aj v seminároch.“ …

Brazílsky biskup Kräutler to má jasné. Jeho sestra roky „kňazsky“ pôsobila ako rehoľníčka a pastoračná asistentka v Dornbirn-St. Martine, ako povedal a hovorí:
„Keď som bol v Rakúsku, stále znova sa ma pýtala: ‚Prečo pre Boha som vylúčená z kňazskej vysviacky?‘ Teraz je po smrti. Ale tá otázka ma páli na srdci. Všetky tie argumenty proti vysviacke žien sú nepochopiteľné a vyblednú zoči-voči realite, v ktorej žijeme ako cirkev v Amazónii.“ …

Rakúsko: „Reformné“ hnutia žiadajú zmenu myslenia v Cirkvi

Rakúske hnutia „Iniciatíva farárov“, „My sme Cirkev“, „Iniciatíva laikov“ a „Kňazi bez úradu“: „Rozhodne odmietame zasahovanie Cirkvi do intímneho sexuálneho života!“

Viedeň, 29.01.2022 (KAP) 028 228 – Po tom, čo sa 125 katechétov, pastoračných asistentov ba aj kňazov v katolíckej cirkvi v Nemecku prihlásilo k LGBT, žiadajú už aj v Rakúsku „reformné hnutia“ dôrazne „zmenu myslenia v Cirkvi“.
„Diskriminácia na základe sexuality alebo identity musí prestať. Miešanie sa Cirkvi do intímneho sexuálneho života rozhodne odmietame,“ vyhlásili „reformné hnutia“ v Rakúsku.
„Verejné priznanie sa k osobám LGBT ukázalo, že ľudia, ktorí sa denne angažujú za Cirkev, už nedokážu chápať sexuálnu náuku oficiálnej Katolíckej cirkvi. Mnohí tým trpia. Cirkev potrebuje zásadný nový pohľad na ľudskú sexualitu. Slobodu a dôstojnosť jednotlivca treba si ceniť viac ako údajnú tradíciu Cirkvi a pápežské náuky. Poznatky moderných vied treba integrovať do katolíckej morálnej náuky. Cirkev nesmie osobám LGBT upierať Božie požehnanie ani prístup ku sviatostiam.“

„V prístupe k týmto osobám spôsobila Cirkev v dejinách veľa utrpenia,“ vyhlásil dekan Bernhard Kranebitter, predseda „Iniciatívy farárov“ z Tirolska. Herbert Bartl z iniciatívy „Kňazi bez úradu“ označil ako „absolútne neznesiteľné“, že sa presadzuje stále ešte „staroveká sexuálna morálka“. „Mnohí ľudia tak v cirkvi prichádzajú o existenciu.“ …

Kňaz: „S kňazmi sa zaobchádza ako so psíkmi v koterci!“

Páter Peter:“Ani môj biskup, ani môj pápež nebudú so mnou stáť pri Súdnom dni. Predo mnou bude Ježiš! Nebude nijaké ospravedlnenie, keď mi On povie: ‘Ty si to vedel!‘“

USA, 28.1.2022 (LifeSiteNews) 028 227 – Páter Peter Williams z americkej Diecézy Burlington vo Vermonte povedal, že biskup Christopher Coyne v mailoch žiadal všetkých kňazov, aby sa dali zaočkovať, inak sa budú musieť pravidelne testovať a nosiť rúška. Páter Peter odpovedal, že vakcína by bola proti jeho svedomiu. A že testy a rúška sa pociťujú ako neférový trest za odmietnutie vakcíny.
Biskup spolu s vikárom na to pohrozili pátrovi Petrovi suspendovaním za odmietnutie plnenia sľubu poslušnosti!
„Myslím si, že s kňazmi sa zaobchádza ako so psíkmi v koterci a biskup prichádza a bije ich palicou každú chvíľu, aby plnili čokoľvek od nich chce a potom ľudia robia to isté!“ povedal páter Peter.
„Ja hovorím v mene dobra pre Cirkev. Svedomie nie je iba nejaký druh autority – je to najvyššia autorita! A to Cirkev učí. Samozrejme musí byť dobre informované a my počítame s Cirkvou, so sviatosťami, so Svätým písmom a všetkým ostatným, že nás informujú a dobre informujú! A to je prvoradé.
Ani môj biskup, ani môj pápež nebudú so mnou stáť pri Súdnom dni. Predo mnou bude Ježiš! Nebude nijaké ospravedlnenie, keď mi On povie: ‘Vedel si to!‘“

Z homílie dekana Ignaza Steinwendera zo Salzburskej arcidiecézy

„Prečo tá krutá brutalita, tá nemilosrdná nenávisť k Benediktovi XVI.?

„Útoky na Benedikta XVI. prichádzajú z cirkevných kruhov a vyvolávajú ničenie Cirkvi, ktoré Benedikt predvídal už pred 50 rokmi.“
Farár pozdravil biskupa slovami: „Excelencia, u mňa je všetko v poriadku, nemám nijakých nepriateľov.“ Na to arcibiskup odpovedal: „Tak potom ste zlý farár!“

Milí veriaci! Milí ľudia dobrej vôle! 028 226
Niekoľko myšlienok k Evanjeliu z Lukáša 4, 21-30. Je aktuálne v dvojakom zmysle – je určené na dnešné dni a to, čo sa deje v Evanjeliu, to sa deje aj dnes teraz, uprostred nás! Preto som zvolil názov:
Ježiš, u nás v Nazarete
V Evanjeliu sme počuli, že Ježiš prišiel do Nazaretu, na miesto, kde vyrástol, vošiel do synagogy a čítal z Knihy proroka Izaiáša.
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. … Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli,“ (Lk 4, 16-19.21)
Čo sa stalo? Nazaretčania premárnili najväčšiu šancu svojho života, ba premárnili najväčšiu šancu vôbec. O Ježišovi počuli, že robil zázraky, veľké znamenia, že s veľkou mocou hlásal Božie kráľovstvo … Ľudia mu tlieskajú, žasnú a potom sa stane niečo zvláštne alebo tragické: Ľudia povedia: Vari to nie je Jozefov syn? Akoby chceli povedať: Toho predsa poznáme, čo nám ten už len chce povedať. Ježiš povie, že prorok nie je vzácny svojej vlasti … Keď sa Ježiš vyjadrí jasne, ľudia sa rozzúria a chcú ho zhodiť zo zrázu. On však prejde pomedzi nich a odíde.
Čo viedlo ľudí v Nazarete k tomuto konaniu, k tejto zmene názoru? Bola to pýcha? Neschopnosť chápať? Možno strach, že by Ježiš ubral niekomu z jeho vplyvu? Ježiš nedokázal v dedinskej hierarchii, kde sú niektorí dominantní a iných nenechajú rásť, niečo realizovať. Alebo to bol jednoducho strach vymaniť sa z toho zaužívaného. Bola to zatvrdnutosť, zarytosť, duchovné slepota, hlúposť alebo druh nedôvery?
Či to nie je tak, že aj dnes sa javí oveľa ťažším prezentovať človeku niečo hodnotné, šľachetné, nápomocné, ako niečo banálne, nejaký trhák na trhu alebo aj niečo zlé? …
Či sa nedeje aj v Cirkvi dnes často, že sa šíri istá nedôvera? Mnohí ľudia majú naprogramovaný istý druh odmietania, vôbec už nečakajú, že by mohlo prísť niečo dobré, čo im pomôže. Ak farár niečo povie, tak už myslia na iné už predtým, než niečo povie. Najviac sa bránia proti pravde, ak ide o dobro ich duše, takmer ako chorí, ktorí odmietajú lekára. Odmietnutie Ježiša má pre Nazaretčanov drastické následky. Ježiš tam neurobí nijaké zázraky. Nazaretčania zostávajú vo svojej zlej dedinskej atmosfére. Zostávajú takí, akí sú, nezažijú radostnú zvesť, nezažijú oslobodzujúce pôsobenie Ježišovej prítomnosti, neprijmú pravé svetlo, zostávajú v temnote. A o 30 rokov neskôr prichádzajú Rimania a skončia so všetkým, celý ľud – ako to Ježiš predpovedal – bude vyhnaný.
Fenomén Nazaret, milí veriaci, sa opakuje stále znova, aj dnes. Ak Cirkev a jej predstavitelia nie sú znamením odporu, tak niečo chýba. Salzburského arcibiskupa Andreasa Rohrachera (1941 – 1969) pri vizitácii farár pozdravil slovami: „Excelencia, u mňa je všetko v poriadku, nemám nijakých nepriateľov.“ Na to arcibiskup odpovedal: „Tak potom ste zlý farár!“
Neopakuje sa Nazaret alebo jeho následky práve teraz aj u nás?
V súčasnosti začali médiá paľbu na emeritného pápeža Benedikta XVI. Rozpútali úplnú kampaň, na základe domnienok vynášajú rozsudky a obviňujú ho, že pred 40 rokmi niečo ututlal vo veci zneužívania. Nie je to dokázateľné, ani presvedčivé. A rozpútalo sa to v jeho vlastnej domovine, v Mníchove a posudok zadala a zaplatila Mníchovská arcidiecéza.
Známy psychiater Reinhard Haller poukázal na to, že z prípadov zneužívania až 99,7 percent pochádza z mimo-cirkevného prostredia teda v Cirkvi iba 0,3 percenta! Treba zdôrazniť, že každý taký prípad je katastrofa. Ak však počúvame médiá aj vyhlásenia v Cirkvi, máme dojem, že je to prevažne cirkevný fenomén.
Prorocká povaha pápeža Benedikta
Možno súvisí kritika emeritného pápeža Benedikta s jeho mimoriadnou vlastnosťou – darom proroctva. Jozef Ratzinger bol ako mladý teológ populárny. Bol známy ako koncilový poradca kardinála Fringsa a mal vtedy v Ríme prednášku nemeckým biskupom. Skoro sa však dostal do hľadáčika tlače, pretože bol prorok. Keď vypukla od r. 1968 marxisticky inšpirovaná sexuálna revolúcia, ktorá ohrozovala aj Cirkev, bol Jozef Ratzinger konzervatívny, videl do diaľky, bol prorocký – toto hnutie prehliadol a slepú vieru v pokrok odmietol. Keď ako prefekt Kongregácie pre náuku viery odhalil marxistickú formu tzv. teológie oslobodenia, odvrátil ju od Cirkvi a privolal si tým nenávisť moderných teológov. Keď sa vehementne pustil do prípadov zneužívania, označili ho menom „tvrďas“. Rozhodne sa staval za jasné línie vyšetrovania a vyvodzoval dôsledky – laicizoval za to takmer 600 kňazov.
Prečo sa teraz pokúšajú intelektuálne nečistými prostriedkami ho z niečoho obviniť práve v oblasti, v ktorej sa tak veľmi zaslúžil? Odhliadnuc od toho, že je to hanebné, ako žurnalisti, tzv.
teológovia a prívrženci ducha doby zaobchádzajú s 94-ročným človekom – prečo táto krutá brutalita, prečo tá nemilosrdná nenávisť?
Mám k tomu teóriu: Na Benedikta sa útočí, pretože ako teológ prorocky predvídal presne to, čo sa teraz deje! Pápež Benedikt v známom príhovore na konkláve 2005 hovoril o diktatúre relativizmu. Videl to, do čoho dnes upadáme. Útoky na neho prichádzajú od tých, ktorí v súčasnosti páchajú bezprávie, stále viac diktátorských zákonov schvaľujú, napomáhajú, alebo im nebránia. Prichádzajú aj od tých v Cirkvi, ktorí teraz túto osudovú cestu nekriticky zdieľajú a ničia Cirkev! Prorok vidí zlo, postaví sa proti nemu, varuje pred ním a pokúša sa ľudí pred ním chrániť. Nádenník je slepý a hluchý k bezpráviu okolo neho, no pochybenia iných vidí ako obrovské. Ak by dnešní politici a biskupi príhovor pápeža Benedikta pred nemeckým parlamentom 22. septembra 2011 seriózne zvážili, museli by sa zobudiť a obrátiť sa alebo volať ľudí k obráteniu!
Sme na ceste Nazaretčanov?
Ale Ježiš prešiel pomedzi nich a odišiel. Nehrozí nám, že nás stihne rovnaký osud ako Nazaretčanov? To, že Ježiš prejde pomedzi nás a odíde? To, že odíde z Rakúska, z Európy, z cirkvi Salzburgu alebo Mníchova? …
Kde je naša pravá sloboda Božích detí? Neupadáme stále hlbšie do neslobody? Kde je dnes svetlo? … Nie je hlbokou príčinou toho, čo dnes prežívame strata Boha a to, že Ježiša už nepúšťame naozaj do nášho života?
Ako v Nazarete aj dnes je tu osobná otázka: prijímame Ježiša, prijímame jeho slová, nechávame sa ním obdarovať, radostnou zvesťou, pravou pravdou Božích detí a svetlom viery? Nazaretčania šancu premrhali, my máme ešte možnosť obrátenia. Ešte žijeme v dobe milosti.
Ako sa Ježiš asi cítil, keď ho vo vlasti odmietli? Vieme, čo cítil v Jeruzaleme, ako nad ním plakal, lebo Jeruzalem nespoznal hodinu milosti. Tak sa teraz cíti aj pápež Benedikt. Ježiš potom išiel cestou kríža, aby všetkých, aj tých, čo ho odmietali, pritiahol k sebe. Benedikt bude teraz tieto ohovárania najmä z domoviny niesť ako kríž. My by sme to mali robiť ako on a spojiť sa s ním v modlitbe a nasledovať ho v prijatí kríža. …
Slávime teraz svätú omšu ako obetu na kríži. Prosme Pána:
„Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Pane, obdaruj nás nanovo radostnou zvesťou, svojou slobodou a svojím svetlom. Daruj nám milostivý dar lásky, ktorá sa teší z pravdy, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetkému odolá a nikdy neprestane. Amen

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …
(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *